Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013

2 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre Govatsmark, Tlf / Sylvi Sneeggen, Tlf Tormod Aarlott Digre, Tlf Anniken Karlson Kristiansen, Tlf Stig Arild Slørdahl (faglig leder) Kaare Harald Bønaa (NTNU) Postadresse: Norsk hjerteinfarktregister St Olavs Hospital MTFS boks 179 Postboks 3250, Sluppen 7006 Trondheim E- postadresse: Hjemmeside: wwwhjerteinfarktregisteretno 1

3 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Registerbeskrivelse 5 21 Bakgrunn og formål 5 22 Juridisk hjemmelsgrunnlag 6 23 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 6 3 Metoder for fangst av data 9 4 Datakvalitet Metoder for intern sikring av datakvalitet Metode for validering av data i registeret 11 5 Dekningsgrad Antall registreringer Metode for beregning av dekningsgrad Dekningsgrad på institusjonsnivå Dekningsgrad på individnivå 12 6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Registerets spesifikke kvalitetsmål Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer og handlingsplaner/- program Bruk av nasjonale retningslinjer Kvalitetsforbedrende tiltak initiert av registeret Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak Komplikasjoner og uønskede hendelser 14 7 Formidling av resultater 15 8 Samarbeid og forskning Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre Vitenskapelige arbeider 16 9 Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold Pasientrapporterte resultatmål Demografiske ulikheter 17 2

4 93 Sosiale ulikheter Resultater Introduksjon Alder og kjønn Aldersgjennomsnitt og andel kvinner per sykehus Tidligere sykdommer Diagnostikk Trombolyse Tiltak og kliniske hendelser Medisiner ved utskrivelse Utskrivelse Statistikk for sykehus med invasivt utrednings- og behandlingstilbud Momentliste 33 Referanser 36 3

5 Del I Årsrapport 1 Sammendrag Norsk hjerteinfarktregister ble i 2012 en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser (HKR) Hjerte- og karregisterforskriften fra samme år pålegger alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, å registrere i Norsk hjerteinfarktregister Nasjonal innregistreringsløsning, Medisinsk Register System (MRS), er utarbeidet av Helse Midt- Norge IT (HEMIT), og registeret ble oppgradert til ny versjon i mai 2012 Rapporten inneholder statistikk for hele kalenderåret Sykehusene i Helse Midt- Norge (HMN) og Sørlandet sykehus Arendal har komplette tall Året 2012 ble i all hovedsak brukt til å utvide registeret til å omfatte alle norske sykehus, skaffe kontaktpersoner og drive opplæring I november ble det i samarbeid med Norsk hjerneslagregister arrangert et kick- off- seminar for alle sykehus som er pålagt å registrere 1 januar 2013 ble satt som siste frist for oppstart av registrering Inklusjonskriteriene er alle pasienter som innlegges i sykehus og får diagnosen akutt hjerteinfarkt (I21- I22) Pasienter som overflyttes til annet sykehus i samme sykdomsforløp, registreres på begge sykehus Registerets hovedformål er å bidra til bedre kvalitet på hjerteinfarktbehandlingen i Norge Delmålene er å gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av hjerteinfarkt ved norske sykehus og slik medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp Videre å være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultater, samt å bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, tilstand ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner Som mål på kvalitet av behandlingen vil en benytte overlevelse og i hvilken grad faglige retningslinjer for utredning og behandling følges Kapittel 10 inneholder en kortfattet oversikt over noen av de målte variablene i registeret 4

6 2 Registerbeskrivelse 21 Bakgrunn og formål 211 Bakgrunn for registeret Regionalt forskningsutvalg tok initiativ til å opprette lokale behandlingsregistre i Midt- Norge i 1998, og 6 av 8 sykehus har registrert siden 2001 Fra 2003 har alle 8 sykehus registrert Helse Midt- Norge (HMN) fikk ansvar for å etablere et nasjonalt hjerteinfarktregister allerede i 2005, men på grunn av diskusjon rundt personvern og samtykke ble registeret ikke implementert ved alle landets sykehus Oslo universitetssykehus Ullevål og Sørlandet sykehus Arendal installerte registeret for lokal bruk i henholdsvis 2005 og 2007 I tillegg har flere sykehus i Sykehus Innlandet HF registrert i MRS (Medisinsk Register System) i perioder fra 2007 Flere helseforetak har hatt egne lokale hjerteinfarktregistre Sammen har disse registrene dannet grunnlag for det faglige innholdet i Norsk hjerteinfarktregister I april 2010 vedtok Stortinget etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR) HKR er et personidentifiserbart helseregister uten krav om samtykke fra den registrerte (jf helseregisterloven 8 tredje ledd), og består av et basisregister med tilknyttede medisinske kvalitetsregistre Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig for HKR (jf Hjerte- og karregisterforskriften 1-3) og drifter basisregisteret Hjerte- og karregisterforskriften trådte i kraft 1 Januar 2012, og kvalitetsregistrene Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og Norsk karkirurgisk register (NORKAR) ble da en del av HKR Disse er forankret i HMN og har St Olavs Hospital HF som databehandler Registrene har egne nasjonale sekretariat som er tilknyttet St Olavs Hospital I henhold til forskriften vil det være en lovpålagt oppgave og plikt for alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, å registrere sine pasienter i Norsk hjerteinfarktregister 212 Registerets formål Hjerte- og karregisteret skal bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer Opplysninger i registeret skal benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og helseforskning Registeret skal også utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer, overvåkning av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen (Hjerte- og karregisterforskriften 1-2) Hovedmål Norsk hjerteinfarktregister skal samle inn og sammenstille opplysninger om alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt i Norge og innlegges på sykehus Registerets hovedformål er å bidra til bedre kvalitet på hjerteinfarktbehandlingen i Norge Delmål Gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av hjerteinfarkt ved norske sykehus, og på denne måten medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp 5

7 Være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultater Bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning Registrering i Norsk hjerteinfarktregister gir det enkelte sykehus mulighet til kvalitetssikring via tilgjengelig statistikk og årsrapport som sammenligner egne resultater med andre sykehus på nasjonalt nivå Det enkelte sykehus vil til en hver tid ha mulighet til å ta ut egne data fra registerets lokale rapportfunksjon Registerdata vil også gi et godt grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning 22 Juridisk hjemmelsgrunnlag Innmelding av opplysninger fra det enkelte helseforetak til de kvalitetsregistrene som inngår i HKR, er obligatorisk, jf Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) 2-1 Denne forskriften er fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet og er fastsatt ved kglres 16 desember 2011 med hjemmel i lov 18 mai 2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 8, 9, 16, 17, 22, 27 og lov 2 juli 1999 nr 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) 37 Generelle bestemmelser 1-1 Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Forskriften gjelder Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, innsamling og annen behandling av helseopplysninger i registeret Hjerte- og karregisteret består av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre og kan inneholde opplysninger om a) alle personer som har eller har hatt hjerte- eller karlidelse b) pasienter som mottar helsehjelp for slik sykdom i Norge eller i utlandet etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten i Norge Opplysningene i Hjerte- og karregisteret kan ikke anvendes til formål som er uforenlig med 1-2, Hjerte- og karregisterets formål Opplysninger om enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger etter forskriften, kan ikke brukes i forsikringsøyemed, av påtalemyndighet, domstol eller arbeidsgiver, selv om den registrerte samtykker Basisregisteret kan, når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål, uten samtykke fra den registrerte, inneholde opplysninger fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret 23 Faglig ledelse og databehandlingsansvar Databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk hjerteinfarktregister er FHI Norsk hjerteinfarktregister driftes av HMN og har St Olavs Hospital HF som databehandler Registerets nasjonale sekretariatet er knyttet til Seksjon for medisinske 6

8 kvalitetsregistre på St Olavs Hospital og består av faglig leder, daglig leder og registerkoordinatorer I tillegg er det opprettet to vitenskapelige stillinger (en epidemiolog og en statistiker finansiert av Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU) som skal understøtte registerarbeidet Det er også opprettet et samarbeid med HEMIT som har utviklet innregistreringsløsningen MRS Sekretariatets oppgaver er blant annet opplæring og oppfølging av sykehus som skal registrere, og å videreutvikle registerskjema ut fra tilbakemeldinger fra sykehus og råd fra registerets faglige rådgivningsgruppe Kvalitetssikring av innsamlede data og utarbeidelse av rapporter/årsrapporter faller også inn under sekretariatets oppgaver Nasjonalt registersekretariat per desember 2012: Stig Slørdahl Ragna Elise Støre Govatsmark Sylvi Sneeggen Kaare Harald Bønaa John Petter Skjetne Faglig leder Daglig leder Registerkoordinator NTNU HEMIT Registerets faglige rådgivningsgruppe består av en representant fra hver helseregion, foruten to representanter fra Helse Sør- Øst I tillegg deltar HEMIT og representanter fra registersekretariatet Representanter i rådgivningsgruppen per desember 2012: Region Navn Sykehus Helse Nord Jan Mannsverk Universitetssykehuset Nord- Norge Helse Midt- Norge Torstein Hole Ålesund sjukehus Helse Vest Jørund Langørgen Haukeland universitetssjukehus Helse Sør- Øst Sigrun Halvorsen Oslo universitetssykehus Ullevål Helse Sør- Øst Jarle Jortveit Sørlandet sykehus Arendal Sekretariatet Stig Arild Slørdahl Faglig leder Sekretariatet Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Sekretariatet Kaare Harald Bønaa NTNU/St Olavs Hospital Helse- Midt- Norge John Petter Skjetne HEMIT Rådgivningsgruppens oppgaver er blant annet å vurdere registerets oppbygging og innhold slik at det faglige innholdet er oppdatert, å evaluere og godkjenne nasjonale årsrapporter og å følge opp fagutvikling knyttet til resultater fra registeret I tillegg er det opprettet et fagråd i HKR som skal bidra til godt samarbeid mellom klinikere, helseforetak og FHI for å fremme Hjerte- og karregisterets formål Dette fagrådet skal blant annet gi råd om hvilke nye medisinske kvalitetsregistre som skal inngå i HKR, og hvilket innhold disse registrene skal ha, gi råd om hvilke rutinemessige rapporter som skal produseres fra registeret, og om hvordan de skal publiseres FHI er databehandlingsansvarlig og tar endelige avgjørelser vedrørende behandling av opplysninger i registeret Det er utarbeidet en databehandleravtale som skal regulere samarbeidet mellom FHI og St Olavs Hospital HF som databehandler 7

9 231 Aktivitet i faglig rådgivningsgruppe I 2012 hadde rådgivningsgruppen tre møter som i stor grad omhandlet utarbeiding av nasjonal innregistreringsløsning for hjerteinfarktregisteret Oppbygging av skjemastruktur og variabelinnhold med definisjoner ble grundig gjennomgått Hjerte- og karregisterforskriften gir kun tillatelse til å følge pasientflyten i nasjonal rapport og ikke ved registrering Det ble utviklet lokale rapportløsninger slik at hvert sykehus får tilgang til egne data, og arbeidet med å lage en nasjonal rapportløsning startet Rådgivningsgruppen har gjennomgått databehandleravtalen som er inngått mellom FHI og St Olavs Hospital HF, og som regulerer partenes juridiske plikter 8

10 3 Metoder for fangst av data Alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehuset (I21/I22), skal registreres i Norsk hjerteinfarktregister Registeret er koblet mot folkeregisteret, og pasienter som mangler norsk fødselsnummer, kan derfor ikke inkluderes Etter definisjonen i ICD- 10 skal alle pasienter som innlegges med et akutt hjerteinfarkt med sykehistorie 28 dager, registreres Pasienter som overflyttes mellom to sykehus, skal registreres på begge for å kunne få oversikt over hele sykdomsforløpet Norsk hjerteinfarktregister har en web- basert innregistreringsløsning (MRS) utarbeidet av HEMIT Sykehusene registrerer i egne lokale databaser hvorfra registreringene overføres til nasjonal database ved ferdigstilling av skjema Sykehusene har kun tilgang til eget datamateriale på grunn av juridiske begrensninger på utveksling av data mellom helseforetak Registersekretariatet vil ha tilgang til personidentifiserbar nasjonal rapportløsning fra 2014, men manglende skjemakobling mellom registrerende sykehus vanskeliggjør fremstillingen av et helt sykdomsforløp Variabler i registerskjema gjør det dog mulig å skille pasientene slik at en pasient telles kun en gang Innregistreringsløsningen er tilgjengelig via wwwhelseregisterno og omfatter et hovedskjema og et eventuelt oppfølgingsskjema Hovedskjema skal fylles ut for pasienter som har fått diagnosen akutt hjerteinfarkt (og ikke er registrert i hovedskjema på samme sykehus tidligere i sykdomsforløpet) Oppfølgingsskjema skal fylles ut for pasienter som flyttes tilbake til et sykehus (i samme sykdomsforløp) Sykehus er oppfordret til å registrere mens pasienten er inneliggende, slik at informasjon kan etterspørres i tilfelle den ikke er nedskrevet i journal Figur 1 Oversikt over skjemaregistrering i et sykdomsforløp Hvert enkelt sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, har en medisinsk ansvarlig lege og en registreringsansvarlig sykepleier/sekretær som er ansvarlige for kompletthet og kvalitet i sykehusets lokale register Det er viktig at registreringsansvarlig kontrollerer at alle akutte hjerteinfarkt (I21- I22) registrert i pasientadministrative systemer ved sykehuset, også er registrert i hjerteinfarktregisteret 9

11 Det er i hovedsak to metoder for datainnsamling: 1 Papirskjema følger pasienten underveis i sykdomsforløpet for utfylling av behandlende lege Etter avsluttet opphold, fører registreringsansvarlig dataene inn i nettversjonen av skjemaet Ved manglende registrering, sendes en purring til behandlende lege Det varierer fra sykehus til sykehus om registreringsansvarlig kvalitetssikrer informasjonen gitt i papirskjema, opp mot pasientens journal 2 Sykepleiere i avdeling starter elektronisk registrering av skjema mens pasienten er inneliggende Da kan alle som yter pasienten helsehjelp, gå inn og oppdatere skjemaet under oppholdet Registreringsansvarlig sjekker informasjonen som er lagt inn i skjema, mot pasientens journal og ferdigstiller Hvis registrering ikke er startet, sendes purring til sykepleier som legger utskrivningsnotat i pasientjournalen Når det gjelder pasienter ved avdelinger som ikke primært behandler hjerteinfarkt, sender registreringsansvarlig skjema til epikriseskrivende lege for utfylling og retur 10

12 4 Datakvalitet 41 Metoder for intern sikring av datakvalitet Det nasjonale sekretariatet for Norsk hjerteinfarktregister etterstreber å gi god informasjon og opplæring til alle 54 sykehus i Norge som behandler hjerteinfarktpasienter Det gis brukerstøtte via besøk, telefon/e- post, videokonferanse og informasjonsskriv Det gis også tilbakemelding om eventuelle feilregistreringer/mangler I tillegg har registeret egen hjemmeside hvor informasjon og nyheter publiseres: For at registersekretariatet skal kunne følge opp sykehusene på best mulig måte er helseregionene fordelt internt mellom koordinatorene i sekretariatet 30november 2012 ble det arrangert kick- off- seminar på Gardermoen i regi av sekretariatene for Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister Utgangspunktet var den nye Hjerte - og karregisterforskriften (16november 2012) som pålegger alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, å registrere Seminaret var et viktig ledd i å fremme forståelse av og kunnskap om nytten av et nasjonalt hjerteinfarktregister, og samtidig var den et ledd i rekrutteringen av kontaktpersoner ved hvert enkelt sykehus Kick- off- seminaret samlet 170 deltagere Fra det kardiologiske miljøet var 40 sykehus representert med 72 personer I den elektroniske løsningen er det hjelpetekster og valideringsregler for å sikre lik forståelse og korrekte og komplette data Ved lagring eller ferdigstilling av skjema kommer det opp to typer valideringsmeldinger Type 1 kan overstyres av brukeren og indikerer at noe kan være feilregistrert Type 2 kan ikke overprøves, og noe må endres eller tilføyes for å få lagret/ferdigstilt Registersekretariatet skal årlig kvalitetssikre innregistrerte data for å vurdere komplettheten i registeret i forhold til Norsk Pasientregister (NPR), andel ukjent og logiske feil per sykehus For at registeret skal kunne utføre denne kvalitetssikringen og gi sykehus tid til å rette opp eventuelle feilregistreringer før rapportutgivelse, er det viktig at sykehusene ferdigstiller alle fjorårets pasienter før 1 februar påfølgende år 42 Metode for validering av data i registeret Hvert sykehus kryssjekker antall hjerteinfarkt i registeret mot antall hjerteinfarkt i det pasientadministrative systemet På nasjonalt nivå vil registersekretariatet vurdere komplettheten i forhold til NPR I 2012 tildelte Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU et doktorgradsprosjekt som har som hovedmål å validere Norsk hjerteinfarktregisteret, blant annet ved gjennomgang av pasientjournaler 11

13 5 Dekningsgrad 51 Antall registreringer I 2012 ble det registrert totalt 4269 skjema i Norsk hjerteinfarktregister på de sykehusene rapporten omhandler Av disse var det 2695 primærinnleggelser (unike hjerteinfarkt) Resterende utgjør skjema registrert ved sykehus senere i sykdomsforløpet 52 Metode for beregning av dekningsgrad Antall hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister i 2012 er sammenlignet med antall hjerteinfarkt i NPR Når en pasient var innlagt på flere sykehus under samme sykdomsforløp, vil første sykehus få oppholdet Det har ikke blitt utført koblinger på individnivå Dekningsgradsanalysen er gjennomført i september/oktober 2013 med data fra NPR bearbeidet av FHI 53 Dekningsgrad på institusjonsnivå Sykehusene i HMN, Sørlandet Sykehus Arendal, Oslo Universitetssykehus Ullevål og flere sykehus i Sykehuset Innlandet HF har registrert i lokale behandlingsregistre (MRS) i flere år Det er imidlertid kun de åtte sykehusene i HMN og Sørlandet Sykehus Arendal som har gode registreringer for 2012 av totalt 54 sykehus som behandler hjerteinfarkt 54 Dekningsgrad på individnivå Dekningsgrad på individnivå for sykehus i HMN i 2012 var på 94 % Dekningsgrad på Sørlandet Sykehus Arendal var ikke tilgjengelig per 15oktober 2013 Den høye dekningsgraden i HMN kan trolig gjenspeile over 10 års erfaring med registrering i lokale behandlingsregistre Kvaliteten på data fra NPR er ikke undersøkt, og sammenstilling på individnivå er ikke gjennomført 12

14 6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Året 2012 ble i hovedsak brukt til å etablere hjerteinfarktregisteret ved alle norske sykehus, skaffe kontaktpersoner og gi opplæring Norsk hjerteinfarktregisters rådgivningsgruppe gjennomgår skjemaer, brukermanual, hjelpetekster, valideringsregler og rapportfunksjon to til tre ganger årlig for å vurdere evt endringer og forbedringer av registeret Det anses som viktig å ha klare og entydige definisjoner basert på standardiserte begrepsdefinisjoner, klassifikasjoner og kodeverk 61 Registerets spesifikke kvalitetsmål Registeret inneholder informasjon om kjønn, alder, risikofaktorer, tidligere sykdommer og medisiner samt metoder for diagnostisering, intervensjoner, komplikasjoner, tiltak og planer ved utskrivelse Som mål på kvalitet av behandlingen vil en benytte overlevelse og i hvilken grad faglige retningslinjer for utredning og behandling følges Registeret består av et hovedskjema og et oppfølgingsskjema Hovedskjemaet er tredelt og oppfølgingsskjemaet inneholder et uttrekk av variabler fra hovedskjema Figur 2 Variabler i hovedskjema (tredelt) og i oppfølgingsskjema 13

15 62 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer og handlingsplaner/- program Ikke utført i Bruk av nasjonale retningslinjer Norsk hjerteinfarktregisteret følger internasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjerteinfarkt Kriterier for å stille diagnosen hjerteinfarkt er basert på The Universal Definition of Myocardial Infarction fra 2007 (1) Oppdaterte retningslinjer for å definere akutt hjerteinfarkt (2) kom i 2012 Disse retningslinjene ble fulgt bortsett fra endringen av cut- off på troponin som ikke ble iverksatt før 1 juni 2013 etter grundig vurdering av Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) i samarbeid med Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi 64 Kvalitetsforbedrende tiltak initiert av registeret Ikke aktuelt for inneværende periode 65 Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak Ikke aktuelt for inneværende periode 66 Komplikasjoner og uønskede hendelser Komplikasjoner og uønskede hendelser under sykdomsforløpet på sykehus og som registreres i registeret, er: Ventrikkelflimmer/takykardi Ny atrieflimmer/flutter AV- blokk II- III Kardiogent sjokk Hjertesvikt Reinfarkt Hjerneslag Blødning Dødelighet 14

16 7 Formidling av resultater Norsk hjerteinfarktregister ble en del av HKR i 2012 og inneholder kun data fra 9 av 54 sykehus På grunn av utfordringer rundt rapportfunksjonen, er denne årsrapporten (nest etter statusrapporten utgitt 1 september 2013), den første publiseringen fra registeret etter innlemmelsen i HKR Historisk sett har Oslo universitetssykehus Ullevål og Haukeland universitetssjukehus publisert data fra egne kvalitetsregistre før etablering av Norsk hjerteinfarktregister 71 Resultater tilbake til det deltagende fagmiljø Ikke gjennomført i Resultater til administrasjon og ledelse Ikke gjennomført i Resultater til pasienter Ikke gjennomført i Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Ikke gjennomført i

17 8 Samarbeid og forskning 81 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre Registersekretariatene for Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og NORKAR ble en del av Seksjon for medisinske kvalitetsregistre på St Olavs Hospital fra 2012 Samlokalisering har bidratt til tettere samarbeid mellom registrene både når det gjelder administrative oppgaver og registerfaglige vurderinger Registrene har blant annet samarbeidet om å finne gode definisjoner på felles variabler etter ønske fra FHI Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister har vært i samme utviklingsfase og har hatt tett samarbeid under implementeringen av registrene, blant annet i forbindelse med kick- off- seminaret i november 2012 Norsk hjerteinfarktregister har også hatt kontakt med det svenske hjerteinfarktregisteret (RIKS- HIA/SWEDEHEART) som har mange års erfaring med å drive et nasjonalt register For å kunne sammenligne resultater internasjonalt er det forsøkt å samkjøre variablene og definisjonene med det svenske hjerteinfarktregisteret så langt det lar seg gjøre 82 Vitenskapelige arbeider For at registeret skal kunne brukes etter det formål som er satt i hjerte- og karregisterforskriften, er det avgjørende at registeret er av god kvalitet Et PhD- stipend ble tildelt i 2012 med den hensikt å undersøke kompletthet og korrekthet i Norsk hjerteinfarktregister samt vurdere utfordringene ved å bruke troponin ved diagnosesetting av akutt hjerteinfarkt Prosjektet starter i

18 9 Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold 91 Pasientrapporterte resultatmål Norsk hjerteinfarktregister har ingen pasientrapporterte resultatmål 92 Demografiske ulikheter Innregistreringsløsningen henter automatisk data fra det norske folkeregisteret når skjema opprettes på følgende variabler: kjønn, alder, sivilstatus, yrke og kommune 93 Sosiale ulikheter Sivilstatus og yrke hentes fra Folkeregisteret, men er ikke standardisert og er av usikker kvalitet 17

19 10 Resultater 101 Introduksjon Mer enn 50 % av pasienter med akutt hjerteinfarkt behandles på mer enn ett sykehus i forløpet av hjerteinfarktet Som regel kommer pasienten først til sitt lokalsykehus der den første utredning og stabiliserende behandling foretas Det eksisterer nasjonale og internasjonale retningslinjer for hvilke pasienter som bør overflyttes til nærmere utredning ved sykehus som kan utføre utblokking av kransårer (PCI) eller ACB- operasjon og når pasienten bør overflyttes (3) Når pasienten er ferdigbehandlet ved spesialsykehuset (oftest et universitetssykehus), sendes pasienten (om nødvendig) tilbake til lokalsykehuset for videre oppfølging og sluttføring av behandlingen De juridiske begrensingene som registeret opererer under, fører til at personell som innregistrerer opplysninger om pasienten til registeret ved et foretak (HF, sykehus), ikke har tilgang til hva som er registrert ved de andre foretak som behandler pasienten i sykdomsforløpet Moderne behandling av hjerteinfarkt forutsetter at flere foretak må samhandle om behandling av pasienten Helseregisterloven innebærer imidlertid at de samme foretak ikke kan samhandle om rapportering til det registeret som skal benyttes for å evaluere og kvalitetssikre behandlingen Dette kan føre til forskjellige opplysninger om sykehistorie og endog forskjellige diagnoser for en pasient i ett og samme sykdomsforløp I praksis vil det ikke være mulig å lage dataløsninger som foretar et korrekt utplukk der det foreligger ulike/inkonsistente svar og diagnoser Løsningen er at personell fra ulike foretak som behandler samme pasient, gis adgang til å samarbeide om innregistrering til medisinske kvalitetsregistre I denne rapporten benyttes for det meste skjema som beskriver primærinnleggelser (gjelder første sykehus pasienten blir innlagt) Antall primærinnleggelser er ikke identisk med antall pasienter fordi en pasient kan ha hatt flere primærinnleggelser (dvs flere hjerteinfarkt) i registreringsperioden) Norsk hjerteinfarktregister har foreløpig ingen koblingsnøkkel som knytter sammen opphold på ulike sykehus under samme sykdomsforløp Men variabler i registeret hindrer at et opphold blir telt flere ganger 18

20 Tabell 1: Antall infarkt fordelt på sykehus Tabell 1 viser antall skjema (opphold) per sykehus Andre kolonne viser totalt antall skjema, kolonne tre antall skjema som beskriver primærinnleggelse (det vil si første sykehusinnleggelse under den aktuelle sykdomsforløp), mens kolonne fire viser antall skjema som beskriver overflyttinger av pasienter som har vært primærinnlagt ved et annet sykehus Sykehus N 1 Primær- innleggelser 2 Over- flyttinger 3 Arendal Kristiansund Levanger Molde Namsos Orkdal St Olavs Volda Ålesund Total Totalt antall pasienter innlagt, enten fra hjemmet eller fra annen avdeling eller overflyttet fra annet sykehus 2 Første sykehus pasienten behandles på 3 Pasienter overflyttet etter primærinnleggelse ved annet sykehus 19

21 102 Alder og kjønn Figur 3: Antall hjerteinfarkt etter alder blant menn og kvinner Figur 1 viser at antall hjerteinfarkt øker med økende alder Frem til 80- års alder er det flere menn enn kvinner som får hjerteinfarkt I hele materialet var kvinneandelen 36 prosent (tabell 2) Gjennomsnittsalder var 72,7 år (tabell 3) for menn 70,2 år og for kvinner 77,2 år Kjønns og aldersfordeling Tabell 2: Antall hjerteinfarkt og andel kvinner etter alder Tabell 2 viser antall hjerteinfarkt og andel kvinner i 10 års aldersgrupper Andel kvinner øker med økende alder Alder N Kvinner < % % % % % % % > % Total % 20

22 103 Aldersgjennomsnitt og andel kvinner per sykehus Tabell 3 Tabell 3 viser antall primærinnleggelser fordelt på registrerende sykehus Gjennomsnittsalder er lavere ved de sykehus som utfører PCI (Arendal og St Olavs Hospital) enn ved de andre sykehusene PCI- behandling gis i større utstrekning til yngre aldersgrupper der andelen kvinner er lavere Sykehus N Andel kvinner Gjennomsnitt av alder Andel 80 Arendal % 68,2 22 % Kristiansund % 75,6 47 % Levanger % 75,1 42 % Molde % 76,9 48 % Namsos % 73,7 39 % Orkdal % 76,3 48 % St Olavs % 69,5 26 % Volda % 76,2 44 % Ålesund % 75,5 47 % Total % 72,7 36 % 104 Tidligere sykdommer Figur 4: Tidligere sykdommer registrert ved primærinnleggelse Tidligere sykdommer N =

23 Tabell 4: Røykevaner ved primærinnleggelse Eks- røyker er definert som pasienter som ikke har røyket den siste måned For 11 prosent av pasientene er røykevaner ukjent Sykehus N Aldri Eks- røyker Røyker Ukjent Arendal % 29 % 36 % 11 % Kristiansund % 25 % 23 % 24 % Levanger % 34 % 15 % 17 % Molde % 27 % 21 % 19 % Namsos % 38 % 22 % 8 % Orkdal % 35 % 19 % 9 % St Olavs % 28 % 29 % 8 % Volda % 28 % 19 % 5 % Ålesund % 37 % 19 % 6 % Total % 31 % 25 % 11 % 105 Diagnostikk Tabell 5: Pasientkarakteristika ved STEMI Tabell 5 viser antall primærinnleggelser (N 1 ), andel diagnostisert som STEMI (ST- elevasjon eller venstre grenblokk), og gjennomsnittsalder, andel over 80 år, samt kvinneandel ved primærinnleggelser for STEMI STEMI N 1 Gjennom- Andel Andel Andel 80 Sykehus snittsalder kvinner Arendal % 64,7 15 % 23 % Kristiansund % 71,0 36 % 48 % Levanger % 77,5 50 % 48 % Molde % 73,0 40 % 36 % Namsos % 69,6 19 % 35 % Orkdal % 73,2 26 % 17 % St Olavs % 65,5 14 % 28 % Volda % 75,0 39 % 34 % Ålesund % 71,6 45 % 39 % Total % 67,9 22 % 30 % 1 Antall primærinnleggelser ved alle sykehus 17 opphold mangler opplysninger om infarkttype 22

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjertesviktregister 1 Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital Morten Grundtvig 1, Rune Mo 1,

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Hjertekarregisteret videre planer

Hjertekarregisteret videre planer Hjertekarregisteret videre planer Marta Ebbing, prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjertekarregisteret - nettverksmøte 14.-15. mars 2011 Disposisjon HKR formål HKR fellesregistermodellen HKR

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2014 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2015 Hanne Karlsaune,

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer i etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Stig Arild Slørdahl St.Olavs Hospital/ NTNU Kvalitetsregisterkonferansen 2008 Tromsø 22.09-23.09 Mail 19.09.08 Helse Midt-Norge Jeg har purret

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Gardermoen 30.11.2012 «No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.» Winston

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Siren Hovland 1, Reinhard Seifert 2, Janne Dyngeland 3 og Svein Rotevatn 4 NORIC, Norsk register for invasiv

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et 17.03.15 Disposisjon Generelt om helseregistre

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon)

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon) Rapport fra intern revisjon av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato:

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerneslagregister, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Bent Indredavik, Hild

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Norsk nakke- og ryggregister Førsteamanuensis

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for helseregistre Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3, Avdeling for helseregistre

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø 22.09.2008 Per Olav Skjesol Avdelingsleder anvendelse og leder NIKT Fagforum for arkitektur Sikkerhet

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 SOLFRID INDREKVAM 1, MIRIAM GJERDEVIK 1,2, LINDA TVEIT 1 og OVE FONDENES 1 1 Lungeavdelingen,

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 2013 Plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oslo universitetssykehus, 5.februar 2014 Innhold I Årsrapport 1

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring ( i helsetjenesten) Bent Indredavik Faglig leder for Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Kvalitetssikring i helsetjenesten. Grenseoppganger mellom

Kvalitetssikring i helsetjenesten. Grenseoppganger mellom Kvalitetssikring i helsetjenesten Grenseoppganger mellom forskning og kvalitetssikring St Olavs forskningskonferanse, Rica Hell hotell, 16 november 2011 Rolf W. Gråwe forskningsleder temaer Forståelse,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret 2014 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2012 Ana Duerr Christian Lycke Ellingsen Grace Egeland Grethe Tell Ingvei Seliussen Jannicke Igland Marta Ebbing Ole-Henrik Edland Rupali Akerkar Vernar Sundvor

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2014 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerneslagregister, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital HF 01.10.2015 Bent Indredavik,

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15. juni 31. desember 2012. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15. juni 31. desember 2012. Dødsårsaksregisteret 2013 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15. juni 31. desember 2012 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 15. juni 31. desember 2012 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Dødsårsaksregisteret (DÅR) I dag og planer fremover

Dødsårsaksregisteret (DÅR) I dag og planer fremover Dødsårsaksregisteret (DÅR) I dag og planer fremover T o r M o l d e n, P r o s j e k t l e d e r D ø d s å r s a k s r e g i s t e r e t Lysebu 7. november 2011 Tor Molden, Prosjektleder Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Foto Trykk SKDE Opplag 100 Colourbox Utgitt August 2015 Redaksjon Versjon 2.0 Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Antall sykehus tilknyttet Norsk hjerneslagregister Årsrapport

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 201101355-/SVE 08.07.2011 177/11 07.10.2011 Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Yusman Kamaleri, Solveig Ervik Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken,

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15 Problemløsende tilnærming i kliniske vurderingsprosesser Hva noe er? Hva en ønsker å oppnå? Hvordan gå frem for å oppnå det ønskede (målet)?

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer