Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken: Oppdrag 1: Rusreform-evaluering oppdatering I 2006 gjennomførte IRIS en nasjonal og to regionale evalueringer av rusreformen i Oppdraget tar utgangspunkt i de tema som ble behandlet i den nasjonale evalueringen, men bør også ha referanser til de to regionale evalueringene. Oppdraget er å oppdatere datagrunnlaget som lå til grunn for den nasjonale evalueringen i 2006 og drøfte den utviklingen som har skjedd på rusfeltet i perioden Det forutsettes ikke at det skal foretas noen egne innsamlinger av primærdata i forbindelse med dette oppdraget, men en bør dra nytte av relevante undersøkelser og kartlegginger som er utført i perioden etter 2006 og undersøkelser som eventuelt blir gjennomført parallelt med dette oppdraget. Det skal altså benyttes lett tilgjengelig data fra gjennomførte undersøkelser og informasjonskilder og registre på ulike forvaltningsnivå. Det skal også foretas 8-10 kvalitative intervju med representanter (nøkkelinformanter) for de ulike aktør- og interessentgruppene innen rusfeltet, både for å få utfyllende informasjon på områder der eksisterende informasjonskilder gir liten dekning og som grunnlag for vurderinger av utviklingen på feltet i perioden Følgende tema ønskes omtalt: Kommunene: Utviklingen innen de kommunale sosialtjenestenes arbeid med rusrelatert problematikk, så som endringer i ressursbruk, endringer i antall tjenestemottakere, utvikling i samarbeidsforhold og organisering av samarbeid i forhold til andre kommunale tjenester, til NAV og til spesialisthelsetjenesten som helhet. Utviklingen i fastlegenes rolle og kompetanse om rusproblematikk, så som endringer i fastlegenes ressursbruk overfor pasienter med rusrelatert problematikk, endringer i antall og type tjenestemottakere og endringer i samarbeidsforhold innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten/tverrfaglig spesialisert behandling (tsb): Utvikling i forhold til rapporteringskrav, krav til dokumentasjon, ressurser til vurderingsarbeidet og ressurser til etablering av IP. Utvikling i hvordan sørge for ansvaret ivaretas, dvs. endringen i kapasitetsutvikling (personell fordelt på faggrupper, døgnplasser og polikliniske konsultasjoner), endringer i antall henvisninger fra fastleger, sosialtjenester og fra øvrig spesialisthelsetjeneste, og kvaliteten på henvisningene, andelen rett til nødvendig helsehjelp i ulike deler av landet og endringer i ventetider til tsb. Endringer i organisering/struktur av det spesialiserte tilbudet til pasienter med rusrelatert problematikk, innen og mellom tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og tsb, med utgangspunkt i krav til tilgjengelige tjenester, kontinuitet i behandlingen og individualisering av behandlingstilbudet. Sammenhengende behandlingsforløp og utviklingen i drop-out.

2 Kartlegging av rusmiddelavhengige sitt forbruk av tjenestene i øvrig spesialisthelsetjeneste (somatikk) og hvorledes denne delen av tjenesten oppfyller intensjonen i rusreformen. De private aktørene: Endringer i den rollen og de rammevilkår som er gitt de private aktørene gjennom avtaler med regionale helseforetak. Endringer i den rollen og de rammevilkår som er gitt til private aktører som ikke hadde avtaler med fylkeskommunene før 2004 og/eller som ikke (lenger) har avtaler med regionale helseforetak etter Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Eksisterende kunnskapsoppsummeringer om effekter av tiltak på rusfeltet, som for eksempel den norske kunnskapsoppsummeringen fra 2003 (NOU 2003:4) og kunnskapsoppsummeringer som er lagt til grunn for utarbeiding av faglige retningslinjer på utvalgte områder (som for eksempel de norske Lar-retningslinjen og rus&psykiatri-retningslinjen, de mer omfattende svenske retningslinjene og den europeiske Moretreat -rapporten) består i all hovedsak av oppsummeringer av enkeltmetoder/tiltak rettet mot spesifikke målgrupper eller problemområder. Dette er viktig kunnskap for å kunne tilby den best mulige behandling 1 til pasientene. Men i forhold til organisering av gode behandlingsforløp gir slike kunnskapsoppsummeringer et begrenset kunnskapsgrunnlag. Begrepet common factors brukes om forhold som har gjennomgående stor betydning for det individuelle behandlingsresultatet, uavhengig av den spesifikke behandlingsmetode eller teknikk som benyttes. På grunnlag av meta-terapeutisk forskning mener en å kunne identifisere følgende common factors i tillegg til den struktur, modell eller teknikk som er lagt til grunn for behandlingen: 1) eksterne faktorer knyttet til pasientens aktuelle livssituasjon, 2) kjennetegn ved behandler-pasient-relasjonen og 3) pasientens og behandlerens opplevelse av håp/forventning om bedring. Men begrepet common factors kan også brukes om kjennetegn ved organiseringen av behandlingstilbudene. Det antas at også organiseringen av behandlingstilbudet er viktig for å kunne oppnå gode behandlingsresultater, men uten at kunnskapsgrunnlaget er etablert på samme måte som for enkeltmetoder og for de tradisjonelt forståtte common factors. I både faglige retningslinjer og i andre dokumenter (så som i forarbeidene til Rusreformen og i formuleringer av kriterier for evalueringen av reformen) er det tre kjennetegn som går igjen: 1) tilgjengelighet til relevante tilbud (uavhengig av hvor en måtte være i forløpet), 2) kontinuitet i hjelpetilbudet (uten uønskede brudd i eller perioder uten relevante tilbud), og 3) mulighet for å gi tilbud som er tilstrekkelig individuelt tilrettelagt for den enkelte bruker. Oppdateringen av rusreform-evalueringen i oppdrag 1 vil naturlig måtte rette oppmerksomheten mot disse kjennetegnene ved dagens hjelpetilbud. 1 Behandling brukes her i en utvidet betydning om alle tiltak som har betydning for endring i problembelastning eller mestring av problembelastning, uavhengig av hvem som gjennomfører tiltaket.

3 Det er selvsagt også andre forhold enn organisering som avgjør graden av tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering, så som for eksempel andre organisasjonskrav, stigmatisering, kjennetegn ved problematikken (motivasjon, ambivalens) og ressurstilgang. Det synes heller ikke å være etablert et uttalt og anerkjent kunnskapsgrunnlag for hvilken grad av tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering som er nødvendig for å oppnå gode behandlingsresultat. Ut fra dette ønskes det gjennomført et oppdrag med følgende elementer: En kort oppsummering av kunnskapsoppsummeringer om effekter av spesifikke tiltak/metoder for spesifikke målgrupper/problemområder, slik disse framkommer i egne større norske og utenlandske kunnskapsoppsummeringer og i kunnskapsoppsummeringer som er lagt til grunn for ulike faglige retningslinjer. En kort oppsummering av den kunnskap som foreligger om følgende common factors : faktorer knyttet til pasientens livssituasjon, behandler pasient relasjonen, og forhold knyttet til behandlers og pasients opplevelse av håp og forventninger (inkludert placebo-effekten). Denne oppsummeringen må hentes fra den såkalte metaterapeutiske forskningen innenfor både psykiatri- og rusfeltet. En grundigere oppsummering av den kunnskap som måtte foreligge om 1) hvilken betydning ulik grad av og form for tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering har for gode behandlingsresultater, og 2) hvilke organisasjonsformer som legger best til rette for den nødvendige/tilstrekkelige tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering. Også her vil en måtte se på kunnskap utviklet både innenfor psykiatri- og rusfeltet. Kunnskapsoppsummeringen skal bygge på dokumentasjon på alle de evidens-nivå som er definert for etablering av faglige retningslinjer, inkludert ekspertvurderinger (både fag- og brukererfarings-ekspertise). Oppdrag 3: Typiske endringsforløp Det som omtales som rusfeltet, dekker hjelpe- og behandlingstiltak innenfor et bredt spekter av rusrelatert problematikk. Følgende figur gir et bilde av variasjonsbredden på tre dimensjoner:

4 Fenomenet rusrelatert problematikk Skadelig bruk: - somatisk skade og sykdom - psykiske lidelser - skade på tredje person Økte negative konsekvenser Avvik: økende marginalisering Reduserte muligheter for endring Livsstil/livssituasjonsrelatert problematikk: - alkohol, nikotin, andre rusmidler, kosthold og aktivitet - økonomisk, sosial og kulturell fattigdom Avhengighet: - nevrofysiologisk - psykososialt - kulturøkonomisk Et samlet tiltaksapparat vil måtte forholde seg til og utvikles med utgangspunkt i variasjonen på alle disse dimensjonene. Et alternativ til å beskrive og utvikle tiltaksapparatet ut fra tjeneste-ståsted, er å beskrive og utvikle det med utgangspunkt i et bruker/pasient-ståsted. Med den variasjon som her er framstilt, er det selvsagt at en ikke kan forutsette at alle rusmiddelmisbrukere (som de ofte kalles) har samme problematikk/problemutvikling. På den annen side betyr ikke kravet om individuelt tilrettelagt behandling at tiltaksapparatet kan være unikt organisert for hvert enkelt bruker/pasient. Mye av individualiseringen vil måtte skje i den unike kontakten mellom den enkelte hjelper/behandler og den enkelte bruker/pasient. Men samtidig er det altså helt avgjørende å utforme et tiltaksapparat som rommer hele variasjonen, både i forhold til problemutvikling og problemtyper. Et virkemiddel for å kunne favne hele variasjonsbredden, er å ta utgangspunkt i det vi kan kalle typiske endringsforløp, dvs. forløp som er typiske for den variasjonsbredde vi finner innenfor rusrelatert problematikk. Hvor mange forløp som må beskrives for å kunne favne både nyansene og bredden i denne variasjonen, er ikke gitt på forhånd. Første del av dette oppdraget er å beskrive et antall endringsforløp basert på 1) den metodikk for forløpsbeskrivelser som er utviklet tidligere, blant annet i samband med utarbeidelsen av Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen og 2) den kunnskap og erfaringer om variasjon i rusrelaterte forløp som kan innhentes fra forskningslitteratur, erfarne klinikere/fagpersoner og fra personer som selv har erfaring med rusrelatert problematikk. Beskrivelsene bør ha utgangspunkt i de tema som er plassert inn i figuren nedenfor.

5 Endringsforløp: bedre mestring/ bedring forløp: rusmiddelbruk psykisk helse fysisk helse dårligere mestring/ forverring tid egne bidrag (mestring/ self-change ) bidrag fra selvhjelpsgrupper, pårørende og andre nettverkspersoner betydningsfulle hendelser bidrag fra profesjonelle instanser: ulike forvaltningsnivå, russpesifikke/ ikke rus-spesifikke I den andre delen av oppdraget skal det tas utgangspunkt i en tenkt nå-situasjon i forløpet og så beskrive to mulige videre forløp: 1. Forventet forløp gitt dagens bidrag/organisering av bidrag fra profesjonelle instanser og deres samspill med bruker/pasient og andre bidragsytere. Her vil oppdatert kunnskap om dagens hjelpeapparat fra oppdrag 1., danne et viktig grunnlag for beskrivelsene. I tillegg forutsettes det at kunnskap og erfaringer fra klinikere og brukere trekkes med som en del av grunnlaget for beskrivelsene. 2. Forventet forløp gitt beste praksis for bidrag/organisering av bidrag fra profesjonelle instanser og deres samspill med bruker/pasient og andre bidragsytere. Her vil kunnskapsoppsummeringen fra oppdrag 2. danne et viktig grunnlag for beskrivelsene. Det vil si at beste praksis skal defineres ut fra hva kunnskapsoppsummeringen fra oppdrag 2 sier om hvilke betydning tilgjengelighet til tjenester, sammenheng i tjenester og individualisering av tjenestetilbudet har for behandlingsforløpet. I rapporteringen fra dette oppdraget skal en til slutt komme med anbefalinger til hvilke prinsipper og modeller som bør legges til grunn for organiseringen av hjelpetilbudet rettet mot hele variasjonen av rusrelatert problematikk.

6 Tidsplan: Innen 15. april (påske) skal det foreligge rå-utkast til rapportering på oppdrag 1., 2. og første del av oppdrag 3. Rå-utkastene danner grunnlaget for en dialog med departementet om endelig innhold og utforming av rapportene. Innen 15.juni skal det foreligge ferdige rapporter fra alle tre oppdragene. Gjennomføring av andre del av oppdrag 3. skal skje i nær dialog med departementet.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 Riktig, nært og helhetlig Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 7 2. Bakgrunn... 9 3. Plangrunnlaget... 10 3.1. Sentrale føringer... 10

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer