Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen. 17.april kl Sted: SAS Radisson Hotell, Gardermoen konferanseavdelingen (underetasjen) Det vil også bli mulighet til å koble seg opp til et telefonmøte på telefon med pinkode 91828#. Telefon til møteromsleder er og Odd Søreide er telefonmøtets leder. Vel møtt!! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf /

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 17.april 2009 Saksnr Saksinnhold 12/2009 Godkjenning innkalling og saksliste 13/2009 Referat fra forrige møte 14/2009 Kriterier for vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 15/2009 Utkast til avtale med FHI 16/2009 Observatørstatus for FHI 17/2009 Behovet for IKT - ressurser i arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre 18/2009 Forslag til avtale mellom Helse Nord RHF og de øvrige RHF vedr midler til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 19/2009 Nasjonalt helseregisterprosjekt muntlig orientering 20/2009 Prosess for identifisering av nye nasjonale registre 21/2009 Vedr Helsedirektoratets høringsuttalelse om HKR 22/2009 Eventuelt

3 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 12/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.

4 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 13/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styremøte

5 Sak 13/ 09 Vedlegg 1 Møtereferat: Dok.dato : Møtedato : Møtenr : Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 1 Tid og sted Dag Mandag 23. februar 2009 Tid kl Sted. Gardermoen 2 Referat Sak Tid Tema Ansvarlig Godkjenning, innkalling og 01/09 TM dagsorden Sak 03/09 foreslått flyttet fram. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent med en endring. Avklaring av roller, oppgaver og OS 03/09 arbeidsform mellom styringsgruppe, sekretariat og de enkelte RHF. Styringsgruppa: Arbeider på delegasjon fra AD-møtet, etter godkjenning av mandat og budsjett. Fatter beslutninger på vegne av de fire RHF. Tar stilling til prinsipielle forhold, retning og innhold hva gjelder RHFenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre. Arbeidsformen vil være konsensussøkende. Sekretariatet: Arbeider både innad og utad innenfor rammene av styringsgruppas beslutninger og med forankring i styringsgruppens synspunkter. Vedtak: Tas til orientering Mandat for RHFenes arbeid med 02/09 SKDE / HMN medisinske kvalitetsregistre Det forelagte mandatet ble godkjent med en presisering i første kulepunkt under Oppgaver. Vedtak: 1. Styringsgruppa godkjenner det forelagte mandat etter innarbeidelse av kommentar fra styringsgruppa i møtet. 2. Mandatet legges fram for AD-møtet til godkjenning 3. Mandatet revurderes høst 2009

6 04/09 Strategi/Handlingsplan 2009 for AV / TM utvikling av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Møtet tilsluttet seg i store trekk innholdet i den framlagte Strategi / Handlingsplan 2009 for utvikling av nasjonalt servicemiljø. Planen om regionale noder av servicemiljøet fikk tilslutning, med påpekning av at det enkelte RHF står fritt mht utforming og organisering i egen region. Møtet hadde videre kommentarer til enkelte punkter i notatet med behov for presisering. Vedtak: Styringsgruppen tar Strategi / handlingsplan 2009 til orientering med innarbeidelse av de momenter som framkom under møtet. 5/09 Budsjett 2009 foreløpig forslag SKDE / HMN Styringsgruppen har strategisk ansvar for den øremerkete bevilgningen som er stilt til rådighet for RHF-systemet i 2009 bestående av mill kroner. Det ble lagt fram forslag fra hhv Helse Nord RHF / SKDE og fra Helse Midt-Norge til budsjett for hhv 11 mill til etablering og drift av felles servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre og 5 mill til etablering av tekniske fellesløsninger (kfr Strateginotat/handlingsplan 2009 i sak 4/09). Vedtak: 1. Det foreløpige budsjettforslag tas til orientering etter innarbeidelse av kommentarer fra møtet 2. Behovet i SKDE og HMN for rekruttering av kritisk personell til å utføre nødvendige oppgaver erkjennes og godkjennes. 3. Sekretariatet avklarer med HOD hvorvidt de øremerkete midlene er overførbare til neste år 4. Styringsgruppen får seg forelagt en sak til neste møte ang behovet for IKTressurser i arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre 5. Et endelig budsjettforslag 2009 fra SKDE og HMN legges fram for styringsgruppen til neste møte 6. Budsjett 2009 behandles deretter av AD-møtet 6/09 RHFenes forslag til nye nasjonale registre for 2009 veien fram til AH, SKDE anbefaling overfor Hdir / HOD Møtet ga i hovedtrekk tilslutning til den framlagte skisse for prosess. Tidsrammen for møtet ga ikke anledning til å gå inn på diskusjon om de vedlagte kriteriene for vurdering av enkeltregistre. Møtet ga imidlertid enstemmig uttrykk for at de foreliggende kriteriene bør forenkles i betydelig grad. Målet i denne omgang må være å identifisere velfungerende registre. Dette ikke til hinder for at det kan utvikles mer fullstendige og utfyllende kriterier til bruk ved senere anledninger. Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til den beskrevne plan og framdrift for prosessen fram til RHFenes anbefaling av nye nasjonale kvalitetsregistre for Forslag til endelige vurderingskriterier forelegges styringsgruppen. 7/09 Avtale FHI innhold og prosess TM SKDE har fått i oppdrag å etablere faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ( kfr Oppdragsdokument 2009 fra HOD til Helse Nord RHF). Møtet utpekte flere aktuelle og konkrete områder for dette samarbeidet, og anbefalte at en avtale snarest blir etablert. Vedtak: Forslag til intensjonsavtale mellom SKDE og FHI forelegges styringsgruppa til neste møte.

7 Nasjonal registerkonferanse 08/09 SKDE / HMN frekvens? Den første nasjonale kvalitetsregisterkonferansen ble arrangert av SKDE i 2008 med stor oppslutning, og er planlagt gjentatt regelmessig i et samarbeid mellom servicemiljøet og de enkelte RHF. Sekretariatet anbefaler imidlertid at andre oppgaver blir prioritert i 2009, og at neste nasjonale kvalitetsregisterkonferanse arrangeres vår 2010 med Helse Midt-Norge som vertskap. Vedtak: Tas til orientering 09/09 Proof of concept prosjekt utprøving av IKT-løsninger for HMN medisinske kvalitetsregistre. Status og framdrift. Felles tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre (også kalt POC proof of concept) er et prosjekt i regi av Nasjonal IKT på oppdrag av fagdirektørforum. Framdriften i prosjektet er noe forsinket, forventet rapport per 1. mai Vedtak: Tas til orientering 10/09 Invitasjon til møte i regi av FHI om nasjonalt register for behandling med biologiske legemidler FHI ved Reseptregisteret har invitert til møte 17. mars 2009 med representanter for forskjellige fagmiljø for å diskutere hva Reseptregisteret / FHI kan bidra med og muligheter for samordning på dette området. Møtet hadde en kort diskusjon rundt dette initiativet. Vedtak: Saken tas til orientering med de synspunkter som framkom i møtet.. Referent: Trine Magnus

8 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 14/ 09 Saksbehehandler : Anne Høye SKDE Tittel: Kriterier for vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Forslag til vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til foreslått kriteriebasert vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Bakgrunn for saken: Norske kvalitetsregistre er forskjellig utformet, og befinner seg i ulike faser. Flere av de som i dag har betegnelsen nasjonale befinner seg i en tidlig fase der det gjenstår betydelig utviklingsarbeid, mens andre registre som foreløpig ikke har nasjonal status er i driftsfase med høy dekningsgrad. Med utgangspunkt i dette heterogene bildet av kvalitetsregisterfeltet er det derfor vanskelig å foreslå ett felles sett av vurderingskriterier som p.t. skal gjelde alle registre. Forenklet kan registre vurderes på tre ulike punkter. Beskrivelsen av hva som bør være til stede på hvert punkt er et forsøk på å skissere en standardisering, dette må sees på som en langsiktig målsetting og ikke oppfattes som entydige krav som må være på plass før et register skal kunne betegnes som nasjonalt. P.t. er det ikke knyttet finansiering til de ulike vurderingspunktene. I den beskrevne prosessen er fase 2 (implementeringsfase) fra protokoll til analyseklart datasett den absolutt mest ressurskrevende fasen, som omfatter spesiell tilpasning for hvert enkelt register. Fase 3 (driftsfase) krever også ressurser over tid. For alle registre vil behovet for å knytte en kriteriebasert vurdering opp mot mulighet for finansiering i disse to fasene være til stede. Felles for alle medisinske kvalitetsregistre i alle faser er behovet for dedikert medisinskfaglig tid, kompetanse og entusiasme.

9 Forslag til kriterier: Vurderingspunkt 1 For registre som befinner seg på vurderingspunkt 1 må følgende kriterier være oppfylt: Registeret har et klart definert formål Kvalitetsregister er beskrevet som den metode som egner seg best til å oppfylle formålet Registeret har solid forankring i et relevant klinisk fagmiljø og en klar faglig ledelse. Det må kunne redegjøres for nasjonalt samarbeid på fagområdet og om planlagt sammensatt styringsgruppe med nødvendig kompetanse, samarbeid med spesialitetsforening o.a. Det bør være etablert kontakt med nødvendig registerfaglig kompetanse som: o nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre (inkludert IKT) o regional IKT-kompetanse o personell/miljø med epidemiologisk/statistisk analysekompetanse Vurderingspunkt 2 For registre på vurderingspunkt 2 bør det i tillegg foreligge en registerbeskrivelse/protokoll der følgende hovedpunkter utdypes: 1. Offisielt navn på registeret 2. Kontaktinformasjon 3. Registerets hovedformål 4. Juridisk hjemmelsgrunnlag 5. Generell begrunnelse for registerets betydning 6. Eksisterende og/eller forventet dekningsgrad 7. Utvalg 8. Design 9. Analyse og rapportering 10. Prosjektorganisering 11. Deltagende enheter 12. IKT 13. Personell 14. Forskning 15. Regnskap og budsjett 16. Relevante vedlegg Beskrivelsen bør i innhold ha med så mye som mulig av det som er beskrevet i vedlegg 2, men dette kan for mange registre være for detaljert. Vurdering av beskrivelsen krever derfor betydelig pragmatisme. En igangsatt kartlegging av eksisterende registre vil kunne gi et klarere bilde av mulige registre, og opprettelse av nye nasjonale registre bør i tillegg ta høyde for føringer som framkommer i Forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Noen registre kan også befinne seg på vurderingspunkt 3, disse bør i denne runden stilles samme krav til som registre under vurderingspunkt 2. Vedlegg 2: Stadier i registerutvikling Vedlegg 3: Beskrivelse av stadier i registerutvikling

10 Sak 14/09 - Vedlegg 2: & * (+$%&! " # $# %%& ' ()) " ()) ' ())

11 Sak 14/09 - Vedlegg 3: :+($( & * (+$%& ()) " o! "#$ o "# o % % ()) ' % ",- ".!,, '. +,- /. 0,- 1. 2) 0/- - ) 3. & 4),45,0, 6 & % % %! $ & & & %! $ 7. 8,! $ '! '($) 9. * )!$ o (* o * o ( * o + * ), for inklusjon bør oppgis.

12 ;. Beskrivelse av registret ut fra følgende hovedpunkter:. % ( -. / % 0! $ + - %! 12$! $ <.! $!. $ "=. / + 3 % "". 0 %! $! $ "'. + ) "#. ) "#. "#. ". 3, "#. 0 "1. & 0! $

13 "3. 4)/4- "7., 3 3 # "#. ()) 4.5,-

14 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 15/ 09 Saksbehehandler : Trine Magnus SKDE Tittel: Utkast til avtale med Folkehelseinstituttet FHI Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg utkastet til overordnet samarbeidsavtale mellom de fire RHF og FHI på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Fagdirektørmøtet fremmer saken overfor AD i de fire RHF for endelig godkjenning Bakgrunn for saken: I møte 23. februar 2009, sak 7/09, drøftet styringsgruppen etablering av samarbeidsavtale mellom SKDE og FHI på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Møtet utpekte flere aktuelle og konkrete tema for samarbeid, anbefalte at en avtale snarest blir etablert og ba om at forslag til intensjonsavtale mellom SKDE og FHI ble forelagt styringsgruppa i neste møte. Vedlagt følger utkast til avtale. Utkastet er forelagt og godkjent av FHI. I samråd med styringsgruppens leder og med tilslutning fra FHI foreslås det at avtalen inngås mellom styringsgruppen på vegne av AD i de fire RHF, og FHI. Avtalen er utformet som en overordnet samarbeidsavtale. Det legges til grunn at nærmere spesifiserte og konkretiserte underliggende avtaler kan inngås i tillegg og etter behov fra partene. Vedlegg 4: Avtale FHI_UTKAST samarbeidsavtale FHI og RHFene

15 Sak 15/09 - Vedlegg 4: UTKAST AVTALE OM SAMARBEID på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og de fire regionale helseforetak (RHFene) Innledning: Denne avtalen omfatter intensjon om gjensidig og forpliktende samarbeid mellom FHI og de fire RHFene heretter kalt partene. Av denne avtalen kan det senere avledes underavtaler på nærmere spesifiserte enkeltområder. De fire RHFene ivaretar i fellesskap ansvaret for nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjennom en interregional styringsgruppe. Helse Nord RHF v/ Senter for kliniske dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Helse Midt-Norge RHF / Hemit er styringsgruppens sekretariat. Bakgrunn for avtalen: I St.prp.nr. 1 ( ) Programkategori 1030, Kap. 732, post 70 er det forutsatt at SKDE inngår forpliktende samarbeidsavtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt for å sikre samordning mellom kvalitetsregistre og øvrige nasjonale helseregistre: Helsedirektoratet gis i oppdrag å etablere et nasjonalt nettverk mellom sentrale aktører på registerområdet, herunder alle regionale helseforetak, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Locus, Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Kreftregisteret m.fl. Det foreslås videre etablert et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord RHF og en styrking av arbeidet med tekniske fellesløsninger i Helse Midt-Norge RHF. Ansvaret for medisinske kvalitetsregistre ligger hos regionale helseforetak.. Helse Nord RHF ved SKDE skal etablere et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Det forutsettes at SKDE inngår forpliktende samarbeidsavtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt for å sikre samordning mellom kvalitetsregistre og øvrige nasjonale helseregistre. I Oppdragsdokument 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF forutsettes det at det etableres et faglig samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt: Helse Nord RHF skal etablere et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Servicemiljøet skal være et operativt kompetansemiljø som skal understøtte etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i de fire regionale helseforetakene. Midlene tildelt SKDE skal forvaltes til felles beste for alle de regionale helseforetakene. HOD forutsetter at SKDEs arbeid er forankret i helseforetaksstrukturen, og at det etableres et faglig samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt.

16 I FHIs tildelingsbrev for 2009 forutsettes samarbeid med SKDE i registerspørsmål: FHI skal delta i nettverket for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og øvrige sentrale helseregistre som Helsedirektoratet skal etablere, og samarbeide med SKDE i Helse Nord i registerspørsmål. Instituttet skal sikre at tekniske løsninger for de sentrale registre instituttet har ansvar for kommuniserer med tekniske løsninger og standarder for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Videre skal FHI utarbeide et forslag til hvordan instituttet og de sentrale helseregistrene som instituttet har ansvar for, kan bidra til å nå målene med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i de regionale helseforetakene. I tillegg til styringsoppdragene sitert ovenfor er det gjensidig ønske hos partene om å videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert i forbindelse med forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Samarbeidsområder: Partene forplikter seg til å bidra med nødvendige ressurser slik at det oppnås: Gjensidig kompetanseutveksling og informasjon Samordning og videreutvikling av arbeidet med nasjonale helseregistre Hensiktsmessig og faglig forsvarlig utnyttelse av sentrale helseregistre Samordnet innsats mht utvikling av teknologiske løsninger for nasjonale helseregistre Nasjonal registerkonferanse Helsefaglig forskning og kvalitetsutvikling med grunnlag i nasjonale helseregistre Hver av partene skal ut fra aktuelt samarbeidsområde og sak oppnevne representanter/kontaktpersoner som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Endringer etter avtaleinngåelsen Endringer av innholdet i intensjonsavtalen etter avtaleinngåelsen skal godkjennes av partenes ledelse og av Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Varighet og avslutning Avtalen trer i kraft fra den dato den er undertegnet av partene. Fra oppstartsdato gjelder avtalen så lenge partene finner det aktuelt ut fra styringsoppdrag, aktuelle samarbeidsområder og hensiktsmessig ressursbruk. Avtalen skal evalueres årlig og justeres i tråd med partenes styringsdokumenter. Partene har gjensidig plikt til å sørge for at avtalen er i tråd med oppdrag i aktuelle styringsdokumenter. Ved avslutning av avtalen, uansett årsak, har partene gjensidig plikt til å stille nødvendige ressurser til rådighet i avviklingsperioden slik at nødvendige handlinger innenfor de avtalte samarbeidsområdene kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. Dato: For FIH Dato: For RHFene Tittel Tittel

17 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 16/ 09 Saksbehehandler : Trine Magnus SKDE Tittel: Observatørstatus for FHI Forslag til vedtak: Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) inviteres inn i den interregionale styringsgruppen for medisinske kvalitetsregistre med observatørstatus. Bakgrunn for saken: Det vises til sak 15/09. Det legges opp til et nært samarbeid mellom regionene og Folkehelseinstituttet (FHI) i det videre arbeidet med nasjonale helseregistre. Det er allerede etablert slikt samarbeid i forbindelse med FHIs sekretariatsfunksjon i Nasjonalt helseregisterprosjekt. FHI har her invitert SKDE og Helse Midt-Norge / HeMit inn i sekretariatsfunksjonen for å ivareta området medisinske kvalitetsregistre i prosjektarbeidet. Det vil være av stor betydning i det videre arbeidet med å etablere hensiktsmessige nasjonale modeller og organisatoriske strukturer for nasjonale helseregistre at det legges til rette for kontakt mellom regionene og FHI, både strategisk og praktisk. Det anses i den forbindelse hensiktsmessig at FHI gis observatørstatus i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På den måten etableres et forum for strategisk gjensidig kontakt mellom regionene og FHI.

18 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 17/ 09 Saksbehehandler : Eva Svarva HeMit Tittel: Behovet for IKT - ressurser i arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte i styringsgruppen

19 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 18/ 09 Saksbehehandler : Trine Magnus SKDE Tittel: Forslag til avtale mellom Helse Nord RHF og de øvrige RHF vedr midler til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tar utkast til avtale mellom Helse Nord RHF og de øvrige regionene til orientering, med de kommentarer som framkommer under møtet. 2. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF godkjenner endelig avtaletekst og sørger for den videre prosess overfor de andre regionene. Bakgrunn for saken: Styringsgruppen behandlet i sak 04/09, møte 23. februar, forslag til Strategi / Handlingsplan 2009 for utvikling av nasjonalt servicemiljø. Planen om å etablere regionale noder av servicemiljøet fikk tilslutning, med påpekning av at det enkelte RHF står fritt mht utforming og organisering i egen region. Dette vil i praksis si at det planlegges for å finansiere en stilling i hver av de fire regionene til arbeid i det nasjonale servicemiljøet fra bevilgningen på 11 mill kroner tildelt Helse Nord RHF, øremerket arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Planen er i ettertid lagt fram for og godkjent av Helse Nord RHF, kfr brev av og Helse Nord RHF har også orientert Helse- og omsorgsdepartementet om at deler av de øremerkete midlene vil bli brukt som lønnsmidler i de øvrige tre regionene. Neste skritt vil være å etablere en avtale mellom Helse Nord RHF og hver av de øvrige RHFene om vilkår for overføring av lønnsmidler tilsvarende en stilling. Det planlegges for at de enkelte regionene selv organiserer og videreutvikler sitt arbeid med medisinske kvalitetsregistre, og at den nytilførte stillingen inngår i dette arbeidet som en forlenget arm av SKDE og det nasjonale servicemiljøet. Regionene har arbeidsgiveransvar og ansettelsesmyndighet, men kompetansebehov og organisasjonsløsning besluttes i samråd med det nasjonale servicemiljøet. Vedlegg 5: Brev regionale noder til Helse Nord Vedlegg 6: Svarbrev fra Helse Nord RHF vedr finansiering noder Vedlegg 7: Utkast avtale om regionale noder

20 Sak 18/02 - Vedlegg Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF 8038 Bodø Vedr. nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre regionale noder av SKDE. Det vises til Oppdragsdokument 2009 fra HOD til Helse Nord RHF og tildeling av 11 mill. kroner for etablering og drift av et felles nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE. På side 10 i Oppdragsdokumentet er det utdypet at Helse Nord RHF skal etablere et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE. Servicemiljøet skal være et operativt kompetansemiljø som skal understøtte etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i de fire regionale helseforetakene. HOD forutsetter at SKDEs arbeid er forankret i helseforetaksstrukturen.. Det er utarbeidet en Strategi / Handlingsplan 2009 (vedlagt) for regionenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre. Her foreslås det at det opprettes regionale noder av SKDE innen hver av de tre øvrige helseregionene, hvor en stilling finansieres via bevilgningen til Helse Nord RHF. Formålet er å sikre regional forankring av og interregionalt samarbeid om arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Den nevnte Strategi / Handlingsplanen ble godkjent av den interregionale styringsgruppen for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i møte 23. februar 2009, og tatt til orientering av styringsgruppen for SKDE i møte 20. mars 2009 (Sak , revidert budsjett 2009). Referat fra begge møtene følger vedlagt. Vi ser for oss at en stilling finansiert fra Helse Nord RHF / SKDE inngår i det av hver av de enkelte regionene nærmere spesifiserte og organiserte arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, og i et nettverk organisert av SKDE. Det må utformes en avtale mellom SKDE og det enkelte RHF med hensyn på ansvarsforhold, oppgaver og arbeidsform for den stillingen Helse Nord RHF finansierer. SKDE ønsker nå å gå videre med konkretisering av denne strategien, og ber om Helse Nord RHFs formelle godkjenning for å finansiere de tre ovenfor omtalte stillingene øremerket arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i hhv Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. Vennlig hilsen Trine Magnus Leder SKDE Kopi: Direktør Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF Fagdirektør Jan Norum, Helse Nord RHF Lederteamet SKDE Vedlegg: Strategi / Handlingsplan 2009 Referat Interregional styringsgruppe Referat SKDE styringsgruppe

21 Sak 18/02 - Vedlegg 6

22 Sak 18/02 - Vedlegg 7 UTKAST AVTALE OM SAMARBEID OG ØKONOMISK OPPGJØR VEDR. NASJONALT SERVICEMILJØ FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE mellom Helse Nord RHF og Helse X RHF Innledning: Denne avtalen beskriver det gjensidig forpliktende samarbeid og økonomiske oppgjør mellom Helse Nord RHF og Helse X RHF heretter kalt partene om nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Bakgrunn for avtalen: I St.prp.nr. 1 ( ) Programkategori 1030, Kap. 732, post 70 foreslås det at det skal etableres et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord RHF v/senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)..Det foreslås videre etablert et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord RHF og en styrking av arbeidet med tekniske fellesløsninger i Helse Midt-Norge RHF. Ansvaret for medisinske kvalitetsregistre ligger hos regionale helseforetak.. Helse Nord RHF ved SKDE skal etablere et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre I Oppdragsdokument 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF tildeles oppdraget: Helse Nord RHF skal etablere et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Servicemiljøet skal være et operativt kompetansemiljø som skal understøtte etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i de fire regionale helseforetakene. Midlene tildelt SKDE skal forvaltes til felles beste for alle de regionale helseforetakene. HOD forutsetter at SKDEs arbeid er forankret i helseforetaksstrukturen,... De fire RHF har organisert sitt felles arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre under ledelse av en interregional styringsgruppe med SKDE / Helse Midt-Norge som sekretariat. Partene ønsker å gjennom denne avtalen å sikre en lokal forankring av det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre i alle helseregionene, for på denne måten å sikre en operativ samordning av regionenes arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre..

23 Avtalens innhold: Helse Nord RHF finansierer gjennom sin øremerkete tildeling av midler til etablering av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, kfr Oppdragsbrev fra HOD 2009, en 100 % stilling i Helse X til samme formål. Partene er enige om at dette skjer på følgende vilkår: Helse X RHF ansetter og er arbeidsgiver Helse X RHF er ansvarlig for at stillingen knyttes til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse X med relevant og nødvendig kompetanse Helse X RHF sørger for at stillingen rapporterer til fagdirektør / medisinsk direktør i Helse X RHF og inngår i Helse Xs samlete arbeid med medisinske kvalitetsregistre Helse X RHF har ansvar for at stillingen dedikeres arbeidet i og for nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre på vegne av og i samarbeid med SKDE Helse Nord RHF overfører et beløp på NOK xxx xxx per år til Helse X RHF fordelt på x antall terminer En likelydende avtale inngås mellom Helse Nord RHF og hhv Helse Y RHF og Helse Z RHF. Endringer etter avtaleinngåelsen Endringer av innholdet i avtalen etter avtaleinngåelsen skal godkjennes av partene og av Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Varighet og avslutning Avtalen trer i kraft fra den dato den er undertegnet av partene. Fra oppstartsdato gjelder avtalen så lenge partene finner det aktuelt ut fra styringsoppdraget og så lenge den øremerkete bevilgningen til arbeidet med medisinske kvalitetsregistre til Helse Nord RHF opprettholdes minst på 2009-nivå. Avtalen skal evalueres årlig og justeres i tråd med partenes styringsdokumenter. Partene har gjensidig plikt til å sørge for at avtalen er i tråd med oppdrag i styringsdokumentet fra HOD. Avtalen kan gjensidig sies opp av partene med seks måneders frist. Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver av partene. Dato: For Helse Nord RHF Dato: For Helse X RHF AD AD

24 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 19/ 09 Saksbehehandler : Anne Høye SKDE Tittel: Nasjonalt helseregisterprosjekt Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar den muntlige gjennomgangen av status i Nasjonalt helseregisterprosjekt til orientering.

25 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 20/ 09 Saksbehehandler : Anne Høye SKDE Tittel: RHFenes forslag til nye nasjonale registre for veien fram til anbefaling overfor HDir / HOD Forslag til vedtak: Styringsgruppen slutter seg til den beskrevne plan og framdrift for prosessen fram til RHFenes anbefaling av nye nasjonale registre for Bakgrunn for saken: 1. Kartleggingsskjema ble sendt ut til fagdirektørene i hvert RHF , med frist for innlevering til sekretariatet Det er oppfordret om at kartlegging gjøres av de 15 foreslåtte registre på Helsedirektoratets liste, samt andre aktuelle registermiljøer som har tilkommet siden rapporten ble utformet eller av andre grunner ikke kom med. Kartleggingsskjema med følgebrev er vedlagt. 2. Tilbakemelding fra registrene samles og saksbehandles av sekretariatet på vegne av styringsgruppa. 3. Sekretariatet legger fram forslag til styringsgruppa om hvilke registre som vurderes egnet som til nasjonal funksjon i denne første runden. I vurderingen bør registerets modenhet vurderes ut fra de beskrevne faser/vurderingspunkter 1-3. Sekretariatet holdning er at man i 2009 bør prioritere registre som har kommet langt i sin utvikling. Det er urealistisk å se for seg at man i 2009 kan utvikle mange registre som krever betydelig arbeidsinnsats, i tillegg vil en inklusjon av velfungerende registre med mye kompetanse kunne fasilitere læring mellom registre og kompetanseutvikling i registermiljøet som helhet. Anbefalingen må også sees i forhold til handlingsplanen i Forprosjekt til nasjonalt helseregister og forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Nytt forslag til tidsplan: Frist for innlevering av skjema til sekretariatet, sak fremlegges snarest mulig for styringsgruppa (første møte etter fristen). Innen (opprinnelig frist ) Sammenfattet forslag til nye registre fra styringsgruppa oversendes Hdir. Vedlegg 8: Kartlegging kvalitetsregistre Vedlegg 9: Kartleggingsveiledning

26 Sak 20/09 - Vedlegg 8: ' 4 8+ * 9( :( ;< =

27 Sak 20/09 - Vedlegg 9: Kartleggingsveiledning: - - 7' 4 '. 8+ * 9( +! $ >* ) >> * +, +,? + % %! $* - - ) *+! $*+ * :( + *+ *0!$ ;< "! $, * = ' 0 A$ 0

28 20 76 B - % + *? o ) * o + * o )! $*,, +! $* + * +!. C$ * + *+! % $*) * + * " *, 0 % 0

29 77 # "#. 3 >, +,+, >>

30 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 21/ 09 Saksbehehandler : Trine Magnus SKDE Tittel: Vedr Helsedirektoratets høringsuttalelse om HKR Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar det vedlagte notat vedrørende Helsedirektoratets høringsuttalelse om Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser til etterretning og ber om at det oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunn for saken: Helsedirektoratet (HDir) har i sin høringsuttalelse om nasjonalt hjerte- karregister av anbefalt et alternativ til Helse- og omsorgsdepartementets forslag. Styringsgruppen får seg forelagt vedlagte notat som forslag til uttalelse fra styringsgruppen til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med HDirs alternative forslag. Vedlegg 10: Notat til HOD vedr HDirs høringsuttalelse om HKR

31 Sak 21/09 - Vedlegg 10: Notat Til: Helse- og omsorgsdepartementet Fra: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dato: Kommentarer til Helsedirektoratets høringsuttalelse om Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser (HKR). Det vises til Helsedirektoratets brev til Helse- og omsorgsdepartementet av høring om etablering av et Nasjonalt hjerte- og karregister (HKR). Helsedirektoratet fremmer her et alternativt forslag om å opprette HKR som en integrert funksjon i Norsk Pasientregister (NPR). RHFenes felles styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre vil innledningsvis uttrykke støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om og modell for opprettelse av HKR. Styringsgruppen ønsker videre gjennom herværende notat å formidle noen synspunkter på Helsedirektoratets alternative forslag. Innledningsvis kan våre synspunkter oppsummeres som følger: 1. Helsedirektoratets alternative forslag vil forsinke arbeidet med å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre på hjerte- karfeltet 2. Helsedirektoratets alternative forslag vil ikke gi kvalitetsregistrene på hjerte- karfeltet et nødvendig hjemmelsgrunnlag 3. Forslaget vil ikke sikre tilstrekkelig kvalitet på data 4. Helsedirektoratets alternative forslag vil ikke være ressurssparende 5. Helsedirektoratets alternative forslag vil føre til en uheldig blanding av direktoratets roller på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre De enkelte synspunktene utdypes og begrunnes nedenfor.

32 Behovet for raskt å etablere gode løsninger for medisinske kvalitetsregistre på hjertekarfeltet. Behovet for større kunnskap om sykdomsforekomst, helsetjenesteforbruk, helsetjenestekvalitet og behandlingsresultater på hjerte- karområdet er vel begrunnet i Helseog omsorgsdepartementets forslag om opprettelse av HKR og skal ikke gjentas her. Den foreslåtte modell vil raskt kunne iverksettes etter en enkel lovendring i form av en tilføyelse i Helseregisterlovens 8 tredje ledd. Helsedirektoratets alternative forslag vil kreve omfattende utredninger og forberedelser både organisatorisk, faglig, teknisk og juridisk og vil føre til betydelige forsinkelser i arbeidet med å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre på feltet. Hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre Helse- og omsorgsdepartementets forslag gir en god begrunnelse for hvorfor krav om samtykke ikke er et egnet rettslig grunnlag for HKR, og ivaretar samtidig personvernet i HKR på en god måte. Helsedirektoratets alternative forslag vil ikke gi et nødvendig hjemmelsgrunnlag for kvalitetsregistre på hjerte- karfeltet. For å sikre nasjonal dekningsgrad, kompletthet og kvalitet på resultater fra kvalitetsregistre på dette feltet, er det nødvendig med et fritak for samtykke. Samtykkekompetanse er som kjent ikke knyttet til en bestemt diagnose eller prosedyre alene, men til en pasients totale situasjon og samlete sykelighet. En gjennomføring av den videre utviklingen av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i hht Helsedirektoratets alternative forslag og med utgangspunkt i NPR, vil derfor føre til store ulikheter mellom forskjellige pasientgruppers muligheter for å få kvalitetssikrete helsetjenester, og til stor sannsynlighet for skjevheter og feil i resultatene fra de registrene som opprettes. Helsedirektoratets alternative forslag vil ikke sikre tilstrekkelig kvalitet Nær tilknytning til kliniske og epidemiologiske miljø vil bidra avgjørende til kvaliteten på data i et HKR etter Helse- og omsorgsdepartementets forslag. Det ligger her til rette for at kvalitetssikring av data gjøres av fagfolk som kjenner feltet, med tilstrekkelig kompetanse samt at kvalitetssikring vil skje fortløpende i forbindelse med at data faktisk blir brukt av de som genererer data og registrerer inn til registeret. NPR har hittil ikke etablert kompetanse eller tradisjon for samarbeid verken med kliniske eller epidemiologiske fagmiljø, og det er ikke etablert noen tillitsforhold mellom NPR og kliniske fagmiljø som grunnlag for å utvikle et slikt samarbeid. Videre er det slik at de variablene som finnes i NPR per i dag ikke i seg selv er tilstrekkelige til å gi adekvat informasjon om kvalitet på behandling. Det må innhentes tilleggsvariable innen de aktuelle sykdomsområdene, og det finnes ikke mulighet for å gjennomføre dette ved å utvide meldingen til NPR. Dette fordi de relevante data ikke foreligger i strukturert form verken i de pasientadministrative systemene eller i elektronisk pasientjournal. NPR vil derfor måtte basere seg på at det etableres særskilte innrapporteringsløsninger for kvalitetsregisterformål i tillegg til den standardiserte NPR-meldingen. Det er grunn til å anta at NPR undervurderer hva dette innebærer, både praktisk, teknologisk og kvalitetsmessig.

33 Om ressurshensyn Helsedirektoratet begrunner sitt alternative forslag blant annet med at det vil være ressurssparende ikke å etablere et nytt register når data allerede samles inn og kvalitetssikres i andre helseregistre. Dette synspunktet underkommuniserer betydningen av registre som organisasjoner med formålsrelevant kompetanse til å sikre kvalitet og utnyttelse av data. Helse- og omsorgsdepartementets forslag ivaretar alle hensyn til gjenbruk av data og fornuftig ressursutnyttelse. Videre ivaretar dette forslaget kravet til nødvendig kompetanse i de miljøene som skal kvalitetssikre, forvalte og sikre riktig bruk av data slik at formålet blir oppfylt. Om konflikt mellom Helsedirektoratets ulike roller på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratets alternative forslag innebærer en konflikt med direktoratets øvrige roller på helseregisterfeltet. Disse rollene omfatter blant annet lovfortolkning, rådgivning overfor HOD i forbindelse med opprettelse av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre, strategisk utvikling i forhold til kvalitetsregistrenes plass i rapportering av kvalitet i helsetjenesten, m.m. Det kan også tenkes at Helsedirektoratet får en rolle i tilsyn med helseregistrene. Det at de selv eventuelt i tillegg skal drive store deler av kvalitetsregistrene med utgangspunkt i NPR, vil komme i konflikt med de ovennevnte rollene på feltet.. Sluttkommentarer Opprettelsen av nasjonalt HKR har vært et gjennomgående tema i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt. Ledelsen i Helsedirektoratet har vært representert i styringsgruppen sammen med ledelsen i de fire RHF. Helsedirektoratet sluttet seg til et enstemmig vedtak om å anbefale at HOD fremmer forslag til en lovendring som hjemler et personidentifiserbart nasjonalt hjerte- og karregister med tilhørende kvalitetsregistre. Vi ønsker på dette grunnlaget å forsterke vår støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om opprettelse av HKR. Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse nord RHF

34 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 22/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Eventuelt Forslag til vedtak:

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet «[prosjektnavn]» Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Prosjektstart: Prosjektslutt: Overlevering sluttrapport: Nasjonalt

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Revidert handlingsplan

Revidert handlingsplan Revidert handlingsplan 2010-2011 Forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt Januar 2011 Rammeverk I denne første fasen vektlegger vi å gjennomgå og tilrettelegge rammeverket for etablering og drift

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker).

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker). Møtereferat: Møtedato 06.03.2017 Møtenr. 01-17 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Mandag 6. mars 2017 Tid Kl. 10.30 16.30 Sted Tromsø Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer