Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013"

Transkript

1 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/ Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning til kjøring av løyper i Søre Vegglifjell, samt at det skal fungere som basis for en videreutvikling av tjenesten for kommende år. Intensjonen med eksisterende avtale for kjøring av løyper er at den skal sikre en forutsigbarhet for løypeforholdene på fjellet, selvsagt i forhold til de rådende forhold. Bakgrunn: Kjøring av løypene er finansiert med en stor del fra medlemskontingenten i hytteeierforeningene på Vegglifjellet. Avtalen med løypekjørere skal gi medlemmene en garanti for leveranse av gode skiløyper. Det er avgjørende at forventningene innfris siden medlemskapet i hytteforeningen er frivillig. MOH og VU har en felles interesse i det å være pådrivere for å forbedre skiforholdene i Søre Vegglifjell, og MOH gjør bla dette gjennom aktivt engasjement, dugnader ifm løypenettet, samt ved at en betydelig del av kontingenten går til løypekjøring. Organisering av arbeidet: Vegglifjell Utmarkslag (VU), tidligere Vegglifjell Friluftslag, er hytteeierforeningenes samarbeidspartner for å administrere skiløypekjøringen. Utmarkslaget har ansvar for å etablere avtaler med nødvendig mannskap og utstyr for å kjøre løypene, samt følge opp at tjenesten blir utført i hht avtaler og forventninger. I praksis betyr dette at VU er MOHs leverandør, og følgelig forholder MOH s styre seg til VU (daglig leder) ved eventuelle tilbakemeldinger om løyper og løypekjøring. MOHs styre vil selvsagt bidra i dialog med løypekjører hvis VU mener dette er formålstjenlig. Målsettinger: Det overordnede målet for MOH og VU er at skiforholdene skal være like gode i Søre Vegglifjell som i Nordre Vegglifjell, og at destinasjon Vegglifjell skal være et særdeles godt tilbud for utøvelse av langrenn som fritidssyssel og idrett, for hyttefolket, for øvrige tilreisende og for lokalbefolkningen. a) Første delmål for MOH er å sikre at frekvensen på løypekjøringen i sør er identisk med den i nord. Dette løses i den nåværende løypeavtalen mellom VU og

2 Løypekjører ved å bruke to maskiner og at to team besørger kjøringen. Dette delmålet har også framtidig førsteprioritet ifm eventuelle endringer av løypeavtaler og maskinpark. b) Det andre delmålet ligger i det å kunne sikre samme løypefunksjonalitet som i nord, både skøyting og klassisk skiløping skal kunne utøves i tråd med folks endrede behov. Høsten 2012 ble det gjort betydelig dugnadsinnsats for å rydde større bredde i traseene i Sør. I store deler av løypenettet er det nå mulig å preparere to klassiskspor med felt for skøyting i midten. Grunnleggende for kjøringen i både a) og b) er at kvaliteten på løypene er gode, dvs at de som kjører bør ha en grunnleggende forståelse for pakkingsbehov, riktig hastighet, fresing, riktig sporsetting osv. for at løypene skal bli tilfredsstillende. Forventninger: Herunder følger et sett med forventninger og føringer som MOH har til inneværende sesong (2012/2013), neste sesong (2013/2014), samt fremtidig videreutvikling. 1) Forventninger/føringer i hht til gjeldende avtale sesongen 2012/2013: - Tidlig pakking av trase med snøscooter. Det foreslås å benytte slodd eller armeringsnett for større effekt av pakkingen. - Kjøring med tråkkemaskin starter samtidig både i Søre og Nordre Vegglifjellet. - Løypemaskin skal være plassert på Svartli eller et annet hensiktsmessig sted for å dekke kjøring i Søre Vegglifjell. - Løypenettet skal være preparert med tråkkemaskin i forkant av hver helg i vinterhalvåret. Det er her viktig å påpeke at det er kvaliteten på løypene som teller. Erfaringene så langt i vinter er ganske bra, men at det noen ganger går «for fort i svingene». - Det skal i tillegg kjøres etter behov i helgene, for eksempel ved harde og isete løyper, ved snøfall, ved gjenblåsing etc. Herunder påhviler det et særskilt ansvar og interesse for å «lukte» når det faktisk er behov for å kjøre. Det kan i dag se ut til at torsdagseller fredagskjøringen ansees som «tilstrekkelig». - Det forventes utvidet (daglig) preparering ifm jul, vinterferie og påske. - At Matfiskrunden kjøres med scooter og sporkall fra og med vinterferien. Pakking bør først gjøres med for eksempel armeringsnett

3 - Det anbefales der det er mulig å bredde ut løypen på hhv høyre og venstre side med en beltebredde (gir totalt ca 5 meters bredde). Dette gir mulighet for spor på høyre og venstre side av traseen med skøyting i midten. Det burde være mulighet å få til dette innenfor nåværende avtale med løypekjører). - Det anbefales at en i visse helger, i vinterferien- og i påskeferien, kjører to runder i løypenettet på samme dag for å sikre optimale spor. Dette vil sannsynligvis koste noe mer og gjøres derfor i samråd med daglig leder i VU. Dette vil kunne gi optimale forhold på disse dagene, og en kan da også demonstrere hva som faktisk er mulig å få til. - VU har fra siste helg i januar bevirket at løypekjører kjører med 5 meters maskinen fra Kjølvann, vestsiden, til Sundtjønn. Dette gir nå en svært god skøyteforbindelse fra sør til nord. Dette erstatter derfor en helt separat skøytetrase a la prøveordningen fra sesongen 2011/ At det gjennom hele sesongen føres logg for når kjøring er foretatt med kommentar om forholdene. Logg sendes styrene i hytteeierforeningene hver måned. - At internettsidene til Vegglifjell blir oppdatert med status for løypekjøringen. - At løypekjører merker trær som må ryddes / felles for å sikre 6 meters bredde. - VU besørger at løypekjører eller andre ved passende anledning transporterer med seg løypestaur ut i løypen der dette mangler. (Hytteforeningen vil besørge at disse settes opp på sommeren/høsten via dugnad.) 2) Forventninger og innspill til videreutvikling av tjenesten sesongen : - At VU etablerer ny felles trase for sykkel og ski i den østre delen av Svartløkrunden i forkant av sesongen. - MOH besørger gjennom dugnad rydding av hele løypetraseen i Søre Vegglifjell til 6 meters bredde og oppsetting av manglende løypestaur. (Godkjennelse fra Søre Vegglifjell Grunneierforening i forkant). - VU besørger maskinell utbedring av traseen i sør som planlagt de siste to år med tidligere øremerkede midler fra VU. Arbeidet utføres av Søre Vegglifjell Grunneierforening, på oppdrag fra VU. - VU besørger etablering/utbedring av klopper og sikre en utvidelse av eksisterende klopper til 6 meter (VU organiserer dette med Søre Vegglifjell Grunneierforening). Følgende klopper skal etableres / utbedres:

4 o Sundtjønn-åi (Utløp ved Sundtjønn) utbedres o Gudmunsethåi utbedres/ny o Sjekke alle klopper for 6m bredde, evt breddes ut o Etablere klopp oppe ved Nordre Kjølvann / Wilhelmsenhytta o Behov for klopper / evt justere trase ved fellesbeitet på Myrefjell - Under forutsetning videreføring av samme maskinpark, så kjøres; o Enten to klassiske spor med utvidet felt for skøyting i midten (bruke utbreddingsmetoden), eller; o kjøre to parallelle traseer/runder, en for klassisk og en for skøyting. o Basert på erfaringer fra 2012/2013 sesongen så vil ordningen med ekstrakjøring kunne settes i system. Må diskuteres mellom MOH og VU. o Kjøre stor maskin (5m) forbindelse mellom nord og sør (Kjølvann til Sundtjønn). - Hvis maskinparken endres til f.eks å bestå av to 5 meters maskiner, så må dette diskuteres ift selve kontrakten om løypekjøring. VU og MOH vil diskutere dette. o MOH er foreløpig av den oppfatning at det gir Vegglifjell større fleksibilitet med en kombinasjon av 5m og 3m maskiner. VU mener at det beste vil være en maskinpark bestående av 5metringer. - At Matfiskrunden kjøres allerede fra Nyttår, som i dag med scooter/pakkeutstyr/sporkall. - VU står for de nødvendige justeringene av eventuell løypeavtale. Det påhviler VU et ansvar å sikre avklaring mot MOH, og særskilt så må eventuelle kostnadsmessige konsekvenser avklares på forhånd mellom VU og MOHs styre. 3) Innspill til videreutvikling av løypenettet sesongene 2014/2015 og framover: Følgende ideer til videreutvikling av løypenettet basert på snø-scootere ble diskutert: - Etablere løype fra Matfisk og opp på "Ånebufjell-platået". - Utrede mulighet for å etablere løype mellom Molteskarvtjønn og Gunleiksbu (retning Blefjell). Her vil en møte på løype fra Nedre Fjellstul / Hovin. Etablere samarbeid med løypekjørere i dette området. - Re-etablere løypen opp til Groholtsfjell - Behov for å etablere tilbringerløyper fra ulike deler av hytteområdene i Vegglifjell sør? VU ved daglig leder vil be om tilbud fra løypekjører, folkehjelpen og evt andre. Dette vil

5 danne basis for videre diskusjon. Innspill til endring av avtalen for 2014/2015 sesongen og videre: I dagens avtale er tjenesten regulert som et fastprisoppdrag, beløp X. Dette blir å betrakte som et garantert beløp, og gir sannsynligvis ikke den ønskelige føring for å etablere og opprettholde de kvalitetsløypene vi søker. For senere avtaler foreslås for eksempel følgende: - Halvparten (0,5X) betraktes som beredskap og utbetales i to deler som i dag. - Resterende vil utbetales månedlig på basis av timelister og en fastsatt timepris for kjøring. - Timeprisen kan settes etter en vurdering av det antall timer som er kjørt de to siste sesongene, hvis dette er tilgjengelig informasjon. (0,5X/ Gj.snitt antall timer. siste to år) - Timeføring / timerapporter ligger til grunn både for utbetaling av godtgjørelse for kjøring og til å følge opp forbruk slik at man ikke overbruker tidlige i sesongen. - Hensikten er å fjerne diskusjoner / konfliktsituasjon hvor løypekjører av økonomiske hensyn ønsker å kjøre minst mulig. En slik ordning vil være bra for alle parter. Det var enighet om at dette var gode ideer til å bedre en framtidig avtalestruktur og at VU tar med dette og annet i sitt arbeid framover. Det er videre enighet om at en eventuell ny langsiktig avtale selvsagt må etableres på gode prinsipper for kontraktsinngåelse. Det ble indikert at det skal være opptil flere interesserte leverandører av denne tjenesten. Myrefjell & Omegn Hytteforening Vegglifjell Utmarkslag

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E S T U G U D A L L Ø Y P E T R A S É. Tydal Næringsforening

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E S T U G U D A L L Ø Y P E T R A S É. Tydal Næringsforening P R O S J E K T B E S K R I V E L S E S T U G U D A L L Ø Y P E T R A S É Tydal Næringsforening I N N H O L D P R O S J E K T E T S F O R M Å L 1 P R O S J E K T E T S B A K G R U N N 2 P R O S J E K T

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper Region nord Vegavdeling Finnmark Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper UTKAST TIL KOMMENTAR Del 1 forord I Norge har tilrettelegging av snøscooterløyper tradisjonelt bare vært gjort i Finnmark og

Detaljer