BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0"

Transkript

1 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

2 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, Tlf Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, Tlf Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, Tlf Faglig leder Stig Arild Slørdahl, Postadresse: Norsk hjerteinfarktregister St. Olavs Hospital MTFS boks Sluppen 7006 Trondheim Besøksadresse: Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS), 4. etg. Edvard Griegs gate Trondheim. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 1 av

3 Innholdsfortegnelse 1. Inklusjonskriterier Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Brukerveiledning Innlogging Norsk Helsenett For innregistrerte brukere Hovedside Startside Finn pasient Skjema Rapport Valideringsregler Bruk av hurtigtaster i nettversjon Hovedskjema I Bakgrunn og innleggelse Overflyttet pasient Overflyttet fra hvilket sykehus Behandlende avdeling dette sykehus Sted for symptomdebut Symptomdebut Første medisinske kontakt Innleggelsestidspunkt Overflyttingstidspunkt Resuscitering før innleggelse Dominerende symptom Prehospitalt EKG Rytme (anført på første EKG) Diagnostisk EKG Blodtrykk og puls BMI Røykestatus Tidligere sykehistorie Medikamenter ved innleggelse II Behandling og utredning Trombolysebehandling Vellykket trombolysebehandling Kun koronar angiografi PCI under oppholdet Koronar angiografi/pci resultat Andre tiltak på sykehuset Medikamenter på sykehus Laboratoriesvar Ekko Infarktlokalisasjon Komplikasjoner Blødningslokalisasjon III Utskriving Infarkttype Ny Q-bølge i EKG i forløpet av hjerteinfarktet? Død under oppholdet Utreise-/dødsdato Pasientens lokalsykehus Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 2 av

4 5.36 Medikamenter ved utskriving Utskrives til Utskrives til hvilket sykehus Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving Oppfølgingsskjema Trombolyse og/eller invasiv utredning/behandling Rapport Datadump Demografiske data Kvalitetssikring Vedlegg 1: Oversikt over de 54 registrerende sykehus og regioner i Norge Vedlegg 2: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 3 av

5 1. Inklusjonskriterier Alle som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehus (I21/I22) skal registreres i Norsk hjerteinfarktregister. Etter definisjon i ICD-10 kan varigheten være opptil 28 dager for at sykehuset kan bruke diagnosen akutt hjerteinfarkt. Det betyr at alle som innlegges med et akutt hjerteinfarkt med sykehistorie 28 dager skal registreres. Registeret er koblet til Folkeregisteret og kun pasienter med norsk fødselsnummer (ikke hjelpenummer) skal inkluderes. Pasienter som kommer inn i mottagelsen med hjertestans uten vellykket resuscitering på sykehus og symptomer forenlig med myokardiskemi skal registreres. Pasienter som overflyttes mellom sykehus for videre behandling for sitt akutte hjerteinfarkt skal registreres på begge sykehus (figur 1). Sykehusene skal i hovedsak kun registrere den behandling som blir utført på eget sykehus. Hvis pasienten har opphold på flere sykehus under samme sykdomsforløp, kobles dette sammen i den nasjonale rapporten. Figur 1: Registrering av pasientflyt mellom sykehus Hovedskjema skal registreres for alle pasienter som innlegges med akutt hjerteinfarkt, og hvor det ikke er registrert et hovedskjema på eget sykehus tidligere under sykdomsforløpet. Oppfølgingsskjema Hovedskjema må være utfylt før man kan fylle ut et oppfølgingsskjema. Oppfølgingsskjema er et tilleggsskjema til hovedskjema for å supplere informasjon om samme hjerteinfarkt der pasienten flyttes mellom flere sykehus. Skjema avsluttes når pasienten utskrives til hjemmet/pleieinstitusjon/rehabilitering, overflyttes annet sykehus eller ved overflytting til annen avdeling når pasienten er ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 4 av

6 2. Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Hvis en av følgende punkter oppfylles, kan diagnosen akutt hjerteinfarkt stilles: 1) Påvisning av stigning og/eller fall av hjertemarkører (fortrinnsvis troponin), med minst en verdi over 99 % persentilen av øvre referansegrense sammen med "evidence" for myokardiskemi med minst ett av følgende kriterier: a) Iskemiske symptomer b) Ny eller antatt ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller nytt venstre grenblokk c) Utvikling av patologisk Q-takker d) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser e) Påvisning av intrakoronar trombe ved angiografi eller obduksjon. 2) Kardial død med symptomer forenlig med myokardiskemi, ledsaget av nye iskemiske EKGforandringer eller nytt venstre grenblokk, men pasienten døde før man fikk tatt blodprøve, eller før troponinstigning vil være forventet. 3) PCI-relatert hjerteinfarkt med normale troponinverdier før prosedyren og en økning > 5 x 99 % percentilen, eller en stigning i troponin > 20 % dersom utgangsverdien før PCI var forhøyet og stabil eller fallende. I tillegg kreves enten: i) Iskemiske symptomer ii) Nye iskemiske EKG-forandringer (punkt1b) iii) Angiografisk påvist komplikasjon til PCI iv) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser. 4) Stenttromboserelatert hjerteinfarkt påvist ved angiografi eller obduksjon i en situasjon med myokardiskemi og med stigning og/eller fall av troponin med minst en forhøyet prøve. 5) I forbindelse med ACB-operasjon hos pasienter som i utgangspunktet har normale troponinverdier stilles infarktdiagnosen når troponinnivået >10 x 99 % percentilen, i tillegg enten: i) Nye patologiske Q-takker eller venstre grenblokk ii) Angiografisk påvist ny graft- eller nativ koronararterieokklusjon iii) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser. Det skal påvises minst ett troponinresultat med en verdi høyere enn 99 persentilen for metoden (definert i en hjertefrisk referansepopulasjon, se tabell 1) foruten ved kardial død (punkt 2). Signifikante endringer i troponinkonsentrasjonen er definert som: Hvis initial troponinkonsentrasjon er under eller lik 99 persentilen skal det foreligge minst 50 % endring mellom det første og senere analyseresultater. Hvis initial troponinkonsentrasjon ligger høyere enn 99 persentilen, kan en endring mellom det første og senere analyseresultater på minst 20 % være forenelig med akutt hjerteinfarkt (forutsatt at lokal troponinmetode har 10 % analytisk variasjon (CV) ved 99 persentilen). Troponinkonsentrasjonen bør måles ved innkomst og etter 3-6 timer. Minimum observasjonstid i sykehus bør være 6 timer og ved uklare funn kan det være behov for lengre observasjon og ytterligere målinger. Referanseverdier for troponin er avhengig av hvilken produsent av analysemetode som brukes av eget laboratorium. Ved endring av referanseverdi av troponin, gi beskjed til registersekretariatet. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 5 av

7 Tabell 1: Anbefalte 99 persentiler ved ulike metoder for troponinmåling 1 Metode 99 persentil (ng/l) Hs-Troponin T (Roche) 14 Hs-Troponin I (Abbott) 26 Stat Troponin I (Abbott) 28 TnI ultra (Simens) 40 Troponin I ES (Vitros) 34 1 Hentet fra nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt utarbeidet av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap På hjemmesiden finner du Third Universal Definition of Myocardial Infarction eller via: Det er ikke laget en norsk oversettelse av dette dokumentet, men kvalitetsutvalget i Norsk Cardiologisk Selskap har gitt ut norske retningslinjer som bygger på dokumentet. Tabell 2: Det er viktig å være klar over at en økning i troponinverdier kan ha en annen årsak enn et akutt hjerteinfarkt Tabell 2: Troponinøkning på grunn av myokardskade Skade relatert primært til myokardiskemi Plakkruptur Intraluminal koronar trombedannelse Skade relatert til ubalanse mellom oksygentilbud/etterspørsel ved myokardiskemi Taky-/bradyarytmi Aortadisseksjon eller alvorlig aortaklaffesykdom Hypertrofisk kardiomyopati Kardiogent, hypovolemisk, eller septisk sjokk Alvorlig respirasjonssvikt Alvorlig anemi Hypertensjon med eller uten LVH Koronar spasme Koronar emboli eller vaskulitt Koronar endotel dysfunksjon (uten signifikante arteriosklerotiske forandringer) Skade ikke relatert til myokardiskemi Hjertekontusjon, kirurgi, ablasjon, pacing eller defibrillatorsjokk Rhabdomyolyse med hjerteskade Myokarditt Kardiotoksiske midler, eks antracykliner, herceptin Multifaktorell eller udefinert myokardskade Hjertesvikt Stress (Takotsubo) kardiomyopati Alvorlig Lungeemboli eller pulmonal hypertensjon Sepsis og kritisk syke pasienter Nyresvikt Alvorlige akutte nevrologiske sykdommer, eks hjerneslag, subarachnoidblødning Infiltrerende sykdommer, eks amyloidose, sarkoidose Ekstrem fysisk aktivitet Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 6 av

8 3. Brukerveiledning HEMIT har utarbeidet plattform for den nasjonale innregistreringsløsningen, Medisinsk Register Systemen (MRS) som er tilgjengelig via Norsk Helsenett. For å få tilgang til Norsk hjerteinfarktregister må det opprettes en brukerkonto via https://helseregister.no. På denne nettsiden finner du brukermanual for innlogging. 3.1 Innlogging Norsk Helsenett: https://mrs.nhn.no Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 7 av

9 1) Registrere deg som "Ny bruker". NB! Husk å fylle inn navn både på HF og sykehus, e-postadressen du bruker på jobb og et mobilnummer som kan brukes i forbindelse med SMS-passord for pålogging. Under Prosjekt velg Norsk hjerteinfarktregister. 2) Søknaden godkjennes av sekretariatet og du vil motta en SMS med et helseregisterpassord. Helseregisterpassordet brukes første gang sammen med eget brukernavn ved pålogging. Brukernavnet kan være det samme som du bruker ved innlogging på sykehus-pc. 3) Du blir bedt om å bytte tilsendt helseregisterpassord til et selvvalgt passord, og dette er det passordet du skal bruke framover. Passordet må inneholde minimum 7 tegn bestående av tall og store + små bokstaver. Brukernavnet kan ikke være en del av passordet. 4) På "Min side" kan du endre passord, telefonnr., e-postadresse og annen informasjon. 3.2 For innregistrerte brukere Logg inn på Norsk Helsenett: https://mrs.nhn.no/ Velg Norsk hjerteinfarktregister. Logg inn med brukernavn, passord og SMS-passord. Ved innloggingsproblemer: Ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 8 av

10 4. Hovedside 4.1 Startside På denne siden finnes fanene: Startside (4.1), Pasienter(4.2), Skjema(4.3) og Rapporter (4.4). 4.2 Finn pasient 1) Søk opp pasient med fødselsnummer 11 siffer. Da kommer du til siden med: "Opprett nytt hovedskjema" for nytt sykdomstilfelle, som du finner nederst i høyre hjørne. 2) "Vis mine pasienter" her kommer du til en oversikt over de pasienter som du tidligere har registrert. 3) Etter å ha søkt opp pasienten kommer du til pasientens "Skjemaoversikt" med informasjon over alle tidligere registrerte opphold. Opprett nytt hovedskjema 4) Registrer innleggelsetidspunkt og opprett nytt hovedskjema. Innleggelsestidspunkt er det tidspunktet pasienten ankommer første sykehus som behandler hjerteinfarktet. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 9 av

11 Personalia: klikk på pasientens navn Velg variabel: tykk på ønsket variabel. En del variabler har skjulte alternativ som blir synlig ved aktivering. Et eksempel er "PCI under oppholdet": Underpunkt "Primær PCI" = "Ja", nytt underpunkt "Antall sykekar" åpner "Stentinnleggelse" og videre "Type stent". Ved hver variabel finner du helpetekst som forklarer hvordan variabelen skal fylles ut. Denne hjelpeteksten blir stående i bildet til du klikker den bort eller går til neste hjelpetekst. Skjemaet lagres kontinuerlig. Symbolforklaringer: Rediger skjema Slett skjema Se skjema Hjelpetekst Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 10 av

12 4.3 Skjema Her kan du søke deg fram til tidligere innregistrerte skjema. Søk etter dato, skjemastatus og/eller innleggelsestidspunkt. Du kan også velge om du vil se på hele sykehusets- eller bare egne registreringer. 4.4 Rapport Rapport viser alle ferdigstilte skjema fra eget sykehus (se mer utfyllende under punkt 7). 4.5 Valideringsregler Det er to ulike typer valideringsregler som skal hindre logiske feilregistreringer. Reglene vil komme opp ved ferdigstilling av skjema. Trykker du på feilmeldingen kommer du direkte til variabelen som er kommentert. Type I: Før du kan ferdigstille skjemaet må følgende felter fylles inn: * Behandlende avdeling. Før du kan ferdigstille skjemaet må følgende logiske feil rettes opp: "Kun koronar angiografi tidspunkt kan ikke være nyere enn dagens dato". Type II: Før du kan ferdigstille skjemaet må følgende bekreftes eller endres: "Hjerteinfarktet inntraff utenfor sykehuset, da bør symptomdebut registreres før innleggelsestidspunkt". Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 11 av

13 4.6 Bruk av hurtigtaster i nettversjon Tips til rask registrering: 1) Bruk (tabulatortast) eller (piltast) for å trykke deg gjennom alle variablene. 2) Kun et alternativ skal avkrysses hvis flere alternativ passer, registrer det øverste/alvorligste alternativ. 3) Hvis du krysser av for "Ingen av disse" kan du bruke mellomromstasten/museklikk for å sette alle underpunktene til Nei. 4) Hvis noen av underpunktene skal registreres med Ja eller Ukjent, kan du krysse av "Ingen av disse" slik at de først blir markert med Nei. Så kan du gå inn på de enkelte underpunktene som skal registreres med Ja eller Ukjent. 5) I venstre marg finner du en oversikt over variablene. Ved å tykke på variabelnavnet kommer du direkte til variabelen. 6) Ved dato/tidspunktvariablene er det lagt inn kalender og klokke. Tabell 3: Hurtigtaster Hurtigtaster Ctr + F Ctr + Home Ctr + End Funksjon Søk etter Øverst på siden Nederst på siden Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 12 av

14 5. Hovedskjema I Bakgrunn og innleggelse 5.1 Overflyttet pasient Nei - Primærinnleggelse Gjelder pasienter som innlegges med hjerteinfarkt fra hjemmet, dagpost, poliklinikk, sykehjem, rehabiliteringssenter, rusklinikk eller psykiatrisk institusjon. Ja annen avdeling Gjelder pasienter som overflyttes fra annen avdeling innenfor dette sykehus. Ja - annet sykehus Gjelder pasienter som overflyttes fra et annet sykehus for videre behandling for sitt hjerteinfarkt. I hovedsak skal den behandling som blir utført på første sykehus legges inn i registeret der, mens videre behandling registreres på mottakene sykehus. Hvis pasienten overflyttes fra et sykehus som ikke behandler hjerteinfarktpasienter (se vedlegg 1), skal disse registreres som primærinnleggelse. Skjul innkomstvariabler: Kan avkrysses hvis pasienten overflyttes fra annet sykehus som nevnt i vedlegg 1: Oversikt over 54 registrerende sykehus og regioner i Norge. * Innkomstvariabler er: Sted for symptomdebut Symptomdebut Resuscitering før innleggelse Prehospitalt EKG Dominerende symptom Rytme Blodtrykk og puls BMI Røykestatus Tidligere sykdommer Medikamenter ved innleggelse NB! Dere har kun mulighet til å ta ut rapport på de data som er registrert på deres sykehus. Det vil si at hvis dere krysser av "Skjul innkomstvariabler", vil disse variablene komme opp som ukjent i rapporten. Kommer pasienten inn med et hjerteinfarkt og deretter får et nytt infarkt under samme opphold, skal dette føres som et reinfarkt under komplikasjoner. Se punkt Overflyttet fra hvilket sykehus Velg fra listen hvilket sykehus pasienten ble overflyttet fra og region kommer automatisk opp. Se vedlegg 1: Oversikt over de 54 registrerende sykehus og regioner i Norge. 5.3 Behandlende avdeling dette sykehus Hjertemedisin er en hjertemedisinsk avdeling/seksjon/enhet som styres av en kardiolog og har det faglige ansvaret for behandlingen av hjerteinfarkt. Overflytting mellom hjertemedisinske avdelinger på samme sykehus skal ikke påvirke innleggelsesog utskrivelsesdatoen i registreringen. Medisin - medisin, infeksjon og lunge. Andre- kirurgi, ortopedi, gynekologi, revmatologi, nevrologi, øye, øre/nese/hals, kreft, hud, føde/barn o.l. Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra innleggelsestidspunkt, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling. Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 13 av

15 5.4 Sted for symptomdebut Registrer hvor pasienten befant seg da hjerteinfarktet inntraff. 5.5 Symptomdebut Det tidspunkt som ligger til grunn for at pasienten tok kontakt med helsetjenesten. Kan være vanskelig å angi på minuttet, men best mulig estimat settes inn. Ved gjentagende smertetilfeller skal siste smerteepisode angis eller da symptomene tiltok slik at pasienten tok kontakt med helsetjenesten. Et eksempel: Hvis pasienten hadde smerter for en uke siden, men kom inn i dag pga nye akutte smerter, er det dagens dato som skal føres og ikke datoen for en uke siden. 5.6 Første medisinske kontakt Første medisinske kontakt er tidspunktet pasienten ankommer sykehusets akuttavdeling ved egentransport eller tidspunktet pasienten er vurdert av helsepersonell prehospitalt. Det må være satt en arbeidsdiagnose om at det er et mulig akutt hjerteinfarkt. 5.7 Innleggelsestidspunkt Innleggelsestidspunkt er det tidspunkt pasienten ankommer det første sykehuset som behandler hjerteinfarktet. Ved overflytting fra annet sykehus er innleggelsestidspunkt ankomst ved første sykehus og ikke det tidspunkt pasienten ble innlagt mottakene sykehus. For å få registrert riktig tidspunkt kan man bruke innleggelsestidspunkt registrert i ambulansejournal eller i elektronisk pasientjournal (EPJ). 5.8 Overflyttingstidspunkt Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling eller annet sykehus, skal det tidspunkt pasienten ankommer ny avdeling eller mottakelsen på nytt sykehus registreres under overflyttingstidspunkt. Bruk overflyttingstidspunkt i elektronisk pasientjournal (EPJ) eller ambulansejournal. 5.9 Resuscitering før innleggelse Gjelder kun hvis pasienten ble resuscitert (ikke klinisk erkjennbar sirkulasjon) før innleggelse på første sykehus. Hvis pasienten ble resuscitert på et annet sykehus skal dette registreres som Nei Dominerende symptom Dominerende symptom som førte til innleggelse. Angi type symptom pasienten opplevde som var årsak til at pasienten tok kontakt med helsetjenesten Prehospitalt EKG Registrer ja, hvis det ble tatt Prehospitalt EKG som påvirket beslutningen om behandling i sykehus. Tidspunkt: Tidspunkt på første EKG tatt av helsepersonell før innleggelse Rytme (anført på første EKG) Angi rytmen som er anført på det første EKG som ble tatt i forbindelse med hjerteinfarktet. I sinusrytme inngår også AV blokk grad I, samt sinusbrady/-takykardi uten sirkulatorisk påvirkning Diagnostisk EKG Her brukes det EKG som stiller diagnosen akutt hjerteinfarkt (uansett hvilket sykehus dette ble utført ved). Dvs. å ta utgangspunkt i det EKG som ligger til grunn for innleggelse og/eller for akutt trombolyse/pci. Kun et alternativ skal avkrysses. Hvis flere alternativ passer, registrer det øverste alternativ. Normalt - ingen QRS/ST abnormaliteter. Uendret - EKG-forandringer som er uendret, dvs. venstre grenblokk, ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller andre QRS/ST forandringer som har vært til stede ved tidligere innleggelser. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 14 av

16 Nyoppstått venstre grenblokk a) QRS varighet på > 0,12 sek. b) Bred monofasisk R-bølge i avledning I, V5 og V6 c) Fravær av Q-bølge i avledningene V5 og V6. ST-elevasjon - ny ST-elevasjon i J-punktet i to påfølgende avledninger med 1 mm, med unntak av V2-3 hvor følgende gjelder: 2 mm for menn 40 år, 2,5 mm for menn < 40 år eller 1,5 mm for kvinner. ST-senkning - ny horisontal eller nedadgående ST-senkning 0,5 mm i to påfølgende avledninger (80 ms etter J-punkt). Patologisk T-inversjon - 1 mm i to påfølgende avledninger* med fremtredende R-takk eller R/Sratio >1. Andre QRS/ST-forandringer - andre patologiske QRS/ST-forandringer. Ukjent - informasjon mangler. * Med to påfølgende avledninger menes avledningsgrupper som anteriøre = V1-6; inferiøre = II, III, avf, eller apikale/laterale = I, avl. STEMI/NSTEMI Blir automatisk utfylt avhengig av hvilken variabel som velges under Diagnostisk EKG. Dette kan overprøves siden det av og til kan være unntak fra regelen. NSTEMI ny ST-senkning, patologisk T-inversjon og/eller andre QRS/ST-forandringer. STEMI ny ST-elevasjon og/eller nyoppstått venstre grenblokk. Ukjent - informasjon mangler Blodtrykk og puls (første målte i mottakelse) Angi første blodtrykk/puls som er registrert av helsepersonell på første sykehus. Ved hjerteinfarkt under opphold skal første blodtrykk/puls som tas i forbindelse med symptomene registreres BMI Angi høyde og vekt, registerløsningen beregner automatisk BMI-verdien Røykestatus Registrer om pasienten har brukt tobakksprodukter før innleggelsen på første sykehus. Dette gjelder sigaretter/sigarer og/eller pipe. Eksrøyker vil si at pasienten sluttet å røyke minst èn måned før innleggelsesdato. Øvre grense for eksrøyker finnes ikke. Sluttet pasienten for over 40 år siden skal han fortsatt betegnes som eksrøyker. Hvis pasienten sluttet å røyke for mindre enn en måned før innleggelsesdato skal han defineres som røyker i registeret. Snus skal ikke registreres Tidligere sykehistorie Gjelder sykdommer pasienten har fått diagnostisert før innleggelsen (på første sykehus). Oppgi de alternativer som er riktig ut fra journal/pasientopplysninger/komparentopplysninger. Tidligere hjerteinfarkt - angi om pasienten har hatt hjerteinfarkt før innleggelsen. Dette kan enten være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir dette selv. Skal også registreres som ja hvis pasienten har gjennomgått et stumt infarkt, dvs. at EKG eller ekko viser tydelige gamle infarktforandringer. Kjent kronisk hjertesvikt - angi om pasienten har kjent hjertesvikt før innleggelsen. Dette kan være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir å ha fått diagnosen av lege. Tidligere PCI - tidligere PCI prosedyre. Koronaroperert - tidligere koronaroperert. Hjerneslag (ikke TIA) - med tidligere hjerneslag menes at pasienten tidligere har fått behandling av fokale utfall (ansikt, arm, syn og tale) som har vedvart mer enn 24 timer. Dersom pasienten ikke har eller har hatt fokale utfall, koder man nei selv om det finnes forandringer på CT som tyder på tidligere hjerneslag. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 15 av

17 Diabetes - angi om pasienten har fått diagnostisert diabetes tidligere, eller om diagnosen er nyoppdaget. Gjelder både type 1 og type 2-diabetes, både diett- og/eller medikamentbehandlet diabetes. Hypertensjonsbehandling - angi om pasienten står på medikamentell behandling for høyt blodtrykk ved innleggelse. Det bør framgå av journal eller informasjon fra pasienten at han bruker medikamenter for høyt blodtrykk. Perifer vaskulær sykdom - kjent aneurisme, okklusiv perifer vaskulær sykdom eller carotis sykdom, inkludert aortaaneurisme, tidligere aorta-iliac eller perifer vaskulær kirurgi, eller redusert/ingen perifer puls og/eller angiografisk stenose mer enn 50 %. Gjelder blant annet kjent claudicatio intermittens og carotisstenose. Familiær opphopning - foreldre, søsken og/eller barn som har hatt tidlig debut av koronar hjertesykdom eller annen aterosklerotisk sykdom (Førstegradsslektning: menn før 55 år, kvinner før 65 år). Ingen av disse - krysses hvis ingen av alternativene er aktuelle Medikamenter ved innleggelse De medikamenter pasienten står på ved innleggelsen på første sykehus. NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec comp både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. Se vedlegg 2: Medikamentliste. II Behandling og utredning 5.19 Trombolysebehandling Nei trombolyse ble ikke gitt Prehospital trombolyse - trombolyse utført før innleggelsen på første sykehus. Dette skal ikke føres hvis pasienten har vært innlagt på andre sykehus før registrerende sykehus. Trombolyse på sykehus - trombolyse gitt inneliggende uansett sykehus. Tidspunkt trombolyse: Angi det tidspunkt da bolusinjeksjonen ble gitt eller infusjonen startet Vellykket trombolysebehandling Nei - Hvis fortsatt brystsmerter og/eller manglende ST tilbakegang <50 % av maksverdi, vurdert etter 60 minutter Kun koronar angiografi Registrerer "Ja" hvis Kun koronar angiografi ble utført uten påfølgende PCI i samme prosedyre. Kun koronar angiografi utført på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Tidspunkt kun koronar angiografi Hvis det ble utført "Kun koronar angiografi" angi tidspunktet for punktering av arterien PCI under oppholdet PCI gjelder utblokking av koronararterier med eller uten stent. Hvis mislykket PCI, registrer kun koronar angiografi. Hvis utført blokking med Drug-Elutig Balloon(DEB, med restenosehemmende medikamenter) registrerer som PCI. Primær PCI - forutsetter at pasienten ikke har fått trombolyse før PCI og skal være gjennomført i akuttforløpet av et hjerteinfarkt ( 12 timer fra symptomdebut). Ustabil angina etter et akutt hjerteinfarkt med påfølgende PCI skal ikke registreres som primær PCI. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 16 av

18 Annen PCI - gjelder hvis det ble utført PCI i akuttfasen etter trombolysebehandling (<12 timer fra symptomdebut) eller PCI etter akuttfasen (>12 timer fra symptomdebut). PCI utført på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Tidspunkt PCI - hvis det ble utført PCI, angi det tidspunkt første ballong blåses opp eller det tidspunkt stent settes inn. Hvis denne tiden ikke er angitt, registrer tiden prosedyren startet. Hvis det blir utført flere PCI`er, skal tidspunktet på første PCI registreres Koronar angiografi/pci resultat. Antall syke kar. Normalt - ingen signifikant stenose i noen av koronararteriene. Flerkarsykdom/hovedstammestenose - signifikant sykdom i flere koronararterier eller i venstre hovedstamme (over 50 % stenose). Enkarsykdom - signifikant sykdom i kun en koronararterie. Veggforandringer synlige veggforandringer eller signifikante stenoser med < 50 % diameterreduksjon. Ukjent - antall syke kar er ikke kjent. Stentinnleggelse Nei - PCI uten stent. Ja - PCI med stent. Ukjent - innleggelse av stent er ikke kjent. Type stent Metall - metall stent (BMS) DES - medikament dekket stent. Begge - både BMS og DES Ukjent - type stent ikke kjent Andre tiltak på sykehuset Pacemaker/ICD Registreres hvis implantert i forbindelse med infarktforløpet. Temporær pacemaker (PM) - midlertidig innleggelse av PM Permanent pacemaker (PM) - varig innleggelse av PM. Hvis pasienten fikk både temporær og permanent PM under oppholdet, skal permanent PM registreres. ICD - implantert intern defibrillator. HLR - hjerte/lungeredning og/eller defibrillering. Defibrillering gjelder elektrokonvertering av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi (uavhengig av symptom). Elektrokonvertering av atrieflimmer eller andre supraventrikulære takykardier skal ikke registreres. Aortaballongpumpe/annen VVAS IABP = intra-aorta ballong pumpe, VVAS = venstre ventrikkel assistanse Terapeutisk hypotermi - nedkjøling. Ingen av disse krysses av hvis ingen av disse tiltakene forekommer Medikamenter på sykehus Medikamenter som gis under oppholdet på sykehuset. En dose av et av de aktuelle medikamentene er nok til at det skal registreres. Se vedlegg 2: Medikamentliste Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 17 av

19 5.26 Laboratoriesvar Infarktmarkør Oppgi høyeste og laveste verdi som foreligger på Troponin I/T ved eget sykehus. Troponin stigning/fall Hjerteinfarktdiagnosen forutsetter som hovedregel en stigning og eller et fall i troponin og med minst en verdi over øvre referansegrense, se punkt 2. En stigning eller et fall av troponin er ikke absolutt nødvendig for å stille diagnosen hjerteinfarkt dersom en pasient med høy pretest sannsynlighet (f.eks. med klassiske brystsmerter og ledsagesymptom) innlegges flere dager etter symptomdebut. For de andre blodprøvesvarene gjelder første målte verdi på ditt sykehus. Ved reinfarkt skal kun maksverdien av troponin I/T ved første hjerteinfarkt registreres Ekko Ja hvis utført. Nei hvis ikke utført. Vscan er ekko. EF-resultat EF - siste målte verdi av EF under oppholdet. Ukjent - EF-verdi ikke oppgitt Infarktlokalisasjon Ekko-lokalisasjon overstyrer EKG-lokalisasjon. Hovedsaklig fremreveggsinfarkt registreres som fremreveggsinfarkt, tilsvarende for nedreveggsinfarkt. Annen/uspesifisert lokalisasjon: inferolaterale, posterolaterale infarkt og hvis det ikke foreligger opplysninger om lokalisasjon. Ukjent registreres hvis det ikke er tatt stilling til Komplikasjoner Komplikasjoner på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Hvis pasienten ble overflyttet innenfor samme sykehus f. eks fra medisinsk avdeling til hjertemedisinsk (registrerende) avdeling etter smertedebut, skal alle komplikasjoner etter hjerteinfarktet registreres. Ventrikkelflimmer/takykardi 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi innen 48 timer fra symptomdebut. Ventrikkeltakykardi krysses hvis pasienten har hatt registrert en vedvarende ventrikkeltakykardi over 15 sekunder med frekvens over 100 (ikke ideoventrikulær rytme/ akselerert ventrikulær rytme) eller symptomatisk ventrikkeltakykardi. Hvis pasienten fikk ventrikkelflimmer/takykardi på annet sykehus før overflytting skal dette kun registreres på første sykehus. Ventrikkelflimmer/takykardi > 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi etter 48 timer fra symptomdebut. Se definisjon på ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi i punktet over. Ny atrieflimmer/atrieflutter - pasienten initialt har hatt sinusrytme ved innleggelse og så dokumentert atrieflimmer/atrieflutter i minst 10 minutter sammenhengende under oppholdet. Hvis pasienten har diagnostisert paroxystisk atrieflimmer, innlegges med sinusrytme, og får atrieflimmer/atrieflutter > 10 minutter varighet under oppholdet, skal dette føres som en komplikasjon. AV-blokk II-III - registreres hvis dette har vært dokumentert i forløpet. Mekanisk komplikasjon/ruptur - innebefatter hemoperikard, ASD, VSD, hjerteruptur uten hemoperikard, ruptur chorda tendinea og papillær muskelruptur som komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 18 av

20 Kardiogent sjokk - oppfattes det som et mulig kardiogent sjokk og pasienten har hatt blodtrykk under 90 mmhg i minst 30 minutter eller har hatt behov for inotrop behandling for å holde blodtrykket høyere eller lik 90 mmhg samt kliniske tegn til sjokk med redusert perifer sirkulasjon, insuffisient organperfusjon, redusert diurese osv. Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet. Hjertesvikt defineres klinisk på bakgrunn av typiske symptomer (dysponé) og kliniske funn (knatrelyder over lungene) forårsaket av kardial dysfunksjon. Bildediagnostisk påvisning av redusert systolisk venstre ventrikkel funksjon (EF<40 %) og/eller tegn til diastolisk dysfunksjon anbefales. Reinfarkt - pasienten får enda et hjerteinfarkt under sykehusoppholdet under 4 uker fra forrige infarkt. Blir pasienten utskrevet fra sykehuset eller registrerende avdeling før det nye infarktet, skal det registreres et nytt skjema selv om det har gått kort tid, dvs. under 4 uker fra forrige infarkt. Ved klinisk mistanke om reinfarkt, bør man ta en blodprøve og deretter ny prøve etter 3-6 timer. Diagnosen kan stilles dersom det er en økning av troponinkonsentrasjonen på 20 % i den andre prøven sammenlignet med den første. Dersom den første troponinverdien er normal kan man bruke kriteriene for et akutt hjerteinfarkt. Se punkt 2. Hjerneslag - for å stille diagnosen hjerneslag er det nødvendig at det foreligger sikre akutte fokale nevrologiske utfall, som halvsidig parese, afasi, dysartri, halvsidig sensibilitetsutfall, neglekt, ataksi, diplopi, synsutfall. Positiv billeddiagnostikk (CT/MR har vist tegn til fersk hjerneblødinig eller ferskt hjerneinfarkt), styrker diagnosen. Blødning - gjelder hvis pasienten får blødning etter aktuelt hjerteinfarkt (ikke hvis blødning før infarktet). Major blødning 1. Fatal blødning 2. Symptomatisk blødning i et kritisk område eller organ som intrakranial, intraspinal, retroperitoneal, intraokulær, intra-articulær eller perikardial eller intramuskulær med kompartment syndrom, og/eller 3. Blødning med fall i hemoglobin over 5 g/dl eller 2 blodtransfusjoner. Minor blødning All annen blødning. Minimale blødninger uten klinisk relevans registreres ikke. Ingen av disse - krysses hvis ingen av de følgende komplikasjonene forekommer Blødningslokalisasjon Avkrysses hvis pasienten får blødning som komplikasjon. Velg mellom Innstikksted koronar angiografi/ PCI, Cerebral (hjerneblødning), Gastrointestinal og Annen. III Utskriving 5.31 Infarkttype Gjelder første infarkt hvis pasienten gjennomgår flere hjerteinfarkter under oppholdet. Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller disseksjon med intraluminal trombe. Pasienten kan ha underliggende koronarsykdom eller ikke. Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom myokard oksygenbehov/tilførsel, f.eks. ved koronar endotel dysfunksjon, atriespasme, koronar embolus, taky- /brady-arytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon, og hypertensjon med eller uten venstre ventrikkelhypertrofi. Type 3: Kardial død, med symptomer som er forenelig med myocardiskemi, ledsaget av nyoppstått iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver, eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører. Type 4a: Hjerteinfarkt assosiert med PCI (som oppstår innen 48 timer etter utført PCI). Se punkt 2. Type 4b: Stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon. Se punkt 2. Type 5: Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (som oppstår innen 48 timer etter ACBoperasjon). Se punkt 2. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 19 av

21 5.32 Ny Q-bølge i EKG i forløpet av hjerteinfarktet? Ja - nytilkommet Q-bølge i EKG i forløpet at hjerteinfarktet på ditt sykehus Død under oppholdet Ja - død under oppholdet. Nei - pasienten utskrives i live Utreise-/dødsdato Dato for utreise/mors. Oppholdet avsluttes når pasienten utskrives fra sykehuset eller ved overflytting til annen avdeling eller til pasienthotellet når pasienten er ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt. Oppholdet avsluttes også hvis pasienten overflyttes til hjertekirurgi Pasientens lokalsykehus Velg hvilket sykehus pasienten i utgangspunktet sogner til og region kommer automatisk opp. Dette trenger ikke være samme sykehus som pasienten eventuelt ble overflyttet til. Hvis f.eks. pasienten som bor i Trondheim ble innlagt på Rikshospitalet under en ferietur og overføres til St. Olav, er "Overflyttes fra" lik Rikshospitalet og "pasientens lokalsykehus" lik St. Olavs Hospital. Se vedlegg 1: Oversikt over de 54 registrerende sykehus og regioner i Norge Medikamenter ved utskriving Her registreres de aktuelle medikamenter pasienten får foreskrevet ved utreise. Selv om det er planlagt å seponere et medikament en viss tid etter utskrivning, skal dette registreres. Medikamenter som seponeres i forbindelse med utskrivningen skal ikke tas med. Se vedlegg 2: Medikamentliste 5.37 Utskrives til Hjemmet - pasienten reiser hjem eller til slektning eller pårørende. Annet sykehus - overflytting til annet sykehus etter at akuttbehandlingen er avsluttet. Annen avdeling - overflytting til annen avdeling innen eget sykehus. Pleieinstitusjon - overflyttes til pleieinstitusjon for permanent eller midlertidig opphold. Rehabiliteringsopphold - overflyttes til rehabiliteringsinstitusjon, inklusive rekreasjonsinstitusjon (gjelder ikke bare hjerterehabilitering) Utskrives til hvilket sykehus Utskrives til:annet sykehus Registreres det sykehus pasienten overflyttes til, selv om det er samme sykehus som er registrert under Lokalsykehus Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving Koronar prosedyre/operasjon (koronar angiografi/pci eller koronar kirurgi) planlagt etter utskriving fra sykehuset. Død under opphold: registrere om pasienten var søkt til Koronar prosedyre/operasjon før døden inntraff. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 20 av

22 6. Oppfølgingsskjema Hovedskjema må være utfylt før man kan fylle ut et oppfølgingsskjema. Oppfølgingsskjema er et tilleggsskjema til hovedskjema for å supplere informasjon om samme hjerteinfarkt der pasienten flyttes mellom flere sykehus. Når pasienten legges inn på lokalsykehus registreres det et hovedskjema. Deretter overflyttes pasienten til annet sykehus (evt for PCI) som også fyller ut et hovedskjema. Når pasienten flyttes tilbake til det sykehus vedkommende ble primærinnlagt, skal det registreres et oppfølgingsskjema.. Hvis pasienten ikke har vært innlagt på ditt sykehus tidligere i sykdomsforløpet skal du registrere et Hovedskjema. Uansett hvor i forløpet pasienten befinner seg skal det opprettes et Hovedskjema første gang pasienten er på det sykehuset. 6.1 Trombolyse og/eller invasiv utredning/behandling I oppfølgingsskjema kan de som nå ønsker det registrere Trombolyse og/eller invasiv utredning/behandling for eget bruk. 7. Rapport Det enkelte Sykehus har kun tilgang til å ta ut rapport på egne data. 7.1 Datadump Er en rapport over alle ferdigregistrerte skjema (hoved- og oppfølgingsskjema) med alle variablene i Excelformat. Generer rapport. Åpne Excelfil. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 21 av

23 Den inneholder alle ferdigstilte skjema med alle variabler i valgt tidsperiode. De vannrette kolonnene (a-b-c osv) inneholder variabelnavnene, mens de loddrette kolonnene representerer en pasient pr. rad. 7.2 Demografiske data En rapport over enkelte utvalgte variabler i kake- og/eller stolpediagram og tabell. Denne rapporten er enkel å bruke for sykehusene når de ønsker å presentere tall ved sitt sykehus. Her kan du velge diagramtype pasientens Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 22 av

24 Her kan du velge diagramtype pasientens 8. Kvalitetssikring For å sikre at vi holder god kvalitet på våre data utfører registersekretariatet årlig kvalitetssikring av ferdigstilte data for alle sykehus. Det blir kontrollert for feilregistreringer som valideringsreglene ikke fanger opp. Hvert sykehus får deretter en kryptert oversikt over mulige feilregistreringer. Sykehusene må kontrollere om dette er feil og evt endre innregistrerte data i selve registrert. Alle registrerende sykehus må ha registrert fjorårets pasienter før 15.februar kommende år. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 23 av

25 Vedlegg 1: Oversikt over de 54 registrerende sykehus og regioner i Norge SYKEHUS REGION SYKEHUS REGION Ahus (Akershus Helse Sør-Øst Mo i Rana Helse Nord universitetssykehus) Arendal Helse Sør-Øst Molde Helse Midt-Norge Mosjøen Helse Nord Bodø Helse Nord Bærum Helse Sør-Øst Namsos Helse Midt-Norge Narvik Helse Nord Diakonhjemmet Sykehus Helse Sør-Øst Nordfjord sjukehus Helse Vest Drammen Helse Sør-Øst Notodden Helse Sør-Øst Elverum Helse Sør-Øst Odda Sjukehus Helse Vest Orkdal sjukehus Helse Midt-Norge Feiringklinikken Helse Sør-Øst Flekkefjord Helse Sør-Øst Rikshospitalet Helse Sør-Øst Fredrikstad Helse Sør-Øst Ringerike sykehus Helse Sør-Øst Førde sentralsjukehus Helse Vest Rjukan Helse Sør-Øst Gjøvik Helse Sør-Øst Sandnessjøen Helse Nord St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge Hamar Helse Sør-Øst Stavanger Universitetssjukehus Helse Vest Hammerfest Helse Nord Stord sjukehus Helse Vest Haraldsplass Diakonale Helse Vest Sykehuset Telemark Skien Helse Sør-Øst sykehus Harstad Helse Nord Haugesund sjukehus Helse Vest Tynset Helse Sør-Øst Haukeland universitetssjukehus Helse Vest Tønsberg Helse Sør-Øst Kirkenes Helse Nord Oslo universitetssykehus Helse Sør-Øst Ullevål Kongsberg Helse Sør-Øst Universitetssykehuset Nord- Helse Nord Norge (UNN) (Tromsø) Kongsvinger Helse Sør-Øst Kristiansand Helse Sør-Øst Vesterålen Helse Nord Kristiansund Helse Midt-Norge Volda Helse Midt-Norge Voss sjukehus Helse Vest Levanger Helse Midt-Norge Lillehammer Helse Sør-Øst Ålesund Helse Midt-Norge Lofoten Helse Nord Longyearbyen Helse Nord Utlandet Utlandet Lovisenberg Diakonale Helse Sør-Øst Annet sykehus Annet Sykehus Lærdal sjukehus Helse Vest Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 24 av

26 Vedlegg 2: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Medikament Gruppe Medikament Gruppe Actilyse Trombolytikum Cozaar comp/cozar AII-antagonist +Diuretikum comp forte Adrenalin Inotrop Crestor Statin Albyl-E ASA Aldactone Diuretika Diovan AII-antagonist Alea AII-antagonist Diovan comp AII-antagonist +Diuretikum Amias AII-antagonist Dispril ASA Amiodaron Antiarytmika Diural Diuretikum Angiox Trombinhemmer Dobutamin Inotrop Aprovel AII-antagonist Dopamin Inotrop Arixtra Trombinhemmer Durbis retard Antiarytmika Atrovastatin Statin Asasantin retard ASA + Annen Efedrin Inotrop platehemming Acetylsalisylsyre ASA Efient ADP-reseptor blokker Aspirin ASA Eliquis Annen antikoagulasjon Atacand AII-antagonist Emconcor Betablokker Atacand Plus/ AII-antagonist Enalapril ACE-hemmer Atacand Plus mite +Diuretikum Atenativ Heparin Enalapril comp ACE-hemmer + Diuretikum Atenolol Betablokker EpiPen Inotrop Axanum ASA Esidrex Diuretikum Exforge AII-antagonist Benetor AII-antagonist Ezetrol Andre lipidsenkende Benetor comp AII-antagonist +Diuretikum Bisoprolol Betablokker Fenylefrin Inotrop Brevibloc Betablokker Fragmin Heparin Brilique ADP-reseptor blokker Furix Diuretikum Burinex Diuretikum Furosemid Diuretikum Brinavess Antiarytmika Gopten ACE-hemmer Candemox Comp AII-antagonist Globoid ASA +Diuretikum Candesartan AII-antagonist Hepaflex Heparin Candesartan AII-antagonist Heparin Heparin hydrochlorothiazide +Diuretikum Captopril ACE-hemmer Hypoloc Betablokker Carvedilol Betablokker Hypoloc comp Betablokker + Diuretikum (+alfablokker) Centyl Diuretikum Cholestagel Andre lipidsenkende Inderal retard Betablokker Clopidogrel ADP-reseptor blokker Inegy Statin/andre lipidsenkende CoAprovel AII-antagonist Innohep Heparin +Diuretikum Cordarone Antiarytmika Inspra Diuretika Corixil AII-antagonist Integrilin IIb/IIIa reseptor blokker +Diuretikum Corvert Antiarytmika Irbesartan AII-antagonist Cozaar AII-antagonist Irbesartan hydrochlorothiazide AII-antagonist +Diuretikum Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 25 av

27 Medikament Gruppe Medikament Gruppe Jext Inotrop Ramipril ACE-hemmer Rapilysin Trombolytikum Klexane Heparin Remodulin Annen platehemming Renitec ACE-hemmer Lasix retard Diuretikum Renitec comp ACE-hemmer + Diuretikum Lescol Statin Reo-pro IIb/IIIa reseptor blokker Lestid Andre lipidsenkende Lipitor Statin Samsca Diuretika Lisinopril ACE-hemmer Seloken Betablokker Lisinopril/ ACE-hemmer + Selo-Zok Betablokker hydrochlorothiazide Diuretikum Lodoz Betablokker + Sevikar AII-antagonist Diuretikum Losartan AII-antagonist Simdax Inotrop Losartanhydrochlorothiazide AII-antagonist Simvastatin Statin +Diuretikum Lovastatin Statin Sortis Statin Sotalol Betablokker Marevan K-Vitaminantagonist Spirix Diuretika Multaq Antiarytmika Metalyse Trombolytikum Tambocor Antiarytmika Metoprolol Betablokker Tenormin Betablokker Micardis AII-antagonist Teveten AII-antagonist Micardis plus AII-antagonist + Teveten comp AII-antagonist + Diuretikum Diuretikum Moduretic mite Diuretikum Ticlid ADP-reseptor blokker Trandate Betablokker (+alfablokker) Noradrenalin Inotrop Triatec ACE-hemmer Normorix mite Diuretikum Novastan Trombinhemmer Uniloc Betablokker Olmetec AII-antagonist Valsartan AII-antagonist Olmetec comp AII-antagonist Valsartan AII-antagonist +Diuretikum +Diuretikum hydrochlorothiazide Omacor Andre lipidsenkende Warfarin Antikoagulasjon Persantin Annen platehemming Plavix ADP-reseptor blokker Xarelto Annen antikoagulasjon Pradaxa Trombinhemmer Pranolol Betablokker Zanipress ACE-hemmer + kalsiumantagonist Pravachol Statin Zestoretic/ ACE-hemmer + Diuretikum Zestoretic mite Pravastatin Statin Zestril ACE-hemmer Perindoprilarginin ACE-hemmer Zocor Statin servier Zofenil ACE-hemmer Questran Andre lipidsenkende Zofenil comp ACE-hemmer+Diuretikum NB! Ved kombinasjonspreparater registreres begge medikamenttypene. For eksempel er Renitec comp. både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor registreres. Norsk hjerteinfarktregister MRS 4.0 v1.0 Side 26 av

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

historisk perspektiv

historisk perspektiv Nasjonal Paramedic Utdanning Kull 2 Høyskolen i Lillehammer 2004 2006 Avsluttende hovedoppgave Skrevet av: Dagfinn Karsrud og Ragnar Kristiansen Emne: Prehospital behandling av hjertepasienter i et historisk

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer