Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober Styreleder: Trond Berg-Andreassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010. Styreleder: Trond Berg-Andreassen"

Transkript

1 Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010 Styreleder: Trond Berg-Andreassen

2 GLITREVANNVERKET RENT RIKELIG RIMELIG RESERVE GV SKAL VÆRE EN KOSTNADSEFFEKTIV LEVERANDØR AV GODT OG SIKKERT DRIKKEVANN TIL EIERKOMMUNENE, BASERT PÅ GODE, NATURLIGE FORUTSETNINGER, KILDEPLEIE, SIKRE TEKNISKE ANLEGG OG HØY VANNVERKSFAGLIG KOMPETANSE SOM FREMSTÅR SOM ET ATTRAKTIVT FAGMILJØ

3 Glitrevannverket IKS Planlegging og bygging: 1970-tallet Budsjett: 65 mill kr (1970), resultat 165 mill kr = ca 109 mill kr inflasjonskorrigert (overskridelse 68%). Eks. renter i byggetid. Vannleveranser fra 1978 Økt leveranse etter hvert som lokale kilder ble nedlagt Politisk rep.skap og styre til 2001 IKS etter den nye loven fra : Rep.skap : Styre: 4 ordførere Profesjonelt (5 medl + ansatterepr)

4 Organisasjons-modellen, med den demokratiske forankringen av selskapet sikret gjennom ordførerne i representantskapet, og under dette et profesjonelt styre, oppleves av styret og administrasjonen som svært ryddig og god. Eierne har lagt et godt grunnlag for drift av selskapet gjennom de styrende dokumentene: Selskapsavtalen Eierstrategien (revideres hvert 4. år) I tillegg: Kommunikasjon mellom eierne og styre/administrasjon: på rep.skaps-møtene (minst 2 pr år), styrets årsmelding til eierne via kontaktpersonene. Modellen er unik i Norge innen VA!

5

6 2010 G L I T R E V A N N V E R K E T IKS REPRESENTANTSKAP Leder Rune Kjølstad Røyken Nestleder Tore Opdal Hansen Drammen Medlem Elly Therese Thoresen Nedre Eiker Medlem Ulla Nævestad Lier STYRE Leder Trond Berg-Andreassen Nestleder Tone Lindemark Medlem Rune Svensson Medlem Svein Duesund Medlem Janne Toft Engerud Ans.repr. Dag Runar Hansen VANNVERKSJEF Terje Røren

7 VANNVERKSJEF Terje Røren GVD styre REGNSKAP/ADMIN. Terje Røren Synnøve Persson Regnskapsbyrået AS Medl.: 9 VA-ledere GVD Prosjektet Innleid leder: Arild D. Moen, Drammen Drift DRIFTSAVDELING PROSJEKTER UTREDNINGER GVD: Lekkasje GVD: Felles VTA (Vassdr.tekn. ansvarlig) Per Ringnes Dag Runar Hansen Jarle E. Skaret René Astad Dupont Elin Hønsi Torbjørn Engebråten (Stedfortr. v.v.sjef) Christian Svebakk- Svein Lidsheim Johansen Svein Kjenner René Astad Dupont Flemming Larsen Alexander Codling Marianne Sjåstad Harald Bernhardsen (1/2) Andre GVD-prosjekter

8 SYSTEMET Sylling VV Furubakken PS Jerpåsen HB HVALSTAD RGA Stokke PS RDS Frogn

9 Konsesjon has: Tilleggsfelt: 17 km2 (Ikke tatt i bruk) 45 km2 Fremtidig tunnel?

10 6.8 km2

11 Glitre Sandungen

12 Røysjø

13 Fra 2003 ble GV ansvarlig for Alle kilder All vannbehandling Hovedtransport De store høydebassengene Reservevann (RGA, RDS + Sætervann og Bremsa) Beredskap (i samarbeid med kommunene) Konsekvensen av dette: GV fikk pr overført en rekke anlegg fra eierkommunene Drammen solgte seg ned til 49 %

14 Fordeling salg og eierskap (%) i Drammen Lier N Eiker Røyken Salg % Eier %

15 25 20 Vannproduksjon GV (mill m3) 20 mill m3/år = 635 liter/sek

16 Viktig og riktig filosofi for vannverk: Få tak i den aller beste kilde = uberørt av menneskelig virksomhet (avløp, kjemikalier, søppel, bensin/olje/diesel, medisiner, parfyme, etc, etc) Ikke knus vannet med omfattende rensemetoder Dermed beholdes det friske, gode og sunne vannet! Vi har det slik, men ikke Nedre Romerike og Fredrikstad (Glomma), Moss (Vansjø), etc, etc.

17 3 vannverk/kilder (ca antall abonnenter): Glitre Landfall VBH Kleivdammen VBH Røysjø Røysjø VBH Sylling Sylling VBH TOTALT GV tilfredsstiller alle myndighetskrav

18 Vannkvalitet Glitre (Landfall og Kleivdammen): Svært godt beskyttet nedbørsfelt Ingen fastboende Ikke tilgang for allmennheten med motorkjøretøyer Svært få hytter Noe storfe-beiting (og sau) Mange tjern oppstrøms Glitre hindrer uønskede organismer og evt. forurensninger å nå Glitre. Glitre har stort volum og er lite vindutsatt: Stabilt sprangsjikt Gunstig fargetall (lavt humusinnhold) Forsker Dag Berge (NIVA): Glitre er den beste kilde jeg har vær borti.

19 Vannbehandling Glitre: Inntak på dypt vann Siler ved inntak Finsiler på vannverkene (trykksiler) Tilsetting av klor UV-bestråling (fra høsten 2010) ph (surhetsgrad)noe lavere enn det ideelle: Vannet er altså litt surere enn optimalt Oppstart av: ph-justering ved vannglass (natriumsilikat). Positiv erfaring på Kleivdammen.

20 Vannkvalitet Røysjø: Svært godt beskyttet nedbørsfelt Ingen fastboende Ikke tilgang for allmennheten med motorkjøretøyer Svært få hytter Ikke beting Tjern oppstrøms Røysjø hindrer uønskede organismer og evt. forurensninger å nå Røysjø. Stabilt sprangsjikt Svært gunstig fargetall (Nabovannverket Blindevann har svært mye høyere fargetall!)

21 Vannbehandling Røysjø Inntak på dypt vann Sil ved inntak CO2-tilsetting + marmorfilter Klor Perfekt ph Vannet er så bra og sikkert at Mattilsynet ikke har gitt pålegg om UV-bestråling av det (2010)

22 Vannkvalitet Sylling Holsfjorden (del av Tyrifjorden) er kilde, så usikkerhetene er større her. Men kvaliteten er OK. Sprangsjikt brytes ved kraftige vinder fra N og NV. Jordbruksvirksomhet rundt kilden, ikke 100% ordnede avløpsforhold. Lier kommune tar tak i dette. Vannbehandling: Dypt inntak + sil Klor + UV + vannglass Vannkvaliteten på nettet er bra.

23 Noen facts: Krav Glitre Røysjø Fargetall (humus) ph (surhet) Hardhet (vaskemaskin OK) Bløtt! Bløtt Mangan Temperatur UV? Ja Nei Lav klortilsetting: Ingen uheldige klorforbindelser

24 Usikkerheter: Våtere varmere villere = Mer vann? Opptreden av ekstreme (tørre) perioder? Hydrologi er alltid forbundet med usikkerhet! Endret forbruksmønster? Vilje og evne til ledningsfornyelse? Det neste vannverket med kilde i Holsfjorden eller Eikeren vil koste en milliard!

25 Beredskap Dyktig personell som kan systemet (+ støtte fra Drammen Drift, ++) Internkontrollsystem Reservevann Asker (RGA) Sammenkobling Glitre Røysjø Sætervann, reservekilde (Røyken Frogn) Bremsa (krisekilde, Konnerud) Korttidsreserve i høydebassenger Årlige øvelser Samkjøring av beredskap, spesielt med Drammen

26 Viktige prosjekter på 2000-tallet: Høytrykksledning i Bragernestunnelen ( ) Reservevann Glitre-Asker: Ferdig 2007 Nytt fjernkontrollsystem: Ferdig Reservevann Drammen Sør: Ferdig 2010 UV på Kleivdammen og Landfall: 2008 / 2010 GV: Sentral i felles (4) hovedplan vann 2004 GV: Sentral i GVG, senere GVD: Gjennomføring Arbeidsgiver for 4-5 fellesansatte i GVD Lekkasjereduksjon (fra %!) Mange andre prosjekter GV: Sentral i felles (9) hovedplan vann/avløp 2009

27 ØKONOMI: Underlagt selvkostreglementet, men fører regnskap etter Regnskapsloven Passer på at tidligere avskrevne anlegg ikke tas med mer enn én gang Avdragsprofil for lån bør harmonere med avskrivningsreglene i Selvkostreglementet Selvkostfondet bør være nær null. Hvis selvkostrenten er større enn markedsrenten på lån: Likviditetsoverskudd Hvis selvkostrenten mindre enn markedsrenten: Selskapet må tilføres likviditet

28 Selskapets låneramme: 250 mill kr. Juli 2004: Lånte 250 mill kr i Kommunekreditt. Har 60% av dette på flytende rente og 40% på fastrente (fra nov i 10 år). Fastrenten er 4.32 % (for tiden ugunstig). På grunn av låneopptaket og svært gunstig prosjektresultat for RGA, har selskapet hatt stort likviditetsoverskudd i Plassering av midler i bank med høyere innskuddsrente enn lånerente, og 50 mill kr i en forsikringsordning i Storebrand med svært god avkastning (avviklet før finanskrisen), har gitt selskapet en finansiell netto av lånte midler på anslagsvis 7-8 mill kr.

29 Investeringer på 2000-tallet (380 mill): 2001: 30 mill: Høytrykksledning i Bragernes-tunnelen. Fremtidig høytrykk mellom brokaret på Brakerøya og Vårveien (Øvre Åssiden-Konnerud) (Tatt av kassen) 2006: 40 mill: Høydebasseng Gullaug. Viktig for stabil leveranse til Røyken (og Frogn). Viktig reserve generelt. 2007: 188 mill: (GVs del): RGA. Traséomlegging og ny løsning med kun 1 høydebasseng: Prosjektet 50 mill under budsjett for GV. Løsning med pumpe ved Svarttjern sparte inn (foreløpig) ytterligere mill kr (høytrykksledning Fylkeshuset- Vårveien). Utføres senere i samarbeid med Statens Vegvesen) : 21 mill: Fjernkontroll : 7 mill: UV på Kleivdammen : 30 mill: UV (+ andre tiltak) på Landfall : 65 mill: Reservevann Drammen Sør

30 Med 380 mill i investeringer og 250 mill i lån, og drift i henhold til Selvkostreglementet: Hvordan henger dette sammen? 1. Pr hadde vi 52 mill i kassen 2. I perioden har vi gått med 2 mill kr i overskudd i snitt pr år 3. Vi hadde ikke lån i , og det var avdragsfrihet på lånet , avskrivningene i regnskapet blir penger i kassen. 4. Deretter: Avskrivningene har vært større enn avdragene, differansen blir penger i kassen (6 år og 10 mill i avskrivninger pr år) Sum Lån Total 384.0

31 Hvordan ser det ut fremover med hensyn på: Investeringer Vannpris?

32

33 Likviditet, mill kr Aksetittel 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Antatt lånerente-utvikling Likviditet (mill kr) og vannpris (kr/m3) Løpende kr Faste kr ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

34 Fra dagens vannpris på kr 2.00 pr m3 vil prisen etter hvert øke til kr 2.50 = økning på 25%. (3.00 med inflasjon = 2.5%) Med en vannpris til publikum = så vil GVs økning på 0.50 føre til en økning på ca 1.00 i kommunen pga de store lekkasjene. Økning = 7%

35 KILDEVURDERING Med dagens nedbørsfelter og magasiner har vi en kildekapasitet på ca mill m3/år. Leveransen nå er mill m3 (1.2 til Frogn) Ca 45% blir borte i lekkasjer (kommunalt og privat nett) Befolkningsøkningen i regionen er stor! Vi har ikke klart å dekke inn økt forbruk ved tetting av lekkasjer (men befolkningsøkningen er større enn økningen i forbruket) Trender basert på de siste 8 år: Vi har kontroll Trender basert på de 3 siste år: Problemer!

36

37 TILTAK: LEKKASJELETING + TETTING LEDNINGSFORNYELSE VANNMÅLERE TIL ALLE VANNHUSHOLDNING

38 Glitre Spørsmål/kommentarer?

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006

Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006 Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006 1 Årsmelding 2005 GODT VANN Gjennom samarbeid med Glitrevannverket utarbeidet kommunene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken en felles Hovedplan for vannforsyningen.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner

Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner Innen

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 05.05.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift.

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift. Årsrapport 2007 med visjon om å være best på profesjonell drift. 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering 11 Vannverket 13 Renseanleggene

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann.

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann. Årsrapport 2012 Åpen Engasjert pålitelig INNHOLD Agurk inneholder 96,5 prosent vann. 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Vannets rolle 09 Utvikling av IVARs vannforsyning: Nok, godt og sikkert

Detaljer