KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene."

Transkript

1 KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog

2 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2012 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2012

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene; ta kontakt med Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 JANUAR 2012 K01 12 Skilsmisse som risikofaktor? 16. januar kl Påmelding innen 6. januar sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- forelesere: Kari Moxnes, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Per Schultz Jørgensen, professor emeritus ved Danmarks Pedagogiske Universitet ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU representanter, politi, frivillige organisasjoner Skilsmisser er sammensatte og vanskelige prosesser for alle involverte. Kanskje spesielt for barn, som er prisgitt den prosessen foreldrene lager. Gjennom en skilsmisse forsøker som oftest foreldre å skape et bedre liv for seg selv og barna, men det er ingen nødvendig sammenheng mellom hva som er best for foreldre og for barn ved en slik prosess. To av nordens mest anerkjente forskere på skilsmisser, Kari Moxnes og Per Schultz Jørgensen, vil på dette kurset belyse spørsmålene om hvorvidt og hvordan skilsmissen kan være en risikofaktor i barn og unges oppvekst. K02 12 Om relasjoner og den følsomme hjernen 24. januar kl Påmelding innen 6. januar sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- forelesere: Psykolog og forsker Susan Hart Susan Hart er psykolog og en kjent foredragsholder i Danmark, og hun har sitt spesialfelt på barns utvikling og de følelsesmessige hjerneprosesser. Hun har i løpet av de siste årene utgitt flere bøker som er oversatt til bl.a. norsk og engelsk. Hart kaller sin integrasjon av nevrovitenskap og en psykodynamisk forståelse av utviklingspsykologi og psykoterapi for Nevroaffektiv utviklingspsykologi ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne Seminaret vil fokusere på kunnskap om hjernestrukturer som er avgjørende for utvikling av mellommenneskelige relasjoner, personlighetsutvikling og følelser. Hun vil snakke om hvordan det menneskelige sentralnervesystem er i stand til å utvikle evne til empati, mentalisering og refleksjon, og hvilke implikasjoner denne kunnskapen kan ha for praksis i arbeid med mennesker som strever - fra spedbarnsalderen og gjennom hele livsløpet. Det vil bli vektlagt hvilke type stimuli nervesystemet har behov for, for å sikre en sunn personlighetsutvikling. Det vil også handle om hvordan dette utvikles hos større barn, ungdom og voksne, og i hvilken grad dette kan gjenopprettes i tilfeller der det har forekommet omsorgssvikt. 4 Kurskatalog 2012

5 K03 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 2, instruktørkurs GRATIS 23. og 24. januar Påmelding innen 16. januar Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Forelesere: Programutvikler Nikolaus Koutakis ved Örebro Universitet Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: ÖPP-presentatører med minimum 1 års praksis K04 12 Motiverende samtale, Trinn I februar kl Påmelding innen 20. januar Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten JANUAR/FEBRUAR 2012 Örebro Prevention Program (ÖPP) er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Kurset gir en bredere innføring i forebyggingsvitenskap, ÖPP-studien, kursorganisering, samt presentasjonsteknikk. Etter eksaminasjon gir ÖPP-kurs nivå 2 kompetanse til å utdanne ÖPP-presentatører. Kurset er gratis. innhold: Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. 5

6 april 2012 K05 12 Seminar - På samme planet? 12. og 13. april Påmelding innen 30. mars sted: Hotel Norge pris: 1 500,- forelesere: Interne og eksterne fagpersoner og representanter for brukerorganisasjoner og utvalg. ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, brukerorganisasjoner og andre med interesse for samhandling innen sosial- og helsearbeid K06 12 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid 18. april kl Påmelding innen 30. mars sted: Bryggens Museum, Bergen pris: GRATIS Gratis forelesere: Professor Irene Engelstad, undervisningsjef i Bergensklinikkene Arne Klyve og eksterne samarbeidspartnere ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU-representanter, politi, frivillige organisasjoner. Seminaret er en oppfølging av konferansen På hver vår planet som ble arrangert i Med samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning er temaet ytterligere aktualisert. Seminaret vil belyse ulike utfordringer i samhandlingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, hvilke sentrale føringer som forligger, hvilke endringer og tiltak som har skjedd på aktuelle område og presentasjon og etablering av hensiktsmessige løsninger. Fokus på brukermedvirkning og brukerstyring vil gå som en rød tråd gjennom hele seminaret. Konferansen problematiserer foreldrerollen, er foreldrerollen en rolle? Det settes også søkelys på foreldrepotensialet i rusforebyggende arbeid. Hvor mye har rusforebyggende arbeid med rusmidler å gjøre? Hva er bekymringsfull rusbruk og hva tilhører eventuelt en normal utforsking av rusmidler i ungdomsårene? Særlig vil det bli satt søkelys på risikofaktorer og beskyttende faktorer. 6 Kurskatalog 2012

7 K07 12 Motiverende samtale, Trinn II 19. og 20. april kl Påmelding innen 5. april sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. K08 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 1, presentatørkurs 24. og 25. april kl Påmeldingsfrist 17. april sted: Rica Sunnfjord hotell og Spa, Førde pris: GRATIS Gratis forelesere: Fagpersoner ved KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 25 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. april

8 mai 2012 K09 12 Grunnleggende rusbehandling Serie på 3 samlinger med utgangspunkt i Rushåndboken. K10 12 Brukeren som veileder 11 mai kl Påmelding innen 27. april 3. mai, 11. oktober 2012 og 18. januar 2013 kl Påmelding innen 20. april sted: Bergen pris: Kr 2 500,- (alle tre samlinger) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Hvordan skal behandlere forstå fenomenet? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø og ulike former for stress virker inn. Det er mange forklaringer på hvorfor noen får et rusproblem, kursserien tar opp sentrale spørsmål som: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen? Påmelding forutsetter at en deltar på alle samlingene i kursserien. sted: Radisson Blu hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner fra klinisk virksomhet og KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, ansatte fra Bergen kommune, ansatte fra Stord kommune, representanter fra ulike brukerorganisasjoner mfl. ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Ansatte innenfor ulike kommunale helse- og sosiale tjenester, ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner, ansatte innenfor utdanningssektoren og ellers andre som finner seminaret relevant og interessant. Under seminaret presenteres en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor og som legger opp til et utstrakt og reelt samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Innenfor ambulant brukerstyrt tilnærming betraktes brukernes erfaringer og kunnskap om seg selv som ressurser og innebærer gjensidighet og kunnskapsutveksling. Seminaret vil blant annet ha fokus på samarbeid mellom kommunale tjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hva det betyr og hvordan man kan jobbe ambulant, brukermedvirkning og brukerstyring. I tillegg fokuseres det på begreper som gummirammer, å møte brukeren uten en systemagenda, og hvordan man kan samarbeide med brukeren ut fra forståelsen av at det er brukeren som er veileder i relasjonen. 8 Kurskatalog 2012

9 K11 12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige 24. og 25. mai kl Påmelding innen 13. mai sted: Scandic Bergen City (gamle kongressenteret i Håkonsgaten) GRATIS pris: Seminaret er gratis forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K12 12 Miljøterapi for unge med relasjons- og samspillsvansker. Faktorer som fremmer vekst og utvikling 24. mai kl Påmelding innen 11. mai sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Spesialist i klinisk psykologi, tidligere forsker ved Barnevernets Utviklingssenter, Erik Larsen, spesialkonsulent Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene og spesialkonsulent Unni Strandman, KASA. ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og spesialkonsulent Solveig Storbækken. Målgruppe: Helse- og sosialpersonell, ansatte i barnevern, rusbehandling og psykisk helsevern. Miljøterapi for unge med relasjons- og samspillsvansker. Faktorer som fremmer vekst og utvikling. Rusens kompliserende faktor Erfaringer fra mentaliseringsbasert fokus i miljøterapi med unge mai

10 mai/juni 2012 K13 12 Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 31. mai 1. juni kl Påmelding innen 20. april sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: kr 2.500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser 10 Kurskatalog 2012 K14 12 Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk 7. juni kl Påmelding innen 25. mai sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Tverrfaglige foredragsholdere; lege, psykolog, helse og treningsterapeut. ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse- og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess. FOR PSYKOLOGER OG LEGER: Søkes om godkjent 9 timers vedlikeholdsaktivitets kurs fra Norsk Psykologforening. Det er søkt godkjent som valgfritt kurs hos Den Norske Legeforening.

11 K15 12 Rusfaglig Forum, vår 15. juni Påmelding innen 8. juni GRATIS sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Gratis for deltakerer fra Hordaland/Sogn og Fjordane forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer. Se egen invitasjon. TVIVL 2012 Makt Hvor finner vi maktens nye former midt i friheten? september kl Påmelding innen 28. september sted: Pressem, Politikens Hus, København Dagbladet Politiken åpner selve avishuset ved Raadhuspladsen som konferansearena når de flernasjonale tvilsdagene blir avviklet for ellevte år på rad, dagene september Ekskursjoner og vandringer i grupper med skreddersydd fagprogram vil prege onsdagen, mens konferansedelen avvikles torsdag-fredag. Diskusjon og analyser omkring makt og avmakt på en rekke samfunnsområder vil her prege programmet, og den sentrale lokaliseringen gjør det mulig å innlemme flere kulturelle og politiske institusjoner i forløpet. Et slikt urbant tilsnitt så man sist under ZWIEFEL arrangementet i Berlin. Men årets tema blir ikke minst belyst ut fra sammensetningen i arrangørgruppen, som vil vise både kontinuitet og fornyelse i forhold til tidligere år. Aktuelle profesjonsdebatter og dilemmaer innen skole, barnehage, helsevesen, journalistikk og kulturformidling i de to land vil bli drøftet. Og aktive kunstnere vil stå sentralt i opplegget, formidle erfaringer og ny innsikt. TVIVL2012 MAKT videreutvikler dermed det unike, tverrfaglige, dansk-norske refleksjonsrom som gjennom flere år er etablert i Kongens By. Prosjektledelsen er ved Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen. JUNI/september 2012 For mer informasjon, se / tlf

12 september 2012 K16 12 Motiverende samtale, Trinn I september kl Påmelding innen 24. august sted: Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. K17 12 Personlighetslidelser og rus september kl Påmelding innen 31. august sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og Nina Arefjord, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser Hvorfor diagnostisere Nyere forskning om rusmiddelavhengighet og personlighetslidelser Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Behandlingsstrategier 12 Kurskatalog 2012

13 K18 12 Ungdom og rus 28. september kl Påmelding innen 14. september sted: Bergen pris: Kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologene Randi Abrahamsen og Katharina Morken, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med unge mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. K19 12 Rus i familien fokus på barna 18. og 19. oktober kl Påmelding innen 28. september sted: Bergen pris: Kr 2 500,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Eksterne forelesere og fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken og psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. SEPTEMBER/oktober 2012 Hovedfokus under kurset vil være det særegne ved ungdom i aldersgruppen år og deres rusmiddelbruk - ulike kjennetegn og behov, hvordan møte og hvordan forstå ungdom med rusproblemer. Det vil fokuseres på hensiktsmessige tiltak for å bryte et destruktivt rusmisbruk, og erfaringer fra spesialisthelsetjenesten ut fra et relasjonelt og motiverende perspektiv. Kurset fokuserer på rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv, og vil presentere oversiktsbilder og konkret metodikk som Mentalisering og Motiverende Samtale i møte med familier hvor det er rusproblemer. Fars rolle i risikofamilier vil også bli tematisert. 13

14 november 2012 K20 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 1, presentatørkurs 6. og 7. november kl Påmelding innen 23. oktober sted: Bergen GRATIS forelesere: Fagpersoner ved KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 25 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. K21 12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige 15. og 16. november kl Påmelding innen 2. november sted: Bergen GRATIS pris: Seminaret er gratis forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. 14 Kurskatalog 2012

15 K22 12 Motiverende samtale, Trinn II november kl Påmelding innen 9. november sted: Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne K23 12 Utdanningens polyfoni 28. november Påmelding innen 9. november sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Stig Broström, Danmarks Pedagogiske Universitet. Tore Vagn Lid, regissør og kunstnerisk leder for Transiteateret-Bergen. Bjørn Sortland, forfatter, Ida Koch, ungdomspsykolog og kriminolog samt fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkene. ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU representanter, politi, frivillige organisasjoner. Hvordan bidrar skjønnlitteratur, teater og musikk til samfunnsengasjement og kritisk tenking hos barn og unge? Hvilken rolle spiller de ulike kulturuttrykkene, i og utenfor skolen, i unge menneskers bestrebelser på å tilegne seg og egne seg til verden? Og hvordan gjør de oss bedre rustet til å håndtere samtidige og fremtidige omskiftninger og utfordringer? Stig Broström, Tore Vagn Lid, Ida Koch og Bjørn Sortland er blant foredragsholderne som vil belyse disse og tilgrensende spørsmål. november

16 desember 2012 K24 12 Rusfaglig forum Høst 13. desember Påmelding innen 6. desember sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/ GRATIS Sogn og Fjordane forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Adm. direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer. Se egen invitasjon 16 Kurskatalog 2012

17 Sør Afrika konferansen Forståelse av traumer og traumebehandling. Mentaliseringsbasert behandling og mindfulness. 27. februar 2. mars 2012 Påmelding innen 15. januar STED: CAPE TOWN Sør Afrika Sted: Cape Town 2012 Pris: Kr ,- Kursavgift og hotell inkl. frokost, lunsj, kaffe/te/forfriskninger mandag 27. februar til fredag 2. mars netter. Deltakere må ordne flyreise selv. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen justeringer i pris. forelesere: Prof. Anthony Bateman, prof. Jon Allan og prof. Per Einar Binder, m.fl. ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Godkjent av Norsk Psykologiforening som 35 timers spesialkurs og 35 timers vedlikeholdsaktivitet. Maks antall deltakere: 50 Flere av foredragene vil ta utgangspunkt i mentaliseringsbasert behandling og mindfulness. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom University of Western Cape og Stiftelsen Bergensklinikkene. Alle foredrag vil foregå på engelsk Finn link til hele invitasjonen med program på 17

18 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder Kompetansesentret Rus region Vest Bergen arbeider med oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet undervisning og veiledning, opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Vi kan tilby faglig hjelp med følgende: PLANLEGGING Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. 18 Kurskatalog 2012

19 FOREBYGGENDE ARBEID FORELDREROLLEN I RUSFOREBYGGENDE ARBEID Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering er en metode som retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av overstadig beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold, voldsepisodene også reduseres, og også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig alkoholhåndtering gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serverings-stedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontrollsatsning, og offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene. Ungdomsundersøkelser Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å gjennomføre ungdomsundersøkelser, særlig overfor aldersgruppen år. Slike undersøkelser har vist seg nyttige både som utgangspunkt og oppstart for en lokalbasert forebyggende innsats. Fra 2011 tar vi i bruk et nytt konsept som kalles Ungdata, som har et bredere folkehelseperspektiv enn de tidligere rusfokuserte undersøkelsene, og som er tenkt likt gjennomført i alle regioner. Undersøkelsene i Hordaland og Sogn og Fjordane gjennomføres i samarbeid mellom den aktuelle kommune, Kommuneforlaget og kompetansesenteret ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen ÖPP Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. Evalueringene er lovende. Stiftelsen Bergensklinikkene har fått et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i vårt spissområde: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Rusforebygging i fredstid Forebyggingsprosjektet Rusforebygging i fredstid har fokus på å styrke og understøtte foreldre, barnehager og skoler i arbeidet i og rundt de sårbare overgangene mellom omsorgs- og læringsarenaene for barn i alderen 1 til 15 år. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen kommune i utvalgte barnehager og skoler i tre bydeler. 19

20 TIDLIG INTERVENSJON Føre Var Kompetansesenteret har siden våre 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Målsettinger for arbeidet er å etablere et omfattende system som på en rask og pålitelig måte kan overvåke, identifisere og rapportere om eventuelle endringer i tilgjenglighet og bruk av rusmidler. På lengre sikt kan dette systemet gi informasjon om lokale rustrender. Føre Var er et lokalt overvåkingssystem for rusmiddelbruk som fokuserer på hurtig og systematisk halvårlig innsamling, analyse og rapportering av data, mønstre og tendenser. Tidsriktig og pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet til å kunne ta gode og kunnskapsbaserte beslutninger. Det finnes ulike tilnærmingsmåter og modeller for Føre Var. Kompetansesenteret har erfaring og gir opplæring til andre kommuner som kan gi grunnlag for å utarbeide lokale Føre Var-prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Kompetansesenter og forskningsavdeling, deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Adressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et 2-årig europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett.med ReD Net kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. 20 Kurskatalog 2012 Hurtigkartlegging (HKH) Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. Kompetansesenteret har tilpasset modellen til norske forhold og har gjennomført to pilotforsøk i samarbeid med Utekontakten i Bergen. Målsettingen med RAR er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort tidsperiode, og kunne utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Kartleggingen gjennomføres med ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e). Det gies tilbud om opplæring i modellen, og kompetansesenteret har nå et nasjonalt ansvar for opplæring i metoden til andre kompetansesentra. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet eget veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Veiledningen strekker seg over 4 økter a 2 timer og følger et semester. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev.

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer