Bedre levekår i Lindesnesregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre levekår i Lindesnesregionen"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 13/2012 Bedre levekår i Lindesnesregionen Sluttrapport fra arbeidsseminar i Sørlandets Kompetansefonds regi Forfattere: Helge Røed, Jon P. Knudsen og Thore K. Karlsen

2

3 Agderforskning Tittel: Bedre levekår i Lindesnesregionen. Sluttrapport fra arbeidsseminar i Sørlandets kompetansefonds regi Forfattere: Helge Røed, Jon P. Knudsen og Thore K. Karlsen Rapport Prosjektrapport nr. 13/2012 ISSN-nummer Trykkeri Kai Hansen, 4626 Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

4 Agderforskning

5 Agderforskning Forord Denne rapporten er en dokumentasjon av de fordrag som ble holdt under arbeidseminaret om levekårsutfordringene i Lindesnes-regionen og en oppsummering av de konkrete forslag til oppfølging som deltakerne i arbeidsseminaret ble enige om. Sørlandets Kompetansefond var initiativtaker og arrangør av seminaret og sto for det tekniske opplegget, mens Agderforskning har hatt ansvaret for det faglige innholdet og denne sluttrapporten. i

6 Agderforskning ii

7 Agderforskning Innholdsfortegnelse FORORD... I INNHOLDSFORTEGNELSE...III 1 INNLEDNING... IV 2 UTFORDRINGER FOR LINDESNES-REGIONEN ARBEIDSPLASSER OG KOMPETANSE I LINDESNES-REGIONEN KVALIFISERINGSKJEDEN I LINDESNES-REGIONEN SOSIALT ENTREPENØRSKAP I LINDESNES-REGIONEN VEDLEGG... 5 iii

8 Agderforskning 1 Innledning Sørlandets Kompetansefond arrangerte i dagene 14.og 15.august 2012 et arbeidsseminar på Strand hotell på Fevik. Inviterte var representanter for kommunene og næringslivet i Lindesnes regionen, representanter for Vest- Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder og SKF s eget sekretariat. Formålet med seminaret var å komme til enighet om tiltak som kan bidra til en bedring av levekårssituasjonen i regionen. Agderforskning hadde ansvaret for planlegging og faglig gjennomføring av arbeidsseminaret og står også ansvarlig for denne sluttrapporten. iv

9 Agderforskning 2 Utfordringer for Lindesnes-regionen Kommunene i Lindesnes-regionen har betydelige levekårsproblemer. Kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes utgjør en felles bolig og arbeidsmarked og er blant de kommuner i Norge som har høgest andel uføretrygdede og har også en større andel unge uføre enn resten av landet. Kommunene Audnedal og Åseral er ikke like sterkt integrert i et felles arbeidsmarked og har heller ikke like store levekårsutfordringer, men også disse kommunene har behov for en ekstra innsats for bedre levekår for sine innbyggere. Bakgrunnen for levekårsproblemene i Lindesnes-regionen er et svakt og ensidig arbeidsmarked, store omstillinger og nedbemanning i industrien, en kvalifiseringskjede(barnehager, grunnskole og videregående opplæringer) som gjør at deler av ungdommen har vanskeligheter med å finne en plass i arbeidslivet og en svak kobling til det store og varierte arbeidsmarkedet i Kristiansand-regionen. Gjennom ulike fordrag og diskusjoner ble det utviklet en rekke konkrete forslag til tiltak som kan bidra til bedre levekår i hele regionen. Det var enighet om: Lindesnes-rådet må styrkes og konsolideres som et felles redskap for utvikling av bedre levekår i regionen. Det forutsetter at Lindesnes-rådet får en styrket legitimitet i de deltakende kommunene og det kan skje gjennom en utvidelse av rådet. Rådet får i framtida to representanter (ordfører + opposisjonsleder) fra hver av kommunene og tre representanter for Mandal kommune. Det holdes et felles formannskapsmøte for alle kommunene i Lindesnes- regionen 18.og 19.september som ert ledd i konsolidering av rådet og satsingen på bedre levekår. 3 Arbeidsplasser og kompetanse i Lindesnesregionen Kommunene i Lindesnes-regionen har få arbeidsplasser sett i forhold til innbyggertallet i yrkesaktiv alder (18-66). Det fører til at valgmulighetene for den enkelte er små. Det er derfor viktig å skape flere arbeidsplasser i regionen, men også å legge til rette for større fysisk mobilitet i forhold til nærliggende arbeidsmarkedsregioner (Lyngdal) og mot Kristiansands -regionen. Større arbeidsmobilitet henger sammen med bedre transportmuligheter og 1

10 Agderforskning veger (særlig E-39). Når det gjelder bedre veger forgår det et omfattende arbeid med sikte på opprusting av E-39 og det tas ikke sikte på spesielle tiltak fra Lindesnes-regionens side på dette området. Mandal er tradisjonelt en stor industriby og også de øvrige kommunene i regionen har en betydelig industrisysselsetting, men omstillingene i næringslivet har ført til betydelig reduksjon i antall industriarbeidsplasser. Det er vel dokumentert at slike omstillingsprosesser kan føre til betydelig utstøting fra arbeidslivet. Globaliseringen av økonomien og høgt kostnadsnivå i Norge kommer til å føre til at denne omstillingen vil måtte forsette. Det betyr at bedriftene må ta i bruk ny teknologi(robotisering etc.) og satse på mer kunnskapsbasert utvikling. Det forutsetter en sterkere kobling mellom industrien og forsknings- og utdanningsinstitusjonene, som Universitetet i Agder. Dette kan skape grunnlaget for en ny industriell utvikling i Lindesnes-regionen. Det var enighet om: Det settes i gang et arbeid med sikt på etablering av et kompetansesenter for industriutvikling i Lindesnes-regionen (arbeidstittel Smart production ). Formålet er å fremme utviklingen av produksjonsprosesser /produksjonsceller basert på Lean, robotisering og automatisering og små produksjonsserier med høg kvalitet. Aktuelle deltakere kan være lokale industribedrifter(i første omgang Nøsted og Umoe), UiA (mekatronikk, IKT) og Lindesnes-rådet. Aktuelle bidragsytere kan være Sørlandets Kompetansefond. Det regionale forskningsfondet for Agder, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, VRI Agder og ulike regionale/kommunale finansieringskilder. Det tas sikte på å fremme en søknad om støtte til planleggingsprosessen til Sørlandets Kompetansefond (søknadsfrist 16.september 2012). Ansvarlige for denne søknaden er Nere Skomedal fra Umoe, Alf Arne Nøsted, Nøstedgruppen, Frank Reichert, UiA(eventuelt Knut Brautaset) og Sven Seljom fra Mandal kommune. 2

11 Agderforskning 4 Kvalifiseringskjeden i Lindesnes-regionen Lindesnes-regionen har et stort antall unge uføre og dette har sammenheng med et misforhold mellom de kvalifikasjoner unge mennesker utvikler og det behovet for arbeidskraft som finnes i regionen. Resultatene fra både grunnskolen og videregående skole er gjennomsnittlig svake og det er mange som dropper ut av videregående skole og heller ikke sikres lærlingeplasser som gir tilfredsstillende kompetanse. Det er nødvendig at kommunene og fylkeskommunen tar er sterkere ansvar for hele kvalifiseringskjeden og sikrer at overgangen mellom barnehage, grunnskole og videregående skole blir så gode som mulig. Kommunene har økt innsatsen innenfor spesialundervisning betydelig i de seinere år, men det er uklart om en tidlig innsats fra skolens side innenfor basisfagene (norsk og matematikk) kan være mer effektivt og forhindre stigmatisering av elever. Kommunene i Lindesnes-regionen har samarbeidet nært når det gjelder kvalitetsutvikling i grunnskolen og det er behov for en bedre dokumentasjon av resultatene av dette arbeidet. Det er mangel på læreplasser in nenfor både den private og offentlige sektor og det er behov for at særlig kommunene gjør en større innsats for å få fram læreplasser, for eksempel innenfor omsorgsfagene. Det var enighet om: Kommunene i Lindesnes-regionen må gjøre en større innsats for å skaffe fram lærlingeplasser, blant annet innenfor omsorgssektoren, i et samarbeid med Opplæringskontoret for Mandals-regionen. Det tas initiativ til et forskningsprosjekt om effektene av spesialundervisning sett i forhold til en større tidlig innsats i den ordinære undervisningen. Agderforskning, UiA og fylkesskolesjefen i Vest-Agder (Arly Hauge) samarbeider om en søknad til blant annet Sørlandets Kompetansefond om støtte til forskning på dette feltet. Agderforskning utarbeider, i samarbeid med Lindesnes-regionen, en søknad om følgeforskning på pilotprosjektet PULS. 3

12 Agderforskning 5 Sosialt entrepenørskap i Lindesnes-regionen Lindesnes-regionen har sterke tradisjoner for en sterk frivillig sektor og mange frivillige organisasjoner gjør en betydelig sosial innsats. Det kan være behov for å mobilisere til en større innsats overfor de levekårsutfordringer regionen står overfor i dag og det vil også kunne være behov for nye og kreative arbeidsformer for å kunne bedre situasjonen i regionen. Det gjelder ikke minst i forhold til de unge som har falt utenfor arbeidslivet. Det var enighet om: Lindesnes-rådet engasjerer seg for å få større forståelse og engasjement innenfor sosialt entrepenørskap i Lindesnes-regionen. Mandals ordfører, NAV- lederen og Mandal og en representant for Vest-Agder fylkeskommunene drøfter hvordan dette spørsmålet kan settes på dagsordenen i regionen. 4

13 Agderforskning 6 Vedlegg 1. Program for arbeidsseminar Lindesnes-regionen 2. Deltakerliste arbeidsseminar Lindesnes-regionen. 3. SKF- direktør Peter Klemsdal: Åpningstale 4. Seniorrådgiver Helge Røed, AF: Levekår, arbeid og muligheter i Lindesnes-regionen. 5. Førsteamanuensis Jon P. Knudsen: Veger ut av levekårsproblemene i Lindesnes- regionen 6. Adm. direktør Alf Nøsted, Mandal Industriforening & Nøsted Industrier: Industriens situasjon. 7. Dekan Frank Reichert, Universitetet i Agder: UiA og Lindesnesregionen. 8. Seniorforsker Thore K. Karlsen, AF: Kvalifiseringskjeden i Lindesnesregionen 9. Fylkesskolesjef Arly Hauge, Vest-Agder fylkeskommune: Videregående opplæring i Lindesnes-regionen. 10. Kommunalsjef Rune Bruskeland, Marnardal: Grunnskolen i Lindesnes-regionen 11. Direktør Ingrid Stange: Sosialt entrepenørskap muligheter i Lindesnes-regionen 5

14 Agderforskning Tirsdag 14.august Peter Klemsdal Åpning - bakgrunn og formål Hvorfor har Lindesnesregionen levekårsutfordringer? Helge Røed, Agderforskning Diskusjon Pause Jon. P. Knudsen, UiA Veger ut av levekårsproblemene i Lindesnesregionen Diskusjon 6

15 Agderforskning Kompetansearbeidsplasser i Lindesnes- regionenmulighetsrom Introduksjon; Jon P. Knudsen Kommentarer: Alf Nøsted, Industriforeningen Frank Reichert, UiA Diskusjon Onsdag 15. august Pause Kvalifiseringskjeden - utdanning i Lindesnesregionen Diskusjon Middag Sosialt entrepenørskap for bedre levekår Introduksjon: Thore Karlsen, AF Kommentarer: Rune Bruskeland, Marnardal Arly Hauge, Vest- Agder fylkeskommune Introduksjon: Røed, AF Ingrid Stange Helge 7

16 Agderforskning Pause Diskusjon Vegen videre, konklusjoner og tiltak Lunch 8

17 Inviterte deltakere SKF Workshop august Janne Fardal Rune Stokke Tore Askildsen Helge Sandåker Hans Stusvik Rune Bruskeland Oddmund Ljosland Tønnes Seland Terje Damman Arly Hauge Kenneth Andresen Jon P Knudsen Helge Røed Thore Karlsen Frank Reichert Nere Skomedal Alf-Arne Nøsted Sven Seljom Ingrid Stange Ordfører Lindesnes Rådmann Lindesnes Ordfører Mandal Ordfører Marnardal Rådmann Marnardal Kommunalsjef i Marnardal, leder av PULS/Skoleprosjektet i Lindesnesregionen Ordfører Åseral Ordfører Audnedal Fylkesordfører Fylkesutdanningssjef Regionalsjef VAF Dekan, UiA og prosessleder Seniorforsker Agderforskning og prosessleder Seniorrforsker Agderforskning Dekan, UiA teknologi Teknologidirektør Umoe Mandal Leder industriforeningen i Mandal Gründer og politiker fra Mandal Formuesforvaltning / Partnership for Change Kompetansefondet: Cecilie, Bjørn, Peter, Hans Christen 23 stk

18 Workshop august Konkrete tiltak Arbeidsplasser levekår Mandal Lindesnes Marnardal

19 Sørlandets Kompetansefonds Formål Sørlandets Kompetansefond har som formål å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet

20 To nye rapporter 2011:

21 Hele landet : 9,5 % uføre. Lindesnesregionen har en halv gang flere uføre enn landsgjennomsnittet.

22

23

24

25

26 Årsakene Kulturelle, individuelle eller strukturelle?

27 De to viktige strukturelle forhold er kommunikasjon og kompetanse Det viktigste enkelttiltaket for bedre levekår i Agder er bedre E39. Det er jobber nok i byene men folk vil ikke flytte Så får veiene bli bedre. Felles bolig- og arbeidsmarked. For mange skaffer seg ikke kompetanse 30 prosent fullfører ikke videregående skole halvparten av dem som ikke fullfører ender opp hos NAV Kompetansearbeidsplasser også utenfor Kristiansand

28

29

30 Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap er å introdusere nye løsninger på sosiale problemer og gjøre disse løsningene tilgjengelige for flest mulig Dette gjøres ved å bruke forretningsmessige metoder for å skape en bærekraftig organisasjon som kan skaleres

31 et samspill mellom offentlig ideelle private hente det beste fra dem alle; ansvaret til det offentlige, motivasjonen til de ideelle, og effektiviteten til det private og så legge til en ny idé eller metode på toppen som kan gjøre enorm forskjell for mennesker som hittil ikke har blitt sett eller nådd

32 Mulighetene: moderne verkstedsindustri Den 3. industrielle revolusjon er på vei Åpner for småskala rasjonell produksjon ved hjelp av roboter / 3D printing / Og kan derfor foregå i høykostland Lindesnesregionen har industriell base Etablere et senter /fagskole for moderne produksjon sammen med UiA, i Mandal

33 Mulighetene: omsorgsyrkene 30% av ansatte i omsorgssektoren er ufaglært. Behovet for faglærte er stort og vil øke dramatisk i fm eldrebølgen. Arbeidsplasser i alle kommuner også distriktene. Samtidig er det bare 10% av elevene som begynner på helse&sos på Vgs som fullfører fagbrev 50% dropper ut! 40% tar påbygning og går videre til høyskoleutdanning. Se på drop out problematikk generelt Nytt system for kvalifisering av voksne for omsorgsarbeid Nye samarbeidsformer for levering av omsorgstjenester

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Lindesnesregionen Veger ut av levekårsproblemene Jon P Knudsen Strand Hotell 14. august 2012

57

58 Lindesnesregionen - styrker God boligstruktur Balansert befolkningsvekst Gammel industrikultur mye taus kunnskap Vakre steder Mandal - stor nok til å ha egen bypuls året gjennom Delvis innenfor pendlingsomland i randen av Agderbyen Kulturbygg med regional funksjon

59 Lindesnesregionen - svakheter Svakt arbeidsmarked Problematisk levekårsbilde (uførhet, likestilling, yrkesdeltakelse) Tappet for regionale funksjoner (politi, domstol, sykehus m.m.) Varehandelstoget er gått Profilerer ikke en samlet Lindesnesregion Vanskelig kommuneøkonomi

60 Lindesnesregionen - muligheter Kan bli en enda bedre boligregion stort potensial Endrer levekårsprofilen gjennom målrettet satsing Har litt av NODE-klyngen innaskjærs Industrikulturen som plattform for videre satsing, kvalifisering og knoppskyting Kan ri to hester samtidig (Agderbyen og Lister). samt definere og bygge egen region Ny vei til Kristiansand kommer Kultursatsingen tar av

61 Lindesnesregionen - trusler Slites mellom vekstpoler på sidene og blir periferi Industrinedturen fortsetter Blir marginal i forhold til blomstrende regional klynger Finner ikke rollen i en ny Lindesnesregion Spiller bort boligkortet Levekårsproblemene reproduseres (sterk arvelig betinging) Havner i kulturskyggen fra Kilden Kommuneøkonomien blir klamp foten

62 Veger og spor Samferdselsløpet Regionalt samarbeid Industriell transformasjon Kompetanseløft Boligsatsing Kultur fra bygg til aktivitet Andre?

63 Arbeidsmåter Hvert kulepunkt får sin egen analyse og sine egne tiltak Tematiske arbeidsgrupper Analyser og tiltak samordnes i eget posisjonsnotat/tiltaksprogram Forankres politisk i alle kommunene Betydningen av «lure penger». Små midler inn, store resultater ut. Kommunene, Kompetansefondet, Fylkeskommunen

64

65 AKSEPTER VERDEN SOM DEN ER Verdens dyreste produksjon Sykdomsforklart; null arbeidsløshet Victor Norman Store deler av vår konkurranseutsatte næring er i virkeligheten allerede oljenæring Hvis oljenæringen varer lenge skal vi ikke nå bekymre oss om hva vi skal gjøre om 50 år Tradisjonell næring utsatt for internasjonal konkurranse har det tøft. Denne kan bare leve videre med vesentlig del av produksjonen i lavkostland og begrenset mengde høy kompetanse oppgaver hjemme

66 Lindesnes reg. utvidede oppgaver de neste 20 år 4-felt E39, 30mrd anlegg, service, adm. hotell + (lav terskel) Byutvikling (byggevirksomhet), skole, omsorg + (lav terskel) Off shore nisjer, leiesoldater En manns foretak, konsulenter

67 No Se Ca Li Ch

68 LINDESNESREG. BEVARE ARB. PL. EKSISTERENDE BEDRIFTER - SMART PRODUKSJON R&D LEAN Flow Pull, 5S, 7 Muda Magma m/ 5hvorfor og KIK AUTOMASJON, ROBOTISERING MOT, BEVISSTGJØRING Inntjening!? LAV KOST I EGEN REGI!! KRITISK MASSE. PROSESSINDUSTRIEN OLJE SERVICE

69 ACHIEVED/EXPECTED # Workers M.yr cost % change Norway Lithuania Norway Lithuania Average re 2002 If no NM Igland * NK *

70 No Se Ca Li Ch

71 THIS TOO IS YOU BACK OFFICE

72

73 Kompetansearbeidsplasser i Lindesnes- regionenmulighetsrom UiA contribution Frank Reichert, professor/dekan UiA

74 Rev June 2012 Mechatronics Programs - Faculty of Engineering & Science - UiA Engineering & Technology Mathematical & Natural Sciences PhD Technology ICT - Mechatronics R. Energy - Applied Mathematics Mathematics Education PhD MSc Ren. Energy Ind. & Tech. Mgmt Mechatronics ICT Mathematics Education Lector Math. & Natural S. MSc Civil Eng Biology 2013/14 BSc Ren. Energy Electronics Aeronautical E. Mechatronics ICT Civil Eng. Math. & Physics Math. Finance Biomedical Lab. S. Biology BSc Multimedia

75 A global knowledge hub has the following characteristics: A concentration of state-of-the art education, research and development with many international knowledge workers A concentration of major international companies with specialized centers of excellence for research, development and innovation A concentration of competent venture capital and specialized investors with an ability to commercialize new technology and implement new business models A concentration of advanced knowledge-based services covering the major technological and commercial elements of the industry in focus Strong and competing research universities with many boundary spanning units and close linkages to business Well functioning knowledge infrastructure and the most advanced labs in the world Excellent knowledge networks with a global reach An entrepreneurial knowledge culture with a drive to succeed commercially Norway a global maritime knowledge hub by Torger Reve Wilh Wilhelmsen Professor of Strategy and Industrial Competitiveness,

76 An open eco-system for business and education Sørland Innovation Campus Learn! Competence Development Business Creation Inspire! Make it! The Workshop Research Discover! Enable!

77 Two Hurdles Distance Resources

78

79

80 Distance

81 https://www.coursera.org/

82 https://www.coursera.org/

83

84 Resources

85 Resources: 30 pts / semester 3 parallel courses 10 ECTS pts - Course 1 10 ECTS pts - Course 2 10 ECTS pts - Course 3 time

86 Resources: 30 pts / semester 3 sequential courses 10 ECTS pts Course 1 10 ECTS pts Course 1 10 ECTS pts Course 1 time Allows for: - Industry students - Guest lecturers - Cooperation - Less fragmentation

87 A possible approach (?) Distance Education + Local Class Support + Local Facilities UiA + partners Regional partners + industry

88 Digin, UiA Certification Centre Partly sponsored by Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

89

90 An open eco-system for business and education Sørland Innovation Campus Learn! Competence Development Business Creation Inspire! Make it! The Workshop Research Discover! Enable!

91

92 Student growth Technology students Technology students Technology students Expand capacity New programs / specializations Industry oriented studies Competence Development (EVU) International recruitment 2020

93 Faculty budget estimate 450 MNOK 60++% External projects % 80% 50% 50% Max 40% UiA internal

94 Partners norwegian research school of technology Reaching out to: About 400 Professors/associate professors more than 15 different PhD-specializations with more than 200 PhD-students. about BSc/MSc students in engineering & technology.

95 PhD Forecast norwegian research school of technology

96 Thematic Areas norwegian research school of technology

97 Sørlandslab

98 Monitor om barns oppvekstvilkår i Agder Hva fant vi? Hva kan gjøres? Thore K. Karlsen, seniorforsker Agderforskning

99 Kvalifiseringskjeden et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar Produksjon av neste generasjons kunnskaper, ferdigheter og holdninger grunnlaget for fremtidig velferd Barnehage Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 1-2 ÅR 3-5 ÅR 6 12 ÅR ÅR ÅR Kommunalt ansvar Fylkeskommunalt ansvar

100 Variasjoner i resultater Gjennomsnittskarakter v/ avgang grunnskole i Agder og hele landet ,5 35,9 Aust-Agder Vest-Agder Hele landet 41,8 41, ,9 37,2 37,3 38,8

101 Karakterutvikling i grunnskolene i Lindesnesregionen Gjennomsnittspoeng

102 Utviklingen i omfanget av spesialundervisning i grunnskolene i Lindesnesregionen I andel av elevene.

103 Barnehagedekning i Lindesnesregionen for aldersgruppen 3 5 år

104 Andel styrere og ped. Ledere med førskolelærerutdanning i Lindesnes regionen

105 Åmli Froland Valle Bykle Gjerstad Sirdal Flekkefjord Sogndalen Hægebostad Audnedak Landet Grimstad Arendal Bykle Vegårshei Farsund Marnadal Audnedal Sogndalen Landet Andel i % Andeler med godkjent utdanning Styrere/pedagogiske ledere Styrere Assistenter Assistenter 20 0 Kommune

106 Dekningsgrad/karakterer Sammenheng mellom barnehagedekning for aldersgruppen 3-5 år i 1999/2000 og gjennomsnittskarakterer ved avgang grunnskole i Enheter Karakterer Barnehage

107 Gruppestørrelse Trinn Vest-Agder 16,1 14,7 13,2 1-7 klasse 8-10 klasse 17,5 16,8 14,8 9,4 10,5 8,7 9,4

108 Gj. snitt/poeng Andelen Sammenhengen elever i mellom videregående gruppestørrelse som fullførte på barnetrinnet utdanningen i 2006 og i 2010 gjennomsnittskarakter ved avgang grunnskole i , ,7 62,4 54,9 Gr Normert tid Karakterer Etter 5 år A. Agder V. Agder Enheter

109 % Andelen elever med spesialundervisning i Kommuner med høyest og lavest andel ,5 15, ,3 8,7 11,3 9,7 5,6 5,6 7,6 A. Agder V. Agder Landet Åmli Bygland Arendal Grimstad Vennesla Audnedal Marnadal Åseral Landet Kommuner

110 % Utvikling av spesialundervisning i kommunene i Agder Kommuner med størst og minst vekst ,2 47,5 58,8 40 A. Agder 20 18,8 V. Agder Landet Gjerstad Grimstad Risør -22,6-13,6 Birkenes Kvinesdal Farsund Hægebostad -26 Åseral -22,2 Landet Kommuner

111 Poeng Endringer i gjennomsnittspoeng ved avgang grunnskole Kommuner med størst og minst fremgang 4 3 2,72 2,92 2,5 2 1, ,31 A. Agder V. Agder -1 Evje og H. -2 Arendal Bykle Valle -1,24 Sirdal Kvinesdal Marnadal -0,6 Lungdal -3-2,25 Kommuner

112

113 Antall elever som forlater utdanning i Aust Agder Vest Agder Frafall mellom skoler Slutter i året Uten lærlingplass

114 Frafall i videregående skole for årskullet etter gjennomsnittlig avgangskarakter fra grunnskolen. Hele årskullet. Kilde SØF Frafall i % ,0-2,5 2,5-3,0 3, ,5-4.0 Gjennomsnittskarakter

115 Andel elever som får 2 ved avgang studieforberedende linjer i % 30% 25% 20% 15% Aust Agder Vest Agder 10% 5% 0% VG2P Matematikk Norsk Engelsk

116 Antall registrerte arbeidssøkere i utvalgte aldersgrupper 31. okt Under 20 år år Aust Agder Vest Agder

117 % Andel unge uføre i Agder i Kommuner med høyest og lavest andel 6 5,6 5, ,5 4, ,3 2,2 1,8 1,3 Kommuner Landet 1 0 Åmli Risør Bykle Valle Marnadal Kvinesdal Sirdal Åseral 2,0 Kommuner

118 Poeng, andel uføre Samvariasjon mellom andel uføretrygdete og poeng ved avgang grunnskole i 2009 i kommunene i Agder Poeng Uførhet Enheter

119 Oppsummering av sammenheng mellom karakterer og avvik 12 kommuner i begge fylker med lave karakterer og høy grad av frafall og uføretrygding i alderen år 6 kommuner i begge fylker med høye karakterer og lav grad av frafall og uføretrygding 5 kommuner i begge fylker med karakterer bedre enn landsgjennomsnitt og høy grad av frafall og uføretrygding 4 kommuner med lave karakterer og lav grad av frafall og uføretrygding 2 kommuner med uklar tendens. 1 kommune uten data

120 Reparasjonsenheter uten tilbakemelding og koordinering Kommune Fylkeskommune Barnehager Barneskole Ungdomsskole Videregående skole

121 System uten krav og kriterier Krav til barnehager: Konsentrasjonsevne Lavt aggresjonsnivå Sensu-motoriske ferdigheter Sosiale ferdigheter Krav til barneskole: Lesing Skriving Regning Engelsk IKT Krav til ungdomsskole: Faglig grunnlag for videregående skole

122 Manglende evne til læring får utvikle seg over lang tid Handlingsmodell: Etterfølgende trinn må reparere skader oppstått på forutgående trinn Enheter som leverer for dårlig kvalitet får ingen muligheter til å rette opp dette Pedagogiske hovedopplegg blir ikke systematisk forbedret. I stedet blir de differensiert for å kompensere for de lærevanskene elevene etter hvert har utviklet Dette blir dyrt og sannsynligvis ineffektivt fordi det kommer for sent

123 Primærprevensjon ikke mulig Primærprevensjon: Forhindre at uønskede tilstander oppstår Sekundærprevensjon: Tidlig oppdagelse reparasjon av oppstått skade Tertiærprevensjon: Sen oppdagelse og/eller sen behandling. Formålet er å forbedre fremtidige utsikter/prognoser Uten tilbakemelding i kvalifiseringskjeden ingen primærprevensjon

124 Anbefalinger 1. Kommunestyrene bør ta eierskap til skolene 2. I hver kommune bør det opprettes tilbakemeldingsmekanismer mellom barnehager og trinnene i grunnskolene 3. To-trinnsmodellen bør avskaffes 4. Er spesialundervisning organisert på en hensiktsmessig måte?

125 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid

126 Det gode livet:

127

128 Marginalisering i arbeidsmarkedet

129 Ferdigheter fra grunnskolen har svært stor betydning for gjennomføringen av vgo

130 Gjennomføring årskullet

131

132 Endret tellemåte ble presentert i utdanningsspeilet Endringen medfører at innen yrkesfag 2+2 modellen regnes 4 år som normert tid. +2 blir dermed totalt 6 år. For studiespesialisering er det fremdeles 5 år som er totaltiden-

133 Andel fullført og bestått Utdanningsprogram VAF Nasjonalt Bygg- og anleggsteknikk 69,4 pst 68,2 pst Design og håndverk 67,5 pst 66,7 pst Elektrofag 88,0 pst 83,9 pst Helse- og sosialfag 68,7 pst 67,8 pst Naturbruk 59,5 pst 64,6 pst Restaurant- og matfag 59,8 pst 60,2 pst Service og samferdsel 65,0 pst 63,8 pst Teknikk og industriell prod. 74,6 pst 70,7 pst Påbygg til generell studiekompetanse 50,3 pst 49,9 pst Sum Vest-Agder 74,4 pst 73,9 pst

134 Ulike kategorier OT-ungdom (728 stk) Motivasjon 1: Ufrivillig utenfor (ca 10 %) 2: Uten store utfordringer (ca 50 %) Attraktivitet 4: Store utfordringer - rus, sos, psyk (ca 20 %) 3: Begynnende utfordringer - rus, sos, psyk (ca 20 %)

135 Behov for Flere læreplasser i privat og offentlig sektor Et felles kvalitetsutviklingssystem for grunn- og videregående skole En tettere oppfølging av elevene Et system for god undervisning Forskning

136 Samfunnskontrakt mål nye kontrakter i Løpende lærekontrakt Nye kontrakter Mål i nye kontrakter

137 Hvor mange utdannes i Vest-Agder: * Erstatningsbehovet for helsefagarbeidere pr. år i hele fylket : (prosjekt helsefagarbeider er kilde) 180 * Antall beståtte fagprøver 2011: 76 * Søkt om læreplasser : 61 (Intensjonsavtaler: 63) * Elevplasser Vg2 helsefagarbeider: 134

138 Søkere til læreplass Antall intensjonsavtaler 2011: 63 Løpende lærekontrakter fordelt på kommuner september 2011 (Ungdom og voksne) Kristiansand 44 Vennesla 14 Søgne 5 Songdalen 3 Mandal 5 Lindesnes 1 Marnardal 1 Audnedal 1 Åseral 1 Lister 18 SØRLANDET SYKEHUS 0 TOTALT 94

139 AVLAGTE FAGPRØVER I HELSEARBEIDERFAGET/OMSORGSARBEIDERFAGET: LÆRLINGER PRAKSISKANDIDATER SUM

140 20 grunnen til at ikke alle får læreplass Ungdommen/foresatte Vil ikke flytte hjemmefra Vil ikke ta læreplass i nabokommune Vil ikke ta læreplass som innebærer reisefravær Velger bort enkelte bedrifter Velger bort enkelte alternative lærefag Viser manglende initiativ oppsøker ikke bedrifter Gjør dårlig inntrykk på intervju viser manglende interesse Kleskoden stemmer ikke overens Skolen/fylkeskommunen Strykkarakterer eller dårlig karakterer Høyt udokumentert fravær For dårlig planlagt utplassering av skolelever i bedrift For dårlig informasjon i skolen om forhold til arbeidslivet (eks. arbeidstid) For dårlig informasjon om hvilke krav bedriftene stiller til lærlinger For dårlig informasjon i skolen om det å søke jobb/læreplass Bedriften/kommunen Manglende vilje hos enkeltbedrifter til å ta inn lærlinger Enkelte bedrifter vil kun ha lærlinger fra egen kommune For dårlig informasjon om hvilke krav bedriftene stiller til lærlinger Fylkeskommunen Kandidaten har brukt opp retten til fullt lærlingtilskudd For mange skoleplasser i forhold til antall læreplasser

141 14,6% Vg 3 skole GS 9,2% 6,5% Vg 3 påbygg 18,4% Vg 1 Vg 2 79,0% 39,3% Læretid 50,3% 3,0% 6,7% 5,1% 4,3% 16,7% 4,6% 6,6% Kilder: Skoleporten og Vigo

142 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Kvalitetsarbeid i skole og barnehage Oppvekstplanen Politisk organisering skoleeiernivå Administrativt nivå Enhetsnivå Brukere Innbyggere

143 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Oppvekstplanen Plan for 12 år Utviklingsplan for 4 år Regionale planer Vitalisering av politikere, råd og utvalg i kvalitetsarbeidet Brukerundersøkelser Ekstern vurdering og analyse Årlig kvalitetsmelding til politikerne Kvalitetsdialog med enheter, brukere og innbyggere

144 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Kvalitetsarbeid

145 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Årshjul Kvalitetsmelding temamøte i kommunestyret mars Mål, Aktiviteter Budsjett Økonomiplan Årsmelding april M Samling lærere, Analyse og erfaringsdeling, august Enhetsnivå, råd utvalg mai

146 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Tilstandsrapport skole Læringsmiljø 2. Læringsutbytte 3. Frafall 4. Ressurser 5. Kommunale mål og aktiviteter

147 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Norge i verden

148 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen 1.Læringsmiljø

149 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen 2.Læringsutbytte Nasjonalt Fylket Marnardal 5.trinn 8.trinn 10.trinn Eksamen

150 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Nasjonale prøver

151 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Nasjonale prøver 9.trinn

152 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen 3. Frafall

153 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Levekår

154 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Utdanning

155 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Læringsmiljø

156 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Karakterer og frafall

157 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Ressurser

158 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Ressurser

159 MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Ressursfordeling

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Levekår og arbeidsmarked i Lister

Levekår og arbeidsmarked i Lister Prosjektrapport nr. 3/2012 Levekår og arbeidsmarked i Lister Helge Røed Tittel Forfatter Levekår og arbeidsmarked i Lister Helge Røed Rapport Prosjektrapport nr. 3/2012 ISSN-nummer 0808-5544 Trykkeri Kai

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand.

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand. 0006 0007 Prosjektskjønn 2017 Tittel Søker Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling Sørlandet - Folkehelsenettverket Sørlandet - Utprøving av teknologistøttet oppfølging i oppfølging av personer med psykiske

Detaljer

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne Lindesnes Kommune Til beste for innbyggerne Levekår Oppvekst Interkommunalt samarbeid Kompetansesenter Sør 27 (Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes) Mandal deltar i ulike prosjekter Kvalifiseringsenheten

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA

Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA RIS - senteret Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies Forenklet: Senter for regionale innovasjonsstrategier Et samarbeid mellom UiA og Agderforskning

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad AGENDA Møte i Sørlandsrådet Dato/tid: 02.02.17 kl. 10.00 14.00 Møtested: Kvinesdal Hotell Utsikten Møteleder: Terje Damman Innkalte Medlemmer: Vest-Agder fylkeskommune: Aust-Agder fylkeskommune: Kristiansand

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bedre gjennomføring i Aust-Agder

Bedre gjennomføring i Aust-Agder Bedre gjennomføring i Aust-Agder Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg Status for 8-10 år siden - Store levekårsutfordringer i

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL. Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA

Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL. Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA Utgangspunkt Forutsetninger: Agder som enhet Planstrategi

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune.

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Mål for prosjektet: Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland) LINDESNESRÅDET INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 9.5.2014 Åseral rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 9.00-14.00. Det serveres enkel lunsj ca. kl. 11.30. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Strategisk notat 2016-2020: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 1: Innledning Strategisk notat Utdanning er en operasjonalisering av utdanningsdelen «Verdiskapning

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap

Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap Lillesand 23.11.2017 Roar Aaserud, leder Faggruppe utdanning 2017-19 1 Et utfordringsbilde Kilde: Folkehelseinstituttet

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa REFERAT Styre/organ: Prosjektarbeidsgruppa Sted: Mandal rådhus Dato: Møter 19.6. og 26.6.2013 Tidsrom: 13.00 15.30 og 08:30 10:45. Til stede: Mandal

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet ABSOLUTT-programmet Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS inviterer

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer