TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 5 Helse... 7 Pleie og omsorg... 8 NAV Numedal - Sosial og barnevern Skole Veggli barnehage Rollag barnehage Idrettsskolen Plan og utvikling Investeringsprosjekter: Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Finans Fravær Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Revidert budsjett Beløp Avvik Forvaltningsstyret trillemarka Idrettsskolen Rollag kirkelig fellesråd Enheter som ikke skal påvirke driftsresultatet Rollag barnehage Plan og utvikling Veggli barnehage Skolen Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Enheter i kommunal tjenesteproduksjon Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med kroner. Enhetene Plan og utvikling, Fellestjenesten og Helse viser merforbruk mens alle de andre enhetene har mindreforbruk. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3

4 Rev.budsjett 2010 Periodisert bud 31.8 Regnskap 31.8 Avvik 31.8 Prognose avvik Netto drift enhetene: Kommentarer: Skatteinntekter Anslag på redusert skatteinngang 2010 Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre generelle statstilskudd Finansutgifter/inntekter Lavere renter enn forutsatt i budsjettet Netto bruk/avsetning av fond Andre overføringer (interne) Momskompensasjon av investeringer Lønnsoppgjør Premieavvik / amortisering Kraftomsetning Reduserte utgifter til kjøp i forhold til anslag i budsjett 1. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 31. august er 4,35 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor og for landet 3,7 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Revidert skatteanslag for Rollag kommune 2010 er 31,8 millioner kroner, noe som utgjør en økning på 7,5 % i forhold til 2009, mens landets anslag er økning på 6,4 %. Både landet og Rollag kommune ligger lavere enn budsjettert skatteanslag pr 2. tertial. Skatteprognosen er vanskelig å forutsi og endres gjerne fra måned til måned i forhold til landsgjennomsnittet. En eventuell svikt i kommunens skatteinngang for 2010 sees i sammenheng med merinntekter på salg av konsesjonskraft. Pr. 2. tertial Differanse Differanse / /2010 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. Sept ,35 % Andel av skatt totalt i året 63 % 66 % 66 % 64 % Budsjett Totalt i året 2010 Sum forskuddstrekk/skatt ,52 % Side 4

5 Fellestjenesten Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm t Overføringer Finansieringsutgifter Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter Tertialrapporten viser et overforbruk på kr ,-. Dette overforbruket skyldes i hovedsak at vi forskuttert for utgifter som skal refunderes av de andre Numedalskommunene. Arbeidsprogram 2010: Status Opplæring av politikere Hele året Opplæringen gjøres kontinuerlig, bl.a. gjennom folkevalgtopplæring i forkant av kommunestyremøter. Side 5

6 Kompetanseutvikling, internt i Hele året enheten og i hele kommunen Det arbeides kontinuerlig med dette. Lederutvikling Hele året Har besluttet å se dette i sammenheng med planlagt medarbeiderundersøkelse (høst ) Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning Hele året Nye Internettsider er etablert. Utvikling av elektroniske tjenester er en del av dette. Utviklingen skjer i samarbeid med kommunene Flesberg, Hjartdal, Tinn og Nore og Uvdal. Interkommunalt samarbeid Hele året Det arbeides kontinuerlig med dette, både innad i Kongsbergregionen og i Numedal. Kongsbergregionen, oppfølging Hele året Kommunen deltar i flere felles prosjekt bl.a. nye nettsider, telefonsamarbeid, IKT med mer. /gjennomføring av felles prosjekter Det vise for øvrig til halvårsrapport fra Kongsbergregionen. Videreføre kompetansekartlegging Første halvår Det er etablert egen teknisk løsning for kompetansekartlegging blant de ansatte. Stadig flere registrerer nå sin real- og formalkompetanse i systemet. Kompetanse vil være et av kriteriene som skal vektlegges ved lokale lønnsforhandlinger. Sluttføre datasikkerhetsstrategi Første halvår Arbeidet er startet i år, men alt blir ikke sluttført før i Sluttføre kommunedelplan for idrett Andre halvår Utkast til plan er laget og er nå ute på høring. Ferdigstillelsen må også samordnes med det og fysisk aktivitet pågående kommuneplanarbeidet. Utgi Under Varden Tre nr. i 2010 Det er gitt ut ett vanlig nummer og et Sommernummeret i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Målindikatorer: Budsjett 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -2, ,9 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 0,8 0,8 0,8 0,8 Sykefravær 2,0 2,0 2,0 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 65 % 85 % 90 % 85 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 95 % Samfunn: Brukerundersøkelse: Kommunens nettside Side 6

7 Helse Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm t Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Enheten har et merforbruk pr. 2. tertial. Årsaken ligger bl.a. i et overforbruk på vikar, overtid og ekstrahjelp innenfor psykiatri. I tillegg opplever vi en økning i enkeltvedak for målgruppen av tjenestene. Selv om fokuset er å holde budsjettet, ser en at det kan være vanskelig å unngå et merforbruk for enheten ved årets slutt. Side 7

8 Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmestjenester Åpen omsorg Bygdeheimen Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm tj Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Pr. 2.tertial har Pleie og omsorg et samlet positivt avvik på kr Noe av årsaken er at enheten har budsjettert med 40 % stilling ambulerende vaktmester, som ikke er iverksatt enda fordi vaktmesterressurs skulle sees i forbindelse med skolestrukturvedtaket mht Rollag Side 8

9 skole. I tillegg har enheten iverksatt et nødvendig utvidet miljøtiltak til hjemmeboende fra Dette er ressurser som ikke er budsjettert. Tallene pr. 2. tertial viser fortsatt realistisk budsjett i henhold til dagens tjenesteyting og aktivitetsnivå. Arbeidsprogram/utfordringer i 2010: Tiltak Kommentarer Status Rullering av Handlingsplanen Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling. Avklare planlagt forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg opp mot interkommunalt samarbeid og Samhandlingsreformen Interkommunalt Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, Arbeidet pågår. samarbeid palliasjon, rehabilitering og ernæring. Tjenestebeskrivelser Evaluere alle tjenestebeskrivelser. Under utarbeidelse. Internkontroll Revidere gjeldende dokumentasjon for internkontroll. Under utarbeidelse. Profil (administrativt IKT-verktøy) Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av Pågår. Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) fagsystemet. Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. En har påbegynt konkretisering av innholdet i tjenesten. Forstudien er satt på vent, jfr. kommunestyrevedtak i juni måned. EFO-modul er tatt i bruk. Side 9

10 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -5,35-3,65 0-1,6 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 50 57, ,68 Sykefravær i % 9 6,43 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Riktig dimensjonerte tjenester Ja Ja Belegg institusjon i % , Antall aktive brukere med hjemmehjelp, fordelt på aktive brukere med hjemmehjelp, fordelt på antall timer pr. uke 81,5 t/uke. Antall aktive brukere med hjemmesykepleie, fordelt aktive brukere med hjemmesykepleie, fordelt på antall timer pr. uke på 199,5 t/ uke. Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Planlegging Forvaltning/saksbehandling: Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget Administrative vedtak Registrerte dokumenter i Profil Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Ja Under utarbeidelse Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester Samfunn: Brukerundersøkelse Nei Nei Nei Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Under utarbeidelse Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Ikke utført Side 10

11 NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Revidert budsjett Sumtert (T) (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm t Overføringer Utlån Sum utgifter Andre refusjoner Avdrag på utlån Sum inntekter Sentral statusvurdering: Kommentarene omhandler Flesberg og Rollag samlet. NAV Numedal sitt budsjett viser samlet et positivt avvik på 19,5 %. Dette bildet er misvisende, og forklares under. Området Administrasjon har et negativt avvik på ca kr ,- (kr , i 1. tertial). Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. Nødvendig innkjøp og økte telefonutgifter er årsaken. Vurderes som à jour i forhold til periodisert budsjett for 2. tertial Side 11

12 Området sosial har samlet et positivt avvik på ca kr ,- (kr 75000, i 1. tertial) Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca kr ,- i forhold til periodisert budsjett. Dette forklares bl.a. med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er under positiv endring, selv om langtidsledigheten øker, særlig for unge. Flesberg har en ledighet på 1,5 % og Rollag en ledighet på 1,9 % pr 1. september Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget området innen sosial. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca kr ,-. Øremerket statlige tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for 2010 (i tillegg til øremerkede midler for 2010). Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å bli oppfylt. Flesberg ligger i 2. tertial 1 over måltall, Rollag ligger i 2 under måltallet. Området vurderes som à jour i forhold til periodisert budsjett pr 2 tertial Området barnevern har et negativt avvik på ca kr ,-. Hovedposter som lønn og fosterhjem vurderes som à jour. Her er det enkeltposter med store avvik. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig, konsulenter har et overforbruk på ca kr ,-. Dette er lovpålagte utgifter som ikke vil gi slikt utslag i Tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, m.m.) har et overforbruk på ca kr ,-. Km-dekning øker også i forhold til økt aktivitetsnivå, her er det et overforbruk på kr ,-. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal, dette utgjør ca kr ,- pr. 2. tertial 2010 I tillegg vil økt refusjon fra statlig barnevern og andre kommuner bidrar til at området barnevern er mer à jour. Området barnevern vurderes til et negativt avvik på kr ,- pr. 2. tertial Det bes om at det ses i sammenheng med området sosial med sitt positive avvik. Etatsleder sin konklusjon er at samlet sett er alle 3 hovedområder (administrasjon, sosial og barnevern) à jour i forhold til periodisert budsjett. Området flyktning har en valgt å skille ut i denne tertial rapporteringen, siden den gjelder kun for Flesberg kommune. Det er nylig mottatt statstilskudd for bosetting i Her får Flesberg god uttelling i forhold til barnefamilier. Området har hatt en del utgifter i forhold til bosetting så langt i 2010, og det vurderes at vi når målene på antall (20) planmessige bosettinger for Pr utgangen av 2. tertial viser området flyktninger et positivt avvik på ca kr ,-. Viktig å merke seg at andre etater skal ha overføringer fra disse midlene i Hvis vi når planmessig antall bosettinger i 2010, vil det bli overført 3 statstilskudd til. Utfordringen er boligtilganger i Flesberg kommune. Budsjettområdet vurderes å gå i balanse, med et lite overskudd for Oppsummert vurderer etatsleder at etaten er à jour i forhold til periodisert budsjett pr 2.tertial Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Side 12

13 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i forhold til tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. september Prosessplan utarbeidet og iverksatt i henhold til partnerskapsmøte sin konklusjon. Stort fokus framover. Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. Første utsendelse september Under utarbeidelse Under arbeid, budsjettforslag til Etablert mulighetsstudie for barneverntjenenstene i Kongsbergregionen. Sluttført, avventer rapport fra Telemarksforskning. Ikke iverksatt revidering, men underlagt systemrevisjon i mars 2010 uten merknader. Fortsatt fokus på kompetansehevning og implementering på disse områder. Gjennomført bosetting i hht plan./ À jour pr i dag. Tilgang på boliger vært utfordring. Gjennomført Side 13

14 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % - 19,5 positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Gjennomført løpende framover i hht prosessplan NAV Numedal Sykefravær Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Iverksatt i hht. Prosessplan NAV Numedal NAV Numedal Medarbeider undersøkelser gjennomført Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser HKI i undersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) Gjennomførte medarbeidersamtaler Nei Nei ja ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid gjennomført 2 uker behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte eksterne Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 i Rollag/over måltall med 1 i Flesberg Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuerlig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet. Elektronisk dokumentbehandling NAV(statlig del) utsatt iverksettelse til nov.2010 Ikke gjennomført. Nytt program utviklet i NAV Buskerud. Bestilt gjennomført før Side 14

15 Skole Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm. t Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Regnskapet pr. 2. tertial viser at enheten skole ligger i balanse, med et positivt avvik på kr ,- Vi har et overforbruk på lønn uten refusjonen fra folketrygden. Som nevnt etter 1. tertial, dro vi med oss et merforbruk på lønn fra 1. halvår av skoleåret inn i Dette skyldes at det blei satt inn nødvendige tiltak i hht. opplæringslovas 5 dette skoleåret. Sparetiltak: Skolen ansatte lærere og assistenter i litt lavere prosent enn beregnet pr Vi har innført tilbud om leksehjelp fra samme dato, samt utvidet timetallet med en pålagt undervisningstime innenfor rammen vi hadde til disposisjon. En skole fra vil bety innsparinger, og regnskapet skal vise et positivt tall ved årets slutt. Pensjonsinnskudd til SPK og KLP ser ut til å være underbudsjettert. Side 15

16 Når det gjelder annen drift, viser det seg at elektrisitet er underbudsjettert. Her har vi en overskridelse pr. 1. tertial på kr ,-. Utgifter til skolefrukt har så langt vært kr ,-. Denne kommer til å doble seg ved årets slutt. De store kontoene som omfatter lærebøker, skolemateriell, arbeidsmateriell og inventar, blir i hovedsak belastet i september. Skolens største innkjøp foretas i forbindelse med skolestarten. Som nevnt etter 1. tertial, har vi større aktivitet ved Numedal kompetansesenter enn forutsatt i budsjettet. Etter 2. tertial har vi her en overskridelse på kr ,-. Denne kommer til å øke til ca ,- ved regnskapsårets slutt. Skolen har elever vi betaler for i andre kommuner, og vi har elever fra andre kommuner der vi får refundert utgiftene. Utgiftene vi har, er ikke budsjettert. Kr er betalt ut pr. 2. tertial. Denne summen kommer til å øke til ca ,- før året er omme. Refusjon fra andre kommuner blir til gjengjeld høyere enn forventet i budsjettet. Det ser også ut som om foreldrebetalinga i SFO, er for optimistisk budsjettert uten at spriket er veldig alarmerende. Konklusjonen min er at regnskapet er i balanse. Det forventes en innsparing på lønn fra , og derfor håper jeg at dette vil holde til å dekke inn manglende budsjettering på kontoene som omfatter elektrisitet, refusjon til andre kommuner, skolefrukt og Numedal kompetansesenter. Side 16

17 Arbeidsprogram 2010: Planarbeid Vi arbeider videre med samkjøringen av pedagogisk personale. Et samlet personale fra gir større mulighet til utnyttelse av kompetansen til ansatte. Status Gjennomført med suksess så langt. Overgang til en skole planlegges av skoleledelsen og representanter for ansatte i samarbeid med organisasjonene. Videre arbeid med utviklingsplaner, årsplaner og fagplaner for skolen(e). Interkommunalt samarbeid Samarbeid mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere. Det er opprettet et fellesforum for skoleledere i Numedal. Planlegging av felles satsningsområder for alle skolene i Numedal med mulighet for igangsetting av tiltak fra høsten Vurdering er valgt som felles satsningsområde for skolene i Numedal skoleåret 2010/11. Oppstart: Oktober Det er satt i gang arbeid på administrativt nivå i Numedalskommunene for å se på mulighetene for et økt samarbeid innenfor skole- og barnehageadministrasjon. Dette arbeidet pågår og vil kunne resultere i tiltak fra høsten Det er ansatt ny pedagogisk konsulent fra Hun har sammen med rektor og skolesjef i Flesberg fått ansvar for å utarbeide en samarbeidsmodell. Oppstart av arbeidet i september. Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for skolen. IKT-satsningen fortsetter. Samarbeid med Flesberg om FEIDE-godkjenning pågår høsten Tilbudet er meget viktig for elevene, og det har høy kvalitet. Foregår i et nært samarbeid. Side 17

18 Nye reformer, lovendringer av betydning Vurdering av elevene blir et satsningsområde fremover. Nye forskrifter fra Utdanningsdirektoratet. med skolen. Se over. Målindikatorer: Status Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) ,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomført samtaler med de fleste i forb. med fordeling av arbeidsoppgaver fra Tjeneste: Leseferdighet Nasjonale prøver Styrket Tester innført Rutiner på oppfølging. Tett samarbeid m/ppt Godt system på testing og tett samarbeid med PPT. Rutiner på oppfølging bedret. Som før. Karakterer U-trinnet Bedret Oppfølging av tester Elevene følges opp. Vurdering/ evaluering. Mappevurdering ungdomstrinn U-trinnet 100 % 100 % 100 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Mappevurdering barnetrinn 50 % 70 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Elevinspektørene kl 100 % kl kl Gjennomført i klasse. Elektroniske tjenester/selvbetjening: Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper. 100 % 100 % 100 % 100 % I tillegg foreldre som målgruppe Fronter er meget godt innarbeidet. Vil videreutvikle bruken med vurdering som valgt satsningsområde. Søknadskjema for SFO-påmelding 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % elektronisk søkning i år. Må utvikle muligheten for elektronisk tilbakemelding til søkerne. Side 18

19 Veggli barnehage Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjensteprod Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Veggli barnehage holder seg godt innenfor budsjettrammene ved 2.tertial. Dette kommer i hovedsak av økte inntekter. Det er fullt i Veggli barnehage pr. dags dato. Det er innført et nytt tiltak fra september, hvor beregnet kostnad uti fra dagens behov dekkes innen budsjetterte lønnsrammer. Status pr. 2.tertial er ok! Side 19

20 Rollag barnehage Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjensteprod Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Det er færre ansatte i barnehagen nå fra , enn det var vår halvåret. Det er også færre barn. Det er 4 ansatte på jobb hver dag for å kunne dekke åpningstiden forsvarlig og tilfredsstillende. Dette er minimum av hva vi kan ha på den lange åpningstiden. Barnehagen har en åpningstid på 9,75 timer hver dag. Vi har barn som er i barnehagen hele åpningstiden, pga. jobb pendling til Kongsberg for foreldrene. Barnehagene er tildelt kr i kompetansemidler fra Fylkesmann i Buskerud, de er ført på Rollag barnehage og skal brukes på et kurs for personalet i barnehagene 4.november. Alle utgifter i forbindelse med kurset vil bli ført på Rollag barnehage. Rollag barnehage ligger godt innenfor rammene. Side 20

21 Begge barnehagene: Arbeidsprogram 2010: Aktivitet Status Barnehageplan Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Vår. Arbeidet med barnehageplanen er planlagt å ta til høsten 2010, enhetsleder ønsker å se arbeidet i sammenheng med samfunnsdelen i kommuneplanen. Kommunens satsningsområder Kompetanseplan Brukerundersøkelse GAT OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Vår. Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Vår. Innføre GAT ressursstyringssystem i Veggli barnehage, er innført i Rollag barnehage. Vår. Daglig bruk og ajourhold av administrasjonssystemet OPPAD. Utrede muligheten for felles oppvekst/kultur senter i Numedal, i samarbeid med rektor. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, ca. 4 ganger pr. år. Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Men, samtidig å opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene, det skal gjennomføres et planlagt tilsyn i hver barnehage i løpet av for barn, bør gjenspeile seg i barnehageplanen. Rollag kommunes barnehager har fått kr til kompetansehevingstiltak for de ansatte. Midlene brukes til kurs på planleggingsdag 4.november Opplæring i elektronisk verktøy er planlagt i september. Gjennomføring av brukerundersøkelse for barnehagene vil bli i mars Det er mest hensiktmessig å ha en slik undersøkelse på våren, siden det har begynt noen nye barn på høsten. GAT er innført og brukes i begge barnehagene. OPPAD brukes til opptak og fakturering. Enhetsleder deltar i en brukergruppe for Oppad barnehage/sfo i samarbeid med andre kommuner i Kongsbergregionen. Neste planlagte møte er i november. Barnehagene er ikke involvert i utredningen av felles oppvekst/kultursenter i Numedal. Neste nettverkssamling er planlagt i oktober i Rollag. Utover det er det ved behov i Barnehagene driver så kostnadseffektivt som mulig. Vi ser ingen mulighet til å opprettholde det gode barnehagetilbudet og samtidig kutte i kostnadene. Rollag kommune er med i et samarbeid i Kongsbergregionen vedr. tilsyn av barnehager. Dette er et interkommunalt samarbeid bland annet for å sikre objektivitet under tilsyn. Rollag kommune Side 21

22 Utvikle elektronisk søknadsskjema Målindikatorer: Utbedre søknadsskjema til plass i barnehage. Innen hovedopptak vil ikke føre tilsyn med egne barnehager før våren 2011, dersom oppsatt plan i prosjektgruppen overholdes. Enhetsleder skal delta på videreutdanning for barnehagemyndigheten med tema Kvalitet og tilsyn i regi av Fylkesmann. Et samarbeid med Høyskolen i Telemark. Oppstart er september 2010 og avsluttes i september Oppdateres ut fra hva som legges inn av søkemuligheter i Oppad. Status ok Mål Økonomi: avvik regnskap/budsjett 14,5 68,48 37, Kr Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillings pst. pr. ansatt 70,5 69, ,25 69 Sykefravær i % 5,15 20,21 21,86? 24,24 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 93,7 89,4 93,7 95,5 82,5 Venteliste Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 8 stk 23 stk 48stk 50 stk 100 Informasjon: Foreldremøter, inntil 3 pr. år pr. barnehage i % ,66 Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Ja - Barnehagene ligger godt innenfor sine budsjettrammer pr. 2.tertial. Det er satt inn tiltak i barnehagen fra høsten, som gjør at det vil bli brukt noe mer lønnsmidler, innenfor tildelt ramme. Side 22

23 - Det har vært noen langtidssykemeldinger i begge barnehagene i 1.tertial, sykemeldingene er ikke jobbrelaterte. For ansatte med stillingsforhold i begge barnehagene blir fraværet medregnet på begge plasser. - Det har i 2010 vært to temaforeldremøter og et foreldremøte uten tema. Tema for den første temakvelden var Barn og fysisk aktivitet den andre var om Nettvett og Fronter. - Barnehagedekningen i prosent er noe mindre i 2010 enn i 2009, men alle som ønsker plass har plass. Det er ikke venteliste på plasser i Rollag kommunes barnehager. Veggli barnehage er full, men i Rollag barnehage er det noe ledig kapasitet. Personalet er justert etter behovet ut fra barnehageopptaket. I Rollag barnehage er det 4 på hver dag pga. lang åpningstid, som benyttes både på morgen og ettermiddag. Side 23

24 Idrettsskolen Økonomi Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm. t Overføringer Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter Idrettsskolens regnskap opp mot budsjett har pr. utgang august en positiv buffer på 1.6 mill. Dette er ut i fra erfaring riktig å ha da Idrettsskolens utgifter er store i måneder med full drift. Altså resterende måneder fram til årsskifte. Vi har fortsatt et overforbruk på på varer og tjenester, men dette er redusert gjennom sommeren i forhold til tidligere månedsrapporter. Overforbruket skyldes nødvendig og uforutsett vedlikehold. Side 24

25 Lønnsutgiftene har en positiv buffer. Det er tatt høyde for sentralt og lokalt lønnsoppgjør. Styret for idrettsskolen har vedtatt å øke en vaktmesterstilling fra med 20 % innenfor budsjett. Lønn er den største utgiften og den er i rute. Energiutgifter er en utfordring. Slik det ser ut pr har vi et overforbruk på internat på kr , men ser ut til å klare oss på skole. Mens svømmehall nok vil gå ca i minus. Skyldes uvanlig kald vinter, og høy nettleie. Vanskelig å forutse. Idrettsskolen har større inntekter enn budsjettert. Dette er elevinnbetalinger på bakgrunn av flere elever enn budsjettert vår 2010 og høst Med bakgrunn i dette antas det at Idrettsskolen skal klare et regnskap i 0, med de utfordringer en vet en har i dag. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger /arbeider 1. Prosjekt Idrettsskolen områder: 1. Eierskap 2. Styring og samhandling 3. Vedlikeholdsbehov 4. Skolens videre utvikling 5. Samspill med lokalsamfunnet Kartlegging, vurdering og konklusjon. Ferdig høst Status Det har vært avholdt: 3 møter i prosjektgruppa. (Adm./ Idr.sk) 3 i styringsgruppa. (Adm./idr.sk/pol.ledergr) 2 arbeidsmøter angående idrettshall. 1 åpent informasjonsmøte. 1 møte med teknisk etat i forhold til kartlegging av vedlikeholdsbehovet. Skolens styre blir orientert ved hvert styremøte. Personalet blir informert i forkant av styremøter, personalmøter og ukens data når nye ting oppstår. Det meste av kartleggingsarbeid under de 5 hovedområder er gjort. Det er innhentet ekstern kompetanse i forhold til: 1. et foreløpig forprosjekt på en enkel idrettshall håndball størrelse. v/fylket/cover all/og Multiconsult Drammen. 2. kvalitetssikring av vedlikeholdsbehovet og kostnader knytta til dette. v/k. B prosjekter AS Moelven priser nytt internat modulbasert. 3. bedriftsmodell v/plan Eierskap v/ks, Plan 1, og Folkehøgskolerådet. Det er holdt tre møter med Plan 1. Side 25

26 Ett møte med utviklingsavdelingen Buskerud fylke. Prosjektet har ikke konkludert på noen av de 5 arbeidsområdene. Dette er høstens oppgavefelt før prosjektet sendes til kommunestyret. Prosjektet har ikke hatt flere informasjonsmøter for allmennheten. Utfordringen med å få informert, forankret og forpliktet prosjektet i kommunen står ved lag. Planarbeider 1. Reiseprogram alle linjer- inkludert i helheten om allmenndanning. 2. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk. 3. Markedsføring; turne til videregående skoler. 4. Sluttføre og videreutvikle en jibbearena i tidligere telemarksbakke. 5. Samarbeidsavtale med NIF angående utveksling med Idrettens Fredskorps. Oppstart høst Videreføres i Videreføre planarbeider med Natursport jakt og fiske og avtaler med Rollag kommune. 1. Reiseprogram allmenndanning. Første år med 2 linjeuker + en fellesskoletur. Har bare positive evalueringer rundt dette. Fortsatt uenighet angående treningsleir/skoletur. Fortsatt under arbeid. 2. Veiledning i tre dimensjoner, Individet med seg sjøl, Individet i det sosiale, individet med framtida. Evaluering 2009/10, og videre på planleggingsdager vår + forarbeidsdager høst. Gjennomført. 3. Markedsføringsturne mot videregående skoler klarer vi ikke å gjennomføre inneværende år. Årsak: Personellmangel. 4. Sluttføring av jibbearena er gjort. I tillegg to små bakgårdsanlegg for triksing på plast og snø. Planlagt innkjøp av en rail til vinter Samarbeid med NIF angående utveksling. ER gjennomført jmfr. plan. Det er avtale med Veggli skole for den idrettsfrivillige to dager i uka. 6. Linja Natursport jakt og fiske rekrutterer ikke elever andre år på rad. Idrettsskolens beliggenhet og kompetanse i kollegiet tilsier at vi skulle ha suksess med ei linje mot friluftsliv. Under arbeid med ny skolebrosjyre høsten 2010 må ny linje opp å stå. Nytt navn er vesentlig. Må se dette opp mot Verdi prosjektet. Nytt navn = Friluftsliv villmark. Side 26

27 Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene..oppfølging Enova Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fy sioterapi osv I hovedbygg/bytte lysarmatur til spar/bevegelsesfølere i smårom. Gjennomført mot skoler, samt godt samarbeid med Rollag/Flesberg kommune i forhold til treningskontakter, trening for funksjonshemmede. Idrettsskolen er med på møter i gruppa som jobber med forebyggende helse i kommunen. Linjelærer for sport og helse er skolens representant her. Gitt tilbud om kurs mot barnehagetilsatte og foreldre i forhold til fysisk aktivitet. For øvrig avsatt lærerressurs til å følge opp kommunenes ønsker om treningskontakter. Revitalisering av allidrettsskolen. Heter allidrett for gruppa 6-8 og basistrening for gruppa 9-12/ Leik og ulike aktiviteter er fortsatt fokus i den yngste gruppa, mens de to eldste får trening tilrettelagt nivå etter Olympiatoppens basistrening. Ny organisering, der færre elever fra Idrettsskolen har ansvar over lengre perioder for treningene. Ønsker mer kontinuitet på trenersida, og faglig tett oppfølging av veiledende lærer. Ikke klart å få i havn samarbeidsavtale opp mot treningssentre og andre praksisplasser for våre elever. Bare sporadiske prosjekt. Praktiske arbeidet, rapport og regnskap revidert er gjort. Har blitt bra!! Side 27

28 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0.k. 0 % 0 % 0 % Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 77 % 78 % 78 % 73 %, har nedbemannet midlertidig. Gjennomførte medarbeidersamtaler 95 % 50% 100 % 55 %, resten planlagt i november Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 80 % 85 % 100 % 100 % på internat. Fullverdi gjennomføring av skoleåret * 95 % 90 % 95 % Skoleåret 09/10 gjennomførte 98 %, Utleie - sluttsum Kr ,- Realistisk å nå mål innen årsslutt. Skoleåret 2009/10 gjennomførte 98 % av elevene. Pr. dato for skoleåret 2010/11 99 % av elevene er fortsatt med. Side 28

29 Plan og utvikling Økonomi Enhet Avvik hia Eiendom Teknisk Utvikling Sumtert (T) Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm. tjensteprod Kjøp av varer og tjenester som erst. komm. t Overføringer Utlån Finansieringsutgifter Sum andre utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Avdrag på utlån Sum inntekter Side 29

30 Enheten har et vesentlig underskudd på eiendom og teknisk. På eiendom skyldes overskridelsen høyt aktivitet på vedlikehold og større strømutgifter enn beregnet. På teknisk er det snørik vinter med høye vedlikeholdsutgifter og så langt periodisering/ sviktende inntekter på selvkostområdene. En regner med at dette vil jevne seg ut å gå i balanse i løpet av året. Overskuddet på utvikling skyldes manglende utbetalinger av næringstøtte. På bakgrunn av dette, håper en at en med at med forsiktig bruk av vedlikeholdsmidler vil regnskapet balanser ved års avslutning. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Forprosjekt renseanlegg i Veggli. Innføring av elektronisk byggesaksbehandling Gjennomgang renovasjon Gjennomgang av kommunal boligmasse Gjennomgang forebygging av brannsikkerhet i hytteområdene Videreføre utbygging på vannverkene Videreføring av kommuneplanens samfunnsdel for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Det er laget utredninger for samarbeid innen forebyggende brannvern i Numedal, men det gjenstår å konkludere Endring av plan og bygningsloven Status Det er igangsatt vurdering av infiltrasjonsareal for Veggli Oppstarten av arbeidet med å innføre elektronisk byggesaksbehandling er utsatt til siste halvår pga. ny Plan og bygningslov Det er igangsatt en gruppe som har startet opp dette arbeidet med gjennomgang av renovasjon. Dette er også blitt et prosjekt i Kongsbergregionen. Det er startet en gjennomgang av kommunens boligmasse Ved vannverkene er det nå tatt ut grunnprøver for ny brønn og det er under arbeid med detaljprosjektering av PH økning anlegg Forebyggende brannsikring i hytteområdene er ennå ikke igangsatt. Planstrategi og planprogram er godkjent i kommunestyret. Selve arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er igangsatt. Prosjektet Viken eller Vikje er godt i gang. Reguleringsplanen er sendt ut på høring og KRD har valgt ut tiltaket og bevilget støtte til forprosjekt. Denne saken er utredet så langt som mulig av enhetsledere og forelagt rådmennene i Numedal for eventuell konklusjon og videre politisk behandling Enheten har gjennomført nødvendig opplæring innenfor dette området og delegasjonsreglement er nå justert med nye bestemmelser. Oppstart mot elektronisk byggesaksbehandling er planlagt i høstsemesteret Anleggstiltak Utbygging av brannstasjon Anlegget er lagt ut på anbud med anbudsfrist den 27. september. Det er skrevet leieavtale med ambulansetjenesten og de skal kunne flytte inn 15.september 2011 Etter anbudsrunde er det igangsatt ledningsarbeider, og oppfylling for utendørs arealene. Side 30

31 Skolemoduler Veggli Veggli vannverk Boligområder Badeplass Ventilasjonsanlegg Gangveg ved Sagtun Tankvogn brannvesen Lager Veggli Det er innkjøpt og ordnet med plassering mv. av skolemoduler ved Veggli skole. Det er også gjennomført enkelte tiltak for utvidning av parkeringsareal mv. Vegvesenet og nettbuss er innkalt til befaring for og få trafikksikre forhold ved skolen. Dette vil utløse ytterligere anleggstiltak. Gulvet i samfunnshuset på Veggli skole (gymnastikksal) er byttet for å oppnå lydreduksjon. Det er gjennomført avsluttende arbeider ved Veggli vannverk- høgdebasseng. Det er gjort tiltak i alle boligområdene med rydding av skog mv. Det er en del klage fra oppsitterne at ubebygde områder gror til. Ryddige ubebygde boligområder er viktig for å skape trivsel i boligområdene. I det nye boligområdet ved handelslaget er det gjort en ekstra gjennomrydning slik at ledige tomter skal komme mer fram. Det er der også lagt ned og utvida infrastrukturen. Det er satt i stand områdene ved badeplass i Veggli. Henvendelse fra kraftverkeier om klargjøring av farenivået har medført forsterking av skilting mot elveløpet. Oppslag i pressa har ytterligere satt fokus på dette. Her må det gjøres ytterligere tiltak enten ved at kraftverket kan redusere farenivået eller tiltak for å motvirke at elva benyttes til bading. Det installeres nå nytt ventilasjonsanlegg med kjøling på bydeheimen Det er forhandlet og utsendt forslag til avtale angående gangveg. En venter nå på oppsitter sin underskrift og Statens Vegvesen sin samtykke til ny trase. Tankvogn for brannvesen er nå klar for oppdrag. Mange av mannskapene har lagt ned masse dugnadstimer for å få gjort om bilen fra tankbil til utrykningskjøretøy. Kommunen har nå flyttet ut av lagret og BN eiendom har tatt over lokalene. Kommunens eiendeler er lagret midlertidig og det arbeides med å etablere en permanent løsning i tilknytning til ny brann- og ambulansestasjon. Side 31

32 Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell (Verdi-prosjektet) oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner breibandsutbygging prosjektet Lys i alle glas klargjøring av store boligtomter på eiendommen Viken flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen I tillegg kommer foreslåtte prosjekter i investeringsbudsjettet. Målindikatorer: 2008 Mål 2009 Mål 2010 Status pr. 1. september Økonomi: % avvik regnskap/budsjett ,9 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Sykefravær i % 7,2 4 4 Tjeneste: Gjennomført Feiing i % av antall husstander Rapport/oversikt foreligger ved slutten av året (årsmeldingen) Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk Besøk Middelalderuka totalt (hele dalen) Ansvaret overtatt av enheten Fellestjenesten Elektroniske tjenester (selvbetjening): Byggsøk planlegges innført % Ikke påbegynt Side 32

33 Investeringsprosjekter: Tertialrapport Rollag kommune Budsjett Tilleggs Ovf. fra Sum Regnskap Rest Prosjekt Prosj (T) 2010 bev bevilget Kommentarer: 8100 IT-utstyr, programvare adm Det er ikke brukt noe ennå, men det kommer til å bli brukt i løpet av året Lydisolering gulv Veggli samfunnshus Ferdigstilt. Noe av merforbruket skal finansieres av mvakompensasjon fra driftsregnskapet, jfr. kommunestyresak Plom prosjektet Mobil Profil Renovering ventilasjonsanlegg Bygdeheimen Avventer innføring av Mobil Profil, vurderer utprøving av rimeligere løsning. Konkurranseutsettingen viser en pris på kr Arbeidet skal gjennomføres innen nyttår 8506 Veggli kirke Badedammen i Veggli En rekke tiltak gjennomført. Restarbeid planlegges gjennomført til våren Veggli renseanlegg Det er igangsatt arbeider med vurdering av infiltrasjonsområde 8601 Tilknytning høydebasseng Rollag Det er igangsatt arbeider i samsvar med godkjent vannplan 8602 Reservevannsforsyning Veggli Det er igangsatt arbeider i samsvar med godkjent vannplan 8603 Reservevannsforsyning Rollag Det er igangsatt arbeider i samsvar med godkjent vannplan 8700 Kommunale veger Ved Det er utført mindre arbeider ma. ved skolen. Avventer avklaring vedr. gangveg ved Sagtun 8702 Gang- sykkelveg Så langt er det ikke utført noe av disse arbeidene 8750 Tiltak brannstasjonen Anbudsfrist er 27.sept. Vi er spent på anbudssummen. Anskaffet. Det er i tillegg lagt ned mange timer 8752 Tankbil brannvesenet egeninnsats for å klargjøre bilen som utrykningskjøretøy. Det er her tilrettelagt vann og avløp for boligfeltet ved Handelslaget. Det er ytterligere behov her og en ønsker å 8760 Bygging veg, vann og avløp boligfelt Veggli se på dette i forhold til budsjettet for Avløp Veggli Industriområde Disse arbeidene er igangsatt og en skal ha grovplanert område før bygging av brannstasjonen tar til 8853 Tak stabburet Idrettsskolen Mangler ikke utbedret/gjenstår overtagelse + en utestående regning til alt er ok Sentrumsplan Rollag Så langt er det ikke utført noe av disse arbeidene 8901 Bioenergi opprustning Disse arbeidene har oppstart nå i første del av oktober. Salg av tomter Salg av industritomt Side 33

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse... 12 Pleie og omsorg... 14 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 17 Veggli

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomiplan 2011 2014. Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2011 2014. Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2011 2014 Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 67/2010 16. desember 2010 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 67/2010 Økonomiplan 2011-2014, Budsjettrammer

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 7 Helse... 9 Pleie og omsorg... 10 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 13 Skole... 17 Veggli

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer