Kurskatalog Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no"

Transkript

1 Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling april ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Nasjonal konferanse Hurtig kartlegging og handling Nordisk Kjønnskonferanse mai Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige juni Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk Motiverende samtale, Trinn II Rusfaglig forum september Motiverende samtale, Trinn I Tvilsdagene TILLIT samfunnets grunnlag, hvordan fastholder vi det? Personlighetsvansker og ruslidelser Ungdom og rus oktober Seminar På samme planet? Rus i familien fokus på barna Hvordan forholder vi oss til seksuelle overgrepserfaringer hos personer som har etablert problematisk rusmiddelbruk? ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram november Skjønnlitteraturens beskyttende faktor Motiverende samtale, Trinn II Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige desember Livet som voksen med ADHD diagnose og problematisk rusmiddelbruk: Strategier og hjelpemidler for mestring av hverdagen Rusfaglig forum 1

2 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 17. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2011

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene; ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 FEBRUAR 2011 K01 11 Motiverende samtale, Trinn I (tidligere endringsfokusert rådgivning) K02 11 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid dato: februar sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) tid: Kl forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten Motiverende Samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Dato: 18. februar Sted: Bryggens museum, Bergen pris: Gratis Tid: Kl forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling/ Forskningsavdeling og eksterne samarbeidspartnere. ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen og psykologspesialist/forsker Anne Bolstad, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, helsesøstre, kjentmenn, politi, frivillige organisasjoner, FAU representanter Konferansen setter søkelys på foreldrepotensialet i rusforebyggende arbeid. Familien og spesielt foreldre, spiller en mangesidig og svært sentral rolle når det gjelder å forebygge rusproblemer i den oppvoksende generasjon. Sannsynligvis er foreldre de viktigste rollemodellene for barn, selv om venners ord veier tungt i Utforskningsårene mellom 13 og 17 år. Fra et mangfoldig perspektiv vil denne dagen prøve å gi ideer og redskaper for faglig velbegrunnet samarbeid med foreldre. Påmelding innen 4. februar Påmelding innen 7. februar 4 Kurskatalog 2011

5 MARS / APRIL 2011 K03 11 Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling K04 11 ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Dato: mars Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius Ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser Påmelding innen 25. februar Dato: 4. og 5. april Sted: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen Pris: Gratis Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, Kompetansesenter Rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 35 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP), et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet legger til grunn en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke sine barns alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. Påmelding innen 18. mars 5

6 APRIL 2011 K05-11 Nasjonal konferanse: Hurtig kartlegging og handling Erfaringer i bruk av Hurtig Kartlegging og Handling (Rapid Assessment and Response) (Tidlig intervensjon på rusfeltet) Dato: 5. april Sted: Clarion Hotel Bergen Airport Pris: kr 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: kl Ansvar: Spesialkonsulentene Liv Flesland og Else Kristin Utne Berg, Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Forelesere: Fagpersoner fra kompetansesentra og kommuner med HKH-erfaring. Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, SLT koordinatorer og planleggere som arbeider innen forebyggende arbeid, tidlig intervensjon eller overfor rusavhengige. K06-11 Se egen invitasjon: Nordisk Kjønnskonferanse 28. og 29. april 2011 Dato: 28. og 29. april Sted: Solstrand Hotell og Bad, Os Pris: Kr 3.980,- (inkl. overnatting og middag) Kr 3.020,- (kun konferanse) Tid: Se egen invitasjon Forelesere: Kari Lossius, Märta Tikkanen, Susan Hart, Thore Langfeldt, Synnove Skorge, Ingeborg Marie Helgeland, Anne Landheim, Berit Alnes og Hallgeir Gjerdet, Haakon Holmberg og Øystein Hanve, Gerd Helene Irgens og Katharina Morken, Per Stene, Karen Følling Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere Hvordan skreddersy behandling og psykolsosialt arbeid med kjønn som en sentral dimensjon, overfor ungdom og voksne med rusvansker? Påmelding innen 8. april Konferansen vil belyse bruk av Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). På konferansen vil en gjennomgå HKH anvendt et internasjonalt og europeisk perspektiv, og få presentert erfaringer fra medarbeidere som har gjennomført HKH i flere kommuner nasjonalt. Påmelding innen 18. mars 6 Kurskatalog 2011

7 MAI / JUNI 2011 K07 11 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige K08 11 Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk Dato: 19. og 20. mai Sted: Radisson Blu Royal hotell, Bryggen, Bergen Pris: Gratis Tid: kl Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddel-avhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/ sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen 29. april Dato: 9. juni Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i rusfeltet, Jørg Mørland, Kari Lossius m.fl. Ansvar: Fagansvarlig for Treningsterapi Thomas Dahl Orø og klinikkleder Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Kurset søkes godkjent fra Den Norske Legeforening og Norsk Psykologforening Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og fastlegens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess. Påmelding innen 20. mai 7

8 JUNI 2011 K09 11 Motiverende samtale, Trinn II (tidligere endringsfokusert rådgivning) Dato: 9. og 10. juni Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Kurset er beregnet for deltakere som har gjennomført trinn 1 K10 11 Rusfaglig Forum vår Dato: 16. juni Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Tid: Se egen invitasjon Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne Se egen invitasjon Påmelding innen 10. juni Påmelding innen 27. mai 8 Kurskatalog 2011

9 SEPTEMBER 2011 K11 11 Motiverende samtale, Trinn I (tidligere endringsfokusert rådgivning) Tvilsdagene 2011 TILLIT samfunnets grunnlag, hvordan fastholder vi det? Dato: 8. og 9. september Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten Motiverende Samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Påmelding: 12. august Dato: september Sted: Shæffergården, København Pris: Se egen utsendelse / Tillit er samfunnets grunnlag, det er et kitt, som binder det hele sammen. Uten tillit er vi fremmede og usikre og ender med også å bli fiendtlige over for hverandre. Manglende tillit fører til krise, og det på alle områder fra de økonomiske forhold og bankverdenen til forholdet mellom ektefeller og videre til forholdet mellom lærer og elever. Tillit er en basal forutsetning for et fellesskap. Alt dette blir vi nesten daglig belært om i mediene. Her leser vi også, at i Skandinavia sammen med Holland finner vi de land i verden hvor det er størst tillit mellom borgerne innbyrdes og mellom borgerne og myndighetene. Vi tror på våre institusjoner. Vi tror på, at de gjør som de sier og sier som de gjør. Vårt nordiske velferdssamfunn holdes oppe av en omfattende og basal tillit. Men det gjelder jo ikke for alle like mye. Hva så med dem som ikke gjør det? Når tilliten krakelerer erstattes den av kontroll, kanskje er det dette vi ser som fremveksten av et kontrollsamfunn. Lærerne kontrolleres, deres arbeid måles og veies og de selv henges ut. Sosialrådgiveren overvåkes, klienten registreres, hjemmehjelperen styres av en liten håndholdt computer, kontrollbyråkratiet vokser og tilliten blir stadig vanskeligere å få øye på. Det er spørsmål av denne typen og mye mer TVIVL TILLIT vil sette i fokus. Vi vil belyse spørsmålene fra både pedagoger, helsearbeidere, kunstnere, politikere og samfunnsvitere. Vi vil forsøke å stille skarpt hvordan vi som hverdagsmennesker reagerer, når tilliten krakelerer og hva vi kan gjøre som profesjonelle, som nødvendigvis må bygge på tillit i et eller annet omfang? Skal vi overgi oss til kontrollsystemene, eller finnes alternativer? TVIVL2011 legger ikke opp til å finne allmenngyldige svar på de spørsmål som blir tatt opp. Den enkelte må selv gå videre og møte sine valg men forhåpentligvis på et klokere grunnlag. Tvilen er vårt metodiske utgangspunkt. 9

10 SEPTEMBER 2011 K12 11 Personlighetsvansker og ruslidelser K13 11 Ungdom og rus Dato: 21. og 22. september Sted: Bergen Pris: Kr 2 500,- (inkl. kaffe/lunsj Tid: Forelesere: Psykologspesialistene Nina Andresen og Nina Arefjord Ansvar: Psykologspesialistene Nina Andresen og Nina Arefjord, Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Dato: 30. september Sted: Bergen Pris: Kr 1.200,- (inkl. lunsj/kaffe) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologene Randi Abrahamsen og Katharina Morken, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med unge mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser Hvorfor diagnostisere Nyere forskning om rusmiddelavhengighet og personlighetslidelser Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Behandlingsstrategier Hovedfokus under kurset vil være det særegne ved ungdom og deres rusmiddelbruk - ulike kjennetegn og behov, hvordan møte og hvordan forstå ungdom med rusproblemer. Det vil fokuseres på hensiktsmessige tiltak for å bryte et destruktivt rusmisbruk, og erfaringer fra spesialisthelsetjenesten ut fra et relasjonelt og motiverende perspektiv. Påmelding innen 9. september Påmelding innen 1. september 10 Kurskatalog 2011

11 OKTOBER 2011 K14-11 Seminar - På samme planet? Dato: oktober Sted: Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Interne og eksterne fagpersoner og representanter for brukerorganisasjoner og utvalg. Ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, brukerorganisasjoner og andre med interesse for samhandling innen sosial- og helsearbeid K15-11 Rus i familien fokus på barna Dato: 12. oktober Sted: Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner som representanter for barneog familieperspektiv i arbeid med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. Ansvar: Spesialkonsulentene Solveig Storbækken og Ann Beate Gamlemshaug, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagpersoner fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige Seminaret er en oppfølging av konferansen På hver vår planet som ble arrangert i Med samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning er temaet ytterligere aktualisert. Seminaret vil belyse ulike utfordringer i samhandlingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, hvilke sentrale føringer som forligger, hvilke endringer og tiltak som har skjedd på aktuelle område og presentasjon og etablering av hensiktsmessige løsninger. Fokus på brukermedvirkning og brukerstyring vil gå som en rød tråd gjennom hele seminaret. Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv. Konferansen vil sette søkelys på barne- og familieperspektiv som tilnærming i arbeid med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. Påmelding innen 23. september Påmelding innen 5. september 11

12 OKTOBER 2011 K16-11 Hvordan forholder vi oss til seksuelle overgrepserfaringer hos personer som har etablert problematisk rusmiddelbruk? Dato: 19. oktober Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad tid: Kl pris: 800,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikksjef Eva Karin Løvaas maks antall deltakere: 20 Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, og andre som kommer i kontakt med mennesker som har overgrepserfaring og har etablert problematisk rusmiddelbruk. Kurset tar sikte på å øke kunnskap om og forståelse for rusmiddelbrukende personer med overgrepserfaring. Det vil legges opp til mye egenaktivitet og diskusjoner. Sentrale tema er forekomst, sammenhenger, kartlegging og intervenering. Påmelding innen 30. september K17 11 ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Dato: Se egen utsendelse Sted: Bergen tid: Kl pris: gratis Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, Kompetansesenter Rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 20 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP), et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet legger til grunn en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke sine barns alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. Påmelding: se egen utsendelse 12 Kurskatalog 2011

13 NOVEMBER 2011 K18-11 Skjønnlitteraturens beskyttende faktor K19 11 Motiverende samtale, Trinn II (tidligere endringsfokusert rådgivning) Dato: 10. november Sted: Bergen Pris: Kr. 500,- (inkl kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Forfattere og andre litteraturformidlere, forskere med kompetanse på lesingens betydning. Ansvar: Sosiolog Berit Bareksten, filosof Espen Endresen og undervisningssjef Arne Klyve, Kompetansesenter rus, avdeling Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Førskolelærere, lærere, helsesøstre, kulturarbeidere, forebyggere/behandlere, kjentmenn, politi, organisasjoner. Hva skjer når vi leser? Spør Olof Lagercrantz i den nydelige lille boken Kunsten å lese og skrive. Han skriver: Øyet følger svarte bokstaver på det hvite papiret fra venstre mot høyre, igjen og igjen. Og skikkelser, natur eller tanker som en annen har tenkt, nylig eller for tusen år siden, trer frem i vår fantasi. Det er et større under enn at man har fått såkorn fra faraoenes gravkamre til å spire, og likevel skjer det hvert eneste øyeblikk. Denne dagen er viet lesningens betydning. Litteraturens potensielle beskyttende faktor, og hvordan vi kan formidle litteratur til og med barn og unge. Språket utvikler seg i fortellinger, lek og vennskap. Og vi utvikler oss gjennom, og i språket. Språk- og leseferdigheter er nødvendige ferdigheter for alle. Hva skjer når vi leser? Kjønnsperspektivet og et flerkulturelt perspektiv, knyttet til lesning og formidling, samt hvilke arenaer som finnes for høytlesning blir også tematisert. Dato: 17. og 18. november Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr 2 500,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Psykologer, leger og annet helsepersonell innen rus og psykiatri Kurset er beregnet for deltakere som har gjennomført trinn 1 Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Påmelding innen 5. november Påmelding innen 14. oktober 13

14 NOVEMBER / DESEMBER 2011 K20 11 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Dato: 24. og 25. november Sted: Hotell Neptun, Bergen Pris: Gratis Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K21 11 Livet som voksen med ADHD diagnose og problematisk rusmiddelbruk: Strategier og hjelpemidler for mestring av hverdagen Dato: 2. desember Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad Pris: kl. 800,- (inkl lunsj/kaffe) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og vernepleier Anne Berit Løw Sandtorv, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Kommunale tjenester, og ansatte i spesialisthelsetjenesten eller andre med interesse for temaet ADHD hos voksne med rusmiddelproblemer. Hovedfokus under kurset vil være Rettigheter, Treningsterapi og metoder for rekreasjon, systemsjekkliste og organisering i hjemmet, bruk av brukerstyrt assistent, Coaching og selvcoaching. Påmelding innen 19. november Påmelding innen 12. november 14 Kurskatalog 2011

15 DESEMBER 2011 K22 11 Rusfaglig Forum høst Dato: 8. desember Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon NY SØR-AFRIKA KONFERANSE PLANLEGGES FOR FEBRUAR 2012 Påmelding innen 3. desember 15

16 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder Kompetansesentret Rus region Vest Bergen arbeider med oppdrag fra helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet en rekke opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Vi kan tilby faglig hjelp med følgende: Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeideti kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret kan bistå kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. Ansvarlig vertskap Ansvarlig Vertskap er et program for ansvarlig alkoholhåndtering rettet mot ledere og ansatte ved serveringsstedene. Målsettingen er å forebygge og redusere rusrelatert vold i og utenfor serveringssteder, øke kunnskapen om alkoholloven og ulike rusmidler. Ansvarlig vertskap skal bidra til at serveringsstedene utarbeider retningslinjer for ansvarsfull alkoholservering. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene og serveringsstedene. Stiftelsen Bergensklinikkene kan bistå med tilrettelegging og oppføling av Ansvarlig vertskap i kommunene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Det nye spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt Kompetansesenter RUS, Region Vest, Bergen. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. 16 Kurskatalog 2011

17 Foreldreveiledning Tidsbrytere Samtaleprogrammet Tidsbrytere er utviklet av Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med foreldre, lærere og andre. Tidsbrytere handler om å reflektere omkring forhold som virker inn på barns tidlige forståelse av rus og rusmidler. Programmet Tidsbrytere fokuserer på foreldres egen kompetanse i forhold til sine barn. Tidsbrytere har som mål å forberede foreldre til samtaler med barn om rus og rusmidler og invitere til refleksjon omkring kommunikasjon, oppdragelse, barn og rus. Programmet er basert på møter hvor foreldre møter andre foreldre til samtale, diskusjon og refleksjon. Innbakt i Tidsbrytere er et opplæringsprogram hvor interesserte foreldre læres opp i å holde foreldremøter for andre foreldre om tema rus, kommunikasjon og oppdragelse. Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr opplæring i foreldreveiledning. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. Evalueringene er lovende. Stiftelsen Bergensklinikkene har fått et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i vårt spissområde: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Ungdomsundersøkelser Stiftelsen Bergensklinikkene har i en årrekke gjennomført ungdomsundersøkelser i ungdomsskoler og videregående skoler etter ønske fra kommuner i regionen. Undersøkelsene gir ofte data som inngår som grunnlag for kommunale rusmiddelplaner, og er også nyttig i forbindelse med lokalbasert forebyggende innsats. I 2011 vil disse undersøkelsene følge en nasjonal mal, Ungdata, som er blitt utviklet de siste årene. Data fra slike undersøkelser vil dermed også kunne sammenliknes med kommuner andre steder i landet. 17

18 Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. Opptur er en forkortet versjon av To Do or Not to Do? programmet og er laget for å nå ut til grupper av ungdommer som ikke har tilknytting til skolen og gjennomføringen av programmet kan skje i andre sammenhenger, f.eks i ungdomsklubber. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet eget veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Veiledningen strekker seg over 4 økter a 2 timer og følger et semester. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. 18 Kurskatalog 2011

19 Samarbeid hjem - skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd, men på hvilken måte er usikkert. Kompetansesenteret gjennomførte en større undersøkelse i 2007: Lagspill og drakamp. Fremover vil kompetansesenteret i samarbeid med utvalgte skoler utvikle metodikk lokalt, utarbeide en veileder for foreldresamarbeid. Veilederen kan utvikles med konkrete råd og erfaringer, slik at den får praktisk nytte i arbeidet med sårbare familier. Føre Var Stiftelsen Bergensklinikkene har siden våre 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Prosjektets mål er å etablere et omfattende system som på en rask og pålitelig måte kan overvåke, identifisere og rapportere om eventuelle endringer i tilgjenglighet og bruk av rusmidler. På lengre sikt kan dette systemet gi informasjon om lokale rustrender. Føre Var er et lokalt overvåkingssystem for rusmiddelbruk som fokuserer på hurtig og systematisk halvårlig innsamling, analyse og rapportering av data, mønstre og tendenser. Tidsriktig og pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet til å kunne ta gode og kunnskapsbaserte beslutninger. Det finnes ulike tilnærmingsmåter og modeller for Føre Var. Kompetansesenteret har erfaring og gir opplæring til andre kommuner som kan gi grunnlag for å utarbeide lokale Føre Var - prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Stiftelsen Bergensklinikkene deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Adressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et 2-årig europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar 2010.Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett. Med ReD Net kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. Hurtigkartlegging Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. Kompetansesenteret har tilpasset modellen til norske forhold og har gjennomført to pilotforsøk i samarbeid med Utekontakten i Bergen. Målsettingen med RAR er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort tidsperiode, og kunne utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Kartleggingen gjennomføres med ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e). Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud om opplæring i modellen. 19

20 Kartlegging av rusmiddelvaner I rusmiddelarbeidet er det behov for å kartlegge rusmiddelvaner avhengig av alder og ulike målgrupper. En grundig og omfattende kartlegging av rusmiddelvaner hos målgruppen gir hjelpeapparatet større mulighet til å utvikle et godt og tilpasset tilbud til den enkelte bruker. Kartlegging er bl.a. et nyttig verktøy i utarbeidelsen av individuell plan. Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet skoleringsprogram tilrettelagt for ulike målgrupper innen helse- og sosialtjeneste, barneverntjeneste og institusjoner. Unge i risiko skulkprosjekt Kompetansesenteret gjennomførte i 2008 en undersøkelse rettet mot elever i ungdomsskoler som hadde skulkproblematikk. Med bakgrunn i resultatene er det utviklet og tilbudt en innsats overfor 4 skoler i Bergen Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes MI - tilpasset målgruppen. Arbeidet med skulkprosjektet skjer i nært samarbeid med Utekontakten. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen vil en arbeide for å implementere kunnskap fra undersøkelsen/ erfaringer fra skolene i øvrige deler av regionen. Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år I samarbeid med Fylkesmannen ble kommuner i Hordaland invitert til samarbeid om kompetanseutvikling med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som er i fare for å utvikle rusproblem. Det er arbeidet spesielt for å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/sosialtjeneste. Det har derfor vært et spesielt fokus på overgangsrutiner. Prosjektet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Arbeidet har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse som brukes i arbeidet, skjema for overgangsrutiner. 5 kommuner / bydeler har deltatt i dette arbeidet, og 4 nye vil starte opp i Kurskatalog 2011

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning 21.520 Behandlingsdøgn 10.825 Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer