Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar"

Transkript

1 Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen Olav Røise (leder), Henrik A. Sandbu, Finn Henry Hansen, Anne Grimstvedt Kvalvik (Helse Vest), Alice Beathe Andersgaard, Bent Indredavik, Cathrine Dahl (FHI) Fraværende Ove Furnes, Tore Solberg, Bård-Christian Schem, Christine Bergland, Torunn Omland Granlund Fra sekretariat Esben A. Henriksen, Per Haug (8. februar), Arild Vassenden, Anne Høye, Trine Magnus Saksnr SAKER Godkjenning innkalling og saksliste Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Referat fra møte 15. desember 2012 Styringsgruppen godkjenner referatet fra forrige møte Årsrapport 2011 for SKDE og Hemit Styringsgruppen sa seg langt på vei tilfreds med den foreliggende årsrapporten og kom med nyttige innspill til forbedringer for neste utgave. Herunder behovet for en historisk innledning og en enhetlig mal for rapportering fra nodene. Det var også enighet om at årsrapporten bør inkludere avsluttet regnskap samt en rapportering fra de enkelte registrene herunder omtale av konkrete forbedringsprosjekter med basis i registrene. For å kunne omfatte alt dette vil årsrapporten fra og med 2013 bli lagt fram i april / mai. Styringsgruppen tar årsrapport for nasjonalt servicemiljø til orientering inkludert de kommentarene som framkom i møtet Statusrapport for implementering av IKT løsning for enkeltregistre Hemit redegjorde for status i utvikling per register og for endringer siden sist. 1

2 Gjennom diskusjonen kom det fram et klart identifisert behov for bedre prosjektstyring og gjennomføring av de enkelte registerprosjektene. Dette temaet ble fulgt opp i sak Den fortsatt lave dekningsgraden både for hjerneslag og hjerteinfarktregisteret ble problematisert, og Helse Midt Norge ble anmodet om snarest å finne en løsning på problemet. Styringsgruppen understreket betydningen av å få på plass god drift i av kvalitetsregistrene i Hjerte og karregisteret. Det ble også kommentert at den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har hjerneslag som tema, og har behov for å benytte data fra hjerneslagregisteret. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, vil det måtte opprettes en egen registrering for kampanjens formål, noe som vil være svært uhensiktsmessig. Under Hemits presentasjon ble det også klart at det vil foreligge ubenyttete midler fra den øremerkete tildelingen på ca 7 mill kroner for Styringsgruppen ønsket at disse midlene skulle komme til anvendelse til alternative oppgaver innenfor formålet av den øremerkete satsningen. Servicemiljøet fikk i oppdrag å identifisere flaskehalser / konkrete oppgaver som det kan være aktuelt å løse med disse midlene og legge fram et beslutningsgrunnlag for styringsgruppen innen 20. mars. 1. Styringsgruppen tar statusrapporten til orientering med de kommentarer som framkom i diskusjonen 2. Styringsgruppen ber om at Hjerneslagregisteret snarest får ferdigstilt sin løsning i regi av Helse Midt Norge slik at det snarest kan komme i full drift med landsdekkende innregistrering 3. Styringsgruppen ber om at servicemiljøet utarbeider et beslutningsgrunnlag innen 20. mars med hensyn til anvendelse av Hemits overskuddsmidler fra Felles tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre ad framtidig styringsog beslutningsstruktur Saken var en oppfølging av diskusjoner i forrige møte. Styringsgruppen gjennomførte en omfattende drøfting konsentrert rundt følgende hovedtema: Utfordringsbildet vs muligheter og kapasitet Behovet for en egen styringsstruktur for IKT spørsmål Behovet for et fåtall alternative innregistreringsplattformer i tillegg til MRS Behovet for bedre prosjektstyring og gjennomføringsevne Styringsgruppen erkjente at utfordringene i et 5 års perspektiv er store og omfatter mer enn teknologi, og at en pragmatisk tilnærming vil være nødvendig for å sikre framdriften Videre at MRS er den foretrukne plattformen for innregistrering, men at produksjon av registre klare for driftsfase foreløpig 2

3 begrenses både av kapasitet i Hemit og av preferanser og behov i enkelte registre. Det må derfor legges til rette for at regionene gjennom nettverket av IKT noder støtter et fåtall andre plattformer som kan tas i bruk etter omforente kriterier. Det ble også understreket at felles teknologiske løsninger omfatter en rekke andre elementer enn plattform for innregistrering. Styringsgruppen ser behov for å løfte teknologiske drøftinger ut av denne styringsgruppen og til et annet styringsorgan, men understreket samtidig at registrenes behov for funksjonalitet må styre IKT løsningene og ikke omvendt. Det var enighet om at NIKT, som et interregionalt organ, blir for smalt, og at Nasjonalt helseregisterprosjekt bør være en felles overbygning der deltakelse fra NIKT inngår. Hemit foreslo at den prosjektorganiseringen av et regionalt IKT samarbeid som ble vedtatt i sak nå blir gjennomført, noe som fikk sterk tilslutning. Forslag til vedtak ble trukket. Nedenstående vedtak ble godkjent i telefonmøte 14. februar. 1. Styringsgruppen erkjenner at det fortsatt er betydelige utfordringer ikke bare teknologisk, men også generelt (ledelsesmessig, organisatorisk, økonomisk, medisinsk faglig, registerfaglig og juridisk) knyttet til etablering og utnyttelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i henhold til oppdraget fra HOD. Det er også betydelige utfordringer på kort sikt knyttet til køen av utviklingsklare registre på den ene siden og begrensninger i tilgjengelig utviklingskapasitet på den andre. 2. Styringsgruppen har hittil brukt mye tid på drøfting av problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling og leveranse. For å frigjøre kapasitet til arbeidet med de øvrige aspektene av registerutviklingen, vil styringsgruppen foreslå at det etableres en egen styringsstruktur for teknologiske fellesløsninger. En slik styringsstruktur bør være felles for hele helseregisterfeltet og organiseres under porteføljen til Nasjonalt Helseregisterprosjekt. 3. Styringsgruppen ber videre Hemit om å etablere den felles prosjektgruppen som beskrevet og vedtatt i sak 17 10, Samordning av arbeidet med felles IKT løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Prosjektgruppen skal blant annet være sammensatt av representanter fra hver av de regionale IKT nodene. Norsk Helsenett, Nasjonalt Helseregisterprosjekt v/fhi og Kreftregisteret inviteres til å være med. Prosjektgruppen ledes av Hemit. Representasjon fra andre aktuelle aktører må vurderes. 4. Styringsgruppen forutsetter at kvalitetsregistrenes innholdsmessige problemstillinger og funksjonelle behov må være premissgivende for IKTleveransen til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Interregional 3

4 styringsgruppe må derfor være bestiller av funksjonalitet og leveranser til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, fra både prosjektgruppen og en eventuell ny styringsstruktur. 5. De store ovennevnte utfordringene, samt utålmodigheten både i registermiljøene og hos oppdragsgiverne, gjør det nødvendig å styrke prosjektstyring og gjennomføringsevne i arbeidet med de enkelte registerprosjektene. Styringsgruppen ber derfor det nasjonale servicemiljøet om å legge fram en sak der det redegjøres for konkrete tiltak som kan styrke prosjektstyring og gjennomføring av de enkelte prosjektene. 6. Styringsgruppen stadfester tidligere vedtak om at MRS skal være den foretrukne plattformen for innregistrering, men at alternative, etablerte og godkjente plattformer kan velges ved begrunnet behov og etter fastsatte kriterier, som beskrevet i tidligere sak En oversikt over hvilke alternative plattformer til MRS som p.t. er aktuelle å benytte for norske medisinske kvalitetsregistre, legges fram for styringsgruppen i neste møte. I tillegg beskrives kriteriene som kan begrunne valg av en av disse alternative løsningene for konkrete registre. 7. Styringsgruppen anbefaler at man i det videre arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre i Norge gjør bruk av erfaringer fra andre land som er kommet lenger enn oss. Blant annet er Sverige sannsynligvis verdensledende på å etablere, organisere og utnytte kunnskap fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Prosess forgodkjenning av nye nasjonale kvalitetsregistre Saken følger opp sak fra møtet 15. desember og forslag om en fortløpende prosess for godkjenning av nye nasjonale kvalitetsregistre. Denne saken omhandler dels en nærmere beskrivelse av aktører og oppgaver i prosessen som fører fram til nasjonal godkjenning, dels kriterier og krav som skal ligge til grunn for godkjenning av de enkelte registrene. Det må her skilles mellom kriterier for helsepolitisk prioritering, og konkrete krav til det enkelte register for å kvalitetssikre design og innhold. Til det siste foreslo styringsgruppen for å forenkle arbeidet med dekningsgradsanalyser i NPR at hvert enkelt register skal oppgi de kodene i ICD 10 og evt. NCSP/NCMP som er relevante for registerets målgruppe. Styringsgruppen var opptatt av smidigheten i prosessen for de enkelte registrene, og om det var behov for en status som kandidat for de som av regionene var prioritert til dette. Gjennom å sikre en grundig prioriteringsprosess i hvert enkelt RHF ved hjelp av regionale noder vil dette behovet sannsynligvis være dekket, samtidig som framdriften for regionalt prioriterte registre dekkes. 4

5 Økonomien for RHFene mht å drifte en rekke kvalitetsregistre er imidlertid fortsatt et uløst problem som må adresseres. 1. Styringsgruppen tilslutter seg forslag til revidert prosess for godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ut fra ansvarsbeskrivelse for de ulike aktørene, med endringer som framkom i diskusjonen. Prosessen evalueres etter to år. 2. Styringsgruppen tilslutter seg forslag om kriterier for helsepolitisk prioritering av sykdomsområder 3. Styringsgruppen ber sekretariatet gjennomgå tidligere vedtatte krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre på vurderingspunkt 1 og 2, med de endringene som framkom i diskusjonen, slik at disse kan vurderes av arbeidsutvalget. Når den foreslåtte ekspertgruppen (jfr. Servicemiljøets strategi og handlingsplan ) er opprettet, bør krav og kriterier evalueres med jevne mellomrom Pasientrapporterte utkommemål PROM. Om tilrettelegging fra nasjonalt servicemiljø. Saken er utarbeidet for å gi styringsgruppen en nærmere redegjørelse om servicemiljøets arbeid med å tilrettelegge for integrering av PROMs (pasientrapporterte utkommemål) i nasjonale kvalitetsregistre, samt å oversette eksisterende validerte måleinstrumenter til norsk. Juridiske forhold rundt opphavsrettigheter og lisensiering for slike instrumenter må også avklares Styringsgruppen tar saken til orientering Statusrapport for prosjekt Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Styringsgruppen har bedt om regelmessig rapportering på status og framdrift i dette prosjektet. Siden sist er det gjort viktige avklaringer mht blant annet formål, design og definisjon av biologiske legemidler. Prosjektet er presentert for fagdirektørforum i RHFene og for styringsgruppen i Nasjonalt Helseregisterprosjekt. Styringsgruppen tar statusrapport for prosjektet til orientering Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Den tredje nasjonale kvalitetsregisterkonferansen avholdes i Bergen 19. og 20. april i år med Helse Vest RHF som vertskap. Styringsgruppen fikk presentert program og status for arrangementet så langt. Styringsgruppen tar saken til orientering 5

6 10 12 Eventuelt Det var meldt to saker: 1. Bent Indredavik ønsket styringsgruppens syn på sammensetning av fagråd for Nasjonalt Hjerte og karregister (HKR) i hht. forskriftens 1.3, samt på kriterier for inklusjon som kvalitetsregister i HKR. Styringsgruppen anbefalte at fagrådet ble representert av RHFene dels ved leder av hvert av kvalitetsregistrene, dels ved en representant for hver av ADene. mht inklusjonskriterier mente styringsgruppen at de må være de samme for alle nasjonale kvalitetsregistre uavhengig av om de inkluderes i et fellesregister. Det skal altså være ett felles system i RHFene for godkjenning som nasjonalt registre og det er i regi av den interregionale styringsgruppen. 2. Anne Grimstvedt Kvalvik ønsket en orientering om forventet framdrift for Traumeregisteret. Olav Røise redegjorde for at utfordringene er dels tekniske og dels juridiske, men at det forventes idriftsatt en pilotversjon innen utgangen av Sakene tas til orientering Neste ordinære møte: 7. juni kl , Gardermoen NB: Telefonmøte 20. mars (kfr. sak 4 12) tidfestes senere Referent: Trine Magnus 6

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer