KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene."

Transkript

1 KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog

2 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2013

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Bergen Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 februar/mars K01 13 Motiverende samtale, Trinn I Innføringskurs dato: februar kl sted: Bergen pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad og psykolog Anne Omenås, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist 25. januar Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikkekonfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. K02-13 Regionale nettverkssamlinger i Motiverende Samtale (MI) dato: 5. mars, 11. juni og 20. november kl Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist 22. februar Målgruppe: KoRus Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene vil i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane invitere til nettverkssamlinger for fagfolk i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har MI-kunnskaper tilsvarende introduksjonskurs og fordypningskurs. Samlingene går over tre ganger i løpet av Deltakerne vil utgjøre det regionale nettverket i Motiverende samtale. mål: Målsettingen med å etablere nettverket, er å tilby deltakerne å vedlikeholde og videreutvikle allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen Motiverende samtale. Kortere forelesninger over sentrale temaer i MI Gruppearbeid og øvelser Feedback på eget samtalematerialele. GRATIS Påmelding forutsetter deltakelse på alle samlingene. 4 Kurskatalog 2013

5 K03-13 NYTT KURSTILBUD I MI Motiverende samtale: Utvidet Innføringskurs NYTT Deltakelse på kursert forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. dato: mars og 24. mai kl Kurstilbudet er nytt av året og vil gå over tre dager. Pris: kr 2.900,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykolog Irene Kråkenes Tyssen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Deltakere fra dette kurset vil bli prioritert ved påmelding til fordypningskurset i MI (Trinn II) i november 2013 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Påmeldingsfrist: 1. mars Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Det vil bli fokusert på hvordan gjenkjenne, hente frem og respondere på klientens egne grunner, ønske, behov og mulighet for endring. Ulike rådgivningsstrategier som kan være nyttig i en samtale vil bli presentert. 5

6 april/mai Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Deltakelse på kursert forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. K04-13 Rus og etnisitet kultur, eksil og utfordringer Dato: 4. og 5. april kl Pris: kr. 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Psykolog Mehdi Farshbaf, sosialantropolog Espen Freng og tidligere mindreårig asylsøker Haidar Hamra Ansvarlig: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 22. mars Målgruppe: Førskolelærere/lærere, helsesøstre/ skolehelsetjenesten, SLT- koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, NAV-ansatte, andre. Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet. Denne kursdagen ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper. Mål: Etter endt kurs skal deltakerne ha generelle kunnskaper om kulturelle utfordringer i klientarbeid (rus / etnisitet), ha økte ferdigheter i møtet med brukergruppen, og få innblikk i alternative måter å se på rus og psykisk lidelse avhengig av kultur. 6 Kurskatalog 2013

7 K05-13 Kunnskapsbasert arbeid Dato: 3. mai, kl Sted: Bryggens Museum, Bergen Pris: kr. 300,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Eksterne bidragsytere samt representanter fra arrangørene Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Alrekstad/Godvik skole og kompetansesenter for samhandlingsvansker. Maks antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 22. april Målgruppe: Førskolelærere/lærere, helsesøstre/ skolehelsetjenesten, SLT-koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, NAV-ansatte, andre. Hvor henter vi kunnskapen fra i arbeidet med risikoutsatte mennesker? Hvordan vektes forholdet mellom de ulike kunnskapene som inngår i den enkeltes handlingsrepertoar? Og i hvilken grad reflekterer vi over kunnskapskildene som inngår i dette repertoaret? I kunnskapsbasert arbeid har brukerstemmen og den erfaringsbaserte kunnskapen en naturlig plass sammen med den forskningsbaserte kunnskapen. Men hvordan øker vi bevisstheten om hvilke type kunnskaper vi fatter våre valg og baserer våre handlinger på? K06-13 Personlighetsvansker og ruslidelser Dato: mai kl 09: GRATIS Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere/ansvar: Psykologspesialistene Nina Arefjord og Nina Elin Andresen, KoRus Bergen Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 10. mai Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet Diagnostiser og diagnostisering Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Anbefalte generelle behandlingsstrategier Dialektisk atferdsterapi Mentaliseringsbasert terapi 7

8 K07-12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Dato: mai kl. 09:00 15:30 Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 13. mai Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K08-12 Sertifisering for arbeid i kjønnsspesifikke tiltak kjønnsspesifikk GRATIS behandling ruslidelser Dato: Sertifiseringskurset vil gå over 3 samlinger á 2 dager 1. samling: juni samling: oktober samling: februar 2014 Pris: kr 2.900,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 45 Påmeldingsfrist: 24. mai Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Kjønnsforskjeller rusrelaterte vansker / Etikk og dilemma Teoretisk forståelse, Kvinner og relasjoner / Mannen i et relasjonelt perspektiv / Behandlingsvalg - hva er god behandling og hva nytter / Behandlingsstrategier Unge kvinner jentesosialisering og veier inn i rusen Sinte unge menn / Beretninger om beskyttelse kriser og psykisk helse / Vold og grensekrenkelser, senskader etter seksuelle overgrep / Verstinger som ikke er så verst. Om å forstå voldsutøveren / Roller i familie og nettverk Mannens selvbilde sett opp mot rus, arbeid og bolig Kjønnets betydning også for terapeuten/ Om å gi mannen et kjønn i rusbehandlingen / Positiv maskulinitet Kommunikasjon som krenker Påmelding forutsetter deltakelse på alle samlinger 8 Kurskatalog 2013

9 K09-13 Rusfaglig Forum vår Dato: 13. juni Pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/Sogn og Fjordane Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 6. juni Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon K10-13 Motiverende samtale: Innføringskurs, Trinn I Dato: september kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialistene Fredrik Sylvester Jensen og Jens Ramfjord, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 23. august Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikkekonfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere 9 motstand og påvirke til endring.

10 K11-10 Rus og somatikk Dato: 19. september kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulentene Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus Bergen Påmeldingsfrist: 30. august Målgruppe: Leger og helse- og sosialpersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg og andre fagpersoner som arbeider med rusproblematikk. Kurset tar sikte på å øke deltakernes generelle kunnskaper om somatiske følgetilstander av rusmiddelbruk. Fokus vil være på somatiske sykdommer forårsaket av langvarig rusmiddelbruk, infeksjonssykdommer og skader som konsekvens av rusmiddelinntak. TVIL 2013 Stemme Dato: september Sted: Oslo, Lærernes Hus, Utdanningsforbundets konferansesenter De tverrfaglige tvilsdagene arrangeres for 12. år på rad, og er tilbake i Norge for første gang siden Arrangementet vil løfte frem aspekter ved begrepet stemme. Selve strukturen vil bygge videre på Københavnutgaven fra 2012: sentral plassering, avviklet på ukedager, med plenumsesjoner, verksteder, paneler, debatter og aktive kunstnere, som syr det hele sammen. Bekreftede navn allerede er forfatter og journalist Åsa Linderborg årets tvilsforedragsholder, Marie Bergman musikerlegende med sin eget røstakademi og forfatter Merethe Lindstrøm. Markante kvinnestemmer fra politikk, oppvekst, utdanning, media, organisasjonsliv, sosialt arbeid og rusforebygging vil både bringe til torgs og bli utfordret av de stille, ofte knapt hørbare stemmer i samfunnet, som likevel kan vise seg å ha stor styrke er dessuten året som rommer 100-års markeringen av kvinners stemmerett i Norge. Tvilsdagene vil gjenspeile dette. Den urbane lokaliseringen gjør det også mulig å innlemme flere kulturelle og politiske institusjoner i forløpet. TVIL2013-STEMME vil vise stor kontinuitet i den norske arrangørgruppen. Prosjektledelsen er ved bergensbaserte Wilhelmsen Kulturformidling primus motor siden starten i For mer informasjon, se 10 Kurskatalog 2013

11 K12-13 Rus i familien fokus på barna Dato: 9. og 10. oktober kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Psykologspesialist Kerstin Söderström Ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken og psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 20. september Målgruppe: Fagfolk fra kommuner, Bufetat og spesialisthelsetjenesten som arbeider med foreldre og barn. Kursdagene fokuserer på rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv, og vil presentere ulike perspektiver og konkret metodikk i møte med familier hvor det er rusproblemer. Dag en vil psykologspesialist Kerstin Söderström presentere bruk av mentalisering i møte med familier der foreldre har et rusproblem. Andre dag vil ulike kompetansemiljøer ut fra et spesifikk case presentere innfallsvinkler til hvordan en kan arbeide med rus i familien med fokus på barna. K13-13 ÖPP-kurs nivå 1, formidlerkurs Dato: oktober kl Pris: kr.1.200,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner ved KoRus Bergen Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus Bergen Maks antall deltakere: 20 Påmeldingsfrist: 11. oktober Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. 11

12 K14-13 Kurs med Susan Hart Dato: 29. oktober Pris: kr 900,- (inkl. kaffe/lunsj) Foreleser: Psykolog og forsker Susan Hart Ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen og klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 11. oktober Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne. Tema: Nevroaffektiv utviklingspsykologi, psykoterapi sett fra et kjønnsperspektiv. Fokus på barn, ungdom voksne. Susan Hart er privatpraktiserende psykolog som arbeider primært med å veilede behandlere/psykologer/pedagoger innen familiebehandling, barnevern, sosial- og helsetjenesten. Hun har skrevet og vært redaktør for flere fagbøker innen fagområdet utviklingspsykolog og behandling. Hart har en særlig kompetanse på nevroaffektiv utviklingspsykologi og er en meget anerkjent foredragsholder. K15-13 Nasjonal konferanse i Oslo: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Dato: november Sted: Oslo Pris: kr ,- Deltakerne må selv dekke opphold og reiseutgifter arrangør: KoRus Bergen i samarbeid med Helsedirektoratet og andre regionale kompetansesentre. Påmeldingsfrist: 21. oktober Målgruppe: Regionale kompetansesentre innen rus, rusrådgivere, førskolelærere/lærere, helsesøstre/skolehelsetjenesten, politi, kulturarbeidere, SLT- koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, NAV-ansatte, andre. Norske familiekonstellasjoner er langt mer varierte i dag enn for 20 år siden. Ingen familier er helt som andre og godt foreldreskap kan ikke uten videre settes på formel. Konferansen setter søkelys på individuelle, kulturelle og strukturelle sider ved moderne foreldreskap. Stikkord: Angsten for oppdragelse, familien i et klasseperspektiv, skilsmisser som risikofaktor?, barnehagen som forebyggingsarena, fra barndom til faktura, jakten på normalitet. 12 Kurskatalog 2013

13 K16-13 Introduksjon til mentaliseringsbasert terapi (MBT) Dato: november kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) GRATIS Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykolog Helga Mjeldheim, Stiftelsen Bergensklinikkene og psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 25. oktober Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Gi grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT) i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. K17-13 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst Dato: 14. og 15. november kl Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 1. november Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat /sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. 13

14 K18-13 Motiverende samtale, Fordypningskurs Trinn II Dato: november kl GRATIS Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 7. november Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I). Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det legges videre vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til kort repetisjon av sentrale elementer i Motiverende samtale. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper i metoden og til kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Deltakere som har gjennomført utvidet innføringskurs i Motiverende samtale (Trinn I), vil bli prioritert. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon 14 for å Kurskatalog etablere 2013 og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. K19-13 Jakten på det normale barnet Dato: 29. november kl Sted: Bryggens Museum, Bergen Pris: kr. 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Mari Pettervold, sosiolog, førstelektor og leder for Senter for barnehageforskning ved Høgskolen i Vestfold og Solveig Østrem, Ph. D. i teologi og førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Alrekstad/Godvik skole og kompetansesenter for samhandlingsvansker. antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 15. november Målgruppe: Ansatte i Høyskole, ansatte ved kompetansesentre, førskolelærere, lærere, helsesøstre/skolehelsetjenesten, barnevernsansatte, kulturarbeidere, SLT-koordinatorer, folkehelsekoordinatorer, kjentmenn, NAV-ansatte, andre. Jakten på målbare verdier fører stadig oftere til en standardisering med det normale barnet som ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar kurslederne til orde for å ha tillit til fagfolk med oppvurdering av faglig skjønn, metodefrihet og mangfold. I 2012 skrev de boken Mestrer, mestrer ikke jakten på det normale barnet, med utgangspunkt i mylderet av salgbare programmer og kartleggingsverktøy som har inntatt barnehagene. Selv om barnehagene danner ramme for det kritiske blikket, vil veldig mye av tenkningen ha relevans til skole, utdanning og helsefeltet.

15 K20-13 Rusfaglig Forum høst Dato: 11. desember Pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/Sogn og Fjordane Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 4. desember Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon 15

16 Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet undervisning og veiledning, opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Ved siden av kurs og konferanser tilbys kompetanse innenfor følgende områder: Planlegging Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. Folkehelsearbeidet Kommunene er gjennom folkehelselovgivning pålagt å ha oversikt over helsesituasjon og iverksette nødvendige tiltak. På rusområdet tilbyr Kompetansesenteret kommuner ulike kartleggingsredskaper for å fremskaffe oversikt over lokal helsesituasjon. Vi tilbyr kurs og oppfølging av Ungdata, BrukerPlan og Hurtig Kartlegging og handling (HKH). Kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunene Ungdata Ungdata er en nasjonal standard for nettbaserte ungdomsundersøkelser. Ungdata er utviklet av NOVA, KoRus ene og KS, på oppdrag fra Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsene har et bredt folkehelseperspektiv, som kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler, for eksempel om rus. En Ungdata-undersøkelse gir kommunen oversikt over situasjonen blant vanlig ungdom på ungdomsskoletinnet og videregående skole, på flere viktige områder som har betydning for helse, trivsel og problemutvikling, og er slik et godt utgangspunkt for planlegging av forebyggende arbeid lokalt. Kommuner kan henvende seg direkte til kompetansesenteret for å få gjennomført ungdomssundersøkelse. I 2013 vil vi etablere nettverk for kommuner som anvender Ungdata. BrukerPlan Kompetansesenteret har inngått samarbeid med Fylkesmannen, Stavanger Universitetssykehus og helseforetak regionalt for å tilrettelegge for bruk av BrukerPlan i kommuner i regionen. HKH Kompetansesenteret kan bistå kommuner som ønsker å gjennomføre en hurtig kartlegging og utvikle handlingsalternativer innenfor avgrensede temaer. Kommuner arbeider selvstendig og gjennomfører kartleggingen, og kompetansesenteret bistår med veiledning av prosessen. 16 Kurskatalog 2013

17 Forebyggende arbeid Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av overstadig beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold, voldsepisodene også reduseres, og også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serveringsstedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontroll, offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg i kommunene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt KoRus Bergen. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen ÖPP Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. KoRus Bergen har et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i spissområdet: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Rusforebygging i fredstid Forebyggingsprosjektet Rusforebygging i fredstid har fokus på å styrke og understøtte foreldre, barnehager og skoler i arbeidet i og rundt de sårbare overgangene mellom omsorgs- og læringsarenaene for barn i alderen 1 til 15 år. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KoRus og Bergen kommune i utvalgte barnehager og skoler i tre bydeler. 17

18 Tidlig intervensjon Føre Var KoRus Bergen har siden våren 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Målsettingen for arbeidet er å identifisere, overvåke og rapportere om tilgjenglighet og bruk av rusmidler på en rask og pålitelig måte. Føre Var er et lokalbasert overvåkingssystem som samler inn data fra ulike kilder to ganger årlig. Data analyseres og rapporteres tilbake som mønstre og tendenser i rusmiddelbruk. Funn fra Føre Var rapporteres lokalt, regionalt og nasjonalt samt til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet for å ta tidsriktige og kunnskapsbaserte beslutninger. KoRus Bergen tilbyr opplæring og veiledning til kommuner som ønsker å få oversikt over lokale rustrender gjennom Føre Var - prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Kompetansesenter og forskningsavdeling, deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Addressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et (2-årig) europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett.med ReDNet kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. Hurtigkartlegging (HKH) Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. KoRus Bergen har i samarbeid med Utekontakten i Bergen tilpasset modellen til norske forhold. Målsettingen er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort kartleggingsperiode, og utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. For å utforske problemstillingen(e) bredt bruker kartleggingen ulike metodiske tilnærminger. KoRus Bergen har et nasjonalt opplæringsansvar i metoden til andre kompetansesentra. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Vi har kalt beredskapen Kjentmann: Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rus bruk hos elelver, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. 18 Kurskatalog 2013

19 Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Kompetansesenteret tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. Opptur er en forkortet versjon av To Do or Not to Do? programmet og er laget for å nå ut til grupper av ungdommer som ikke har tilknytting til skolen og gjennomføringen av programmet kan skje i andre sammenhenger, f.eks i ungdomsklubber. Unge i risiko skulkprosjekt og samarbeid hjem&skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å sette fokus på å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd. Med bakgrunn i denne kunnskapen og tidligere utført undersøkelse rundt elever i ungdomsskolen med skulkproblematikk, er det utviklet og tilbudt en innsats overfor skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere bydeler i Bergen og kommuner i regionen har deltatt i utviklingsarbeidet. Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, samarbeid med foresatte, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes kommunikasjonsmetodikk gjennom Motiverende Samtale tilpasset målgruppen. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen tilbys nye kommuner/skoler å implementere kunnskap fra undersøkelsen og erfaringer gjort ved prosjektskolene. Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år Kompetansesenteret har over flere perioder invitert barnevern og NAVtjensten til innsats for tidlig intervensjon overfor unge i risiko, - med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som kan være i fare for å utvikle rusproblem. Spesielt i arbeidet har en satset på kartlegging av rusbruk, oppfølging av de unge, og arbeide med å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/sosialtjeneste. Arbeidet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Innsatsen har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse og skjema for overgangsrutiner. 19

20 Rus og voksenbefolkningen - En kjønnsspesifikk tilnærming I 2010 startet kompetansesenteret et arbeid med fokus på voksengruppen og rusproblematikk. En har anvendt ulik metodikk, - arbeidet med kunnskap ut fra en kjønnet forståelse og tilnærming. Det har blitt arbeidet med å implementere kunnskap om rusvaner blant voksne kvinner/menn, stimulere til økt bevissthet om risikosituasjoner og målgrupper, forbedre kompetanse overfor ledere i utvalgte bedrifter.) De siste par årene har en og prioritert opplysningsarbeid gjennom media og undervisning overfor samarbeidspartnere. Opplæringsprogrammet kompetanse relatert til psykisk helse, rusmidler og vold Kompetansesenteret har etablert et regionalt samarbeid med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest), RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging-region vest) og Bufetat, for å tilby kommuner i regionen et opplæringsprogram i tidlig intervensjon vedrørende psykisk helse, rus og vold. Programmet gir opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Opplæringen er ett element i en bred tverrsektoriell satsning på tidlig intervensjon i kommunene, og går over fem kursdager. Programmet retter seg mot alle faggrupper som arbeider i forhold til gravide og familier med barn opp til skolealder - med vekt på deltakelse fra fastleger, jordmødre og helsesøstre. For å sikre den tverrsektorielle innstasen, vektlegges også deltakelse fra barnevern, NAV, PPT, psykisk helsevern med mer. andlingsprogrammet fokuserer på å hjelpe mennesker, som opplever intense og vanskelige følelser, har impulsgjennombrudd og har problemer med å etablere og fastholde relasjoner til andre. Gravide og småbarnsforeldre Kompetansesenteret har invitert med kommuner for å utvikle kompetanse med mål om å kunne gi tidligst mulig hjelp og på lavest mulig nivå til gravide - og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer. Ut fra kunnskapen om målgruppens sammensatte problemer samarbeides det for å utvikle helhetlige og fleksible tilbud med ansvars- og rollefordeling i ulike tjenester. Med utgangspunkt i eksisterende samarbeidsfora og lokale instansers spesialkompetanse på området, arbeides det med å implementere kartleggingsverktøy/kompetanseutvikling og Motiverende Samtale inngår som kompetansetiltak overfor helsepersonell. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Helsedirektoratet har initiert et nasjonal prosjekt etter modell fra Danmark, Bedre Tverrfaglig innsats. To kommuner i regionen deltar og KoRus Bergen vil videre utvikle dette til flere kommuner. Modellen ble utviklet med barn og unge som lever i familier med rus og /eller psykiske halseproblemer som målgruppe, - en modell som viser seg å være velegnet for alt tverrfaglig og sektorielt samarbeid overfor barn og unge der det er knyttet bekymringer til. Barn som pårørende Kompetansesenteret arbeider innenfor innsatsområdet barn av rusmiddelavhengige foreldre som har pasientstatus ved rusmiddelinstitusjoner i egen region. Kompetansesenteret har startet et arbeid i den hensikt å etablere gode rutiner og prosedyrer på området, og å utvikle handlingskompetanse med hensyn til å støtte aktuelle pasienter i foreldrerollen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med rusmiddelinstitusjoner i vår region som det er inngått et samarbeid med. Målet er å utvikle kompetanse og prosedyrer for barneansvarlige ved institusjonene i regionen, gjennom å tilby seminarer og faglig nettverk. 20 Kurskatalog 2013

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Eldre med skadelige rusmiddelvaner ELDRE MED SKADELIGE RUSMIDDELVANER 81 Rusfag nr. 1 2015 Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Folkehelse - forebygging tidl.interv. - behandling Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Innlandsmodellen- Med barnet i mente

Innlandsmodellen- Med barnet i mente Innlandsmodellen- Med barnet i mente Behandlingslinjer for sped og småbarn som er i risiko på grunn av foreldrenes rusproblemer og/eller psykiske vansker Opplæringsprogrammet Tidlig Inn,arbeidsseminarer,

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Rus og Psykiske Lidelser

Rus og Psykiske Lidelser Rus og Psykiske Lidelser ROP- Seminar JDPS 16.10.2013 Åse Christiansen Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Problemområdet Økt bruk av alkohol i Europa de siste 15 år er en trussel mot folkehelsen

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Modeller for rusbehandling

Modeller for rusbehandling Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Modeller for rusbehandling Ved psykologspesialist Helga Tveit SSHF ARA Poliklinikk, Kristiansand

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring Espen Enoksen Daglig leder Oppdraget: Å fremme forskning og kunnskapsformidling og

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Fanger faglige retningslinjer for rusfeltet opp hva sentrale teorier for forståelse av rusavhengighet sier er viktig i behandling av rusavhengighet?

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen

Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen innhold DEL 1. VALG AV INNSATSKOMMUNER/-BYDELER I 2011 DEL 2. BESKRIVELSE AV AKTIVITETER I 2011 DEL 3. SPESIALISTHELSETJENESTEN, FORSKNING

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Oslo 18. november 2015 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet FORELDRE- MØTE NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet Programmet er en forskningsbasert metode som

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Add a friend Jentegrupper

Add a friend Jentegrupper Add a friend Jentegrupper DelTa, Steinkjer 21. mai 2014 Jenter og rus Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge Illustrasjoner av Knut Høihjelle 1 Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Tidlig innsats overfor ungdom. DelTa kurs for kommuneansatte

Tidlig innsats overfor ungdom. DelTa kurs for kommuneansatte Tidlig innsats overfor ungdom DelTa kurs for kommuneansatte Kurs i 4 moduler som omhandler: Rus og ungdomskultur Å se - og komme i møte Fra bekymring til handling Samhandling som suksesskriterie I tillegg:

Detaljer