ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDFØREREN I ØVRE EIKER,"

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 10/14 t.o.m. nr. 11/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 26. august 2014 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 10/14 Utlån til Eiker Eiendomsutvikling AS - forlengelse av avtale. Saksordfører: Adrian Tollefsen PS 11/14 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, forslag til endring av selskapsavtale. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven

3

4 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/ /2014 Arkiv: 251 Utlån til Eiker Eiendomsutvikling AS - forlengelse av avtale. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 10/14 Eierutvalg Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) ble opprettet i I forbindelse med opprettelsen ble eiendommer overført fra kommunen til EEU. Eiendommenes verdi ble gjort om til henholdsvis aksjekapital, ordinært lån og ansvarlig lån. Lånene ble gitt med 5 års avdragsfrihet. Avtaleperioden var I PS 172/08, ble avtalen forlenget med ytterligere 5 års avdragsfrihet. Saken angir ikke eksplisitt dato for avtalen, men rådmann forutsetter nå at den løper i perioden Rådmann beklager at det har vært uklarheter rundt avtalens løpetid. Lånenes størrelse er: kr - Ordinært lån kr Ansvarlig lån EEU betaler renter på begge lånene. Renten er beregnet som fastrente med påslag av 1 %-poeng. Det løper en fastrenteavtale knyttet til lånene på 3,1 %. Rådmann foreslår å øke rentepåslaget til 1,5 %-poeng. Ny fastrente ut perioden blir da på 4,6 %. EEU er nå inne i en spennende og krevende fase med store utviklingsprosjekter på gang. I tillegg har selskapet de siste årene hatt uforutsatte utfordringer knyttet til gjennomføring av 2 utviklingsprosjekter. Det har medført utsatt realisering og er krevende for selskapets økonomi. Rådmann foreslår derfor at låneavtalene forlenges med ytterligere 5 års avdragsfrihet. Ny avtaleperiode blir da Dersom ikke ny avtale er fremforhandlet forfaller lånet i sin helhet Saken er drøftet med EEU og selskapet har ingen innvendinger. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Avtale om avdragsfrihet for ansvarlig og ordinært utlån til Eiker Eiendomsutvikling AS videreføres til Lånene renteberegnes med kommunens fastrente med et påslag på 1,5 %. Begrunnelse Selskapet er i en utfordrende fase med store utviklingsprosjekter som binder kapital. 1

5 2

6 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stein D Moen Saksmappe: 2014/ /2014 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, forslag til endring av selskapsavtalen. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 11/14 Eierutvalg Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger 1. Bakgrunn for saken Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) ivaretar de ni eierkommunenes lovpålagte ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall etter delegasjonsvedtak fra eierkommunene. Før etableringen av RfD hadde kommunene selv ansvar for investeringer i avfallsinfrastruktur. RfD har til nå i stor grad basert seg på infrastruktur fra før selskapet ble opprettet. Befolkningsøkning og avfallsvekst innebærer imidlertid at dagens anlegg ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for å investere i nye anlegg, og dette vil kreve lånefinansiering. Et låneopptak kan iht. pkt. 14 i selskapsavtalen besluttes av representantskapet, men det planlagte investeringsbehovet vil overstige rammen i selskapsavtalen fra Det vil derfor være nødvendig å endre pkt. 14 for å gjennomføre de planer som allerede er vedtatt. Lov om interkommunale selskaper 4 og 22 beskriver at rammer for låneopptak krever behandling av kommunestyret. Det blir fremlagt lik saksutredning og forslag til vedtak for kommunestyrene i alle eierkommunene. Alle gjenvinningsstasjoner i RfDs område er tilgjengelig for innbyggere i alle de ni kommuner som deltar i samarbeidet. Kostnadene blir belastet etter fordelingsnøkler i henhold til gjeldende selvkostregler. Deltakernes ansvar fordeler seg i samsvar med innskuddsandelene. 2. Vedtak i representantskapet Representantskapet i RfD behandlet saken og fattet enstemmig vedtak om å legge frem likelydende forslag for alle eierkommunene om endring av selskapsavtalens bestemmelser om låneramme slik det fremkommer av forslag til vedtak. Selskapsavtalens pkt. 14, første og annen setning endres slik at representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 425 mill. Av disse kan inntil 400 mill. øremerkes til investeringer. (se vedlegg 2, sak 7-14) 3. Saksopplysninger Drammensregionen står foran en forventet vekst i folketall samtidig som vår velstandsutvikling gir stadig økte avfallsmengder. Dette byr på store utfordringer, men er samtidig en mulighet til å ta i bruk mer moderne, miljøvennlige og brukervennlige systemer for avfallsbehandling. 1

7 Rapporten Fremtidens kildesortering i Drammensregionen ble behandlet av RfDs representantskap i desember 2012 og beskriver hvordan Drammensregionen skal møte disse utfordringene. Representantskapet vedtok i 2012 en rekke tiltak, blant annet nybygging og/eller opprusting av alle gjenvinningsstasjonene, innføring av nye henteordninger, nedleggelse av returpunkter og bygging av nye omlastningsstasjoner. Det er disse investeringene som nå skal finansieres. En plan for investeringer og fremtidig gebyrutvikling ble behandlet av RfDs representantskap i forbindelse med økonomiplanen for RfD for perioden og enstemmig vedtatt i november Representantskapet vedtok en ramme for investeringer på 421 mill. kr. Dette planlagte investeringsbehovet vil overstige lånerammen i selskapsavtalen for RfD fra For at RfD skal kunne gjennomføre de vedtatte planene, er det derfor nødvendig å endre pkt. 14 i selskapsavtalen. RfD har i senere år hatt en gunstig kostnadsutvikling, og investeringene er derfor forutsatt å dekkes inn gjennom selskapets ordinære gebyrer i henhold til vedtatt økonomiplan. For perioden varierer årlig gebyrendring fra år til år, mellom -10 % og +5 %. I gjennomsnitt er gjennomsnittlig gebyrøkningen for perioden på ca 1 % pr år. 4. Endring i selskapsavtalens pkt. 14 Pkt. 14 i selskapsavtalen, første og annen setning endres fra å lyde: til å lyde: Representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 115 mill. Av disse kan inntil 90 mill. øremerkes til investeringer. Representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 425 mill. Av disse kan inntil 400 mill. øremerkes til investeringer. 5. Vurderinger: Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta den forslåtte endringen av pkt. 14. i RfDs selskapsavtale, og derigjennom godkjenne økning av RfDs låneramme til 425 mill. kr. Vedlegg 1 Forslag til ny selskapsavtale for RfD, gjeldende fra Eksisterende selskapsavtale for RfD, vedtatt Protokoll fra representantskapsmøte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) - Rådmannens anbefaling Øvre Eiker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra Begrunnelse Det vises til saksutredning. 2

8 Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale for RfD Side 1

9 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap, som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (LIS). 2.0 Selskapets deltakere Deltakere i selskapet er kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. 3.0 Selskapets hovedformål Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er på kort og lang sikt å sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle eierkommunene: et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet. et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon. et kostnadseffektivt tjenestetilbud basert på samarbeid og stordrift til konkurransedyktige priser. 3.1 Andre formål Eierkommunene forventer at selskapet: ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet i selskapets nedslagfelt, herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer. er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål og en synlig samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen. oppfyller kommunenes forpliktelser etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (FRL) knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjonstjenester til kommunale virksomhet for de av eierkommunene som ønsker dette. Bestillerfunksjonen skal ivaretas i tråd med eiernes hovedformål med selskapet. Tjenestene skal leveres til selvkost og holdes regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall. 4.0 Selskapets roller Selskapets kjernevirksomhet er å være kommunenes forvaltnings- og bestillerorgan som leverer avfallstjenester til husholdninger, fritidsboliger og skoler og barnehager. I tillegg skal selskapet gjennom forretningsmessig samarbeide og partnerskap med andre samfunnsaktører, arbeide for å skape merverdier for samfunnet regionalt og lokalt. 5.0 Selskapsstrategi Selskapet skal ha en egen selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi samt vedtektene for selskapet. Selskapsstrategien skal oppdateres minst én gang pr. valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner, og skal være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Selskapsavtale for RfD Side 2

10 5.1 Årlig eiermelding Selskapet skal årlig levere eiermelding som behandles av representantskapet og fremlegges for eierkommunene. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. 5.2 Endringer i renovasjonsgebyrene I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner skal selskapet fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr og fremme forslag om endringer i renovasjonsgebyret i den enkelte eierkommune. 6.0 Eierskap i andre selskaper Selskapet kan etablere hel- eller deleide datterselskaper der dette er nødvendig eller hensiktsmessig for å tjene selskapets formål. Slike selskapsetableringer må ikke komme i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 7.0 Etikk Selskapet skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer for medlemmer i representantskap, styre, daglig ledelse og administrasjon. 8.0 Hovedkontor Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen kommune. 9.0 Selskapets organer Selskapets øverste myndighet er Representantskapet. Selskapet ledes av et styre og daglig leder. 9.1 Representantskapet Representantskapet består av ni representanter, én valgt av hver kommune. Hver kommune velger også en vararepresentant. Representantene velges for valgperioden og valget skjer senest 15. november i valgåret. Det skal avgis 19 stemmer i representantskapet. Representantene stemmer i henhold til tabellen under. Kommune Ant stemmer Drammen 6 Hurum 1 Lier 2 Modum 2 Nedre Eiker 2 Røyken 2 Sande 1 Svelvik 1 Øvre Eiker 2 TOTALT 19 Selskapsavtale for RfD Side 3

11 I valgår sammenkalles representantskapet senest 30. desember for konstituering og valg av leder og nestleder. Ansvarlig for innkallingen er representantskapets siste leder før valget. Det legges samtidig en plan for representantskapets ordinære møter kommende år. Representantskapets myndighet er i samsvar med LIS, jfr. 7 og denne selskapsavtalen. Representantskapet skal behandle og vedta selskapets selskapsstrategi minst en gang hver valgperiode. Representantskapet vedtar økonomiplan og budsjett for neste år senest 15. desember hvert år. Representantskapet skal behandle selskapets eiermelding i samme møte som regnskapet fastsettes. Eiermelding og regnskap skal behandles senest 30. april året etter regnskapsåret. Representantskapet fatter nødvendig beslutninger på vegne av eierne med utgangspunkt i gjeldende eierstrategi, vedtekter og selskapsstrategi. Representantskapet kan utvide styrets plikter, men ikke innskrenke dets myndighet. Saksbehandlingen i representantskapet reguleres av 9 i LIS. Det skal avholdes minst to møter i representantskapet pr. år. 9.2 Styret Styret har fem medlemmer som velges av representantskapet. Representantskapet velger leder og nestleder i styret. De ansatte i selskapet har én observatør i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ordinært årlig valg skjer i representantskapsmøtet som behandler årsmelding og regnskap. Styrets myndighet følger av 13 i LIS og denne selskapsavtalen. Er styret av den oppfatning at det ikke kan ta ansvaret for å gjennomføre sine oppgaver innenfor de rammer representantskapet eller kommunestyre setter, plikter det å stille sine plasser til disposisjon etter først å ha lagt saken frem for representantskapet til fornyet behandling. Styret fremlegger forslag til selskapsstrategi for representantskapet minst én gang hver valgperiode. Styret fremlegger forslag til økonomiplan og budsjett for neste år for representantskapet senest 15. desember hvert år. Styret fremlegger beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremmer forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. Styret legger hvert år frem eiermelding for representantskapet sammen med forslag til regnskap. Saksbehandlingen i styret reguleres av 12 i LIS. Selskapsavtale for RfD Side 4

12 9.3 Daglig leder Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig leder har den myndighet som styret bestemmer, innen rammene av styrets mandat. 10 Innskudd Deltakernes innskudd i selskapet er i henhold til nedenstående tabell: Kommune Innskudd %-andel Drammen ,8 Hurum ,1 Lier ,2 Modum ,7 Nedre Eiker ,6 Røyken ,0 Sande ,5 Svelvik ,8 Øvre Eiker ,3 Totalt Ansvar Deltakernes ansvar fordeler seg i samsvar med innskuddsandelene i tabellen ovenfor. 12 Delegasjon av myndighet til selskapet I medhold av Lov om forurensing og om avfall (FRL) 83, 1.ledd har selskapet delegert myndighet til å ivareta følgende, kommunale forpliktelser etter FRL: 29 om krav til anlegg for behandling av avfall 30, første ledd, om innsamling av husholdningsavfall 31, første ledd, om håndtering av spesialavfall 35 annet ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (FRL) 83, 2. ledd har selskapet delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter følgende bestemmelser FRL: 34, 4. og 5. ledd, om innkreving av avfallsgebyr 35, siste ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder 37 om pålegg om å rydde opp i avfall, eller betale for opprydding Selskapet skal håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er i samsvar med nasjonale rammer, gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Endringer i renovasjonsforskriftene skjer i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende eierstrategi. Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. 13 Klager Med hjemmel i Lov om offentlig forvaltning (FL), 28, 2. ledd skal det velges felles klagenemnd for behandling av klager på enkeltvedtak i henhold til pkt 12 ovenfor. Felles Selskapsavtale for RfD Side 5

13 klagenemnd skal ha ni medlemmer, én valgt fra hver deltagende kommune. Representantene velges senest 15. november i valgåret. Forberedelse av saker til nemnda skjer i regi av administrasjonen i Drammen kommune, der selskapet har sitt hovedkontor. 14 Låneopptak Representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 425 mill. kr. Av disse kan inntil 400 mill. kr øremerkes til investeringer. Innenfor rammen kan selskapet ta opp lån til likviditetsformål med inntil 25 mill. kr i samsvar med LIS. Lånerammen omfatter de lån som er gitt selskapet fra hver av kommunene i forbindelse med oppstart av selskapet. Lån kan bare tas opp til kapitalformål som omfattes av selskapsstrategien. Selskapets økonomiplan må vise hvordan låneforpliktelsene skal innarbeides i selskapets økonomi. Gjøres låneopptak utenom økonomiplanen, skal økonomiplanen revideres i forbindelse med beslutning om låneopptaket. Revidert økonomiplan skal fremlegges for representantskapet. 15 Regnskap Regnskapene skal føres etter regnskapsloven. Regnskapet føres slik at kostnadene ved aktiviteten i hver kommune fremkommer. 16 Revisjon Selskapet skal ha statsautorisert revisor. 17 Rett til innsyn Deltakernes kontrollkomiteer har rett til innsyn i alle forhold vedrørende selskapet. 18 Offentlighetsloven Offentlighetsloven gjøres gjeldende så langt den passer, med unntak for ansettelsessaker. 19 Forvaltningsloven Forvaltningsloven eller tilsvarende bestemmelser skal gjelde for selskapet, med unntak av de bestemmelser som gjelder ansettelser. 20 Endringer i selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres av representantskapet i samsvar med 4, 1. og 3. ledd i LIS. 21 Forholdet til Lov om interkommunale selskaper (LIS) For øvrig får de til en hver tid gjeldende regler i LIS anvendelse. Selskapsavtale for RfD Side 6

14 Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Vedtatt av Representantskapet Selskapsavtale for RfD Side 1

15 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap, som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (LIS). 2.0 Selskapets deltakere Deltakere i selskapet er kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. 3.0 Selskapets hovedformål Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er på kort og lang sikt å sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle eierkommunene: Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeide og stordrift, til konkurransedyktige priser 3.1 Andre formål Eierkommunene forventer at selskapet: Ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet i selskapets nedslagfelt, her under gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer Er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål, og en synlig og samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen Oppfyller kommunenes forpliktelser etter Lov om forurensinger og om avfall (FRL), knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet Ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjonstjenester til kommunale virksomhet, for de av eierkommunene som ønsker dette. Bestillerfunksjonen skal ivaretas i tråd med eiernes hovedformål med selskapet. Tjenestene skal leveres til selvkost, og holdes regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall 4.0 Selskapets roller Selskapets kjernevirksomhet er å være kommunenes forvaltnings- og bestillerorgan, som leverer avfallstjenester til husholdninger, fritidsboliger og skoler og barnehager. I tillegg skal selskap, gjennom forretningsmessig samarbeide og partnerskap med andre samfunnsaktører, arbeide for å skape merverdier for samfunnet, regionalt og lokalt. 5.0 Selskapsstrategi Selskapet skal ha en egen selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi, samt vedtektene for selskapet. Selskapsstrategien skal oppdateres minst en gang pr valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner, og skal være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Selskapsavtale for RfD Side 2

16 5.1 Årlig eiermelding Selskapet skal årlig levere eiermelding, som behandles av representantskapet, og fremlegges for eierkommunene. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. 5.2 Endringer i renovasjonsgebyrene I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal selskapet fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme forslag om endringer i renovasjonsgebyret i den enkelte eierkommune. 6.0 Eierskap i andre selskaper Selskapet kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette er nødvendig eller hensiktsmessig for å tjene selskapets formål. Slike selskapsetableringer må ikke komme i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 7.0 Etikk Selskapet skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer i representantskap, styre, daglig ledelse og administrasjon. 8.0 Hovedkontor Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen Kommune. 9.0 Selskapets organer Selskapets øverste myndighet er Representantskapet. Selskapet ledes av et styre og daglig leder. 9.1 Representantskapet Representantskapet består av 9 representanter, 1 valgt av hver kommune. Hver kommune velger også en vararepresentant. Representantene velges for valgperioden og valget skjer senest 15. november i valgåret. Det skal avgis 19 stemmer i representantskapet. Representantene stemmer i henhold til tabellen under. Kommune Ant stemmer Drammen 6 Hurum 1 Lier 2 Modum 2 Nedre Eiker 2 Røyken 2 Sande 1 Svelvik 1 Øvre Eiker 2 TOTALT 19 I valgår sammenkalles representantskapet senest 30. desember, for konstituering og valg av leder og nestleder. Ansvarlig for innkallingen er representantskapets siste Selskapsavtale for RfD Side 3

17 leder, før valget. Det legges samtidig en plan for representantskapets ordinære møter kommende år. Representantskapets myndighet er i samsvar med LIS, jfr. 7, og denne selskapsavtalen. Representantskapet skal behandle og vedta selskapets selskapsstrategi, minst en gang hver valgperiode. Representantskapet vedtar økonomiplan og budsjett for neste år, senest 15. desember, hvert år. Representantskapet skal behandle selskapets eiermelding i samme møte som regnskapet fastsettes. Eiermelding og regnskap skal behandles senest 30. april året etter regnskapsåret. Representantskapet fatter nødvendig beslutninger på vegne av eierne, med utgangspunkt i gjeldende eierstrategi, vedtekter og selskapsstrategi. Representantskapet kan utvide styrets plikter, men ikke innskrenke dets myndighet. Saksbehandlingen i representantskapet reguleres av 9 i LIS. Det skal avholdes minst to møter i representantskapet pr år. 9.2 Styret Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet. Representantskapet velger leder og nestleder i styret. De ansatte i selskapet har 1 observatør i styret. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Ordinært, årlig valg skjer i representantskapsmøtet som behandler årsmelding og regnskap. Styrets myndighet følger av 13 i LIS, og denne selskapsavtalen. Er styret av den oppfatning at det ikke kan ta ansvaret for å gjennomføre sine oppgaver innenfor de rammer representantskapet eller kommunestyre setter, plikter det å stille sine plasser til disposisjon, etter først å ha lagt saken frem for representantskapet til fornyet behandling. Styret fremlegger forslag til selskapsstrategi for representantskapet, minst en gang hver valgperiode. Styret fremlegger forslag til økonomiplan og budsjett for neste år for representantskapet, senest 15. desember, hvert år. Styret fremlegger beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. Styret legger hvert år frem eiermelding for representantskapet, sammen med forslag til regnskap. Selskapsavtale for RfD Side 4

18 Saksbehandlingen i styret reguleres av 12 i LIS. 9.3 Daglig leder Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig leder har den myndighet som styret bestemmer, innen rammene av styrets mandat. 10 Innskudd Deltakernes innskudd i selskapet er i henhold til nedenstående tabell: Kommune Innskudd %-andel Drammen ,8 Hurum ,1 Lier ,2 Modum ,7 Nedre Eiker ,6 Røyken ,0 Sande ,5 Svelvik ,8 Øvre Eiker ,3 Totalt Ansvar Deltakernes ansvar fordeler seg i samsvar med innskuddsandelene i tabellen ovenfor. 12 Delegasjon av myndighet til selskapet I medhold av Lov om forurensing og om avfall (FRL) 83, 1.ledd har selskapet delegert myndighet til å ivareta følgende, kommunale forpliktelser etter FRL: 29 om krav til anlegg for behandling av avfall 30, første ledd, om innsamling av husholdningsavfall 31, første ledd, om håndtering av spesialavfall 35 annet ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder I medhold av Lov om forurensing og om avfall (FRL) 83, 2.ledd har selskapet delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter følgende bestemmelser FRL: 34, 4. og 5.ledd, om innkreving av avfallsgebyr 35, siste ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder 37 om pålegg om å rydde opp i avfall, eller betale for opprydding Selskapet skal håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er i samsvar med nasjonale rammer, gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Endringer i renovasjonsforskriftene skjer i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende eierstrategi. Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. Selskapsavtale for RfD Side 5

19 13 Klager Med hjemmel i Lov om offentlig forvaltning (FL), 28, 2.ledd skal det velges felles klagenemnd for behandling av klager på enkeltvedtak i henhold til pkt 13 ovenfor. Felles klagenemnd skal ha 9 medlemmer, en valgt fra hver deltagende kommune. Representantene velges senest 15. november i valgåret. Forberedelse av saker til nemnda skjer i regi av administrasjonen i Drammen kommune, der selskapet har sitt hovedkontor. 14 Låneopptak Representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 115 mill. kr. Av disse kan inntil 90 mill. kr øremerkes til investeringer. Innenfor rammen kan selskapet ta opp lån til likviditetsformål med inntil 25 mill. kr, i samsvar med LIS. Lånerammen omfatter de lån som er gitt selskapet fra hver av kommunene i forbindelse med oppstart av selskapet. Lån kan bare tas opp til kapitalformål som omfattes av selskapsstrategien. Selskapets økonomiplan må vise hvordan låneforpliktelsene skal innarbeides i selskapets økonomi. Gjøres låneopptak utenom økonomiplanen, skal økonomiplanen revideres i forbindelse med beslutning om låneopptaket. Revidert økonomiplan skal fremlegges for representantskapet. 15 Regnskap Regnskapene skal føres etter regnskapsloven. Regnskapet føres slik at kostnadene ved aktiviteten i hver kommune fremkommer. 16 Revisjon Selskapet skal ha statsautorisert revisor. 17 Rett til innsyn Deltakernes kontrollkomiteer har rett til innsyn i alle forhold vedrørende selskapet. 18 Offentlighetsloven Offentlighetsloven gjøres gjeldende så langt den passer, med unntak for ansettelsessaker. 19 Forvaltningsloven Forvaltningsloven eller tilsvarende bestemmelser skal gjelde for selskapet, med unntak av de bestemmelser som gjelder ansettelser. 20 Endringer i selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres av representantskapet i samsvar med 4, 1. og 3. ledd i LIS 21 Forholdet til Lov om interkommunale selskaper (LIS) For øvrig får de til en hver tid gjeldende regler i LIS anvendelse Selskapsavtale for RfD Side 6

20

21

22

23

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Godkj. av: Rev. nr.: 01 Dok. nr.: 05.01 Kap.: Ledelsens ansvar Side 1 av 7 1 Selskapets firma. er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i LIS. Selskapet er opprettet fra det tidspkt alle

Detaljer

Møteinnkalling. Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi spesielt v/ advokat Kristin Bjella

Møteinnkalling. Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi spesielt v/ advokat Kristin Bjella ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:15 Kl 09:15 - Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL: Formannskapet og Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 Saksnr. Utvalg Møtedato REVIDERT EIERSTRATEGI FOR RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN (RFD) Rådmannens innstilling Forslaget

Detaljer

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi Selskapsstrategi 2014-2017 Vedtatt av representantskapet 25.11.2013 1 Innledning Selskapsstrategien bygger på mandat og forventinger som er beskrevet i selskapsavtalen og eierstrategien (vedtatt 3.12.2008).

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 08:30 Kultursalen, Dalerveien, Skotselv Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:00 Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/5388-20577/2014 Arkiv: M80 Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 08:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse.

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF)

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) 1 Om selskapet 1.1 Selskapets navn og deltakelse Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om interkommunale

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-8 Dato: * RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN - STRATEGISK PLAN 2007-2010 OG ENDRINGER I TJENESTETILBUDET INNSTILLING

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Likelydende i henhold til høringsliste Drammen, 10.03.2017 Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Høring Innledning Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE VEDTATT

SELSKAPSAVTALE VEDTATT SELSKAPSAVTALE VEDTATT 22.06.2011 INNHOLD 1. OM SELSKAPET... 3 1.1. Selskapets navn og deltakelse... 3 1.2. Rettslig status... 3 1.3. Hovedkontor... 3 2. SELSKAPETS FORMÅL... 3 3. DELTAKERNES EIERANDEL

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Selskapsavtale Vedtatt gjeldende fra (siste vedtak fra eierkommunene)

Selskapsavtale Vedtatt gjeldende fra (siste vedtak fra eierkommunene) Selskapsavtale Vedtatt 28.04.2016 gjeldende fra 26.09.2016 (siste vedtak fra eierkommunene) Romerike Avfallsforedling IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 31.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer