Lier kommune MELDING. Glitrvannverket IKS: Kildevurderinger. Saksmappe nr: 2007/3309. Saksbehandler: Einar F. Heitmann. Miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune MELDING. Glitrvannverket IKS: Kildevurderinger. Saksmappe nr: 2007/3309. Saksbehandler: Einar F. Heitmann. Miljøutvalget 15.02."

Transkript

1 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3309 Saksbehandler: Einar F. Heitmann Miljøutvalget Glitrvannverket IKS: Kildevurderinger Se vedlagte rapport Kildevurderinger pr. 2010

2 GLITRE- VANNVERKET Lier kommune v/einar Heitmann Pb Lier Deres ref : Vår rqf.: TR Drammen, Glitrevannverket IKS: Kildevurderinger. Som svar på Glitrevannverkets representantskaps henstilling om å foreta en grundig vurdering av vannforsyningssystemets leveransekapasitet i forhold til fremtidig drikkevannsbehov, oversendes rapporten "Kildevurderinger pr 2010", datert Rapporten ble gjennomgått i Glitrevannverkets styre Rapporten sendes til eierkommunenes kontaktperson mot Glitrevannverket og kommunenes VA-ledere. Førstnevnte gis ansvar for at rapportens konklusjoner blir gjort kjent hos relevante personer i kommunen. Med hilsen Glitrevannverket IKS Terje Røren Vannverksjef Sendt: Drammen: Lier: Nedre Eiker: Røyken: Kari Solberg Økland Einar Heitmann Truls Bølgen Jan Erik Lindøe Live Johannessen Vidar Gustavsen Tom Christian Schei Glitrevannverket IKS Fagerlia Drammen Foretaksnr Mril Telefon: Telefax: E-post: Web: Interkommunalt vannverk: Drammen Lier Nedre Eiker Røyken

3 Glitrevannverket Kildevurderinger pr desember 2010

4 Glitrevannverket Kildevurderinger pr Konklusjon. Bakgrunn. Basert på en relativt grundig analyse av de parametere som har innvirkning på kildekapasiteten og på forbruksutviklingen, kan det slås fast at Glitrevannverket har tilfredsstillende kapasitet i de neste 20 år. Det er kun usannsynlige sammenfall av ugunstige parametere som kan rokke ved denne konklusjon. Et stort antall kombinasjoner av fremtidig utvikling av elementene som påvirker reserven i kildekapasiteten, er undersøkt, og resultatet som anses som mest sannsynlig, viser at drikkevannsbehovet produsert av Glitrevannverket vil være mill m3 i hele perioden, mens kildekapasiteten er beregnet til 25 mill m3 (med relativt konservative forutsetninger). Det er en forutsetning for dette at den økte innsatsen med lekkasjeleting og tetting vi nå gjør, vil stoppe den økende tendens i forbruket - spesielt de siste 3 år - som vi har hatt. Det vises til side 4, hvor kurveskaren for alle kombinasjoner av beregningsalternativener vist, og hvor den svarte, tykke kurven er den som anses som mest sannsynlig. I GVs representantskapsmøte den 29. oktober 2010 ble det vist til statistikk for vannforbruket i Glitrekommunene (+ Frogn og deler av Sande) som viser en jevn stigning på 2000-tallet med en markert brattere stigning i de tre siste årene Basert på stigningen de siste 9 år viser forbruket en relativt moderat økning, men ved en fremskrivning av de siste 3 årenes bratte stigning, vil kildekapasiteten bli oppbrukt i løpet av 6-7 år. Samtidig forventes det en relativt stor befolkningsøkning i Glitrekommunene. Representantskapet ba derfor om en nøyere vurdering av Glitrevannverkets kildekapasitet. Usikkerheter. Følgende viktige parametere som inngår i en kildevurdering, er beheftet med usikkerheter: Hydrologi: Gjennomsnittlig, årlig tilrenning Variasjoner fra år til år og opptreden av lange, tørre perioder + Befolkningsutvikling og forbruk: Prognoser for økning i befolkningen fremover Forbruk pr innbygger: Økende, uendret eller fallende? Øvrig forbruk (næringsliv, vanning, frosttapping, etc) + Lekkasjer: Det tapes i dag ca % av det vannet som vannverkene produserer. I hvilken grad man lykkes med lekkasjetetting, er derfor en svært viktig faktor. Det vises til vedleggene side 5 til 11 for bedre dokumentasjon av disse forhold.

5 Metodikk. 1. Kildekapasitet: Datamodellen "Glitre" er benyttet til å simulere systemet for å finne kildekapasiteten (se tegning av modellen, side 10). Programmet simulerer driften av vannverkssystemet dag for dag i 30 år med forskjellige input-parametere, hvor de viktigste er det årlige behovet for drikkevann og en beskrivelse av hydrologien, det vil si tilgjengeligheten av vann. Minstevannføringskrav hensyntas. Programmet kan også se på effekten av overføring av Rotua, men denne muligheten er ikke benyttet i disse beregningene (se kommentar nederst på siden). Metoden anses å være bedre enn reguleringskurvene som ble brukt på 1960/1970-tallet. Disse var basert på mindre representative vannmerkedata. Et springende punkt i fastsettelsen av kildekapasiteten er vurderingene av hvor langt ned man skal tappe Glitre. Reguleringstillatelsen er 10 meter mellom laveste og høyeste regulerte vannstand. (LRV = moh og HRV = moh, i tillegg kommer flomdempningsmagasinet på 1.0 m mellom HRV og k ). Ut i fra hensynet til vannkvalitet er det imidlertid lite ønskelig å tappe Glitre mer enn 5 meter ned, fordi da blir store flater blottlagt og eventuelle regnskyll vil gi økte humus- og slammengder i Glitre. I tillegg vil beitdyr vasse i slammet for å komme til drikkevann, og dermed vil også ekskrementmengden direkte i vannet øke svært mye. Etter installasjonen av UV på Landfall og Kleivdammen er ikke dette lenger en trussel for den hygieniske sikkerheten på drikkevannet, men likevel er dette ikke ønskelig, og i alle fall vil en ekstrem lav vannstand gi et svært stygt visuelt inntrykk rundt Glitre. I en situasjon med lavt nivå i Glitre på grunn av tørrvær, vil man derfor vurdere å kjøpe (eventuelt låne) vann fra Asker/Holsfjorden via RGA-ledningen for å dekke opp deler av eget behov. I beregningene er det forutsatt at et slikt kjøp starter når Glitre kommer ned på k 357.0, og at det kjøpes 300 l/s inntil Glitre kommer opp i denne høyden igjen. Med et drikkevannsbehov på 22 mill m3/år fra Glitre viser simuleringene at laveste vannstand i 30-årsperioden da vil bli ca k Kjøp/lån av vann vil skje i 5 av 30 år, med maksimalt årlig kjøp på ca 8 mill m3, og totalt over perioden ca 27 mill m3 (altså under 1 mill m3 i gjennomsnitt pr år). Med et behov på 20 mill m3/år reduseres vannbehovet fra Asker til det halve. Hvis vannet må kjøpes og ikke lånes, vil prisen være ca kr 1.15 pr kubikkmeter (2010-kroner). 22 mill m3 pr år er derfor valgt som kildekapasitet for Glitre. En simulering med vannmerke Elgtjern også for for Røysjø, gir som resultat at ved et behov på 100 l/s (3.15 mill m3/år), vil man akkurat tilfredsstille dette (med litt tilskudd fra Langevann i den tørreste perioden). Sylling vannverk har svært stor kildekapasitet, men på grunn av manglende ledningsnett kan dette bare forsyne Sylling lokalt. Samlet kildekapasitet for vårt forsyningsområde vil dermed ligge i området mill m3/år, og i denne rapport velges 25 mill m3 for de videre vurderingene. Rotuafeltet: Konsesjonen for Rotua-overføringen er nå så gammel, at man må regne med ny konsesjonssøknad hvis man vil overføre dette feltet. Det kan da komme et minstevannføringskrav som gjør et slikt prosjekt mindre gunstig enn opprinnelig tenkt på 1970-tallet. I tillegg viser nye analyser at vannkvaliteten i Rotua er dårligere enn i Glitrefeltet.

6 2. Scenarioer for forbruk Det er valgt å se på perioden 20 år frem i tid, dvs til Videre ses det på kombinasjoner av 3 alternative, fremtidige utviklinger. De 3 alternativene er gitt for situasjonen i 2030: Dagens Ugunstig Middels Lav Befolkningsøkning Spesifikt forbruk (1/p/døgn) Lekkasjeprosent Dette blir totalt 3x3x3 = 27 scenarioer. Alternativene er gitt betegnelsen 3 for ugunstigste, 2 for middels og 1 for gunstigste alternativ. Kombinasjonen 333, den verste av de 27, vil altså si størst befolkningsøkning, kombinert med størst spesifikt forbruk og størst lekkasjeprosent. Alternativ 222 er dermed sett på som det mest sannsynlige utfallet, mens kombinasjonen 111 er den mest ekstreme i den gunstige retningen. Alternativene for befolkningsøkning er tatt fra SSB og etter konferering med eierkommunene. Frogn kommune er inkludert i alle beregningene. Avtalen med Frogn utløper , og man vil få en ytterligere leveringskapasitet for Glitrekommunene fra 2028 hvis denne avtalen sies opp. Scenarioene for spesifikt forbruk og lekkasjeomfang er valgt ut i fra interne diskusjoner i GV. Variasjonen i parameterne fra starttidspunktet i 2010 til endepunktet i 2030 er forutsatt å være lineær. Dette gjelder også antagelsen om lekkasjeprosent. Et eksempel: I det midlere alternativet med sluttlekkasje i 2030 på 40 %, er det forutsatt at lekkasjen etter 10 år i 2020 er 45 % av det forbruket som beregnes, som på sin side varierer avhengig av hvilken kombinasjon av befolkningsog forbruksutvikling man ser på. Videre innhold: 20.desember 2010 Terje Røren

7 30 GV: Årlig drikkevannsforbruk (mill m3) som funksjon av ugunstig (3), middels (2) og gunstig (1) utvikling av befolkningsvekst, forbruk (pr person + industri) og lekkasjetetting. Kildekapasitet = 25 mill m3. 29 Befolkning Forbruk Vdøgn/pers Lekkasje % 28. Start Slutt (i 2030): - 3. Ugunstig 2. Middels 1. Gunstig (5 23 ca 9.) / 21.L1 o a in >6' De 3 ugunstigste kombinasjonene: 1: Høy befolkningsvekst I Høyt spes. forbruk I Lav lekkasjetetting 1333 I 1 1 I I I 2: Middels bef. Vekst Høyt spes. forbruk Lav lekkasjetetting 233 I I I i 1 2: Hø befolknin svekst Middels s es. forbruk Lav lekkas'etettin

8

9

10 , % OE -OS :1>lal % OS : ? SZOZ 8Z0Z LZOZ 9Z0Z SZ0Z17Z0Z EZOZ ZZOZ IZOZ OZOZ 610? KOZ noz 910? STOZ btoz IOZ ZIOZ TTOZ OTOZ : --, I i I i 1 I I I 1 afsmai snultu lamsedelapipi = OEOZ-OTOz uuuenanip 2fie2uaNI1 :A9 OEOZ 6Z0Z 8Z0Z LZOZ 910? SZOZ VZOZ EZOZ ZZOZ IZOZ OZOZ 610? 810Z LTOZ 910Z STOZ VIOZ ETOZ ZTOZ TIOZ OTOZ OEOZ - OTOZ luascudafsmplal OEOZ 610? 810? LZOZ 9Z0Z SZOZ VZOZ EZOZ ZZOZ IZOZ OZOZ 610? 810? LIOZ 910? STOZ VTOZ ETOZ ZTOZ TIOZ OTOZ [ i ubøppami 'OEOZ - OTOZ uosied id lrixpopuen pusads -J i!--- i 1 I.., -.! -; I I i ; 1. 1 i 1! I Crt, O*9 O*9 0'0I 091 0'8I 00 croz 0'0Z r- -a tn to 0'0V = OZ OZI OVI ? 0'0 m Z , -; I i i I % OS - OS : > _I 1! 1 ' 1 1 I!. i --I,ị irl i ii.,,^.. I '1-1 I i 1 I I

11 Gjennomsnittlig, årlig avrenning. NVEsisohydatkart fra 2010 er benyttet, og en vurdering av dette gir som resultat et spesifikt avløp på ca 17 1/s/km2.Sammenlignet med tidligere vurderinger er dette tallet noe lavere, slik at med en prognosert fremtid som er "varmere, våtere og villere" inklusiv en spådd økning i nedbørsvolum på Østlandet, bør dette være en konservativ vurdering. Gjennomsnittlig årlig tilsig til Glitre er dermed 24 mill m3 (760 liter/sekund). - NVE (Isohydatkart: viser variasjonen av gjennomsnittlig, spesifikt avløp fra sted til sted) Tilsigets variasjonsmønster. I et system med så stor regulering som i dette tilfelle, spiller ikke korttidsvariasjonene stor rolle. Det er variasjonene fra år til år som er viktige, og det mest kritiske i kildesammenheng er flere tørrår på rad. Å ha en dataserie som gir en realistisk representasjon av hva som vil skje i fremtiden, er derfor verdifullt. I vårt tilfelle har vi en gunstig situasjon med et vannmerke VM Elgtjern - som ligger svært nær Glitrefeltet og som dermed er velegnet til datasimuleringer. Vannmerkets felt er betydelig mindre enn Glitres, noe som gjør at tilsiget til vannmerket blir mindre utjevnet altså mer ugunstig enn det som kommer til Glitre, men dette spiller som sagt mindre rolle på grunn av de gode reguleringsmulighetene. Kvaliteten på vannmerkedataene er god (NVE), og en sjekk mot årsavrenningen ved VM Fiskum viser god korrelasjon. Det er brukt en 30-årsserie med døgndata i beregningene, noe som anses som en tilfredsstillende lang periode. Man ser også av kurven for tilsigsvariasjonene at forskjellen fra år til år er svært stor og dermed ugunstig. Den største årsavrenning (år 2000) er 2.9 ganger så stor som den minste (1992),og dette er uvanlig stort. Et annet karakteristisk trekk ved simuleringsperioden er serien av tørrår som opptrer på begynnelsen av 1990-årene. Selv om "varmere, våtere og vi/lere"-spådommen har i seg elementer av mer ekstremvær også når det gjelder tørre perioder, så vil den valgte periode neppe være gunstigere enn det som kan forventes. 8

12

13 Program "GLITRE" Felt 1 Rotua Mulig overføring av Rotua til Glitre Felt 3 Felt 5 Glitre Landfall Drikkevann 3 Flom luker 4 Flom overløp I Klelv- I dammen Drikkevann Felt 2 Justad Til Lierelven Qmin5 jr Forbruk av drikkevann Kjøp fra Asker Salg til Asker Kriterium for kjøp/salg = Vannstand Glitre Pro rammerin sspråk: Vannmerke: Periode: Tidso pløsning: Pro rammerer: Dato: FORTRAN VM El fern (eks 1995), 30 år Dø n Terje Røren 2004/2007/

14 Kildevurdering Røysjø (eks. Langevann) Nedbørsfelt 6.8 km2 Spesifikt avløp 18 1/s/km2 Årlig avrenning 3.86 mill m3 Magasin Røysjø 2.44 mill m3 Magasin N Svanevann 0.66 mill m3 Sum magasin 3.1 mill m m3/s Kildekapasitet = 1001/s, dvs 3.1 mill m3/år Det er en liten reserve i Langevann i tillegg 3.50 Magasinvolum Røysjø/N Svanevann med tapping = 1001/s, simulert :$

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010. Styreleder: Trond Berg-Andreassen

Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010. Styreleder: Trond Berg-Andreassen Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010 Styreleder: Trond Berg-Andreassen GLITREVANNVERKET RENT RIKELIG RIMELIG RESERVE GV SKAL VÆRE EN KOSTNADSEFFEKTIV LEVERANDØR

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

BI Norwegian Business School. Ringeriksbanen. Amir Sasson, Ole Jakob Ramsøy og Torger Reve

BI Norwegian Business School. Ringeriksbanen. Amir Sasson, Ole Jakob Ramsøy og Torger Reve BI Norwegian Business School Ringeriksbanen Amir Sasson, Ole Jakob Ramsøy og Torger Reve 26.05.2015 1 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Innledning... 3 Klyngeattraktivitet... 5 Markedsstruktur... 6 Kritisk

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen FoU i næringslivet Beregning av personellbehov fram mot 2030 Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 1/2011 Arbeidsnotat nr. Arbeidsnotat 1/2011 Utgitt av Nordisk institutt for studier

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

STYREMØTE NR. 4 /2015

STYREMØTE NR. 4 /2015 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 4 /2015 Herved innkalles det til styremøte nr. 4 /2015 TIRSDAG 16. jni 2015 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre Follo

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Rapport 1-2009 Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i perioden 2003-2008 Skien 16. mars 2009 Side 2 av 131 Forord Prosjektet FISKERESSURSER I

Detaljer

Realopsjonsanalyse av småkraftverk

Realopsjonsanalyse av småkraftverk TIØ 4700 INVETERING, FINAN OG ØKONOMITYRING Realopsjonsanalyse av småkraftverk Thor Bøckman og Erik Juliussen Høsten 004 INTITUTT FOR INDUTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELE Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Oslo kommune gjeldstynges

Oslo kommune gjeldstynges Oslo kommune gjeldstynges Befolkningsvekstens økonomiske konsekvenser for Oslo kommune N-1-2011 Human Rights Service (HRS) www.rights.no 2 Human Rights Service (HRS) / Oslo kommune gjeldstynges Innhold

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Rapport 0411 Jens Rekdal og Odd I. Larsen Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Jens Rekdal og Odd I. Larsen HUSHOLDSSTRUKTUR OG BILHOLDSUTVIKLING Rapport 0411 ISSN 0806-0789 ISBN 82-7830-071-2 Møreforsking

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ny drikkevannskilde til Sør-Rogaland - melding med forslag til utredningsprogram

Ny drikkevannskilde til Sør-Rogaland - melding med forslag til utredningsprogram FORORD IVAR IKS (Interkommunalt Vann Avløp og Renovasjonsverk) leverer drikkevann til 12 medlemskommuner i sør Rogaland. Statistisk sentralbyrå har i sine fremtidsprognoser fastslått at det vil komme en

Detaljer