Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister"

Transkript

1 Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED

2 Akutt hjerteinfarkt i Norge hjerteinfarkt per år Rundt 40% dør av hjertekarsykdommer Hjerteinfarkt og slag er to av de viktigste diagnosene på sykehusene 2

3 Formålet med Norsk hjerteinfarktregister Medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Verktøy for det enkelte sykehus for vurdering av egne resultater Overvåkning av nye sykdomstilfeller og forekomst av sykdom i befolkningen som helhet og undergruppe Riktige prioriteringer innen behandling og forebyggende arbeid Forskning innen primære årsaker, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak Langtidsmål: redusere mortalitet, morbiditet og øke kostnadseffektiviteten i hjerte-karbehandling 3

4 Etablert register - forbilde The register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive care Admissions Etablert i 1995 Basert på CARDS, europeiske datastandarder Har brukt dette som modell Forankring i fagmiljøene 4

5 Kompetansesenter innen kreftregistrering, registerepidemiologi og annen epidemiologisk kreftforskning. Etablert 1951 Egen kreftregisterforskrift - Aktivt samtykke ikke nødvendig - Alle leger er per lov pålagt å rapportere krefttilfeller 5

6 Hva vet vi om hjerteinfarkt i Norge? Nesten ingenting Mangler nasjonalt register Ingen lov som krever at leger rapporterer infarkt Får pasienter i Norge riktig behandling? Hva med kvaliteten? Forskjeller mellom sykehusene? 6

7 Hjerteinfarktregistre Noen sykehus har hatt register i år Kan ikke sammenligne sykehus Registrerer vi det samme? St. Olavs Hospital startet med å registrere på papir i 1995 fungerte ikke Stor innsats og penger er nødvendig Men det satte i gang en regional diskusjon 7

8 Hjerteinfarktregister i vår region 1998: Regionalt forskningsutvalg tok initiativ til å starte et regionalt register 1999: Kravspesifikasjon i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) TietoEnator fikk kontrakten vi hadde bare penger til et lokalt register på hvert sykehus ( vs kr) 2000: Test av lokalt register 2001: Startet å registrere med personidentifiserende data på hvert sykehus, men anonyme rapporter 8

9 Norsk hjerteinfarktregister 2000: Norsk Cardiologisk Selskap etablerte en nasjonal gruppe for å definere et nasjonalt register 2 personer fra hver region 2001: den nasjonale gruppen hadde definert og valgt ut hvilke parameter registeret skulle inneholde 9

10 1. Konsesjon til å samle data 2002: Søknad til datatilsynet om å registrere fødselsnummer på hver pasient i et nasjonalt register 2002: (6 måneder etter) Fikk konsesjon for å bruke personidentifiserbare data hvis skriftlig samtykke fra pasientene 10

11 Konsesjon til å samle data Intet samtykke påkrevd hvis pasienten var kritisk syk Men hvis bedring skriftlig samtykke må innhentes når pasienten utskrives Problemer: Ufullstendig registrering Hvis man glemmer å registrere ingen mulighet til å registrere senere (ingen ressurser til å skrive til pasienten i ettertid) skriftlige samtykker hvert år må arkiveres (i papirløse sykehus uten arkiv...) Konklusjon: Den nasjonale gruppen valgte å ikke bruke denne konsesjonen og heller vente på ny lov (begynte å jobbe med dette i 2003) 11

12 Feil resultat ved samtykkebasert registrering BMJ ; : 12

13 Norsk hjerteinfarktregister Nasjonal enighet mens vi venter på ny lov: Registrere fødselsnummer på hver pasient på hvert sykehus - behandlingsregister Anonyme regionale/nasjonale rapporter Ingen mulighet til å spore pasienter mellom sykehusene I dag kan en pasient bli innlagt på et lokalt sykehus, overført til invasivt sykehus for PCI eller angio og deretter bli returnert til det lokale sykehuset Men parameter i registeret synliggjør disse oppholdene som telles kun en gang 13

14 Norsk hjerteinfarktregister 2003: Helse Midt-Norge fikk ansvar for å lage et nasjonalt register 2004: Åpner for anbud 2004: HEMIT (Helse Midt-Norge IT) startet utviklingen av et nytt register 2005: Det gamle registeret som har vært i bruk fra 2001 ble erstattet på alle sykehus i HMN Ullevål universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF (6) 2006 Tilsyn fra Datatilsynet 2007 Søknad om konsesjon sommer/avslag 2007 oktober klage til Personvernnemnda 2007 oversendes til Helsedirektoratet ved juletider 14

15 15

16 Løsning på konsesjonsproblemet? 2008 forslag om et Nasjonalt hjerte- og karregister på høring Samle persondata uten samtykke fra pasienten Ulike meninger om hvordan dette bør organiseres og driftes Basisregister med tilhørende kvalitetsregistre 2009 Forslaget utsatt på Stortinget (november) 16

17 2. Datatekniske utfordringer MRS medisinsk registreringssystem Rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web Ett system, flere applikasjonsinstanser Hjerteinfarkt-, hjerneslag- og personskaderegisteret og RevNatus Utviklet i.net som baserer seg på bruk av web-services og med MS SQL server i bunnen Rapporter utvikles i Reporting Services 17

18 Datatekniske utfordringer Lokale behandlingsregistre på hvert sykehus Integrert løsning Frittstående løsning Lokal installering Ressurskrevende (installering, testing) 18

19 Datatekniske løsninger Oppgradering av MRS Avhengig av konsesjon/lovendring Sentral database oktober 2010 Prosjekt Felles tekniske løsninger MRS - innregistreringssystem Ryggregisteret databaseløsning Nyfødtregisteret - meldingssystem 19

20 Dagens løsning uten konsesjon Norsk hjerteinfarktregister Det enkelte sykehus behandlingsregister A B C Eksterne registre som Norsk Hjerteinfarktregister kan ha behov for å koble mot Konsesjon Norsk Hjerteinfarktregister Kontroll Analyse Rapportering Forskning Tilrettelegging for eksterne NHR I II Dødsårsaksregisteret PCIregisteret Konsesjon III Annet Eksterne registre som vil benytte Norsk Hjerteinfarktregister xx xx Konsesjon HUNT 20

21 Ønsket nasjonal løsning Norsk hjerteinfarktregister Det enkelte sykehus Eksterne registre som Norsk Hjerteinfarktregister kan ha behov for å koble mot Norsk Hjerteinfarktregister Kontroll Analyse Rapportering Forskning Tilrettelegging for eksterne NHR I II Dødsårsaksregisteret PCIregisteret Konsesjon III Annet Eksterne registre som vil benytte Norsk Hjerteinfarktregister xx xx Konsesjon HUNT 21

22 Datatekniske løsninger Ikke koblet til EPJ som er for lite strukturert Ulike prosjekter i gang ift strukturering Automatisk uttrekk reduserer ekstraarbeid for klinikeren RIKS-HIA har erfart at kvaliteten er bedre hvis klinikeren fyller inn manuelt 22

23 3. Økonomi Regionalt register etablering og driftskostnader kr fra regionalt forskningsutvalg kr hvert år fra Sosial- og helsedirektoratet kr fra Hjertelungeforeningen (NHL) kr fra Helse- og Rehabilitering Lønn til en sykepleier på St. Olavs Hospital Nasjonalt register Penger fra Helse Midt-Norge fra 2004 til å utvikle nytt register Lønn til prosjektleder Konklusjon: for lite penger! 23

24 4. Eierskap Regionalt register eies av Helse Midt-Norge Nasjonalt register NCS tok initiativ, men manglet penger I 2003 HMN tok over ansvaret Samlokalisering av registrene i HMN Felles registersekretariat Egne regionale- og nasjonale rådgivningsgrupper 24

25 5. Innhold Alle pasienter som blir innlagt sykehuset i live med diagnosen akutt hjerteinfarkt, skal registreres 105 nøye valgte og definerte variabler skal registreres av sykepleier og lege på sykehuset Registeret inneholder informasjon om kjønn, alder, risikofaktorer, tidligere sykdommer og medisiner samt om metoder for diagnostisering, intervensjoner, komplikasjoner, tiltak og planer ved utskrivelse. 25

26 6. Definering av parametre Definisjonen av hjerteinfarkt Troponin I vs. troponint (hvilket cut-off?) Ny cut-off Tidligere ble CK-MB brukt, definerer en annen populasjon Klart definerte parametre 26

27 27

28 7. Kvalitetssikring Hjelpetekst til alle parametre i registeret Brukermanual online Valideringsregler for å stoppe feil registrering Registreringsansvarlig: kontrollere kvaliteten 28

29 8. Ferdigstilling av opphold Sykepleier registrerer ila oppholdet Utskrivende lege ferdigregistrerer og er ansvarlig for kvaliteten Ugunstig å fylle ut senere vanskeligere å finne riktig data Få sykepleiere og leger til å gjøre jobben (pålagt av HMN) Blir sett på som en ekstra jobb lav prioritet Utfordring i å overbevise sykepleiere/leger viktigheten med registeret og at registeret er avgjørende for god behandling 29

30 Ferdigstilling av opphold - Mulige løsninger Endre registreringsrutinene skjema i journal Parameter overføres automatisk fra EPJ Hvis oppholdet ikke er ferdigregistrert, får lege/sykepleier en påminnelse fra Doculive (EPJ) Gjøre det umulig å signere en epikrise i Doculive før infarktet er lukket i registeret Sammendrag fra registeret overføres til Doculive for signering Gi ut rapporter fra registeret jevnlig 30

31 9. Behov for ressurser Til brukere Stor nok stillingsandel til registreringsansvarlig Kvalitetssikring Rapporter HEMIT utvikling og vedlikehold It-avdelingene på de ulike sykehusene 31

32 Men ikke bare problemer. Vi mener at registeret allerede har bedret pasientbehandlingen i vår region Vi har nå data om kjønn, alder, risikofaktorer, tidligere sykdommer og medisiner samt om metoder for diagnostisering, intervensjoner, komplikasjoner, tiltak og planer ved utskrivelse Vi har nå felles definisjoner i vår region Vi er i gang med å bredde registeret til andre sykehus i andre regioner 32

33 Status bredding oktober 2009 lokale behandlingsregistre Kristiansund Kristiansund Molde Molde Ålesund Ålesund Volda Volda Namsos Namsos Levanger Levanger St. Olavs St. Olavs Hospital Hospital Orkanger Orkanger Elverum Elverum Hamar Hamar Gjøvik Gjøvik Lillehammer Lillehammer Kongsvinger Kongsvinger Tynset Tynset Arendal Arendal (Fredrikstad) (Fredrikstad) Ullevål Ullevål US US (Rikshospitalet) (Rikshospitalet) 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Somatiske sykehus i Midt-Norge Sykehusadelinger (døgn/dag /poliklinikk) Sykehusavdelinger i Trondheim (døgn/dag /poliklinikk) Namsos DPS-tjenester (døgn og poliklinikk) DPS-tjenester (døgn og poliklinikk) Deltjeneste; privat med avtale BUP poliklinikk BUP døgn og poliklinikk Levanger St. Olav Kristiansund Orkdal Molde Ålesund Volda Røros

41 Antall infarkt i Helse Midt-Norge 41

42 Antall infarkt i HMN troponin >0,1 ųg/l 42

43 Utskrevet til annet sykehus (%) 43

44 Helse Midt-Norge (6 sykehus-86%) 44

45 Fordeling av kjønn % 45

46 Gjennomsnittsalder kvinner og menn 46

47 Tidligere infarkt og angina pectoris % 47

48 Hypertensjon og diabetes (%) 48

49 Type infarkt (%) 49

50 Revaskulariserte STEMI (%) 50

51 Tid fra innleggelse til akutt revask. (min) median

52 Tid fra symptomdebut til akutt revask. (timer) median 2,75-3,33 52

53 Liggetid median (d) 53

54 Hjertesvikt som komplikasjon (%) 54

55 VT eller VF under 48 t (%) 55

56 Død på sykehus (%) 56

57 Død på sykehus (%) 57

58 Statiner ved utskrivelse til hjemmet (%) 58

59 Betablokkere ved utskrivelse til hjemmet (%) 59

60 Platehemming ved utskrivelse til hjemmet (%) 60

61 Konklusjon Det har vært en stor utfordring å etablere et nasjonalt register - vi har ennå ikke nådd målet For å etablere et nasjonalt register må vi forholde oss til lovverket, skaffe penger, overbevise sykepleiere og leger om viktigheten, finne en måte å organisere på, bestemme eierskap, samarbeide med IT-personer og finne entusiastiske personer som har tid og krefter til å gjøre jobben 61

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt

Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt Opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans prehospitalt Utarbeidet av Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland Prosjektleder for Nasjonalt hjertestansregister Nasjonalt kompetansesenter for prehospital

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Utarbeidet av Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Sist

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth rapport 2010:3 Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk helsevern for voksne Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth Rapport 2010:3 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten 2012 Versjon 1.0 Innhold Innhold... 2 1 Forkortelser og definisjoner... 4 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn for arbeidet... 7

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer