KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene."

Transkript

1 KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog

2 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Stiftelsen Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2013

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Bergen Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 februar/mars K01 13 Motiverende samtale, Trinn I Innføringskurs dato: februar kl sted: Bergen pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialsykepleier Marit Markestad og psykolog Anne Omenås, Stiftelsen Bergensklinikkene maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist 25. januar Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikkekonfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. K02-13 Regionale nettverkssamlinger i Motiverende Samtale (MI) dato: 5. mars, 11. juni og 20. november kl Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist 22. februar Målgruppe: KoRus Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene vil i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane invitere til nettverkssamlinger for fagfolk i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har MI-kunnskaper tilsvarende introduksjonskurs og fordypningskurs. Samlingene går over tre ganger i løpet av Deltakerne vil utgjøre det regionale nettverket i Motiverende samtale. mål: Målsettingen med å etablere nettverket, er å tilby deltakerne å vedlikeholde og videreutvikle allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen Motiverende samtale. Kortere forelesninger over sentrale temaer i MI Gruppearbeid og øvelser Feedback på eget samtalematerialele. GRATIS Påmelding forutsetter deltakelse på alle samlingene. 4 Kurskatalog 2013

5 K03-13 NYTT KURSTILBUD I MI Motiverende samtale: Utvidet Innføringskurs NYTT Deltakelse på kursert forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. dato: mars og 24. mai kl Kurstilbudet er nytt av året og vil gå over tre dager. Pris: kr 2.900,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykolog Irene Kråkenes Tyssen og sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Deltakere fra dette kurset vil bli prioritert ved påmelding til fordypningskurset i MI (Trinn II) i november 2013 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Påmeldingsfrist: 1. mars Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Det vil bli fokusert på hvordan gjenkjenne, hente frem og respondere på klientens egne grunner, ønske, behov og mulighet for endring. Ulike rådgivningsstrategier som kan være nyttig i en samtale vil bli presentert. 5

6 april/mai Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Deltakelse på kursert forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-Analyse før dag 3. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, øke konsistent bruk av MI i sitt arbeid gjennom veiledning på egen samtalepraksis. Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn samtaleopptak 20 min. til MI-analyse, og får gjennom det veiledning på egen samtalepraksis før dag 3. K04-13 Rus og etnisitet kultur, eksil og utfordringer Dato: 4. og 5. april kl Pris: kr. 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Psykolog Mehdi Farshbaf, sosialantropolog Espen Freng og tidligere mindreårig asylsøker Haidar Hamra Ansvarlig: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 22. mars Målgruppe: Førskolelærere/lærere, helsesøstre/ skolehelsetjenesten, SLT- koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, NAV-ansatte, andre. Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet. Denne kursdagen ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper. Mål: Etter endt kurs skal deltakerne ha generelle kunnskaper om kulturelle utfordringer i klientarbeid (rus / etnisitet), ha økte ferdigheter i møtet med brukergruppen, og få innblikk i alternative måter å se på rus og psykisk lidelse avhengig av kultur. 6 Kurskatalog 2013

7 K05-13 Kunnskapsbasert arbeid Dato: 3. mai, kl Sted: Bryggens Museum, Bergen Pris: kr. 300,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Eksterne bidragsytere samt representanter fra arrangørene Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Alrekstad/Godvik skole og kompetansesenter for samhandlingsvansker. Maks antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 22. april Målgruppe: Førskolelærere/lærere, helsesøstre/ skolehelsetjenesten, SLT-koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, NAV-ansatte, andre. Hvor henter vi kunnskapen fra i arbeidet med risikoutsatte mennesker? Hvordan vektes forholdet mellom de ulike kunnskapene som inngår i den enkeltes handlingsrepertoar? Og i hvilken grad reflekterer vi over kunnskapskildene som inngår i dette repertoaret? I kunnskapsbasert arbeid har brukerstemmen og den erfaringsbaserte kunnskapen en naturlig plass sammen med den forskningsbaserte kunnskapen. Men hvordan øker vi bevisstheten om hvilke type kunnskaper vi fatter våre valg og baserer våre handlinger på? K06-13 Personlighetsvansker og ruslidelser Dato: mai kl 09: GRATIS Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere/ansvar: Psykologspesialistene Nina Arefjord og Nina Elin Andresen, KoRus Bergen Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 10. mai Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet Diagnostiser og diagnostisering Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Anbefalte generelle behandlingsstrategier Dialektisk atferdsterapi Mentaliseringsbasert terapi 7

8 K07-12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Dato: mai kl. 09:00 15:30 Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 13. mai Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K08-12 Sertifisering for arbeid i kjønnsspesifikke tiltak kjønnsspesifikk GRATIS behandling ruslidelser Dato: Sertifiseringskurset vil gå over 3 samlinger á 2 dager 1. samling: juni samling: oktober samling: februar 2014 Pris: kr 2.900,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Medarbeidere i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og spesialkonsulent Solveig Storbækken, KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 45 Påmeldingsfrist: 24. mai Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Kjønnsforskjeller rusrelaterte vansker / Etikk og dilemma Teoretisk forståelse, Kvinner og relasjoner / Mannen i et relasjonelt perspektiv / Behandlingsvalg - hva er god behandling og hva nytter / Behandlingsstrategier Unge kvinner jentesosialisering og veier inn i rusen Sinte unge menn / Beretninger om beskyttelse kriser og psykisk helse / Vold og grensekrenkelser, senskader etter seksuelle overgrep / Verstinger som ikke er så verst. Om å forstå voldsutøveren / Roller i familie og nettverk Mannens selvbilde sett opp mot rus, arbeid og bolig Kjønnets betydning også for terapeuten/ Om å gi mannen et kjønn i rusbehandlingen / Positiv maskulinitet Kommunikasjon som krenker Påmelding forutsetter deltakelse på alle samlinger 8 Kurskatalog 2013

9 K09-13 Rusfaglig Forum vår Dato: 13. juni Pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/Sogn og Fjordane Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 6. juni Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon K10-13 Motiverende samtale: Innføringskurs, Trinn I Dato: september kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Psykologspesialistene Fredrik Sylvester Jensen og Jens Ramfjord, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 23. august Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser. Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikkekonfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere 9 motstand og påvirke til endring.

10 K11-10 Rus og somatikk Dato: 19. september kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene og eksterne forelesere Ansvar: Spesialkonsulentene Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus Bergen Påmeldingsfrist: 30. august Målgruppe: Leger og helse- og sosialpersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg og andre fagpersoner som arbeider med rusproblematikk. Kurset tar sikte på å øke deltakernes generelle kunnskaper om somatiske følgetilstander av rusmiddelbruk. Fokus vil være på somatiske sykdommer forårsaket av langvarig rusmiddelbruk, infeksjonssykdommer og skader som konsekvens av rusmiddelinntak. TVIL 2013 Stemme Dato: september Sted: Oslo, Lærernes Hus, Utdanningsforbundets konferansesenter De tverrfaglige tvilsdagene arrangeres for 12. år på rad, og er tilbake i Norge for første gang siden Arrangementet vil løfte frem aspekter ved begrepet stemme. Selve strukturen vil bygge videre på Københavnutgaven fra 2012: sentral plassering, avviklet på ukedager, med plenumsesjoner, verksteder, paneler, debatter og aktive kunstnere, som syr det hele sammen. Bekreftede navn allerede er forfatter og journalist Åsa Linderborg årets tvilsforedragsholder, Marie Bergman musikerlegende med sin eget røstakademi og forfatter Merethe Lindstrøm. Markante kvinnestemmer fra politikk, oppvekst, utdanning, media, organisasjonsliv, sosialt arbeid og rusforebygging vil både bringe til torgs og bli utfordret av de stille, ofte knapt hørbare stemmer i samfunnet, som likevel kan vise seg å ha stor styrke er dessuten året som rommer 100-års markeringen av kvinners stemmerett i Norge. Tvilsdagene vil gjenspeile dette. Den urbane lokaliseringen gjør det også mulig å innlemme flere kulturelle og politiske institusjoner i forløpet. TVIL2013-STEMME vil vise stor kontinuitet i den norske arrangørgruppen. Prosjektledelsen er ved bergensbaserte Wilhelmsen Kulturformidling primus motor siden starten i For mer informasjon, se 10 Kurskatalog 2013

11 K12-13 Rus i familien fokus på barna Dato: 9. og 10. oktober kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Psykologspesialist Kerstin Söderström Ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken og psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 20. september Målgruppe: Fagfolk fra kommuner, Bufetat og spesialisthelsetjenesten som arbeider med foreldre og barn. Kursdagene fokuserer på rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv, og vil presentere ulike perspektiver og konkret metodikk i møte med familier hvor det er rusproblemer. Dag en vil psykologspesialist Kerstin Söderström presentere bruk av mentalisering i møte med familier der foreldre har et rusproblem. Andre dag vil ulike kompetansemiljøer ut fra et spesifikk case presentere innfallsvinkler til hvordan en kan arbeide med rus i familien med fokus på barna. K13-13 ÖPP-kurs nivå 1, formidlerkurs Dato: oktober kl Pris: kr.1.200,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner ved KoRus Bergen Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus Bergen Maks antall deltakere: 20 Påmeldingsfrist: 11. oktober Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. 11

12 K14-13 Kurs med Susan Hart Dato: 29. oktober Pris: kr 900,- (inkl. kaffe/lunsj) Foreleser: Psykolog og forsker Susan Hart Ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen og klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 11. oktober Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne. Tema: Nevroaffektiv utviklingspsykologi, psykoterapi sett fra et kjønnsperspektiv. Fokus på barn, ungdom voksne. Susan Hart er privatpraktiserende psykolog som arbeider primært med å veilede behandlere/psykologer/pedagoger innen familiebehandling, barnevern, sosial- og helsetjenesten. Hun har skrevet og vært redaktør for flere fagbøker innen fagområdet utviklingspsykolog og behandling. Hart har en særlig kompetanse på nevroaffektiv utviklingspsykologi og er en meget anerkjent foredragsholder. K15-13 Nasjonal konferanse i Oslo: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Dato: november Sted: Oslo Pris: kr ,- Deltakerne må selv dekke opphold og reiseutgifter arrangør: KoRus Bergen i samarbeid med Helsedirektoratet og andre regionale kompetansesentre. Påmeldingsfrist: 21. oktober Målgruppe: Regionale kompetansesentre innen rus, rusrådgivere, førskolelærere/lærere, helsesøstre/skolehelsetjenesten, politi, kulturarbeidere, SLT- koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, NAV-ansatte, andre. Norske familiekonstellasjoner er langt mer varierte i dag enn for 20 år siden. Ingen familier er helt som andre og godt foreldreskap kan ikke uten videre settes på formel. Konferansen setter søkelys på individuelle, kulturelle og strukturelle sider ved moderne foreldreskap. Stikkord: Angsten for oppdragelse, familien i et klasseperspektiv, skilsmisser som risikofaktor?, barnehagen som forebyggingsarena, fra barndom til faktura, jakten på normalitet. 12 Kurskatalog 2013

13 K16-13 Introduksjon til mentaliseringsbasert terapi (MBT) Dato: november kl Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) GRATIS Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykolog Helga Mjeldheim, Stiftelsen Bergensklinikkene og psykologspesialist Nina Arefjord, KoRus Bergen Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 25. oktober Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Gi grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT) i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. K17-13 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst Dato: 14. og 15. november kl Pris: Gratis (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 1. november Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat /sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. 13

14 K18-13 Motiverende samtale, Fordypningskurs Trinn II Dato: november kl GRATIS Pris: kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Maks antall deltakere: 30 Påmeldingsfrist: 7. november Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I). Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det legges videre vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til kort repetisjon av sentrale elementer i Motiverende samtale. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper i metoden og til kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. Deltakere som har gjennomført utvidet innføringskurs i Motiverende samtale (Trinn I), vil bli prioritert. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Proschaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon 14 for å Kurskatalog etablere 2013 og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. K19-13 Jakten på det normale barnet Dato: 29. november kl Sted: Bryggens Museum, Bergen Pris: kr. 600,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Mari Pettervold, sosiolog, førstelektor og leder for Senter for barnehageforskning ved Høgskolen i Vestfold og Solveig Østrem, Ph. D. i teologi og førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold Ansvar: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Alrekstad/Godvik skole og kompetansesenter for samhandlingsvansker. antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 15. november Målgruppe: Ansatte i Høyskole, ansatte ved kompetansesentre, førskolelærere, lærere, helsesøstre/skolehelsetjenesten, barnevernsansatte, kulturarbeidere, SLT-koordinatorer, folkehelsekoordinatorer, kjentmenn, NAV-ansatte, andre. Jakten på målbare verdier fører stadig oftere til en standardisering med det normale barnet som ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar kurslederne til orde for å ha tillit til fagfolk med oppvurdering av faglig skjønn, metodefrihet og mangfold. I 2012 skrev de boken Mestrer, mestrer ikke jakten på det normale barnet, med utgangspunkt i mylderet av salgbare programmer og kartleggingsverktøy som har inntatt barnehagene. Selv om barnehagene danner ramme for det kritiske blikket, vil veldig mye av tenkningen ha relevans til skole, utdanning og helsefeltet.

15 K20-13 Rusfaglig Forum høst Dato: 11. desember Pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/Sogn og Fjordane Forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Antall deltakere: Ubegrenset Påmeldingsfrist: 4. desember Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer Se egen invitasjon 15

16 Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet undervisning og veiledning, opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Ved siden av kurs og konferanser tilbys kompetanse innenfor følgende områder: Planlegging Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. Folkehelsearbeidet Kommunene er gjennom folkehelselovgivning pålagt å ha oversikt over helsesituasjon og iverksette nødvendige tiltak. På rusområdet tilbyr Kompetansesenteret kommuner ulike kartleggingsredskaper for å fremskaffe oversikt over lokal helsesituasjon. Vi tilbyr kurs og oppfølging av Ungdata, BrukerPlan og Hurtig Kartlegging og handling (HKH). Kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunene Ungdata Ungdata er en nasjonal standard for nettbaserte ungdomsundersøkelser. Ungdata er utviklet av NOVA, KoRus ene og KS, på oppdrag fra Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsene har et bredt folkehelseperspektiv, som kan utvides med valgfrie tilleggsmoduler, for eksempel om rus. En Ungdata-undersøkelse gir kommunen oversikt over situasjonen blant vanlig ungdom på ungdomsskoletinnet og videregående skole, på flere viktige områder som har betydning for helse, trivsel og problemutvikling, og er slik et godt utgangspunkt for planlegging av forebyggende arbeid lokalt. Kommuner kan henvende seg direkte til kompetansesenteret for å få gjennomført ungdomssundersøkelse. I 2013 vil vi etablere nettverk for kommuner som anvender Ungdata. BrukerPlan Kompetansesenteret har inngått samarbeid med Fylkesmannen, Stavanger Universitetssykehus og helseforetak regionalt for å tilrettelegge for bruk av BrukerPlan i kommuner i regionen. HKH Kompetansesenteret kan bistå kommuner som ønsker å gjennomføre en hurtig kartlegging og utvikle handlingsalternativer innenfor avgrensede temaer. Kommuner arbeider selvstendig og gjennomfører kartleggingen, og kompetansesenteret bistår med veiledning av prosessen. 16 Kurskatalog 2013

17 Forebyggende arbeid Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av overstadig beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold, voldsepisodene også reduseres, og også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig Vertskap gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serveringsstedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontroll, offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg i kommunene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt KoRus Bergen. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen ÖPP Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. KoRus Bergen har et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i spissområdet: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Rusforebygging i fredstid Forebyggingsprosjektet Rusforebygging i fredstid har fokus på å styrke og understøtte foreldre, barnehager og skoler i arbeidet i og rundt de sårbare overgangene mellom omsorgs- og læringsarenaene for barn i alderen 1 til 15 år. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KoRus og Bergen kommune i utvalgte barnehager og skoler i tre bydeler. 17

18 Tidlig intervensjon Føre Var KoRus Bergen har siden våren 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Målsettingen for arbeidet er å identifisere, overvåke og rapportere om tilgjenglighet og bruk av rusmidler på en rask og pålitelig måte. Føre Var er et lokalbasert overvåkingssystem som samler inn data fra ulike kilder to ganger årlig. Data analyseres og rapporteres tilbake som mønstre og tendenser i rusmiddelbruk. Funn fra Føre Var rapporteres lokalt, regionalt og nasjonalt samt til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet for å ta tidsriktige og kunnskapsbaserte beslutninger. KoRus Bergen tilbyr opplæring og veiledning til kommuner som ønsker å få oversikt over lokale rustrender gjennom Føre Var - prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Kompetansesenter og forskningsavdeling, deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Addressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et (2-årig) europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett.med ReDNet kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. Hurtigkartlegging (HKH) Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. KoRus Bergen har i samarbeid med Utekontakten i Bergen tilpasset modellen til norske forhold. Målsettingen er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort kartleggingsperiode, og utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. For å utforske problemstillingen(e) bredt bruker kartleggingen ulike metodiske tilnærminger. KoRus Bergen har et nasjonalt opplæringsansvar i metoden til andre kompetansesentra. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Vi har kalt beredskapen Kjentmann: Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rus bruk hos elelver, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev. 18 Kurskatalog 2013

19 Ung til ung formidling - To do or not to do. Et rusforebyggende program for 9. klasse To do or not to do er et rusforebyggende program rettet mot 9. klasse. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Ung til ung-formidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Et bærende prinsipp bak metodikken er at nøktern informasjon om virkning og risiko formidles av målgruppens likemenn, samt at tilnærmingen fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter til å motstå gruppepress hos målgruppen. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Kompetansesenteret tilbyr opplæring av medarbeidere i kommunen. Opptur er en forkortet versjon av To Do or Not to Do? programmet og er laget for å nå ut til grupper av ungdommer som ikke har tilknytting til skolen og gjennomføringen av programmet kan skje i andre sammenhenger, f.eks i ungdomsklubber. Unge i risiko skulkprosjekt og samarbeid hjem&skole Kompetansesenteret har i en årrekke arbeidet med å sette fokus på å styrke innsatser som kan bidra til å forebygge utvikling av risikoatferd blant barn og unge. Sentralt i arbeidet står faktorer som kan beskytte mot en negativ utvikling. Skolen og foreldre er viktige samarbeidspartnere, samtidig som de representerer viktige arenaer for arbeidet. Foreldresamarbeid med skolen beskytter mot utviklingen av risikoatferd. Med bakgrunn i denne kunnskapen og tidligere utført undersøkelse rundt elever i ungdomsskolen med skulkproblematikk, er det utviklet og tilbudt en innsats overfor skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere bydeler i Bergen og kommuner i regionen har deltatt i utviklingsarbeidet. Arbeidet utvikles både på individ- og på systemnivå. Utviklingsarbeidet inneholder; forbedring av registreringsrutiner vedrørende skulkproblematikk, samarbeid med foresatte, oppfølging og kompetanseutvikling. Som en del av prosjektet inkluderes kommunikasjonsmetodikk gjennom Motiverende Samtale tilpasset målgruppen. Som et ledd i tidlig intervensjonssatsingen tilbys nye kommuner/skoler å implementere kunnskap fra undersøkelsen og erfaringer gjort ved prosjektskolene. Barnevern og rus fokus på unge i risiko i alderen 16 til 18 år Kompetansesenteret har over flere perioder invitert barnevern og NAVtjensten til innsats for tidlig intervensjon overfor unge i risiko, - med fokus på unge barnevernklienter. Formålet har vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som kan være i fare for å utvikle rusproblem. Spesielt i arbeidet har en satset på kartlegging av rusbruk, oppfølging av de unge, og arbeide med å sikre overgangen fra å være barnevernklient til å motta tjenester fra NAV/sosialtjeneste. Arbeidet ble etablert for å skaffe oversikt over klienter i alderen år som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte, og sikre dem en nødvendig oppfølging. Innsatsen har flere fokus; kompetanseutvikling i forhold til kartlegging av problematikk, oppfølging og overføringsrutiner mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste, etablere samarbeid mellom flere barneverntjenester og sosialtjeneste for overgang mellom klienter i barneverntjeneste og sosialtjeneste. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy, skjema for mappekartlegging med fokus på risiko og beskyttelse og skjema for overgangsrutiner. 19

20 Rus og voksenbefolkningen - En kjønnsspesifikk tilnærming I 2010 startet kompetansesenteret et arbeid med fokus på voksengruppen og rusproblematikk. En har anvendt ulik metodikk, - arbeidet med kunnskap ut fra en kjønnet forståelse og tilnærming. Det har blitt arbeidet med å implementere kunnskap om rusvaner blant voksne kvinner/menn, stimulere til økt bevissthet om risikosituasjoner og målgrupper, forbedre kompetanse overfor ledere i utvalgte bedrifter.) De siste par årene har en og prioritert opplysningsarbeid gjennom media og undervisning overfor samarbeidspartnere. Opplæringsprogrammet kompetanse relatert til psykisk helse, rusmidler og vold Kompetansesenteret har etablert et regionalt samarbeid med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest), RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging-region vest) og Bufetat, for å tilby kommuner i regionen et opplæringsprogram i tidlig intervensjon vedrørende psykisk helse, rus og vold. Programmet gir opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Opplæringen er ett element i en bred tverrsektoriell satsning på tidlig intervensjon i kommunene, og går over fem kursdager. Programmet retter seg mot alle faggrupper som arbeider i forhold til gravide og familier med barn opp til skolealder - med vekt på deltakelse fra fastleger, jordmødre og helsesøstre. For å sikre den tverrsektorielle innstasen, vektlegges også deltakelse fra barnevern, NAV, PPT, psykisk helsevern med mer. andlingsprogrammet fokuserer på å hjelpe mennesker, som opplever intense og vanskelige følelser, har impulsgjennombrudd og har problemer med å etablere og fastholde relasjoner til andre. Gravide og småbarnsforeldre Kompetansesenteret har invitert med kommuner for å utvikle kompetanse med mål om å kunne gi tidligst mulig hjelp og på lavest mulig nivå til gravide - og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer. Ut fra kunnskapen om målgruppens sammensatte problemer samarbeides det for å utvikle helhetlige og fleksible tilbud med ansvars- og rollefordeling i ulike tjenester. Med utgangspunkt i eksisterende samarbeidsfora og lokale instansers spesialkompetanse på området, arbeides det med å implementere kartleggingsverktøy/kompetanseutvikling og Motiverende Samtale inngår som kompetansetiltak overfor helsepersonell. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Helsedirektoratet har initiert et nasjonal prosjekt etter modell fra Danmark, Bedre Tverrfaglig innsats. To kommuner i regionen deltar og KoRus Bergen vil videre utvikle dette til flere kommuner. Modellen ble utviklet med barn og unge som lever i familier med rus og /eller psykiske halseproblemer som målgruppe, - en modell som viser seg å være velegnet for alt tverrfaglig og sektorielt samarbeid overfor barn og unge der det er knyttet bekymringer til. Barn som pårørende Kompetansesenteret arbeider innenfor innsatsområdet barn av rusmiddelavhengige foreldre som har pasientstatus ved rusmiddelinstitusjoner i egen region. Kompetansesenteret har startet et arbeid i den hensikt å etablere gode rutiner og prosedyrer på området, og å utvikle handlingskompetanse med hensyn til å støtte aktuelle pasienter i foreldrerollen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med rusmiddelinstitusjoner i vår region som det er inngått et samarbeid med. Målet er å utvikle kompetanse og prosedyrer for barneansvarlige ved institusjonene i regionen, gjennom å tilby seminarer og faglig nettverk. 20 Kurskatalog 2013

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer