TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Skole Veggli barnehage Rollag barnehage Idrettsskolen Plan og utvikling Investeringsprosjekter: Status på verbalpunkt i budsjettvedtaket Fravær Finans Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Revidert budsjett Beløp Avvik Forvaltningsstyret trillemarka Idrettsskolen Rollag kirkelig fellesråd Enheter som ikke skal påvirke driftsresultatet Rollag barnehage Plan og utvikling Veggli barnehage Skolen Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Enheter i kommunal tjenesteproduksjon Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med kroner. Enhetene Plan og utvikling og Helse viser merforbruk mens alle de andre enhetene har mindreforbruk. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3

4 Rev.budsjett 2010 Periodisert bud 30.4 Regnskap 30.4 Avvik 30.4 Prognose avvik Forslag regulering Kommentarer: Netto drift enhetene: Redusere rammene til enhetene Skatteinntekter Redusere skatt jfr statsbudsjett Rammetilskudd Øke rammetilskudd jfr statsbudsjett Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre generelle statstilskudd Finansutgifter/inntekter Netto bruk/avsetning av fond Andre overføringer (interne) Avsetning 1,75 mill dispfond, bruk 0,45 mill næring. Redusere avsetning disp.fond med 0,6 mill Momskompensasjon av investeringer Budsjettere momskomp fra investeringer Lønnsoppgjør 2010 / reguleringspremie Premieavvik / amortisering Kraftomsetning Fast avtale med Rollag everk for Skatteinntekter Skatteinngangen pr 30. april er 3,26 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. For landet er skatteingangen 6,9 % høyere enn i fjor ved utgangen av mars mnd. Oppdaterte tall t.o.m. april foreligger ikke i skrivende stund. Opprinnelig skatteanslag for Rollag kommune på 33,9 millioner kroner bygger på anslått skatteinngang for Når skatteinngangen for 2009 ble vesentlig lavere enn forutsatt har forutsetningene for 2010 også endret seg. Det vises i denne forbindelse til sak i kommunestyret i februar måned (k-sak 3/10), hvor situasjonen ble beskrevet med nye tall fra kommunaldepartementet. Nytt anslag foreslås i tråd med nye prognoser og er 31,8 millioner kroner. Dette er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert og 7,6 % høyere enn endelig skatteinngang i For landet er skatteanslaget anslått med økning på 6,4 % i forhold til Side 4

5 MAI Differanse /2010 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai ,26 % Andel av skatt totalt i året 37 % 32 % 37 % 36 % 38 % 35 % Totalt i året Budsjett Skatteinngangen pr er 3,26% høyere enn samme tidspunkt i fjor. Sum forskuddstrekk/skatt ,62 % Budsjettanslaget i statsbudsjettet har økning på 7,6% fra 2009 noe som gir nytt skatteanslag på 31,8 mill. Se kommentarer. Rammetilskudd Den store reduksjonen i skatteinngang i forhold til forutsatt på et tidligere tidspunkt, påvirker også rammetilskuddet. Svikten i skatteinngang kompenseres med økning i rammetilskuddet på 0,7 millioner kroner, jfr. prognoser gjort av departementet. 2. Budsjettreguleringer I henhold til k-sak 3/10 ble det vedtatt at av samlet reduksjon i frie inntekter på til sammen 1,4 millioner kroner, skal 0,7 millioner kroner forsøkes dekkes inn i budsjettet for Det foreslås følgende budsjettreguleringer for å dekke inn reduksjon: Fellestjenesten - redusert ramme Skole - redusert ramme Pleie og omsorg - redusert ramme Plan og utvikling - redusert ramme Rollag barnehage - økte inntekter Veggli barnehage - økte inntekter Reduksjon skatteinntekter Økt inntektsutjevning rammetilskudd Redusert avsetning til disposisjonsfond Momskompensasjon fra investeringer Side 5

6 Fellestjenesten Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjløp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter Den økonomiske situasjonen for Fellestjenesten ser bra ut, vi har ved utgangen av 1. tertial et positivt avvik på kr Vi har noen ansvar med overforbruk, men dette vil jevne seg ut i løpet av året. IKT er det ansvaret som har størst overforbruk, dette skyldes at en del av de faste driftsutgiftene betales kvartalsvis og at vi har bokført noen utgifter til fellesprosjekter som skal refunderes av Nore og Uvdal og Flesberg. Vi har fått et innsparingspålegg på kr ,- i Denne innsparingen vil en i hovedsak kunne dekke ved innsparinger på ansvar 1803 Overformynderi. Vi hadde budsjettert med drift at Fossanåsen Transittmottak hele året, når det nå blir lagt ned må vi endre budsjettet både på inntektssiden og utgiftssiden. Det ser ut til at vi kan ta en innsparing på ca ,- her. Side 6

7 Arbeidsprogram 2010: Status Opplæring av politikere Hele året Opplæringen gjøres kontinuerlig Kompetanseutvikling, internt i Hele året enheten og i hele kommunen Det arbeides kontinuerlig med dette. Lederutvikling Hele året Arbeidet er i gangsatt, vider arbeid vil bli gjort til høsten Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning Hele året Arbeid med ny nettside er satt i gang. Utvikling av elektroniske tjenester er en del av dette. Utviklingen skjer i samarbeid med kommunene Flesberg, Hjartdal, Tinn og Nore og Uvdal Interkommunalt samarbeid Hele året Det arbeides kontinuerlig med dette, både innad i Kongsbergregionen og i Numedal. Kongsbergregionen, oppfølging Hele året /gjennomføring av felles prosjekter Kommunen deltar i flere felles prosjekt bl.a. nye nettsider, Telefonsamarbeid, IKT med mer. Videreføre Kompetansekartlegging Første halvår Kompetansekartleggingen har kommet godt i gang og må være sluttført før lokale lønnsforhandlinger til høsten Sluttføre datasikkerhetsstrategi Første halvår Arbeidet vil ikke kunne sluttføres før i andre halvår Sluttføre Kommuneplan for idrett og Andre halvår fysisk aktivitet Arbeider pågår, det tas sikte på å få sluttført dette arbeidet til høsten Utgi Under Varden Tre nr. i 2009 Et nummer er utgitt og neste er i trykken. Sommernummeret gis ut i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Målindikatorer: Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -2, ,6 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 0,8 0,8 0,8 0,8 Sykefravær 2,0 2,0 2,0 0,97 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0% Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 65 % 85 % 90 % 85% Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 95% Samfunn: Brukerundersøkelse: Kommunens nettside Intern Side 7

8 Helse Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjun sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjøp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Netto lønnsutgifter: Overforbruk kan forklares med bl.a. Det er utgiftsført 20 % stilling som sykepleier som skal refunderes av Fossanåsen v/hero. Det har vært et betydelig overforbruk av vikar, overtid og ekstrahjelp i forbindelse med én sterkt ressurskrevende bruker. Disse tjenestene har vært pliktige etter Kommunehelseloven. Situasjonen har endret seg siden april, slik at behovet framover vil ligge nærmere beregnet, normalt nivå. Kjøp av varer og tjenester i kommunal produksjon: Noen av utgiftene her gjelder avgifter for hele året uten at det er tatt hensyn til dette i periodiseringen budsjettet. Side 8

9 Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmestjenester 20 Åpen omsorg 18 Bygdeheimen 344 Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjun sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm.p Kjløp av varer og tjenester som ers Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Pleie og omsorg har et samlet positivt avvik på kr Dette kan ses i sammenheng med lavt sykefravær og realistisk budsjett i henhold til dagens tjenesteyting og aktivitetsnivå. Erfaringer fra tidligere viser at merforbruket øker mot slutten av året. I tillegg er det viktig å påpeke mulige økte brukerbehov allerede fra høsten Side 9

10 Enheten har vurdert tiltak i henhold til reduksjoner i budsjett 2010, kr Mulige innsparingstiltak er omorganisering og endring av vakttyper i forbindelse med ferieavvikling. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av forsvarlighet i tjenesteytingen. Konsekvensene av innsparingstiltak i økonomiplanperioden, det vil si innsparinger fra 2011, vil medføre nye vurderinger av tjenesteytingen og antall stillingshjemler. Arbeidsprogram/utfordringer i 2010: Tiltak Kommentarer Status Rullering av Handlingsplanen Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling. Avklare planlagt forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg opp mot interkommunalt samarbeid og Samhandlingsreformen Interkommunalt Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, Arbeidet pågår. samarbeid palliasjon, rehabilitering og ernæring. Tjenestebeskrivelser Evaluere alle tjenestebeskrivelser. Under utarbeidelse. Internkontroll Revidere gjeldende dokumentasjon for internkontroll. Under utarbeidelse. Profil (administrativt IKT-verktøy) Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av Under utarbeidelse. Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) fagsystemet. Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Ikke utført. Egen sak legges fram for kommunestyret i junimøtet. EFO-modul er tatt i bruk. Side 10

11 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -5,35-3,65 0 1,18 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 50 57, ,68 Sykefravær i % 9 6,43 6 7,68 % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Riktig dimensjonerte tjenester Ja Ja Belegg institusjon i % , ,3 (to ledige rom) Antall aktive brukere med hjemmehjelp, fordelt på aktive brukere fordelt på 82,5 timer pr. uke antall timer pr. uke Antall aktive brukere med hjemmesykepleie, fordelt aktive brukere fordelt på 158,5 timer pr. uke på antall timer pr. uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Planlegging Forvaltning/saksbehandling: Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget Administrative vedtak Registrerte dokumenter i Profil Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Ja Under utarbeidelse Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester Samfunn: Brukerundersøkelse Nei Nei Nei Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Under utarbeidelse Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Ikke utført Side 11

12 NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn, etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i kommunen Overføringer Utlån Sum utgifter Andre refusjoner Avdrag på utlån Sum inntekter Sentral statusvurdering: Kommentarene omhandler Flesberg og Rollag samlet. Området Administrasjon har et negativt avvik på ca ,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i fht periodisert budsjett Side 12

13 Området sosial har samlet et positivt avvik på ca kr ,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca kr ,- i hht periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget området. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca kr ,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i hht periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca kr ,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært boligutfordringer i fht framdriften på bosetting jfr. Vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer enhetsleder at enheten er à jour i hht periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca kr ,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i hht. Partnerskapsmøte sin konklusjon. Stort fokus framover. Side 13

14 Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. Under utarbeidelse Under arbeid Etablert mulighetsstudie for barneverntjenestene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i hht plan. Tilgang på boliger vært utfordring. Gjennomført Side 14

15 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % -1,26/positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder Ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i hht. Prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI intersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja Ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Gjennomført NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 i Rollag Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig Side 15

16 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuerlig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført Side 16

17 Skole Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Etter første tertial er regnskapet for skolene i balanse. Vedrørende Lønn: Netto lønn ca ,-. Det er likevel viktig å merke seg at regnskapet for 2009 viser at skolene hadde et merforbruk på lønn i andre halvår. Dette skyldes at det ble satt inn nødvendig tiltak i hht. Opplæringslovas 5. Overforbruket på lønn drar vi med oss inn i 1. og delvis 2. tertial i Vedrørende Varer og tjenester Side 17

18 Under denne kontoen ligger betaling for opphold for elever på Numedal kompetansesenter. Her er det er påregnet et overforbruk i forhold til budsjett på ca ,- grunnet utvidet bruk. Budsjettreduksjon på kr ,- / innsparinger Budsjettsituasjonen på skole er spesiell i Fra har vi bare èn skole i kommunen. Beregninger gjort i forbindelse med vedtak om en skole, viste et behov og økonomisk dekning for nytilsetting i ca. 3,5 lærerårsverk og 1,9 årsverk assistent. Dette skyldes at mange lærere velger å gå av med pensjon, og at vi har inne et antall vikarer inneværende år. For å ta høyde for overskridelsene på brutto lønn første halvår 2010, manglende budsjettering på tiltak for elever på Numedal kompetansesenter, varslet budsjettreduksjon og behov for friske midler til lønn/pedagogisk konsulent, har vi valgt å tilsette færre lærere og assistenter enn forutsatt, hhv. ca. 50 % lærerstilling og 30 % assistentstilling. Vi mener dette ikke vil forringe kvaliteten på opplæringa. Fra nytt skoleår skal det gis tilbud om 2 timer frivillig og gratis leksehjelp pr. klasse i årstrinn. Vi tenker å gi tilbudet knyttet til SFOordningen. Det kan bli behov for å styrke bemanningen for å få dette til. Da vil det innsparte assistentårsverket måtte brukes. Videre har vi kjørt en stram budsjettdisiplin i vårhalvåret. Det blir kun foretatt helt nødvendige innkjøp inntil vi ser hva vi kan benytte av læremidler og utstyr de to skolene eier til sammen. I tillegg ser det ut som innsparingspotensialet i forholde til 2-1 kan bli noe større enn forutsatt i økonomiplanen Arbeidsprogram 2010: Planarbeid Vi arbeider videre med samkjøringen av pedagogisk personale. Et samlet personale fra gir større mulighet til utnyttelse av kompetansen til ansatte. Overgang til en skole planlegges av skoleledelsen og representanter for ansatte i samarbeid med organisasjonene. Status har vært sterkt i fokus denne perioden. Personalet opptrer mer og mer som ett kollegium. Pedagogisk personale for skoleåret 2010/11 er på plass, og kontaktlærere samt faglærere er langt på vei plassert på grupper/klasser. Det er gjennomført en prosess med rydding av begge skolene og samordning av inventar og læremidler. Side 18

19 I disse dager gjennomføres møter mellom elevene og foreldremøter i de nye klassene. Det er tatt en avgjørelse i valg av skolemodul. Videre arbeid med utviklingsplaner, årsplaner og fagplaner for skolen(e). Dette er alltid et viktig område. Fokuset på 2-1 har medført at det ikke har vært et prioritert område. De lokale fagplanene og årsplaner er alle ferdig utarbeidet. Jfr. interkommunalt samarbeid under, vil overordnet utviklingsarbeid bli fokusert fra nytt skoleår. Interkommunalt samarbeid Samarbeid mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere. Det er satt i gang arbeid på administrativt nivå i Numedalskommunene for å se på mulighetene for et økt samarbeid innenfor skole- og barnehageadministrasjon. Dette arbeidet pågår og vil kunne resultere i tiltak fra høsten Planlegging av felles satsningsområder for alle skolene i Numedal med mulighet for igangsetting av tiltak fra høsten Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling Det er opprettet et fellesforum for skoleledere i Numedal som hadde sitt første møte i februar. Tiltaket er fortsatt under utredning. Vurdering er valgt som satsningsområde for skoleåret 2010/11. Skolene i Rollag deltar aktivt i Kongsbergregionens skoleutviklings- og IKTsatsing. Våre IKT-veiledere er ressurspersoner i regionen, og de har en nøkkelrolle i kommunens satsing på IKT. Nye reformer, lovendringer av betydning Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for skolen. Vurdering av elevene blir et satsningsområde fremover. Nye forskrifter fra Utdanningsdirektoratet. Tilbudet er meget viktig for elevene. Se over. Side 19

20 Målindikatorer: Status Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomført samtaler med de fleste i forb. med fordeling av arbeidsoppgaver fra Tjeneste: Leseferdighet Nasjonale prøver Styrket Tester innført Rutiner på oppfølging. Tett samarbeid m/ppt Godt system på testing og tett samarbeid med PPT. Rutinene på oppfølging kan bli bedre. Som før. Karakterer U-trinnet Bedret Oppfølging av tester Elevene følges opp. Vurdering/ evaluering. Mappevurdering ungdomstrinn U-trinnet 100 % 100 % 100 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Mappevurdering barnetrinn 50 % 70 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Elevinspektørene kl 100 % kl kl Gjennomført i klasse. Elektroniske tjenester/selvbetjening: Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper. 100 % 100 % 100 % 100 % I tillegg foreldre som målgruppe Fronter er meget godt innarbeidet. Vil videreutvikle bruken med vurdering som valgt satsningsområde. Søknadskjema for SFO-påmelding 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % elektronisk søkning i år. Må utvikle muligheten for elektronisk tilbakemelding til søkerne. Side 20

21 Veggli barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot merforbruk på annen lønn. Andre driftsutgifter: - foretatt innkjøp i begynnelsen av året, periodiseringen av budsjettet har ikke fanget opp dette. Driftsinntekter: - barnehagene i Rollag kommune har mottatt mer i barnehagetilskudd og skjønnsmidler enn forutsatt i budsjettet. Side 21

22 Rollag barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot det høye forbruket på vikar ved sykdom. Andre driftsutgifter: - kontorutgifter brukt mer enn periodisert, dette er årsak i innkjøp av tonere til skriver og kopimaskin som er forholdsvis kostbare. - ellers foretas innkjøp etter behov, noe som gjør det vanskelig å periodisere. Driftsinntekter: - det er kommet inn noe mer foreldrebetaling enn periodisert, dette vil jevne seg ut til høsten da det er færre barn i barnehagen fra 15.august. - barnehagene i Rollag kommune er tildelt skjønnsmidler våren Side 22

23 Begge barnehagene: Arbeidsprogram 2010: Aktivitet Status Barnehageplan Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Vår. Arbeidet med barnehageplanen er planlagt å ta til høsten 2010, enhetsleder ønsker å se arbeidet i sammenheng med samfunnsdelen i kommuneplanen. Kommunens satsningsområder Kompetanseplan Brukerundersøkelse GAT OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Vår. Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Vår. Innføre GAT ressursstyringssystem i Veggli barnehage, er innført i Rollag barnehage. Vår. Daglig bruk og ajourhold av administrasjonssystemet OPPAD. Utrede muligheten for felles oppvekst/kultur senter i Numedal, i samarbeid med rektor. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, ca. 4 ganger pr. år. Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Men, samtidig å opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene, det skal gjennomføres et planlagt tilsyn i hver barnehage i løpet av for barn, bør gjenspeile seg i barnehageplanen. Frist for å søke Fylkesmannen om kompetansemidler er 7.juni. Det ser ut til at Rollag kommunes barnehager får kr til kompetansehevingstiltak for de ansatte. GAT er innført og brukes i begge barnehagene. OPPAD brukes til opptak og fakturering. Barnehagene har så langt ikke vært involvert i utredningen av felles oppvekst/kultursenter i Numedal. Nettverkssamling er planlagt i slutten av mai i Krødsherad, og i oktober i Rollag. Utover det er det ved behov i Barnehagene driver så kostnadseffektivt som mulig. Vi ser ingen mulighet til å opprettholde det gode barnehagetilbudet og samtidig kutte i kostnadene. Rollag kommune er med i et samarbeid i Kongsbergregionen vedr. tilsyn av barnehager. Dette er et interkommunalt samarbeid bland annet for å sikre objektivitet under tilsyn. Rollag kommune vil ikke føre tilsyn med egne barnehager før våren 2011, dersom oppsatt plan i prosjektgruppen overholdes. Side 23

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2008

2. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 31august 2 Søndre Land kommune 2. TERTIALRAPPORT Perioden 1/5 31/8 Tertialrapport pr 31august 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 GENERELLE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 7

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer