Kurskatalog Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no"

Transkript

1 Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling april ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Nasjonal konferanse Hurtig kartlegging og handling Nordisk Kjønnskonferanse mai Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige juni Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk Motiverende samtale, Trinn II Rusfaglig forum september Motiverende samtale, Trinn I Tvilsdagene TILLIT samfunnets grunnlag, hvordan fastholder vi det? Personlighetsvansker og ruslidelser Ungdom og rus oktober Seminar På samme planet? Rus i familien fokus på barna Hvordan forholder vi oss til seksuelle overgrepserfaringer hos personer som har etablert problematisk rusmiddelbruk? ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram november Skjønnlitteraturens beskyttende faktor Motiverende samtale, Trinn II Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige desember Livet som voksen med ADHD diagnose og problematisk rusmiddelbruk: Strategier og hjelpemidler for mestring av hverdagen Rusfaglig forum 1

2 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 17. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2011 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2011

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene; ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 FEBRUAR 2011 K01 11 Motiverende samtale, Trinn I (tidligere endringsfokusert rådgivning) K02 11 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid dato: februar sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) tid: Kl forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten Motiverende Samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Dato: 18. februar Sted: Bryggens museum, Bergen pris: Gratis Tid: Kl forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling/ Forskningsavdeling og eksterne samarbeidspartnere. ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen og psykologspesialist/forsker Anne Bolstad, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, helsesøstre, kjentmenn, politi, frivillige organisasjoner, FAU representanter Konferansen setter søkelys på foreldrepotensialet i rusforebyggende arbeid. Familien og spesielt foreldre, spiller en mangesidig og svært sentral rolle når det gjelder å forebygge rusproblemer i den oppvoksende generasjon. Sannsynligvis er foreldre de viktigste rollemodellene for barn, selv om venners ord veier tungt i Utforskningsårene mellom 13 og 17 år. Fra et mangfoldig perspektiv vil denne dagen prøve å gi ideer og redskaper for faglig velbegrunnet samarbeid med foreldre. Påmelding innen 4. februar Påmelding innen 7. februar 4 Kurskatalog 2011

5 MARS / APRIL 2011 K03 11 Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling K04 11 ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Dato: mars Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius Ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser Påmelding innen 25. februar Dato: 4. og 5. april Sted: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen Pris: Gratis Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, Kompetansesenter Rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 35 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP), et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet legger til grunn en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke sine barns alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. Påmelding innen 18. mars 5

6 APRIL 2011 K05-11 Nasjonal konferanse: Hurtig kartlegging og handling Erfaringer i bruk av Hurtig Kartlegging og Handling (Rapid Assessment and Response) (Tidlig intervensjon på rusfeltet) Dato: 5. april Sted: Clarion Hotel Bergen Airport Pris: kr 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: kl Ansvar: Spesialkonsulentene Liv Flesland og Else Kristin Utne Berg, Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Forelesere: Fagpersoner fra kompetansesentra og kommuner med HKH-erfaring. Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, SLT koordinatorer og planleggere som arbeider innen forebyggende arbeid, tidlig intervensjon eller overfor rusavhengige. K06-11 Se egen invitasjon: Nordisk Kjønnskonferanse 28. og 29. april 2011 Dato: 28. og 29. april Sted: Solstrand Hotell og Bad, Os Pris: Kr 3.980,- (inkl. overnatting og middag) Kr 3.020,- (kun konferanse) Tid: Se egen invitasjon Forelesere: Kari Lossius, Märta Tikkanen, Susan Hart, Thore Langfeldt, Synnove Skorge, Ingeborg Marie Helgeland, Anne Landheim, Berit Alnes og Hallgeir Gjerdet, Haakon Holmberg og Øystein Hanve, Gerd Helene Irgens og Katharina Morken, Per Stene, Karen Følling Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere Hvordan skreddersy behandling og psykolsosialt arbeid med kjønn som en sentral dimensjon, overfor ungdom og voksne med rusvansker? Påmelding innen 8. april Konferansen vil belyse bruk av Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). På konferansen vil en gjennomgå HKH anvendt et internasjonalt og europeisk perspektiv, og få presentert erfaringer fra medarbeidere som har gjennomført HKH i flere kommuner nasjonalt. Påmelding innen 18. mars 6 Kurskatalog 2011

7 MAI / JUNI 2011 K07 11 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige K08 11 Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk Dato: 19. og 20. mai Sted: Radisson Blu Royal hotell, Bryggen, Bergen Pris: Gratis Tid: kl Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddel-avhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/ sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen 29. april Dato: 9. juni Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i rusfeltet, Jørg Mørland, Kari Lossius m.fl. Ansvar: Fagansvarlig for Treningsterapi Thomas Dahl Orø og klinikkleder Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Kurset søkes godkjent fra Den Norske Legeforening og Norsk Psykologforening Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og fastlegens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess. Påmelding innen 20. mai 7

8 JUNI 2011 K09 11 Motiverende samtale, Trinn II (tidligere endringsfokusert rådgivning) Dato: 9. og 10. juni Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Kompetansesenter Rus, Region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Kurset er beregnet for deltakere som har gjennomført trinn 1 K10 11 Rusfaglig Forum vår Dato: 16. juni Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Tid: Se egen invitasjon Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne Se egen invitasjon Påmelding innen 10. juni Påmelding innen 27. mai 8 Kurskatalog 2011

9 SEPTEMBER 2011 K11 11 Motiverende samtale, Trinn I (tidligere endringsfokusert rådgivning) Tvilsdagene 2011 TILLIT samfunnets grunnlag, hvordan fastholder vi det? Dato: 8. og 9. september Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten Motiverende Samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Påmelding: 12. august Dato: september Sted: Shæffergården, København Pris: Se egen utsendelse / Tillit er samfunnets grunnlag, det er et kitt, som binder det hele sammen. Uten tillit er vi fremmede og usikre og ender med også å bli fiendtlige over for hverandre. Manglende tillit fører til krise, og det på alle områder fra de økonomiske forhold og bankverdenen til forholdet mellom ektefeller og videre til forholdet mellom lærer og elever. Tillit er en basal forutsetning for et fellesskap. Alt dette blir vi nesten daglig belært om i mediene. Her leser vi også, at i Skandinavia sammen med Holland finner vi de land i verden hvor det er størst tillit mellom borgerne innbyrdes og mellom borgerne og myndighetene. Vi tror på våre institusjoner. Vi tror på, at de gjør som de sier og sier som de gjør. Vårt nordiske velferdssamfunn holdes oppe av en omfattende og basal tillit. Men det gjelder jo ikke for alle like mye. Hva så med dem som ikke gjør det? Når tilliten krakelerer erstattes den av kontroll, kanskje er det dette vi ser som fremveksten av et kontrollsamfunn. Lærerne kontrolleres, deres arbeid måles og veies og de selv henges ut. Sosialrådgiveren overvåkes, klienten registreres, hjemmehjelperen styres av en liten håndholdt computer, kontrollbyråkratiet vokser og tilliten blir stadig vanskeligere å få øye på. Det er spørsmål av denne typen og mye mer TVIVL TILLIT vil sette i fokus. Vi vil belyse spørsmålene fra både pedagoger, helsearbeidere, kunstnere, politikere og samfunnsvitere. Vi vil forsøke å stille skarpt hvordan vi som hverdagsmennesker reagerer, når tilliten krakelerer og hva vi kan gjøre som profesjonelle, som nødvendigvis må bygge på tillit i et eller annet omfang? Skal vi overgi oss til kontrollsystemene, eller finnes alternativer? TVIVL2011 legger ikke opp til å finne allmenngyldige svar på de spørsmål som blir tatt opp. Den enkelte må selv gå videre og møte sine valg men forhåpentligvis på et klokere grunnlag. Tvilen er vårt metodiske utgangspunkt. 9

10 SEPTEMBER 2011 K12 11 Personlighetsvansker og ruslidelser K13 11 Ungdom og rus Dato: 21. og 22. september Sted: Bergen Pris: Kr 2 500,- (inkl. kaffe/lunsj Tid: Forelesere: Psykologspesialistene Nina Andresen og Nina Arefjord Ansvar: Psykologspesialistene Nina Andresen og Nina Arefjord, Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Dato: 30. september Sted: Bergen Pris: Kr 1.200,- (inkl. lunsj/kaffe) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologene Randi Abrahamsen og Katharina Morken, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med unge mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser Hvorfor diagnostisere Nyere forskning om rusmiddelavhengighet og personlighetslidelser Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Behandlingsstrategier Hovedfokus under kurset vil være det særegne ved ungdom og deres rusmiddelbruk - ulike kjennetegn og behov, hvordan møte og hvordan forstå ungdom med rusproblemer. Det vil fokuseres på hensiktsmessige tiltak for å bryte et destruktivt rusmisbruk, og erfaringer fra spesialisthelsetjenesten ut fra et relasjonelt og motiverende perspektiv. Påmelding innen 9. september Påmelding innen 1. september 10 Kurskatalog 2011

11 OKTOBER 2011 K14-11 Seminar - På samme planet? Dato: oktober Sted: Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Interne og eksterne fagpersoner og representanter for brukerorganisasjoner og utvalg. Ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, brukerorganisasjoner og andre med interesse for samhandling innen sosial- og helsearbeid K15-11 Rus i familien fokus på barna Dato: 12. oktober Sted: Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner som representanter for barneog familieperspektiv i arbeid med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. Ansvar: Spesialkonsulentene Solveig Storbækken og Ann Beate Gamlemshaug, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagpersoner fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige Seminaret er en oppfølging av konferansen På hver vår planet som ble arrangert i Med samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning er temaet ytterligere aktualisert. Seminaret vil belyse ulike utfordringer i samhandlingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, hvilke sentrale føringer som forligger, hvilke endringer og tiltak som har skjedd på aktuelle område og presentasjon og etablering av hensiktsmessige løsninger. Fokus på brukermedvirkning og brukerstyring vil gå som en rød tråd gjennom hele seminaret. Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv. Konferansen vil sette søkelys på barne- og familieperspektiv som tilnærming i arbeid med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. Påmelding innen 23. september Påmelding innen 5. september 11

12 OKTOBER 2011 K16-11 Hvordan forholder vi oss til seksuelle overgrepserfaringer hos personer som har etablert problematisk rusmiddelbruk? Dato: 19. oktober Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad tid: Kl pris: 800,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikksjef Eva Karin Løvaas maks antall deltakere: 20 Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, og andre som kommer i kontakt med mennesker som har overgrepserfaring og har etablert problematisk rusmiddelbruk. Kurset tar sikte på å øke kunnskap om og forståelse for rusmiddelbrukende personer med overgrepserfaring. Det vil legges opp til mye egenaktivitet og diskusjoner. Sentrale tema er forekomst, sammenhenger, kartlegging og intervenering. Påmelding innen 30. september K17 11 ÖPP (Örebro Prevention Program) = Rusforebyggende foreldreprogram Dato: Se egen utsendelse Sted: Bergen tid: Kl pris: gratis Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenteravdeling og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, Kompetansesenter Rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 20 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP), et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet legger til grunn en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke sine barns alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. Påmelding: se egen utsendelse 12 Kurskatalog 2011

13 NOVEMBER 2011 K18-11 Skjønnlitteraturens beskyttende faktor K19 11 Motiverende samtale, Trinn II (tidligere endringsfokusert rådgivning) Dato: 10. november Sted: Bergen Pris: Kr. 500,- (inkl kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Forfattere og andre litteraturformidlere, forskere med kompetanse på lesingens betydning. Ansvar: Sosiolog Berit Bareksten, filosof Espen Endresen og undervisningssjef Arne Klyve, Kompetansesenter rus, avdeling Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Førskolelærere, lærere, helsesøstre, kulturarbeidere, forebyggere/behandlere, kjentmenn, politi, organisasjoner. Hva skjer når vi leser? Spør Olof Lagercrantz i den nydelige lille boken Kunsten å lese og skrive. Han skriver: Øyet følger svarte bokstaver på det hvite papiret fra venstre mot høyre, igjen og igjen. Og skikkelser, natur eller tanker som en annen har tenkt, nylig eller for tusen år siden, trer frem i vår fantasi. Det er et større under enn at man har fått såkorn fra faraoenes gravkamre til å spire, og likevel skjer det hvert eneste øyeblikk. Denne dagen er viet lesningens betydning. Litteraturens potensielle beskyttende faktor, og hvordan vi kan formidle litteratur til og med barn og unge. Språket utvikler seg i fortellinger, lek og vennskap. Og vi utvikler oss gjennom, og i språket. Språk- og leseferdigheter er nødvendige ferdigheter for alle. Hva skjer når vi leser? Kjønnsperspektivet og et flerkulturelt perspektiv, knyttet til lesning og formidling, samt hvilke arenaer som finnes for høytlesning blir også tematisert. Dato: 17. og 18. november Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Pris: Kr 2 500,- (inkl. kaffe/lunsj) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Psykologer, leger og annet helsepersonell innen rus og psykiatri Kurset er beregnet for deltakere som har gjennomført trinn 1 Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Påmelding innen 5. november Påmelding innen 14. oktober 13

14 NOVEMBER / DESEMBER 2011 K20 11 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Dato: 24. og 25. november Sted: Hotell Neptun, Bergen Pris: Gratis Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K21 11 Livet som voksen med ADHD diagnose og problematisk rusmiddelbruk: Strategier og hjelpemidler for mestring av hverdagen Dato: 2. desember Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad Pris: kl. 800,- (inkl lunsj/kaffe) Tid: Kl Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og vernepleier Anne Berit Løw Sandtorv, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Kommunale tjenester, og ansatte i spesialisthelsetjenesten eller andre med interesse for temaet ADHD hos voksne med rusmiddelproblemer. Hovedfokus under kurset vil være Rettigheter, Treningsterapi og metoder for rekreasjon, systemsjekkliste og organisering i hjemmet, bruk av brukerstyrt assistent, Coaching og selvcoaching. Påmelding innen 19. november Påmelding innen 12. november 14 Kurskatalog 2011

15 DESEMBER 2011 K22 11 Rusfaglig Forum høst Dato: 8. desember Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon NY SØR-AFRIKA KONFERANSE PLANLEGGES FOR FEBRUAR 2012 Påmelding innen 3. desember 15

16 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder Kompetansesentret Rus region Vest Bergen arbeider med oppdrag fra helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet en rekke opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Vi kan tilby faglig hjelp med følgende: Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeideti kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret kan bistå kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. Ansvarlig vertskap Ansvarlig Vertskap er et program for ansvarlig alkoholhåndtering rettet mot ledere og ansatte ved serveringsstedene. Målsettingen er å forebygge og redusere rusrelatert vold i og utenfor serveringssteder, øke kunnskapen om alkoholloven og ulike rusmidler. Ansvarlig vertskap skal bidra til at serveringsstedene utarbeider retningslinjer for ansvarsfull alkoholservering. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene og serveringsstedene. Stiftelsen Bergensklinikkene kan bistå med tilrettelegging og oppføling av Ansvarlig vertskap i kommunene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Det nye spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt Kompetansesenter RUS, Region Vest, Bergen. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. 16 Kurskatalog 2011

17 Foreldreveiledning Tidsbrytere Samtaleprogrammet Tidsbrytere er utviklet av Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med foreldre, lærere og andre. Tidsbrytere handler om å reflektere omkring forhold som virker inn på barns tidlige forståelse av rus og rusmidler. Programmet Tidsbrytere fokuserer på foreldres egen kompetanse i forhold til sine barn. Tidsbrytere har som mål å forberede foreldre til samtaler med barn om rus og rusmidler og invitere til refleksjon omkring kommunikasjon, oppdragelse, barn og rus. Programmet er basert på møter hvor foreldre møter andre foreldre til samtale, diskusjon og refleksjon. Innbakt i Tidsbrytere er et opplæringsprogram hvor interesserte foreldre læres opp i å holde foreldremøter for andre foreldre om tema rus, kommunikasjon og oppdragelse. Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr opplæring i foreldreveiledning. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. Evalueringene er lovende. Stiftelsen Bergensklinikkene har fått et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i vårt spissområde: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Ungdomsundersøkelser Stiftelsen Bergensklinikkene har i en årrekke gjennomført ungdomsundersøkelser i ungdomsskoler og videregående skoler etter ønske fra kommuner i regionen. Undersøkelsene gir ofte data som inngår som grunnlag for kommunale rusmiddelplaner, og er også nyttig i forbindelse med lokalbasert forebyggende innsats. I 2011 vil disse undersøkelsene følge en nasjonal mal, Ungdata, som er blitt utviklet de siste årene. Data fra slike undersøkelser vil dermed også kunne sammenliknes med kommuner andre steder i landet. 17

18 Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. Opptur er en forkortet versjon av To Do or Not to Do? programmet og er laget for å nå ut til grupper av ungdommer som ikke har tilknytting til skolen og gjennomføringen av programmet kan skje i andre sammenhenger, f.eks i ungdomsklubber. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet eget veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Veiledningen strekker seg over 4 økter a 2 timer og følger et semester. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. 18 Kurskatalog 2011

19 Samarbeid hjem - skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd, men på hvilken måte er usikkert. Kompetansesenteret gjennomførte en større undersøkelse i 2007: Lagspill og drakamp. Fremover vil kompetansesenteret i samarbeid med utvalgte skoler utvikle metodikk lokalt, utarbeide en veileder for foreldresamarbeid. Veilederen kan utvikles med konkrete råd og erfaringer, slik at den får praktisk nytte i arbeidet med sårbare familier. Føre Var Stiftelsen Bergensklinikkene har siden våre 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Prosjektets mål er å etablere et omfattende system som på en rask og pålitelig måte kan overvåke, identifisere og rapportere om eventuelle endringer i tilgjenglighet og bruk av rusmidler. På lengre sikt kan dette systemet gi informasjon om lokale rustrender. Føre Var er et lokalt overvåkingssystem for rusmiddelbruk som fokuserer på hurtig og systematisk halvårlig innsamling, analyse og rapportering av data, mønstre og tendenser. Tidsriktig og pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet til å kunne ta gode og kunnskapsbaserte beslutninger. Det finnes ulike tilnærmingsmåter og modeller for Føre Var. Kompetansesenteret har erfaring og gir opplæring til andre kommuner som kan gi grunnlag for å utarbeide lokale Føre Var - prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Stiftelsen Bergensklinikkene deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Adressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et 2-årig europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar 2010.Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett. Med ReD Net kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. Hurtigkartlegging Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. Kompetansesenteret har tilpasset modellen til norske forhold og har gjennomført to pilotforsøk i samarbeid med Utekontakten i Bergen. Målsettingen med RAR er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort tidsperiode, og kunne utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Kartleggingen gjennomføres med ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e). Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud om opplæring i modellen. 19

20 Kartlegging av rusmiddelvaner I rusmiddelarbeidet er det behov for å kartlegge rusmiddelvaner avhengig av alder og ulike målgrupper. En grundig og omfattende kartlegging av rusmiddelvaner hos målgruppen gir hjelpeapparatet større mulighet til å utvikle et godt og tilpasset tilbud til den enkelte bruker. Kartlegging er bl.a. et nyttig verktøy i utarbeidelsen av individuell plan. Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet skoleringsprogram tilrettelagt for ulike målgrupper innen helse- og sosialtjeneste, barneverntjeneste og institusjoner. Unge i risiko skulkprosjekt Kompetansesenteret gjennomførte i 2008 en undersøkelse rettet mot elever i ungdomsskoler som hadde skulkproblematikk. Med bakgrunn i resultatene er det utviklet og tilbudt en innsats overfor 4 skoler i Bergen Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes MI - tilpasset målgruppen. Arbeidet med skulkprosjektet skjer i nært samarbeid med Utekontakten. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen vil en arbeide for å implementere kunnskap fra undersøkelsen/ erfaringer fra skolene i øvrige deler av regionen. Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år I samarbeid med Fylkesmannen ble kommuner i Hordaland invitert til samarbeid om kompetanseutvikling med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som er i fare for å utvikle rusproblem. Det er arbeidet spesielt for å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/sosialtjeneste. Det har derfor vært et spesielt fokus på overgangsrutiner. Prosjektet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Arbeidet har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse som brukes i arbeidet, skjema for overgangsrutiner. 5 kommuner / bydeler har deltatt i dette arbeidet, og 4 nye vil starte opp i Kurskatalog 2011

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Nordisk kjønnskonferanse

Nordisk kjønnskonferanse Stiftelsen Bergensklinikkene inviterer til Nordisk kjønnskonferanse 28. og 29. april 2011 Solstrand hotel og bad Hvordan skreddersy behandling og psykososialt arbeid, med kjønn som en sentral dimensjon,

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Fanger faglige retningslinjer for rusfeltet opp hva sentrale teorier for forståelse av rusavhengighet sier er viktig i behandling av rusavhengighet?

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring Espen Enoksen Daglig leder Oppdraget: Å fremme forskning og kunnskapsformidling og

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Alvorlig og kompleks problematikk

Alvorlig og kompleks problematikk DAG Alvorlig og kompleks problematikk Dag 4 side 1 Hva er en alvorlig og kompleks problematikk? DAG Dag 4 side 2 Hvem er foreldrene og hva strever de med? Psykisk vansker og psykiske lidelser Fra foreldre

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet FORELDRE- MØTE NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet Programmet er en forskningsbasert metode som

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Folkehelse - forebygging tidl.interv. - behandling Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Eldre med skadelige rusmiddelvaner ELDRE MED SKADELIGE RUSMIDDELVANER 81 Rusfag nr. 1 2015 Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den

Detaljer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Om Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Styve Gard en del av en landsdekkende ideell stiftelse

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer