Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ç*4 Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 25/13 Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune PS 26/13 Vedrørende vurdering av tjenestetilbud fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg. Jfr K-sak 19/13. Evaluering av tiltakets effekt PS 27/13 Pasient- og brukerombudet. Samhandling med Nore og Uvdal kommune Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , u4l Unni Wetlesen politisk sekretær

2 * Nore og Uvdal kommune 0 Røclberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2011/1 048 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune MØTEBEHANDLING Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /13 Kommunestyret Saken gjelder: Saken som ble behandlet i kommunestyret (vedlegg 1) var basert på rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert , med forslag til ny felles organisering av legevakttjenesten i Numedal og Kongsberg. Rapporten følger som vedlegg til saken. (vedlegg 2). Rapporten beskriver status og utfordringer ved dagens modell samt forslag til ny organisering og struktur. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak 31/13 legges det frem 2 alternativer til fremtidig legevaktordning i Nore og Uvdal kommune, med vurderinger. Fakta: Kommunene har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder - diagnostisering og behandling av akuttmedisinske tilstander - sørge for henvisning ved behov - vurdere, gi råd og veilede ved henvendelse om øyeblikkelig hjelp Legevakta skal sikre alle som oppholder seg i kommunen trygg behandling for tilstander som krever rask behandling av lege i situasjoner og på tider der fastlegen ikke kan benyttes. Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring. Flere og flere kommuner velger å samarbeide ut over kommunegrensene. Vansker

3 med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles også større krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil, som vanskeliggjør en ordning med lokal legevakt i små kommuner. Dagens legevaktsituasjon i Nore og Uvdal kommune. Legetjenesten i Nore og Uvdal kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen, med legekontor på Rødberg. Kommunen har 3 legehjemler og siden turnuslege. Det er fram til nå vært en egen legevaktsordning i Numedal, og det er for tiden en 3-delt legevakt på hverdagene og en 12-delt vakt på helgene for legene i Nore og Uvdal. Legen er alene på vakt. Vakt på hverdager starter kl 16:00 og varer til kl 08:00 neste morgen. (16 timer). Helgevakt starter fredag kl 16:00 og varer til påfølgende mandag kl (64 timer). Fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste. Legevaktsentralen har også bidratt til at antallet legevaktshenvendelser er redusert, da man siler henvendelsene etter hastegrad og hva som faktisk er øyeblikkelig hjelp. For noen år siden var det atskillig flere henvendelser på en vanlig hverdagsvakt. I dag har vi gjennomsnittlig 0-3 henvendelser til vakthavende lege per hverdagsvakt og mellom 0-10 henvendelser per helgevakt. Faktaopplysninger ang. legevakt 113 Utgangspunktet er at man bruker 113 til akutte situasjoner, som krever øyeblikkelig hjelp rød respons). Slike henvendelser går direkte til AMK sentralen, som rekvirerer ambulansen. Dette skjer også hvis man ringer inn til legevakten, som vurderer situasjonen som en rød respons. Legevakt > Prioritering Legevaktlegen og sykepleier ved legevakten må hele tiden prioritere pasienter og oppgaver. God prioritering krever oversikt over det som venter. Den som lager mest støy, er ikke alltid den som trenger hjelp først. Ofte må det som ikke haster, vente, dersom noe som haster mer, oppstår. Det er essensielt å fange opp: Personer med alvorlige sykdommer eller tilstander der vitale funksjoner er reelt eller potensielt truet. Personer med sykdom eller skade der rask behandling endrer prognosen vesentlig. Eksempler er hjerteinfarkt, hjerneslag, meningitt, blødning, akutt abdomen med truende organperforasjon og behov for tidlig kirurgi, og større sår som må revideres før de blir infiserte. Personer med sterke smerter. Små barn med feber og nedsatt allmenntilstand. God prioritering krever klare kriterier og gode lokale rutiner. For at prioritering skal fungere smidig, er det viktig å informere pasienter, særlig de som må vente.

4 > Hastegrad Disse betegnelsene definerer hastegrad i nødmeldetjenesten: Akutt rød respons. Mistanke om akutt Iivstruende sykdom, skade eller ulykke. Utløser alarm og umiddelbar hjelp. Disse henvendelser videreformidles umiddelbart til AMK sentralen. Haster gul respons. Mulig alvorlig tilstand. Lege skal informeres, og pasienten skal vurderes som neste i køen. Vanlig grønn respons. Ingen særlig hast. Pasienten kan vurderes om kapasiteten tilsier det. Noen slike henvendelser kan henvises videre til fastlegen (forespørsel om sykmelding, ukompliserte luftveisinfeksjoner osv.), mens andre hører hjemme på legevakt (kuttskader som trenger sutur). Hastegrader bør revurderes i et pasientforløp. En rød respons kan etter nærmere undersøkelse vise seg å ikke haste så mye likevel, og en gul kan forverres og bli rød. Mange LV-sentraler bruker Medisinsk lndeks som beslutningsstøtte i denne vurderingen. Videre iverksettes tiltak etter vurderingen. Dette kan være råd per telefon, legekonsultasjon på legevakten eller hjemmebesøk av lege. LV-sentralen kan også sende ut alarm til lege og ambulanse via helseradionettet/nødnettet dersom henvendelsen vurderes til en rød respons. Ved akuttoppdrag må LV-sentralen samarbeide tett med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). LV-sentralen kan også ved behov kontakte andre kommunale instanser som for eksempel hjemmesykepleie, jordmor og kriseteam. Statistikk innhentet fra Hjelp 24, legevaktsentral, de siste 18 månedene, viser at gjennomsnittlig antall henvendelser fra innbyggere i Nore og Uvdal per måned er % avsluttes på legevakt: det vil si ca.108 henvendelser til legen per måned/30 = 3,6 henvendelser per døgn. Erfaringer fra legene er at ca % av disse henvendelser kan avklares per telefon med råd, veiledning eller oppfordring til å bestille time hos fastlege dagen! mandagen etter. Dvs, at behov for nærmere vurdering /legesjekk er mellom 0-2 per vakt. Ambulansetienesten Ambulansetjenesten er en viktig samarbeidspartner for legevakttjenesten. Moderne ambulansekjøretøy med avansert medisinsk utstyr, personell med høy kompetanse, samt trening i akuttmedisinske situasjoner er viktig på et skadested. Vestre Viken er i en prosess angående organisering av PHT (Prehospitale tjenester). En endelig avklaring vil tidligst komme i slutten av oktober. I arbeidet med å utarbeide lokale tilpasninger som skal sikre innbyggere i Nore og Uvdal en økt trygghet, er det lagt til grunn at det fortsatt skal være en ambulanse stasjonert på Rødberg.

5 Saksbehandlers vurdering: Alternativ 1: interkommunal legevakt Kongsberg/Numedal. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, som har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale, som følger som vedlegg i saken (vedlegg 3). Samarbeidsavtalen er lik for de 4 deltagende kommuner. En lokal ressursgruppe, bredt sammensatt av fagpersoner med helsefaglig kompetanse, har utarbeidet et forslag til kompensatoriske tiltak. (vedlegg 4). Bakgrunnen for forslag om fremtidig organisering legevakt. Rollag og Flesberg kommuner har vedtatt å inngå et interkommunalt samarbeid med Kongsberg legevakt fra januar Legene i Nore og Uvdal har en turnusordning for pålagt overtid med 3-delt hverdagsvakt og 4 helgevakter per år. Situasjonen er dermed at det ut fra dagens situasjon er umulig å gjennomføre en godkjent vaktordning for legene i dette området. Legenes pålagt vakttjeneste fungerer på grunn av dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om maksimal overtid, som er 200 timer per år. Med legenes vaktbelastning har man en pålagt overtid på 1344 timer per år. Informasjon fra andre sammenlignbare kommuner viser et beregningsgrunnlag på 1:4 som beredskapsnorm, da har legene en pålagt overtid på 336 timer per år. Pasientkontakter i beredskap kommer så i tillegg, dermed blir en gjennomsnittlig vaktbelastning omregnet i antall timer i overkant av 400 timer. > Sentrale og lokale utviklingstrekk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten... er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingspian for legevakt inneholder følgende retningslinjer: Landet bør organiserast i mellom 60 og 80 legevaktdistrikt, typisk med mellom og innbyggarar innan eit rimeleg areal. Ordningar av ein slik storleik vil vere tilstrekkeleg store til å tilfredsstille foreslåtte forskriftskrav og moderne krav til medisinsk og organisatorisk kvalitet. Legevaktdistriktet skal ha godt utstyrt legevaktstasjon i eigne lokale med legar i tilstadevakt saman med anna helsepersonell. Nklm kjem med forslag om krav til grunnkompetanse for legar og anna helsepersonell som arbeider i legevakt.. Dei allerfleste legevaktdistrikta er i dag etter Nklm si meining for små til å gje kvalitetsmessige gode nok medisinske tenester iframtida. Del kan åg vere for små til å møte

6 framtidas krav til offentlege organisasjon ar, stabile og akseptable vaktordningar og kompetente administrative og faglege støttefunksjonar. Ingen legevaktiege skal arbeide aleine, verken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og anna relevant utstyr, registrert som utrykningskøyretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. I denne rapporten blir morgendagens legevakt beskrevet. Slik som legevaktsordningen drives i Nore og Uvdal i dag, vil en ikke kunne oppfylle de kravene som vil stilles framover. Nabokommunene har tatt hensyn til dette, og har vedtatt å inngå et forpliktende samarbeid med Kongsberg legevakt. Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Med Samhandlingsreformen har det kommet økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Legeforeningen har nylig forhandlet med KS om ny legevaktordning, hvor denne rapporten var grunnlaget. Partene har ikke kommet til enighet, og saken er sendt til nemndsbehandling. > Vurdering I vurderingen er det lagt vekt på medisinsk-faglig kompetanse og kvalitet, trygghet for pasientene, arbeidsmiljø og rekruttering. Dagens legevaktsordning opphører når både Rollag og Flesberg kommune trekker seg fra et interkommunalt samarbeid i Numedal. Dette samarbeidet har vart i over 30 år, og har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men har medført stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legene. Det oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. > En interkommunal legevakt omfatter: - Bemannet legevakt for pasientbehandling - Ambulerende bakvakt legevakt i utstyrt tjenestebil - Legevaktsentral (telefontjeneste) - Administrasjon og kvalitetssikring - Samarbeidsutvalg - Godt fagmiljø og faglig oppdatering - Avansert medisinsk utstyr og tilgjengelige laboratorietjenester - Tilstrekkelig mengde akuttmedisinske situasjoner - Sykepleiere på vakt Dette betyr også sikkerhet både for lege og pasient og trygg arbeidsplass Tidsrom

7 - Avtalen gjelder legevakttjeneste i tidsperiodene: - hverdager lørdag, søndag og helligdager hele døgnet - julaften og nyttårsaften (hvis utenom helg), og onsdag før påske: Resterende del av døgnet sørger hver kommune for at sin respektive legetjeneste er tilgjengelig for akutt helsehjelp. Legevakten gjelder hele døgnet. > I vurderingen legges vekt på følgende kriterier: 1. Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/ laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon ogjournalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 2. Trygghet for pasientene I andre større legevaktdistrikt er det ikke registrert noen negative hendelser på grunn av lange avstander. Det gir trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Ambulansetjenesten både utrykningsbilene med base på Rødberg og Norsk luftambulanse med base på Ål som brukes ved medisinske nødssituasjoner, har gjennomgått en betydelig medisinsk oppgradering og er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. Man har i tillegg valgt å styrke legevakten i Kongsberg med en bakvaktordning for legene; dvs at legevakten kan tilkalle en ekstra lege, når situasjonen tilsier det. Det skal utarbeides rutiner for legen i bakvakt. I tillegg er prosjektet: Mens vi venter på ambulansen, med FIRST RESPONDER-tjenesten fra brannvesenet, kommet godt i gang og har fått kun positive tilbakemeldinger fra innbyggere. Denne tjenesten bidrar til en Økt trygghet for befolkningen. 3. Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4. Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. 5. Lokale kompensatoriske tiltak: Beskrevet i vedlegg 4. I tillegg vedlegg 5, som beskriver samarbeidsrutiner mellom Kongsberg legevakt og sykepleietjenesten i Nore og Uvdal.

8 > Økonomiske konsekvenser Kostnader: Kostnadsmessig vil ikke en ny ordning med legevaktsamarbeid bli dyrere enn dagens ordning, og vil ligge på rundt i mill, kr. pr. år, som er omtrent samme nivå som i dag. Oppsummering og anbefaling Med bakgrunn i en slik vurdering anbefales at Nore og Uvdal kommune blir med i det interkommunale samarbeidet med Kongsberg legevakt. Nore og Uvdal kommune vil få en fremtidsrettet og kompetent legevakttjeneste. Alternativ 2: En egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune betyr at vi viderefører de lokale avtalene inngått med legene i Nore og Uvdal 3-delt hverdagsvakt og 4 vakthelger i året- og innfører en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Tilbudet fra bemanningsselskap Proffice som ble lagt fram i saken i mai, er fortsatt gjeldende (vedlegg 6, unntatt offentlighet). Prisen for en slik vikarpool er ca. 1133kr! innbygger. Inntektene vikarlegene har i vakt, både egenandeler og refusjoner fra pasientene, tilfaller vikarlegene. Vi får hermed en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Tjenesten blir dessuten svært dyr. Det er i tillegg en usikkerhet koblet til denne avtalen. Ved en evt. utebliende av vikarlegen tar det inntil 5 timer før bakvaktiegen kan stille opp og møte opp. Da er kommunen uten vakthavende lege, ellers må kommunen inngå forhandlinger med fastlegene i kommunen for å ha en type bakvakt i tillegg. Dette er ikke drøftet med fastlegene og heller ikke tatt med i regnestykket. Men det betyr i praksis at fastlegene, som nå har en arbeidsavtale om 4 vakthelger i året, da må si seg villige til å ha bakvakt for ca. 13 helger i året, inntil vikarlegen er på plass, i tillegg. Det er 2 nye momenter i saken, etter saken ble behandlet i kommunestyret. 1. fra skal kommunene kunne opprette de legestillinger som det er behov for, uten å søke helsedirektoratet 2. regjeringen trekker tilbake bestemmelsen om fritak fra deltagelse i legevakt for leger mellom 55 og 60 år, fra Det har kommet mange innspill på at disse momentene er avgjørende for å styrke løsningen med kommunal legevakt. > Vurdering: 1. Nore og Uvdal kommune kan etter de nye retningslinjene, velge å ansette en fastlege til. Nore og Uvdal kommune har allerede en meget bra legedekning, i henhold til nasjonale krav og mål, med under 850 pasienter per lege (Mål for helsedirektoratet er 1200 pasienter per fastlege). Det er viktig å understreke følgende: legekontoret har i 2013 økt tilgjengeligheten betraktelig,

9 Åpent 5 dager i uken fra Tilsatt kontorleder med akuttmedisinsk kompetanse fra Tilsatt turnuslege fra I tillegg har vi en turnuslege, som avlaster fastlegene og tar hånd om akutte pasienter. Alle pasienter som har behov for akutt medisinsk vurdering og hjelp får time samme dag. Ansettelse av en fastlege til har en utgiftsramme på ca Inntektene øker ikke, da pasienttilgangen ikke blir større. Omleggingen på legekontoret, som ble startet i 2013, har allerede begynt å vise gode resultater når det gjelder kvalitet på tjenesten og tilgjengelighet når det trenges. Ytterlige tiltak gjennomføres i løpet av året, som skal føre til en enda bedre tjeneste for pasientene.(e-resept, betalingsterminal, elektronisk timebestilling, m.m) Vi får ikke flere inntekter ved å ansette flere leger, da vi har allerede en pasientdekning på fastlegene som er svært lavt (under 850 pasienter per liste), I tillegg betyr flere leger på kontoret behov for utvidelse av lokalene og økt behov for helsepersonell på kontoret. Under alternativ i er vaktbelastningen for fastlegene i Nore og Uvdal og brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser beskrevet. En fastlege i tillegg reduserer vaktbelastningen på hverdagene, fra 4 til 3 vakter i løpet av en 3 ukers periode, I tillegg blir behovet for vikarleger om helgene redusert med 4 helger, fra 40 til 36 helger, med nåværende avtaler om pålagt overtid. Vi har, i motsetning til mange andre distriktskommuner, en stabil legetjeneste. Dette er i hovedsak begrunnet i gode avtaler om en forsvarlig vaktbelastning, selv om man i vaktordningen arbeider på dispensasjon på arbeidsmiljølovens bestemmelser om maksimal overtid. Ved et valg av alternativ 2, kommunal legevakt, bør man vektlegge denne stabiliteten og ikke forringe legenes arbeidsvilkår ved å pålegge flere vakter enn nåværende avtalen inneholder. En fastlege til vil gi store utgifter, uten noen store endringer i dagens situasjon. 2. En heving av fritak for legene i vakt fra 55 til 60 år. Dette har ikke noen konsekvenser for dagens situasjon i Nore og Uvdal. Men det er en tankevekker at regjeringen har sett seg nødt til å trekke tilbake denne bestemmelsen. Det viser at situasjonen i små distriktskommuner er svært sårbar, hvor fritak for vakt for en av legene kan føre til en situasjon hvor kommunene ikke lenger kan tilby innbyggere og legene en forsvarlig legevakt. Dette synliggjør behovet for en interkommunal løsning enda mer tydelig. Velger en dette alternativet, må det tas høyde for følgende: Legeforeningeri har hatt drøftinger med KS, hvor forslaget om en nasjonal handlingsplan for legevakt var tema. Innføring av en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt og sikkerhet i vakt var hovedtema. Forhandlingen førte ikke fram, og saken er sendt til nemndsbehandling.

10 Om legeforeningen får gjennomslag for de viktigste punktene vil det ha følgende konsekvenser: Legene vil ikke lenger ha lov til å ha vakt en hel helg Minstenorm blir to leger på vakt til enhver tid Alternativet med vikarpool blir i realiteten i så fall umulig, og kommunen må se seg om etter muligheten til å kunne slutte seg til en eksisterende interkommunal legevakt. > Oppsummering og anbefaling: Et alternativ med vikarpool er en dyr ordning, som verken legene og ambulansetjenesten anbefaler etter faglige vurderinger, I tillegg stiller samhandlingsreformen krav til kommunene, som ikke kan løses med denne lokale løsningen. Innføring av observasjonssenger fra 2016 med døgnbemanning inkl. tilstedevaktlege lar seg ikke løse uten en interkommunal løsning. Dermed blir alternativ 2 kun en utsettelse av en nødvendig endring i legevakttjenesten i kommunen. En styrking av legetjenesten med en fastlege til har store økonomiske konsekvenser, uten stor end ring i legetjenesten ellers. Ut fra en helhetsvurdering anbefales derfor å organisere legevakttjenesten i en interkommunal legevakt for Kongsberg/Numedal. Nore og Uvdal i > Konklusjon: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Nore og Uvdal kommune vil innføre de kompensatoriske tiltak, som beskrevet i vedlegg 4, for å øke tryggheten og styrke beredskapen lokalt. 3. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Nore og Uvdal kommune vil innføre de kompensatoriske tiltak, som beskrevet i vedlegg 4, for å øke tryggheten og styrke beredskapen lokalt. 3. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

11 Vedlegg: 1. kommunestyresak legevakt rapport legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, vertskommuneavtale om Kongsberg interkommunal legevakt 4. forslag til kompensatoriske tiltak lokalt 5. sykepleieroppgaver for sykepleiere i kommunene 6. kostnadsoversikt for de forskjellige alternative løsninger 7. tilbud Proffice (unntatt offentlighet)

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : Avd. : Helse, sosial og /1048 barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Organisering av legevakttj enesten MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur Kommunestyret Saken gjelder: Fremtidig organisering av legevakttjenesten i Nore og Uvdal kommune Fakta: I regi av samarbeidsprosjektet Helseløft for Kongsbergområdet, har det på gått et prosjekt for å utrede nytt legevaktsamarbeid mellom kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vaktbelastningen har vært stor og det har ført til rekrutteringsutfordringer. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Mange av fastlegene i distriktet har fatt fritak for vakt på grunn av høy alder, dette er en utfordring som også øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsrefonnen har det kommet økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingspian for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Arbeidet med å utrede ny legevaktsordning i Numedal og Kongsberg har vært organisert som et prosjekt og hvor representanter både fra kommunene og Kongsberg sykehus (Vestre Viken HF) har deltatt aktivt. Det foreligger nå en rapport «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg» datert , med forslag til ny felles organisering av legevakttjenesten i Numedal og Kongsberg. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten beskriver status og utfordnnger ved dagens modell samt forslag til ny organisering og struktur. Det foreslås å organisere legevaktsamarbeidet mellom Numedal og Kongsberg som et Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune, med mål om etablering senest fra

13 vært problematisk. Man mangler en bakvaktordning som garanterer et trygt tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Rollag og Flesberg kommuner har fra mai 2013 ingen vaktpliktig lege. Legene i Nore og dagens legebemanrnng er umulig å gjennomføre en godkjent vaktordning for legene i dette Uvdal har 3-delt hverdagsvakt og 4 helgevakter per år. Situasjonen er dermed at det ut fra Det legges ved 2 altemativer til ny organisering. Alt 1: interkommunal legevakt i Kongsberg/Numedal. Alt 2: fortsettelse av 3-delt hverdagsvakt i Nore og Uvdal. Vikarpool for 40 vakthelger, med bakvakter og support per telefon. område. Alt 2: innføre egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune ikke er innarbeidet i budsjettet. Noen av disse tiltakene vil dog ikke bli etablert fra sammenheng, bl.a. i forhold til å møte Samhandlingsreformens økende krav. Driftsbudsjettet for legevaktsamarbeidet slik det er beskrevet i rapporten, foreslås fordelt pr. kommune etter innbyggertall. Den foreslåtte løsningen til legevaktsamarbeid skal i utgangspunktet ikke gi noen kostnadsøkning for noen av kommunene og vil utgjøre ca. kr. oppstartstidspunkt av selve legevaktsamarbeidet. Disse tiltakene må også sees i en større 395 pr. innbygger. Rapporten beskriver imidlertid flere kompensatoriske tiltak lokalt som > Driftskostnader skal vedtas av det enkelte kommunestyre. Samarbeidskommunene kan gi vertskommunen instruks om utøvelse av den delegerte myndighet som en vertskommuneavtale eller samarbeidsavtale innebærer. Vertskommuneavtalen skal være skriftlig og er underlagt spesifiserte bestemmelser. Avtalen Nore og Uvdal kommune har gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b, som f.eks. bameverntjenesten mellom de tre kommunene i Numedal. Administrativt samarbeid medfører at vertskommunen inkluderer legevakten som enkeitrådmann i samarbeidskommunene. de øvrige lovpålagte tjenester med de sentrale føringer som gjelder til enhver tid. Rådmannen > Organisering Nore og Uvdal kommune har i flere år deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Helseløft for Kongsbergområdet Numedalskommunene. Prosjektleder legger nå fram rapport om interkommunal legevakt med klar anbefaling om å inngå ny organisering av legevakten. (vedlegg 1) Rapporten beskriver grundig begrunnelsen for valget. Kompensatoriske tiltak lokalt, som samarbeid med vakthavende sykepleier, styrking av hjemmetjenesten med sykepleiefaglig kompetanse, opprusting av sykehjemmet med observasjonspost og nødvendig utstyr til prøvetaking, telemedisinske løsninger knyttet mot legevaktslegen i Kongsberg, og opplæring av branrilredning utfordringene som samhandlingsreformen pålegger kommunene i distriktet. prosjekt (First i vertskommunen er øverste leder av tjenesten med delegasjon av myndighet fra hver Responder) er også godt beskrevet. Det er stor faglig enighet om at en felles løsning må på plass for å kunne takle de for samarbeid mellom Vestre Viken HF og Kongsberg og Alt.1: Antall helger med behov for vikarer har økt betraktelig. Rekruttering og opplæring har ofte Saksbehandlers vurdering:

14 Både Rollag og Flesberg kommune har valgt å ikke legge fram alternativer til interkommunal legevakt. En egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune betyr at vi viderefører de lokale avtalene inngått med legene i Nore og Uvdal 3-delt hverdagsvakt og 4 vakthelger i året- og innfører en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Nore og Uvdal kommune har forsøkt å ra inn flere tilbud til en slik tjeneste, noe som har vist seg svært vanskelig. Det er ingen andre kommuner i Norge som har en slik omfattende bruk av vikarleger til å dekke behovet for legevaktsieger. Vi har imidlertid fått inn ett tilbud. (vedlegg 2). Utgifter til et slikt tilbud er følgende: Vikarpool Legevaktstelefon Bolig vikarleger, inkl rengjøring Utgifter hverdagsvaktene Utgiftene er dermed ca. kr per år, dvs, ca kr / innbygger. Vi hermed en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Tjenesten blir dessuten svært dyr. Det er i tillegg en usikkerhet koblet til denne avtalen. Ved en evt. utebliende av vikarlegen tar det inntil 5 timer før bakvaktiegen kan stille opp og møte opp. Da er kommunen uten vakthavende lege, ellers må kommunen inngå forhandlinger med fastlegene i kommunen for å ha en type bakvakt i tillegg. Dette er ikke drøftet med fastlegene og heller ikke tatt med i regnestykket. Men det betyr i praksis at fastlegene, som nå har forhandlet seg fram til 4 vakthelger i året, da må si seg villige til å ha bakvakt for ca. 13 helger i året, inntil vikarlegen er på plass, i tillegg. fr økningen på ca årlig gir en løsning som nok garanterer legehjelp lokalt, men hvor flesteparten av legene er ukjente med innbyggere og deres helsetilstand og lokal kompetanse. En styrking av lokal kompetanse, økte hjemmetjenester og aktivt bruk av telemedisin og brannlredning kan gi økte tjenester for alle, ikke bare i forbindelse med legevakt. Flere momenter som må tas med ved vurdering av alternativene: Innføring av nasjonal kvalitetsstandard for legevakt Slik det er i dag er arbeidstidsbestemmelser for legene i legevakt regulert i Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Legeforening. I følge 4.2 i denne avtalen er arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ikke gjeldene i legevaktsarbeid. Det har siste tiden vært en økende bevissthet rundt at det er svært belastende å gå flere døgn i strekk på legevakt. Legeforeningen sentralt har nå startet reforhandlinger av avtalen, og utarbeider en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt. Det er en forventning at en ny standard kan innføres i løpet av Dette innebærer blant annet at man ikke lenger har lovhjemmel til å kunne jobbe en hel helg som vakthavende lege. Da kommer dette alternativet med vikarpool ikke lenger å være realistisk og Numedalskommunene må finne en løsning i samarbeid med Kongsberg kommune. Sikkerhet i legevakt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeidet et forslag til en nasjonal handlingsplan for legevakt. Her står det at det i utgangspunktet som en minstenorm skal være to leger på vakt samtidig. En legevaktlege skal aldri arbeide alene. Uansett organisering av legevakttjenesten i kommunen kan ikke Nore og Uvdal kommune legge til rette for dette. Man kan redusere risikoen med å evt. flytte legevakten til sykeheimen, men kravet om flere leger på vakt, og flere personer tilstede på hjemmebesøk, kan vanskelig oppfylles.

15 leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett Nødnett Per i dag har ikke Hjelp 24/ STAMINA HOT som nåværende legevaktssentral tatt bruk i nødnett betjeningsutstyr. Det betyr at Numedalskommunene må velge en annen legevaktssentral eller etablere legevaktsentral med nødnett betjeningsutstyr internt for å kunne møte kravet fra helsedirektoratet. løpet av Ved valg av foreslåtte organisering av ny legevaktsordning vil dette være på plass. Kongsberg legevakt er allerede per i dag knyttet til nødnett. østlandsområdet byggetrinn I henhold til nasjonal plan, må Numedalskommunene legge til rette for bruk av Nødnett i 1/ fase-0, deriblant i Flesberg og Rollag kommuner. til 54 kommuner på 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret 1. rapport om interkommunal legevakt, prosjektet Helseløft 3. høringsuttalelser: 2. tilbud vikarpool Proffice (unntatt offentlighet) Vedlegg: før oppstart. Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter Rådmannens forslag til vedtak: før oppstart. Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. Konklusjon: Velger man midlertidig å etablere en egen legevakt, så må vi i løpet av kort tid allikevel søke samarbeid med Kongsberg og de øvrige kommunene i Numedal for å kunne tilfredsstille Ut fra en helhetsvurdering anbefales følgende: kravene. Vi har nå muligheten å delta i en interkommunal legevaktordning, være aktivt med å utvikle gode rutiner, bygge opp kompetansen, både lokalt og på legevakten. stand til å oppfylle disse kravene alene. Tilbudet må etableres innen Etablering av avhengig av en faglig stabil og robust legevakt med døgnbemanning av lege og sykepleier. Nore og Uvdal kommune vil ikke være i Krav til etablering av øyeblikkelig hjelp senger i henhold til samhandlingsreformen. Krav på tilknytting til nødnett. Stortinget vedtok at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med

16 imispill fastlegene Nore og Uvdal innspill stasjonsleder ambulansetjeneste Rødberg innspill rådet for eldre og mennesker med nedsatt fùnksjon innspill fra Fagforbundet, Nore og Uvdal

17 2 Helseløft for Kongsbergområdet [ Vt Vikn HF J Rapport Utkast pr Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg Innhold Sammendrag Legevakttjenestene området har hatt ulike utfordringer I mange år. Et samarbeidsprosjekt år strandet bi. a. fordi kostnadene ble høye. Kongsberg kommune har siden 80- tallet hatt egen sykepleierdekning på sin legevakt på døgnbasis. Utenom ordinær arbeidstid har kommunene I Numedal fram til 2012 hatt ekstern legevaktsentral betjent av eksterne sykepleiere (Hjelp 24). I Flesberg og Rollag er det pr dato 2 leger som deltar i vakt og i Nore og Uvdal har 3 leger. I Kongsberg deltar 6 av de 22 fastlegene i legevakttjeneste. Rundt 80 % av vaktene i området betjenes av legevikarer uten tilknytning til kommunale tjenester forøvrig. Fra vil ny fastlegeforskrift gi fastleger fritak for legevakt fra fylte 55 år. Samhandlingsreformen gir kommunene økte forpliktelser innen helse og omsorg. I utfordringene med de utskrivingsklare pasientene har vårt område for 2012 vært best Innenfor Vestre Viken. Medfinansieringsordningen gjør at kommunene skal betale for 20 % av sin bruk av somatiske spesialisthelsetjenester. Innen skal kommunene ha etablert observasjonsplasser for øyeblikkelig hjelp. En godt fungerende legevaktordning som dekkes av fastlegene i området, er det som trygger brukerne best til lavest kostnad for fellesskapet. Rapporten beskriver en felles ordning for legevakt i Numedal og Kongsberg som bør kunne realiseres fullt ut I løpet av Ved nye og dels endrete tjenester vil det etableres en raskere tilgang til hjelp for pasientene når det haster (rød respons) blant annet gjennom tiltaket ((Mens du venter på ambulansen». Som nytt element i den akuttmedisinske kjeden kommer obligatoriske øvelser for alle som skal være del av tjenesten etter modell av Kommune-BEST. Det vil i 1. halvår 2013 legges fram en rapport som tar opp kommunenes forpliktelser i forhold til øyeblikkelig hjelp og døgnopphold. Dersom det ikke haster fullt så mye (gul respons), vil pasientene kunne søke bistand lokalt hos sykepleiere med spesiell opplæring. Ved bedre kommunikasjon til vakthavende lege, etter hvert også gjennom telemedisin, kan mange problemstillinger løses lokalt uten å reise til selve legevakten. Videre opprusting av sykehjemmene vil gi trygge tjenester lokalt og Prosjektieder: OIe-Bjørn Herland E-post: Les mer om prosjekt Helseløft i kongsbergområdet pâ

18 spare innleggelser spesielt for de eldste (nærmere omtale i rapporten om øyeblikkelig hjelp døgnoppphold). Det er vist at halvparten av de som søker legevakten, får bedre hjelp ved å vente til de kan komme til sin fastlege neste dag (grønn respons). Sykepleier ved legevakten kan bistå med avtale hos fastlegen neste virkedag gjennom nye kommunikasjonssystemer. Oppdaterte og velfungerende teknologiske løsninger er en viktig forutsetning for at legevaktsamarbeidet skal fungere hensiktsmessig. Nytt nødnett sikrer god talekommunikasjon mellom alle nødetatene nord til Veggli. Inntil videre må området nord for Veggli bruke de tradisjonelle kanalene som i dag. Winmed skal etableres som felles journalsystem for legevaktområdet. I løpet av 2013 vil Norsk helsenett (NHN) være etablert i hele området. Hjemmebaserte tjenester og sykehjemmene vil via NHN kunne kommunisere med legeva kt og spesialisthelsetjenestens a kuttmedisinske tjenester langt bedre, eventuelt med bildeoverføring. Legevaktiokalene i Kongsberg er trange og lite egnet som de framstår i dag. I samarbeid med Kongsberg sykehus er en i prosess med å utvikle løsninger som er mer tjenlige for både brukere og ansatte og fremmer bedre samhandling. En interkommunal legevaktordning vil omfatte knapt innbyggere som er en liten til middels stor legevakt i norsk sammenheng. Det er erfaring for behov for økt bemanning under høytider som jul og påske. Legenes vakter deles inn i kortere vaktperioder enn i dag og med tilstedevakt på natten. Fastlegene har uttrykt at dette vil gjøre det lettere for dem å delta i sine vaktforpliktelser. En merkantil ressurs i 40 % stilling vil sikre bedre flyt i interkom munal. ulike funksjoner når legevakten bli Daglig ledelse av legevakten er ved en kompetent sykepleier med innsikt i det spesielle ved legevaktfunksjoner. Erfaringer viser at vi har manglet lege til å utvikle gode rutiner og oppfølging av leger som har vakt. Lege i 40 % stilling vil fylle denne funksjonen i første omgang. Økonomisk vil legevaktsamarbeidet gi noe økte utgifter for kommunene totalt sett. Dette må ses i lys av at kommunene i samhandling med lokalsykehuset gir et langt bedre pasienttilbud enn dagens fragmenterte legevakt. Dagens legevakt med svak samhørighet til øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester fører også til økte kostnader spesielt i forhold til medfinansiering. Disse kostnadene er vanskelig å kalkulere. tettere Fordeling av kostnader til legevakt forslås ved at 20 % av de totale kostnader fordeles med like deler på de deltagende kommunene. De resterende 80 % av totale kostnader fordeles i forhold til innbyggertallet. Samhandling rundt kommunale helse- og omsorgstjenester vil bety mer koordinert sam handling med spesialisthelsetjenesten. Vertskommunemodellen etter kommunelovens 28b (adm inistrativt vertskommunesamarbeid) er den selskapsmodell som gjennomgående er valgt for legevaktsamarbeid i andre deler av landet. Kongsberg kommune er den naturlige vertskommune for legevaktsamarbeidet og videre utvikling av de kommunale tjenester for 2

19 Øyeblikkelig hjelp. I et vertskommunesamarbeid vil Kongsberg kommune være arbeidsgiver for de ansatte ved den interkommunale legevakten. For å trygge en god og hensiktsmessig utvikling av dette samarbeidet, bør legevakten ha et rådgivende utvalg et fagutvalg legevakt. Kommunene utnevner her hver sin representant. De ansatte utnevner egen representant til fagutvalg legevakt. En brukerrepresentant utnevnes på omgang fra kommunene og en representant oppnevnes fra Kongsberg sykehus. Fagutvalg legevakt er rådgivende utvalg for legevaktieder og medisinskfaglig ansvarlig lege. Videre avgir Fagutvalg legevakt egen uttalelse om budsjett og regnskap. Vertskommunens kontrollutvalg og statlig tilsyn er som for Øvrige kommunale institusjoner og anlegg. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn - kort historikk Første forslag til et legevaktsamarbeid i inntaksområdet for Kongsberg sykehus ble lagt fram Da var også Modum og Sigdal inkludert. Kostnadsrammen ble funnet for høy og planene lagt bort. Etter dette har Modum og Sigdal gått inn i legevakten ved Ringerike sykehus. Numedal, Øvre Eiker og Kongsberg har fortsatt tre atskilte ordninger for legevakt. Legebemanning har i Økende grad skjedd ved bruk av vikarer. Vikarer er ikke en del av de etablerte kommunale helse- og omsorgstjenester og kan vanskelig bli en fullgod erstatning for fastleger i legevakten. For å rekruttere fastleger og få dem til å bli stabilt over år, er gode vaktordninger en viktig premiss. Som i Norge for øvrig opplever vi et generasjonsskifte blant allmennlegene. Flertallet av allmennlegene i området etablerte seg i løpet av 1970-tallet. Disse legene er nå fritatt for vaktplikt. Den nye generasjon leger er mindre villige til i samme grad å fylle sitt liv med legevirksomhet på bekostning av et mer fullverdig liv som inkluderer familie, fritid og venner. Samtidig har dagens fastlege en arbeidssituasjon som er i sterk endring. Pasientene oppsøker sine fastleger oftere og med større forventninger enn før. Behovet for dokumentasjon har Økt. Kommunens Øvrige helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten forventer tettere samhandling rundt felles brukere. I en særstilling står NAV som til og med kan skrive ut bøter dersom fastlegen ikke følger opp NAV sine økende krav til samarbeid. Selv om antall pasienter på fastlegens liste er senket for mange fastleger, ligger gjennomsnittllg ukentlig arbeidstid nærmere 50 timer før en eventuell vakt, I tillegg har vii vårt område operert med for lange vakter. Fastlegene i Kongsberg har på direkte spørsmål svart at ved kortere vakter vil mange igjen vil delta i en vaktturnus. Erfaring fra andre områder i Norge viser at en stabil og god legevaktordning med rimelig vaktbyrde er en sentral forutsetning for stabilitet blant fastlegene. Med 1 vaktpliktig lege fra mars 2013 i Rollag og Flesberg (kommuneoverlegen) og 3 leger for vakter i Nore og Uvdal er det umulig å gjennomføre en felles vaktordning for legene som da har en travel nok hverdag i sin praksis. Kontakter ved Kongsberg legevakt : 3

20 Kontakttype Pasientkoritakter ved sykepleier Pasientkontakter ved lege Som vi leser av tabellen øker kontaktene til legevakten for hvert år. Folketallet har Økt fra innbyggere til innbyggere I inneværende år har vi hittil fått 400 flere innbyggere i Kongsberg mens folkemengden i Numedal totalt sett går litt ned. Kontaktraten til legevakten varierer mellom 0,51 og 0,60 pr innbygger pr. år. Den økende kontaktmengden tas i stor grad hånd om av sykepleierne. Legekonsultasjonene blir relativt færre som resultat av dette. Det er samtidig viktig å være klar over at de få pasientklagene som er mottatt, nesten uten unntak går på legen i vakt. Hjelp 24 har de siste årene vært legevaktsentral for Numedal. Dette er en legevaktsentral som mange kommuner I Norge har fått tjenester fra til en relativt høy kostnad. Sentralen er betjent av sykepleiere med spesialkompetanse. Brukerne opplever god sykepleierkompetanse, men lite kunnskap om viktige lokale forhold. I rapporten for 2011 har Hjelp 24 mottatt totalt 3094 henvendelser fra Numedal hvorav vel halvparten (1673 henvendelser) har vært på kveld, natt og helger av alle henvendelsene har fått løst sin problemstilling hos sykepleier i Hjelp 24. Denne andelen bør bli høyere og løsningene bedre ved å bruke lokale sykepleiere. Fra april 2012 har Kongsberg kommunale legevakt vært legevakt for Flesberg og Rollag en ukedag kl samt noe i ferier. Samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgstjenesteloven 3) gir kommunene Økt ansvar for helse- og omsorgstjenester. I 3-5 omtales kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp. Som nytt krav er kommet at kommunen skal sørge for døgntilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, senest innen Kommunene må fra betale for utskrivingsklare pasienter fra somatiske avdelinger med kr 4000,- pr døgn. Kommunene i Numedal og Kongsberg Kommune har i 2012 møtt denne utfordringen på en meget god måte gjennom opprusting av sine samlede helse- og omsorgstjenester. Fra samme dato blir kommunene belastet med 20 % av kostnadene til somatiske spesialisthelsetjenester (medfinansiering). Siktemålet med disse tiltakene er at pasientene skal få god helsehjelp og omsorg på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Legevikarer er ikke en del av en samhandlende helse- og omsorgstjeneste som når legevaktarbeidet utøves av de lokale fastlegene. Vikarer henviser mer til spesialister og legger oftere inn i sykehus enn det fastlegene gjør. Bruk av vikarer i legevakt betyr fra 2012 dermed en økt kostnad for kommunene. Våren 2010 møttes ansvarlige ledere og kommuneoverleger i Kongsbergområdet og sendte en søknad til Helsedirektoratet om prosjektstøtte til etablering av en interkommunal legevakt. Ut fra et totalbudsjett for prosjektet på kroner eks. investeringer ble prosjektet tilstått kroner fra Helsedirektoratet ble både styrings- og ( 4

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

\i47. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. (LUA J±J\ Unni Wetlesen politisk sekretær. Kommunestyresalen, Rødberg. Møtested:

\i47. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. (LUA J±J\ Unni Wetlesen politisk sekretær. Kommunestyresalen, Rødberg. Møtested: 09.00 \i47 Nore og Uvdal kommune rniolen Møteinnkalling Saksnr: 67-79 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyresalen, Rødberg Gruppelederne kalles inn til møte på kommunestyresalen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013. Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland. E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune.

Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013. Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland. E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune. Rapport Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013 Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune.no Les mer om prosjekt Helseløft i kongsbergområdet på www.kongsbergregionen.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Forskning og nytt frå legevakt

Forskning og nytt frå legevakt Den nasjonale LEGEVAKTKONFERANSEN, Sandnes 5. 7. september 2013 Forskning og nytt frå legevakt Program organisert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Steinar Hunskår forskingsleiar,

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter Samarbeidsavtale for Fosen legevaktsenter Revisjon av avtale inngått 28. april 2006 Innhold 1. Parter...3 2. Bakgrunn for og organisering av interkommunalt samarbeid...3 3. Avtalens formål...4 4. Målsettingen

Detaljer

Helseløft for Kongsbergområdet

Helseløft for Kongsbergområdet Helseløft for Kongsbergområdet Prosjektskisse 25. januar 2011 versjon 2a INNHOLD 1 VISJON OG MÅL... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Effektmål... 3 1.4 Resultatmål... 3 2 STRATEGISKE DOKUMENTER...

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Komiteen mener det gir grunn til bekymring at bare halvparten av fastlegene deltar i legevakt. De må utgjøre ryggraden i legevakttjenesten.

Komiteen mener det gir grunn til bekymring at bare halvparten av fastlegene deltar i legevakt. De må utgjøre ryggraden i legevakttjenesten. besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv

Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv Skandinavisk akuttmedisin 2010 Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv Forskingsleiar og professor Steinar Hunskår Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) www.legevaktmedisin.no

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Byrådssak 1463 /14 Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet RIBE ESARK-03-201400157-112 Hva saken gjelder: Regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden

Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden Helge Lund, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Kommuneoverlege Os og Røros

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 23.11.2010 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 15/1015 Sakstittel: NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NARVIK KOMMUNE OG GRATANGEN KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL

Saksfremlegg. Arkivsak: 15/1015 Sakstittel: NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NARVIK KOMMUNE OG GRATANGEN KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 15/1015 Sakstittel: NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NARVIK KOMMUNE OG GRATANGEN KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL Innstilling: Samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg)

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg) Utredningsrapport 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker Med ROS-analyse (vedlegg) 2015 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KONKLUSJON... 4 SAMMENDRAG... 5 NØKKELPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN... 5 4 HOVEDALTERNATIVER...

Detaljer