SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS"

Transkript

1 SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens 10 endres til følgende ordlyd; Selskapet kan ta opp lån til likviditets - og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet.

2 1. Hensikt Hensikten med denne saken er å følge opp Representantskapets vedtak i sak 05 / 13 av om å endre Selskapsavtalens 10 slik at Selskapet kan ta opp lån til både likviditets og kapitalformål. 2. Bakgrunn Det vises til vedlagte sak 05 / 13 av om låneopptak samt Representantskapets vedtak i samme sak.. I dagens selskapsavtale gis det kun adgang til å ta opp lån til likviditetsformål. Av grunner som angitt i vedlagte sak om låneopptak bør Legevaktselskapet ha mulighet til også å kunne ta opp lån til kapitalformål. Representantskapet ber derfor eierkommunene starte nødvendig prosess med tanke på endring av Selskapsavtalens Endring av Selskapsavtalen På denne bakgrunn foreslås følgende endring av Selskapsavtalens 10 iht Representantskapets vedtak; Selskapet kan ta opp lån til likviditets - og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Selskapsavtale med foreslåtte (kursiv) endringer følger vedlagt Forslag til vedtak Selskapsavtalens 10 endres til følgende ordlys; Selskapet kan ta opp lån til likviditets - og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet.

3 LÅNEOPPTAK Saken er behandlet i: Sak nr: Dato: Kategori Styret for Legevakta 17 / Beslutningssak Representantskapet 05 / Beslutningssak Styrets vedtak: 1. Styret vil overfor Representantskapet tilrå at det tas opp et likviditetslån på inntil 4 mill. kr. 2. Styret vil tilrå at vedtektene endres slik at det også blir gitt anledning til å ta opp lån til kapitalformål. Representantskapet inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Selskapet tillates å ta opp et likviditetslån på inntil 4 mill.kr. i henhold til paragraf 10 i våre vedtekter. 2. Representantskapet vil tilrå at vedtektenes paragraf 10 gis et tillegg slik at annet ledd blir lydende: Selskapet kan ta opp lån til likviditetsformål og kapitalformål med inntil kr ved vedtak av representantskapet. Representantskapet vil be om at Selskapet starter en prosess med eierkommunene med tanke på nødvendig endring av Selskapsavtalen.

4 Representantskapets vedtak: 1. Hensikt Hensikten med denne saken er å få styrets godkjenning til å forberede en sak til Representantskapet om opptak av et likviditetslån på inntil 4 mill kr. Videre må det forberedes en sak til Representantskapet for å endre Selskapsavtalens 10 om låneopptak til å gjelde for både kapital og likviditetslån. 2. Bakgrunn I forbindelse med flytting av Legevakta i Drammensregionen til Rosenkrantzgata 17 vil det bli nødvendig å foreta investeringer i inventar og utstyr. Legevakta har ikke likviditet til å kjøpe det nødvendige utstyret og trenger derfor et lån til formålet. I henhold til paragraf 10 i avtalen kan Selskapet ta opp lån til likviditetsformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Paragraf 22 i loven som regulerer interkommunale selskaper regulerer imidlertid at slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Et eventuelt regnskapsunderskudd kan dekkes over flere år i henhold til en økonomiplan. Det legges ikke til grunn at Legevakta vil få et underskudd med bakgrunn i investeringer i utstyr der denne regel vil kunne anvendes. Det Legevakta vil anskaffe er å anse som anleggsmidler der inventar og medisinsk utstyr vil bli avskrevet over 10 år og derved følge den praksis som Legevakta har fulgt gjennom flere år. Det vil derfor være nødvendig å legge til rette for at Legevakta i løpet av inneværende år kan konvertere likviditetslånet til et mer langsiktig lån som i alle fall i en viss utstrekning reflekterer utstyrets levetid. Det er grunn til å presisere at denne situasjonen er oppstått fordi våre vedtekter på dette området er strengere enn loven. Det er tvilsomt om dette var en bevisst handling da vedtektene ble vedtatt.

5 Selskapsavtale for Legevakta i Drammensregionen IKS. (gjeldende fra ) 1. Selskapet. Legevakta i Drammensregionen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. Selskapet har følgende eiere: 1. Drammen kommune 2. Lier kommune 3. Svelvik kommune 4. Sande kommune 5. Nedre Eiker kommune 2. Hovedkontor. Selskapet har hovedkontor i Drammen. 3. Formål og ansvarsområde. Selskapets formål er å: 1. Ivareta eiernes plikt til å ha legevaktsordning i samsvar med helselovgivningen og sentral avtale. 2. Samarbeide med andre helseforetak med sikte på å etablere et best mulig akuttmedisinsk tilbud til publikum uavhengig av ansvarsnivå. 3. Etter avtale ivareta andre medisinske eller sosiale akuttjenester, som voldtektsmottak, barnevernsvakt, sosial vakttjeneste m.v. Selskapet har ikke erverv til formål. 4. Eierandel. Eiernes andel er: 1. Drammen kommune 2. Lier kommune 3. Svelvik kommune 4. Sande kommune 5. Nedre Eiker kommune 51 % 19 % 5 % 7 % 18 %

6 5. Innskuddsplikt. Eiernes innskudd i selskapet settes til kr Innskuddet fordeles på eierne slik: 1. Drammen kommune Kr Lier kommune Kr Svelvik kommune Kr Sande kommune Kr Nedre Eiker kommune Kr I tillegg har Drammen kommune overført inventar og utstyr ved tidligere legevakt til selskapet. 6. Grunnlaget for beregning av driftstilskudd fra eierne. Grunnlaget for beregning av driftstilskudd i henhold til eierandel er basislegevakt, dvs. legevakt for kveld/natt og helg/høytid. 7. Representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 5 representanter med personlige vararepresentanter, en representant med vararepresentant for hver eier. Eierne har stemmerett i forhold til sin andel. Til gyldig beslutning kreves at minst to av representantene har stemt for. Ved første gangs valg til representantskapet velges representantene for den gjenstående delen av kommunevalgperioden. 8. Representantskapets møter. Ordinært representantskapsmøte skal holdes i 1. halvår innen og i 2. halvår innen Ordinært representantskapsmøte i 1. halvår skal behandle: 1. Årsberetning. 2. Regnskap. 3. Valg til styret. 4. Valg av revisor. Ordinært representantskapsmøte i 2. halvår skal behandle: 1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår. 2. Årsbudsjett for kommende kalenderår. For øvrig skal representantskapet avgjøre: 1. Andre saker som i henhold til lovgivningen skal avgjøres av representantskapet. 2. Andre saker som styret ønsker å legge fram for representantskapet. Utskrift av representantskapets møtebok sendes eierne.

7 9. Styret. Selskapets styre består av fem medlemmer. To av medlemmene velges av og blant de ansatte i selskapet. Funksjonstiden for medlem valgt av representantskapet er to år. Hvert år velges halvparten av medlemmene. Disse reglene gjelder ikke for medlem valgt av de ansatte, jfr. lov om interkommunale selskaper 10, 5. ledd. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Første gang velges styrets leder for to år. 10. Utlån og låneopptak. Selskapet kan ikke foreta pengeutlån. Selskapet kan ta opp lån til likviditets - og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. 11. Arbeidsgivertilknytning. Selskapet skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund. 12. Selskapets arbeidsgivermyndighet. Selskapet er arbeidsgiver for legene i forhold til tjenestegjøring i legevakt. Selskapet har den myndighet som tilligger kommunene i alle spørsmål som gjelder legevakt i henhold til helselovgivning, sentral avtale og for øvrig. 13. Forholdet til lovgivningen. For selskapet gjelder i tillegg til selskapsavtalen den til enhver tid gjeldende lovgivning om interkommunale selskaper. 14. Ikrafttreden. Selskapsavtalen trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere, dog tidligst Bent Inge Bye ordfører Nedre Eiker Karl Einar Haslestad ordfører Sande Tore Opdal Hansen ordfører Drammen Helene Justad ordfører Lier Jonn Gunnar Liselid ordfører Svelvik

8 Investeringsbehov Ved flyttingen av legevakta til dagens legevakt i 2002 ble det foretatt et låneopptak på 2,0 mill kr til finansiering av nødvendige investeringer. Låneopptaket er i dag nedbetalt. Foreløpige beregninger viser følgende investeringsbehov i den nye legevakta; Møbler 1,2 mill kr Medisinsk utstyr 2,6 mill kr Annet teknisk utstyr 0,8 mill kr Totalt 4,6 mill kr Investeringene foreslås finansiert på følgende måte; a. Låneopptak med inntil 4,0 mill kr b. Bruk av egenkapital c. Finansiering over driften Vedrørende låneopptak se kap 3. Når det gjelder bruk av egenkapital har Selskapet i dag en disponibel egenkapital på 1,6 mill kr. Det er svært usikkert hvilket potensial det ligger i finansiering over driftsbudsjettet. Legevakta vil imidlertid se på alle muligheter for om deler av låneopptaket kan finansieres ved en slik løsning. Dersom Selskapet ikke mottar tilskudd til etablering og drift av plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene vil det utover nevnte investeringsbehov kunne påløpe et midlertidig finansieringsbehov knyttet til husleie døgnpost i størrelsesorden 0,9 mill kr for Adgangen for Selskapet til å ta opp lån Følgende utredning er mottatt vedrørende Selskapets mulighet til låneopptak;

9 Det finnes begrensninger i adgangen til å ta opp lån på interkommunale selskapers hånd, regulert i lov om interkommunale selskaper: 22. Låneopptak og garantitilsagn Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik adgang. Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også ta opp lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan motsvarende lån tilbakebetales over samme tidsrom. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapets vedtak om å oppta lån må godkjennes av departementet. Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje eller fjerde ledd, er ugyldig. Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling av bestemmelsene i denne paragraf. Endres ved lov 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144). Som det fremkommer i lovteksten kan ikke selskapet ta opp lån/etablere gjeld uten at det kommer til uttrykk i selskapsavtalen. I dette tilfellet er det gitt en slik adgang knyttet til likviditetsformål; 10. Utlån og låneopptak. Selskapet kan ikke foreta pengeutlån. Selskapet kan ta opp lån til likviditetsformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Skillet mellom kapitalformål og likviditetsformål selskapsavtalens begrensninger Inventar og utstyr er i denne sammenheng å betrakte som kapitalformål, med mindre selskapet selv (som nevnt) ser på det som driftsformål. Dersom det skal tas opp lån til kapitalformål må det gjøres en endring av Selskapsavtalen. Midlertidig styrking av likviditeten

10 Selskapet har behov for en midlertidig styrking av likviditeten for å gjennomføre kjøp raskt. Det kan skje ved at styret vedtar et slikt låneopptak og representantskapet godkjenner det. I så fall må lånet nedbetales i løpet av budsjettåret det tas opp. Det legges til grunn at det er mulig å konvertere et likviditetslån til kapitallån. 4. Veien videre Selskapet ber Representantskapet om godkjenning til å ta opp et likviditetslån i forbindelse med investeringer til inventar og utstyr i ny legevakt jf Selskapsavtalen 10 med inntil 4 mill kr. Saken forelegges Representantskapet Det foreberedes videre en sak om endring av Selskapsavtalens 10 som forelegges Representantskapet i andre halvår 2013; 10. Utlån og låneopptak. Selskapet kan ikke foreta pengeutlån. Selskapet kan ta opp lån tilkapital og likviditetsformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Legevakta ser på alle muligheter for å kunne innfri noe av likviditetslånet over driften samt ved noe bruk av egenkapital i inneværende år. Forutsatt nødvendig endring søkes det aktuell låneinstitusjon om konvertering av resterende likviditetslån til kapitallån innen utgangen av Forslag til vedtak Styret inviteres til å fatte følgende vedtak. 3. Styret vil overfor Representantskapet tilrå et det tas opp et likviditetslån på inntil 4 mill. kr. 4. Styret vil tilrå at vedtektene endres slik at det også blir gitt anledning til å ta opp lån til kapitalformål. Representantskapet inviteres til å fatte følgende vedtak:

11 3. Selskapet tillates å ta opp et likviditetslån på inntil 4 mill.kr. i henhold til paragraf 10 i våre vedtekter. 4. Representantskapet vil tilrå at vedtektenes paragraf 10 gis et tillegg slik at annet ledd blir lydende: Selskapet kan ta opp lån til likviditetsformål og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Representantskapet vil be om at denne endring gjøres gjeldende senest 3.kv. 2013, og at Selskapet starter en prosess med eierkommunene med tanke på nødvendig endring av Selskapsavtalen.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS KAP.1 SELSKAPETS FIRMA SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS 1.1 Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar.1999. 1.2 Selskapet er et eget

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer