rr. '-\l i*:" #r,,r,i'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rr. '-\l i*:" #r,,r,i'"

Transkript

1 ,s rr. '-\l i*:" P" #r,,r,i'

2 R/NG OSS OG BE OM q2-katalogen!

3 'G:$RO&HAN Nr 2nai1992 UTCITI AV NORSK FOTBALL-TRDNERFORENING Redaklor: ARNFINN INGJERD Sloyledsa Ulsleinvik (a).11866(pt Anno$.r: NFI'administrarjo.e. KJELLJORGENSEN, Kadoheien 21, 3531 Krokuciva L der: ANDERS F,IEGRI, Tronvilvn., 5,1, 1500 MOSS, ^),275t 71(pr) Nestleder: SVEIN MR SICDRNES FirkeEarden CRANLI 1X621295(Jn) Tilirklede.: EINARSICMUNDSTAD, Wilh, Wilhelnens vei l0 c, 1347 Hosle 02'185693(a),249083(pt Okonomil d r: RUNE TITLEST D Vallhauvn 3b. l,l 12 SOFIEMYR 028? a6 l7(.), (pr) ERIK RUTHFORD PEDERSEN (pr) l,vae:eli LANDSEM, Knkerudvn. 50, l4?3 SkArer, l8 98 (po 2.va :JARL TORSKE, H,eavn. 24, 6600 SUNNDAL, lpt) INNHOLD PRAKTISK MENTAL TRENING ASSISTENTTRENERENS ROLLE s.8. MIN OVETSE s.6 s.ll REKRUTTERINGS.ARBEIDET OG LANGTIDS- SVTNGNINGER s.12 Av Tore Hagh oe Dae Gterdal LIV LAGA FOR TOPPFOTBALL I DISTRIKTENE? -S,15. TRENING-EN LIVSSTIL s.l5. SLIK DRILLO SER DET s.17 O ROSENBORG- MODELLEN s.18 O SPILLEREN DEN SENTRALE RESSURS -s.20 a OVELSER FOR GODT PASNINGSSPIL - s.22 TRENERLISTEN s.23 HVORDAN UTVIKLE DEN TAKTISKE DELEN AV PASNINGSSPILLET? s.25 SLIK TRENAR EGI s.26 SLIK TRENAR EG II 5.27 FOTBALL OG JUS: Skalt veiledning for trenere s.28 e" Fotballog utdanning Mange av vere yngre, talendulle spillere har bede vilje og evne dl A ulvikle sitt ralen!. Mulighetene for de beste spillerne dl A bi bedre, erstorr enn noen gang. Rammebelingchene er bedre og det er storre aksept for toppidrett enn tidligere. GUNNAR MARTIN KJENNER, Dok 880 Scnlrun,0l04 (\lo I 02-33?700 JOAR HOIF SPORTSERVICE Stronsvn. 80, 2010 STROMMEN 'nt: F x: scnd6 NFTsadninislhjon FORSIDE: ENDELIC SERIESTARTI Coran Sorlolh i Rosnbo (t,h.) os lnevc Boe i vikinger isane i&ren. Foto: Srin Esnq AdrMvncn. TRY(THOS: VIKETRYKK AS, 6065 ULSTEINVIK UTGIVELSESPLAN 1992: Nf.3: nlnsnist urgis 10.9 Nr.4.: mansnntl0l l, urgis ACEM FOR "FOTB LL-TRENEREN" Dannart: Slen Axelsen. DFfS Sv rig : Ccrt PcRson, SFI Men talentene onsker storl sett ikke a ofre egen utdanning til fordel for en eventuell kortvarig fotball,karrier. Ogbra erdet. De slorste talentene vil ha orden pe fivet sit pd flere arenaer. De tue arene pa videregaende skole er viktige for senere veivalg og de er krev nde. A trene fotball I 0-12 okter pr. uke biir vanskelig ner en santidig vil ha gode karaktere.. Der ef det viktig for fotballidretten e finne fram til nod ller som kan forene uldanning og fotbal. I dag er det mange ulike lokale varianter, mer eller m;ndre vellykkede. For at vi skal fa "nasjonale" modeller, bor dette vereen sak for NFF sentralt A ta opp hoyl nive i A skape egne gymnaser, sihlte "fotball-gymnas,,, ef vaoskeligere i en lagidrett, men modellen fra Molde hvor eievene i Toppidretlsklassen tar de to siste Arene over tre ir og fotball er en del av undervisningen, kunne vere noe e ulvikle videre. ISSN

4 Kjrere trenerkollega! I skrirc d? sttnd er det snart senestai. Det et harc lint\s Wn son gi sdr Jor t.rietqillet et igang. Vi jobber atle hanlt awr la g fll ned n Jothercne stilhrc og lag betl nulig li serieslutl Hrardan er det ned din egen lorbercdelse aborctseltet igangl Hat dl tutt deg nak titl lil d h)gge deg seb opp fitbk ag ne talt A tuk de Like s]/et situasjonel som Iett oppstit gjenno kanttesangen! h tiiafieredt A.Aa'scpb, hwrundre ined og natsans! Et tijofierca pdnfurstare hverandrc utad, os ta di:'kusjonen innad! Jeg hat wd Ierc MLedninget Npkt hehoret Jor A h godt rcre pa seg sclr og sine trenerko eger. Det d st)rke og s),ttligglorc den kallegialiek Mn er en at de 3 arbetdt. ag answnonfide e N.F.T. et opptau at, et lot neg en liaitert appgawt i rletu'arct. Sannen er i tterk\ ou alle trcnoe til lar eller siden JoLe at han/hun skit hell alehe, helt ute rel kaklen at stqel. Dette er to tga gsp nkkr son tilsiet sanhou og antanke lor htetantue. Kallegialikt rentringer /evekl fra andrc nedlennff av Jotbaltlaniliet ag mpekt et Uen nedpddhat eratsntns. M6 tc med N. F. F.'s tae ko nite. N.l.T. hat avhaldt et neget pasitii note nel renefianiie i fafiundet. Det er viktig al d( ulike fasinstanser kan sanarbeide. MdLet j0 lelrs Jor hesge paner. T.K. er a swn apptalt d, i kktkiorc ndlgruppene best nulig til de ulike inp lstillak. Fot o$ i N.F.T. er rlel selvsag oes tiklig at Ja!:W i nhau pa tarc inpul:tiltak pa:set he n\li:1 aweft\ nell etfuingshakgrunn, tnterclse, kanpdunr? at< arbeidsawade fat de san skal delta lot al utbylet skal hli aplinnll Santug et (let agta det?nkclte mdlen's re til d ta del i de tiltak forcninsenamnsercrsansj nafruppeninrlrc hon yen hai ass. N.F.T.fkkIulLstatelralo LndeL\faskohiit!. Dettr (r uo(l ballan A tancdnat senerci dr hdpcr d Jd tsrand er note ned N.f.l. \ nle stlre, tat t noen fn! adninbtrasjone. Det er tiktis a natkedsfure as selse lasnannen sd olte sotn hlulis. Den kantelan?, t'tkti ssbak. grunn og int 'ikt i nange fotballrckterk tena san en ltenet siltet inne ned 4kr d ha letrl aijtaffctj,t al.naal rcotnott'\ u'1d ^dtd"t. S dnnfi eid m ed krc ts bdd e ne. Jeg loler at ktalitet og ikke nin\t kw1 tilet i inpulsirksanheten rundt i de Like IotbaLlkretsene ikke et tilstrckkelig.leg wl et trcnokannie er igang ned,/e tiltik solt farhapcntligtis ril gi ringt)i*nihger tiltlarge ttenen'. Jegfolt'r at N.f.T., e te sentralteller gj?mont rcuio ale trenerjueninget bot tu ltate lel i rlen inpulsirkvnhet son er,rt nolwndis fonttsdnins far A ensasjerc os skolerc trcnere fi Ltike ni t rundt ankrtus i varl griigrcntlte lend. (hgantierintot ar dette laler kg nd gd net gietlnon tu like krd\q atj her er det nf udord nark. N.l.T. har enstot oppgave i d etahbrc sunafiei(ltpdkn( i krctsuptamtene. En elb 10 inpulstiltak fot krctsens tretzrc pl sesang et allfot ie. Et1 inpllsti ak pl ndnel bor wre?1 rcalinisk ndl Iar bade IairaLlkrctsenp as N.F.t. i Y*es-etikk N.F.T. nd lielpc N.F.l. i arbeidet netl d opp ptiotitprc harne ag ungtla strotuo\ ttatu!. Delle hat agsi nd rctiu^nbr k d gtare. Det er iktig djd gehot lor og.t'd na*d at tknr'rc tl et visst uklanrtugrnifi ikke gdr eltet pengene, ne at den Jbthalfaglig( tltt'antrink er den avgatende dtitkraft i Mlg at trcncrjabb. Lr det strengtatt notlrcntlig d dnetle lann l trenet pd 5. div. ni,a e er larcr( ime wklenfatl)alol? Kln ikke et Nr stilete ijellesskdp lta snrctjottreninge e. Delte kan gi okte rctglrter til barne at ngdansjotba en idisst klubberc..santidig u det iktig og nodv.nllg n oke nk glen ar inpulstiltak son c gasjercr trenere i barne. ag uttgtlonshtba en. Utgiller il eu.rutdunti"g san et otltotdig far Romerike - Aktivitetsplan 1992 Sondag 24. mai: Sted: Fagerborg Hotctl, L;llestfom Tid:kl Tema: LSK'S irener har Ijotl.Slik organiserer jeg spillcft,rs innsats." Diskuion: Stikkord: - lasbygging - enkelrspillerc - spillemonsl,er Kamp: kl , tuiscn LSK - Trornso Fredag3l.juli: Stcd: Ar.isen Stadion Tid:Kl Ylanp: LSK - Manch$ter United Etter kampen hyggctr.lbr RIl-s medlem, mer 0n/folge). Sondag 20.sept.: Stcd: Fagcrborg Hotell, Lillesffom Tid:Kl Tema: LSKI trcncr llar Hofi: "SlikspilerLSK." Diskusjon: Stikkord spill rutvikling enkellrpillere - BgullrLK Krmp: Kl , ArA5en LSK- Miondalen Alsmotc i RlrT. Ir-agseninar. Sted og rid avgjorsr senere. Hyggelreff lor RFTt medlemmcr (m,/lolse). Sgr-Trondelag -Aktivitetsplan 1992 Torsdae 14. mai kl i Rosenbores klubbhus. Hcr vil!,siotempeurene Sigbjorn Hammer ogwilhelm Stoltz a for tcmaet: Folbalskader - Behandling og torebygging. De vi1 ogsi prcscntere Roscnborg k lir ikken hlor de begge har si( arbeid. Torsdag 11. juoi kl i og ved Rosenborgsklubbhus. Hcr vil B.iom Han, sen og Ola tsl,c Rise ta for seg tenact: Keeperlrening. Hc. vildet bliei praktisk okt pi lrc ingsfeltet lil Rosenborg. Elrerpi vildet blisamling iklubbhuselhvor det lil bligilt anledning til sporsmal og s,tmtale Sxmling i lbrbindelse mcd Rosenborgs E-cLrp-knmp. I Icf er ikke endclig dato beslcmt. Aktuelle datocr onsdae dcn 16. seplcmbcr euer onsdag dcn 30.septembcr. Det planleggcs cnda 2 samlingcr ior hosten -92. Vidcrc undersokes del om dcl er muliga fa til cn iolballfxglig tur lil lcks. Trskland Iil hoslen.

5 G] NA GJOR VI NOE POSTITM SAMMEN! Vi retter opp v6r foreningsokonomi KjrereNFT-Medlem og kommer pi offensiven allerede i dr! HVORDAN? VI GJENNOMFORER ET INTERNT MEDLEMSLOfT ent l. og 2. gev.: Stereoanlegg HI-FI d kr. 5000,- 3. og 4. gev.: Farge-TV 20" dkr. 4390, gev.: Feriereiser ekr. 3500, gev.: Reise-TV 14" e kr. 300, l13.gev.: Nyttskmpelodd 20,- I l3 gevinster verdt: kr ,- Tillan solsr Iodd e kr. 2-, * Du betaler inn kf.204- til NFTstraks du har mottattloddene. or- brev i mai. og er med I t'ekningen a\ en glalt,rudrelur lil ho\len. + Sammen er vi sterke og d tre skal vi klarel + Lotleriet skal vare avsluttet innen 15. iuni d.a. *EDINNSATS FYLT AV MORAL OG ENGASJEMENT FOR NORSK FoTBALLTRENERFoRENING -VAR FoRENING. Hostens trenertur NFT-mediemmerinviteres hostens trcne(ur med DUES SPORTSREISER dl London rned bl. a. VMkval. kanpt ENGLAND-NORGE. PROGRAM: Tirsdag 13.10: Avgang Fornebu Innsjekking L kl. horell ilordonsentrum. Ser Norges trening. Muligens U-karnp England-Norge. Onsdag l4.l0:klubbesok fonniddag. England-Norg pa Wembley. Torsdag og fredag 16.10: Klubbesok Iardag og sondag 18.10: LIGA- KAMP Mandag 1g.l0Ankoinst Fornebu I 1.00 PRIS: kr ,- inkl. reise Oslo-London, holell m/frokosl i 6 dager, all busstranspofi. Utgift r til billetler kornmer i tillegg. Faglig rrbeid, analyser og diskusjoner innger i programmet. Faglig ledelse NFT. Pdnedins tl DUES SPOR TSREISTR in e (se vellksteskiv). NB! Begre :et dnla pldsser. Kjell Jorgensen (bilde) er Fotball-trenercns nye annonsekonsulenl. Sanmen med Joaf Hofi skal han tilby annonseplass til akluelle leverandorer innen lotball-idretten. Jorgensen tre{tes pa telefon TRENERTREFF DAC: 3.junikl STED: Norgesldrettshoyskole,Audiloriet,Odo PROGRAM: a) Hvor stor grad av fl ksibiliret eller variasjoner i den oftensive spillerstilslrarcgi bor en ha? INNLEDER: LandslagssjefEgil Oisen. * Debatl b)landslagslcdelsen orienlereromspilleopplegg c) Info. fra styret. d) Nofge - Scodand. Ulleval kl (evt.20.00). SEMINAR Kr.75,- for medl. Kr. 150,-for ikke nedl PRIS: Billettertil karnpen kr.80,- (sti), I80, og220,-. PAMELDING: Inner ril NFT m/betaling til kodro v,/joar HofT- Sporlservice. Idrettens Hus, Slromsvn. 80, 2010 Strommen Tli.: Fax: NFT's trenertretr1992 ** Jenresluttspill Elverom m. tren neminar. Malgruppe: trenere som er i sluflspillet og NFf-medlenmer. Tema: * Hvilke krav bor stilles til dagens talenrsp;llere forjenre.? * Hvilke momenter bor priorireres i pivirkningen? + Sentralemonenterijobbe medforjenle-kwp rc. faglig 1n\!ar. Nl-l-.amarbcrd med N FT. Mcr Informa\jon senere imai. ** 5-l1.08 Nordisk Mesrerskap c- 16, Sandeford. Malgrupp : Trenere somjobberned utvikling av ald rsbeslemte spillere. Tema: Hva kreves av talentene pa dette nivli? * Analyse av kampene m. diskusjon. * NFF orienterer om sin. talentutviklingsarbeid. Faglig ansvar: NFF i samarbeid ned NFT. Mcr informasjon kommer senere I mar.." Norge - S verige.jubrle u msl,arn p. I ltevel fag,emrnar ** VM-kval. Norge - Holland, Ulleval. Fagseminar_ Tcma: Kampanatyse. ** lc.l0. VM-kval. England - Norge, Wernbtey. ** Arsmote. Fagseminar. Cupfinale.

6 Praktisk mental trening En nrite i heve spillemes toleranseterskel for l6perne, skytt re, alpinist r, men ni ogsi lag som fysisk og psykisk shess. hendballandslaget for herrer og TIK isltockey for i I de senere irene har vi sett at idrettsuiovere stadig nevneno tr. Ladetverc sagtmeden gang- detftmes har blitt mer opptatt av syslernatisk e trene opp en rnange varianter og tilnermingsmater, Jeg har festet mental beredskap f1 konkurransene. Spesielt er dette meg ved en netode - den paktiske mentale utbredt blant individuelle idrettsutgvere bl.a. skovte- tteninsen. Av Vidar Davidsen Trening vil si at den er slstemagk og mlbettet. Menbl vil si at jeg onsker n pavi*e spilemes anker og derned valg i stressihrasjoner som rgien gir utslas i orsket handling/adferd. Praklisk vil si at spileme rne forholde segtl virkew stressituasjotter og d folels ne de ala opplever. Tanken tlak er at det er lettere, forholde seg til og lere av selvopplevde sltuasjoner enn leoretiske. Kort fonalt gfu metoden ut Pe at man i treningen legger inn stressituasjon r ay fysisk ogleller pbykiskarakter. Grunnen er at om man i fotballsammen_ heng regner med A opptre i stressituasjoner (flere desto hoyere nive) se me ogsl spilleme trene under lignende forhold. Kamplik-/modelhening Noen dager for en viktig kamp dennomgrr Denne treningsformetr har nok de fleste de kampdagens program til ninste delalj. trenere ben]'ttet, men sams'nligvis tilfeldig Man $Ar opp, spiser, reiser, trener etc pd og liie s,stematrsk og meketiel D\s. at man sar ne mate som kampdag n. lager treningen se fik en kampsltuasjon som Gjennom a heve spenningsniviet trening ved,,4 hgo' stressituasjoner for spil- mulig. Man ben'tler konkunanser, handicap, br}ter rutiner i forbindel$ med trening, dommer litt feil, osv. for e heve Det blir rnan rineligvis ikke sa bra til om bme sa vil utrygge $tuasjoner bli til trrgge. spi emes spenningsnive. Det heb ger ut pe det skal vere trygt og godt pa og rundt e hge en pcykisk ramme rundt treningen treningene. I forhold dl e innfore mer som svarer til de forholdene kampene skal,.]ltryegheb' pa treningene man vere foreg, under. spilleme skal prove sd vanercnde forhold sodr mulig slik at de ikke blir denne fieningen kan vare s\ rt kodsentra- svart noye med mengde og progresjon fordi ovenaske! og fobt],net i konsenlrasjonen sjonskrevende og toff En overdocering kan om det som er riktig i kanpsinusjonen. derfor let ge ut over smilel humorct og til Dvs. at man giennom trening b' ger opp slutt motivasjonen. en lreningst redstap for a takb stressituasjoner i forbindelse m d kampene Et som i egentrenfug. Hva trener vi pe? Hvor- Bevicslgioring star svet sentralt her eksempel pa dette er det rbsiske ishockoylaget som for \4\4 treoer under ho)'lalerbrak bevisst pe om man skal oppni re$rltater. for gior vi det? Dette me spilleme vere som minner om de pipekonsertene de regner med A fe ul]der VM. Det tysk fotbal- nere, ledere) som initerer seg over eller Hvor ofte har vi ikke setto spilere (og tre. landslaget er ogse kjent for sin grundighet. mjster beherskelsen v d en dofimeravglo- -Konisjen 4 Knut (Asa), siet Espen Hof! til sin lagkanerat. Shk stoue kan vere avgjorende i gilte situasjonel (Foto: Lbbeth Michebeq Akershus Roneika Blad)

7 rclse som ger en i mot. Eller initasjonen, syndebukkletingen og ldeftinge ner bussen er for sen, malerialforvalteren har glemt korterm de almktot hotellot son er dirlig, maten er ikke som forvent t o6v. Jeg har sett utalige slike situasjoner odelegge for enkeltipilere og lrg fordi matr ikke er god nok dl e takb disse tingene pga. manglende teningsb r dskap og bevistgioring av hva son skjer. Det hele kan kokes ned til fglgende? l. De tingenejeg kan giore noe med - de giorjeg noe med. 2. De tingenejeg ikke kan gore noe med - de dropper jeg og sparer energi og konsentasjon til kampen. Dette er banall, men likefullt uhye vanskelig e euerleve om man ikke er b lisst. Hversondagservisp lere, trenere og ledere som gior seg selv dtuligere fordi de bruker alt for mye energi Fi initasjon og aggresjon i situadoner de strengtalt ikke kan gjore no med. I de mest ekstreme tilfellene kan vi s spill re og trenere som bruker en stor d l av de 90 minutlene vi spiler til irliurjon over en,dirlig" donmer. Hvor god og rasjonelt tenkende er treneren da? Hvor mange s kunder og minutter mister spiller n muligheter i kampen pea. da ig Pe deue ornredet er vi langt fta profesjg nelle og det blir vi ikke for vi s,stematisk begynner A rene p.i disse situasjonene og dn bevgt vare reakjoner og adferd. I forlengelsen av detle se kan det vere rodvendig e tene viljen. For a Ia til det me man ofte ty til ektreme situasjoner av bede ${isk og pykisk karakter. En rekke undefokelser viser at uventede vanskeligheter som krever en rask b slutning og viljeinnsats fra utovemesidq $i vil han/hun utvikle en mer positiv holdning til vanskeligheter. I folballsammenheng ser vi uventede hendelser lelt bryler ned spillemes vilje og motivasjon. Vilj troniqen kan legges inn som,6me dry?po pe nkeltr ningen eller i form av prodok som f.ek. 2-5 dagels san inger. Alpinlandslag t gjorde det son et uforb redt klatrekurs itor sonmer i Erne fl A khke konstuktit't og offensivt i kritiske situatjoner er en,kfg egentkap. Her Romsdalshom. l if Borch tok med det ilfuslre wd Tore Kalkstad, StronneL (Foto: Lbbelh MichelseL Akershus Romerikes svenske ishockeylandslaget i villnarka for Blan) noen Ar siden, og man benllter elementer $tte navn pi og se sammonheng ne med de beredskap bede pe det tsiske og det p6ykiske plan og den krever etterarbei(yopp av dette i ledertreningskurs og i forsvaret. folelsene de opplever under treningenq og S lv gjennofifone jeg et prosjekt med til situasjoner son ftetr*aler lignende folelser under kampene - ala er mitt svar utvil- Til slutl det er med den praktiske-men- folging. Stronmen i for vinter i Goteborg med en blanding av mange og tofre areningsokter og tale treningen som med andre treningsmomenter, Det tar tid for man ser r sultatjer -og siluasjoner med psykisk sftess. Sporsmekt Dei man er ute etter er A lere og akle som kommer umiddelban er orn man blil stress, uqgghel angst, initasjon, aggresjon, nir det gield r forandring av ailfefd sa er det bedre skiloper av i klatre i Romsdalshorn ja til og med sme(e pa en positiv mete. Ved en langvarig prosess og ikko noen metode eller om man blir b dre fotballspiller med e i kjenne Fi disso folelsene og den utryggh t for a oppna suksess pe kort sikt. Denne slresse Eaisk og psykisk en weekend i de skap r og ffi erfaring i al man kan giore treningen bor derfor sees pe som en del av Goteborg? Der og da og uten bevisstgioring dicse sitursjonene trygge - da bidrar dette til en helhedig treningspevirkning av d n og oppfolging viljeg si at det er tvilsomt. Da at den enkelte spiller og lag blir b dre enkelto spiller. Den bor derfor konme i blirsafi ingen kun et hyggelig rninne. Men, Denne type trening er ikke uten falkrup tilegg til og ikke ist det for annen trening. denom spilleme blir bevistgio4 lerer s g e per slik at den kever noye plantegging,

8 Assistenttrenerens rolle I min D-kurs oppgave valgte jeg e s pa assistenttrenerens rolle i norsk topps rie, (Norsk toppserie har jeg definert som 1. div. kvirmer og Tippeliga merm). Bakgnrnn for valg av tema er flere: For det forste tror jeg at man i framtiden er nodt til i vere flere trenere for i mote spillernes behov for individualisering og for det andre harjeg erfaringer med at det i dag er mange klubb r som sloser med ressurser (bide faglige og okonomiske) dersom man ansetter to tre. nere (ass.* hoved tener) uten at det pe forhend er klargtordt og definert hvilke arbeidsoppgaver oppgaver og myndighet den enkelte skal ha. 2) Hva er sentralt denom nan skal kunne inne med sto$l laglig komp tanse. Dessuten bor han/henne kjenne klubbens filos- utnltte en a-ss.trener best mulig? Dette gielder Mde innen klubben som helhet ofi og ut fra dette vite hva som keves- I og rundt a-laget i serdeleshet. titegg er det tradisjon lt seit hovedtrener For a b svare disse problernstillingene son har dettesb' samarbeid med assisl,ent sendte jeg ui separale sporreskjemaer til hovedtrenere og ass.lrenere i de akluelle R sulhtene foneler at hele 3?7d av klubbene. hovedhenerene ikke hadde innvirkning Resultater pa valg ay s n ass.trener, Ettenomjeg ikke kan presentere Jcg resultatene fra samtlige sporsmdl, harjeg vabt skal ikke spekulere om hvordan samarbeidet har fungert i disse kubbene, a la ned de spo$nriljeg mener eller om dene har hatr noen innvnkning pe er $nlrale. det sportslige resultalet da det vil bli lor Ansettels sprosedyre hypotetiskt. Jeg vil inidlertid tro ai Bakgrunnen for atjeg har vabt e ha Ined utgangspunktet for godl samarbeid og spolsmal som omfatter dette temaet er flere, sportslig resultat er storre dersom man slitr men hoved6rsaken er enkel. Dersom det per t bli <pedltleb, en a-qsistenl trener. Dette ikke giores en grundig og riktigjobb her, er kan vere cn person du overhodet ikke jeg av den oppfatning at det vil bli sven kjenner og vel no om. Folgelig ina b gge Av Trine Lise Andersen vanskefig e H utntttet a-ssistenttreneren b st bruke mye tid pa akkurat dette. Det motsane kan vere at man blir "pidrt(et,, en nuligl Med dette son ulganglpunkt haddejeg p non man har sterke negative meninge. problernstillinger: Hvem vurderer orn, og som man vet for eks mp l har et helt 1) Kartlegging av ansetlelsespro$dyre, Etter min mening bor hovedtreneren annel nenneskesyn, forballfilosofi etc. DeF a$eidioppgaver og samarbeid melorn vere sentral i denne prose,ssen. Det bor som dette e. tilfelle trorjeg at de vil ha et topf6eriens hovedtrenere - ass.trenere i var hanlhenne som \urderer de ulike vanskelig utgangspunkt fo. a fi fil et godt $songen kndidaten. Dett fordi hovedtrener sitier samarbeid og derigiennorn klare e utnytte assrstenttrener best mulig. Ingvar Stadheiln ralgte sin assistent, Anders Fegi nen hele 37% av hoverltrenelene hadde ikkein flttehe pd nlg av sin a.lsi:tenurener. Utvelgelse Et annet sentalt tema er selve utvelgels n- Hvem er aktuelle kandidater og hvor- Ior? Hvilke kornpetrnse/egenskaper ligger lil grunn/bor ligge til grunn for ansettels n? 10 hovedtrenere hadde innvirkning pn an-settelsen av assistenttrener.he1e77,8% ^y hovedtrenerne har sagt at rcrfaring som spiller i klubben" var den avgjorende egenskapen. Denom a$istent irener har spilt i klubben (idligere kan det v re flere fordelaktige punkter ved dette: * Kjenner klubb ns filosofi * Kjenner spillemes iboend egenskaper * Kjenner til relasjonene klubbcn imellorn: TreneFlrder-Spiler * Kreativ i fofhold til nye momenter og altiviteter. Jeg rnener at de6om utnlttelsen skal bli best mulig bor man ans nen assist nt trener som har uql nde kompetanse/esenskaper i forhold tii hovedtrener.

9 Eksempelpdalassistenl-tenerikkeeramenrungs:AmelarsenOk:kndo"ts.ogEgilObenfo[gerRu ebrulselll Dette kan lerei Med dette som bakgrunn vil jeg fo6t * F,siske eg nskaper kommentere hele 4770 av mrlgruppens 15 PsykiskegeNkap r a$istent trenere ikke har klare definede Spill rutvikler oppgaver idnenfor laget/hubben. * r Ut fia dette stiler jeg t stort sponmel om bruk av ressuser, bid okonomiske og Eks: fggtge i dise klubbene. Igien vil jeg anta hovedtener er autorit r og opplatt av nok en tendens pe hvor tifeldig mange slstemdrillin& Da bor ass.rcneren vare assislent trcnere aiteider. en god menneske behanaller og v8re Ulike oppgaver som er newt er folgende: opplatt av individuell spilleruwikling umlding av indiviluelle fe.digheter (44%) to av dlese hal ansvar for keeperire. ning. UMkling av forma{ion og samhandling (33%) to av disso har ansvar for kbeidsinstrukser som er klare ved ans ttelsen rekutt lagel Sisle t,?e oppgav er fessurstr dng (rysisk). Bakgrunnen for at jeg onsket e vite no om akkurat dette er atjeg tror de aller flesie Det bor ogsi nevnes at flere har kleset klubber slnder pe dette punktet. Jeg tror av pi flere altemativer noe jeg s'fts er altsi at arbeidsinstnrkser for assistent treneren er noe som ligger e,,flyted. Denom ver tilknlttet klubben i tilegg til A-laget. positi\,t. Det var kun en som hadde oppga- dett er tilfel vil det etter min mening fa I tillegg til ne\ate oppgaver kan ass.trener ha ansvar for oppfolging av skadete konsekvenser for hvodan man kan umyue asistentrcneren best mulig. spillere (oppfolging hos 4aioterapeu erc.) Km en ay dise hadde oppgavene klart Videre bor b gge trenernejobbe i tfan pa definerte for an-cettelsen var klar. Dette bor treningene, Med d t menes at ass. trener vere et alvorlig tankekorsl il*e f,1rn jobber m d srnegrupper etc. Viktig at ass.trener far hovedoppgaver og innimellom er den som setter igang ovelser Arb idsoppgaver Bakgrunnen for sporsmel som omfattet hvor begge tr nem ger rundt og veileder. detle temaet s,,nes epenbart. Dersom d tte D nne arbeidsfordelingen trorjeg er viktig ikke er satt i sysl,em harjeg vondt for a tro at med tanke pa status og motivasjon for klubben kan klare e dnlttr de kompetanselegenskaper en assisent trener sitter inne spilleme om at ass,uenercn ikke er ass,trenercn, samt at det er et viktig signal til < nnanrans,. ned b st mulig. Jeg synes ogsi det er pi tide e unide ass.trenerens oppgaver lil e omfatte klubben somhelhet: * Trenerkoordinalor som er adsvarlig for intem talentut!'ikling, utarbeide skol ringsplaner tc., drive tren nkolering (forellrg, an e"trenere). * Trener for klubbens rekrutt lag bgr vere en seb'folgelighet. Det er ikke meningen at ass.feneren nodvendigvis skal uwide sitt arbeidsomrade til e onfatte alle disse oppgavene. Det som er viktig er e se pa mu[ghetene for, endre dagensituasjon, Samarbeid Med dette menes hvodan ieneme planlegger i forkant av treningen, Resultatet viser at den mest vanlige formen for samarbeid bestar av at hovedtrener gir oppgaver til as.trener. Dette skjer enten i forkant/etterkant av treningeng samt at det erjevnlige telefonmoter (offe daglige). Kun 2 av ass.fieneme som selv er ansvarl8 for planlegging og giennornforin& Selv om det er vanskelig e komme mod en,.facit modell,, pa dette punkirt lror jeg alle parter er ljent med a formalisere samarbeid,tlerligere. Hva med e ha et fast planleggingsnote en dag./kveld i uka. Her planlegges neste uke lo s.s.32

10 o*e{'.% _r*t"#.rl? INDRE OSTFOTD REISEBYRA * I Danmark, Sverille, \skland og Nederland. INDRE OSTFOLD REISDBYRA * Kombinerer det sportslige med det sosiale ".dt, if*co iil INDRE 0STFOID REISEBIRT{ * I hele Norden, sorn passer for alle typer lag! VT SPILLEB BALLEN OVER TTL DEG! Kontakt: d""fr\ REISEBYRA A/S Boks Mysen r f Fax 09-Bg 2807 "KVALITET TUR/RETUR'

11 orolle-bytte-spill>> K Av Reidar Vignes, Hodd Organisering: - banebegrensdinger som angitt Fi figuren. - antall spillere 5-v-5, 6v4, 7-v-? + keeper. Lengda pe "ro[+bytte-linja,, oker med antall spillere. - igangs tting av aktivitet ved at keeper spi er en ball inn pi spillebanen. Det laget som erobrer ballen angriper det store milet ned keeper og prover og score mel. Det andre laget fonvarer malel og prover e hindre scoring. Hvis en spiller pa det fonvarende laget klarer e lore ballen kontrollerl over "rollebyltelinja" bytter lagene oppgaver (angripende lag blir lorsva.ere - det forsvarende lag angrip re) - det laget som etter en viss spillperiode (l eks. 20 min.) har scorel fle$ mel, har vunn t. NBI Det gis ikke poeng for e fore ballen over ro[e-b]tt+linja. ingen touchbegrensninger (fritt spi ) og f.i organiser;ng. - ingen ofiside ellers vanlige spilleregler. O C C C c X X Pivirkning: - hunige onsrillinger fm angrep til forsvar og fonvaf til angrep - ovelsen gi god trening i l.f og 1.A rolla. SpilLerne konmer ofte i situasjoner der ferdighetene bede som l.f og som I -A blir ulfordret - ovelsen er rysisk krevende (spesielt 5-v- 5) og egner seg derfor godt til tre.ing av utholdenhet. X 2<. L"**-^.--^^^^A ITATI E1{ SKE FOTBATLSTOVTER {J0n s0ir ERr[ r[orsl'jtdr00 DrirrrrilDsucET.vEt G. Cre topp X C Personlig bruker jeg ovelsen mye i en 3lags-modefl, der 2 lag er engasjert i "rollebltte-spill" ovelsen og 3. laget driver en aklivitel som gir relativt lav intensitet leks. skuddtrening med den andre keeperen. 8J,1, ter lag etter 15 min., og leggef opp rii er turneringsspill alle mot alle. Jeg ulfmdrer: Per Hogmq Tromso IL. l<valitet - alle gisklasser - floftdesign Lotto, Boks 1063, 3901 Porsgrunn Tlf.:

12 Rekrutteringsarbeid - en ngkkelfaktor for i forsti langtidssvingninger i norske fotballklubber? Denne artikkelens hovedtema er det lokale rekrutteringsarbeidets beiydning for sportslige langtidssvingninger i en norsk fotballklubb. Artikkelen Apner med i redeglore for den lokale bakgrunnen for MO IL's "storhetsp riode" fra ca og frem til begynnelsen pa 1980-tallet. Forfatterne vis r hvorden lokalt rekrutteringsarbeid gaa grunnlag for et hol,t sportslig nivi, og piviser ut fra historiske data at oppbyggingsp rioden kar vare i 7 til 9 e,r og at MO IL i l90-ilrene kunne leve pi tidligere godt arbeide i de aldersbestemte klasser i 8 til 10 ar. Forfatteme tar videre for seg forholdet organisasjon, okonomi og sportslig nivi. De viser hvordan sportslig sukse$s kan fore til bede sportslig, gkonomisk og organisatorisk sammenbrudd i en tlubb. Klubb n kan mote utfordringer som overstiger klubbapparatets kompetanse mmtidig som klubbens b ste spillere (aktiva) kjop s opp av p ngeslerke storklubber. Av Tore Hagh og Dag Osterdal Tore Hagh har siden 1986 vel1 trencr for aldersbeslemte lag i Mo IL og er i dag talentulvikler i klubben. Tidligere spiller i MO IL, Molde og Rosenborg, og tfenef for Alagel i MO IL og Sdlkamerutene. Dag Osterdal forballfo.mann i MO IL ira 1985 til 1987, spillerbakgrunn fra aidcrsbcstemte lag i klubben. Lektor cand. polit, hovedlag i sla$vitenskap. Underviser i organis:rionsiag pi BI og NKI. Mo idretlslag ble stiftet som en fotball klubb i De! va. engelske gruveinge nioref som tok med seg iotbdlsporten da dc deltok i oppbyggingcn av den nye gruveinduslrien i Rana l;ke elter irhundr skftet. spille pe <Livcrp.ol',, "Barcelona,, og Sniguttene mr et organiserl tilbud og far Mo IL utvikicl seg 1il den ledende fleridrettiklubben i distriktet ined fotbalen vel vere se som sl, men av mengden dukket "Man.United". T.enerkvalit tene kunne som ledende idrett. Klubben var ogsa en av talenlene fram. I penoden de ledende fotbalklubbene i landsdclcn..-adde klubben fram til semifinalen i NMcupen ior junioref flere ganger samtidig Tmdisjoner og befolkningsgunnlag er langt pe vei tilsnekkeligc iaklorcr dl e forklare som Alaget stabiliserte seg i loppen av nive og stabililet ftan til nidlen av Nord-No$k fotball. l96carene. Hoyt AJagsnivi, men,... Samfunnsutviklinga skaper igien Mcd lreineavla og lokalt rekru(,ert nye vilkir mannskap holdt klubben seg i perioden Da Stortinget i 1947 vedtok A lcggc siabill i teten i Nord-Norsk 2.divisjon, og deliok i kvilifiseringspill for opp- Nonk Jernverk til Mo i Rana resulterte det i en kraftig vekst i folketallet. Bysamfunn l rykk til Ldiv. to ganger. Fra l978dclrokvii vokste ira ca innb. lil vel innb. den nye landsdckkende 2.divisjon son er av frarn til midten av l96gtalet. Da var ca. de bedre lagenc. Et spoislig hoydepunkr 40% av befolkningen under 15 er. I denne ble nedd i 1980 da klubbenidde scmifinalen i cupen e$er A ha s61t u! bl.a. R$cnborg perioden, hvor ogsi forfatleme vokste opp, var del fa kommunale (organiscrle) friti&- og Viking. FoNte semifinale mot Vibrenga tilbud til bam og ungdom, nen lolball-lokkef (som vi oltc plancrle sclv) med sydende Noen Ar seincre ble den kanlen referansen pa htemncmne samlet rilskuerc. sjolsyssclsetling, lanles overalt. for "gamlekara,, nir de samlel seg pe sidelinja, og fakkel ned pa klubbens A lag som Noen tar initiativ, Rekrutteringsarbeid som grunnlag for sportslig divisjonsystenet. hadde begynt dcn tunge veicn nedover i Brk fasaden stod dct imidledid ikkc fullt suks ss. s.i bra til. Mens ail oppnerksomher samlet I dcnne silulsjoncn cr det at to "ildsjeler', seg om A-lagets sukscss og nesle kamp, i Mo ll, Per Storvik og RandullAitcren, ttr forvilret arbeidet rned rekru[ering og urvikling av nye lalenter. Okonomien ble "sryrt, et initiativ. Fra I 963 organiscrcr dc cn b)se rie for barn og ungdom mcd ca. 30 lag. elter pdnsippct "fru hand dl munn", og

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 FOTBALLTRENEREN 3/2002 2 FOTBALLTRENEREN 3/2002 3 Spilleren som leder Av Cato Holm, leder NFT Lederen har en tendens til å dreie seg om trenerkonflikter,

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 O ffisielt organ for Norsk FotballTrenerforening 17. årgang Nr 2 - April 2003 Medlem av 2 FOTBALLTRENEREN 2/2003 FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 Fornyelse med vårfornemmelser Av Cato Holm, leder NFT Toppfotballseminaret

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3 O ffisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 5 - Oktober 2002 FOTBALLENEREN 5/2002 3 Hva skal vi mene? Av Cato Holm, leder NFT Høsten er tiden for evalueringer ofte litt i tidligste laget for noen. Det

Detaljer

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Forord Idet dette forordet skrives er jeg i sluttfasen med denne oppgaven. Det er utvilsomt en

Detaljer

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS ETABLERT 9.11. 1986 ORSK OTBALL- RENERFORENING Nr 3 - September 2000 EMevalueringer Høgmo før OL Feltarbeid keepere NFT i EM Barn og øving Master Coach International AS Fotballweekend! Indre Østfold Reisebyrå

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt

Detaljer

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 M6d[*d*irkeru Sta,ua,ngtu Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 EwJotu"*lnge,iatre,tlnpriglvtpreg

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

FOTBALL treneren KULT GLEDENS. JEG OG DU i 4-5-1 med Smerud. med kultur. teater med Schjei NR. 3 JUNI 2009 23. ÅRGANG FOTO: DIGITALSPORT

FOTBALL treneren KULT GLEDENS. JEG OG DU i 4-5-1 med Smerud. med kultur. teater med Schjei NR. 3 JUNI 2009 23. ÅRGANG FOTO: DIGITALSPORT FOTBALL treneren NR. 3 JUNI 2009 23. ÅRGANG JEG OG DU i 4-5-1 med Smerud GLEDENS teater med Schjei KULT med kultur Offisielt organ for I samarbeid med FOTO: DIGITALSPORT FOTBALL treneren Organ for Norsk

Detaljer

FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER

FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER Nr. 1 februar 2005 19. årgang NFT I FRANKRIKE side 10-11 KEEPER- UTFORDRINGEN side 14-15 FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER side 16-17 Foto: DIGITALSPORT Medlem av Offisielt organ for Organ for Norsk Fotball-Trenerforening

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

DET ER LOV Å VÆRE GOD side 14-15

DET ER LOV Å VÆRE GOD side 14-15 Nr. 5 oktober 2004 18. årgang DET ER LOV Å VÆRE GOD side 14-15 Foto: IVAR THORESEN CUPFINALE- SEMINARET side 10-11 NY STANDARD TRENERKONTRAKT side 8 Offisielt organ for Medlem av 2 FOTBALLtreneren nr.

Detaljer

ff tballavis Nummer 1 2011

ff tballavis Nummer 1 2011 if f tballis Fotball - et bud alle som vil spille ball 1 ff tballis Nummer 1 2011 Spiders - Klar for 7-er-fotball Talentene fortsetter å gro fram fra kunstgresset på Berger. Banen er alltid fylt med barn

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Good Old Days i Sofiemyrhallen Side 4 og 5

Good Old Days i Sofiemyrhallen Side 4 og 5 KIL Utgave nr 1-2013 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Good Old Days i Sofiemyrhallen Side 4 og 5 Ny trener - koordinator i herre fotballen Side 12 og 13 Thomas Rønningen - norgesmester i bryting senior

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

Skriftlig oppgave Trener III

Skriftlig oppgave Trener III Skriftlig oppgave Trener III for Tor Martin Hegrenes Situasjoner keeperen opplever i, og konsekvenser for trening av keeperen Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 4 2. Hypotese og problemstilling

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer