Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden fra Vingar IL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL"

Transkript

1 Kommunedelplan Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE » som er på 1.gangs rullering. Innspillet referer til eksisterende punkter i utsendt plandokument. Kommentarer på planen ble også sendt fra i desember 2013 når forslag til ny kommunedelplan ble behandlet. Ikke alle kommentarene spilt inn i den runden er reflektert i utsendt «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse » Dato: I dette avsnittet skrives det at: «I tillegg har enkelte skoler egne dager/uker hvor de holder på med ulik aktivitet i henhold til årstiden, som for eksempel Vingar skole med vintersportsuke.» Her ble det spilt inn ønske om at det synliggjøres at Vingar skole er i den heldige situasjonen at de har fasiliteter som slalombakke, hoppbakke, akeanlegg og skiløyper som tilrettelegges og driftes av Vingar Idrettslag. Anlegget blir også benyttet av Vingrom skole som før tilgang til anlegget inkl slalombakke for en vinterdag som de arrangerer. Det som kan reflekteres i dette avsnittet er at skoleaktivitet relatert til fysisk aktivitet ofte benytter anlegg driftet og utviklet av de lokale idrettslagene. Det betyr at arbeidet, ressursene og økonomien som idrettslagene putter inn i anleggsutvikling kommer skolen og kommunen til gode. Dette er viktig for idrettslagene å få synliggjort, da det er helt essensielt at støtte til drift og kostnader til idrettslagene kommer skolene til gode også. Dette er et alternativ til innspill så ble sendt i forrige runde på dette punktet, som kanskje var for detaljert og spesifikt rettet med Vingar skole og Vingar Idrettslag som eksempel I dette avsnittet ønsker at også Kristin og Håkon lekene føres opp som et massemønstringsarrangement. Dette har blitt arrangert hvert år siden OL på Lillehammer og Vingar legger mye arbeid ned i å gjennomføre et slikt arrangement som fokuserer på de minste og 1

2 skal fremme deltakelse og trivsel fremfor konkurranse. Dette ble også spilt inn i forrige runde, men er ikke tatt med Kommentar til avsnitt 2: Dette gjelder ikke bare sentrum, men også i f.eks på Vingar. Å bruke sentrum som begrep her vil virke noe begrensende i forhold til de behov f.eks også har. Kommentar til siste avsnitt: ser at anskaffelser og drift av materiell (ikke begrenset bare til løypeprepareringsmaskiner men også mindre utstyr som motorsager, ryddesager etc) har en betydelig kostnad. Det er ikke bare det at anskaffelsene koster, men driftskostnader (som f.eks forsikring, service eller reparasjoner) har et vesentlig innhugg i budsjettene. Det betyr at når man legger i stor innsats i å holde høy standard på f.eks løypenett så gir dette økte kostnader til drivstoff, service og reparasjoner. Det betyr at dette er en åpenbar balanse, men det er forventninger blant brukere og innbyggere som gjør at kravene blir høye og man strekker seg langt for å tilfredsstille de. Det betyr at tilskudd til løypekjøring som et eksempel (utover generelt driftstilskudd) er viktig for de idrettslagene som gjør dette Vingnes / Vingar: Innledningen er lik i utsendt plan som i høringsforslaget. Det var i forrige runde spilt med høringsutkast for planen spilt inn punkter som kunne passet å legge til i dette avsnittet. Det var blant annet: Det er etablert ny gapahuk på toppen av Pinnikhaugen med bålplass Det er anlagt gangvei i grus gjennom anlegget for turgåere og for forbedret skolevei for elever ved Vingar skole Det er ferdigstilt Frisbeegolf bane på 6 hull Det er ferdigstilt transportløype fra Vingar Idrettspark til Kjølen som kjøretrase for løypemaskin. Denne kan også benyttes som tursti I siste setning står følgende: «Vingar idrettspark har et stort areal og det arbeides nå med en helhetlig plan for utvikling av området.» Denne bes endret til: «Vingar idrettspark har et stort areal og det er ferdigstilt en helhetlig plan for utvikling av området som følges». er enig at hovedutfordringene i området er videreutvikling av Vingar Idrettspark og strandsonen. Under områder og anlegg på Vingnes/Vingar bes det om at løypenett på Kjølen legges til da dette er et løypenett som tar ansvar for å kjøre løyper i og i tillegg er det som inngår avtaler med grunneiere for dette løypenettet. Under registrerte ønsker / aktuelle tiltak bør følgende punkter inkluderes for Vingar Idrettspark (også spilt inn i forbindelse med arbeid på høringsutkast i desember) Opprettelse av ny 7 er fotballbane i naturgress (40*60 m) iht plan. Søknad levert i Avslått pga av manglende finansiering (Dette gjelder kommunens andel og er spilt inn til kommunal behandling). 2

3 Utbedring av kapasitet avløpsnettet til Lillehammer kommune som håndterer bekkens vanninnkomst. Dette skaper også problemer ved Vingar skole. Opparbeide tribune/samlingspunkt ved ny 7 er bane og i forlengelse med Kiosk Opparbeide samlingspunkt / grillplass / gapahuk for sommer - og vinteraktivitet i forbindelse med slalombakke / Hoppanlegg / akebakke. Oppgradere akebakke vinter, og bearbeide BMX trasé i samme område, sletteområdet i tilknytning til akebakke. Utbedre og ferdigstille BMX bane. Turområdeforbedringer og skilting i gangstier i Vingar Idrettspark, samt på Kjølen Under registrerte ønsker/aktuelle tiltak kan følgende fjernes for sitt vedkommende: Lysløype, rehabilitering og utvidelse. Dette siden lysløype er ferdig utbedret og rehabilitert Nærmiljøanlegg: Innspill sendt i forrige runde er ivaretatt. Ingen videre kommentarer Idrettsanlegg: Følgende står registrert på Vingar Idrettspark: Gressbane fotball Treningsfelt fotball Hoppbakker Alpinanlegg (nærmiljøanlegg) m/lys Lysløype 2 km Klubbhus med garasjeanlegg (Vingartun Grendehus) Asfaltflate og gymsal på Vingar skole Det er igangsatt planarbeid for videreutvikling av treningsfeltet Følgende innspill ble sendt inn i forrige runde og er ikke reflektert i planen: Følgende ønskes endret under Vingar Idrettspark: o Det er ferdigstilt plan for Vingar Idrettspark Følgende ønskes lagt til under Vingar Idrettspark: o Det er etablert 6 hulls fribeegolfbane o Det er etablert tur/gangvei parkområdet o Det er anskaffet ny løypemaskin og klipper til fotballfeltet o Det er laget kjøretrase for løypemaskin til Kjølen o Løyper på Kjølen er utbedret og kjøres jevnlig o I tillegg til klubbhus (Vingar grendehus) er det kiosk, heisbu og lagerbygning for fotballmateriell og øvrig utstyr. Det er i tillegg anskaffet lagerkontainer i parken for sikker og god lagring av klipper og klippeutstyr. Disse kommentar opprettholdes, repeteres og bes endret i planen: 3

4 Det er ferdigstilt plan for Vingar Idrettspark til erstatning for nåværende ordlyd: «Det er igangsatt planarbeid for videreutvikling av treningsfeltet» Følgende ønskes lagt til under Vingar Idrettspark: o 6 hulls frisbeegolfbane o BMX bane o Tur/gangvei parkområdet o Maskinpark inkl løypemaskin, klippemaskiner og snøscootere. o Kjøretrase for løypemaskin mellom Vingar Idrettspark og Kjølen o Løypenettverk på Kjølen. o Gapahuk og leirområde på toppen av Pinnikhaugen. o I tillegg til klubbhus (Vingar grendehus) ønskes det ført opp under dette punktet at det er kiosk, heisbu, lagerbygning og lagerkontainer for fotballmateriell og øvrig utstyr Nærmiljøanlegg: Under 2015 står Vingar Idrettspark som et anlegg for Rehabilitering/Nyetablering med tiltak «Div akt.elementer på Treningssletta». Det er levert søknad i Tiltaket er beskrevet i ferdigstilt rapport for Vingar Idrettsbark og det økonomiske behovet er relatert til etablering av en ny 7er fotballbane. Øvrige aktivitetsfasiliteter finansierer selv gjennom eget budsjett. Detaljplanlegging er ferdig og dokumentet er oversendt til Lillehammer kommune ved Andre Holen. Det ble også gjennomført møter i forkant av ferdigstilling av søknad. Vi ønsker at prioriteten for Vingarparken relatert til pkt opprettholdes med søknadstidspunkt på spillemidler i 2014 og gjennomføring i 2015 med bidrag i form av kommunale midler. Vingar idrettslag er avhengig av spillemidler, kommunalt bidrag og egenandel for gjennomføring. Lillehammer kommune er grunneier og Vingarparken er i nær tilknytning til Vingar skole og benyttes både sommer og vinter av skolen. Vedlikeholdsplan er beskrevet i rapport. Oppføringen for Vingar Idrettspark i 2015 ønskes ført opp som følger: År Anlegg/område Ansvarlig Tiltak Tot Finansiering Merknad SM K P Vingar 15 Idrettspark Lhmr kommune/ Diverse aktivitetselementer på treningssletta. Ny 7er fotballbane Planlegging ferdig i Flere aktivitetselementer. Spillemiddelsøknad er rettet mot nyetablering av Idrettsanlegg (7er R/N bane) Idretts og friluftsanlegg: Videre i pkt ligger Vingar Idrettspark inne med ett prosjekt. ønsker at denne endres til: År Anlegg/område Ansvarlig Tiltak Tot Finansiering Merknad SM K P Vingar 15 Idrettspark Lhmr kommune/ 7-erbane gress på Er en konsekvens av utredningsarb. i forrige treningssletta N planperiode 4

5 Det bemerkes at beløpet som føres opp i pkt og pkt er det samme tiltaket og at det ikke er snakk om to spillemiddelsøknader med 2 separate kommunale tilskudd. Det er her kun snakk om en spillemiddelsøknad og ett kommunalt tilskudd i 2015 på kr

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 Hovedlaget i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og legger denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Formål med planen... 3 2.2 Prosess... 3 2.3 Forholdet til andre planer... 3 2.4 Planens oppbygging...

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer