Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 93/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 94/11 Møteplan for 2012 PS 95/11 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg PS 96/11 Orientering om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg PS 97/11 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden PS 98/11 Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. PS 99/11 Geilo Lufthavn Dagali. Salg av aksjer. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 215 Saksmappe : 2011/1017 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Protokoll fra kontrollutvalgets møte MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Kontrollutvalget oversender protokoll fra møte Protokollen følger vedlagt. Protokollen blir forelagt formannskap/kommunestyret uten innstilling fra rådmannen. VEDLEGG: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2004/1248 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Møteplan for 2012 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Møteplan for 2012 for kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, energiutvalg og kulturarvstyret. Fakta: I henhold til reglement for Nore og Uvdal kommunestyre 3, jfr Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune, skal kommunestyrets ordinære møter avholdes i samsvar med møteplan som omfatter et helt år. Det samme gjelder formannskap, hovedutvalg, energiutvalg og kulturarvstyre, jfr. 2 i reglement for de utlike utvalg. Saksbehandlers vurdering: Møter i formannskap og hovedutvalg vil i stor grad styres av kommunestyremøtene. Det er derfor naturlig at kommunestyret vedtar møteplan for alle utvalgene, jfr. Reglement for folkevalgte i Nore og Uvdal, pkt 4 under kommunale møter. Rådmannens forslag til vedtak: Møteplan for kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, energiutvalg og kulturarvstyre vedtas i henhold til oppsatte plan.

5 Vedlegg: Forslag til møteplan for 2012 Kalender 2012

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2006/232 Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Justering av eierandel på grunn av endring av antall eiere / endringer i selskapsavtale. Fakta: IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS) ble opprettet i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble 1. januar 2003 omorganisert til et IKS, da med 34 eiere. Antall eiere har økt etter hvert. Nå har fire eiere meldt uttreden av selskapet. IKA Kongsbergs representantskap gjorde følgende vedtak på representantskapsmøtet 29. april 2010 i sak 007/11: Selskapsavtale 2012: Endringer tekst: Navn, tredje avsnitt: Fire eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken Formål og ansvarsområde: a. Tidligere:

7 Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet skal kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. b. Ny: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv Eiertilskudd og eierandel: Eierandelen justeres på grunn av endring av antall eiere økonomiforvaltning: Jamfør IKS-loven skal det angis i selskapsavtalen hvilke regnskapsprinsipper selskapet skal følge. IKA Kongsberg avgir regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette er nå påført i selskapsavtalen. Saksbehandlers vurdering: At fire kommuner har valgt å tre ut av selskapet med virkning fra 1. januar 2012 medfører endringer i eierandelen i IKA Kongsbergs selskapsavtale. Uttredene har ingen økonomisk konsekvens for de gjenværende 44 eierne. Tabellen viser eierandel utregnet i prosent: Eier Andel Eier Andel Eier Andel Andebu kommune 1,95 Kongsberg kommune 3,61 Sauherad kommune 1,75 Buskerud fylkeskommune 5,58 Kviteseid kommune 1,29 Seljord kommune 1,40 Bø kommune 2,01 Lardal kommune 1,25 Sigdal kommune 1,56 Flesberg kommune 1,28 Larvik kommune 4,13 Siljan kommune 1,24 Flå kommune 1,23 Lier kommune 3,53 Stokke kommune 2,92 Fyresdal kommune 1,23 Nedre Eiker kommune 3,53 Svelvik kommune 2,21 Gol kommune 1,78 Nes kommune 1,54 Telemark fylkeskommune 4,02 Hemsedal kommune 1,23 Nissedal kommune 1,23 Tinn kommune 2,21 Hjartdal kommune 1,23 Nome kommune 2,24 Tjøme kommune 1,83 Hof kommune 1,42 Nore og Uvdal kommune 1,33 Tokke kommune 1,27 Hol kommune 1,79 Nøtterøy kommune 3,49 Tønsberg kommune 3,98 Hole kommune 1,98 Re kommune 2,55 Vinje kommune 1,62 Holmestrand kommune 2,85 Ringerike kommune 3,73 øvre Eiker kommune 3,20 Horten kommune 3,63 Rollag kommune 1,23 Ål kommune 1,86 Hurum kommune 2,64 Sande kommune 2,42

8 Det anbefales at kommunestyret gir sin tilslutning til endringen i selskapsavtalen og kommunens endrede eierandel. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner endringen i eierandel og endringene i selskapsavtalen for IKA Kongsberg slik det framgår av saken og i samsvar med vedlagte selskapsavtale. Vedlegg 1 Selskapsavtale IKA Kongsberg gjeldende fra

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2011/1048 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Orientering om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /11 Saken gjelder: I forbindelse med samhandlingsreformen har en av arbeidsgruppene ansvar for å vurdere et legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Fakta: Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vaktbelastningen har vært stor og det har ført til rekrutteringsutfordringer. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette fører til mindre bruk av lokale ressurser og økt antall unødige innleggelser i sykehus. Høy alder og dermed flere med fritak for vakt for mange av fastlegene i distriktet er en utfordring som øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsreformen kommer økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Saksbehandlers vurdering: Det er viktig at utfordringene rundt legevakt avklares så tidlig som mulig fordi det legger grunnlaget for hvordan de øvrige deler av tjenestene kan organiseres etter samhandlingsreformen. Det ligger an til at gruppen vil anbefale en felles legevakt lokalisert i Kongsberg som skal ivareta legevakttjenesten på hverdagene fra og alle helgene. Gjennomføringen kan skje gradvis ved for eksempel å begynne med felles legevaktordning om helgene.

10 Lokalisering og bemanning gjør at en kan planlegge med inntil to leger pr vakt og en vaktlengde som tilsvarer normal arbeidsdag. Det antas at en kan utvide samarbeidet med sykehuset og investere i nytt utstyr som for eksempel telemedisin som kan gjøre en del fjernbehandling mulig. Det kommer til å bli en stor overgang fra dagens situasjon til en felles legevakt i Kongsberg, men det er stor faglig enighet om at en felles løsning må på plass for å kunne takle de utfordringene som samhandlingsreformen pålegger kommunene i distriktet. Å fortsette nåværende ordning blir vanskelig, både fordi kommunelegene i Numedal tilråder å velge samarbeid, blant annet fordi dagens ordning er avhengig av midlertidige løsninger og mange vikarer og fordi den vaktordningen legene i Numedal hindrer rekruttering til stillinger og vanskeliggjør en kontinuitet hos legene, som kan velge stillinger med en svært redusert vaktbelastning i forhold til den belastningen man har i dalen. Det er viktig at Kommunestyret er orientert om utviklingen i denne prosessen. Vedlagt løsningsskissen fra arbeidsgruppen, v/prosjektleder for Helseløft for Kongsbergområde, Ole-Bjørn Herland. Rådmannsutvalget skal ha legevaktsaken til behandling Ordførerutvalget får saken presentert i regionrådet Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune tar orienteringen om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg til orientering. Vedlegg: løsningsskissen

11 LEGEVAKTSAMARBEID I NUMEDAL OG KONGSBERG En løsningsskisse 31. oktober Bakgrunn Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette fører til mindre bruk av lokale ressurser og økt antall unødige innleggelser i sykehus. Høy alder og dermed flere med fritak for vakt for mange av fastlegene er en utfordring som øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsreformen kommer økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forlag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. I samlet møte mellom ordførere, rådmenn og kommuneoverleger i kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg den 17. oktober var det enighet om at det snarest må utarbeides en skisse til legevaktsamarbeid som også kan inkludere Øvre Eiker. 2. Prosjektorganisering Organiseringen av samhandlingsprosjektet «Helseløft for Kongsbergområdet» med perspektiv ut 2013 har etablert godt arbeidende prosjektgrupper for samhandling mellom brukere og de som yter helse- og omsorgstjenester i vårt område. Det er derfor naturlig at prosessen for et legevaktsamarbeid følger det samme mønster for organisering. Det foreslås derfor følgende: Eiergruppe: Ordførerne i den enkelte kommune. Styringsgruppe: Rådmennene i deltagerkommunene og direktør ved Kongsberg sykehus. Prosjektgruppe: Kommuneoverlegene i samarbeidende kommuner, leder ved Kongsberg legevakt, tillitsvalgte for sykepleiere og leger i deltagerkommunene og leder av prehospitale tjenester i Vestre Viken HF. Prosjektleder for Helseløft for Kongsbergområdet går inn som prosjektleder for legevaktsamarbeidet. 3. Status Pr var det i Numedalskommunene totalt 6500 innbyggere og i Kongsberg Kongsberg legevakt er bemannet med sykepleier på døgnbasis med to sykepleiere for vakter med spesielt stor pågang. I tidsrommet kl neste morgen besvares telefoner inn til legevaktsentralen i Øvre Eiker av Kongsberg legevakt. Telefoner på kveld og natt i Numedal besvares av en kjøpt fellesfunksjon hos Hjelp 24 (Oslo). Ved to anledninger i høst har

12 Kongsberg legevakt åpnet for Øvre Eiker sine innbyggere grunnet forfall fra lege som skulle på vakt. Numedalskommunene dekker nattevakter på hverdager med sine fastleger. Helger og helligdager dekkes stort sett av legevikarer som har kontor for legevakt i Veggli. På dagtid dekker fastlegene i hver kommune øyeblikkelig hjelp. Legene i Kongsberg har i sin forpliktelse om å yte øyeblikkelig hjelp til sine pasienter, men ingen plikt til utrykning på dagtid. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning. Sykepleierne ved Kongsberg legevakt har dels lang erfaring med de utfordringene dette arbeidet innebærer. Statistikk over år viser at de tar seg av en stadig større andel av det økende antall henvendelser til legevakten. Bemanningen har ikke gjort det mulig å etablere kvalitetssikrede rutiner i den grad det er ønskelig. En fast funksjon som fagsykepleier er viktig ved et legevaktsamarbeid. Leger som kan dekke vaktene blir stadig færre i hele området. Leger som i dag får vikarer til å stille for seg i sin vakter, har gitt uttrykk for at de igjen vil gå inn i vakt der et samarbeid gjør at vaktene blir av kortere varighet. Selv ved et legevaktsamarbeid vil vi ha behov for legevikarer i flere år framover, men langt flere av våre fastleger vil igjen gå inn og ta sine vakter. Merkantil bistand utgjør i dag ca 30 % av full stilling. Dette kommer ikke fram av legevaktens budsjett idet vedkommende er en felles ressurs som lånes ut fra felles administrasjon av helse. Lokalene i dagens legevakt er trange. Pasienter som bør observeres eller gis behandling utover noen minutter, må plasseres på en trang gang eller venterom. Det er liten eller ingen mulighet til å isolere pasienter som er mulige bærere av smitte vi ikke ønsker skal spres. Det er ikke plass til at to leger kan arbeide samtidig. Medisinsk og teknisk utstyr er dimensjonert i forhold til de relativt trange forhold det arbeides ved i dag. Elektronisk pasientjurnal bør oppdateres uavhengig av legevaktens omfang. Nytt nødnett ble etablert i Legevakten kan kommunisere elektronisk med sykehus og leger via Norsk Helsenett i løpet av de nærmeste måneder. 4. Observasjonssenger for øyeblikkelig hjelp Helse- og omsorgstjenesteloven gir i 3-5 kommunene ansvar for et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp med legetilsyn. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at kommunen yter. Denne bestemmelsen trer i kraft fra 1. januar Kommuner som har sin løsning på plass før dette tidspunkt, vil få finansiering gjennom statlig overføring. For Numedal og Kongsberg er det beregnet behov for 4,19 observasjonssenger, for Øvre Eiker 2,25. Kommuner som ikke bygger ut et slikt tilbud, vil kunne kjøpe tilsvarende plass hos andre i praksis i helseforetaket - til en døgnpris som i dag er satt til 4330 kroner. De steder som har denne løsningen på plass (eks.: Alta og Fosen) har observasjonssengene i nær tilknytning til interkommunal legevakt med oppfølging av legene som arbeider der. Det må være riktig at prosjektgruppen for legevaktsamarbeidet også tar for seg arbeidet med å utvikle samarbeidet rundt observasjonssenger. Dette er utviklingsarbeid som bør skje i nær samhandling med Kongsberg sykehus. Det er spesialisthelsetjenesten som definerer hvilke pasienter som er utskrivingsklare. Tilsvarende er det innleggende leger/kommunale helsetjenester som definerer hvilke pasienter som har behov for innleggelse i sykehus som øyeblikkelig hjelp. Det er her viktig at kommunene i et område har en relativt felles forståelse i forhold til bruk av egne tiltak før innleggelse er det riktige. I forhold til innleggelser og bruk av spesialisthelsetjenester varierer dette svært både mellom de enkelte leger og fra kommune til kommune. En felles legevakt er en viktig arena for at en kommune ikke forfordeles i forhold til andre i bruk av spesialisthelsetjenester.

13 5 Utfordringer i legevaktsamarbeidet 5.1 Reisetid og avstander Reisetiden fra øvre deler av Numedal kan virke noe lang i forhold til dagens lokale legevakttjeneste. En løsning for legevaktsamarbeid må ta hensyn til dette. Det er her riktig å bemerke at mange av de etablerte interkommunale legevaktene har lengre transportvei enn tilfellet blir i vårt område. Om leger i vakt har sin base på Kongsberg, er det andre deler av akuttmedisinsk kjede som kan styrkes på en måte som gjør at akuttmedisinske tjenester blir minst like gode og trygge som i dag. 5.2 Ambulansetjenestens funksjon Ambulansetjenesten har gjennomgått en sterk opprusting over det siste tiåret. Hver ambulanse er i dag bemannet med minst en med helsefaglig utdannelse. Ambulansearbeiderne blir som andre gode på det de trener mest på. De er derfor ofte bedre på mange teknisk betonte prosedyrer enn helsearbeidere med mer generell utdanning. Ambulansearbeiderne i området har selv gitt uttrykk for at de savner nærmere daglig samhandling med annet helsepersonell i sitt nærmiljø. Både i Helse Nord og Helse Vest er det gjennomført samhandlingsprosjekter mellom ambulansetjenesten og kommunale helsetjenester. Leder av avdeling for prehospitale tjenester i Vestre Viken HF har uttrykt stor interesse for et prosjekt med siktemål bedre samhandling i vårt område. Denne samhandlingen bør være satt i gang før legevaktsamarbeidet starter opp. 5.3 Telemedisin Andre deler av Norge har meget positive erfaringer med bruken av telemedisin i forhold til å sikre god pasientkommunikasjon over lange avstander. Vi kan her tenke oss stasjoner for telemedisinsk i Veggli og ved Bergtun på Rødberg. Pasienten møter da en sykepleier som kan formidle kontakt med legevakten i Kongsberg. Det er den interkommunale legevakten i Førde som har mest erfaring med bruk av telemedisin i legevakt. Norsk senter for samhandling og telemedisin har uttrykt stor interesse for å etablere et prosjekt i vårt område der også ambulansetjenesten er involvert. De telemedisinske stasjonene bør være etablert før felles legevakt etableres i Kongsberg. 5.4 Bemanning ved felles legevakt Sykepleierne vil ha behov for noen styrking først og fremst i helger. Behovet vil kunne møtes ved å utvide med 75 % stilling. Dersom Numedalskommunene også velger å gå inn i felles legevakt for hverdager, vil dette kunne skje uten oppbemanning for ukedagene på sykepleiersiden. Det vil fortsatt være legene som har avgjørelsen i forhold til om den enkelte henvendelse skal ha legekonsultasjon, Merkantil bistand blir viktig når flere kommuner er involvert, et økt antall ansatte og behov for ulik merkantil oppfølging som bistand til ledelsen ved legevakten. Det bør kunne sikres en stabil bistand gjennom 40 % stilling. Legene er den ressurs som vil endres mest ved etablering av et legevaktsamarbeid. På hverdager i tiden kl og helger kl vil legene virke som før og opparbeide egenandeler fra pasientene og refusjon fra trygden. I tillegg mottar legene beredskapsgodtgjøring etter 7.8 i SFS 2305 som er avtalen mellom KS og Den norske legeforening. Andel aktivt arbeide under vakt tilsier vaktklasse 3. I tillegg må vakthavende lege tilpliktes å være til stede ved legevakten under hele vakten. For interkommunale legevakter er tiden timelønnet etter antall innbyggere som hører til legevakten. I vårt tilfelle innbyggere. Egenandeler og refusjoner fra trygden tilfaller legevakten som inntekt i dette tidsrommet. Legen oppholder seg da på legevakten hele natten.

14 For reise til og fra vakt ytes skyssgodtgjørelse og reisetillegg til leger ansatt i legevaktdistriktet. På dagtid vil det inntil videre fortsatt være naturlig at fastlegene fortsetter sitt ansvar for øyeblikkelig hjelp til sine pasienter på dagtid. I Kongsberg foreligger ikke utrykkingsplikt på dagtid for fastlegene. Denne utfordringen må utredes i samarbeid med legene. Medisinskfaglig leder vil være obligatorisk for et legevaktsamarbeid. Dette bør fra oppstart av være lege i minst 20 % stilling. Det er naturlig å finne denne lederen blant legene med avtale med en av kommunene i området. 5.5 Utstyr ved felles legevakt Lokaler og medisinsk utstyr i dagens legevakt vil dekke behovet også for et legevaktsamarbeid med Numedal. Det vil bli økende trangboddhet. Hensiktsmessig plassering av telemedisinsk stasjon blir en utfordring i nåværende lokaler. Ved kurs og møter ut over tilsatte sykepleiere ved legevakten, vil vi måtte leie lokaler hos Kongsberg sykehus eller annet sted. Nytt nødnett er delvis fungerende i Kongsberg. Det vil si at legevakten har sin kommunikasjon via Nytt nødnett. Brann- og redningstjenesten i Veggli har Nytt nødnett. Fastlegene er enda ikke tildelt de radioene de skal ha. For Numedal er videre utbygging noe usikker. Nødkommunikasjon må derfor fortsatt skje med de gamle RBO-enhetene supplert med ordinære mobiltelefoner. Numedalskommunene sin etablering av Nytt nødnett holdes utenfor regnskapet for et legevaktsamarbeid. Oppdatert betalingsterminal vil være viktig ved en felles legevakt. Det er i dag terminaler som kan betjenes fullt ut av pasientene selv. Terminalen holder rede på om spesifisert lege eller legevakt skal ha egenandel. Betaling for medisiner og materiell går på samme terminal. Systemet kan ta i mot kort, kontanter eller skrive ut giro. Dette er utstyr som er meget besparende for sykepleiere som derved kan frigjøre opptil timer ved hver vakt. 6 Administrasjon og ledelse Daglig leder bør fortsatt være en kompetent sykepleier med bred erfaring fra fagfeltet og lederkompetanse. Primæransvaret er daglig drift, rekruttering og oppfølging av sykepleierne. Daglig leder har administrative oppgaver og ledelsesoppgaver som er nærmere definert i arbeidsbeskrivelse. Medisinskfaglig leder har som lege overordnet ansvar for kvalitetsutvikling og faglig innhold i legevaktens tjenester. Ledende lege har ansvar for rekruttering og oppfølging av at legevakten yter kompetente tjenester. Samarbeid med andre deler av helsetjenesten er sentralt. Stillingens innhold går forøvrig fram av arbeidsbeskrivelse. 7 Økonomi Kongsberg kommunale legevakt har i dag et netto budsjett for 2011 på kroner. Omregnet pr innbygger utgjør dette en kostnad for legevakt på kr 317,-/år. For Numedalskommunene var tilsvarende kostnader pr innbygger i 2009 ca kr 432,-/år. I dette budsjettet utgjør dagens beredskapsgodtgjøring til legene kroner. Netto kostnad uten beredskapsgodtgjøring utgjør da kr kroner. I et legevaktsamarbeid med Numedal er det beregnet følgende tillegg til dagens budsjett: Kostnader 75 % sykepleier kr % merkantil konsulent « % medisinskfaglig leder « Fastlønn leger natt kl « Beredskapsgodtgjøring (kveld) «

15 Skyssgodtgjørelse og reisetillegg « Kurs og kompetanseutvikling « Drift av telemedisinske stasjoner « Drift betalingsterminal « Uforutsette kostnader kr Sum kostnader kr Med en legevakt som har lege som daglig leder, kan det for mange oppgaver kreves inn egenandeler og trygderefusjon på dagtid for arbeid som er utført av sykepleierne. Videre tilkommer legevakten inntekter fra vaktlegenes arbeid på natten i en interkommunal legevakt. Inntekter Merinntekt ved sykepleierne kr Egenandeler og trygderef. natt « Sum økte inntekter kr Netto økte kostnader for utvidet og forbedret drift kr Fortløpende kostnader ved Kongsberg kommunale legevakt « Netto årskostnad drift av legevakt for Numedal og Kongsberg kr Omregnet pr innbygger i hele området utgjør dette en kostnad for legevakt med klart bedre kvalitet på kr 322,-/år. Investeringer Etablering av en sikker telemedisinsk stasjon av god kvalitet vil i følge Norsk senter for samhandling og telemedisin dreie seg om rundt kr ,- pr. enhet. Da dette er stasjoner som også vil være svært nyttige for samhandling i andre deler av helsetjenesten, er det ikke rimelig å tillegge en slik kostnad til legevakten alene. Kongsberg distriktspsykiatriske senter har i dag en slik stasjon. Stasjonene i Veggli og på Rødberg vil dermed også kunne brukes til kommunikasjon innen psykiske helsestjenester. Da blir det også et tidsspørsmål før den somatiske siden ved Kongsberg sykehus etablerer sin stasjon. 8 Organisatoriske løsninger Samhandlingsreformen gjør at kommunene i langt større grad må samarbeide om lovpålagt og individrettet tjenesteyting. Samarbeidsområder mellom kommuner og fylkeskommuner med mer forretningsmessig preg er ofte etablert som interkommunale selskaper (IKS). Staten kan ikke være deltager i et IKS. I forhold til samhandlingsreformen vil det på ulike vis være aktuelt å etablere avtaler om samarbeid med Vestre Viken HF/Kongsberg sykehus. Legevaktsamarbeid er en av disse samarbeidsområdene. IKS er dermed ikke aktuell selskapsform for legevaktsamarbeidet. Interkommunalt selskap etter aksjeloven gir ikke kommunestyrene den eierstyring som er nødvendig i forhold til tjenester i et legevaktsamarbeid eller andre samarbeid innen helse og omsorg. Samkommunemodellen gir kommunene mulighet til å etablere en interkommunal enhet som styres i fellesskap. Det er pr i dag opprettet to samkommuner i Norge. Modellen anses ikke egnet i sammenheng med tiltak rundt samhandlingsreformen i vårt område. 8.1.Vertskommunemodellen Ved samarbeidsområder med klar regelstyring og behov for særskilt kompetanse i spesifikke faglige skjønn er administrativt vertskommunesamarbeid en egnet selskapsform mellom kommuner. Dette er en etablert og kjent samarbeidsmodell mellom kommunene i dag. For legevaktsamarbeidet og kommende samarbeidsprosjekter innen helse og omsorg er vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28 flg. den aktuelle modell for videre

16 samhandling. Dette er også i tråd med tilsvarende prosesser som pågår i forhold til Samhandlingsreformen i Norge forøvrig. Etablering av en Samarbeidsavtale mellom kommunene for legevaktsamarbeid vil være en del av prosessen. I denne samarbeidsavtalen inngår de punkter som er nevnt i 28 e, herunder legenes vaktlister og økonomisk oppgjør mellom samarbeidskommuner og vertskommune. 9 Saksgang 1) Rådmannsutvalget (styringsgruppa) vurderer løsningsskissen 22. november etter at ordførerutvalget har blitt informert om skissen den 8. november. 2) Saken gjøres klar for politisk behandling i kommunene 1. kvartal 2012 som egen prosjektplan. 3) Vertskommunemodellen med forslag til samarbeidsavtale legges inn som del av prosjektplanen. 4) Prosjektgruppa tar initiativ til oppstart av bedre samhandling med ambulansetjeneste og etablering av telemedisin 5) Legevaktsamarbeidet forutsetter en samlet oppslutning fra Numedalskommunene om prosjektplanen. 6) Prosjektgruppa legger i løpet av 2012 fram sin plan for kommunenes oppfølging av øyeblikkelig hjelp og observasjonssenger..

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden høsten 2011 til høsten MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden høsten 2011 til høsten Fakta: Det skal velges et råd på 5 medl. med vararepr. To av medlemmene er politisk valgt m/vararepr. De to pensjonistforeningene velger hver sin representant m/vararepr. Et medlem m/vararepr. velges av Handicaplaget. Siste periode har følgende repr. vært politisk valgt: Repr.: Vararepr.: AP Evelyn Haugan 1. Halvard Bjørnsrud (H) 2. Arild Hellekleiv (Ap) SP Halvor Haug 1. Eli Hovd Prestegården (Sp) 2. Petter Undebakke (Sp)

18 Behandling Kommunestyret : Saken ble utsatt. Vedtak Kommunestyret : Saken ble utsatt.

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap Kommunestyret /11 Saken gjelder: Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. Fakta: I følge Hovedtariffavtalen for kommunalt tilsatte, skal det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger/lønnsvurderinger mellom kommunen som arbeidsgiver og lokale arbeidstakerorganisasjoner. Forhandlingene gjennomføres på 2 nivå: Alle ansatte med unntak av rådmannen og hans ledergruppe: Her er rådmannen delegert fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og inngå bindende protokoller, jfr. K.sak 71/2002. Rådmannen og rådmannens ledergruppe: Kommunens forhandlingsutvalg består av formannskapets medlemmer, med ordfører som forhandlingsleder. I tidligere perioder besto kommunens forhandlingsutvalg av valgte repr. fra formannskapet.

20 Som en del av valgene som foretas høsten 2011, vil det også være tid for å vurdere/drøfte sammensetning og evt. valg til kommunens forhandlingsutvalg. Saken legges fram uten forslag til innstilling. Saksdokumenter: Kopi av kommunestyresak 71/02.

21 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : Q65 Saksmappe : 2004/1839 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Geilo Lufthavn Dagali - Salg av aksjer. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Nore og Uvdal eier 1725 aksjer (av totalt 9000) i Geilo Lufthavn Dagali. Det er gitt fullmakt til formannskapet å selge aksjene og det er mottatt tilbud fra Hol kommune, jfr vedlagte dokument. Rådmannen har vært i kontakt med rådmannen i Hol kommune og det er nå bedt om en formell behandling av henvendelsen. Vurdering Det antas at hensikten om å selge aksjene står fast og at ytterligere bakgrunnsinformasjon neppe er nødvendig. Til det framlagte tilbudet fra Hol kommune bemerkes: 133 kroner pr aksje vil gi en sum på kroner. Det ansvarlige lånet på 1.3 millioner kroner anses slettet fra før og er ikke aktivt i Nore og Uvdal kommunes regnskap. Framtidig driftstilskudd kan fra rådmannens side ikke vurderes som en hensiktsmessig videreføring når aksjene er solgt. Rådmannen har hittil ikke oppfattet prisen som det eneste avgjørende for vedtaket om salg i Nore og Uvdal kommune og ser få holdepunkter for at det kan bes om vesentlig høyere prising av aksjene. Avslutning av ordningen med faste årlige tilskudd kan derimot ses som en mer absolutt forutsetning.

22 Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til Hol kommunes tilbud om kjøp av aksjer i Geilo Lufthavn Dagali. Til tilbudet bemerkes: Den foreslåtte prisen på 133 kroner pr aksje kan aksepteres. Vilkåret om sletting av ansvarlig lån stort 1.3 millioner kroner aksepteres. Årlig driftstilskudd kan ikke videreføres etter at eventuelt salg er realisert. Behandling Formannskap : Rådmannen presiserte at det er kommunestyret som må godkjenne et evt. salg. Unntaket fra offentlighet er gjort med hjemmet i Offentleglova ledd. Saken fremmes til kommunestyret i novembermøtet Rådmannen vurderer mulighetene for større åpenhet i saken. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak Formannskap : Det vises til Hol kommunes tilbud om kjøp av aksjer i Geilo Lufthavn Dagali. Til tilbudet bemerkes: Den foreslåtte prisen på 133 kroner pr aksje kan aksepteres. Vilkåret om sletting av ansvarlig lån stort 1.3 millioner kroner aksepteres. Årlig driftstilskudd kan ikke videreføres etter at eventuelt salg er realisert.

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

Utredning av Arendal interkommunale legevakt

Utredning av Arendal interkommunale legevakt Arendal kommune Utredning av Arendal interkommunale legevakt SLUTTRAPPORT 15. august 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Arendal kommune Utredning

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer