Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ç*4 Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 25/13 Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune PS 26/13 Vedrørende vurdering av tjenestetilbud fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg. Jfr K-sak 19/13. Evaluering av tiltakets effekt PS 27/13 Pasient- og brukerombudet. Samhandling med Nore og Uvdal kommune Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , u4l Unni Wetlesen politisk sekretær

2 * Nore og Uvdal kommune 0 Røclberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2011/1 048 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune MØTEBEHANDLING Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /13 Kommunestyret Saken gjelder: Saken som ble behandlet i kommunestyret (vedlegg 1) var basert på rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert , med forslag til ny felles organisering av legevakttjenesten i Numedal og Kongsberg. Rapporten følger som vedlegg til saken. (vedlegg 2). Rapporten beskriver status og utfordringer ved dagens modell samt forslag til ny organisering og struktur. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak 31/13 legges det frem 2 alternativer til fremtidig legevaktordning i Nore og Uvdal kommune, med vurderinger. Fakta: Kommunene har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder - diagnostisering og behandling av akuttmedisinske tilstander - sørge for henvisning ved behov - vurdere, gi råd og veilede ved henvendelse om øyeblikkelig hjelp Legevakta skal sikre alle som oppholder seg i kommunen trygg behandling for tilstander som krever rask behandling av lege i situasjoner og på tider der fastlegen ikke kan benyttes. Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring. Flere og flere kommuner velger å samarbeide ut over kommunegrensene. Vansker

3 med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles også større krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil, som vanskeliggjør en ordning med lokal legevakt i små kommuner. Dagens legevaktsituasjon i Nore og Uvdal kommune. Legetjenesten i Nore og Uvdal kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen, med legekontor på Rødberg. Kommunen har 3 legehjemler og siden turnuslege. Det er fram til nå vært en egen legevaktsordning i Numedal, og det er for tiden en 3-delt legevakt på hverdagene og en 12-delt vakt på helgene for legene i Nore og Uvdal. Legen er alene på vakt. Vakt på hverdager starter kl 16:00 og varer til kl 08:00 neste morgen. (16 timer). Helgevakt starter fredag kl 16:00 og varer til påfølgende mandag kl (64 timer). Fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste. Legevaktsentralen har også bidratt til at antallet legevaktshenvendelser er redusert, da man siler henvendelsene etter hastegrad og hva som faktisk er øyeblikkelig hjelp. For noen år siden var det atskillig flere henvendelser på en vanlig hverdagsvakt. I dag har vi gjennomsnittlig 0-3 henvendelser til vakthavende lege per hverdagsvakt og mellom 0-10 henvendelser per helgevakt. Faktaopplysninger ang. legevakt 113 Utgangspunktet er at man bruker 113 til akutte situasjoner, som krever øyeblikkelig hjelp rød respons). Slike henvendelser går direkte til AMK sentralen, som rekvirerer ambulansen. Dette skjer også hvis man ringer inn til legevakten, som vurderer situasjonen som en rød respons. Legevakt > Prioritering Legevaktlegen og sykepleier ved legevakten må hele tiden prioritere pasienter og oppgaver. God prioritering krever oversikt over det som venter. Den som lager mest støy, er ikke alltid den som trenger hjelp først. Ofte må det som ikke haster, vente, dersom noe som haster mer, oppstår. Det er essensielt å fange opp: Personer med alvorlige sykdommer eller tilstander der vitale funksjoner er reelt eller potensielt truet. Personer med sykdom eller skade der rask behandling endrer prognosen vesentlig. Eksempler er hjerteinfarkt, hjerneslag, meningitt, blødning, akutt abdomen med truende organperforasjon og behov for tidlig kirurgi, og større sår som må revideres før de blir infiserte. Personer med sterke smerter. Små barn med feber og nedsatt allmenntilstand. God prioritering krever klare kriterier og gode lokale rutiner. For at prioritering skal fungere smidig, er det viktig å informere pasienter, særlig de som må vente.

4 > Hastegrad Disse betegnelsene definerer hastegrad i nødmeldetjenesten: Akutt rød respons. Mistanke om akutt Iivstruende sykdom, skade eller ulykke. Utløser alarm og umiddelbar hjelp. Disse henvendelser videreformidles umiddelbart til AMK sentralen. Haster gul respons. Mulig alvorlig tilstand. Lege skal informeres, og pasienten skal vurderes som neste i køen. Vanlig grønn respons. Ingen særlig hast. Pasienten kan vurderes om kapasiteten tilsier det. Noen slike henvendelser kan henvises videre til fastlegen (forespørsel om sykmelding, ukompliserte luftveisinfeksjoner osv.), mens andre hører hjemme på legevakt (kuttskader som trenger sutur). Hastegrader bør revurderes i et pasientforløp. En rød respons kan etter nærmere undersøkelse vise seg å ikke haste så mye likevel, og en gul kan forverres og bli rød. Mange LV-sentraler bruker Medisinsk lndeks som beslutningsstøtte i denne vurderingen. Videre iverksettes tiltak etter vurderingen. Dette kan være råd per telefon, legekonsultasjon på legevakten eller hjemmebesøk av lege. LV-sentralen kan også sende ut alarm til lege og ambulanse via helseradionettet/nødnettet dersom henvendelsen vurderes til en rød respons. Ved akuttoppdrag må LV-sentralen samarbeide tett med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). LV-sentralen kan også ved behov kontakte andre kommunale instanser som for eksempel hjemmesykepleie, jordmor og kriseteam. Statistikk innhentet fra Hjelp 24, legevaktsentral, de siste 18 månedene, viser at gjennomsnittlig antall henvendelser fra innbyggere i Nore og Uvdal per måned er % avsluttes på legevakt: det vil si ca.108 henvendelser til legen per måned/30 = 3,6 henvendelser per døgn. Erfaringer fra legene er at ca % av disse henvendelser kan avklares per telefon med råd, veiledning eller oppfordring til å bestille time hos fastlege dagen! mandagen etter. Dvs, at behov for nærmere vurdering /legesjekk er mellom 0-2 per vakt. Ambulansetienesten Ambulansetjenesten er en viktig samarbeidspartner for legevakttjenesten. Moderne ambulansekjøretøy med avansert medisinsk utstyr, personell med høy kompetanse, samt trening i akuttmedisinske situasjoner er viktig på et skadested. Vestre Viken er i en prosess angående organisering av PHT (Prehospitale tjenester). En endelig avklaring vil tidligst komme i slutten av oktober. I arbeidet med å utarbeide lokale tilpasninger som skal sikre innbyggere i Nore og Uvdal en økt trygghet, er det lagt til grunn at det fortsatt skal være en ambulanse stasjonert på Rødberg.

5 Saksbehandlers vurdering: Alternativ 1: interkommunal legevakt Kongsberg/Numedal. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, som har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale, som følger som vedlegg i saken (vedlegg 3). Samarbeidsavtalen er lik for de 4 deltagende kommuner. En lokal ressursgruppe, bredt sammensatt av fagpersoner med helsefaglig kompetanse, har utarbeidet et forslag til kompensatoriske tiltak. (vedlegg 4). Bakgrunnen for forslag om fremtidig organisering legevakt. Rollag og Flesberg kommuner har vedtatt å inngå et interkommunalt samarbeid med Kongsberg legevakt fra januar Legene i Nore og Uvdal har en turnusordning for pålagt overtid med 3-delt hverdagsvakt og 4 helgevakter per år. Situasjonen er dermed at det ut fra dagens situasjon er umulig å gjennomføre en godkjent vaktordning for legene i dette området. Legenes pålagt vakttjeneste fungerer på grunn av dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om maksimal overtid, som er 200 timer per år. Med legenes vaktbelastning har man en pålagt overtid på 1344 timer per år. Informasjon fra andre sammenlignbare kommuner viser et beregningsgrunnlag på 1:4 som beredskapsnorm, da har legene en pålagt overtid på 336 timer per år. Pasientkontakter i beredskap kommer så i tillegg, dermed blir en gjennomsnittlig vaktbelastning omregnet i antall timer i overkant av 400 timer. > Sentrale og lokale utviklingstrekk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten... er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingspian for legevakt inneholder følgende retningslinjer: Landet bør organiserast i mellom 60 og 80 legevaktdistrikt, typisk med mellom og innbyggarar innan eit rimeleg areal. Ordningar av ein slik storleik vil vere tilstrekkeleg store til å tilfredsstille foreslåtte forskriftskrav og moderne krav til medisinsk og organisatorisk kvalitet. Legevaktdistriktet skal ha godt utstyrt legevaktstasjon i eigne lokale med legar i tilstadevakt saman med anna helsepersonell. Nklm kjem med forslag om krav til grunnkompetanse for legar og anna helsepersonell som arbeider i legevakt.. Dei allerfleste legevaktdistrikta er i dag etter Nklm si meining for små til å gje kvalitetsmessige gode nok medisinske tenester iframtida. Del kan åg vere for små til å møte

6 framtidas krav til offentlege organisasjon ar, stabile og akseptable vaktordningar og kompetente administrative og faglege støttefunksjonar. Ingen legevaktiege skal arbeide aleine, verken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og anna relevant utstyr, registrert som utrykningskøyretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. I denne rapporten blir morgendagens legevakt beskrevet. Slik som legevaktsordningen drives i Nore og Uvdal i dag, vil en ikke kunne oppfylle de kravene som vil stilles framover. Nabokommunene har tatt hensyn til dette, og har vedtatt å inngå et forpliktende samarbeid med Kongsberg legevakt. Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Med Samhandlingsreformen har det kommet økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Legeforeningen har nylig forhandlet med KS om ny legevaktordning, hvor denne rapporten var grunnlaget. Partene har ikke kommet til enighet, og saken er sendt til nemndsbehandling. > Vurdering I vurderingen er det lagt vekt på medisinsk-faglig kompetanse og kvalitet, trygghet for pasientene, arbeidsmiljø og rekruttering. Dagens legevaktsordning opphører når både Rollag og Flesberg kommune trekker seg fra et interkommunalt samarbeid i Numedal. Dette samarbeidet har vart i over 30 år, og har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men har medført stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legene. Det oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. > En interkommunal legevakt omfatter: - Bemannet legevakt for pasientbehandling - Ambulerende bakvakt legevakt i utstyrt tjenestebil - Legevaktsentral (telefontjeneste) - Administrasjon og kvalitetssikring - Samarbeidsutvalg - Godt fagmiljø og faglig oppdatering - Avansert medisinsk utstyr og tilgjengelige laboratorietjenester - Tilstrekkelig mengde akuttmedisinske situasjoner - Sykepleiere på vakt Dette betyr også sikkerhet både for lege og pasient og trygg arbeidsplass Tidsrom

7 - Avtalen gjelder legevakttjeneste i tidsperiodene: - hverdager lørdag, søndag og helligdager hele døgnet - julaften og nyttårsaften (hvis utenom helg), og onsdag før påske: Resterende del av døgnet sørger hver kommune for at sin respektive legetjeneste er tilgjengelig for akutt helsehjelp. Legevakten gjelder hele døgnet. > I vurderingen legges vekt på følgende kriterier: 1. Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/ laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon ogjournalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 2. Trygghet for pasientene I andre større legevaktdistrikt er det ikke registrert noen negative hendelser på grunn av lange avstander. Det gir trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Ambulansetjenesten både utrykningsbilene med base på Rødberg og Norsk luftambulanse med base på Ål som brukes ved medisinske nødssituasjoner, har gjennomgått en betydelig medisinsk oppgradering og er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. Man har i tillegg valgt å styrke legevakten i Kongsberg med en bakvaktordning for legene; dvs at legevakten kan tilkalle en ekstra lege, når situasjonen tilsier det. Det skal utarbeides rutiner for legen i bakvakt. I tillegg er prosjektet: Mens vi venter på ambulansen, med FIRST RESPONDER-tjenesten fra brannvesenet, kommet godt i gang og har fått kun positive tilbakemeldinger fra innbyggere. Denne tjenesten bidrar til en Økt trygghet for befolkningen. 3. Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4. Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. 5. Lokale kompensatoriske tiltak: Beskrevet i vedlegg 4. I tillegg vedlegg 5, som beskriver samarbeidsrutiner mellom Kongsberg legevakt og sykepleietjenesten i Nore og Uvdal.

8 > Økonomiske konsekvenser Kostnader: Kostnadsmessig vil ikke en ny ordning med legevaktsamarbeid bli dyrere enn dagens ordning, og vil ligge på rundt i mill, kr. pr. år, som er omtrent samme nivå som i dag. Oppsummering og anbefaling Med bakgrunn i en slik vurdering anbefales at Nore og Uvdal kommune blir med i det interkommunale samarbeidet med Kongsberg legevakt. Nore og Uvdal kommune vil få en fremtidsrettet og kompetent legevakttjeneste. Alternativ 2: En egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune betyr at vi viderefører de lokale avtalene inngått med legene i Nore og Uvdal 3-delt hverdagsvakt og 4 vakthelger i året- og innfører en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Tilbudet fra bemanningsselskap Proffice som ble lagt fram i saken i mai, er fortsatt gjeldende (vedlegg 6, unntatt offentlighet). Prisen for en slik vikarpool er ca. 1133kr! innbygger. Inntektene vikarlegene har i vakt, både egenandeler og refusjoner fra pasientene, tilfaller vikarlegene. Vi får hermed en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Tjenesten blir dessuten svært dyr. Det er i tillegg en usikkerhet koblet til denne avtalen. Ved en evt. utebliende av vikarlegen tar det inntil 5 timer før bakvaktiegen kan stille opp og møte opp. Da er kommunen uten vakthavende lege, ellers må kommunen inngå forhandlinger med fastlegene i kommunen for å ha en type bakvakt i tillegg. Dette er ikke drøftet med fastlegene og heller ikke tatt med i regnestykket. Men det betyr i praksis at fastlegene, som nå har en arbeidsavtale om 4 vakthelger i året, da må si seg villige til å ha bakvakt for ca. 13 helger i året, inntil vikarlegen er på plass, i tillegg. Det er 2 nye momenter i saken, etter saken ble behandlet i kommunestyret. 1. fra skal kommunene kunne opprette de legestillinger som det er behov for, uten å søke helsedirektoratet 2. regjeringen trekker tilbake bestemmelsen om fritak fra deltagelse i legevakt for leger mellom 55 og 60 år, fra Det har kommet mange innspill på at disse momentene er avgjørende for å styrke løsningen med kommunal legevakt. > Vurdering: 1. Nore og Uvdal kommune kan etter de nye retningslinjene, velge å ansette en fastlege til. Nore og Uvdal kommune har allerede en meget bra legedekning, i henhold til nasjonale krav og mål, med under 850 pasienter per lege (Mål for helsedirektoratet er 1200 pasienter per fastlege). Det er viktig å understreke følgende: legekontoret har i 2013 økt tilgjengeligheten betraktelig,

9 Åpent 5 dager i uken fra Tilsatt kontorleder med akuttmedisinsk kompetanse fra Tilsatt turnuslege fra I tillegg har vi en turnuslege, som avlaster fastlegene og tar hånd om akutte pasienter. Alle pasienter som har behov for akutt medisinsk vurdering og hjelp får time samme dag. Ansettelse av en fastlege til har en utgiftsramme på ca Inntektene øker ikke, da pasienttilgangen ikke blir større. Omleggingen på legekontoret, som ble startet i 2013, har allerede begynt å vise gode resultater når det gjelder kvalitet på tjenesten og tilgjengelighet når det trenges. Ytterlige tiltak gjennomføres i løpet av året, som skal føre til en enda bedre tjeneste for pasientene.(e-resept, betalingsterminal, elektronisk timebestilling, m.m) Vi får ikke flere inntekter ved å ansette flere leger, da vi har allerede en pasientdekning på fastlegene som er svært lavt (under 850 pasienter per liste), I tillegg betyr flere leger på kontoret behov for utvidelse av lokalene og økt behov for helsepersonell på kontoret. Under alternativ i er vaktbelastningen for fastlegene i Nore og Uvdal og brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser beskrevet. En fastlege i tillegg reduserer vaktbelastningen på hverdagene, fra 4 til 3 vakter i løpet av en 3 ukers periode, I tillegg blir behovet for vikarleger om helgene redusert med 4 helger, fra 40 til 36 helger, med nåværende avtaler om pålagt overtid. Vi har, i motsetning til mange andre distriktskommuner, en stabil legetjeneste. Dette er i hovedsak begrunnet i gode avtaler om en forsvarlig vaktbelastning, selv om man i vaktordningen arbeider på dispensasjon på arbeidsmiljølovens bestemmelser om maksimal overtid. Ved et valg av alternativ 2, kommunal legevakt, bør man vektlegge denne stabiliteten og ikke forringe legenes arbeidsvilkår ved å pålegge flere vakter enn nåværende avtalen inneholder. En fastlege til vil gi store utgifter, uten noen store endringer i dagens situasjon. 2. En heving av fritak for legene i vakt fra 55 til 60 år. Dette har ikke noen konsekvenser for dagens situasjon i Nore og Uvdal. Men det er en tankevekker at regjeringen har sett seg nødt til å trekke tilbake denne bestemmelsen. Det viser at situasjonen i små distriktskommuner er svært sårbar, hvor fritak for vakt for en av legene kan føre til en situasjon hvor kommunene ikke lenger kan tilby innbyggere og legene en forsvarlig legevakt. Dette synliggjør behovet for en interkommunal løsning enda mer tydelig. Velger en dette alternativet, må det tas høyde for følgende: Legeforeningeri har hatt drøftinger med KS, hvor forslaget om en nasjonal handlingsplan for legevakt var tema. Innføring av en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt og sikkerhet i vakt var hovedtema. Forhandlingen førte ikke fram, og saken er sendt til nemndsbehandling.

10 Om legeforeningen får gjennomslag for de viktigste punktene vil det ha følgende konsekvenser: Legene vil ikke lenger ha lov til å ha vakt en hel helg Minstenorm blir to leger på vakt til enhver tid Alternativet med vikarpool blir i realiteten i så fall umulig, og kommunen må se seg om etter muligheten til å kunne slutte seg til en eksisterende interkommunal legevakt. > Oppsummering og anbefaling: Et alternativ med vikarpool er en dyr ordning, som verken legene og ambulansetjenesten anbefaler etter faglige vurderinger, I tillegg stiller samhandlingsreformen krav til kommunene, som ikke kan løses med denne lokale løsningen. Innføring av observasjonssenger fra 2016 med døgnbemanning inkl. tilstedevaktlege lar seg ikke løse uten en interkommunal løsning. Dermed blir alternativ 2 kun en utsettelse av en nødvendig endring i legevakttjenesten i kommunen. En styrking av legetjenesten med en fastlege til har store økonomiske konsekvenser, uten stor end ring i legetjenesten ellers. Ut fra en helhetsvurdering anbefales derfor å organisere legevakttjenesten i en interkommunal legevakt for Kongsberg/Numedal. Nore og Uvdal i > Konklusjon: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Nore og Uvdal kommune vil innføre de kompensatoriske tiltak, som beskrevet i vedlegg 4, for å øke tryggheten og styrke beredskapen lokalt. 3. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Nore og Uvdal kommune vil innføre de kompensatoriske tiltak, som beskrevet i vedlegg 4, for å øke tryggheten og styrke beredskapen lokalt. 3. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

11 Vedlegg: 1. kommunestyresak legevakt rapport legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, vertskommuneavtale om Kongsberg interkommunal legevakt 4. forslag til kompensatoriske tiltak lokalt 5. sykepleieroppgaver for sykepleiere i kommunene 6. kostnadsoversikt for de forskjellige alternative løsninger 7. tilbud Proffice (unntatt offentlighet)

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : Avd. : Helse, sosial og /1048 barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Organisering av legevakttj enesten MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur Kommunestyret Saken gjelder: Fremtidig organisering av legevakttjenesten i Nore og Uvdal kommune Fakta: I regi av samarbeidsprosjektet Helseløft for Kongsbergområdet, har det på gått et prosjekt for å utrede nytt legevaktsamarbeid mellom kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vaktbelastningen har vært stor og det har ført til rekrutteringsutfordringer. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Mange av fastlegene i distriktet har fatt fritak for vakt på grunn av høy alder, dette er en utfordring som også øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsrefonnen har det kommet økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingspian for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Arbeidet med å utrede ny legevaktsordning i Numedal og Kongsberg har vært organisert som et prosjekt og hvor representanter både fra kommunene og Kongsberg sykehus (Vestre Viken HF) har deltatt aktivt. Det foreligger nå en rapport «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg» datert , med forslag til ny felles organisering av legevakttjenesten i Numedal og Kongsberg. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten beskriver status og utfordnnger ved dagens modell samt forslag til ny organisering og struktur. Det foreslås å organisere legevaktsamarbeidet mellom Numedal og Kongsberg som et Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune, med mål om etablering senest fra

13 vært problematisk. Man mangler en bakvaktordning som garanterer et trygt tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Rollag og Flesberg kommuner har fra mai 2013 ingen vaktpliktig lege. Legene i Nore og dagens legebemanrnng er umulig å gjennomføre en godkjent vaktordning for legene i dette Uvdal har 3-delt hverdagsvakt og 4 helgevakter per år. Situasjonen er dermed at det ut fra Det legges ved 2 altemativer til ny organisering. Alt 1: interkommunal legevakt i Kongsberg/Numedal. Alt 2: fortsettelse av 3-delt hverdagsvakt i Nore og Uvdal. Vikarpool for 40 vakthelger, med bakvakter og support per telefon. område. Alt 2: innføre egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune ikke er innarbeidet i budsjettet. Noen av disse tiltakene vil dog ikke bli etablert fra sammenheng, bl.a. i forhold til å møte Samhandlingsreformens økende krav. Driftsbudsjettet for legevaktsamarbeidet slik det er beskrevet i rapporten, foreslås fordelt pr. kommune etter innbyggertall. Den foreslåtte løsningen til legevaktsamarbeid skal i utgangspunktet ikke gi noen kostnadsøkning for noen av kommunene og vil utgjøre ca. kr. oppstartstidspunkt av selve legevaktsamarbeidet. Disse tiltakene må også sees i en større 395 pr. innbygger. Rapporten beskriver imidlertid flere kompensatoriske tiltak lokalt som > Driftskostnader skal vedtas av det enkelte kommunestyre. Samarbeidskommunene kan gi vertskommunen instruks om utøvelse av den delegerte myndighet som en vertskommuneavtale eller samarbeidsavtale innebærer. Vertskommuneavtalen skal være skriftlig og er underlagt spesifiserte bestemmelser. Avtalen Nore og Uvdal kommune har gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b, som f.eks. bameverntjenesten mellom de tre kommunene i Numedal. Administrativt samarbeid medfører at vertskommunen inkluderer legevakten som enkeitrådmann i samarbeidskommunene. de øvrige lovpålagte tjenester med de sentrale føringer som gjelder til enhver tid. Rådmannen > Organisering Nore og Uvdal kommune har i flere år deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Helseløft for Kongsbergområdet Numedalskommunene. Prosjektleder legger nå fram rapport om interkommunal legevakt med klar anbefaling om å inngå ny organisering av legevakten. (vedlegg 1) Rapporten beskriver grundig begrunnelsen for valget. Kompensatoriske tiltak lokalt, som samarbeid med vakthavende sykepleier, styrking av hjemmetjenesten med sykepleiefaglig kompetanse, opprusting av sykehjemmet med observasjonspost og nødvendig utstyr til prøvetaking, telemedisinske løsninger knyttet mot legevaktslegen i Kongsberg, og opplæring av branrilredning utfordringene som samhandlingsreformen pålegger kommunene i distriktet. prosjekt (First i vertskommunen er øverste leder av tjenesten med delegasjon av myndighet fra hver Responder) er også godt beskrevet. Det er stor faglig enighet om at en felles løsning må på plass for å kunne takle de for samarbeid mellom Vestre Viken HF og Kongsberg og Alt.1: Antall helger med behov for vikarer har økt betraktelig. Rekruttering og opplæring har ofte Saksbehandlers vurdering:

14 Både Rollag og Flesberg kommune har valgt å ikke legge fram alternativer til interkommunal legevakt. En egen vaktordning i Nore og Uvdal kommune betyr at vi viderefører de lokale avtalene inngått med legene i Nore og Uvdal 3-delt hverdagsvakt og 4 vakthelger i året- og innfører en vikarpool for å kunne dekke 40 vakthelger årlig. Nore og Uvdal kommune har forsøkt å ra inn flere tilbud til en slik tjeneste, noe som har vist seg svært vanskelig. Det er ingen andre kommuner i Norge som har en slik omfattende bruk av vikarleger til å dekke behovet for legevaktsieger. Vi har imidlertid fått inn ett tilbud. (vedlegg 2). Utgifter til et slikt tilbud er følgende: Vikarpool Legevaktstelefon Bolig vikarleger, inkl rengjøring Utgifter hverdagsvaktene Utgiftene er dermed ca. kr per år, dvs, ca kr / innbygger. Vi hermed en forsvarlig ordning, men med mange vikarleger som ikke kjenner verken innbyggere eller tilbudet/kompetansen lokalt og på sykehusene særlig bra. Tjenesten blir dessuten svært dyr. Det er i tillegg en usikkerhet koblet til denne avtalen. Ved en evt. utebliende av vikarlegen tar det inntil 5 timer før bakvaktiegen kan stille opp og møte opp. Da er kommunen uten vakthavende lege, ellers må kommunen inngå forhandlinger med fastlegene i kommunen for å ha en type bakvakt i tillegg. Dette er ikke drøftet med fastlegene og heller ikke tatt med i regnestykket. Men det betyr i praksis at fastlegene, som nå har forhandlet seg fram til 4 vakthelger i året, da må si seg villige til å ha bakvakt for ca. 13 helger i året, inntil vikarlegen er på plass, i tillegg. fr økningen på ca årlig gir en løsning som nok garanterer legehjelp lokalt, men hvor flesteparten av legene er ukjente med innbyggere og deres helsetilstand og lokal kompetanse. En styrking av lokal kompetanse, økte hjemmetjenester og aktivt bruk av telemedisin og brannlredning kan gi økte tjenester for alle, ikke bare i forbindelse med legevakt. Flere momenter som må tas med ved vurdering av alternativene: Innføring av nasjonal kvalitetsstandard for legevakt Slik det er i dag er arbeidstidsbestemmelser for legene i legevakt regulert i Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Legeforening. I følge 4.2 i denne avtalen er arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ikke gjeldene i legevaktsarbeid. Det har siste tiden vært en økende bevissthet rundt at det er svært belastende å gå flere døgn i strekk på legevakt. Legeforeningen sentralt har nå startet reforhandlinger av avtalen, og utarbeider en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt. Det er en forventning at en ny standard kan innføres i løpet av Dette innebærer blant annet at man ikke lenger har lovhjemmel til å kunne jobbe en hel helg som vakthavende lege. Da kommer dette alternativet med vikarpool ikke lenger å være realistisk og Numedalskommunene må finne en løsning i samarbeid med Kongsberg kommune. Sikkerhet i legevakt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeidet et forslag til en nasjonal handlingsplan for legevakt. Her står det at det i utgangspunktet som en minstenorm skal være to leger på vakt samtidig. En legevaktlege skal aldri arbeide alene. Uansett organisering av legevakttjenesten i kommunen kan ikke Nore og Uvdal kommune legge til rette for dette. Man kan redusere risikoen med å evt. flytte legevakten til sykeheimen, men kravet om flere leger på vakt, og flere personer tilstede på hjemmebesøk, kan vanskelig oppfylles.

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Nasjonale krav til legevakt

Nasjonale krav til legevakt Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse, og som man kanskje ikke lærte så mye

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer