Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/ Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum og Engjom skole Miljøretta helsevern Fjerdum skole datert Engjorm skole rapport vedr. fornyet godkjenning datert Analyseresultat Fjerdum og Engjom skole Lab Nett Analyseresultat Fjerdum datert Analyseresultat Engjom datert Lillehammer Region brannvesen Rapport etter tilsyn Engjom skole datert Lillehammer Region brannvesen Rapport etter tilsyn Fjerdum skole datert Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 1. Rapport skolestrukturvurdering 10/ (denne finnes på ) SAMMENDRAG: Administrasjonen har vurdert kostnader og hva som kan forventes å komme som lovpålagte krav i nærmeste fremtid for barneskolene Engjom og Fjerdum. Grunnlaget for vurderingen er basert på vedlegg, og ved tilsyn med rapport vedrørende fornyet godkjenning av skolene utarbeidet av Miljøretta Helsevern Sør Gudbrandsdalen. Videre har Lillehammer region brannvesen foretatt tilsyn av skolene og påpekt avvik og gitt anmerkninger som er forutsatt rettet. Krav om universell utforming og tilpasning som vil kunne utløses av brukere og er behovsrelatert, bør tilrettelegges og planlegges for gjennomføring snarlig, det er ikke mulig å gi noe eksakt betraktning om når et pålegg vil bli gitt men administrasjonen har vurdert at en slik tilpasning bør vurderes i en helhet fremover. Det er forutsatt at offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Aktivitetsplikten for universell utforming omfatter offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten, og er en plikt til å arbeide proaktivt.

2 SAKSOPPLYSNINGER: Ved kommunestyrets behandling av sak 33/14 ble det fattet vedtak om at «Administrasjon får i oppdrag å legge fram en sak i budsjettprosessen for 2015, som synliggjør hva som må til av lovpålagte investeringer for å opprettholde dagens skoler i nærmeste fremtid.» 1. Gausdal kommunestyret går for Linflåa som det beste alternativet for en framtidig skole for Engjom og Fjerdum. 2. Utfra den økonomiske situasjonen med allerede høy lånegjeld og betydelige kutt på tjenestetilbudene, samt at eiendomsskatten må økes utover dagens nivå for å få finansiert prosjektet, blir ny skoleutbygging lagt på is nå. 3. Administrasjonen får i oppdrag å legge fram en sak i budsjettprosessen for 2015 som synliggjør hva som må til av lovpålagte investeringer for å opprettholde dagens skoler i nærmeste framtid. VURDERING: Administrasjonen har først og fremst foretatt vurdering som er relatert til krav omkring inneklima, brann og ledesystemer, og videre de tilpasninger til regelverket for universell utforming og det som tidligere rapport og utredninger har påvist. Områdene er sammensatte og vurderingen er basert på konkrete forhold som kan påvises og måles ut ifra tilsyn og ved befaringer. Inneklima for Engjom og Fjerdum barneskole. Det er som et grunnlag for saken gjennomført målinger og prøvetagninger av Miljøretta Helsevern for å kartlegge skolenes inneklima, og i den sammenheng foretatt prøvetagninger for bl.a. muggsopp som et underlag for saksframlegget. Forskrift om miljørettet helsevern trådte i kraft 1.juli Kravene i forskriftene er gitt som generelle funksjonskrav og ikke som teknisk detaljerte bestemmelser. Ref; Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fra 1. desember 1995 nr. 928 Kravet for ventilasjonen er at det stilles funksjonskrav til ventilasjonsanlegg som gjelder kvalitet på luft i tillegg til mengde. Normer og retningslinjer for inneluft i skoler og barnehager må følges. Inneklima - Engjom barneskole Det er ved gjennomføringen av målinger påvist uønsket forekomst og omfang av helseskadelig muggsopp i teknisk rom, og vaskerom i kjelleren. Selv om rommene ikke er for varig opphold er forekomsten såpass høye at utbedrings tiltak bør gjennomføres uavhengig av oppholdets varighet, det ligger også et hensyn på at det vil være en risiko for at det vil kunne forekomme spredning av forekomstene til andre rom.

3 Ut ifra egen gjennomgang og vurdering av aktuelle tiltak på stedet er det påvist et behov for å tette åpninger mot eksisterende krypekjeller / rom under trapp. Det er også et avvik på manglende avtrekksventilatorer fra skolekjøkken. Tappebatterier for SFO som mangler skålde sperre, utskifting bør gjennomføres raskt. Gjennomførte målinger av luftkvaliteter i klasserom har vist at konsentrasjonen ppm overstiger 1000 ppm som ligger over anbefalte verdier for 2 3 klasserom. Det er i dag et mekanisk ventilasjon for lærerværelse men ikke for klasserom, aktuelt tiltak er å bytte eksisterende ventilasjonsanlegg, og legge et nytt distribusjonsnett for å tilføre klasserommene tilfredsstillende luftmengder til klasserom. Dagens ventilasjons aggregat er ikke dimensjonert for å levere nok luft i forhold til kravene. For å tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø, bør eksisterende anlegg erstattes av ett nytt aggregat og med et nytt distribusjonsnett. Inneklima - Fjerdum barneskole Det er også gjennomført tilsvarende måling ved Fjerdum og påvist uønsket forekomst og omfang av helseskadelig muggsopp i hoved tavlerom i kjelleren. Selv om rommet heller ikke her er for et varig opphold bør årsaken kartlegges og utbedring gjennomføres. Trappegangen ved jentetoalett er det påvist malingsavflassing som følge av fuktvandring i murverk, det er et behov for opp pussing av overflater og rom som følge av renhold og krav til overflater. Løst belegg på dusjanlegg må utbedres, dette er løsnet fra vegg og må utbedres. Himlingsplater som er utført i tresonitt i gangarealer, og klasserom tilbygget del er vanskelig å rengjøre, det er gitt anbefaling om å vurdere en utskifting av disse platene med en handlingsplan om tiltak. Overflater og maling av vegger med ru overflater som i klasserom tilbygget del og korridorer er anbefalt skiftet, og vurdert. Det er også påpekt et avvik på at det er dårlig belysning for toaletter både for både jenter og gutter som har behov for tilleggs lys. Gjennomførte målinger av luftkvaliteter i klasserom har vist at konsentrasjonen ligger innenfor anbefalte verdier. Målingene er innenfor akseptabel normer med grenseverdier, det er midlertid i forbindelse med annen vurdering av ventilasjonsaggregatet anbefalt å bytte anlegget, som følge av at anlegget er gammelt og ineffektivt. Ventilasjonsanlegget bør planlegges utskiftet, sammen med den gamle bereder som er vurdert som svært dårlig. Hvis anleggene plutselig stopper opp må uansett tiltakene gjennomføres som et straks tiltak.

4 Kostnad ved utskifting av ventilasjons aggregat er på kr ,- eks mva. Kostnad ved utskifting av varmtvannsbereder er på kr ,- eks mva. Miljøretta helsevern har i sin rapport vedrørende fornyet godkjenning for begge stedene bedt om en utarbeidelse av en konkret handlingsplan med tidsramme for gjennomføring, en slik handlingsplan er forutsatt fremlagt med frist frem til Brann og ledesystemer for Engjom og Fjerdum Påpekte avvik og gitte anmerkninger fra Lillehammer Region brannvesen er i forbindelse med andre tilsvarende bygg utbedret, det gjenstår utbedringer og oppgraderinger av anlegg for Fjerdum og Engjom barneskoler hvor følgende er angitt i rapport: For Engjom barneskole er det gjenstående følgende anmerkning og avvik som ikke er utbedret. - Brannvarsling - manglende deteksjon trapperom sør. - Ledesystem nødlysanlegg bør oppgraderes på linje med andre tilsvarende bygg. - Nøkkelsafe mangler. For Fjerdum barneskole er det gjenstående anmerkning og avvik som ikke er utbedret. - Manglende detektorer for enkelt rom med 18 punkt. - Ledesystem nødlysanlegg bør oppgraderes på linje med andre tilsvarende bygg. Universell utforing Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven utformet som en overordnet og fleksibel rettslig standard. Det åpnes for en videre utvikling av begrepet over tid i tråd med utviklingen av samfunnet og den teknologiske utviklingen. Det er også meningen at kravene skal kunne skjerpes over tid. Reglene har også en proaktiv karakter, det vil si at reglene pålegger tilrettelegging, for å forhindre at det oppstår diskriminering ved manglende tilgjengelighet i fremtiden. Det er knyttet en aktivitetsplikt til bestemmelsen om universell utforming. Loven håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemnda). Dersom en virksomhet som er rettet mot publikum har manglende universell utforming i bygningen, anlegget mv. der virksomheten pågår, kan ombudet vurdere saken i forhold til plikten til universell uforming i dtl. 9. Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Aktivitetsplikten for universell utforming omfatter offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten, og er en plikt til å arbeide proaktivt. Det vises til tidligere utarbeidet delrapporter for Engjom og Myra skole som omfatter utredning av tiltak for universell utforming sak: 10/ (denne finnes på )

5 Engjom; Universell utforming - konklusjon: (For komplett rapport se sak 10/ vedlegg D) Skolen har svært varierende brukervennlighet når det gjelder funksjonshemmede. Den har mange halvplan og kan være vanskelig å orientere seg i. Det mangler heis og tilfredsstillende trapper. Det er lav dekning av tilgjengelig undervisningsareal og tilgang til andre funksjoner er heller ikke tilfredsstillende. Ved permanent bruk av skolen, bør de bemerkede tiltak knyttet til universell utforming utbedres. Særlig gjelder dette heisatkomst til alle plan. Tidligere utredning om tiltak er gjennomført, og i saksfremlegget legges til grunn samme grunnlag og behov. Tidligere kostnadsberegning for gjennomføring av fullverdig utbedringstiltak var satt til kr 9,6 mill eks mva i år Prisstigning frem til i dag er beregnet til ca 19,2 %. Oppdatert pris for utbedringstiltaket kommer på kr 11,4 mill eks mva Fjerdum; Universell utforming: (For komplett rapport se sak 10/ vedlegg D) Skolen har svært varierende brukervennlighet for funksjonshemmede. Første etasje er vesentlig bedre tilrettelagt enn underetasje og andre etasje. Dekningen av tilgjengelig undervisningsareal vurderes som god, men tilgang til andre funksjoner er ikke tilfredsstillende. Det mangler heis og trappene mangler tilstrekkelig merking og tilfredsstillende håndlister. Ved videre permanent bruk av skolen, må tilgjengelighet på sikt utbedres slik at alle kartlagte tiltak gjennomføres. Tidligere utredning om tiltak er gjennomført som for Engjom, og i saksfremlegget legges til grunn samme grunnlag og behov. Tidligere kostnadsberegning for gjennomføring av fullverdig utbedringstiltak var satt til kr 2,5 mill eks mva i år Prisstigning frem til i dag beregnet til 19,2 %. Oppdatert pris for utbedringstiltaket kommer på kr 3,0 mill eks mva

6 Samlet oversikt Engjom Engjom Område Sak / avvik Ref Beskrivelse av tiltak A1.1 Inneklima Luftkvalitet ppm Flere klasserom målt med avvik på over 1000 ppm. Rapport vedrørende fornyet godkjenning datert Måling okt GK Enøkanalyse rev.1 Behov for nytt ventilasjons aggregat med nytt distribusjonsnett som dekker klasserom og leverer tilstrekkelig luftmengder. Nytt ventilasjonsanlegg type kompaktaggregat Kostnadsvurdert til kr eks mva A1.2 Fuktproblemer Påvist uønsket forekomst og omfang av helseskadelig muggsopp i teknisk rom, og delvis mot vaskerom kjeller. A1.3 Avtrekksvifte på skole kjøkken og Skoldesperre blandebatteri SFO. A1.4 Brannsyn Brannvarsling Avvik er påpekt med manglende deteksjon trapperom sør. Analyseresultat Miljøretta helsevern datert Rapport vedrørende fornyet godkjenning datert Rapport etter tilsyn Behov for å tette åpninger mot kryperom og jordkjeller, og utføre disse mest mulig luft tette, samt fjerne organisk materiell kryperom. Må delvis utføres som sanerings arbeider. Anslått kostnad kr ,- eks mva Ny avtrekksvifter, og nytt blandebatterier SFO Anslått kostnad kr ,- eks mva Manglende deteksjon trapperom sør. Supplering brannvarslere; Anslått kostnad kr 5 000,- eks mva A1.5 Ledesystem Fluoriserende ledesystem, hvor anlegg ikke oppgradert på lik linje med andre tilsvarende bygg etter pålegg. -«- Nytt nødlysanlegg basert på 45 punkt, anslått mengde Budsjettpris kr ,- eks mva A1.6 Nøkkelsafe -«- Manglende nøkkelsafe. Budsjettpris kr ,- eks mva B1.7 Universell utforming Tilgjengelighet Nødvendig tilpasninger som følge av tilgjengelighet. Rapport skolestrukturvurdering 10/ Tidligere kart legging av tiltak vedlegg c, skolestrukturvurdering rapport. Kostnadsanslag oppdatert pris kr ,- eks mva A) Tiltak som er pålagt med tidsfrist og handlingsplan er tiltakene A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 Kr inkl mva B) Tiltak som kan pålegges snarlig og som krever en planlegging for gjennomføring er tiltak B1.7 Kr inkl mva Samlet oversikt Fjerdum;

7 Fjerdum Område Sak Ref Beskrivelse av tiltak A1.1 Inneklima Fuktproblem murverk mot toalett. Rapport vedrørende fornyet godkjenning datert Måling okt Utbedring av overflater fuktskader på vegger i / ved toaletter i kjelleretasjen mot trapperom. Kostnadsanslag kr ,- eks mva A1.2 Overflater renhold vegger klasserom -«- Overflatebehandling og maling av vegger med lecamur i 3 klasserom nyere tilbyggdel. Kostnadsanslag kr ,- eks mva A1.3 Belysning toalettanlegg -«- Ny belysning for begge toalettanleggene monteres. Kostnadsanslag kr ,- eks mva A1.4 Overflater gulv klasserom -«- Nye gulvbelegg for klasserom 2 etasje skiftes. Kostnadsanslag kr ,- eks mva Også tilsv. slitasje for klasserom 1 etg, ikke medregnet. A1.5 Overflater belegg garderober A1.6 Overflater himlinger klasserom -«- Nye overflater vegger dusj garderober lærere, beleggs flater. Kostnadsoverslag kr ,- eks mva -«- Rengjøring av overflater, vurdere innkledning av plater med annen type plate som er lyd absorberende. Kostnadsoverslag kr ,- eks mva A1.7 Fuktproblemer Påvist uønsket forekomst og omfang av helseskadelig muggsopp i teknisk rom Analyseresultat Miljøretta helsevern. Rapport Utbedring av årsak til muggsopp bør finnes og utbedres. Kostnadsoverslag kr ,- eks mva A1.8 Brannsyn Brannvarsling Rapport etter tilsyn A1.9 Ledesystem Fluoriserende ledesystem, anlegg er ikke oppgradert på lik linje med andre tilsvarende bygg. Avvik er påpekt med manglende detektorer i enkelt rom Fjerdum skole. Anlegget er et konvensjonelt anlegg og ikke adresserbart, behov for utvidelse med 18 punkt. Kostnadsvurd til kr ,- eks mva -«- Nytt nødlysanlegg basert på 45 punkt. Kostnadsvurd til kr ,- eks mva

8 B1.10 Universell utforming Tilgjengelighet Rapport skolestrukturvurdering 10/ Tidligere kart legging av tiltak vedlegg c, skolestrukturvurdering rapport. Kostnadsanslag oppdatert pris kr ,- eks mva C1.11 Vedlikehold Luftkvalitet ppm GK Enøkanalyse rev.1 Målingene er innenfor akseptabel normer med grenseverdier, det er imidlertid anbefalt å bytte ventilasjonsaggregatet som er gammelt og ineffektivt. Kostnadsvurdert til kr eks mva C1.12 Kostnad ved utskifting av varmtvannsbereder er på kr ,- eks mva. Samlet oversikt Fjerdum; A) Tiltak som er pålagt med tidsfrist og handlingsplan er tiltakene A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9 Kr ,- inkl mva B) Tiltak som kan pålegges og som krever en planlegging for gjennomføring er tiltak B1.10 Kr ,- inkl mva C) Tiltak som er vedlikeholds relatert er C11, C12 og er ikke medtatt i oppsummeringen. Oppsummering av kostnader inkl mva for A) og B) tiltak for Engjom og Fjerdum; Tiltak A Tiltak B Sum pr skole/ samlet Engjom Kr Kr Kr Fjerdum Kr Kr Kr Sum pr tiltak Kr Kr Kr Alle kostnader over er inkl mva. Det er beregnet 10 % for usikkerhetsfaktorer i oppsummering, samt 5 % for oppfølging og kostnader ved gjennomføringen. Kostnader er basert på et anslag. Behovet for lovpålagte innvesteringer er avhengig av hvor lenge Engjom og Fjerdum skal opprettholdes. Det er derfor valgt å gruppere tiltakene som A og B tiltak, hvor A tiltakene må utføres snarest, hvor utarbeidelse av en konkret handlingsplan er forutsatt fremlagt med frist til ovenfor Miljøretta helsevern vedrørende fornyet godkjenning av skolene. Konklusjon: Rådmann legger fram saken i henhold til bestillingen fra kommunestyrets vedtak i juni. Saken blir lagt fram uten innstilling. Det er ikke fra rådmannens side lagt inn midler i budsjett og økonomiplan verken til ny skole på Linflåa eller utbedringer til Fjerdum og Engjom. Kommunestyret må ta stilling til veivalg videre og vedta finansiering i henhold til det.

9 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Saken blir lagt fram uten innstilling.