Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 13.desember 2010, kl Sted: SAS Radisson Hotell, Gardermoen (konferanseavdelingen i underetasjen) Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 13.desember 2010 Saksnr Saksinnhold Side 39/2010 Godkjenning innkalling og saksliste 3 40/2010 Referat fra forrige møte 4 41/2010 Plan og budsjett Nasjonalt servicemiljø /2010 AD-møtets vedtak sak konsekvenser 14 43/2010 Felles infrastrukturmidler 2011 skisse til plan for fordeling 19 44/2010 Prosjekt register for biologiske legemidler 21 45/2010 Årsplan 2011 for styringsgruppens arbeid 36 46/2010 Eventuelt 38 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 39/10 Saksbehandler Tittel: Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 40/10 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel: Referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styringsgruppemøte 25.november 2010 Side 4

5 Sak 30/10 vedlegg 1 Referat styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Saksframlegg Møtedato Saksnr 41/10 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Per Olav Skjesol, Hemit Tittel: Plan og budsjett Nasjonalt servicemiljø 2011 Bakgrunn for saken SKDE er nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Hemit har ansvar for å utvikle tekniske fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt servicemiljø forutsettes videreført i statsbudsjett for 2011 med prisjustering på 3,1 %. Dette i hht til prop. S1 ( ), Helse- og omsorgsdepartementet kap 782 post 70. Dette innebærer kr til SKDE og kr til Hemit. Saken er delt i egne adskilte saksframlegg for SKDE og Hemit. 1 Plan og budsjett SKDE Hovedprioriteringer 2011 SKDE Organisering og utvikling av Nasjonalt servicemiljø i SKDE Budsjett 2011 SKDE Plan og budsjett Hemit Hovedprioriteringer 2011 Hemit Organisering og utvikling av Nasjonalt servicemiljø i Hemit Budsjett 2011 Hemit Side 8

9 1 Plan og budsjett SKDE Hovedprioriteringer 2011 SKDE Hovedprioritering for SKDE som nasjonalt servicemiljø i 2011 vil være videreutvikling av SKDEs nasjonale oppgave, både organisatorisk og operativt. Dette langs fire hovedakser: 1. Generell informasjon og kompetansespredning hva gjelder medisinske kvalitetsregistre 2. Hjelp, støtte og veiledning til enkeltregistre under etablering 3. Koordinering av de felles regionale prosessene i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 4. Deltakelse i, og bidrag til nasjonale prosesser med relevans for medisinske kvalitetsregistre Ad1) SKDE har opprette som en felles kompetanse- og informasjonsportal for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Målsettingen er at den skal fylle ulike brukergruppers behov for informasjon og tilgjengelighet og at nettsiden skal være foretrukket kanal for fagmiljøenes og medias søk etter informasjon om kvalitetsregistre. Herunder viktig informasjon i forhold til årlige prosesser, f. eks søknadsprosess om nasjonal status, inkludert frister og søknadsskjema, samt om relevante beslutninger i regionale og nasjonale fora. Det er planlagt utsendelise av minimum fire nyhetsbrev til ca 780 abonnenter i Den Nasjonale Kvalitetsregisterkonferansen er et viktig samlingspunkt for fagmiljø og forskere. Neste konferanse er planlagt i Ad 2) SKDE retter sin veiledingsvirksomhet hovedsakelig mot registerfase 1 (se figur 1). Det bidras også i fase 2, men for de nasjonale registrenes del er det Hemit kombinert med IKT-miljøer i de ulike RHF som står for praktisk gjennomføring. Det bidras også med rådgivning ift fase 3, men her ligger hovedansvar og initiativ hos fagmiljøene og de involverte HF/RHF. SKDEs oppdrag som nasjonalt servicemiljø omfatter å gi service til alle kvalitetsregistre, ikke bare nasjonale. Følgende prioritering følges, i tråd med føringer fra den interregionale styringsgruppen: Første prioritet: Registre med nasjonal status fra 2006 Andre prioritet: Registre med nasjonal status fra 2009 Tredje prioritet: Registre foreslått som nasjonale for 2010 og 2011 Fjerde prioritet: Alle andre registre, avhengig av faglig engasjement og fase Prioriteringen må håndteres fleksibelt og pragmatisk. I perioder vil arbeide med høyt prioriterte registre stoppe opp, det er da viktig å benytte tiden til å arbeide med andre registre. Ad 3) SKDE har som målsetting å ivareta og styrke samarbeidet med Folkehelseinstituttet slik det framkommer i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. SKDE vil også følge opp generelt samarbeid /kommunikasjon med forsknings- og registermiljøer i alle helseforetak, sentrale registre, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Helse- og omsorgsdepartementet. Det er også en målsetting om å ivareta kommunikasjon med nasjonale aktører for å videreutvikle registerarbeidet nasjonalt, dette i form av oppfølging av definerte Side 9

10 prosjekter som Kreftregisteret, Hjerte- og karregisteret og register for biologiske legemidler. Ad 4) SKDE har samarbeidet nært med Folkehelseinstituttet om sekretariatsoppgaven i forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Vi regner med at det etablerte samarbeidet vil fortsette i hovedprosjektet. Videre vil det være aktuelt å bidra i arbeidet med etablering av Nasjonalt hjerte- og karregister, i Helsedirektoratets nettverk samt i andre relevante nasjonale prosesser for utvikling på området helseregistre. OPPSTART (FASE 1) IMPLEMENTERING (FASE 2) DRIFT (FASE 3) Registrering Idé Protokoll Analyseklart datasett Rapport Innregistreringsverktøy på plass registrering starter Vurderingspunkt 1 Vurderingspunkt 2 Vurderingspunkt 3 Fig 1 Registerfaser Det er etablert et miljø med kompetanse på faglig design, jus, IKT, organisering, informasjon, rapportering og drift av kvalitetsregistre i SKDE. Det er nødvendig at alle medarbeidere i servicemiljøet til enhver tid er oppdatert innen både sine spesifikke fagfelt og innen registerfeltet generelt. Det er avsatt ressurser i SKDEs budsjett for 2011 til kompetanseheving, reiser og andre kostnader i forbindelse med hospitering, konferansedeltakelser og kurs. SKDE har blant annet planlagt bred deltakelse på de mest relevante og årlige internasjonale registerkonferansene. 1.2 Organisering og utvikling av Nasjonalt servicemiljø i SKDE Utvikling av funksjonen som nasjonalt servicemiljø har vært, og vil fortsatt være et nært samarbeid mellom SKDE og Hemit innenfor registerveiledning, og i sekretariatsoppgaver for den interregionale styringsgruppen. I løpet av 2010 er ordningen med regionale noder av servicemiljøet konsolidert og er besluttet videreutviklet til også å omfatte IKT-funksjoner. IKT-nodefunksjonen finansieres av felles infrastrukturmidler. Det er faste ukentlige telefonmøter for saksforberedelser til interregional styringsgruppe og for operative prioriteringer og beslutninger i etablerte registerprosjekter. Det er i tillegg faste månedlige møter med nodene for gjensidig informasjon og for oppdatering av status for registerarbeidet i de enkelte regioner. I 2011 er SKDE fullt bemannet innefor sitt nasjonale oppdrag med til sammen 10,7 årsverk inkludert tre årsverk til regionale noder (jfr avtale mellom Helse Nord RHF og de øvrige RHF). Det er satt av ressurser tilsvarende ett årsverk til å finansiere avtalebaserte samarbeidstiltak / kjøp av ekstern kompetanse. Det er forutsatt at Side 10

11 nodefunksjonene og IKT-miljøer i de ulike helseforetak må trekkes aktivt inn i servicemiljøets samlete arbeidsoppgaver. Medarbeidere i budsjett SKDE 2011: Anne Høye, 100 % leder registerenheten Philip Skau, 100 %, spesialrådgiver Are Edvardsen, 100 %, spesialrådgiver Lena Ringstad Olsen, 100 %, statistiker Aleksander Walnum, 100 %, statistiker Gøril Nordgård, 100 %, stabsleder Bjarne Koster Jacobsen, 20 %, seniorrådgiver Vinjar Fønnebø, 20 %, seniorrådgiver Avtalebasert konsulentkjøp: Heidi Talsethagen, 20 %, jurist Tre regionale noder, 3x100 % Web utvikler Helse Nord RHF, 10 % Ledelse og sekretariatsfunksjon: Funksjonen som nasjonalt servicemiljø inkludert sekretariatsfunksjon for den interregionale styringsgruppen, ledes av Trine Magnus, leder for SKDE. Arbeidet med prosessene knyttet til nasjonale medisinske kvalitetsregistre ledes av Anne Høye, leder ev registerenheten i SKDE. Side 11

12 1.3 Budsjett 2011 SKDE Art Budsjett Nasjonalt servicemiljø Prognose 2010 Budsjett 2010 Budsjett Tilskudd fra HOD Forskningsmidler Andre tilskudd/refusjoner Salgs og driftsinntekter Kjøp av andre offentlige tjenester Varekostnad Fast lønn Fast lønn og timelønn(midlertidig) Feriepenger Annen lønn Kollektiv ulykke/gruppeliv Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjon KLP Periodisert pensjon Andre oppg.pl. godtgjørelser Kurs, seminarer, kongresser og liknende Rekrutteringskostnader, annonsering Gaver til ansatte Velferdstiltak ansatte Annen personalkostnad Lønnskostnad Manuelle avskrivninger Leie lokaler Leie annen lokal IKT utstyr Inventar Teknisk og elektrisk utstyr Kontorutstyr Vedl/rep serv IKT utstyr Konsulenttjenester fra firma Abonnement på tjenester Andre eksterne tjenester Kontorrekvisita Trykksak Aviser, tidsskrifter o.l Bøker Servering v/møter Telefonabonnement og tellerskritt Datakommunikasjon Mobiltelefon Datakomm hjemmekontor Porto 0 0 Annen driftskostnad Km godtgjørelse Reisekostnader oppgaveplikitg Reisekostnader Reisekostnader utenom reiseregnsyst Oppgavepliktig diett Skattepliktig diett Administrativ forpleining Representasjon Kontingent Gaver eksterne Programvarelisenser Diverse lisenser Andre kostnader Tap på fordringer Morarenter Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat Side 12

13 2 Plan og budsjett Hemit Hovedprioriteringer 2011 Hemit Hovedprioritering for Hemit vil være å få nasjonale kvalitetsregistre over på en elektronisk løsning i henhold til plan for IKT implementering nasjonale kvalitetsregistre lagt frem for den interregionale styringsgruppen i møte Planen ivaretar alle elementer for å få et register i drift, inkludert fungerende innregistreringsløsning, driftsmiljø, pålogging/autentisering og rapportering. Plan for IKT implementering nasjonale kvalitetsregistre: 1. omfatter alle registre «på vent» 2. konkretiserer en tidsplan for hvert enkelt register basert på tidligere vedtatte prioriteringer 3. angir forventet måloppnåelse ved utgangen av Organisering og utvikling av Nasjonalt servicemiljø i Hemit 2.3 Budsjett 2011 Hemit Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tar plan og budsjett 2011 for SKDE til orientering Side 13

14 Saksframlegg Møtedato Saksnr 42/10 Saksbehandler Trine Magnus /SKDE Tittel: AD-møtet vedtak sak konsekvenser Bakgrunn for saken AD-møtet behandlet 22. november innstilling fra den interregionale styringsgruppen mht etablering av nye nasjonale kvalitetsregistre 2010 og AD-møtets vedtak gjengis nedenfor: Vedtak: AD-møtet takker for godt arbeid ift faglig prioritering av forslag til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre. AD-møtet vil utkvittere oppdraget til Helsedirektoratet med følgende momenter: o RHFene vil anbefale at det primært brukes tid på å konsolidere eksisterende registre i 2011 o redegjøre for den faglig innstilling på ni pluss seks registre innen Kreftregisteret, jfr fremsendt sak o angi at det er behov for å utrede konsekvensene ytterligere ift blant annet finansiering og IKT-løsninger før endelig beslutning. Finn Henry Hansen lager utkast til brev og dette sendes på sirkulasjon i AD-kollegiet. AD-møtet ber om en egen sak hvor en ser nærmere på styringsstruktur av kvalitetsregisterområdet i lys av erfaringer så langt og høringen på helseregister området, behov for IKT-utvikling og prinsipper for finansiering. Finn Henry Hansen utarbeider slik sak og legger den frem for AD-møtet så snart som mulig. Gunnar Bovim og Herlof Nilssen ser nærmere på koordinering gjennom NIKT og HeMIT. AD-møtets henvendelse til Helsedirektoratet som oppfølging av punkt to i vedtaket, er vedlagt. Hvorvidt dette vedtakspunktet får konsekvenser for arbeidet med Side 14

15 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i hht den plan som styringsgruppen behandlet i sak 35-10, er til vurdering i denne saken. Til drøfting Planen som styringsgruppen godkjente i siste møte vedr arbeidet med å videreutvikle IKT-plattform for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, samt å implementere IKTløsning for navngitte enkeltregistre, inkluderer registre som ennå ikke er etablert med nasjonal status. Dette omfatter Norsk spinalskaderegister, Norsk hjertesviktregister, Nasjonalt register for invasiv kardiologi, Nasjonalt register for autoimmune sykdommer, Nasjonalt register for hjemmerespiratorbehandling og Norsk porfyriregister. AD-møtets vedtak innebærer en klar prioritering av arbeidet med å konsolidere og ferdigstille komplette løsninger for de allerede etablerte nasjonale kvalitetsregistrene før en går i gang med nye. Finansielle modeller for drift og faglig forbedringsarbeid skal også utarbeides. Styringsgruppen må ta stilling til om AD-møtets vedtak innebærer behov for endringer i den etablerte plan for arbeidet med å ferdigstille IKT-løsninger for navngitte registre. Slik planen foreligger, skal alle de etablerte registrene ved utgangen av andre kvartal 2011ha fått etablert en elektronisk innregistreringsløsning. AD-møtets krav innebærer at en fullstendig løsning skal være etablert før en går videre dvs løsning for innregistrering, forvaltning og drift, samt rapportering. Det synes hensiktsmessig å avvente utviklingen uten å gjøre endringer i planen. Dersom arbeidet går etter plan, og alle etablerte registre ved utgangen av andre kvartal har en komplett elektronisk løsning som beskrevet ovenfor, må status og videre prioriteringer vurderes både av styringsgruppen og AD-møtet. Den eksisterende planen vil da være utgangspunktet. Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen erkjenner at AD-møtets vedtak i sak innebærer en klar prioritering av arbeidet med å ferdigstille fullstendige elektroniske løsninger for drift av etablerte nasjonale kvalitetsregistre før en starter arbeidet med nye registre 2. Styringsgruppen erkjenner videre at den foreliggende plan for arbeidet med å implementere IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre, følger AD-møtets prioritering. Styringsgruppen ser derfor ikke noe behov på nåværende tidspunkt for endringer i denne planen. 3. Status i hht plan for de etablerte nasjonale kvalitetsregistre vurderes før utgangen av andre kvartal 2011 med tanke på plan for og prioritering av det videre arbeidet. Vedlegg 2: Brev fra AD-møtet til Helsedirektoratet som oppfølging av sak Side 15

16 Sak 42/10 vedlegg 2 Brev fra AD-møtet til Helsedirektoratet som oppfølging av sak Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Saksframlegg Møtedato Saksnr 43/10 Saksbehandler Trine Magnus/SKDE Tittel: Felles infrastrukturmidler 2011 skisse til plan for fordeling Bakgrunn for saken Helse- og omsorgsdepartementets satsning på nasjonale medisinske kvalitetsregistre innebærer at 16 mill kroner i 2011 er øremerket arbeidet med felles infrastruktur og skal fordeles mellom de fire RHF. Tilsvarende midler er fordelt i 2010 etter forslag fra AD-møtet. Kfr brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 16.nov Departementet varsler at midlene i 2011 vil bli utbetalt tidlig på året. Det er derfor behov for at en felles interregional plan for formål og fordeling av de øremerkete midlene for 2011 snarest mulig blir etablert og godkjent. Den foreliggende sak inneholder skisse til en slik plan, for konkretisering og endelig behandling i neste møte. Til drøfting Fordeling av fellesmidlene i 2010 prioriterer utvikling av felles teknologiske løsninger jfr. prosjektplan for teknisk gruppe vedtatt i forrige styringsgruppemøte. Hemit forvalter oppdraget via tildeling av 3 mill kroner av fellesmidlene, og det ble foreslått tre års varighet. På samme måte ble utvikling av regionale, dedikerte IT-funksjoner for nasjonale medisinske kvalitetsregistre såkalte IT-noder - prioritert med 1 mill til hver region, også her forslag om tre års varighet. Det vil derfor være naturlig å videreføre de ovenfor nevnte satsningene på til sammen 7 mill i I tillegg kan de erkjennelsene som så langt er gjort av kompleksitet og omfang av oppgavene knyttet til å få de nasjonale kvalitetsregistrene i landsdekkende funksjon, være et argument for satsning på regionale noder ut over det som er nevnt ovenfor fra og med De øvrige fellesmidlene for 2010 er fordelt hhv til arbeidet med å implementere IKTløsning for de enkelte nasjonale kvalitetsregistrene, som prosjektmidler til arbeidet med å etablere kvalitetsregistrene innenfor Nasjonalt hjerte- og karregister, som prosjektmidler til teknisk løsning for Kreftregisteret inkludert kvalitetsregistrene på kreftområdet og til prosjekt for utvikling av kvalitetsregister for biologiske legemidler. Side 19

20 Prosessene knyttet til implementering av IKT-løsning for enkeltregistre synes godt ivaretatt i 2011 i og med den plan som er laget av Hemit og godkjent av styringsgruppen (kfr sak og 42-10). Det synes derfor hensiktsmessig at en betydelig andel av fellesmidlene i 2011 benyttes til videreføring av de store fellesregisterprosjektene som er nevnt ovenfor, i samarbeid med Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet og koordinert mot Nasjonalt helseregisterprosjekt. Behovet for medisinskfaglig, felles infrastruktur for nasjonale kvalitetsregistre har så langt ikke vært systematisk adressert. Med dette menes det faglige, nasjonale forankrings- og forbedringsarbeidet som må drives dersom kvalitetsregistrene skal kunne oppfylle sine formål på lengre sikt. Her kreves at noen dvs. den faglige registerledelsen - har dedikert tid til å planlegge, arrangere og gjennomføre strukturert dokumentasjons- og møtevirksomhet i nasjonalt omfang for registerets målgruppe(r). Dette som grunnlag bl.a. for felles registerutvikling, praksisevaluering og klinisk forbedringsarbeid. Videre kreves økonomi til reise- og møtevirksomhet nasjonalt. Hvorvidt dette er å anse som drift eller felles infrastruktur, dvs. om dette skal finansieres av ansvarlig RHF eller av de øremerkete fellesmidlene, evt. i kombinasjon, må bli gjenstand for diskusjon. Med nåværende omfang av øremerkete fellesmidler synes det imidlertid ikke mulig å løse denne oppgaven innenfor den tilgjengelige rammen av disse. Tema bør imidlertid drøftes i en egen senere sak om langsiktige finansielle løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tar den skisserte plan for fordeling av midler til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2011til orientering 2. Styringsgruppen tilslutter seg de prioriteringene som planen legger opp til, inkludert behovet for forsterking av regionale nodefunksjoner 3. Styringsgruppen ber om at planen konkretiseres og legges fram i neste møte til endelig behandling før oversendelse til AD-møtet. 4. Styringsgruppen ber videre om en egen sak om finansielle løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som dekker alle relevante områder av arbeidet. Side 20

21 Saksframlegg Møtedato Saksnr 44/10 Saksbehandler Anne Høye/ SKDE Tittel: Prosjekt register for biologiske legemidler Bakgrunn for saken Helse og omsorgsdepartementet har i Oppdragdokument 2010 bedt de regionale helseforetakene utarbeide forslag til kvalitetsregister for kostnadskrevende biologiske legemidler for behandling av autoimmune lidelser, og oppdraget er gitt likelydende til alle RHF: 4.1 Kvalitetsforbedring Helse xxx RHF skal sammen med de øvrige regionale helseforetakene utarbeide forslag til etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende biologiske legemidler til behandling av autoimmune lidelser. De regionale helseforetak skal påse at det etableres en mest mulig likeverdig behandlingspraksis både innad i og mellom regionale helseforetak, i tråd med de nasjonale faglige retningslinjer. Det er avklart på telefon med Torunn Omland Granlund i Helse- og omsorgsdepartementet at rapportering på oppdraget går via Helse Nords årlige rapportering til HOD, og at det ikke er nødvendig med fire likelydende rapporter. Det ble utarbeidet et prosjektoppdrag for 2010 (vedlegg 3). Det har i 2010 vært avholdt tre innledende møter med ulike involverte fagmiljøer, og et samlet møte i november 2010 i den opprettede arbeidsgruppen for prosjektet (referat vedlegg 2). Arbeidsgruppen består av representanter fra alle RHF innenfor de fagfelt som forskriver biologiske legemidler, Reseptregisteret og NPR. SKDE har koordinert prosjektet så langt. Prosjektet er foreslått inndelt i tre faser: Fase 1: Hovedmålsetting: utarbeide konkret beskrivelse av basisregister. Fase 2: Skissere innhold i tilhørende fagspesifikke kvalitetsregistre. Fase 3: 1. Utarbeide forslag til felles protokoll Organisering Side 21

22 Styringsgruppe/fagråd Databehandlingsansvar Faglig ledelse Daglig drift 2. Igangsette arbeid med teknisk løsning 2010 har vært konsentrert om å utarbeide skissere innholdet i fase 1, se vedlegg 3 med variabelforslag. Til drøfting Prosjektet er krevende både juridisk, designmessig og organisatorisk og involverer en rekke ulike fagmiljøer. Det foreslås derfor at det opprettes et eget prosjekt fra for å ivareta progresjonen. Prosjektet foreslås lagt opp på følgende måte: 1. Ansettelse av prosjektleder, helst 100 % stilling. Denne personen bør ha relevant helsefaglig bakgrunn og registerfaglig kompetanse, og må jobbe tett opp mot fagmiljøene, SKDE og Hemit. Arbeidsoppgaver: a. Praktisk koordinering og organisering av arbeidet med et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler b. Utarbeide detaljert protokoll for basisregister og kobling mot kvalitetsregistre, slik at registerets implementeringsfase kan iverksettes c. koordinere arbeidet i implementeringsfasen fram mot register i drift 2. Finansiering av stillingen og utgifter til prosjektdrift tas fra de regionale helseforetakenes fellesmidler til infrastruktur. 3. De regionale helseforetakenes interregionale styringsgruppe er styringsgruppe for prosjektet. 4. Arbeidsgruppen utgjør rådgivende referansegruppe. 5. De enkelte fagmiljøer må selv, parallelt med dette, utarbeide forslag til fagspesifikke kvalitetsregistre. 6. Prosjektet skal sees i sammenheng med føringene i Nasjonalt helseregisterprosjekt. Det må drøftes hvordan ansettelse og oppfølging av prosjektleder skal forankres. Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tar den skisserte plan for prosjektet til orientering 2. Styringsgruppen tilslutter seg innholdet i prosjektplanen 3. Styringsgruppen ber om løpende rapportering på prosjektprogresjon Vedlegg 3: Prosjektoppdrag Vedlegg 4: Referat fra møte i foreløpig arbeidsgruppe Vedlegg 5: Forslag til registerdesign fra møte Side 22

23 Sak 44/10 vedlegg 3 Prosjektoppdrag Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Sak 44/10 vedlegg 4 Referat fra møte i foreløpig arbeidsgruppe Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Sak 44/10 vedlegg 5 Forslag til registerdesign fra møte Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Saksframlegg Møtedato Saksnr 45/10 Saksbehandler Anne Høye/ SKDE Tittel: Årsplan 2011 for styringsgruppens arbeid Bakgrunn for saken I sak 6/2010 ble det fremmet forslag om implementering av årshjul for prosess fram mot godkjenning av nye nasjonale registre, forslag fikk sin tilslutning i styringsgruppen. Side 36

37 For oppfølging av årshjulet fremmes med dette forslag om møteplan for styringsgruppen i 2011, med skissert hovedtema for møtene. Møtetidspunkt bør så langt det er mulig samordnes med fagdirektørmøtet. Møte 1: februar 1. Endelig plan og budsjett for kommende år 2. Regnskap forrige år 3. Rapportering på plan for enkeltregistre og felles tekniske løsninger Møte 2: mai/juni 1. Evaluering av servicemiljøets plan for enkeltregistre og felles tekniske løsninger. 2. Behandling av RHF enes forslag til nye nasjonale registre med utarbeidelse av forslag for oversendelse Helsedirektoratet. I 2011 vil hovedfokus være om det på bakgrunn av pkt 1) er grunnlag for å opprettholde forslaget om nye nasjonale registre for 2010 og 2011 og eventuelt fremme dette for AD-møtet, eller om utsettelse av godkjenning av nye nasjonale registre opprettholdes. Møte 3: desember 1. Rapportering på enkeltregistre og felles tekniske løsninger 2. Foreløpig regnskap inneværende år 3. Plan- og budsjettforslag neste år Til drøfting: Hvorvidt skissert møteplan ivaretar de viktigste områdene som bør behandles i løpet av året. Konkrete datoer for møter i Forslag til vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til foreslått møteplan for Side 37

38 Saksframlegg Møtedato Saksnr 46/10 Saksbehandler Tittel: Eventuelt Forslag til vedtak: Side 38

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet «[prosjektnavn]» Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Prosjektstart: Prosjektslutt: Overlevering sluttrapport: Nasjonalt

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus System for håndtering av ny teknologi i sykehus Rapport Ny og kostnadskrevende metoder - forslag til system for håndtering av ny teknologi i helsetjenesten : - status og videre arbeid 25.09.2009 Orienteringssak

Detaljer

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Styringsgruppa for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Deres ref: Vår ref: Dato: Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi I samråd med leder for styringsgruppa

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26.11.2014 Møtenr. 04-14 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 27. november 2014 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker).

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker). Møtereferat: Møtedato 06.03.2017 Møtenr. 01-17 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Mandag 6. mars 2017 Tid Kl. 10.30 16.30 Sted Tromsø Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Clarion Hotel Bergen Airport 03.10.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr

Møtereferat: Møtedato Møtenr Møtereferat: Møtedato 30.11.2016 Møtenr. 04-16 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. november 2016 Tid Kl. 09.00 15.30 Sted Gardermoen Medlemmer Olav Røise (leder),

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen Sentral stab Telefon: +47 Enhet for administrasjon Telefaks: +47 Olav Kyrres gate 17 www.stolav.no 7006 Trondheim post.adm.dir@stolav.no Helse- og omsorgsdepartementet Post boks 8011 Dep 0030 OSLO Att.:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. September 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 15. januar 2015 kl. 12:00 15:00 Sted: Folkehelseinstituttet i Oslo, Marcus Thranes gt. 6 TILSTEDE: Arbeidsutvalg: Unn Huse (avdelingsdirektør,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektet 2005

Kvalitetsregisterprosjektet 2005 Versjon 23.06.05 Kvalitetsregisterprosjektet 2005 Del I oppgaver, bakgrunn og forutsetninger, organisering I Tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2005 er Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 Prosjektdirektør, dr. philos Anne Hafstad Overordnet mål: Persontilpasset medisin implementeres helhetlig og samordnet i den offentlige

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Prosjektbeskrivelse Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre < Prosjektnavn> Prosjektansvarlig Prosjektleder Medisinsk kvalitetsregister som datakilde Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer