G ODT VANN! Felles hovedplan for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS"

Transkript

1 G ODT VANN! Felles hovedplan for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

2

3 FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier at vannforsyning er en regional oppgave. Kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken etablerte for 25 år siden Glitrevannverket IKS, som har ansvaret for å levere de fire "glitrekommunene" nok vann av høy kvalitet. Behovet for økt langsiktighet i regionens drikkevannsforvaltning, mer effektiv ressursbruk, større gjennomføringskraft og økt kundeorientering er felles for glitrekommunene. Behovet har resultert i et samarbeide om en felles hovedplan for vannforsyning. For oss representerer dette nytenkning. Det er også uvanlig at det er politiske drøftinger på tvers av kommunegrensene som legges til grunn for ønsket hovedkurs, ambisjonsnivå og virkemiddelbruk. Foreliggende dokument er utviklet med bakgrunn i tilsammen fire drøftingsmøter, gjennomført i februar, mars, april og juni I disse møtene har 12 politikere fra 5 ulike politiske partier i de fire kommunene drøftet en rekke tema knyttet til vannforsyning. I tillegg til politiske forhåndsdrøftinger og ordinær offentlig høring er innholdet i hovedplanen basert på diskusjoner med bl.a huseiernes landsforbund og et utvalg større bedriftskunder. Samarbeidsprosjektets administrasjon har bestått av personer fra kommunenes og Glitrevannverkets fagmiljø. Sivilingeniør og rådgiver Christen Ræstad har bistått prosjektsamarbeidet. Prosessen har bidratt til bred politisk innsikt i og forståelse for innholdet i hovedplanen. Den har derfor blitt et dokument med god faglig og politisk forankring. Dokumentet er for oss et godt redskap som ivaretar både samfunnsmessige og kunderelaterte interesser, og er samtidig egnet til å vurdere et videreutviklet interkommunalt samarbeide. Flere konkrete samarbeidsprosjekter er foreslått som ledd i realiseringen av planens hovedmålsettinger. Planen forutsettes rullert innen 4 år. Tore Opdal Hansen Ordfører Drammen kommune Ulla Nævestad Ordfører Lier kommune Rolf Bergersen Ordfører Nedre Eiker kommune Rune Kjølstad Ordfører Røyken kommune 3

4 SAMMENDRAG Kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken utgjør eierne av Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er et engrosverk, som forsyner glitrekommunene, samt Frogn kommune i Akershus med drikkevann fra hovedkildene Glitre, Røysjø (1/3 av Drammen) og Holsfjorden (Sylling). Nok vann 50% av vannet som leveres fra Glitrevannverkets kilder når ikke fram til forbrukerne. Det 750 km lange kommunale ledningsnettet består av til dels gamle rørledninger i dårlig forfatning. En betydelig andel av de private stikkledningene har samme status. Dersom befolkningsveksten i regionen blir som forventet, skaper dette behov for å supplere med en ny vannkilde med mindre lekkasjetapet reduseres. Glitrekommunene har derfor samlet seg om en felles strategi, der målet er at det samlede vannbehovet, det vil si summen av forbruk og lekkasjetap, ikke skal øke i perioden 2004 til Dette innebærer at andelen lekkasjevann skal reduseres fra 50% i 2004 til 30% i løpet av en 15 årsperiode. Godt vann Vannkvaliteten i kildene er i dag meget tilfredsstillende. Målet er å beholde denne vannkvaliteten ut i alle deler av forsyningsnettet, uten å måtte investere i nye kostbare rensetiltak. For å sikre kvaliteten helt ut til forbrukerne, skal det settes inn økt innsats i systematisk spyling, rengjøring og fornyelse av ledningsnettet. Sikker vannforsyning Når gjensidig reservevannforsyning er etablert mellom Glitre og Holsfjorden i 2007, vil hele regionen med unntak av Røysjø forsyningsområde - ha reserveforsyning fra kilder som er i normal drift. Flere av de små nære vannkildene kan da frigis fra å være reservekilder og benyttes til friluftsaktiviteter og badeplasser. Røysjø skal ha etablert reservevannforsyning fra Glitre innen Glitrevannverket og kommunene må gjennom god internkontroll og beredskapsplanlegging også kunne håndtere ulike kriser i vannforsyningen. Dette inngår i vurderingen gjort i Mattilsynets godkjenning og oppfølging. 4

5 Økt kundeorientering Glitrekommunene ser behovet for å etablere et mer forpliktende og kundeorientert forhold til forbrukerne, blant annet med økonomisk kompensasjon ved mangler ved tjenesteleveransene. Dette skal gjøres gjennom etablering av felles tilknytnings- og leveringsvilkår for både vann- og avløpstjenester, omforente serviceerklæringer og felles gebyrmodell. Kommunene går inn for bedre tilrettelegging for frivillig innstallasjon av vannmålere også i eldre boliger. Innen 2013 er målet at alle tilknyttede boliger skal betale vann- og avløpsgebyr basert på målt forbruk. Tilpassede gebyrer En felles gebyrmodell som baserer seg på målt forbruk kombinert med et mindre fastledd, skal gjøres gjeldende for alle boligenheter og næringsabonnenter. Fastleddet forutsettes å erstatte både vannmålerleie og minimumsgebyr. Bruken av arealbasert, stipulert forbruk forutsettes avviklet i takt med innstallasjon av vannmålere i boliger eldre enn fra I gjennomsnitt vil ca. 80% av gebyrgrunnlaget baseres på målt forbruk, ca. 15% vil være fast årsgebyr. Bruken av fastledd har samme effekt for storforbrukerne som en avtale om kvantumsrabatt på ca. 15%. Samarbeid gir bedre resultater Glitrekommunene har i dag hver for seg store utfordringer knyttet til å møte de utfordringer som er nedfelt i foreliggende hovedplan. For å styrke kommunenes gjennomføringskraft og mulighet til ressurseffektiv måloppnåelse, foreslås de tyngste oppgavene organisert som prosjektsamarbeid mellom kommunene. Medarbeiderne i samarbeidsprosjektene skal rekrutteres blant kommunenes egne ansatte, supplert med ekstern bistand der det er nødvendig. Det største og mest utfordrende samarbeidsprosjektet gjelder lekkasjereduksjon. Slikt samarbeid styrker også organisasjonenes behov for beredskap i krisesituasjoner. 5

6 Økonomiske konsekvenser For Glitrevannverket er handlingsprogram frem mot 2020, som er vedtatt av styret og fremlagt for representantskapet, lagt til grunn for kommunenes beregning av gebyrgrunnlaget. Investeringsprogrammet som er foreslått for kommunene, er basert på en moderat økning av gjeldende investeringsprogram. Det er lagt til rette for en styrking og omprioritering av investeringsmidler, rettet mot fornyelse av kommunale vannledninger med høyt lekkasjetap, og en generell reduksjon av forfallet i ledningnettet. Rammen for drift, vedlikehold og administrasjon holdes generelt uendret i planperioden. Det er foreslått øremerkede, økte utgifter til samarbeidsprosjekter knyttet til målrettet lekkasjereduksjon og økte satsing på kundeservice. For en bolig med et forbruk på 150 kubikkmeter pr år, vil årsgebyret for 2005 og 2006 variere mellom kr i Røyken og kr i Nedre Eiker. Til sammenligning varierer det samme gebyret for 2004 mellom kr i Lier og 1900 kr i Nedre Eiker. Frem mot slutten av planperioden vil gebyret øke til mellom kr i Røyken og kr i Nedre Eiker. Alle kroneverdier er oppgitt i kroner, og uten merverdiavgift. For en mer komplett og detaljert oversikt vises til hovedplanens del 5. 6

7 Innholdsfortegnelse DEL 1 DRIKKEVANNETS PLASS I SAMFUNNET Drikkevannet, livskvalitet og verdiskapning Vannforsyning i glitreregionen status Rammer og føringer Hvordan sørge for nok vann i fremtiden? Godt vann Sikker vannforsyning Alternativ bruk av dagens reservevannkilder Privat vannforsyning DEL 2 TILKNYTNINGS- OG LEVERINGSVILKÅR Forholdet mellom kommune og abonnent Status i glitrekommunene Vilkår for tilknytning til kommunale vann- og avløpsanlegg Nok vann som leveringsvilkår Godt vann som leveringsvilkår Vilkår for kommunale avløpstjenester Serviceerklæring, informasjon og brukerundersøkelse Andre tema omkring forholdet mellom abonnent og kommune DEL 3 TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR Hvorfor vurdere endringer? Status gebyrer Hovedutfordringer gebyrmodell Tilknytningsgebyr utfordringer Årsgebyr utfordringer Bruk av vannmålere DEL 4 LÆRING OG FORNYELSE Nasjonale trender og utviklingstrekk Dagens kompetanse i kommunene De regionale utfordringene DEL 5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Investeringsprogram Selvkost og utvikling av gebyrnivå Konsekvenser for ulike abonnentgrupper VEDLEGG Økonomiske prognoser VEDTAK Vedtak Drammen kommune Vedtak Lier kommune Vedtak Nedre Eiker kommune Vedtak Røyken kommune

8 DEL 1 Drikkevannets plass i samfunnet DRIKKEVANN, LIVSKVALITET OG VERDISKAPNING Drikkevannets plass i samfunnet Rent drikkevann er en viktig kilde til helse, vekst og trivsel Tilgangen til rent drikkevann er en av grunnsteinene i ethvert samfunn. Befolkningens helsetilstand, livskvalitet og grunnlag for vekst og utvikling er nøye forbundet med sikker forsyning av rent vann. Store globale utfordringer 2003 var FNs ferskvannsår. Det er behov for en enorm global innsats dersom hele verdens befolkning skal få akseptable vann- og sanitærforhold: I tiden frem mot 2015 må mer enn mennesker bli tilkoblet sikrere vannforsyning - hver dag! Vår region har det beste utgangspunkt... Kunnskapen om verdens utfordringer for å sikre akseptable vann- og avløpsløsninger setter vår egen regions vannforsyning inn i et perspektiv preget av overflod og glimrende vannkvalitet fra naturens side, med minimalt behov for vannbehandling og kjemikalietilsetning. Tilgangen til rent drikkevann er en av grunnsteinene i ethvert samfunn....men bare halvparten av drikkevannet når frem til innbyggerne Overfloden av vann har medført relativt lav fokus på langsiktighet i forvaltningen av vannressurser og vannforsyningsanlegg både i glitrekommunene og i Norge forøvrig. Kommunenes ledningsnett og private stikkledninger er derfor i forfall. Omkring 50% av vårt drikkevann lekker i dag ut på veien mellom vannkilde og forbruker. Drikkevann er viktig for næringslivet Et av denne regionens konkurransefortrinn er tilgangen på nok, naturlig rent og ubehandlet drikkevann av høy og stabil kvalitet. Regionens videre satsing på vannforsyning med slike kvaliteter er derfor viktig med hensyn til videreutvikling og nyetablering av næringsvirksomhet. Særlig gjelder dette bedrifter som produserer næringsmidler - og andre bedrifter med særskilte krav til rent vann. Langsiktig planlegging er nødvendig for å møte befolkningsveksten Tilgangen på nok drikkevann av høy kvalitet er også en forutsetning for vekst i boligmarkedet. De fire kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken har i så måte et konkurransefortrinn i flere år fremover. Med dagens lekkasjer fra ledningsnettet vil dagens hovedvannkilder likevel ikke kunne absorbere den forventede og ønskede innbyggerveksten. Felles hovedplan for vannforsyning har som en av sine hovedhensikter å peke på en langsiktig strategi for å møte denne utfordringen. 8

9 VANNFORSYNING I GLITRE- REGIONEN STATUS Oppgaver og rollefordeling Kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken utgjør eierne av Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket forsyner innbyggere i eierkommunene med vann fra Glitre ( innbyggere), Røysjø ( innbyggere i Drammen) og Holsfjorden (700 innbyggere i Sylling). Kommunene har driftsansvaret for sitt eget lokale ledningsnett. Det vesentligste av driftsog vedlikeholdsoppgaver gjennomføres i egen regi. Nyanlegg og rehabiliteteringsoppgaver kjøpes fra private entreprenører. Forsyning og salg av drikkevann til bolig- og næringseiendommer som er knyttet til kommunalt nett er kommunenes ansvar. Forsyningssituasjonen Forsyningssituasjonen er generelt meget tilfredsstillende, med høy leveringssikkerhet og stabil vannkvalitet. Årsaken til enkelte klager i Røysjø-sonen undersøkes nå nærmere av Drammen kommune. Fra 2007 vil reservevannforsyningen i glitreregionen bli vesentlig styrket. Ny forbindelse til Asker og Bærum Vannverks vannuttak fra Holsfjorden - som utgjør en del av Tyrifjorden - bidrar sterkt til dette. Glitre og Holsfjorden blir med dette gjensidige reservekilder, forsterket med Sætervann (Røyken) og inntil videre også Bremsa (Drammen). Røysjø-sonen har i dag ingen reservekilde. Ledningsnettet er i tildels dårlig forfatning Glitrekommunene eier og driver ca. 750 km drikkevannsledninger. I tillegg kommer like mange kilometer private stikkledninger. På grunn av manglende fokus på rehabilitering og vedlikehold forsvinner ca. 50% av drikkevannet ut av kommunale og private ledninger på veien fra kilde til forbruker. Privat vannforsyning I glitrekommunene er omkring av tilsammen innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning. Dette innebærer at omkring innbyggere har forsyning fra egne kilder eller private, felles vannverk, hvorav vel innbyggere i Lier. Ut over dette er det registrert ca hytte- og fritidseiendommer i glitrekommunene, der mange har privat vann- og avløpsløsning av varierende standard. RAMMER OG FØRINGER Vannressursdirektivet EUs vannressursdirektiv legger vekt på en helhetlig, langsiktig og mest mulig lokal forvaltning av vannressursene, med utgangspunkt i nedbørsfelt. For vannforsyningen innebærer dette at vannmengder, kildekapasitet, vannbehov, vannkvalitet og vannkildebeskyttelse skal vurderes samlet og uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. For Norge vil direktivet derfor kunne føre til omorganisering og mer samarbeid omkring forvaltningen av vannressursene. Drikkevannsdirektivet EU s drikkevannsdirektiv tallfester kravene til drikkevannskvalitet med grenseverdier for nærmere 60 stoffer. Direktivet trekker også opp prinsipper for sikkerhet i vannforsyningen. Nasjonale lover og forskrifter Nasjonale krav til vannforsyning fremkommer først og fremst av drikkevannsforskriften. Denne er forankret i den nye matloven, EU s drikkevannsdirektiv og i Kommunehelsetjenesteloven. Mattilsynet er tilsynsmyndighet Glitrevannverket og glitrekommunenes vannforsyning er alle underlagt Mattilsynets kontor i Drammen. I tilknytning til omorganiseringen av Mattilsynet kom det revidert drikkevannsforskrift i Godkjenningskrav I overensstemmelse med kravene i drikkevannsforskriften skal vannforsyningen godkjennes. Godkjenningen er en del av den samlede kvalitetssikringen av vannforsyningen. Hovedplaner for vannforsyning utgjør en del av grunnlaget når Mattilsynet gir helsemessig godkjenning i henhold til drikkevannsforskriftens krav. Drikkevannets plass i samfunnet 9

10 Drikkevannets plass i samfunnet Andre lover Det er også andre lover og forskrifter som direkte og indirekte angår vannforsyningen, blant andre Brannvernlovens krav til brannvannskapasitet, Plan- og bygningslovens krav til vannforsyning for å få byggetillatelse, samt Lov om helsemessig beredskap. Kommuneplaner, befolkningsvekst og vannforsyning Glitrekommunenes kommuneplaner legger vekt på en rekke forhold som er relevante for vannforsyningen. De viktigste er: Prognoser for befolkningsvekst på mellom 0,5 og 3% pr år Nye utbyggingsområder Fortetting, særlig i sentrum av Drammen og tettsteder i Røyken God kundeservice på kommunale tjenester Regionalt samarbeid En god miljø- og ressurspolitikk, herunder forvaltning av vannressursene Gjeldende hovedplaner for vannforsyning Gjeldende hovedplaner for vannforsyning fra perioden er et resultat av politiske og administrative prosesser i hver av kommunene, i samarbeide med Glitrevannverket. Følgende tre punkter gir en oversikt over vedtatt ambisjonsnivå, prioriterte tiltak og status for vannforsyningen: Økt innsats for fornyelse av ledningsnettet Reduksjon av lekkasjetap Forsering av arbeidet med spyling av ledningsnettet Glitrekommunene har hittil generelt lav måloppnåelse på punktene om ledningsfornyelse og reduksjon av lekkasjetapene. Når det gjelder rutinene for spyling av ledningsnettet er resultatene bedre. Det største og viktigste tiltaket i regi av Glitrevannverket er ny reservevannforsyning fra Holsfjorden. HVORDAN SØRGE FOR NOK VANN I FREMTIDEN? Økende behov for vann Sammen med Moss og Lillestrøm er Drammen og områdene rundt utpekt som vekstområdene for hovedstadsregionen. Prognosene for befolkningsvekst fra Statistisk sentralbyrå innebærer økt behov for drikkevann. Glitrevannverket og Buskerud fylkeskommune laget i 2001 en prognose for fremtidig vannbehov i glitreregionen, basert på en gjennomsnittlig vekst i folketallet på 0,9% pr år. Det finnes også prognoser som viser kraftigere vekst enn dette: Røyken s kommuneplan har lagt til grunn en vekst på 3% pr år fram til 2015, dvs nye boliger med omkring nye innbyggere på 12 år. Store lekkasjetap De fire glitrekommunene har store lekkasjetap i ledningsnettet, og omlag 50% av samlet vannproduksjon lekker ut på vei fra kilde til forbruker. Det er relativt liten forskjell mellom anslagene for lekkasjetap i de 4 kommunene, som i gjennomsnitt kan illustreres slik: Næring og annet forbruk 17% Husholdning 33% Lekkasjer 50% Begrenset kildekapasitet Glitrevannverket har på kort sikt tilstrekkelig vannforsyningskapasitet. Sett i lys av forventet befolkningsvekst, er kapasiteten på lengre sikt begrenset, og må suppleres. Ny hovedvannforsyning fra Eikeren eller Holsfjorden ble i 2002 beregnet å koste mellom 600 og 900 mill kr. I tillegg kommer betydelige driftsutgifter til pumping av vann. 10

11 De samlede kostnadene ved å redusere lekkasjetap og annen sløsing med vann er lavere enn kostnaden ved å bygge ut ny hovedvannkilde. Derfor vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere lekkasjetap i ledningsnettet. Inkludert i dette er også helse-, sikkerhets- og miljømessige hensyn som understreker viktigheten av å ta bedre vare på ledningsnettet. Figuren nederst på siden illustrerer at ved uendrede lekkasjetap og forventet vekst i vannforbruket, vil dagens kildekapasitet være fullt utnyttet i Spesielt om Røysjø Røysjø har en kapasitet på omkring 15% av Glitres kapasitet, og er derfor en viktig hovedvannkilde. Vannet forsyner omkring mennesker i søndre del av Drammen. Røysjø har et moderne vannbehandlingsanlegg, og vannprøver viser at vannet holder meget høy kvalitet når det forlater vannverket. Den største utfordringen knyttet til Røysjø er at Røysjøsonen ikke har reservevannforsyning. Det er også behov for kvalitetssikring av levert vannkvaliteten i deler av Røysjøs forsyningsnett. Disse problemstillingene beskrives nærmere på sidene 13 og 15. Brannvann Fordelingsnettet brukes også til transport av slukkevann, både til brannvesen og til sprinkleranlegg. Dersom vesentlige deler av overføringskapasiteten reduseres på grunn av store lekkasjetap, blir tilgjengelig vannmengde til brannslukking tilsvarende redusert. Hagevanning Hagevanning kan medføre tap av vanntrykk i enkelte deler av nettet. Glitrekommunene har normalt ingen restriksjoner på hagevanning. Dersom lekkasjene ikke reduseres og forbruket fortsetter å øke, kan det bli nødvendig med restriksjoner. Vannforsyning og avløpsrensing Utette ledninger i samme grøft medfører at rent drikkevann lekker inn i avløpsnettet og overbelaster dette. Dette bidrar til økte kloakkutslipp til elv, fjord og lokale vassdrag. Årsaken er bl.a ekstra belastning på de mange overløpsstasjonene i avløpsnettet. Prognose vannforbruk Glitrekommunene (inkl. Frogn) Kildekapasitet Glitre+Røysjø Prognose (28 mill. m3/år) vannforbruk (1,1 % årlig økning) Vannforbruk Vannforbruk Kildekapasitet Prognose vannforbruk Glitre+Røysjø (28 (1,1 mill. % m3/år) årlig økning) Kildekapasitet til 2035 hvis vi ikke reduserer lekkasjetapet Fordelingsnettet brukes også til transport av slukkevann, både til brannvesen og til sprinkleranlegg. Drikkevannets plass i samfunnet 11

12 Minst mulig til spille Det er ikke selve vannet, men driften av vannverk og ledningsnett som koster penger. Kostnadene ved produksjon og leveranse av drikkevann reduseres derfor ikke ved lavere forbruk. Gevinsten i redusert forbruk ligger i at man kan utsette eller unngå meget store investeringer i ny hovedvannforsyning. Dersom Glitrevannverket opprettholder en fordeling av sine kostnader overfor kommunene - basert på en fast pris pr kubikkmeter vann levert - vil den av glitrekommunene som til en hver tid har det laveste lekkasjetapet belaste sine abonnenter med et litt lavere beløp til vannkjøp enn de andre kommunene. Dette fremmer en viss "konkurranse" om lavere lekkasjetap mellom glitrekommunene. Nok vann strategi og ambisjonsnivå De politiske drøftingene som ligger til grunn for denne hovedplanen har munnet ut i følgende hovedstrategi for Glitrevannverket IKS og kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken: En større andel av levert vann må nå frem til forbrukerne Dersom den høye lekkasjeprosenten i glitrekommunene reduseres, kan investering i ny hovedvannforsyning utsettes. Kostnaden ved lekkasjereduksjon er lavere enn kostnaden knyttet til ny hovedvannforsyning. Hvor mange år ny hovedvannforsyning kan utsettes, henger nøye sammen med innsatsen for å redusere lekkasjetapene. Lekkasjetallene må reduseres både i kommunalt og privat nett God kontroll med vannlekkasjer i både kommunalt og privat ledningsnett og sanitære installasjoner kombinert med fokus på den enkeltes vannforbruk, er derfor av stor betydning i forhold til hvor lenge dagens hovedvannforsyning vil ha tilstrekkelig kapasitet. Omprioritering og taktskifte er nødvendig Ved å omprioritere og til en viss grad å styrke dagens ressursbruk knyttet til målrettet lekkasjesøk og ledningsfornyelse foreslås følgende hovedmål for vannforsyningen i glitreregionen: Glitreregionens overordnede strategi er å satse på tiltak som gir bedre utnyttelse av regionens samlede drikkevannsressurser, og utsetter behovet for ny hovedvannforsyning - så lenge dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Glitreregionens totale vannbehov = forbruk + lekkasjetap, skal stabliliseres på 2004-nivå Andelen drikkevann som lekker ut på veien mellom kilde og forbruker skal reduseres fra 50% i til 40% i 2011, 35% i 2015 og 30% i 2020 Drikkevannets plass i samfunnet På grunn av manglende fokus på rehabilitering og vedlikehold forsvinner ca. 50% av drikkevannet ut av kommunale og private ledninger på veien fra kilde til forbruker. 12

13 STRATEGI OG TILTAK: Aktiv og målrettet lekkasjeregistrering på kommunale og private vannledninger Målrettet omprioritering av ressursbruken knyttet til ledningsfornyelse, slik at vannledninger med høyt lekkasjetap og behov for hyppige reparasjoner utbedres fremfor vannledninger med middels/lavt lekkasjetap Systematiserte pålegg om utbedringer av private ledninger med høye lekkasjetap. Økt bruk av utvendig vannmåler, for overvåking av lekkasjetap i større private ledningsnett Overgang til bruk av vannmålere i alle boligeiendommer. Tiltaket kombineres med aktiv informasjon, og en modell for beregning av drikkevannsgebyr som premierer moderat vannforbruk En utflating av glitreregionens totale vannbehov frem mot 2019 vil utsette behovet for ny hovedvannforsyning fra ca til ca I tillegg muliggjør dette at regionen i 2019 fortsatt vil ha handlefrihet til å vurdere ytterligere satsing på lekkasjereduserende tiltak, dersom en utsettelse av behov for ny hovedvannforsyning ut over 2050 skulle være ønskelig. De 5 hovedplanene fra og de hittil fattede vedtak om kildevalg, kildesikring, reserveforsyning, hovedstruktur og beredskap tilfredsstiller forutsetninger og vilkår i drikkevannsforskriften. I denne hovedplanen er det derfor andre utfordringer enn kravene i lovverket som vies størst oppmerksomhet. Røysjø-sonen dårlig vannkvalitet? En sannsynlig årsak til enkelte klager på vannkvaliteten i søndre deler av Drammen er svakheter i det lokale ledningsnettet. Spyling, rengjøring og inspeksjon av ledningsnettet i det aktuelle område er igangsatt, og vil bli sluttført i Alt ligger derfor til rette for at Røysjø opprettholdes som en god og sikker hovedvannkilde med strategisk viktig beliggenhet i motsatt ende av forsyningsområdet i forhold til Glitrevann. Dette har også stor beredskapsmessig betydning. Mangan fordeler og ulemper Vann fra Glitre har et manganinnhold som i noen grad overstiger veiledende grenseverdier. Årsaken til dette er at mangan vaskes ut med grunnvannet fra fjellet i overføringstunnelen mellom vannuttaket i Glitre og vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern. Når vannet når frem til forbruker er manganinnholdet redusert, og ligger under grenseverdiene. GODT VANN Godt vann slik forbrukeren vil ha det Trygghet for at drikkevann ikke er helseskadelig er viktig for både innbyggere og næringsdrivende. Vannet skal ha et tiltalende utseende, lukt og smak, og bruksegenskaper som gjør det velegnet til både private formål og til produksjon av næringsmidler og andre produkter som stiller krav til vannets kvalitet. Mangan avleires i ledningsnettet og danner et to til fire milimeter tykt belegg inne i rørene. Ettersom det er et naturlig mineral, som blant annet fås kjøpt i tablettform i helsekost-forretninger, er det ingen trussel mot folkehelsen. Flere fagfolk mener at manganbelegget bidrar til å redusere tæringen på ledningsnettet. Ulempen er at dersom belegget løsner, kan det kortvarig skape misfarget vann og flekker på klesvask. Vannet skal ha et tiltalende utseende, lukt og smak, og bruksegenskaper som gjør det velegnet til både private formål og til produksjon av næringsmidler og andre produkter som stiller krav til vannets kvalitet. Drikkevannets plass i samfunnet 13

14 Drikkevannets plass i samfunnet Godt vann strategi og ambisjonsnivå Lekkasjetap, befolkningsvekst og behov for ny hovedvannkilde er de viktigste utfordringene for regionens vannforsyningssituasjon. Av hensyn til fremtidig kundetilfredshet, lokale prioriteringer og innbyrdes avstemming mellom kommunene og Glitrevannverket er det likevel et behov for en felles tilnærming til manganspørsmålet. Med bakgrunn i de politiske forhåndsdrøftingene har man samlet seg om følgende ambisjonsnivå: Naturlig rent og ubehandlet drikkevann med tiltalende utseende, lukt og smak, skal karakterisere vannleveransene til innbyggere og næringsdrivende i glitrekommunene Manganinnholdet i drikkevannet som når frem til forbruker skal ikke overstige grenseverdier fastsatt i drikkevannforskriften Mangan avleiret i ledningsnettet skal ikke medføre ulemper for forbrukerne Bedre rengjøring av ledningsnettet legges til grunn som hovedstrategi for å bevare og sikre høy kvalitet på vannleveransene, fremfor kostnadskrevende investeringer i behandling av råvann med naturlig høy renhetsgrad. STRATEGI OG TILTAK Rullerende program for spyling av lednings nettet med utgangspunkt i reelle behov i hvert forsyningsområde Rullerende program for utskifting av vannmålere, tilpasset vannkvaliteten Klager på ulemper knyttet til mangan registreres systematisk i kommunenes klagejournaler, og spørsmål knyttet til ulemper ved manganinnhold i drikkevannet legges inn i systematiske brukerundersøkelser i glitrekommunene Resultatene fra Drammen kommunes rengjøring av forsyningsnettet i Røysjøsonen presenteres for berørte abonnenter, og legges til grunn for videre dialog omkring kundetilfredshet og behov for avbøtende tiltak knyttet til vannkvaliteten i dette området SIKKER VANNFORSYNING Ved godkjenningen av Glitrevannverket (fylkesmannen i Buskerud oktober 2003) var sikkerhet og beredskap et av de viktigste vurderingskriteriene. Som et ledd i godkjenningsvurderingene er det presentert internkontrollrutiner, sårbarhetsvurderinger og beredskapstiltak som dekker de fleste aktuelle krisesituasjoner. Tilsvarende gjelder internkontrollrutiner, vaktordninger, m.m. for å ivareta sikkerhet og beredskap i kommunenes fordelingsnett. Nok vann også ved svikt i hovedvannforsyningen Glitrevannverket vil etter planen ha etablert ny reservevannforsyning fra Holsfjorden i Prosjektet er et samarbeid mellom Glitrevannverket og Asker kommune, på vegne av Asker og Bærum Vannverk IKS. Sætervann i Røyken har nylig innstallert godkjent vannbehandlingsanlegg, og har status som reservevannforsyning. Det er også aktuelt å styrke reservevannforsyningsmulighetene ved ytterligere samkjøring med Hurum, Asker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Høydebasseng. Utbygging av flere nye bassenger som her på Gullaug øker forsyningssikkerheten og kapasiteten. 14

15 Røysjøsonen har ingen reservevannforsyning Med unntak av Røysjø forsyningsområde vil Holsfjordtilknytningen sikre god reservevannforsyning for alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt nett i glitrekommunene. Røysjøsonen har i dag ingen reserveforsyning. Glitrevannverket planlegger derfor å koble Røysjøsonen på ny reservevannforsyning fra Glitre via ledning i motorveibrua, etter at forbindelsen med Asker er etablert i Da vil hele vannleveransen fra Glitrevannverket være basert på muligheter for alternativ forsyning fra to uavhengige kilder, som hele tiden er i normal drift. Sikker vannkvalitet også når noe går galt Mange steder ligger utette vann- og avløpsledninger tett inntil hverandre i samme ledningsgrøft. For at avløpsvann ikke skal trenge inn i vannledningene og forurense drikkevannet med sykdomsfremkallende bakterier, er det viktig å opprettholde trykket i vannforsyningsnettet. Reparasjoner av brudd på vannledning og andre ledningsarbeider krever at vanntrykket må skrus av. Ledningsarbeider øker derfor faren for at avløpsvann kommer inn i drikkevannet. Leveransene fra Glitre og Røysjø, samt reserveforsyningen fra Asker og Bærum vannverk og Sætervann har to hygieniske sikkerhetsbarrierer, slik drikkevannsforskriften foreskriver: Hvis noe går galt i én barriere, skal den andre barrieren hindre at vannet blir helseskadelig. Tilsvarende sikkerhet kreves også på ledningsnettet. Dersom en vannledningen er utett, eller får bruddskader noe som er relativt alminnelig i den eldre delen av ledningsnettet - svekkes den ene sikkerhetsbarrieren. Den andre barrieren skal da sikre effektivt mot skadelig forurensning. Slike barrierer skapes ved: Lokale ringledninger, bassenger og gode driftsprosedyrer At ledningsarbeider utføres av kompetent personale med høy beredskap At bedrifter som benytter skadelige kjemikalier pålegges å treffe tiltak for å forebygge at trykkfall i lokal vannledning kan medføre at uønskede stoffer suges inn i drikkevannsnettet Sikker vannforsyning strategi og ambisjonsnivå Antall ledningsbrudd med påfølgende forsyningssvikt og risiko for redusert vannkvalitet vil bli større, dersom ressursbruken knyttet til lekkasjereduserende tiltak ikke økes. Virkemidlene for å sikre tilfredsstillende sikkerhet i vannforsyningen vil derfor i stor grad være parallelle med tiltak for å øke andelen drikkevann som når frem til forbrukerleddet. Med bakgrunn i de politiske forhåndsdrøftingene har partene samlet seg om følgende ambisjonsnivå: Reserveforsyningen baseres i hovedsak på kilder som er i normal bruk Nåværende sikkerhetsnivå og beredskaps løsninger opprettholdes Leveringsbetingelser skal tydelig dokumenteres for kundene, og avvik skal følges opp med tett og god informasjon til berørte parter Reserveforsyning til Røysjø forsyningsområde skal gis høy prioritet STRATEGI OG TILTAK: Bedre registrering av feil og klager ved redusert levering og/eller mangler ved vannkvaliteten Ved utbygging av nye bolig- og næringsområder skal behovet for ringledninger og lokalt vannforsyningsmagasin vurderes Etablering av samkjøring og reserveløsning fra Glitre til Røysjøsonen etableres innen Nødvendig anleggsvirksomhet koordineres med fremdriften for etablering av firefelts motorveibro ALTERNATIV BRUK AV DAGENS RESERVEVANNKILDER Dagens reservevannkilder tilbakeføres til eierkommunene i 2007 Avtalen mellom Glitrevannverket og kommunene innebærer at dagens reservekilder, og ansvaret for dammer og tekniske anlegg tilbakeføres til eierkommunene når ny reservevannforsyning fra Holsfjorden er etablert i Drikkevannets plass i samfunnet 15

16 Drikkevannets plass i samfunnet Damanlegg må vedlikeholdes Reservevannkildene ligger i nærområdene til bebyggelsen og er attraktive i mange sammenhenger. Dammene opprettholdes derfor selv om anleggene ikke lenger inngår i vannforsyningen. Dette krever at damanlegg vedlikeholdes som i dag. Ansvaret for dette ligger hos anleggseier. NVE er damsikkerhetsmyndighet. Nye bruksmuligheter åpner seg! Utfordringer og muligheter for kommunene ligger først og fremst i hva man vil gjøre med de mange nåværende reservekildene som frigis til annet bruk i Alternativ bruk av dagens reservevannkilder åpner for bading og andre friluftsaktiviteter, som må sees i sammenheng med glitrekommunenes øvrige areal-, vannmiljø-, idretts- og friluftsplaner. Vassdrag/ Anleggseier Beliggenhet vannforekomst (fra 2007) Garsjø Lier Lier Klopptjern Drammen Drammen Solbergvassdr./Vasshella Drammen Nedre Eiker Nydammen Nedre Eiker Nedre Eiker Skapertjern Drammen Lier Baardsrudtjern Røyken Røyken Bremsa beholdes som krisevannkilde så lenge Konnerud bare har én tilførselsledning. Finansiering av fremtidig vedlikehold Glitrevannverkets faglige vurdering er at det ikke vil være behov for å beholde nevnte vannforekomster som krisevannforsyning etter Slik sett har dagens reservekilder ingen åpenbar plass i et fremtidig vannforsyningssystem i glitreregionen. Det er likevel vannforsyningen som i svært mange år har hatt ansvar for - og nytte av anleggene, og det er derfor naturlig og rasjonelt at Glitrevannverket etter avtale med den enkelte kommune påtar seg et operativt tilsyns- og vedlikeholdsansvar i overskuelig fremtid. Dette åpner også for en fortsatt finansiering av disse vedlikeholdsoppgavene gjennom kommunenes gebyrer for drikkevann. Rene friluftstiltak som parkmessig tilrettelegging og lignende skal dekkes over skatteseddelen, og kan ikke finansieres ved hjelp av kommunale gebyrer. Alternativ bruk hovedstrategi og ambisjonsnivå Med bakgrunn i de politiske forhåndsdrøftingene har partene samlet seg om følgende ambisjonsnivå: Dagens reservevannkilder frigis til friluftsformål etter 2007 STRATEGI OG TILTAK: Fremtidig bruk og status for dagens reservevannkilder vurderes i de respektive kommuners kommune-, arealplaner og ellers aktuelle tema- og økonomiplaner når disse rulleres neste gang Det legges til rette for at fremtidig eierskap til vannforekomster/kilder, med tilhørende ansvar for tilsyn og vedlikehold avklares i den enkelte kommune, og etter nærmere avtale med Glitrevannverket 16

17 PRIVAT VANNFORSYNING Privat vannforsyning gjelder stort sett eiendommer i spredt bebyggelse der det vil være kostbart å knytte eiendommene til offentlig vannforsyning. I Lier har mer enn innbyggere privat vannforsyning. For de andre tre kommunene er nesten all vannforsyning kommunal, og det samlede antall innbyggere med privat vannforsyning i disse kommunene anslås til ca Kommunens formelle rolle Det er det statlige Mattilsynet som er formell godkjennings- og tilsynsmyndighet for private vannverk som forsyner mer enn 50 personer eller 20 husstander. Ut over rollen som plan- og bygningsmyndighet, har kommunen ingen formell rolle som godkjenner av privat vannforsyning. Kommunehelsetjenesten vil likevel ha et ansvar dersom privat vannforsyning er så dårlig at folk blir syke. Varierende vannkvalitet i private brønner dokumentert i Drammen Helseavdelingen i Drammen undersøkte i av omtrent 200 private brønner og borehull i Drammen. Mange av disse var betydelig forurenset. 59% av kildene fikk karakteristikken tvilsom eller dårlig. Registreringer viser at mange private brønner ligger i områder med kommunal vannforsyning. Plan- og bygningslovens 65 gir kommunen hjemmel til å pålegge slike eiendommer tilknytning til kommunal vannforsyning. Innlagt vann kan gi økt lokal forurensing Det er i dag selvsagt at boliger har innlagt vann. Mange hytter har også innlagt vann. Dette øker vannforbruket og krever tilrettlegging for tilfredsstillende avløpshåndtering for å unngå forurensning av grunn og tilliggende vassdrag. Lokale kilde- og resipientforhold kan ofte gjøre det vanskelig å sikre gode, private avløpsløsninger. For hytter og boligeiendommer med private utslippsløsninger er det derfor naturlig å se vannforsyning og avløpshåndtering i sammenheng. Alle fire glitrekommuner har hytteområder der en registrerer ønsker om standardheving, og der innlagt vann inngår som et ledd i dette. Brannvannforsyning Kommunene har ansvar for brannvannforsyning i områder med kommunal vannforsyning. Dette er et argument for at alle nærliggende, bebygde eiendommer bør knyttes til kommunalt nett for å sikre tilfredsstillende brannvannforsyning til boligeiendommene. Privat vannforsyning strategi og ambisjonsnivå Med bakgrunn i de politiske forhåndsdrøftingene har partene samlet seg om følgende ambisjonsnivå: Glitrekommunenes innsats overfor private vannverk/privat vannforsyning gis fortsatt lav prioritet STRATEGI OG TILTAK: Plan- og bygningslovens 65 benyttes for å pålegge boliger med privat vannforsyning å knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett, der kommunen har ført frem ledninger i nærområdet. En nærmere avklaring av vilkårene gjøres i forbindelse med revisjon av kommunale tilknytnings- og leveringsvilkår for vann- og avløpstjenester Tillatelse til privat vannforsyning til hytter og spredt boligbebyggelse vurderes særlig med tanke på muligheter for å forebygge lokal forurensing (lokale resipient- og grunnforhold) God informasjon om kommunale leveringsvilkår, brannvannforsyning og den lokale forurensingssituasjonen knyttet til private avløpsløsninger legges til grunn for dialogen med berørte oppsittere Drikkevannets plass i samfunnet 17

18 DEL 2 Tilknytnings- og leveringsvilkår Tilknytnings- og leveringsvilkår 18 FORHOLDET MELLOM KOMMUNE OG ABONNENT Den som er tilknyttet kommunale vann- og avløpstjenester, er også part i et juridisk avtaleforhold. Forholdet reguleres prinsippielt av tre typer av bestemmelser: Nasjonale lover og forskrifter Tilknytningsbestemmelser og leveringsvilkår Serviceerklæringer Nasjonale lover og forskrifter Disse er gitt av staten, bortsett fra der kommunen selv kan gi forskrift. Det skjer stadig en omfattende fornyelse av lover og forskrifter på dette området. Følgende lover er lagt til grunn for vurderingene i denne delen av hovedplanen: Matloven Forurensningsloven Plan- og bygningsloven Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter Vannressursloven Forbrukerkjøpsloven Tilknytningsbestemmelser og leveringsvilkår Slike vilkår er i juridisk forstand en avtale mellom kommune og abonnent og derfor ikke å forstå som en lokal forskrift. En avtale kan normalt ikke endres uten at begge parter er enige. Ved behov for endring vil det imidlertid være problematisk å måtte innhente samtykke fra, eller forhandle med hver enkelt abonnent. Kommunen må derfor kunne endre vilkårene ensidig, men vektlegge gode høringsprosesser i forkant av den politiske behandlingen. Abonnenten har tilnytningsplikt, og har ikke anledning til å si opp abonnementet. STATUS I GLITREKOMMUNENE Klager Registrering av kundeklager har til nå vært lite systematisk. Inntrykket er likevel at klageomfanget er akseptabelt, i forhold til antall tilknyttede abonnenter. Det er nylig satt i gang en rutinemessig registrering av klager for vann- og avløpskunder i Drammen, og en tilsvarende registrering av klager på vannforsyningen i de tre øvrige glitrekommunene. Regresskrav fra forsikringsselskapene (avløp) Regresskrav knyttet til vannskader - på grunn av tilbakeslag fra avløpsnettet - varierer sterkt fra år til år, avhengig av klimatiske forhold. Basert på tall fra Drammen antas beløpets størrelse å ligge innenfor en til to mill kr i et gjennomsnittsår alle glitrekommunene sett under ett. Kommunenes tilknytnings- og leveringsvilkår Glitrekommunene har sammenfallende tilknytningsog leveringsvilkår på 90% av punktene. Gjeldende vilkår for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ble i glitrekommunene sist revidert i sin helhet: Drammen Lier Nedre Eiker Røyken Tilknytningsbestemmelser for vann- og kloakkabonnenter 1978 Tilknytningsbestemmelser for vann- og kloakkabonnenter 1995 Kontraktsvilkår for tilknytning til kommunens vann- og kloakkanlegg 1975 Leveringsvilkår for drikkevann og avløpstjenester 2001

19 Det er grunn til å se kritisk på utformingen av gjeldende tilknytningsbestemmelser og leveringsvilkår. Dette fordi: Vilkårene er et viktig ledd i kommunenes samlede strategi for vannforsyning og avløpstjenester Flere av vilkårene er etablert i en periode der publikums forventninger til kommunene var anderledes enn i dag Serviceerklæringer, informasjon og kundeundersøkelser Avbrudd og andre feil i vannforsyningen er sjeldne og kortvarige. Drammen, Lier og Røyken har uavhengig av hverandre laget serviceerklæringer for vann- og avløpstjenesten. Drammen og Lier ligger langt framme i å gjennomføre systematiske kundeundersøkelser for vann- og avløpsabonnentene. Resultatene viser generelt at: Kundetilfredsheten er meget god Kundene vet lite om hvor mye de betaler i VA-gebyr Kundene ønsker mer informasjon Undersøkelser gjennomført for hele Buskerud viser at levering av kommunalt vann er blant de tjenester som har høyest score innen kommunal tjenesteyting og forvaltning. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSANLEGG Vilkårene for tilknytning har i følge plan- og bygningsloven følgende to innfallsvinkler: Rett til tilknytning Plikt til tilknytning Rett til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg skal etter Plan- og bygningsloven søkes eller meldes til kommunen som bygningsteknisk installasjon. Utgangspunktet er at kommuner ikke kan avslå slik tilknytning uten at det har en saklig grunn. Plikt til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg Kommunen har myndighet til å pålegge private å knytte seg til offentlig vannforsynings- eller avløpsanlegg. Reglene om dette finnes i Planog bygningsloven eller Forurensningsloven. Hovedinnholdet er at kommunen kan pålegge tilknytning: Når offentlig vannledning eller avløpsledning går over bebygd eiendom, i vei som støter til den, eller over nærliggende areal Når særlige hensyn tilsier det. F.eks. når privat vannkilde har dårlig kvalitet Bruk av avfallskverner i kjøkkenbenk En spesiell og dagsaktuell problemstilling er om den nye avløpsforskriften vil tillate tilkobling av kjøkkenavfallskverner. Om et forbud blir vedtatt av Miljøverndepartementet vites ikke før ny høringsrunde er gjennomført, dvs 1. halvår Det er enighet om at dette spørsmålet tas opp spesielt dersom den nye avløpsforskriften legger opp til å tillate bruk av avfallskverner i kjøkkenbenk. Vilkår for tilknytning ambisjonsnivå Følgende ambisjonsnivå legges til grunn: Fremføring av vann og/eller tilkobling av nye kunder gis kun prioritet: - ved helsemessige hensyn - der det ligger særlig godt til rette for tilknytning - ved utvikling av nye bolig- og næringsarealer NOK VANN SOM LEVERINGSVILKÅR Rom for utøvelse av skjønn Med hensyn til mengde og leveringssikkerhet gir drikkevannsforskriften rom for skjønn: Vannverkseier har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold Tilknytnings- og leveringsvilkår 19

20 Tilknytnings- og leveringsvilkår 20 Når det gjelder kapasitet, trykk og regularitet er forskriften ikke konkret. Dette innebærer at kommunene innenfor rammen av alminnelige, faglige vurderinger står relativt fritt til å definere leveringsvilkår knyttet til "nok vann". Brannvann og vann til sprinkleranlegg Forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn setter visse krav til brannvannforsyningen: Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slukkevann I boligstrøk, hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil I områder som reguleres til virksomhet der sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet Dette er først og fremst et påbud til kommunen om å sørge for at det er samsvar mellom tilgangen på slukkevann og de branntekniske løsningene i bebyggelsen. I mange tilfeller er det urealistisk å tenke seg at det kommunale ledningsnett kan yte så stor kapasitet som ønskelig i alle deler av kommunen. Det gjenstår da to hovedalternativer: Å velge mer brannsikre byggemetoder som reduserer vannbehovet Å pålegge eieren å sørge for nødvendig ekstra kapasitet gjennom bygging av basseng eller liknende Begge løsninger vil være mest aktuelle i forbindelse med byggesaksbehandling for det enkelte prosjekt, eller ved installering av sprinklingsanlegg i eksisterende bygg. Nok vann leveringsvilkår - ambisjonsnivå Det er enighet om følgende mål for vannleveringen: Normalt vanntrykk ved levering av vann fra glitrekommunene skal være mellom to og ni bar dvs et trykk tilsvarende vannsøyler på mellom 20 og 90 meter i tilknytningspunktet Glitrekommunene skal som hovedregel opplyse om hvilken brannvannskapasitet som normalt stilles til disposisjon i det enkelte forsyningsområde Ved trykkreduksjon eller bortfall av vannleveransen legges følgende prinsipper til grunn: Alle planlagte avbrudd i vannleveransene skal forhåndsvarsles gjennom media Ved planlagte avbrudd i leveransen bortfaller grunnlaget for nedsettelse av gebyr Ved ikke planlagte avbrudd i leveransen skal berørte abonnenter varsles omgående om forventet varighet og aktuelle beredskaps løsninger, f.eks. utplassering av beholder med drikkevann Langvarige ikke planlagte avbrudd i leveransen kan medføre nedsettelse av gebyr Følgende prinsipper legges til grunn for leveringsvilkår for brannvann: Glitrekommunene skjerper oppmerksomheten omkring levering av slukkevann i forbindelse med behandling av regulerings- og byggesaker Leveringsvilkår for slukkevann innarbeides som generell informasjon i felles serviceerklæring for vannforsyning

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer