VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg"

Transkript

1 VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , faks

2 Prosjektnummer: Prosjektnavn: Varden skole, nybygg 1967 Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter: Varden skole, bygning C Bergen kommune, BKB v/ Bård Klepsland Allehelgensgate 2, 5016 BERGEN Telefon: / E-post: SWECO Norge AS v/torgeir N. Eraker Storetveitvegen 98, 5072 BERGEN Telefon: / E-post: Ekstrakt: Sweco Norge har på nytt vurdert den tekniske tilstanden på bygning C ( Nybygget ) ved Varden skole, med tanke på riving eller rehabilitering, og konkluderer med at dagens tilstand ikke tilsier at bygningen må rives. Det er behov for en del tekniske oppgraderinger, der nytt ventilasjons- og varmeanlegg er de viktigste. Akseptabel standard på innemiljøet kan oppnås innenfor fornuftige økonomiske rammer, anslagsvis i underkant av 6 millioner kroner. Vi har også sett litt på forholdet til gjeldende teknisk forskrift (TEK10) på energi og universell utforming, og laget en grov kalkyle på en løsning som nærmer seg nybyggstandard på disse områdene. Prosjektkostnaden øker da til opp mot 20 millioner kroner. Uansett valg av løsning er det viktig at man utfører arbeidene i en engang, da et godt innemiljø er består av mange faktorer som virker sammen. SWECO Norge AS Bergen 7. juni 2012 Torgeir N. Eraker 5072 BERGEN 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Tilstandshistorikk Enkel tilstandsvurdering Generelt Grunn og fundamenter, inkl. dekke over Fasader Tak Innvendig, bygningsmessig Tekniske anlegg Universell utforming Energieffektivitet Vurderinger Generelt Alternativ 0 Dagens situasjon, ingen tiltak Alternativ 1 Utbedring av innemiljø og innvendige overflater Alternativ 2 Som alternativ 1, men medtatt himlinger, dører mm Alternativ 3 Som alternativ 2, men medtatt universell utforming Alternativ 4 Riving og nybygg med tilsvarende areal/funksjoner Konklusjon BERGEN 3

4 1 Innledning Nybygget fra 1967 utgjør en mindre del av Varden skole, og er en 1-etasjes bygning med 6 klasserom og noen mindre rom og fellesarealer. Bygningen henger sammen med Gamlebygget via et overbygget gangareal. Figur 1.1 Situasjonsplan/kart. Kilde: Bygningen er oppført på betongpilarer/-vegger på fjell, med betongdekke over krypekjeller. Videre oppover er det murte vegger og noen lettere vegger, og taket er en trekonstruksjon med W-takstoler. Fasader er nylig kledt med plater, og vinduer er skiftet ut. Taket er også av nyere dato, tekket med betongtakstein. Originalt hadde bygningen et enkelt avtrekksanlegg for ventilasjon, med tilluftsventiler i yttervegg. Etter fasaderehabilitering er det satt inn små ventilasjonsaggregater i alle de 6 klasserommene. Oppvarming med vannbårent anlegg. Det er i senere tid meldt om helseplager blant brukere av bygningen, og Bergen kommune har iverksatt diverse tiltak, samt en utredning for å finne ut hva som kan være årsaken til dette. Hensikten med dette dokumentet er å få frem en oppdatert vurdering med tanke på rehabilitering eller riving/nybygg, og det forutsettes da at en eventuell rehabilitering skal få bygningens innemiljø nært opp mot det man kan klare i et nybygg BERGEN 4

5 2 Tilstandshistorikk Her gjøres en kort gjennomgang av de undersøkelser som er gjennomført siden våren 2009, samt de fysiske arbeider som senere er utført. I tillegg til dette kommer vurderinger/analyser utført av BKB og andre kommunale organer. Tilstandsrapport mai 2009 Tilstandsanalyse med særlig fokus på innemiljø, der man konkluderte med at bygningen burde rives. Dette ble delvis begrunnet med manglende ventilasjon, samt utfordringer med å få plass til nytt ventilasjonsaggregat. I tillegg til dette var bygningen preget av slitasje og elde, og det var påvist overvanns- og radonproblemer. Varmeanlegg var modent for utskifting, mens taket ble beskrevet som bra. Anbefalingen om riving ble gitt ut fra en helhetsvurdering av tilstanden. Rehabilitering I ettertid valgte man å pusse opp fasadene, med vindusutskifting og platekledning, noe som ble gjennomført på hele skolen i Dette medførte et løft for bygningens generelle tilstand, men samtidig ble bygningen mye tettere. Innemiljøet ble dårligere, og behovet for installasjon av balansert ventilasjon økte. I ble det installert små ventilasjonsaggregater i hvert klasserom, en løsning som ikke ivaretar innemiljøet i hele bygningen, bare hvert enkelt rom. Man har også skiftet ut deler av varmeanlegget (radiatorer), og man har fornyet enkelte gulv. Toaletter ble pusset opp i Det er også installert et avtrekksanlegg fra krypekjeller, slik at det blir undertrykk i denne, og faren for innlekkasje av radon i bygningen reduseres. Vurdering problemer med innemiljø 2012 I begynnelsen av 2012 ble Sweco Norge AS igjen koblet inn for å se på innemiljøet, sammen med Cytox AS og Petterson og Gjellesvik AS. Det ble meldt om at brukere av bygningen ble syke av å oppholde seg der, og Bergen kommune ønsket å finne ut hva som kunne være årsaken til dette. Vurderingene avdekket ikke noen større bygningsmessige problemer, men det ble påpekt noen taknedløp som ikke var ført til overvannssystem, samt vann og råtnende trematerialer i krypekjeller. Cytox påpekte også noen gamle fuktskader på loft. Ingen av disse forholdene vurderes som vesentlige i forhold til innemiljøet. Vurderingen avdekket også at det var relativt høy temperatur i klasserommene, og det ble påpekt luftproblemer og lekkasjer i varmeanlegget. Varmeanleggets termostater kan også bli påvirket av kald tilluft fra ventilasjonsaggregatene, og totalt sett hadde man ikke full kontroll på temperaturen i klasserommene. I tillegg ble det anbefalt å kontrollere både luftmengder og støynivå fra aggregatene i forhold til gjeldende regelverk. Cytox analyserte inneluften med tanke på CO 2, fukt og temperatur, og det ble avdekket noen avvik på CO 2 og temperatur. Anbefalingen var å senke temperaturen generelt, samt redusere personbelastning eller forbedre utlufting i ett av rommene. Tilstand i dag Det ble gjort en gjennomgang av bygningen den 25. mai 2012, med tanke på videre rehabilitering eller riving/nybygg. Dagens tilstand omtales i neste kapittel BERGEN 5

6 3 Enkel tilstandsvurdering 3.1 Generelt På befaring 25. mai 2012 observerte vi en bygning som på avstand ser ny ut utvendig, men en nærmere inspeksjon avdekket enkelte mindre problemer utvendig som ikke er omtalt i tidligere rapporter. I dette kapitlet gis en rekke oppdaterte vurderinger. 3.2 Grunn og fundamenter, inkl. dekke over Bygningen ser ut til å være fundamentert direkte på fjell, med pilarer og vegger i betong. Tilstanden på slike betongkonstruksjoner ser ut til å være ok. Mellom betongpilarer er det murt opp en enkel tørrmur som er tilfylt på utsiden, og disse murene er stedvis i dårlig forfatning. Dette medfører at det er hull inn i kjelleren fra skoleplass, noe som neppe er tilsiktet. Her bør det gjøres noen mindre reparasjonsarbeider med gjenmuring av hull, og dette vil også gi et bedre undertrykk i kjelleren med tanke på radon. Det er imidlertid viktig at kjelleren heller ikke blir for tett, da det skal være en viss luftgjennomstrømning. Dekke over kjeller er utført i betong, opplektet og isolert på oversiden. I trappehall/datarom er det isolert på undersiden med lecablokker (lagt i forskaling). Dekket har en del armeringskorrosjon på undersiden, og dette bør utredes nærmere og utbedres. Forholdet vurderes ikke som kritisk i dag, men må likevel tas tak i de nærmeste årene. 3.3 Fasader Fasade mot skoleplass, samt begge gavler, er kledt med fasadeplater, og vinduene er skiftet ut. Vi ser imidlertid at beslagløsningene er dårlig utført, med tynne beslag som lett kan deformeres. Svært mange slike beslag har en høyde over bakken som gjør dem lett tilgjengelige for hærverk, og her burde man ha brukt mer solide løsninger, evt. bare tykkere/stivere beslag. Det er utettheter ved flere vinduer på grunn av deformerte beslag. Forholdet regnes imidlertid ikke som kritisk, da regnvann som kommer inn der trolig dreneres ned bak platene og ut i underkant. Fasade mot skog/gangvei, samt deler av øvrige fasader, er utført i pusset mur, og ser bra ut. Deler av bakvegg er tilfylt høyere enn innvendig gulvnivå, og her er det sikret med knotteplast og drenerende masser. Det er ikke påvist synlige fuktproblemer, men vi har ikke utført fuktmålinger. Totalt sett er fasader i god stand i dag, hvis man ser bort fra problemet med svake beslagløsninger BERGEN 6

7 3.4 Tak Taket er relativt nytt, uten at vi har dokumentert byggeår, og det ble ikke observert lekkasjer eller større problemer. På baksiden er det én takstein som er knust på nederste rad, trolig pga. klatring på tak, og dette må utbedres snarest for å unngå skader på lekter mm. Takrenner og nedløp fungerer stort sett greit, og det er gjort utbedringer nylig. Deler av takrenne ligger også nært bakkenivå, og kan være utsatt for hærverk/klatring. Her må tiltak vurderes, f.eks. forsterkning med overliggere på rennekroker, og renner og nedløp må holdes i god stand til enhver tid. Dårlige takrenner og nedløp er en viktig årsak til fuktskader på bygninger generelt. 3.5 Innvendig, bygningsmessig Loft er isolert med to lag glassvattmatter, noe som gir en noe begrenset varmeisolering. Mattene er også lagt for langt ut på sidene, slik at man ikke får noen god luftsirkulasjon gjennom takfot. På tross av dette virker loftet tørt og fritt for skader. Vegger innvendig er malte murvegger og lettvegger, men yttervegger er delvis platekledt. Det ble ikke observert større skader, men noe slitasje. Gulv er fornyet i to klasserom og korridor, og disse er ifølge BKB bygget opp som tilfarergulv med 10 cm isolasjon. Det ble ikke observert fuktskader i gulv i forbindelse med dette arbeidet. Øvrige gulv har slitt gulvbelegg, og det er støpt belegg i hall/datarom. Himlinger er originale perforerte plater med undermonterte lysarmaturer. Det er usikkert hvor vidt det er dampsperre over himling, men ut fra den gode tilstanden på loftet antar vi at dampsperre finnes. Vegg som skiller datarom og hall er uoriginal, og gjør hallen mye mørkere enn den trenger å være. Her bør veggen fjernes for å få dagslys i hallen, men dette er avhengig av at man finner en annen plassering for datarommet. 3.6 Tekniske anlegg Varmeanlegg er et vannbårent system basert på radiatorer på yttervegger, og anlegget er delvis skiftet ut de siste årene (radiatorer). Distribusjonsnettet fra varmesentral har imidlertid problemer med luft og lekkasjer, og bør skiftes ut i sin helhet. Cytox har også påpekt litt muggsopp ved rørgjennomføringer som følge av lekkasjer på distribusjonsnettet. Det finnes et anlegg for avtrekk fra krypekjeller, og dette fungerer. Anlegget skaper undertrykk i kjeller, slik at faren for innlekkasje av radongass i bygningen reduseres. Det gamle avtrekksanlegget som hentet luft fra klasserommene er ikke kontrollert, og vi antar at dette er koblet ut etter at de nye klasseromsaggregatene ble installert, eventuelt at det nå bare trekker fra toaletter og fellesarealer. Hvert av de 6 klasserommene har eget ventilasjonsaggregat montert i himling. Disse fungerer, men vi neppe gi noen fullgod luftdistribusjon i hele rommet. Det er også kort avstand mellom inntak og avkast ute, samt mellom tilluft og avtrekk inne, med en viss fare for kortslutning 5072 BERGEN 7

8 mellom disse. CO 2 -målinger utført av Cytox i 2010 viser imidlertid at luftkvaliteten stort sett er innenfor gjeldende normverdier. Elektriske anlegg er ikke vurdert i denne omgang, men vi antar at det ikke har skjedd veldig mye med disse siden mai Vi antar at store deler av det elektriske anlegget må fornyes i forbindelse med en eventuell rehabilitering. 3.7 Universell utforming Det er ikke gjort noen detaljert vurdering av universell utforming i bygningen, men vi tar det med her siden det er svært relevant i forhold til vurdering av rehabilitering i forhold til riving/nybygg. Bygningen har bare én etasje, noe som er et godt utgangspunkt med tanke på universell utforming. Inngang og toaletter ligger imidlertid noe lavere, med trappetrinn og en bratt rampe (vist på tegning), noe som krever tiltak om bygningen skal bli universelt utformet. Bygningen har heller ikke HC-toalett, og datarommet er trangt med tanke på rullestoler. Forøvrig har bygningen et brukbart potensiale i forhold til universell utforming, med store klasserom og bred korridor. Planløsningen er oversiktlig, og det er rikelig med dagslys de fleste steder Energieffektivitet Bygningen ble oppført iht. energikrav på midten av 1960-tallet, og er derfor mye mindre energieffektiv enn en moderne bygning. Fasader er utført i mur, og himlingen er isolert med to lag glassvattmatter. Bygningen hadde i utgangspunktet bare et rent avtrekksanlegg uten varmegjenvinning. Hvis man relaterer dette til energimerkeordningen vil denne bygningen trolig få energimerke E, mens et tilsvarende nybygg sannsynligvis får energimerke B. I dag er bygningen stort sett den samme med tanke på energi, og vi går ut fra at det ikke ble gjort noen utvendig tilleggsisolering ved montering av fasadeplater. Utførte tiltak med tanke på energieffektivitet er de nye klasseromsaggregatene, som trolig har varmegjenvinning, samt utskifting av vinduer og oppforet gulv i deler av bygningen. Vi har ikke gjort noen vurdering av livssykluskostnader i forhold til energi, men det er på det rene at å rive og bygge nytt normalt sett vil være svært uøkonomisk om man begrunner det med energieffektivitet alene. 4 Vurderinger 4.1 Generelt Vi har sett på noen ulike alternativer for Nybygget, med konsekvenser i både positiv og negativ retning. Alternativene nummereres etter hvor omfattende tiltakene blir, fra 0 (ingen tiltak) til 4 (mest omfattende tiltak) BERGEN 8

9 Brannsikkerhet er ikke vurdert spesielt, og må vurderes senere i et eventuelt rehabiliteringsprosjekt. 4.2 Alternativ 0 Dagens situasjon, ingen tiltak Dette alternativet innebærer at man kun utfører ordinært vedlikehold på dagens bygning, uten noen form for ekstraordinære tiltak. Man må holde tak og takrenner/-nedløp i orden, og beslagløsninger på platefasader må korrigeres noe. Gulvbelegg skiftes ut når det er utslitt. Konsekvensen av dette er at forholdene blir som i dag, der det meldes om helseplager hos brukere av bygningen. Enkelte rom må kanskje tas ut av bruk som følge av dette, og bygningen kan på sikt bli stengt om dette fortsetter. Vi har ikke tatt med noen kostnader med denne løsningen, da tak/renner/nedløp/gulvbelegg er del av ordinært vedlikehold, og beslag på platefasader muligens er en garantisak. 4.3 Alternativ 1 Utbedring av innemiljø og innvendige overflater Denne løsningen krever i første rekke installasjon av et balansert ventilasjonsanlegg med kapasitet m³/h. Dette plasseres i et tilbygg på ca. 40 m 2 på baksiden av bygningen, fortrinnsvis noenlunde midt på, og forsyner alle rom i bygningen. Kanaler føres på loft, eventuelt også over himling i korridor. Klasseromsaggregater og gammelt avtrekksanlegg fjernes fullstendig. Resten av varmeanlegget skiftes ut, og det etableres en ny liten varmesentral med el-kjel i nytt teknisk rom. Ventilasjon og varme styres sentralt (SD-anlegg). Samtidig pusses bygningen opp innvendig, med fornyelse av resterende gulv og sparkling og maling av vegger og himlinger. Himling i korridor rives og bygges opp på nytt, og gamle fuktskader på loft saneres. Vi har ikke tatt med utskifting av dører innvendig, og heller ingen tiltak på elektriske anlegg ut over fornyelse av lysanlegg i korridor og opplegg til nytt ventilasjonsaggregat og ny varmesentral. Opprusting av sanitærutstyr i bygningen er ikke medtatt, toaletter ble opprustet i En slik løsning forventes å løse alle inneklimamessige problemer relatert til luft og temperatur. Figur 4.1 Planskisse med nytt teknisk rom på baksiden. En svært grov kostnadsvurdering på dette tilsier prosjektkostnad ca. 5,8 millioner kroner inkl. mva. for en slik løsning BERGEN 9

10 4.4 Alternativ 2 Som alternativ 1, men medtatt himlinger, dører mm. Himlinger i rom vil i noen grad bli berørt ved installasjon av ventilasjonsanlegg, i tillegg til at de har en del skader og misfarging. Vi tar her med komplett utskifting av himlinger i rom, med ny dampsperre, nye himlingsplater og nytt lysanlegg med bevegelsessensorer. Løsningen innebærer også noen arbeider på brannvarslingsanlegg (ikke vurdert spesifikt). Samtidig fjernes glassvatt på loft, og det legges inn mm mineralull i stedet, med luftspalte ved takfot. Innerdører til klasserom og andre rom fornyes, og det medtas også noen kostnader til fornyelse av håndvasker og lignende i resten av bygningen. Bøttekott fornyes. Denne løsningen vil gi bygningen et mer moderne preg innvendig, samtidig som energieffektivitet og bygningsfysiske forhold forbedres. En tilsvarende grov kostnadsvurdering på dette tilsier merkostnad på ca. 3,2 millioner kroner inkl. mva. i forhold til alternativ 1, slik at prosjektkostnad øker til ca. 9,0 millioner kroner inkl. mva. 4.5 Alternativ 3 Som alternativ 2, men medtatt universell utforming Atkomst utbedres i tråd med TEK10 med veiledning. Siden bygningen har betongdekke over et kryperom kan det være vanskelig å få på plass en 1:20-rampe i hallen, så der anbefales et fast installert løftebord i stedet. Vegg mellom datarom og hall rives. Siden bygningen ikke har HC-toalett må det bygges et slikt, og slike toaletter skal plasseres på samme sted som øvrige toaletter. Vi foreslår derfor å oppføre et noe større tilbygg på baksiden av bygningen, ca. 100 m 2, som inneholder komplett toalettanlegg for alle, samt nytt datarom. Teknisk rom (40 m 2 ) plasseres da på loft over dette tilbygget. Det gamle toalettanlegget kan beholdes eller saneres, ingen kostnader medtatt der. Bygningen oppgraderes også med nytt spredenett for data (datarom + ett uttak i hvert klasserom). Dersom datarommet flyttes til en annen bygning kan tilbyggets areal reduseres betraktelig, men det må fortsatt være plass til et teknisk rom på ca. 40 m 2 på loft. I tillegg til dette monteres automatisk døråpner på ytterdør og mellomdør. Figur 4.2 Planskisse med datarom og nytt toalettanlegg på baksiden, løftebord i hall BERGEN 10

11 Dette vurderes å være det nærmeste man kan komme nybyggstandard på denne bygningen, med tanke på innemiljø og fysisk brukbarhet, men det er fortsatt et stykke igjen med tanke på energieffektivitet i forhold til nybygg. En tilsvarende grov kostnadsvurdering på dette tilsier merkostnad på ca. 9,2 millioner kroner inkl. mva. i forhold til alternativ 2, slik at prosjektkostnad øker til ca. 18,2 millioner kroner inkl. mva. (ca ,- kr/m 2 ved totalt areal 740 m 2 ). Det er fortsatt ikke medtatt noen total oppgradering av elektriske anlegg (hovedtavle mm.) så en eventuell totalfornyelse av slike anlegg kommer i tillegg. Betongrehabilitering i kjeller er heller ikke medtatt i noen av alternativene. 4.6 Alternativ 4 Riving og nybygg med tilsvarende areal/funksjoner Dette alternativet innebærer at nåværende bygning rives, inklusive skur som binder den sammen med Gamlebygget. Det oppføres en ny bygning av tilsvarende størrelse, som inneholder de samme funksjonene som før. Det totale arealet vurderes å bli tilsvarende som i alternativ 3 inkl. tilbygg på baksiden, slik at man får plass til nytt datarom mm. Her er det trolig muligheter for noe optimalisering, og forholdet til nyere undervisningsformer er ikke vurdert, så et eventuelt nybygg vil neppe se akkurat slik ut. Kostnadene knyttet til et slikt nybygg er basert på BKBs erfaringstall fra bygging av skoler i de senere år, justert litt opp for nye krav innen blant annet energieffektivitet og universell utforming i TEK10. Det regnes med en prosjektkostnad på mellom ,- og ,- kr/m 2 inkl. mva, og på grunn av nevnte kostnader for energieffektivitet og universell utforming brukes kr/m 2 her. Rivekostnader for eksisterende bygning er inkludert i dette tallet. Eksisterende bygning har et bruttoareal på ca. 600 m 2, og med nevnte tilbygg på baksiden blir arealet ca. 740 m 2. Dette medfører en prosjektkostnad for riving/nybygg på ca. 29,6 millioner kroner inkl. mva. Den store fordelen med en slik løsning er at alle problemer knyttet til den gamle bygningen blir borte, og man kan få en topp moderne skolebygning med godt innemiljø og gode læringsforhold. Ulempen med denne løsningen er den store kostnaden BERGEN 11

12 5 Konklusjon Oppgaven her var å komme med en konklusjon på om Nybygget burde rives eller rehabiliteres, basert på vurderinger av bygningsmessige og andre tekniske forhold. Vår konklusjon er at bygningens tekniske tilstand i seg selv ikke tilsier riving. Alle undersøkelser tyder på at bygningen er i relativt god teknisk stand, men det er visse problemer med styring av temperatur og luftmengder. En eventuell riving av denne bygningen må begrunnes på annen måte, for eksempel at brukerne vurderer den som lite hensiktsmessig til formålet, at den ikke passer inn i en større plan for utvikling av skoleområdet, eller lignende. Vi har satt opp en rekke alternativer for denne bygningen, der det mest omfattende rehabiliteringsalternativet vil tilnærme seg nybyggstandard med tanke på innemiljø og moderne overflater. Uansett hvilken løsning som velges er det viktig at man unngår å utføre tiltakene stykkevis og delt. Mange forhold henger sammen, og hvis det skal gjøres tiltak må alt iverksettes samtidig for å oppnå gode totalløsninger BERGEN 12

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Rehabilitering Sandsli borettslag.

Rehabilitering Sandsli borettslag. Rehabilitering Sandsli borettslag. Bakgrunn: Sandsli borettslag ble overtatt 1984-1985 fra entreprenør Arne Sande AS. Laget har over tid slitt med dårlige løsninger som har gitt både vanninntrenging og

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune hjem Løsningsforslag 1 Nytt Tak må etableres med tykkere isolasjon ny ventilasjon etableres nye fasader med tykkere isolasjon nye vinduer. Fasader nye dører. Fasader nye verandadører. Fasader nye inngangsparti

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu 1 for på Enebolig GREVEFARET 3 Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK Utført av: Tømrermester Bernt Hagen Fuskegata 12, 3158 Andebu Tlf: 004745080060 Post: I denne rapporten er det følgende tilstandsgrader: 2 Begrenset

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging Prosjektnr: 2013/FBM9152 Prosjektnavn: Frisk treningsluft (2012-1-269) Prosjekttype: forebygging Søkerorganisasjon: NAAF Agder for Tyholmen karateklubb, Arendal Ved hjelp av støtten fra Forord I 2012 søkte

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Inneklima Konnerud skole

Inneklima Konnerud skole Inneklima Konnerud skole Tema : Generelt om inneklima og internkontroll Konnerud skole Målinger og undersøkelser Hvor på skolen Tiltak Oppsummering Generelt om internkontroll Trygghet for helse miljø og

Detaljer

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET 3 1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet 3 1.2 Byggherre 9

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer