Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre"

Transkript

1 Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat Gardermoen Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Henrik A. Sandbu, Alice Beathe Andersgaard, Anne Grimstvedt Kvalvik, Ove Furnes, Tore Solberg Torunn Omland Granlund (HOD), Cathrine Dahl (FHI), Hanne Narbuvold (Hdir) Bent Indredavik Esben A. Henriksen, Eva Stensland, Trine Magnus Saksnr. Møtet SAKER Godkjenning innkalling og saksliste Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Referat fra møte Henrik Sandbu påpekte behov for å korrigere omtalen av Helse Midt-Norges standpunkter nederst på referatets side 2, på følgende punkter: Helse Midt-Norge er ikke opptatt av MRS i seg selv, men av behovet for èn løsning, Helse Midt-Norge er kritisk til saksframleggets forslag om flere løsninger uten at dette er evaluert, og Helse Midt-Norge vil ikke insistere på at MRS skal være den foretrukne løsningen dersom en evaluering viser at andre er bedre. Videre ble det orientert om AD-møtets behandling av saken om strategiske utfordringer for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i møter hhv 22. april og 10. juni. Foreløpig konklusjon fra AD-møtets behandling 10. juni ble referert som gjengitt nedenfor: AD-møtet tar rapporten fra arbeidsgruppen ad. vurdering av risikoprofilen til de foreslåtte IKT-løsningene til orientering AD-møtet er enig i forslagene/tiltakene som er fremmet i AD-møtesak Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 1

2 , og ber om at det jobbes videre med en løsning der det åpnes for tre til fem forskjellige IKT-plattformer for kvalitetsregistrene. Hemit har fortsatt ansvaret for videreutvikling av MRS, mens andre aktører videreutvikler andre godkjente løsninger. Slik godkjenning gjøres av den interregionale styringsgruppen etter råd fra nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT. AD-møtet sender en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet for å sørge for at midlene som er øremerket til teknologiske løsninger i fremtiden går direkte til Nasjonal IKT (pr. dags dato via Helse Vest RHF). Dette avventes til etter at Nasjonal IKT er etablert som egen juridisk enhet, jf. AD-møtesak Styringsgruppen var opptatt av at framtidig aktuelle løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre må evalueres og godkjennes, og at informasjon om de ulike løsningenes egenskaper må være lett tilgjengelig for brukerne til å foreta kvalifiserte valg. Styringsgruppen understreket også behovet for å sørge for at registre på sammenfallende fagområder / med innbyrdes behov for utveksling av data, i størst mulig grad velger samme løsning. Styringsgruppen var opptatt av at disse og andre vesentlige områder følges opp i en sak til neste møte. 1. Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 2. april 2013 med de påpekte endringene. 2. Styringsgruppen ber om at ulike tema knyttet til revidert regime for teknologiske løsninger følges opp i en sak til neste møte Forankring av fellesregistermodellen sak til E-helsegruppens møte 13. juni 2013 Saken ble fremmet for den interregionale styringsgruppen foran behandling i E- helsegruppen påfølgende dag. Saken følger opp tidligere vedtak i E-helsegruppen og strategien i Nasjonalt Helseregisterprosjekt, og omhandler vesentlige ansvarsområder for RHF-systemet. FHI har forberedt saken til E-helsegruppen. SKDE fikk på kort varsel anledning til å gi uformelle kommentarer til saksframlegget. Den interregionale styringsgruppen fikk initialt utsendt utkast til saksframlegg. Endelig versjon ble ettersendt. Styringsgruppen var sterkt kritisk til at denne saken, som omhandler områder med ansvar i og økonomiske forpliktelser for de regionale helseforetakene, ble fremmet for E-helsegruppen uten behandling og forankring i spesialisthelsetjenesten. Styringsgruppen påpekte at fellesregistre har et felles klinisk og epidemiologisk formål, og understreket at et mangfold av klinisk engasjement og kompetanse MÅ ligge til grunn for utvikling av framtidige Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 2

3 fellesregistre. Slike registre må utvikles med kompetanse fra både kliniske og epidemiologiske systemer, som i siste instans fatter overordnete og felles beslutninger. Hvis modellen med fellesregistre skal ha sin rett, må den vise seg å ha merverdi for både kliniske og epidemiologiske formål. Det må også være en felles erkjennelse at ikke alle kvalitetsregistre nødvendigvis vil «passe inn» i et fellesregister. Styringsgruppen uttrykte liten forståelse for at denne saken kan ha slik hast at det ikke er tid til god saksbehandling etter den ovenfor beskrevne forståelsen. Styringsgruppen hadde imidlertid ingen substansielle innvendinger mot det endelige saksframlegget til E-helsegruppen og ga sin tilslutning til alle langsiktige mål og hensikter, som til den tidligere vedtatte strategi for Nasjonalt helseregisterprosjekt. Det ble fremmet synspunkter på at den interregionale styringsgruppen bør være representert i E-helsegruppen. 1. Styringsgruppen ser kritisk på prosessen mht utforming av sak 25/13 til E- helsegruppen og mener prinsipielt den burde utsettes. Dette for i tilstrekkelig grad å sikre forankring i og deltakelse fra kliniske miljø på lik linje med epidemiologiske. 2. Styringsgruppen understreker behovet for klinisk deltakelse i de videre prosessene vedrørende utforming av fellesregistermodellen og planlegging av framtidige fellesregistre. 3. Styringsgruppen vil framheve behovet for at fellesregistrenes formål knyttet til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av det kliniske behandlingstilbudet blir tilstrekkelig vektlagt i de videre prosessene. 4. Styringsgruppen ber om at modell for og videre utvikling av fellesregistre er tema for en egen sak i neste møte Status IKT-prosjekter og prioritering i videre arbeid Hemit presenterte status for teknisk utvikling av kvalitetsregistre på MRSplattformen. Styringsgruppen ga ros til Hemit for godt arbeid og god framdrift siden sist. Styringsgruppen var opptatt av det for framtida må komme tydelig fram hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. Videre var den opptatt av at det må finnes en felles veiledningsfunksjon for tekniske løsninger som har kompetanse på alle godkjente plattformer og som kan rådgi registrene i valg av løsning. Prosjekt Styringsgruppen tar statusrapporten til orientering, inkludert de framkomne kommentarene. Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 3

4 18-13 Årsrapportmal for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Arbeidet med å utvikle en felles mal for årsrapportering fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre har pågått over lang tid med bred klinisk og regional forankring. Ekspertgruppen har hatt en grundig gjennomgang og behandling av forslaget fra sekretariatet, og anbefaler malen slik den nå foreligger. Ekspertgruppen er også tydelig på at det er først når den har vært prøvd ut i praksis for rapportering for 2012 at malen endelig kan vurderes, og at ytterligere forbedringer eventuelt kan foretas. Styringsgruppen ba om at begrepet «uønskete hendelser» benyttes istedenfor «uheldige hendelser» men ga forøvrig full tilslutning til den foreliggende malen og anerkjennelse til det omfattende arbeidet som er nedlagt i å utvikle en funksjonell og felles mal for årsrapportering fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styringsgruppen gir sin tilslutning til den anbefalte mal for årsrapport for nasjonale kvalitetsregistre Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Det legges i denne saken fram en tabellarisk beskrivelse av status for alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal godkjenning per juni Tabellen inneholder informasjon om alle vesentlige elementer i registerutviklingen, og er utarbeidet som løpende informasjon og oversikt for den interregionale styringsgruppen. Den er et kortfattet og fortløpende supplement til, men ingen erstatning for årsrapportene, som er den endelige og formelle avlevering av resultater fra registrene. Det ble en del diskusjon om «lyssettingen», dvs vurdering av måloppnåelse på de ulike punktene, og enighet om å arbeide videre med kriterier for denne. Ut over dette ga styringsgruppen uttrykk for at en slik oversikt er nyttig for deres formål, og at de gjerne vil ha den i fortsettelsen. Det kom videre forslag om å invitere et eller flere registre til hvert av de framtidige møtene, for å legge fram ulike synspunkt på egen virksomhet direkte overfor styringsgruppen. Forslaget fikk full tilslutning. 1. Styringsgruppen tar rapporten til orientering med framkomne kommentarer. 2. Styringsgruppen ber om at ett eller flere registre inviteres til de neste møtene Plan for offentliggjøring av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre Den interregionale styringsgruppen er svært opptatt av at resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal gjøres tilgjengelige for offentligheten. Som et første steg i denne utviklingen skal alle godkjente registre levere noen utvalgte resultater og analyser fra 2012 for offentliggjøring innen 1. september Denne saken beskriver en plan for å organisere arbeidet med å tilrettelegge Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 4

5 leveranser for publisering på Styringsgruppen understreket betydningen av å legge tilstrekkelig vekt på utforming og pedagogisk tilrettelegging av det som skal publiseres, at dette ville være tidkrevende, og at de registeransvarlige er involvert i dette arbeidet. Styringsgruppen var enig om å fastsette en konkret dato for felles publisering fra alle registre, og at den vil måtte ligge minst 4-6 uker etter 1. september. Styringsgruppen gir full tilslutning til prosjektplanen og den videre gjennomføringen av dette arbeidet etter de signaler som framkom i møtet Status driftsmiljø Hemit, Norsk Helsenett og Helse Nord IKT fikk i desember 2011 (kfr sak ) i oppdrag å samarbeide for å etablere et felles driftsmiljø for nasjonale kvalitetsregistre i Norsk Helsenett, med utgangpunkt i den fungerende drift6sløsningen helseregister.no. Dette er ennå ikke på plass. I saken redegjøres for status og problemområder. Styringsgruppen hadde liten mulighet til å forstå eller drøfte sakens implikasjoner slik de her var framstilt, men så med sterk beklagelse på forsinkelsen og var entydig klar på at kravet om en felles driftsløsning i Norsk Helsenett er uendret. 1. Styringsgruppen uttaler at det er beklagelig at prosessen er ytterligere forsinket. Hemit bes om å fortsette arbeidet for å realisere målbildet med drift i Norsk Helsenett. Det forventes at Helse Nord IKT og Norsk Helsenett bidrar positivt for å realisere dette. Hemit bes om å legge fram en ny sak i neste styringsgruppemøte med plan for realisering og kostnader knyttet til flytting til Norsk Helsenett. 2. Helse Nord RHF bes til neste møte om særskilt å rapportere status for helseregister.no som bidrag til felles drift i Norsk Helsenett Status Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Status for arrangement og program for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen i Oslo 13. og 14. mars 2014 ble lagt fram. Styringsgruppen har vært fortløpende orientert og hatt sin representant i programkomiteen, men hadde fortsatt en rekke synspunkter på programmet: Kvalitetsregisterfeltet er for «usynlig» og bør bl.a. inn som en del av F1 på lik linje med orienteringene om E-helse og Nasjonalt helseregisterprosjekt. Programmet er «kjedelig», har lite «snert». Må ta mer høyde for aktuelle tema i offentlig debatt, eks debatten om personvern og registre (ref. bl a Jan Helge Solbakk). Tema om incentiver for registerarbeidet foreslås utvidet med en debatt eksempelvis med innleder fra Departementet. Dette fordi bruk av incentiver er vellykket i andre land og behovet for dette i Norge er påpekt mange ganger i Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 5

6 styringsgruppen. Man bør også vurdere å bruke Keith Willet til andre oppgaver med bakgrunn i hans arbeider relatert til kvalitetsforbedringer via kvalitetsregistre i England. Spørsmål om rett person var valgt til å ivareta pasientperspektivet pasientombud Anne Lise Kristensen ble konkret nevnt som aktuell kandidat. «Pasientopplevd kvalitet» bør være en hovedoverskrift. Spørsmålet om bruk av insentiver er et tema. Foreslås belyst bl.a. med erfaringer fra England av prof. Keith Willett National Clinical Director for Trauma Care, NHS, evt også med eksempler fra USA. Styringsgruppen tar saken til orientering med de framkomne kommentarer Statusrapport for prosjekt Biologiske legemidler (NOKBIL) Utviklingen er i hovedsak preget av at NOKBIL fikk avslag på konsesjon fra Datatilsynet, og at anken ikke er behandlet. Videre har det vært gjort nødvendige omprioriteringer fra Hemits side slik at utvikling av teknisk løsning ikke har hatt ønsket framdrift. Forøvrig arbeides det på mange områder med å utvikle registeret for funksjonell drift. Styringsgruppen tar statusrapport for prosjekt NOKBIL til orientering Søknad om nasjonal status for Norsk vaskulittregister og biobank ny behandling Saken har versert i lang tid. Styringsgruppen nedsatte sist en arbeidsgruppe med oppgave å komme fram til en omforent løsning. Så er ikke lykkes. Arbeidsgruppen foreslår overfor styringsgruppen til dagens møte at prosessen startes på nytt. Styringsgruppen er på det rene med at ingen av partene ønsker noen ny prosess, eller har tro på at slik vil lykkes bedre enn de som har vært gjennomført hittil. Styringsgruppen ser også et stort behov for at det fattes en endelig beslutning, ikke minst av hensyn til behovet for nødvendig kvalitetssikring for en pasientgruppe med svært alvorlig sykdom. Styringsgruppen er på det rene med at det ikke finnes noen klare retningslinjer for hva som legges i begrepet «nasjonal konsensus», og at dette ikke nødvendigvis betyr 100 % oppslutning. RHFrepresentantene i styringsgruppen understreket også at det er RHFenes ansvar å forankre prosessene internt slik at det kan fattes en endelig og overordnet beslutning. Ingen er tjent med at entusiastiske og engasjerte fagfolk trettes ut av langvarige og inkonklusive prosesser. 1. RHF-representantene i styringsgruppen sørger for innen 1. september d.å. å levere dokumentasjon vedrørende oppslutning om Norsk vaskulittregister og biobank i egen region til sekretariatet i SKDE. 2. Basert på disse innspillene utformes en sak for beslutning i Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 6

7 styringsgruppen i neste møte 25. september. 3. Behovet for nasjonale data for kvalitetssikring av behandlingstilbudet til en alvorlig syk pasientgruppe skal være førende Rapport forbruk av tildelte midler 2012 De regionale helseforetakene får hvert år tildelt midler til ulike formål fra den delen av den øremerkete satsningen på kvalitetsregisterfeltet som har «felles infrastruktur» som formål. Styringsgruppen ønsker og har etablert en mal for rapportering på hvordan tildelte midler er benyttet og hva slags resultater som er oppnådd knyttet til de enkelte oppgavene. I denne saken legges regionens rapportering på tildelte midler for 2012 fram for styringsgruppen. 1. Styringsgruppen understreker behovet for god og målrettet rapportering på de øremerkete midlene som fordeles mellom regionene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2. Styringsgruppen tar årets rapporter til orientering med erkjennelsen av at det foreligger et betydelig forbedringspotensiale Referatsaker Følgende forelå som referatsaker: 1. Helsedirektoratets rolle i godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Helse og omsorgsdepartementets godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Sammenslåing av styringsgruppene for e-helsegruppen og Nasjonalt helseregisterprosjekt 4. Referat fra møte i teknisk gruppe 5. Referat fra møte i ekspertgruppen 6. Referat fra møte om felles nyreregister Referatsakene tas til orientering Eventuelt Trine Magnus orienterte om at Eva Stensland fra 1. august 2013 er ansatt i fast 100 % stilling som leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE. Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 7

8 Anne Høye vil fra samme dato arbeide 50 % som spesialrådgiver i psykiatri, parallelt med et 50 % post-doc stipend innen samme fagområde. Tas til orientering. Referent: Trine Magnus Neste møte: Onsdag 25. september kl , Gardermoen. Referat interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Side 8

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.mai 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til telefonmøte

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere Nasjonalt

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Møteinnkalling Nasjonalt fag-

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer