Kurskatalog Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene"

Transkript

1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet 1

2 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 20. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2014 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2014

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding foretas til nettsiden Under overskriften kurs finner du lenke for det enkelte kurs. Informasjon For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Bergen Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 mars K01 14 Motiverende samtale Utvidet innføringskurs Dato: mars mai til sammen 3 dager Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 2 900,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Påmeldingsfrist 28. februar Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Innhold: Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. Deltakelse på kurset forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Deltakere fra dette kurset vil bli prioritert ved påmelding til fordypningskurset i MI (Trinn II) i november Deltakere vil i tillegg til å få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og strategier i Motiverende Samtale, også få anledning til å få veiledning på egen samtalepraksis gjennom MI-analyse. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Det vil fokuseres på hvordan gjenkjenne, hente frem og respondere på klientens egne grunner, ønske, behov og mulighet for endring. Det vil og fokuseres på ulike rådgivningsstrategier som kan være nyttig i en samtale. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. 4 Kurskatalog 2014

5 K02-14 Rus i voksenbefolkningen arbeidsliv og rus Dato: 27. mars 2014 Tid: 10:00-15:30 Pris: Kr 1 000,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner fra KoRus Bergen/Stiftelsen Bergensklinikkene/kompetansemiljø arbeidsliv og rus Ansvar: Psykologspesialist Erik Iversen og virksomhetssjef Vibeke Johannessen Kurset henvender seg til arbeidsliv, kommunal helse- og sosialtjeneste, NAV, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern. Innhold: Bruk av rusmidler er en stor folkehelseutfordring. Rusmidler omfatter alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Kurset vil presentere ny forskning, forekomst, omfang og konsekvenser av bruk av rusmidler. Hvem er arbeidstakerne med rusproblemer som kommer/kommer ikke i behandling? Påmelding innen 14. mars K03-14 Kognitiv atferdsterapi i arbeid med rusmiddelavhengige trinn 1 Dato: 3. april 2014 Tid: 09:00-15:30 Pris: 1 100,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 20 Forelesere: Forskningssjef Arvid Skutle og dr. psychol Eli T. Hellandsjø Bu Ansvar: Forskningssjef Arvid Skutle og dr. psychol Eli T. Hellandsjø Bu Helsepersonell i arbeid med rusmiddelavhengige Innhold: Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en av de best dokumenterte metodene for behandling av rusmiddelvansker. Kurset vil ta for seg noen av de mest sentrale modellene og metodene for terapeutisk arbeide innen denne tradisjonen. Målet er å gi en første innføring i metodikken, med veksling mellom teori og egenaktivitet. Fokus vil være på behandlingssamtalene, hvordan lage en struktur for behandlingen og å sette agenda for timen. Vi vil også komme inn på ulike kartleggingsmetoder med utgangspunkt i KAT. Det planlegges en oppfølging av dette kurset til høsten, trinn 2 i kognitiv atferdsterapi. Her vil man få anledning til å utarbeide kasusformuleringer og drøfting av klinisk materiale. Det legges opp til en veksling mellom plenumspresentasjoner og gruppeaktiviteter. mars/april Påmelding innen 21. mars 5

6 april K04-14 Rusmiddelbruk og ADHD Hvordan forstå og hjelpe? Dato: april Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikksjef Eva Karin Løvaas og prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, personer som selv har AD/HD, pårørende og andre som kommer i kontakt med kvinner og menn med AD/HD og rusmiddelproblemer. Innhold: Kurset vil omhandle sammenhengen mellom rusmiddelbruk og AD/HD, behandling og oppfølging. Det vil være en veksling mellom teoretisk og forskningsmessig overbygging og praktiske oppfølgingstiltak. Reell brukermedvirkning vil være sentralt gjennom begge dagene. Påmelding innen 21. mars K05-14 Fysisk trening som terapi teoretisk og praktisk opplæringskurs Dato: april Sted: Hjellestadklinikken, Flyen 30, Hjellestad Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Antall deltakere: 20 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø og fysioterapeut Jorunn S. Sivertsen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Innhold: Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Kursdeltakerne vil få praktisk gjennomgang av hensiktsmessige måter å utøve aktuelle behandling tilknyttet ruslidelser og komorbide tilstander. Emner som treningsterapi, komme i kontakt med kroppen, kroppsbevissthet, kroppsopplevelser/smerte, motivasjon med mer. Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta. Påmelding: innen 16. april 6 Kurskatalog 2014

7 K06-14 Gruppebehandling grunnkurs mai Dato: mai Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikkdirektør/psykologspesialist Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene. Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Kurset gir en innføring i ulike former for gruppeterapier, hvordan komponere behandlingsgrupper, innføring i tenkning og teknikker, og innføring i ulike typer grupper. Påmelding innen 25. april 7

8 flere datoer K07-14 Barne- og familieperspektivet - forståelse av rus i familien I møte med risikofamilier er det viktig å ha kompetanse til å se tegn på risiko hos barna og/eller de voksne. Å komme tidlig inn innebærer at barn som står i fare for å utvikle vansker pga sin omsorgssituasjon, fanges opp. Det er viktig å kunne agere på bekymring og å ha et godt fungerende samarbeid med øvrige instanser. I tillegg til å øke den generelle og spesifikke kompetansen i forhold til å identifisere barn i risiko, er det nyttig med god samtalemetodikk i møte med barna og familiene. KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene har de par siste årene hatt en satsning knyttet til barn som pårørende til personer med rus og psykiske vansker. Bakgrunnen for denne satsningen har blant annet vært innføringen av nytt lovverk tilknyttet barneansvarlige, de nye retningslinjene som er kommet i forhold til behandling og oppfølging av ROP pasienter, samt en undersøkelse vi har gjennomført i regionen (Hordaland og Sogn og Fjordane) i forhold til de nye ROP-retningslinjene, hvor det fremkom behov for økt kompetanse på dette området. De to siste årene har vi arrangert kursrekker for fagpersoner i spesialisthelsetjesten, Bufetat og kommunal sektor. Dato: Se høyre kolonne Tid: 09:00 15:30 Pris: Se høyre kolonne Forelesere: Se høyre kolonne Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Kursrekken ser på grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner traumatiske opplevelsers betydning for barn og unges psykisk helse og skal øke samtalekompetanse i arbeid med barn og familie. Det vil videre fokuseres på konsekvenser av og tilnærmingsimplikasjoner i forhold til kompleks traumatisering hos barn. Kurset vil gi ferdigheter i samtalemetodikk inn mot barn og familie, grunnleggende intervensjoner og strategier. Kursrekken er lagt opp med dagseminarer, og følger en form hvor det blir tilrettelagt for forelesninger fra erfarne fagpersoner på feltet og erfaringsutveksling fra deltakerne. Kursrekken består av tre dagskonferanser og en todagers erfaringskonferanse. En kan delta på hele kursrekken, eller velge ut noen av dagene og melde seg på dem: 13. mai Forståelse av barn og unges traumatiske opplevelser hvordan snakke med barn/unge i et miljøterapeutisk perspektiv Foreleser: Psykologspesialist Erik Larsen Pris: 1 000,- Dato uavklart Fokus på kompleks traumatisering hos barn konsekvenser og tilnærmingsimplikasjoner Pris: 1 000,- 25. september Dagskonferanse: barne- og familieperspektivet forståelse av rus i familien Forelesere: Psykologspesialist Solfrid Raknes og barnevernspedagog Linda Kvalvik med flere Pris: 1 000, november Inspirasjons- og erfaringskonferanse: Helsedirektoratets satsning på tidlig intervensjon: Tidlig inn. Flere forelesere Pris: 1 200,- 8 Kurskatalog 2014

9 K08-14 Personlighetsvansker og ruslidelser Dato: 3. og 4. juni 2014 K09-14 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige våren 2014 Dato: 5. og 6. juni 2014 juni Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Tid: 09:00-15:30 GRATIS Forelesere: Psykologspesialistene Nina Arefjord og Nina Elin Andresen Ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere Diagnostiser & diagnostisering Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Anbefalte generelle behandlingsstrategier Mentaliseringsbasert terapi Dialektisk atferdsterapi v/psykologspesialist Lill Iren Milde Påmelding innen 23. mai Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen: 23. mai 9

10 juni K10-14 Rusfaglig Forum våren 2014 K11-14 Fokus på traumatisering av barn Dato: 12. juni 2014 Pris: 600,- Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpolitikere, kommunal helseog sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Tema: Fokus på kompleks traumatisering hos barn konsekvenser og tilnærmingsimplikasjoner Program under arbeid Dato: ikke fastsatt Tid: 09:00 15:30 Pris: kr 1 000,-. Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Se egen invitasjon Påmelding innen 6. juni Innhold: Kursrekken er en del av kursserien Barne- og familieperspektivet i rusarbeider. En vil se på grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner traumatiske opplevelsers betydning for barn og unges psykisk helse og skal øke samtalekompetanse i arbeid med barn og familie. Det vil videre fokuseres på konsekvenser av og tilnærmingsimplikasjoner i forhold til kompleks traumatisering hos barn. Kurset vil gi ferdigheter i samtalemetodikk inn mot barn og familie, grunnleggende intervensjoner og strategier. 10 Kurskatalog 2014

11 K12-14 Motiverende samtale Innføringskurs, Trinn I Dato: 4. og 5. september 2014 Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 2 000,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Jens Ramfjord, Stiftelsen Bergensklinikkene. K13-14 Forståelse av rus i familien Dagskonferanse: Barne- og familieperspektivet forståelse av rus i familien Dato: 25. september Tid: 09:00-15:30 Pris: kr 1 000,- Forelesere: Psykologspesialist Solfrid Raknes, psykologspesialist Kari Ravnanger, Linda Kvalvik, m.flere Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene september Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Påmelding innen 22. august Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Kurset er den tredje dagskonferansen under temaet Barne- og familieperspektivet- forståelse av rus i familien. Det vil bli fokusert på tilnærmingsmetodikk ved psykologisk førstehjelp et selvhelpskonsept utviklet for barn, unge og foreldre for å bli bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Videre fokuseres det på implikasjoner etter traumatisering av vold hos barn, på psykisk helse hos barn og unge i barnevernstiltak, samt erfaringer fra arbeid med barn og unge som pårørende til foreldre med rusvansker 11

12 oktober K14-14 Introduksjon til mentaliseringsbasert terapi (MBT) Dato: oktober Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius, psykologspesialist Nina Arefjord og psykolog Helga Mjeldheim Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Innhold: Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser K15-14 Ansvarlig alkoholhåndtering Dato: 16. oktober Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 600,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner fra KoRus Bergen og evt. utvalgte bedrifter Ansvar: KoRus Bergen Politikere, rådmenn, etatsledere, saksbehandlere salgs- og skjenkesaker, kommunal helse- og sosialtjeneste, politi, skjenkekontrollører, vektertjenester Innhold: Bruk av alkohol er en stor folkehelseutfordring. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både for personer, familier, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Alkoholloven gir kommunene ansvar for å arbeide for reduserte alkoholskader i befolkningen, gjennom bevillinger og kontroll med alkoholomsetningen. Kurset vil ta opp kommunenes ansvar etter alkoholloven i et folkehelseperspektiv, og beskrive metoder, som Ansvarlig Vertskap, og samarbeidserfaringer fra politi, bransje og kommune. Påmelding innen 3. oktober Påmelding innen 19. september 12 Kurskatalog 2014

13 K16-14 Kurs i å holde kurs Dato: 24. oktober Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 20 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Innføring i presentasjonsteknikk. Hvordan holde foredrag på en lettfattelig og forståelig måte. Deltakerne vil også få trening i forskjellige presentasjonsøvelser og teknikker. K17-14 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige høst 2014 Dato: november Tid: 09:00-15:30 Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 GRATIS Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. oktober/november Påmelding innen 10. oktober Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen 24. oktober 13

14 november K18-14 Motiverende samtale, Fordypningskurs Trinn II Dato: 13. og 14. november Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. K19-14 Kunnskap og mot til å handle Inspirasjons- og erfaringskonferanse om tidlig intervensjon Dato: november Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen Ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I). Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det legges videre vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til kort repetisjon av sentrale elementer i Motiverende samtale. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper i metoden og til kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Deltakere som har gjennomført utvidet innføringskurs i Motiverende samtale (Trinn I), vil bli prioritert. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Påmelding innen 31. oktober 14 Kurskatalog 2014 Ledere og fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjeneste som arbeider med barn, familier og voksne i risiko relatert til rusproblematikk. Innhold: Tidlig intervensjon handler om arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. I denne konferansen ønsker vi å inspirere og dele erfaringer på områder og temaer innen tidlig intervensjon (TI). Relevante og anerkjente forelesere fra hele Norden vil gi oss overblikk og innblikk, og inviterte kommuner og tjenester vil presentere aktuelle utviklingsarbeid på TI feltet i parallelle seminarer Påmelding innen 7. november

15 K20-14 Rusfaglig Forum høsten 2014 Dato: 11. desember desember Pris: 600,- Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Innhold: Se egen invitasjon Påmelding innen 5. desember 15

16 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæring og undervisning Kartleggingsredskaper Metoder KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. 16 Kurskatalog 2014

17 FOLKEHELSE Kommunene er gjennom folkehelselovgivning pålagt å ha oversikt over helsesituasjon og iverksette nødvendige tiltak. På rusområdet tilbyr Kompetansesenteret kommuner ulike kartleggingsredskaper for å fremskaffe oversikt over lokal helsesituasjon. Vi tilbyr kartlegging gjennom bruk av: Ungdata, BrukerPlan Hurtig Kartlegging og handling (HKH) Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader dersom de gjennomføres og håndheves på en god måte. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. UNGDATA Kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunene Ungdata er en nasjonal standard for nettbaserte ungdomsundersøkelser. Ungdata er utviklet av NOVA, KoRus ene og KS, på oppdrag fra Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsene har et bredt folkehelseperspektiv, som kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler, for eksempel om rus. En Ungdata-undersøkelse gir kommunen oversikt over situasjonen blant vanlig ungdom på ungdomsskoletinnet og videregående skole, på flere viktige områder som har betydning for helse, trivsel og problemutvikling, og er slik et godt utgangspunkt for planlegging av forebyggende arbeid lokalt. Kommuner kan henvende seg direkte til kompetansesenteret for å få gjennomført ungdomsundersøkelse. BRUKERPLAN I rusmiddelarbeidet er det behov for å ha oversikt over funksjon og rusmiddelvaner blant brukerne av forskjellige kommunale tjenester. En grundig og omfattende kartlegging med BrukerPlan av funksjon og rusmiddelvaner hos målgruppen gir hjelpeapparatet større mulighet til å utvikle et godt og tilpasset tilbud til den enkelte bruker. BrukerPlan er også et nyttig verktøy i utarbeidelsen av individuell plan, i tjenesteutvikling, og ved utarbeidelse av overordnete kommunale planer. Kompetansesenteret har inngått samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og helseforetak regionalt for å tilrettelegge for bruk av BrukerPlan i kommuner i regionen. HKH Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. KoRus Bergen har i samarbeid med Utekontakten i Bergen tilpasset modellen til norske forhold. Målsettingen er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort kartleggingsperiode, og utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. For å utforske problemstillingen(e) bredt bruker kartleggingen ulike metodiske tilnærminger. KoRus Bergen har nasjonalt opplæringsansvar i metoden til andre kompetansesentra. Kompetansesenteret kan bistå kommuner som ønsker å gjennomføre en hurtig kartlegging og utvikle handlingsalternativer innenfor avgrensede temaer. Kommuner arbeider selvstendig og gjennomfører kartleggingen, og kompetansesenteret bistår med veiledning av prosessen. 17

18 FOREBYGGENDE ARBEID Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Kompetansesenteret tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. RUS I VOKSENBEFOLKNINGEN Rus og voksenbefolkningen - En kjønnsspesifikk tilnærming KoRus Bergen arbeider fokus på voksengruppen og rusproblematikk. En har anvendt ulik metodikk, - arbeidet med kunnskap ut fra en kjønnet forståelse og tilnærming. Det har blitt arbeidet med å implementere kunnskap om rusvaner blant voksne kvinner/menn, stimulere til økt bevissthet om risikosituasjoner og målgrupper, forbedre kompetanse overfor ledere i utvalgte bedrifter.) Vi har spesielt prioritert opplysningsarbeid gjennom media og undervisning overfor samarbeidspartnere. ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING Ansvarlig alkoholhåndtering retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av for sterk beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil voldsepisodene også reduseres, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold. Også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serveringsstedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontroll, offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg i kommunene. FORELDREROLLEN I RUSFOREBYGGENDE ARbEID KoRus Bergen har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i barns liv. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid - ungdomsskoletrinn KoRus Bergen tilbyr medarbeidere i skolens støtteapparat kurs/ seminar i arbeid med å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Arbeidet bygger på erfaringer fra programmet ÖPP som er utviklet av forskere ved Örebro universitet. KoRus Bergen vil samarbeide med etablerte nettverk i de to fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. SAMARBEID MED FRISKLIVSSENTRALER KoRus Bergen tilbyr frisklivssentralene i regionen opplæring i og implementering av Motiverende Samtale. Ansatte i frisklivsentraler fra hele landet får i tillegg tilbud om å sende inn samtaler som de får analysert og tilbakemelding på. Kompetansesenteret tilbyr også frisklivssentralene kunnskap om ulike rusmidler og trender innenfor rusområdet. 18 Kurskatalog 2014

19 SAMARBEID MED HELSESTASJONER KoRus Bergen har samarbeidet med Bergen kommune/helsestasjonstjenesten om opplæring i Motiverende samtale over tid. MI har vist seg vanskeligere å lære enn tidligere antatt. Studier viser at korte kurs ikke er tilstrekkelig, og at det er behov for mer omfattende oppfølging om en ønsker å ta i bruk metoden. Det som viser seg å være best practice for utdanning av MI-utøvere er å kombinere faglige kurs med veiledning, praktisering/øving og tilbakemelding, eksempelvis gjennom koding av innspilte samtaler med klient (Miller et al, 2004). Ut fra denne kunnskapen tilbyr KoRus Bergen et utviklingsarbeid med fokus på å implementere MI i helsestasjonstjenesten i Bergen, i den enkelte bydel, og hos den enkelte medarbeider. Implementeringsarbeidet er forankret i kommunens ledelse, og hos lederne i den enkelte bydel. Alle bydeler har fått 3 dagers MI opplæring, og valgt ut nøkkelpersoner i utviklingsarbeidet. Nøkkelpersonene organiserer og drifter MI trening og veiledning innad i egen bydel. Nøkkelpersonene har utover grunnopplæringen fått tre dagers MI veilederkurs, samt metaveiledning en gang hver 6. uke ved KoRus Bergen så lenge utviklingsarbeidet pågår. TIDLIG INTERVENSJON Føre Var KoRus Bergen har fra våren 2002 drevet kartlegging av russituasjonen i Bergen gjennom Føre Var. Målsettingen for arbeidet er å identifisere, overvåke og rapportere om tilgjenglighet og bruk av rusmidler på en rask og pålitelig måte. Føre Var er et lokalbasert overvåkingssystem som samler inn data fra ulike kilder to ganger årlig. Data analyseres og rapporteres tilbake som mønstre og tendenser i rusmiddelbruk. Funn fra Føre Var rapporteres lokalt, regionalt og nasjonalt samt til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet for å ta tidsriktige og kunnskapsbaserte beslutninger. KoRus Bergen tilbyr opplæring og veiledning til kommuner som ønsker å få oversikt over lokale rustrender gjennom Føre Var - prosjekter. Kjentmann - rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet veiledning for rushåndtering i ungdomsskolen. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rus bruk hos elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. Unge i risiko skulkprosjekt og samarbeid hjem og skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å sette fokus på å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd. Med bakgrunn i denne kunnskapen og tidligere utført undersøkelse rundt elever i ungdomsskolen med skulkproblematikk, er det utviklet og tilbudt en innsats overfor skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere bydeler i Bergen og kommuner i regionen har deltatt i utviklingsarbeidet. Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, samarbeid med foresatte, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes kommunikasjonsmetodikk gjennom Motiverende Samtale tilpasset målgruppen. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen tilbys nye kommuner/skoler å implementere kunnskap fra undersøkelsen og erfaringer gjort ved prosjektskolene. 19

20 Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år Kompetansesenteret har over flere perioder invitert barnevern og NAV- tjenester til innsats for tidlig intervensjon overfor unge i risiko, - med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som kan være i fare for å utvikle rusproblem. Spesielt i arbeidet har en satset på kartlegging av rusbruk, oppfølging av de unge, og arbeide med å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/ sosialtjeneste. Arbeidet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Innsatsen har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse og skjema for overgangsrutiner. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Kompetanse relatert til psykisk helse, rusmidler og vold Kompetansesenteret har etablert et regionalt samarbeid med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest), RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging-region vest) og Bufetat, for å tilby kommuner i regionen et opplæringsprogram i tidlig intervensjon vedrørende psykisk helse, rus og vold. Programmet gir opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Opplæringen er ett element i en bred tverrsektoriell satsning på tidlig intervensjon i kommunene, og går over seks kursdager. Programmet retter seg mot alle faggrupper som arbeider i forhold til gravide og familier med barn opp til skolealder - med vekt på deltakelse fra fastleger, jordmødre og helsesøstre. For å sikre den tverrsektorielle innstasen, vektlegges også deltakelse fra barnevern, NAV, PPT, psykisk helsevern m.m. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Helsedirektoratet har initiert et nasjonalt prosjekt etter modell fra Danmark, Bedre Tverrfaglig innsats. To kommuner i regionen deltar og KoRus Bergen vil videre utvikle dette til flere kommuner. Modellen ble utviklet med barn og unge som lever i familier med rus og /eller psykiske halseproblemer som målgruppe, - en modell som viser seg å være velegnet for alt tverrfaglig og sektorielt samarbeid overfor barn og unge som det er knyttet bekymringer til. Barn som pårørende Kompetansesenteret arbeider innenfor innsatsområdet barn av rusmiddelavhengige foreldre som har pasientstatus ved rusmiddelinstitusjoner i egen region. KoRus arbeider med å utvikle kompetanse med hensyn til å støtte aktuelle pasienter i foreldrerollen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med rusmiddel-institusjoner i regionen. Målet er å utvikle kompetanse og prosedyrer for barneansvarlige ved institusjoner gjennom å tilby seminar og faglige nettverk. Barne og familieperspektivet forståelse av rus i familien Kompetansesenteret har de siste årene hatt en satsning knyttet til å sette fokus på å styrke innsatser i forhold til barn og unge som pårørende til personer med rus og psykiske vansker. Bakgrunnen for denne satsningen har blant annet vært innføringen av nytt lovverk tilknyttet barneansvarlige, de nye retningslinjene som er kommet i forhold til behandling og oppfølging av ROP pasienter, samt en undersøkelse kompetansesenteret har gjennomført i regionen (Hordaland og Sogn og Fjordane) i forhold til de nye ROP-retningslinjene, hvor det fremkom behov for økt kompetanse på dette området. De siste årene har kompetansesenteret arrangert kursrekker for fagpersoner i TBS, spes. helsetj., Bufetat og kommunal sektor. Disse kursrekkene er blitt evaluert som svært nyttige som kompetansehevende innsatser forhold til å identifisere barn i risiko, og få etablert god samtalemetodikk i møte med barn og unge og deres familier. 20 Kurskatalog 2014

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER KORUS VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen) er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge,

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer