Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen. 12.oktober kl Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Det vil også bli mulighet til å koble seg opp til telefonmøte på telefon med pinkode 91828#. Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 12.oktober 2009 Saksnr Saksinnhold Side 45/2009 Godkjenning innkalling og saksliste 3 46/2009 Referat fra forrige møte 4 47/2009 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre /2009 Oppdatert Dødsårsaksregister til nytte for medisinske kvalitetsregistre bruk av udisponerte midler fra Helse Nord RHF /2009 Registerkonferansen 2010 tidspunkt, arrangementsansvarlig og faglig komité 23 50/2009 Eventuelt 24 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 45/ 09 Saksbehandler Tittel: Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 46/ 09 Saksbehandler Tittel: Referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styringsgruppemøte Side 4

5 Sak 46/ 09 vedlegg 1 Referat styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Saksframlegg Møtedato Saksnr 47/ 09 Saksbehandler Trine Magnus Tittel: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2009 Forslag til vedtak: 1. Tidligere forslag om etablering av 11 nasjonale kvalitetsregistre i 2009 opprettholdes. Alle disse registrene har en klar faglig begrunnelse, og er i drift med landsdekkende rapportering. 2. I tillegg foreslås i tråd med forprosjekt til Nasjonalt Helseregisterprosjekt å iverksette arbeid for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister som omfatter bruk av biologiske legemidler. 3. Tidligere forslag til fordeling av øremerkete felles midler til infrastruktur opprettholdes med små justeringer Bakgrunn for saken: Den interregionale styringsgruppa har tidligere behandlet forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre og finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sak 37/09 og 38/09. Sakene ble oversendt AD-møtet 14. September 09 for sluttbehandling. Fra AD-møtet sak refereres følgende: AD-møtet roser arbeidsgruppen for det grundige arbeidet som er gjort fram til nå. AD-møtet ber styringsgruppen, med utgangspunkt i brev fra HOD, se på en pragmatisk fordeling for midlene for 2009 som reflekterer og styrker de registrene som finnes og forbereder de som evt skal etableres. AD-møtet ber styringsgruppen vurdere de foreslåtte registre på nytt, i lys av brev fra HOD med tilleggskriterier om bl.a. samfunnsbehov, og med henblikk på fremtidige helsetjenestebehov. Revurdert og prioritert forslag fremlegges for AD-møtet. I arbeidet med prioritering av nye registre hensyntas økonomiske konsekvenser og kravet til god registerkvalitet for å kunne beskrive en realistisk implementering av nye registre. Side 9

10 Utkast til brev til HOD sendes Toril Orrestad innen 21. September. Ad punkt to og tre ovenfor bemerkes at det ikke foreligger noe brev fra HOD i denne saken. Det refereres til et telefonmøte mandag 7. september, ledet av ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein, der HOD informerte RHF-fagdirektørene om at de hadde gitt Hdir utsatt frist til 15. oktober for forslag om etablering av nye nasjonale kvalitetsregistre Bakgrunnen for utsatt frist var at HOD ønsket en utdyping fra Hdir knyttet til faglig begrunnelse og prioritering av RHFenes forslag til nye registre i 2009, i samråd med RHF ene. AD-møtet sendte altså saken tilbake til styringsgruppa med følgende oppdrag: 1. Vurdere de tidligere foreslåtte registrene på nytt inkludert en helsefaglig begrunnelse / prioritering. 2. Foreslå en pragmatisk fordeling av midlene for 2009 som både styrker de registrene som finnes og forbereder de som evnt skal etableres. Til punkt 2 skal bemerkes at HOD overfor sekretariatet muntlig har uttrykt at midlene som er øremerket fellesløsninger til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, bare kan brukes til registre som faktisk er etablert som nasjonale. Vurdering: HOD har som nevnt ønsket en utdyping fra Hdir i samarbeid med RHF ene knyttet til faglig begrunnelse og prioritering av de foreslåtte registrene. Følgende momenter bør fra RHF enes side danne grunnlag for vurdering: 1. For utpeking av nasjonale registre i 2009 må det tas utgangspunkt i dagens eksisterende situasjon, ved at man støtter de som faktisk har hatt engasjement og innsatsvilje til å etablere kvalitetsregistre med nasjonal faglig forankring. 2. Registrene må vurderes etter de omforente kriteriene for registerkvalitet og, så langt det er mulig, tilfredsstille disse kravene 3. Kriterier for helsepolitiske vurderinger og prioritering må legges på når nye registre skal etableres 4. En grunnleggende forutsetning for et kvalitetsregister er interesse, konsensus og forankring i det kliniske fagmiljøet 1. Ang. de eksisterende 12 som allerede har nasjonal status: Den interregionale styringsgruppen har tidligere anbefalt at alle de tidligere etablerte registrene i fase 2 og 3 opprettholder sin status som nasjonale (8 registre). Det jobbes nå med flere av disse fra RHF ene og servicemiljøet, og det er ingen tvil om at dette arbeidet vil måtte prioriteres i lang tid framover hvis registrene skal bli landsdekkende med omforente teknisk løsninger. For noen av dem er opprettelse av et sentralt hjerte-kar-register en forutsetning for å lykkes. Side 10

11 Det er imidlertid anbefalt at selv om registrene i fase 1 (dvs. 4 av de tidligere etablerte registrene) også beholder også status som nasjonale, bør det i løpet av 2009 gjøres en særskilt, intern vurdering i det enkelte RHF i samarbeid med servicemiljøet av hva som gjenstår for at de skal lykkes i faktisk å bli landsdekkende. Dette gjelder bl.a. leppe-kjeve-ganespalte (ett av to sykehus gjenstår, dvs mindre krevende å få på plass) samt KOLS og diabetes (sistnevnte i gang på ett sykehus). Disse tre er alle i Helse Vest. Spesielt KOLS og diabetes må regnes som særdeles krevende registre som involverer tilnærmet alle virksomheter både i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, det er snakk om mange pasienter og det stilles dermed store krav til design, datafangst, datakvalitet og analyser. Sykdomsområdene KOLS og diabetes har klar helsepolitisk prioritering, men valg av dem som nasjonale kvalitetsregistre illustrerer vanskelighetene som oppstår i spennet mellom hva som ønskes prioritert og hva som i praksis er gjennomførbart. 2. Ang. de 11 registrene som foreslås etablert som nasjonale i 2009: De tilfredsstiller krav til at de skal befinne seg i fase 3 de er landsdekkende, i drift, med rapportering til fagmiljøene. Alle har konsesjon. De fleste er papirbasert. Nedenstående tabell gir noen stikkord om faglig begrunnelse og prioritering knyttet til de foreslåtte registrene. Prioritering NORKAR Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hoftebruddregister All karkirurgisk aktivitet registreres på landsbasis. Registeret gir viktig kunnskap om behandlingskvalitet og outcome for pasienter med hjerte-kar-sykdom, en gruppe med stort prognosetap mht livslengde og -kvalitet. Pasientgruppen har et stort og omfattende volum. Registermetodikk er velegnet for målsettingen og gir tilleggskunnskap til annen forskning, og det er etablert internasjonalt samarbeid som øker kunnskapsgrunnlaget. Registeret er velegnet som del av et felles hjerte-kar-register. Operasjoner der det settes inn eller fjernes leddproteser eller deler av leddproteser, registreres/inkluderes. Veletablert register i drift, landsdekkende, gir viktig kunnskap om behandlingskvalitet og outcome for en volummessig omfattende gruppe pasienter ofte eldre. Potensielt stort prognosetap med store utgifter for helsevesenet. Registeret har ved sine analyser/forskning økt behandlingskvalitet for pasientgruppen bl.a. ved økende holdbarhet av proteser, som er bedret betydelig de senere årene. Registerdesign svært velegnet, fordi pasientene følges over lang tid og outcome (for eksempel reoperasjon) ikke er aktuelt før etter flere år. Dvs. randomiserte studier vil ikke fange opp dette. Målsettingen for registeret er å bedre behandlingen av pasienter med hoftebrudd. Behandling av pasienter med hoftebrudd utfordrende og ressurskrevende, dels fordi det er Side 11

12 Nasjonalt korsbåndregister Det norske nyrebiopsiregisteret Norsk nefrologiregister Det norske MSregister og biobank Norsk porfyriregister gjennomgående eldre mennesker som får hoftebrudd og mange har andre sykdommer i tillegg. Selve hoftebruddet er også vanskelig å behandle med mange og til dels alvorlige komplikasjoner. Epidemiologiske data, sammenligning mellom forskjellige operasjonsmetoder og ressursforbruk. Registerdesign svært velegnet, fordi pasientene følges over tid, og ofte har sammensatte lidelser (noe som ofte ekskluderer dem fra randomiserte studier). Skade av fremre korsbånd er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis. I Norge skades 4000 korsbånd årlig. På kort sikt fører korsbåndskaden ofte til nedsatt funksjon og aktivitetsnivå, på lang sikt til artrose i kneleddet. Målsettingen er å oppdage dårlige teknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om korsbåndskadens epidemiologi. Alle korsbånd som blir operert inn registreres i tillegg til senere revisjonsoperasjoner. Potensielt stort prognosetap for ofte yngre pasienter(smerte/uførhet), stort volum av pasienter, store utgifter for helse- og sosialvesenet. Registerdesign svært velegnet. Inkluderer pasienter som får utført nyrebiopsi. Pasienter med kronisk sykdom, inkluderer sjeldne sykdomsgrupper, viktig målsetting er å kvalitetssikre behandling ved sammenligning mellom sykehus (antall, pasientsammensetning, komplikasjoner). Bør sees i sammenheng med norsk nefrologiregister. Registeret er et permanent epidemiologisk register opprettet for å gi nasjonal oversikt over behandling av pasienter med kronisk nyresykdom. Registeret skal medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utredning og behandling av pasienter med kronisk nyresykdom. Inkluderer sjeldne sykdomsgrupper, viktig målsetting er å kvalitetssikre behandling ved sammenligning mellom sykehus (antall, pasientsammensetning, komplikasjoner). Registerdesign velegnet. Bør sees i sammenheng med nyrebiopsiregisteret. Registrerer omfang, medikamentvalg, effekt og bivirkninger av immunmodulerende (forebyggende) behandling ved multippel sklerose. Kronisk syk pasientgruppe med individuelt sykdomsforløp, potensielt stort prognosetap for ofte yngre pasienter (smerte, uførhet, nedsatt funksjon), store utgifter for helsevesenet. Store utgifter også til medikamentell behandling, behov for avklaring av beste behandling og oppfølging. Registerdesign velegnet. Inkluderer alle porfyripasienter i Norge. Porfyri er en gruppe sjeldne sykdommer, mye av den kunnskapen som finnes i dag er basert på små studier og enkeltkasus, og retningslinjer for behandling og oppfølging er lite kjent blant behandlende helsepersonell. Det er stort behov for retningslinjer, ensartet diagnostikk og behandling på bakgrunn av registeret, ved at biokjemiske, kliniske og Side 12

13 Norsk register for hjemmerespiratorbehandling Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for prostatakreft behandlingsdata registreres kontinuerlig og prospektivt. Det finnes på verdensbasis ingen tilsvarende registre. Registerdesign velegnet for å generere ny kunnskap sjelden sykdom, langvarig oppfølging (dvs lite egnet for randomiserte studier). Pasienter som er varig avhengig av ventilasjonsstøtte hele eller deler av døgnet inkluderes, følges opp årlig. Kronisk syk pasientgruppe, potensielt stort prognosetap (smerte, uførhet, nedsatt funksjon), økende pasientvolum (KOLS/hjertesykdom). Store utgifter for helsevesenet, viktig å få kunnskap om cost-benefit. Registerdesign velegnet oppfølging over tid, sammensatte lidelser, komplekse intervensjoner. Kvalitetsregister egnet som del av fellesregister med Kreftregisteret som basisregister, prioritert som nasjonalt kvalitetsregister 2009 av Kreftregisteret. I drift. Har allerede vist gevinster ved analyser på resultat (recidivfrekvens) versus volum på antall opererte pasienter, viktig for å optimalisere behandling og monitorere oppfølging av anbefalinger. Potensielt stort prognosetap (fare for recidiv m kortere overlevelse, komplikasjoner). Stor pasientgruppe. Velegnet for registerdesign. Kvalitetsregister egnet som del av fellesregister med Kreftregisteret som basisregister, prioritert som nasjonalt kvalitetsregister 2009 av Kreftregisteret. Potensielt stort prognosetap, stort behov for monitorering av diagnostikk og behandling. Volummessig stor pasientgruppe. Velegnet for registerdesign. Konklusjon prioritering 1. De eksisterende 12 nasjonale registre opprettholder nasjonal status Hjerneslag og hjerteinfarkt blir del av eventuelt fellesregister for hjertekarlidelser. Arbeidet med å faktisk få disse registrene landsdekkende må prioriteres. De fire som har kommet svært kort må vurderes særskilt, særlig KOLS og diabetes. Diabetes må sees i sammenheng med forslag i Forprosjekt til nasjonalt helseregisterprosjekt. 2. Forslag om 11 nye, nasjonale registre opprettholdes, ut fra at de er i stadium 3 og har klar faglig og helsepolitisk begrunnelse: NORKAR er egnet som del av fellesregister for hjerte-kar, sammen med eksisterende nasjonale registre (hjerneslag, hjerteinfarkt). De tre ortopediske registrene er de mest velfungerende kvalitetsregistre vi har, omfatter store sykdomsgrupper med potensielt stort prognosetap. Side 13

14 De to registrene innenfor kreft er prioritert av Kreftregisteret og velegnet del av fellesregister for kreft. De siste fem er registre som omfatter kronisk, alvorlig syke pasienter med potensielt stort prognosetap og store behandlingsutgifter, i tillegg er det pasientgrupper som sjelden inkluderes i randomiserte studier (sjeldne tilstander sammensatt gruppe komplekse intervensjoner kronisk forløp) og der det også av den grunn er stort behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om diagnostikk, behandling, forløp og resultat. 3. I tillegg foreslås å iverksette tiltak 1 i Forprosjekt til nasjonalt helseregisterprosjekt, nemlig vurdere forprosjekt for å utrede fellesregister for legemidler. Det har flere ganger vært uttrykt et ønske om å igangsette arbeid med kvalitetsregister som omfatter bruk av legemidler, spesielt biologiske legemidler som brukes til behandling av autoimmune lidelser i hud, tarm og ledd. Her finnes det flere registre og aktive fagmiljøer som har interesse av å samarbeide nærere og utvikle felles løsninger sammen med Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet. Det er m.a.o. et eksisterende faglig engasjement, men samtidig et klart behov for å koordinere arbeidet. 4. Etter hvert bør utviklingen gå i retning av at alle de nasjonale registrene sees i sammenheng med fellesregistermodellen - selv om det ikke er gitt at alle registre for mindre sykdomsgrupper vil kunne passe i en slik modell. 5. Etablering av registre innen vanskelige områder der det er et omforent ønske om bedre oversikt (for eksempel rus/psykiatri) krever grundig utredning, og bør inkludere involverte fagmiljøer både i Norge og land som har kommet lenger i prosessen (bl a Sverige, som fra 2008 har etablert et eget kompetansesenter for kvalitetsregistre innen psykiatri). Konklusjon finansiering Ut fra muntlig tilbakemelding fra HOD (se første avsnitt) om at øremerkete infrastrukturmidler skal tildeles registre som har status som nasjonale, samt ADmøtets understreking av at eksisterende registre må styrkes, er det gjort noe endring i forhold til tidligere vedtatte forslag: 1. Det foreslås å fordele til eksisterende, nasjonale registre og foreslåtte nye (i stedet for i forrige forslag). 2. I stedet for fordeling basert på antall registerutviklingsprosjekter foreslås en rund sum til utvikling av nye registerprosjekter. Utregning er foretatt på basis av ca. prosentfordeling i forrige forslag. Infrastrukturmidler til dette formål vil kunne ivareta begynnende utvikling av punkt 3-5 ovenfor. Side 14

15 3. Støtte til IKT-infrastruktur er noe nedjustert. Finansiering vil da fordele seg på denne måten: Tidligere godkjente nasjonale registre (n) pr register Foreslåtte nye nasjonale registre (n) pr register Sum registre pr RHF (mill kr) Til IKTinfrastruk tur (mill kr) Til utvikling av nye registerprosjekt er i de enkelte RHF (mill kr) Fordelt fra SKDE s overskud d 2009 (mill kr) HSØ 4 3 2,1 1,8 1,8 0,5 6,2 HV 4 7 3,3 0,8 1,1 0,5 5,7 HM 2 1 0,9 0,8 0,5 0,5 2,7 HN 2 0 0,6 0,8 0,5 0,5 2,4 6,9 4,2 3,9 2,0 17,0 Mht forslag om finansiering understrekes at dette gjelder for 2009, og forslaget representerer en start på et langsiktig arbeid som må evalueres og revurderes for senere års tildelingspraksis. Forslaget er utformet fort å håndtere den eksisterende situasjonen innen feltet. Det er heller ikke slik at fordeling av midler binder opp for senere år. Totalt infrastrukturmi dler til RHF (mill kr) Side 15

16 Saksframlegg Møtedato Saksnr 48/ 09 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel: Oppdatert Dødsårsaksregister til nytte for medisinske kvalitetsregistre bruk av udisponerte midler fra Helse Nord RHF i Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg Helse Nord RHFs plan om å overføre 1,5 mill kroner i udisponerte midler fra SKDE for 2009 til Folkehelseinstituttet med formål elektronisk oppdatering av Dødsårsaksregisteret. 2. Tiltaket skal bidra til utvikling av fortløpende, oppdatert og elektronisk informasjon om dødsfall og dødsårsaker i Norge, og vil ha stor betydning for medisinske kvalitetsregistre og deres evne til å oppfylle sine formål. Innledning Saken omhandler omdisponering av øremerkete midler i 2009 fra Helse Nord RHF / SKDE til Folkehelseinstituttet / Dødsårsaksregisteret med formål modernisering og aktualisering av Dødsårsaksregisteret. Bakgrunn Et løpende oppdatert Dødsårsaksregister av god kvalitet er avgjørende for alle andre helseregistre. Dødsårsaksregisteret inneholder informasjon som er av vesentlig betydning for at de andre helseregistrene inkludert de medisinske kvalitetsregistrene - skal kunne vite hvordan det går med pasientene etter behandling i helsetjenesten. Dødsårsaksregisteret må være oppdatert dersom det skal ha en operativ funksjon i helsetjenestene og i det daglige beredskapsarbeidet. En modernisering av Dødsårsaksregisteret er derfor vesentlig for alle helseregistre og for helsetjenestene. I dag meldes dødsfall inn til Dødsårsaksregisteret på papir, og det tar 15 måneder fra dødstidspunkt til data er tilgjengelig for publisering og utlevering fra registeret. Registeret kan derfor ikke brukes i daglig klinisk virksomhet i helsetjenesten, og Dødsårsaksregisterets nytte i forhold til å bidra med informasjon om pasientforløp og kvalitet i helsetjenestene er sterkt begrenset av forsinkelsen i tilgang på data. Side 16

17 Aktuelt Folkehelseinstituttet har planlagt en forbedring av Dødsårsaksregisteret, og vedtok i juni 2009 å opprette et hovedprosjekt med navnet Dagens dødsårsaker der målet er et oppdatert elektronisk Dødsårsaksregister som er operativt i helsetjenestene. Dette prosjektet er ikke finansiert, men det er søkt om midler fra HOD (Statsbudsjettet) for 2010 og framover. Som beskrevet i sak 39/09 vil SKDE ha ubenyttete midler ved årets slutt. Helse Nord RHF ønsker å omdisponere en andel på 1,5 mill kroner av den øremerkete bevilgningen til SKDE, fra Helse Nord RHF til Folkehelseinstituttet som et engangstiltak i Formålet med denne tildelingen er å bidra til at prosjekt Dagens dødsårsaker blir realisert så snart som mulig, herunder et pilotprosjekt knyttet til bruk av Dødsårsaksregisteret overfor et utvalgt kvalitetsregister. Et moderne og dagsaktuelt dødsårsaksregister vil være av stor betydning for medisinske kvalitetsregistre med tanke på evne til å oppfylle deres formål. Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent at en omdisponering som foreslått vil omfattes av formålet for den øremerkete bevilgningen til arbeidet med medisinske kvalitetsregistre (jfr vedlegg). Konklusjon Dødsårsaksregisteret er i dag papirbasert og avgir data med minst 15 måneders forsinkelse. Prosjektet Dagens dødsårsaker er planlagt med et elektronisk oppdatert Dødsårsaksregister som resultat. Dette prosjektet vil ha stor betydning for medisinske kvalitetsregistre, men er foreløpig ikke finansiert. En omdisponering av ledige midler for 2009 fra Helse Nord RHF / SKDE øremerket arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, vil være av stor betydning som bidrag til en raskest mulig start på prosjektet. Vedlegg 2: Dødsårsaksregisteret og kvalitetssikring av helsetjenester og behandling Vedlegg 3: Brev fra HOD vedr forespørsel om anvendelse av midler Vedlegg 4: E-post fra Helse Nord RHF til HOD vedr omdisponering av 2009 midler Side 17

18 Sak 48/ 09 vedlegg 2 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Sak 48/ 09 vedlegg 3 Side 21

22 Sak 48/ 09 vedlegg 4 Side 22

23 Saksframlegg Møtedato Saksnr 49/ 09 Saksbehandler Arild Vassenden, HM-N RHF Tittel: Registerkonferansen 2010 tidspunkt, arrangementsansvarlig og faglig komité Forslag til vedtak: Styringsgruppen ber sekretariatet gå videre med planlegging av registerkonferanse i Trondheim 7-8 sept 2010 i regi av styringsgruppen. Det nedsettes programkomité med deltaker fra styringsgruppen, det nasjonale servicemiljøet (SKDE/Hemit), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. SKDE leder det praktiske arbeidet i programkomiteen. Helse Midt-Norge RHF er teknisk arrangør. Bakgrunn for saken Styringsgruppen har tidligere anbefalt at det skal arrangeres en nasjonal registerkonferanse i 2010 som en oppfølging av registerdagene i Tromsø Dato for konferansen var satt til februar Pga av kvalitetsregistermøte i regi av Helsedirektoratet 28 okt 2009, med invitasjon til samme målgruppe, valgte sekretariatet å kansellere reservasjonene av hotell i Trondheim (saken var på agendaen i styringsgruppemøte 26. august, men ble utsatt). Organisering Sekretariatet anbefaler å gjennomføre arrangementet 7-8 september Det er nå reservert lokaler i Trondheim til en to dagers lunsj til lunsj -konferanse med et bredt registerfaglig innhold. Sekretariatet ser behov for en programkomité som kan bidra til å sette sammen et program som oppleves nyttig for registerfeltet og myndighetsorgan. Programkomiteen anbefales satt sammen av medlem i styringsgruppen, Servicemiljøet (SKDE/ HEMIT), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Dette gir en god mulighet for koordinering av møteaktivitet rettet mot samme målgruppe. SKDE er sekretariat for programkomiteen. Programkomiteen setter i gang arbeidet høsten Programmets innhold og budsjett legges fram for styringsgruppen. Side 23

24 Saksframlegg Møtedato Saksnr 50/ 09 Saksbehandler Tittel: Eventuelt Forslag til vedtak: Side 24

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Clarion Hotel Bergen Airport 03.10.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Revidert handlingsplan

Revidert handlingsplan Revidert handlingsplan 2010-2011 Forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt Januar 2011 Rammeverk I denne første fasen vektlegger vi å gjennomgå og tilrettelegge rammeverket for etablering og drift

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen Sentral stab Telefon: +47 Enhet for administrasjon Telefaks: +47 Olav Kyrres gate 17 www.stolav.no 7006 Trondheim post.adm.dir@stolav.no Helse- og omsorgsdepartementet Post boks 8011 Dep 0030 OSLO Att.:

Detaljer

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF 1. Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2. Kultur for helhet 6 strategiske satsningsområder

Detaljer

Gode helseregistre - bedre helse

Gode helseregistre - bedre helse Gode helseregistre - bedre helse Strategi- og handlingsplan for modernisering og samordning av helseregistre 2010-2020 Nasjonalt helseregisterprosjekt - Forprosjektet HelsIT Trondheim 2010-09-22 Camilla

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Folkehelesesamarbeidet i nord et perspektiv fra Helse Nord

Folkehelesesamarbeidet i nord et perspektiv fra Helse Nord Folkehelesesamarbeidet i nord et perspektiv fra Helse Nord Finn Henry Hansen, Helse Nord Fylkestinget i Nordland 7. desember 2010 Takk for invitasjonen Hyggelig å være tilbake på tinget Tema denne gang:

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi?

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? 1. Hva vet vi? Kort litteraturgjennomgang 2. Hva gjør vi i UNN? Pasientforløp Kvalitetsregistre 1. Være trygge og sikre 2. Være

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite?

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite? Forskning i Helse Midt-Norge Presentasjon til styreseminar 2. mars 2011 Henrik Sandbu Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Curato Røntgen AS høringssvar til Regjeringens forslag til innføring av fritt behandlingsvalg

Curato Røntgen AS høringssvar til Regjeringens forslag til innføring av fritt behandlingsvalg Det kgl. Helse-og omsorgsdepartement Postboks8011Dep 0030 Oslo Dato:29.09.2014 Curato Røntgen AS høringssvar til Regjeringens forslag til innføring av fritt behandlingsvalg Curato er en av Norges største

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 7. april 2015 kl. 12:00 15:00 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalg: Unn Huse (avdelingsdirektør,

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP. Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen

NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP. Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen 1. Hva er et fellesregister? Et register som fasiliterer datadeling mellom registre

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Referanse Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 28-2015 Orienteringssak Opplæring i driftsfase Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering. Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi

Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering. Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Eventuelle interessekonflikter Ansatt ved Statens legemiddelverk i over 11

Detaljer

Faglig begrunnelse for at RHFet ønsker registeret som nasjonalt kvalitetsregister

Faglig begrunnelse for at RHFet ønsker registeret som nasjonalt kvalitetsregister Helse Sør-Øst RHF Norsk for HIV (HSØ) Registeret er et medisinsk som inkluderer alle relevante behandlingsinstitusjoner som behandler pasienter med hiv. Registeret har som mål å bidra til bedret kvalitet

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering Nasjonale medisinske kvalitetsregistre prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering Disposisjon Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenestene(2005 2015)...og bedre

Detaljer

Norwegian Manchester Triage Group

Norwegian Manchester Triage Group Styringsgruppen NMTG Deres ref: Vår ref (saksnr): Endre Sandvik Referent: Mrh Dato: 06.03.2012 Referat fra styringsgruppemøte Tilstede: Henriette Tyldum, Ahus. Germar Schneider, Bærum legevakt. Martha

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer