Kurskatalog Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene"

Transkript

1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet 1

2 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 20. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2014 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2014

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding foretas til nettsiden Under overskriften kurs finner du lenke for det enkelte kurs. Informasjon For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Bergen Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 mars K01 14 Motiverende samtale Utvidet innføringskurs Dato: mars mai til sammen 3 dager Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 2 900,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Påmeldingsfrist 28. februar Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Innhold: Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. Deltakelse på kurset forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Deltakere fra dette kurset vil bli prioritert ved påmelding til fordypningskurset i MI (Trinn II) i november Deltakere vil i tillegg til å få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og strategier i Motiverende Samtale, også få anledning til å få veiledning på egen samtalepraksis gjennom MI-analyse. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Det vil fokuseres på hvordan gjenkjenne, hente frem og respondere på klientens egne grunner, ønske, behov og mulighet for endring. Det vil og fokuseres på ulike rådgivningsstrategier som kan være nyttig i en samtale. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. 4 Kurskatalog 2014

5 K02-14 Rus i voksenbefolkningen arbeidsliv og rus Dato: 27. mars 2014 Tid: 10:00-15:30 Pris: Kr 1 000,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner fra KoRus Bergen/Stiftelsen Bergensklinikkene/kompetansemiljø arbeidsliv og rus Ansvar: Psykologspesialist Erik Iversen og virksomhetssjef Vibeke Johannessen Kurset henvender seg til arbeidsliv, kommunal helse- og sosialtjeneste, NAV, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern. Innhold: Bruk av rusmidler er en stor folkehelseutfordring. Rusmidler omfatter alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Kurset vil presentere ny forskning, forekomst, omfang og konsekvenser av bruk av rusmidler. Hvem er arbeidstakerne med rusproblemer som kommer/kommer ikke i behandling? Påmelding innen 14. mars K03-14 Kognitiv atferdsterapi i arbeid med rusmiddelavhengige trinn 1 Dato: 3. april 2014 Tid: 09:00-15:30 Pris: 1 100,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 20 Forelesere: Forskningssjef Arvid Skutle og dr. psychol Eli T. Hellandsjø Bu Ansvar: Forskningssjef Arvid Skutle og dr. psychol Eli T. Hellandsjø Bu Helsepersonell i arbeid med rusmiddelavhengige Innhold: Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en av de best dokumenterte metodene for behandling av rusmiddelvansker. Kurset vil ta for seg noen av de mest sentrale modellene og metodene for terapeutisk arbeide innen denne tradisjonen. Målet er å gi en første innføring i metodikken, med veksling mellom teori og egenaktivitet. Fokus vil være på behandlingssamtalene, hvordan lage en struktur for behandlingen og å sette agenda for timen. Vi vil også komme inn på ulike kartleggingsmetoder med utgangspunkt i KAT. Det planlegges en oppfølging av dette kurset til høsten, trinn 2 i kognitiv atferdsterapi. Her vil man få anledning til å utarbeide kasusformuleringer og drøfting av klinisk materiale. Det legges opp til en veksling mellom plenumspresentasjoner og gruppeaktiviteter. mars/april Påmelding innen 21. mars 5

6 april K04-14 Rusmiddelbruk og ADHD Hvordan forstå og hjelpe? Dato: april Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikksjef Eva Karin Løvaas og prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, personer som selv har AD/HD, pårørende og andre som kommer i kontakt med kvinner og menn med AD/HD og rusmiddelproblemer. Innhold: Kurset vil omhandle sammenhengen mellom rusmiddelbruk og AD/HD, behandling og oppfølging. Det vil være en veksling mellom teoretisk og forskningsmessig overbygging og praktiske oppfølgingstiltak. Reell brukermedvirkning vil være sentralt gjennom begge dagene. Påmelding innen 21. mars K05-14 Fysisk trening som terapi teoretisk og praktisk opplæringskurs Dato: april Sted: Hjellestadklinikken, Flyen 30, Hjellestad Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Antall deltakere: 20 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø og fysioterapeut Jorunn S. Sivertsen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Innhold: Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Kursdeltakerne vil få praktisk gjennomgang av hensiktsmessige måter å utøve aktuelle behandling tilknyttet ruslidelser og komorbide tilstander. Emner som treningsterapi, komme i kontakt med kroppen, kroppsbevissthet, kroppsopplevelser/smerte, motivasjon med mer. Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta. Påmelding: innen 16. april 6 Kurskatalog 2014

7 K06-14 Gruppebehandling grunnkurs mai Dato: mai Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikkdirektør/psykologspesialist Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene. Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Kurset gir en innføring i ulike former for gruppeterapier, hvordan komponere behandlingsgrupper, innføring i tenkning og teknikker, og innføring i ulike typer grupper. Påmelding innen 25. april 7

8 flere datoer K07-14 Barne- og familieperspektivet - forståelse av rus i familien I møte med risikofamilier er det viktig å ha kompetanse til å se tegn på risiko hos barna og/eller de voksne. Å komme tidlig inn innebærer at barn som står i fare for å utvikle vansker pga sin omsorgssituasjon, fanges opp. Det er viktig å kunne agere på bekymring og å ha et godt fungerende samarbeid med øvrige instanser. I tillegg til å øke den generelle og spesifikke kompetansen i forhold til å identifisere barn i risiko, er det nyttig med god samtalemetodikk i møte med barna og familiene. KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene har de par siste årene hatt en satsning knyttet til barn som pårørende til personer med rus og psykiske vansker. Bakgrunnen for denne satsningen har blant annet vært innføringen av nytt lovverk tilknyttet barneansvarlige, de nye retningslinjene som er kommet i forhold til behandling og oppfølging av ROP pasienter, samt en undersøkelse vi har gjennomført i regionen (Hordaland og Sogn og Fjordane) i forhold til de nye ROP-retningslinjene, hvor det fremkom behov for økt kompetanse på dette området. De to siste årene har vi arrangert kursrekker for fagpersoner i spesialisthelsetjesten, Bufetat og kommunal sektor. Dato: Se høyre kolonne Tid: 09:00 15:30 Pris: Se høyre kolonne Forelesere: Se høyre kolonne Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Kursrekken ser på grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner traumatiske opplevelsers betydning for barn og unges psykisk helse og skal øke samtalekompetanse i arbeid med barn og familie. Det vil videre fokuseres på konsekvenser av og tilnærmingsimplikasjoner i forhold til kompleks traumatisering hos barn. Kurset vil gi ferdigheter i samtalemetodikk inn mot barn og familie, grunnleggende intervensjoner og strategier. Kursrekken er lagt opp med dagseminarer, og følger en form hvor det blir tilrettelagt for forelesninger fra erfarne fagpersoner på feltet og erfaringsutveksling fra deltakerne. Kursrekken består av tre dagskonferanser og en todagers erfaringskonferanse. En kan delta på hele kursrekken, eller velge ut noen av dagene og melde seg på dem: 13. mai Forståelse av barn og unges traumatiske opplevelser hvordan snakke med barn/unge i et miljøterapeutisk perspektiv Foreleser: Psykologspesialist Erik Larsen Pris: 1 000,- Dato uavklart Fokus på kompleks traumatisering hos barn konsekvenser og tilnærmingsimplikasjoner Pris: 1 000,- 25. september Dagskonferanse: barne- og familieperspektivet forståelse av rus i familien Forelesere: Psykologspesialist Solfrid Raknes og barnevernspedagog Linda Kvalvik med flere Pris: 1 000, november Inspirasjons- og erfaringskonferanse: Helsedirektoratets satsning på tidlig intervensjon: Tidlig inn. Flere forelesere Pris: 1 200,- 8 Kurskatalog 2014

9 K08-14 Personlighetsvansker og ruslidelser Dato: 3. og 4. juni 2014 K09-14 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige våren 2014 Dato: 5. og 6. juni 2014 juni Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Tid: 09:00-15:30 GRATIS Forelesere: Psykologspesialistene Nina Arefjord og Nina Elin Andresen Ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere Diagnostiser & diagnostisering Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Anbefalte generelle behandlingsstrategier Mentaliseringsbasert terapi Dialektisk atferdsterapi v/psykologspesialist Lill Iren Milde Påmelding innen 23. mai Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen: 23. mai 9

10 juni K10-14 Rusfaglig Forum våren 2014 K11-14 Fokus på traumatisering av barn Dato: 12. juni 2014 Pris: 600,- Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpolitikere, kommunal helseog sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Tema: Fokus på kompleks traumatisering hos barn konsekvenser og tilnærmingsimplikasjoner Program under arbeid Dato: ikke fastsatt Tid: 09:00 15:30 Pris: kr 1 000,-. Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Se egen invitasjon Påmelding innen 6. juni Innhold: Kursrekken er en del av kursserien Barne- og familieperspektivet i rusarbeider. En vil se på grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner traumatiske opplevelsers betydning for barn og unges psykisk helse og skal øke samtalekompetanse i arbeid med barn og familie. Det vil videre fokuseres på konsekvenser av og tilnærmingsimplikasjoner i forhold til kompleks traumatisering hos barn. Kurset vil gi ferdigheter i samtalemetodikk inn mot barn og familie, grunnleggende intervensjoner og strategier. 10 Kurskatalog 2014

11 K12-14 Motiverende samtale Innføringskurs, Trinn I Dato: 4. og 5. september 2014 Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 2 000,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Jens Ramfjord, Stiftelsen Bergensklinikkene. K13-14 Forståelse av rus i familien Dagskonferanse: Barne- og familieperspektivet forståelse av rus i familien Dato: 25. september Tid: 09:00-15:30 Pris: kr 1 000,- Forelesere: Psykologspesialist Solfrid Raknes, psykologspesialist Kari Ravnanger, Linda Kvalvik, m.flere Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene september Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Påmelding innen 22. august Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, Bufetat og kommunal sektor. Innhold: Kurset er den tredje dagskonferansen under temaet Barne- og familieperspektivet- forståelse av rus i familien. Det vil bli fokusert på tilnærmingsmetodikk ved psykologisk førstehjelp et selvhelpskonsept utviklet for barn, unge og foreldre for å bli bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Videre fokuseres det på implikasjoner etter traumatisering av vold hos barn, på psykisk helse hos barn og unge i barnevernstiltak, samt erfaringer fra arbeid med barn og unge som pårørende til foreldre med rusvansker 11

12 oktober K14-14 Introduksjon til mentaliseringsbasert terapi (MBT) Dato: oktober Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius, psykologspesialist Nina Arefjord og psykolog Helga Mjeldheim Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Innhold: Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser K15-14 Ansvarlig alkoholhåndtering Dato: 16. oktober Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr 600,- (inkl. lunsj/kaffe) Forelesere: Fagpersoner fra KoRus Bergen og evt. utvalgte bedrifter Ansvar: KoRus Bergen Politikere, rådmenn, etatsledere, saksbehandlere salgs- og skjenkesaker, kommunal helse- og sosialtjeneste, politi, skjenkekontrollører, vektertjenester Innhold: Bruk av alkohol er en stor folkehelseutfordring. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både for personer, familier, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Alkoholloven gir kommunene ansvar for å arbeide for reduserte alkoholskader i befolkningen, gjennom bevillinger og kontroll med alkoholomsetningen. Kurset vil ta opp kommunenes ansvar etter alkoholloven i et folkehelseperspektiv, og beskrive metoder, som Ansvarlig Vertskap, og samarbeidserfaringer fra politi, bransje og kommune. Påmelding innen 3. oktober Påmelding innen 19. september 12 Kurskatalog 2014

13 K16-14 Kurs i å holde kurs Dato: 24. oktober Tid: 09:00-15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 20 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Innhold: Innføring i presentasjonsteknikk. Hvordan holde foredrag på en lettfattelig og forståelig måte. Deltakerne vil også få trening i forskjellige presentasjonsøvelser og teknikker. K17-14 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige høst 2014 Dato: november Tid: 09:00-15:30 Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 GRATIS Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. oktober/november Påmelding innen 10. oktober Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. Påmelding innen 24. oktober 13

14 november K18-14 Motiverende samtale, Fordypningskurs Trinn II Dato: 13. og 14. november Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Antall deltakere: 30 Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. K19-14 Kunnskap og mot til å handle Inspirasjons- og erfaringskonferanse om tidlig intervensjon Dato: november Tid: 09:00 15:30 Pris: Kr ,- (inkl. lunsj/kaffe) Ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen Ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I). Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det legges videre vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til kort repetisjon av sentrale elementer i Motiverende samtale. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper i metoden og til kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Deltakere som har gjennomført utvidet innføringskurs i Motiverende samtale (Trinn I), vil bli prioritert. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Påmelding innen 31. oktober 14 Kurskatalog 2014 Ledere og fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjeneste som arbeider med barn, familier og voksne i risiko relatert til rusproblematikk. Innhold: Tidlig intervensjon handler om arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. I denne konferansen ønsker vi å inspirere og dele erfaringer på områder og temaer innen tidlig intervensjon (TI). Relevante og anerkjente forelesere fra hele Norden vil gi oss overblikk og innblikk, og inviterte kommuner og tjenester vil presentere aktuelle utviklingsarbeid på TI feltet i parallelle seminarer Påmelding innen 7. november

15 K20-14 Rusfaglig Forum høsten 2014 Dato: 11. desember desember Pris: 600,- Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Innhold: Se egen invitasjon Påmelding innen 5. desember 15

16 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæring og undervisning Kartleggingsredskaper Metoder KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. 16 Kurskatalog 2014

17 FOLKEHELSE Kommunene er gjennom folkehelselovgivning pålagt å ha oversikt over helsesituasjon og iverksette nødvendige tiltak. På rusområdet tilbyr Kompetansesenteret kommuner ulike kartleggingsredskaper for å fremskaffe oversikt over lokal helsesituasjon. Vi tilbyr kartlegging gjennom bruk av: Ungdata, BrukerPlan Hurtig Kartlegging og handling (HKH) Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader dersom de gjennomføres og håndheves på en god måte. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. UNGDATA Kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunene Ungdata er en nasjonal standard for nettbaserte ungdomsundersøkelser. Ungdata er utviklet av NOVA, KoRus ene og KS, på oppdrag fra Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsene har et bredt folkehelseperspektiv, som kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler, for eksempel om rus. En Ungdata-undersøkelse gir kommunen oversikt over situasjonen blant vanlig ungdom på ungdomsskoletinnet og videregående skole, på flere viktige områder som har betydning for helse, trivsel og problemutvikling, og er slik et godt utgangspunkt for planlegging av forebyggende arbeid lokalt. Kommuner kan henvende seg direkte til kompetansesenteret for å få gjennomført ungdomsundersøkelse. BRUKERPLAN I rusmiddelarbeidet er det behov for å ha oversikt over funksjon og rusmiddelvaner blant brukerne av forskjellige kommunale tjenester. En grundig og omfattende kartlegging med BrukerPlan av funksjon og rusmiddelvaner hos målgruppen gir hjelpeapparatet større mulighet til å utvikle et godt og tilpasset tilbud til den enkelte bruker. BrukerPlan er også et nyttig verktøy i utarbeidelsen av individuell plan, i tjenesteutvikling, og ved utarbeidelse av overordnete kommunale planer. Kompetansesenteret har inngått samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og helseforetak regionalt for å tilrettelegge for bruk av BrukerPlan i kommuner i regionen. HKH Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. KoRus Bergen har i samarbeid med Utekontakten i Bergen tilpasset modellen til norske forhold. Målsettingen er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort kartleggingsperiode, og utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. For å utforske problemstillingen(e) bredt bruker kartleggingen ulike metodiske tilnærminger. KoRus Bergen har nasjonalt opplæringsansvar i metoden til andre kompetansesentra. Kompetansesenteret kan bistå kommuner som ønsker å gjennomføre en hurtig kartlegging og utvikle handlingsalternativer innenfor avgrensede temaer. Kommuner arbeider selvstendig og gjennomfører kartleggingen, og kompetansesenteret bistår med veiledning av prosessen. 17

18 FOREBYGGENDE ARBEID Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Kompetansesenteret tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. RUS I VOKSENBEFOLKNINGEN Rus og voksenbefolkningen - En kjønnsspesifikk tilnærming KoRus Bergen arbeider fokus på voksengruppen og rusproblematikk. En har anvendt ulik metodikk, - arbeidet med kunnskap ut fra en kjønnet forståelse og tilnærming. Det har blitt arbeidet med å implementere kunnskap om rusvaner blant voksne kvinner/menn, stimulere til økt bevissthet om risikosituasjoner og målgrupper, forbedre kompetanse overfor ledere i utvalgte bedrifter.) Vi har spesielt prioritert opplysningsarbeid gjennom media og undervisning overfor samarbeidspartnere. ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING Ansvarlig alkoholhåndtering retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av for sterk beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil voldsepisodene også reduseres, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold. Også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serveringsstedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontroll, offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg i kommunene. FORELDREROLLEN I RUSFOREBYGGENDE ARbEID KoRus Bergen har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i barns liv. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid - ungdomsskoletrinn KoRus Bergen tilbyr medarbeidere i skolens støtteapparat kurs/ seminar i arbeid med å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Arbeidet bygger på erfaringer fra programmet ÖPP som er utviklet av forskere ved Örebro universitet. KoRus Bergen vil samarbeide med etablerte nettverk i de to fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. SAMARBEID MED FRISKLIVSSENTRALER KoRus Bergen tilbyr frisklivssentralene i regionen opplæring i og implementering av Motiverende Samtale. Ansatte i frisklivsentraler fra hele landet får i tillegg tilbud om å sende inn samtaler som de får analysert og tilbakemelding på. Kompetansesenteret tilbyr også frisklivssentralene kunnskap om ulike rusmidler og trender innenfor rusområdet. 18 Kurskatalog 2014

19 SAMARBEID MED HELSESTASJONER KoRus Bergen har samarbeidet med Bergen kommune/helsestasjonstjenesten om opplæring i Motiverende samtale over tid. MI har vist seg vanskeligere å lære enn tidligere antatt. Studier viser at korte kurs ikke er tilstrekkelig, og at det er behov for mer omfattende oppfølging om en ønsker å ta i bruk metoden. Det som viser seg å være best practice for utdanning av MI-utøvere er å kombinere faglige kurs med veiledning, praktisering/øving og tilbakemelding, eksempelvis gjennom koding av innspilte samtaler med klient (Miller et al, 2004). Ut fra denne kunnskapen tilbyr KoRus Bergen et utviklingsarbeid med fokus på å implementere MI i helsestasjonstjenesten i Bergen, i den enkelte bydel, og hos den enkelte medarbeider. Implementeringsarbeidet er forankret i kommunens ledelse, og hos lederne i den enkelte bydel. Alle bydeler har fått 3 dagers MI opplæring, og valgt ut nøkkelpersoner i utviklingsarbeidet. Nøkkelpersonene organiserer og drifter MI trening og veiledning innad i egen bydel. Nøkkelpersonene har utover grunnopplæringen fått tre dagers MI veilederkurs, samt metaveiledning en gang hver 6. uke ved KoRus Bergen så lenge utviklingsarbeidet pågår. TIDLIG INTERVENSJON Føre Var KoRus Bergen har fra våren 2002 drevet kartlegging av russituasjonen i Bergen gjennom Føre Var. Målsettingen for arbeidet er å identifisere, overvåke og rapportere om tilgjenglighet og bruk av rusmidler på en rask og pålitelig måte. Føre Var er et lokalbasert overvåkingssystem som samler inn data fra ulike kilder to ganger årlig. Data analyseres og rapporteres tilbake som mønstre og tendenser i rusmiddelbruk. Funn fra Føre Var rapporteres lokalt, regionalt og nasjonalt samt til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet for å ta tidsriktige og kunnskapsbaserte beslutninger. KoRus Bergen tilbyr opplæring og veiledning til kommuner som ønsker å få oversikt over lokale rustrender gjennom Føre Var - prosjekter. Kjentmann - rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet veiledning for rushåndtering i ungdomsskolen. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rus bruk hos elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. Unge i risiko skulkprosjekt og samarbeid hjem og skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å sette fokus på å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd. Med bakgrunn i denne kunnskapen og tidligere utført undersøkelse rundt elever i ungdomsskolen med skulkproblematikk, er det utviklet og tilbudt en innsats overfor skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere bydeler i Bergen og kommuner i regionen har deltatt i utviklingsarbeidet. Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, samarbeid med foresatte, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes kommunikasjonsmetodikk gjennom Motiverende Samtale tilpasset målgruppen. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen tilbys nye kommuner/skoler å implementere kunnskap fra undersøkelsen og erfaringer gjort ved prosjektskolene. 19

20 Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år Kompetansesenteret har over flere perioder invitert barnevern og NAV- tjenester til innsats for tidlig intervensjon overfor unge i risiko, - med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som kan være i fare for å utvikle rusproblem. Spesielt i arbeidet har en satset på kartlegging av rusbruk, oppfølging av de unge, og arbeide med å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/ sosialtjeneste. Arbeidet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Innsatsen har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse og skjema for overgangsrutiner. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Kompetanse relatert til psykisk helse, rusmidler og vold Kompetansesenteret har etablert et regionalt samarbeid med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest), RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging-region vest) og Bufetat, for å tilby kommuner i regionen et opplæringsprogram i tidlig intervensjon vedrørende psykisk helse, rus og vold. Programmet gir opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Opplæringen er ett element i en bred tverrsektoriell satsning på tidlig intervensjon i kommunene, og går over seks kursdager. Programmet retter seg mot alle faggrupper som arbeider i forhold til gravide og familier med barn opp til skolealder - med vekt på deltakelse fra fastleger, jordmødre og helsesøstre. For å sikre den tverrsektorielle innstasen, vektlegges også deltakelse fra barnevern, NAV, PPT, psykisk helsevern m.m. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Helsedirektoratet har initiert et nasjonalt prosjekt etter modell fra Danmark, Bedre Tverrfaglig innsats. To kommuner i regionen deltar og KoRus Bergen vil videre utvikle dette til flere kommuner. Modellen ble utviklet med barn og unge som lever i familier med rus og /eller psykiske halseproblemer som målgruppe, - en modell som viser seg å være velegnet for alt tverrfaglig og sektorielt samarbeid overfor barn og unge som det er knyttet bekymringer til. Barn som pårørende Kompetansesenteret arbeider innenfor innsatsområdet barn av rusmiddelavhengige foreldre som har pasientstatus ved rusmiddelinstitusjoner i egen region. KoRus arbeider med å utvikle kompetanse med hensyn til å støtte aktuelle pasienter i foreldrerollen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med rusmiddel-institusjoner i regionen. Målet er å utvikle kompetanse og prosedyrer for barneansvarlige ved institusjoner gjennom å tilby seminar og faglige nettverk. Barne og familieperspektivet forståelse av rus i familien Kompetansesenteret har de siste årene hatt en satsning knyttet til å sette fokus på å styrke innsatser i forhold til barn og unge som pårørende til personer med rus og psykiske vansker. Bakgrunnen for denne satsningen har blant annet vært innføringen av nytt lovverk tilknyttet barneansvarlige, de nye retningslinjene som er kommet i forhold til behandling og oppfølging av ROP pasienter, samt en undersøkelse kompetansesenteret har gjennomført i regionen (Hordaland og Sogn og Fjordane) i forhold til de nye ROP-retningslinjene, hvor det fremkom behov for økt kompetanse på dette området. De siste årene har kompetansesenteret arrangert kursrekker for fagpersoner i TBS, spes. helsetj., Bufetat og kommunal sektor. Disse kursrekkene er blitt evaluert som svært nyttige som kompetansehevende innsatser forhold til å identifisere barn i risiko, og få etablert god samtalemetodikk i møte med barn og unge og deres familier. 20 Kurskatalog 2014

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan D A G 1D E L EN September 2016 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er jeg Hvem er dere? Hva er Tidlig

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen Ung i Agder 03.11.16 Elisabeth Urstad Bakgrunn Kilde: SSB Det er sosial ulikhet i hvem som fullfører videregående opplæring Prosentandel som gjennomfører videregående

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Nasjonal rusmiddelpolitikk

Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonale føringer og Helsedirektoratets arbeid med studenter og alkohol 12.06.2013 1 Alkoholens rolle i studentkulturen Viktig inngangsbillett til studentmiljøet Inkluderende

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Trygghet, tillit, håp og forankring. Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid

Trygghet, tillit, håp og forankring. Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid Trygghet, tillit, håp og forankring Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid Om oss NAV, 30.07.2014 Side 2 Innhold Bakgrunn for prosjektet Formål Målsetting og delmål Metoden Arbeidsprosessen Resultater

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Bedre tverrfaglig innsats En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: I bvtj.loven, sostj.loven og kommhtj.loven er det bestemmelser om at den enkelte

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Porsanger kommune 1D E L EN Februar 2017 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er vi? Hvem er dere? Hva er Tidlig inn? Dag 1 del en side 2 Dagens

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. September 2017

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. September 2017 Pakkeforløp for psykisk helse og rus September 2017 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende forløp 2 Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt.

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt. Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET SKRIV FOR LIVET 2 Prosjektnr 2009/1/012

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer