TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Skole Veggli barnehage Rollag barnehage Idrettsskolen Plan og utvikling Investeringsprosjekter: Status på verbalpunkt i budsjettvedtaket Fravær Finans Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Revidert budsjett Beløp Avvik Forvaltningsstyret trillemarka Idrettsskolen Rollag kirkelig fellesråd Enheter som ikke skal påvirke driftsresultatet Rollag barnehage Plan og utvikling Veggli barnehage Skolen Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Enheter i kommunal tjenesteproduksjon Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med kroner. Enhetene Plan og utvikling og Helse viser merforbruk mens alle de andre enhetene har mindreforbruk. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3

4 Rev.budsjett 2010 Periodisert bud 30.4 Regnskap 30.4 Avvik 30.4 Prognose avvik Forslag regulering Kommentarer: Netto drift enhetene: Redusere rammene til enhetene Skatteinntekter Redusere skatt jfr statsbudsjett Rammetilskudd Øke rammetilskudd jfr statsbudsjett Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre generelle statstilskudd Finansutgifter/inntekter Netto bruk/avsetning av fond Andre overføringer (interne) Avsetning 1,75 mill dispfond, bruk 0,45 mill næring. Redusere avsetning disp.fond med 0,6 mill Momskompensasjon av investeringer Budsjettere momskomp fra investeringer Lønnsoppgjør 2010 / reguleringspremie Premieavvik / amortisering Kraftomsetning Fast avtale med Rollag everk for Skatteinntekter Skatteinngangen pr 30. april er 3,26 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. For landet er skatteingangen 6,9 % høyere enn i fjor ved utgangen av mars mnd. Oppdaterte tall t.o.m. april foreligger ikke i skrivende stund. Opprinnelig skatteanslag for Rollag kommune på 33,9 millioner kroner bygger på anslått skatteinngang for Når skatteinngangen for 2009 ble vesentlig lavere enn forutsatt har forutsetningene for 2010 også endret seg. Det vises i denne forbindelse til sak i kommunestyret i februar måned (k-sak 3/10), hvor situasjonen ble beskrevet med nye tall fra kommunaldepartementet. Nytt anslag foreslås i tråd med nye prognoser og er 31,8 millioner kroner. Dette er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert og 7,6 % høyere enn endelig skatteinngang i For landet er skatteanslaget anslått med økning på 6,4 % i forhold til Side 4

5 MAI Differanse /2010 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai ,26 % Andel av skatt totalt i året 37 % 32 % 37 % 36 % 38 % 35 % Totalt i året Budsjett Skatteinngangen pr er 3,26% høyere enn samme tidspunkt i fjor. Sum forskuddstrekk/skatt ,62 % Budsjettanslaget i statsbudsjettet har økning på 7,6% fra 2009 noe som gir nytt skatteanslag på 31,8 mill. Se kommentarer. Rammetilskudd Den store reduksjonen i skatteinngang i forhold til forutsatt på et tidligere tidspunkt, påvirker også rammetilskuddet. Svikten i skatteinngang kompenseres med økning i rammetilskuddet på 0,7 millioner kroner, jfr. prognoser gjort av departementet. 2. Budsjettreguleringer I henhold til k-sak 3/10 ble det vedtatt at av samlet reduksjon i frie inntekter på til sammen 1,4 millioner kroner, skal 0,7 millioner kroner forsøkes dekkes inn i budsjettet for Det foreslås følgende budsjettreguleringer for å dekke inn reduksjon: Fellestjenesten - redusert ramme Skole - redusert ramme Pleie og omsorg - redusert ramme Plan og utvikling - redusert ramme Rollag barnehage - økte inntekter Veggli barnehage - økte inntekter Reduksjon skatteinntekter Økt inntektsutjevning rammetilskudd Redusert avsetning til disposisjonsfond Momskompensasjon fra investeringer Side 5

6 Fellestjenesten Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjløp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter Den økonomiske situasjonen for Fellestjenesten ser bra ut, vi har ved utgangen av 1. tertial et positivt avvik på kr Vi har noen ansvar med overforbruk, men dette vil jevne seg ut i løpet av året. IKT er det ansvaret som har størst overforbruk, dette skyldes at en del av de faste driftsutgiftene betales kvartalsvis og at vi har bokført noen utgifter til fellesprosjekter som skal refunderes av Nore og Uvdal og Flesberg. Vi har fått et innsparingspålegg på kr ,- i Denne innsparingen vil en i hovedsak kunne dekke ved innsparinger på ansvar 1803 Overformynderi. Vi hadde budsjettert med drift at Fossanåsen Transittmottak hele året, når det nå blir lagt ned må vi endre budsjettet både på inntektssiden og utgiftssiden. Det ser ut til at vi kan ta en innsparing på ca ,- her. Side 6

7 Arbeidsprogram 2010: Status Opplæring av politikere Hele året Opplæringen gjøres kontinuerlig Kompetanseutvikling, internt i Hele året enheten og i hele kommunen Det arbeides kontinuerlig med dette. Lederutvikling Hele året Arbeidet er i gangsatt, vider arbeid vil bli gjort til høsten Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning Hele året Arbeid med ny nettside er satt i gang. Utvikling av elektroniske tjenester er en del av dette. Utviklingen skjer i samarbeid med kommunene Flesberg, Hjartdal, Tinn og Nore og Uvdal Interkommunalt samarbeid Hele året Det arbeides kontinuerlig med dette, både innad i Kongsbergregionen og i Numedal. Kongsbergregionen, oppfølging Hele året /gjennomføring av felles prosjekter Kommunen deltar i flere felles prosjekt bl.a. nye nettsider, Telefonsamarbeid, IKT med mer. Videreføre Kompetansekartlegging Første halvår Kompetansekartleggingen har kommet godt i gang og må være sluttført før lokale lønnsforhandlinger til høsten Sluttføre datasikkerhetsstrategi Første halvår Arbeidet vil ikke kunne sluttføres før i andre halvår Sluttføre Kommuneplan for idrett og Andre halvår fysisk aktivitet Arbeider pågår, det tas sikte på å få sluttført dette arbeidet til høsten Utgi Under Varden Tre nr. i 2009 Et nummer er utgitt og neste er i trykken. Sommernummeret gis ut i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Målindikatorer: Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -2, ,6 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 0,8 0,8 0,8 0,8 Sykefravær 2,0 2,0 2,0 0,97 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0% Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 65 % 85 % 90 % 85% Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 95% Samfunn: Brukerundersøkelse: Kommunens nettside Intern Side 7

8 Helse Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjun sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjøp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Netto lønnsutgifter: Overforbruk kan forklares med bl.a. Det er utgiftsført 20 % stilling som sykepleier som skal refunderes av Fossanåsen v/hero. Det har vært et betydelig overforbruk av vikar, overtid og ekstrahjelp i forbindelse med én sterkt ressurskrevende bruker. Disse tjenestene har vært pliktige etter Kommunehelseloven. Situasjonen har endret seg siden april, slik at behovet framover vil ligge nærmere beregnet, normalt nivå. Kjøp av varer og tjenester i kommunal produksjon: Noen av utgiftene her gjelder avgifter for hele året uten at det er tatt hensyn til dette i periodiseringen budsjettet. Side 8

9 Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmestjenester 20 Åpen omsorg 18 Bygdeheimen 344 Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjun sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjløp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Pleie og omsorg har et samlet positivt avvik på kr Dette kan ses i sammenheng med lavt sykefravær og realistisk budsjett i henhold til dagens tjenesteyting og aktivitetsnivå. Erfaringer fra tidligere viser at merforbruket øker mot slutten av året. I tillegg er det viktig å påpeke mulige økte brukerbehov allerede fra høsten Side 9

10 Enheten har vurdert tiltak i henhold til reduksjoner i budsjett 2010, kr Mulige innsparingstiltak er omorganisering og endring av vakttyper i forbindelse med ferieavvikling. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av forsvarlighet i tjenesteytingen. Konsekvensene av innsparingstiltak i økonomiplanperioden, det vil si innsparinger fra 2011, vil medføre nye vurderinger av tjenesteytingen og antall stillingshjemler. Arbeidsprogram/utfordringer i 2010: Tiltak Kommentarer Status Rullering av Handlingsplanen Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling. Avklare planlagt forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg opp mot interkommunalt samarbeid og Samhandlingsreformen Interkommunalt Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, Arbeidet pågår. samarbeid palliasjon, rehabilitering og ernæring. Tjenestebeskrivelser Evaluere alle tjenestebeskrivelser. Under utarbeidelse. Internkontroll Revidere gjeldende dokumentasjon for internkontroll. Under utarbeidelse. Profil (administrativt IKT-verktøy) Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av Under utarbeidelse. Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) fagsystemet. Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Ikke utført. Egen sak legges fram for kommunestyret i junimøtet. EFO-modul er tatt i bruk. Side 10

11 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -5,35-3,65 0 1,18 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 50 57, ,68 Sykefravær i % 9 6,43 6 7,68 % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Riktig dimensjonerte tjenester Ja Ja Belegg institusjon i % , ,3 (to ledige rom) Antall aktive brukere med hjemmehjelp, fordelt på aktive brukere fordelt på 82,5 timer pr. uke antall timer pr. uke Antall aktive brukere med hjemmesykepleie, fordelt aktive brukere fordelt på 158,5 timer pr. uke på antall timer pr. uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Planlegging Forvaltning/saksbehandling: Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget Administrative vedtak Registrerte dokumenter i Profil Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Ja Under utarbeidelse Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester Samfunn: Brukerundersøkelse Nei Nei Nei Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Under utarbeidelse Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Ikke utført Side 11

12 NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn, etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i kommunen Overføringer Utlån Sum utgifter Andre refusjoner Avdrag på utlån Sum inntekter Sentral statusvurdering: Kommentarene omhandler Flesberg og Rollag samlet. Området Administrasjon har et negativt avvik på ca ,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i fht periodisert budsjett Side 12

13 Området sosial har samlet et positivt avvik på ca kr ,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca kr ,- i hht periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget området. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca kr ,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i hht periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca kr ,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært boligutfordringer i fht framdriften på bosetting jfr. Vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer enhetsleder at enheten er à jour i hht periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca kr ,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i hht. Partnerskapsmøte sin konklusjon. Stort fokus framover. Side 13

14 Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. Under utarbeidelse Under arbeid Etablert mulighetsstudie for barneverntjenestene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i hht plan. Tilgang på boliger vært utfordring. Gjennomført Side 14

15 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % -1,26/positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder Ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i hht. Prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI intersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja Ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Gjennomført NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 i Rollag Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig Side 15

16 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuerlig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført Side 16

17 Skole Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Etter første tertial er regnskapet for skolene i balanse. Vedrørende Lønn: Netto lønn ca ,-. Det er likevel viktig å merke seg at regnskapet for 2009 viser at skolene hadde et merforbruk på lønn i andre halvår. Dette skyldes at det ble satt inn nødvendig tiltak i hht. Opplæringslovas 5. Overforbruket på lønn drar vi med oss inn i 1. og delvis 2. tertial i Vedrørende Varer og tjenester Side 17

18 Under denne kontoen ligger betaling for opphold for elever på Numedal kompetansesenter. Her er det er påregnet et overforbruk i forhold til budsjett på ca ,- grunnet utvidet bruk. Budsjettreduksjon på kr ,- / innsparinger Budsjettsituasjonen på skole er spesiell i Fra har vi bare èn skole i kommunen. Beregninger gjort i forbindelse med vedtak om en skole, viste et behov og økonomisk dekning for nytilsetting i ca. 3,5 lærerårsverk og 1,9 årsverk assistent. Dette skyldes at mange lærere velger å gå av med pensjon, og at vi har inne et antall vikarer inneværende år. For å ta høyde for overskridelsene på brutto lønn første halvår 2010, manglende budsjettering på tiltak for elever på Numedal kompetansesenter, varslet budsjettreduksjon og behov for friske midler til lønn/pedagogisk konsulent, har vi valgt å tilsette færre lærere og assistenter enn forutsatt, hhv. ca. 50 % lærerstilling og 30 % assistentstilling. Vi mener dette ikke vil forringe kvaliteten på opplæringa. Fra nytt skoleår skal det gis tilbud om 2 timer frivillig og gratis leksehjelp pr. klasse i årstrinn. Vi tenker å gi tilbudet knyttet til SFOordningen. Det kan bli behov for å styrke bemanningen for å få dette til. Da vil det innsparte assistentårsverket måtte brukes. Videre har vi kjørt en stram budsjettdisiplin i vårhalvåret. Det blir kun foretatt helt nødvendige innkjøp inntil vi ser hva vi kan benytte av læremidler og utstyr de to skolene eier til sammen. I tillegg ser det ut som innsparingspotensialet i forholde til 2-1 kan bli noe større enn forutsatt i økonomiplanen Arbeidsprogram 2010: Planarbeid Vi arbeider videre med samkjøringen av pedagogisk personale. Et samlet personale fra gir større mulighet til utnyttelse av kompetansen til ansatte. Overgang til en skole planlegges av skoleledelsen og representanter for ansatte i samarbeid med organisasjonene. Status har vært sterkt i fokus denne perioden. Personalet opptrer mer og mer som ett kollegium. Pedagogisk personale for skoleåret 2010/11 er på plass, og kontaktlærere samt faglærere er langt på vei plassert på grupper/klasser. Det er gjennomført en prosess med rydding av begge skolene og samordning av inventar og læremidler. Side 18

19 I disse dager gjennomføres møter mellom elevene og foreldremøter i de nye klassene. Det er tatt en avgjørelse i valg av skolemodul. Videre arbeid med utviklingsplaner, årsplaner og fagplaner for skolen(e). Dette er alltid et viktig område. Fokuset på 2-1 har medført at det ikke har vært et prioritert område. De lokale fagplanene og årsplaner er alle ferdig utarbeidet. Jfr. interkommunalt samarbeid under, vil overordnet utviklingsarbeid bli fokusert fra nytt skoleår. Interkommunalt samarbeid Samarbeid mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere. Det er satt i gang arbeid på administrativt nivå i Numedalskommunene for å se på mulighetene for et økt samarbeid innenfor skole- og barnehageadministrasjon. Dette arbeidet pågår og vil kunne resultere i tiltak fra høsten Planlegging av felles satsningsområder for alle skolene i Numedal med mulighet for igangsetting av tiltak fra høsten Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling Det er opprettet et fellesforum for skoleledere i Numedal som hadde sitt første møte i februar. Tiltaket er fortsatt under utredning. Vurdering er valgt som satsningsområde for skoleåret 2010/11. Skolene i Rollag deltar aktivt i Kongsbergregionens skoleutviklings- og IKTsatsing. Våre IKT-veiledere er ressurspersoner i regionen, og de har en nøkkelrolle i kommunens satsing på IKT. Nye reformer, lovendringer av betydning Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for skolen. Vurdering av elevene blir et satsningsområde fremover. Nye forskrifter fra Utdanningsdirektoratet. Tilbudet er meget viktig for elevene. Se over. Side 19

20 Målindikatorer: Status Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomført samtaler med de fleste i forb. med fordeling av arbeidsoppgaver fra Tjeneste: Leseferdighet Nasjonale prøver Styrket Tester innført Rutiner på oppfølging. Tett samarbeid m/ppt Godt system på testing og tett samarbeid med PPT. Rutinene på oppfølging kan bli bedre. Som før. Karakterer U-trinnet Bedret Oppfølging av tester Elevene følges opp. Vurdering/ evaluering. Mappevurdering ungdomstrinn U-trinnet 100 % 100 % 100 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Mappevurdering barnetrinn 50 % 70 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Elevinspektørene kl 100 % kl kl Gjennomført i klasse. Elektroniske tjenester/selvbetjening: Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper. 100 % 100 % 100 % 100 % I tillegg foreldre som målgruppe Fronter er meget godt innarbeidet. Vil videreutvikle bruken med vurdering som valgt satsningsområde. Søknadskjema for SFO-påmelding 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % elektronisk søkning i år. Må utvikle muligheten for elektronisk tilbakemelding til søkerne. Side 20

21 Veggli barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot merforbruk på annen lønn. Andre driftsutgifter: - foretatt innkjøp i begynnelsen av året, periodiseringen av budsjettet har ikke fanget opp dette. Driftsinntekter: - barnehagene i Rollag kommune har mottatt mer i barnehagetilskudd og skjønnsmidler enn forutsatt i budsjettet. Side 21

22 Rollag barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot det høye forbruket på vikar ved sykdom. Andre driftsutgifter: - kontorutgifter brukt mer enn periodisert, dette er årsak i innkjøp av tonere til skriver og kopimaskin som er forholdsvis kostbare. - ellers foretas innkjøp etter behov, noe som gjør det vanskelig å periodisere. Driftsinntekter: - det er kommet inn noe mer foreldrebetaling enn periodisert, dette vil jevne seg ut til høsten da det er færre barn i barnehagen fra 15.august. - barnehagene i Rollag kommune er tildelt skjønnsmidler våren Side 22

23 Begge barnehagene: Arbeidsprogram 2010: Aktivitet Status Barnehageplan Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Vår. Arbeidet med barnehageplanen er planlagt å ta til høsten 2010, enhetsleder ønsker å se arbeidet i sammenheng med samfunnsdelen i kommuneplanen. Kommunens satsningsområder Kompetanseplan Brukerundersøkelse GAT OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Vår. Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Vår. Innføre GAT ressursstyringssystem i Veggli barnehage, er innført i Rollag barnehage. Vår. Daglig bruk og ajourhold av administrasjonssystemet OPPAD. Utrede muligheten for felles oppvekst/kultur senter i Numedal, i samarbeid med rektor. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, ca. 4 ganger pr. år. Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Men, samtidig å opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene, det skal gjennomføres et planlagt tilsyn i hver barnehage i løpet av for barn, bør gjenspeile seg i barnehageplanen. Frist for å søke Fylkesmannen om kompetansemidler er 7.juni. Det ser ut til at Rollag kommunes barnehager får kr til kompetansehevingstiltak for de ansatte. GAT er innført og brukes i begge barnehagene. OPPAD brukes til opptak og fakturering. Barnehagene har så langt ikke vært involvert i utredningen av felles oppvekst/kultursenter i Numedal. Nettverkssamling er planlagt i slutten av mai i Krødsherad, og i oktober i Rollag. Utover det er det ved behov i Barnehagene driver så kostnadseffektivt som mulig. Vi ser ingen mulighet til å opprettholde det gode barnehagetilbudet og samtidig kutte i kostnadene. Rollag kommune er med i et samarbeid i Kongsbergregionen vedr. tilsyn av barnehager. Dette er et interkommunalt samarbeid bland annet for å sikre objektivitet under tilsyn. Rollag kommune vil ikke føre tilsyn med egne barnehager før våren 2011, dersom oppsatt plan i prosjektgruppen overholdes. Side 23

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 5 Helse... 7 Pleie og omsorg... 8 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 11 Skole...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 61/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 61/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse... 12 Pleie og omsorg... 14 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 17 Veggli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 60/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 60/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer