Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre"

Transkript

1 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen

2 HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid 1 mill. til Helsedirektoratet koordinerende nettverk 11 mill. til Helse Nord RHF ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 5 mill. kroner til Helse Midt Norge RHF utvikling av tekniske fellesløsninger (ved Hemit) 15 mill. kroner fordelt mellom de regionale helseforetakene til implementering av felles tekniske løsninger

3 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre Består av SKDE, Hemit og noder med register og IKTkompetanse i alle RHF Skal yte service overfor: medisinske kvalitetsregistre regionale miljø med ansvar for kvalitetsregistre Arbeidet bygges rundt tre akser: Generell informasjon og kompetansespredning om medisinske kvalitetsregistre Veiledning til enkeltregistre under etablering Koordinering av felles regionale prosesser i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

4 Det nasjonale servicemiljøet har en tverrfaglig kompetanse innen: opprettelse og drift av kvalitetsregistre medisin og helsefag jus og personvern IKT utvikling og drift statistikk og analyse rapportering informasjon og kommunikasjon prosjektledelse

5 Oppgaver Utgjøre sekretariatet for den interregionale styringsgruppen Informere og kommunisere nytten ved medisinske kvalitetsregistre til ulike målgrupper Helsetjenesten Befolkningen Pasienter og pårørende Pasient og brukerorganisasjoner Profesjonsorganisasjoner Universiteter og høyskoler Forskningsorganisasjoner Gi råd og veiledning i juridiske spørsmål knyttet til medisinske kvalitetsregistre Holde en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre og dokumentere variabler og innhold Sørge for at det finnes en nasjonal oversikt over variabelinnholdet i de ulike nasjonale kvalitetsregistrene og eventuelt åetablere et variabelregister

6 Oppgaver forts. Arbeide for at struktur, termer, begreper og dokumentasjon blir mer enhetlig Etablere standarder for registrering av f. eks utdanningsnivå, etnisitet, arbeidsdeltagelse, trygdeytelser og PROMs Arbeide for åbedre datakvaliteten i de medisinske kvalitetsregistrene Sørge for at det etableres et nasjonalt system for åberegne dekningsgrad opp imot Norsk pasientregister (NPR) Bistå kvalitetsregistrene og de regionale enhetene for medisinske kvalitetsregistre med kunnskap om validering av registrene

7 Arbeide for åbedre datakvaliteten Dekningsgrad

8 Svenska Knäprotesregistret

9 Svenska Knäprotesregistret

10 Svenska Höftprotesregistret

11 Svenska Höftprotesregistret

12 RIKS HIA Dekningsgrad på 66 % Landstingen: % Sykehus: %

13 Arbeide for at struktur, termer, begreper og dokumentasjon blir mer enhetlig Etablere standarder for registrering av f. eks utdanningsnivå, etnisitet, arbeidsdeltagelse, trygdeytelser og PROMs

14 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

15 Forutsetninger for åbli et nasjonalt register Registerets helsepolitiske betydning er vurdert av 1. hvert RHF 2. RHFenes felles styringsgruppe 3. Helsedirektoratet og 4. Helse og omsorgsdepartementet Registeret etableres som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse og omsorgsdepartementet Det RHF der databehandlingsansvarlig HF befinner seg må ha påtatt seg driftsansvar for registeret. 2009/2010: Forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt Fra 2011: Nasjonalt helseregisterprosjekt

16 Kriterier Registeret har et klart definert formål Kvalitetsregister er den metode som egner seg best til å oppfylle formålet Solid forankring relevant klinisk fagmiljø nasjonalt og eventuelt internasjonalt klar faglig ledelse databehandlingsansvarlig HF styringsgruppe med nødvendig kompetanse etablert kontakt med registerfaglig kompetanse

17 Generell begrunnelse formålet må omfattes av følgende områder: Målgruppe hvor manglende forebygging/ diagnostikk/ behandling/ oppfølging fører til spesielt stort prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet (jmfr prioriteringsforskriften). Område hvor det ikke finnes faglig konsensus om behandling, eller stor variasjon i behandlingstilbudet. Område med betydelig potensial for forbedringsarbeid, evt område med betydelig behov for medisinskfaglig avklaring av behandling og diagnostikk. Sykdomsgruppe med spesielt ressurskrevende diagnostikk, behandling og/ eller oppfølging (inkludert grupper som krever store ressurser pga volum).

18 Hva innebærer det åbli nasjonalt register? Bistand fra servicemiljøet Jus Design Konsesjoner, skjema etc. Analyse og rapportering Finansiering av web basert innregistreringsløsning (MRS) i implementeringsfasen. Utvikling og implementering skjer i regi av servicemiljøet ved HEMIT, i samarbeid med SKDE, de regionale nodene og IKT personell i det enkelte RHF Drift ivaretas av eget RHF

19

20

21