Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 93/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 94/11 Møteplan for 2012 PS 95/11 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg PS 96/11 Orientering om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg PS 97/11 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden PS 98/11 Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. PS 99/11 Geilo Lufthavn Dagali. Salg av aksjer. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 215 Saksmappe : 2011/1017 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Protokoll fra kontrollutvalgets møte MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Kontrollutvalget oversender protokoll fra møte Protokollen følger vedlagt. Protokollen blir forelagt formannskap/kommunestyret uten innstilling fra rådmannen. VEDLEGG: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2004/1248 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Møteplan for 2012 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Møteplan for 2012 for kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, energiutvalg og kulturarvstyret. Fakta: I henhold til reglement for Nore og Uvdal kommunestyre 3, jfr Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune, skal kommunestyrets ordinære møter avholdes i samsvar med møteplan som omfatter et helt år. Det samme gjelder formannskap, hovedutvalg, energiutvalg og kulturarvstyre, jfr. 2 i reglement for de utlike utvalg. Saksbehandlers vurdering: Møter i formannskap og hovedutvalg vil i stor grad styres av kommunestyremøtene. Det er derfor naturlig at kommunestyret vedtar møteplan for alle utvalgene, jfr. Reglement for folkevalgte i Nore og Uvdal, pkt 4 under kommunale møter. Rådmannens forslag til vedtak: Møteplan for kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, energiutvalg og kulturarvstyre vedtas i henhold til oppsatte plan.

5 Vedlegg: Forslag til møteplan for 2012 Kalender 2012

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2006/232 Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Justering av eierandel på grunn av endring av antall eiere / endringer i selskapsavtale. Fakta: IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS) ble opprettet i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble 1. januar 2003 omorganisert til et IKS, da med 34 eiere. Antall eiere har økt etter hvert. Nå har fire eiere meldt uttreden av selskapet. IKA Kongsbergs representantskap gjorde følgende vedtak på representantskapsmøtet 29. april 2010 i sak 007/11: Selskapsavtale 2012: Endringer tekst: Navn, tredje avsnitt: Fire eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken Formål og ansvarsområde: a. Tidligere:

7 Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet skal kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. b. Ny: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv Eiertilskudd og eierandel: Eierandelen justeres på grunn av endring av antall eiere økonomiforvaltning: Jamfør IKS-loven skal det angis i selskapsavtalen hvilke regnskapsprinsipper selskapet skal følge. IKA Kongsberg avgir regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette er nå påført i selskapsavtalen. Saksbehandlers vurdering: At fire kommuner har valgt å tre ut av selskapet med virkning fra 1. januar 2012 medfører endringer i eierandelen i IKA Kongsbergs selskapsavtale. Uttredene har ingen økonomisk konsekvens for de gjenværende 44 eierne. Tabellen viser eierandel utregnet i prosent: Eier Andel Eier Andel Eier Andel Andebu kommune 1,95 Kongsberg kommune 3,61 Sauherad kommune 1,75 Buskerud fylkeskommune 5,58 Kviteseid kommune 1,29 Seljord kommune 1,40 Bø kommune 2,01 Lardal kommune 1,25 Sigdal kommune 1,56 Flesberg kommune 1,28 Larvik kommune 4,13 Siljan kommune 1,24 Flå kommune 1,23 Lier kommune 3,53 Stokke kommune 2,92 Fyresdal kommune 1,23 Nedre Eiker kommune 3,53 Svelvik kommune 2,21 Gol kommune 1,78 Nes kommune 1,54 Telemark fylkeskommune 4,02 Hemsedal kommune 1,23 Nissedal kommune 1,23 Tinn kommune 2,21 Hjartdal kommune 1,23 Nome kommune 2,24 Tjøme kommune 1,83 Hof kommune 1,42 Nore og Uvdal kommune 1,33 Tokke kommune 1,27 Hol kommune 1,79 Nøtterøy kommune 3,49 Tønsberg kommune 3,98 Hole kommune 1,98 Re kommune 2,55 Vinje kommune 1,62 Holmestrand kommune 2,85 Ringerike kommune 3,73 øvre Eiker kommune 3,20 Horten kommune 3,63 Rollag kommune 1,23 Ål kommune 1,86 Hurum kommune 2,64 Sande kommune 2,42

8 Det anbefales at kommunestyret gir sin tilslutning til endringen i selskapsavtalen og kommunens endrede eierandel. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner endringen i eierandel og endringene i selskapsavtalen for IKA Kongsberg slik det framgår av saken og i samsvar med vedlagte selskapsavtale. Vedlegg 1 Selskapsavtale IKA Kongsberg gjeldende fra

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2011/1048 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Orientering om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /11 Saken gjelder: I forbindelse med samhandlingsreformen har en av arbeidsgruppene ansvar for å vurdere et legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Fakta: Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vaktbelastningen har vært stor og det har ført til rekrutteringsutfordringer. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette fører til mindre bruk av lokale ressurser og økt antall unødige innleggelser i sykehus. Høy alder og dermed flere med fritak for vakt for mange av fastlegene i distriktet er en utfordring som øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsreformen kommer økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Saksbehandlers vurdering: Det er viktig at utfordringene rundt legevakt avklares så tidlig som mulig fordi det legger grunnlaget for hvordan de øvrige deler av tjenestene kan organiseres etter samhandlingsreformen. Det ligger an til at gruppen vil anbefale en felles legevakt lokalisert i Kongsberg som skal ivareta legevakttjenesten på hverdagene fra og alle helgene. Gjennomføringen kan skje gradvis ved for eksempel å begynne med felles legevaktordning om helgene.

10 Lokalisering og bemanning gjør at en kan planlegge med inntil to leger pr vakt og en vaktlengde som tilsvarer normal arbeidsdag. Det antas at en kan utvide samarbeidet med sykehuset og investere i nytt utstyr som for eksempel telemedisin som kan gjøre en del fjernbehandling mulig. Det kommer til å bli en stor overgang fra dagens situasjon til en felles legevakt i Kongsberg, men det er stor faglig enighet om at en felles løsning må på plass for å kunne takle de utfordringene som samhandlingsreformen pålegger kommunene i distriktet. Å fortsette nåværende ordning blir vanskelig, både fordi kommunelegene i Numedal tilråder å velge samarbeid, blant annet fordi dagens ordning er avhengig av midlertidige løsninger og mange vikarer og fordi den vaktordningen legene i Numedal hindrer rekruttering til stillinger og vanskeliggjør en kontinuitet hos legene, som kan velge stillinger med en svært redusert vaktbelastning i forhold til den belastningen man har i dalen. Det er viktig at Kommunestyret er orientert om utviklingen i denne prosessen. Vedlagt løsningsskissen fra arbeidsgruppen, v/prosjektleder for Helseløft for Kongsbergområde, Ole-Bjørn Herland. Rådmannsutvalget skal ha legevaktsaken til behandling Ordførerutvalget får saken presentert i regionrådet Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune tar orienteringen om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg til orientering. Vedlegg: løsningsskissen

11 LEGEVAKTSAMARBEID I NUMEDAL OG KONGSBERG En løsningsskisse 31. oktober Bakgrunn Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette fører til mindre bruk av lokale ressurser og økt antall unødige innleggelser i sykehus. Høy alder og dermed flere med fritak for vakt for mange av fastlegene er en utfordring som øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsreformen kommer økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forlag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. I samlet møte mellom ordførere, rådmenn og kommuneoverleger i kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg den 17. oktober var det enighet om at det snarest må utarbeides en skisse til legevaktsamarbeid som også kan inkludere Øvre Eiker. 2. Prosjektorganisering Organiseringen av samhandlingsprosjektet «Helseløft for Kongsbergområdet» med perspektiv ut 2013 har etablert godt arbeidende prosjektgrupper for samhandling mellom brukere og de som yter helse- og omsorgstjenester i vårt område. Det er derfor naturlig at prosessen for et legevaktsamarbeid følger det samme mønster for organisering. Det foreslås derfor følgende: Eiergruppe: Ordførerne i den enkelte kommune. Styringsgruppe: Rådmennene i deltagerkommunene og direktør ved Kongsberg sykehus. Prosjektgruppe: Kommuneoverlegene i samarbeidende kommuner, leder ved Kongsberg legevakt, tillitsvalgte for sykepleiere og leger i deltagerkommunene og leder av prehospitale tjenester i Vestre Viken HF. Prosjektleder for Helseløft for Kongsbergområdet går inn som prosjektleder for legevaktsamarbeidet. 3. Status Pr var det i Numedalskommunene totalt 6500 innbyggere og i Kongsberg Kongsberg legevakt er bemannet med sykepleier på døgnbasis med to sykepleiere for vakter med spesielt stor pågang. I tidsrommet kl neste morgen besvares telefoner inn til legevaktsentralen i Øvre Eiker av Kongsberg legevakt. Telefoner på kveld og natt i Numedal besvares av en kjøpt fellesfunksjon hos Hjelp 24 (Oslo). Ved to anledninger i høst har

12 Kongsberg legevakt åpnet for Øvre Eiker sine innbyggere grunnet forfall fra lege som skulle på vakt. Numedalskommunene dekker nattevakter på hverdager med sine fastleger. Helger og helligdager dekkes stort sett av legevikarer som har kontor for legevakt i Veggli. På dagtid dekker fastlegene i hver kommune øyeblikkelig hjelp. Legene i Kongsberg har i sin forpliktelse om å yte øyeblikkelig hjelp til sine pasienter, men ingen plikt til utrykning på dagtid. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning. Sykepleierne ved Kongsberg legevakt har dels lang erfaring med de utfordringene dette arbeidet innebærer. Statistikk over år viser at de tar seg av en stadig større andel av det økende antall henvendelser til legevakten. Bemanningen har ikke gjort det mulig å etablere kvalitetssikrede rutiner i den grad det er ønskelig. En fast funksjon som fagsykepleier er viktig ved et legevaktsamarbeid. Leger som kan dekke vaktene blir stadig færre i hele området. Leger som i dag får vikarer til å stille for seg i sin vakter, har gitt uttrykk for at de igjen vil gå inn i vakt der et samarbeid gjør at vaktene blir av kortere varighet. Selv ved et legevaktsamarbeid vil vi ha behov for legevikarer i flere år framover, men langt flere av våre fastleger vil igjen gå inn og ta sine vakter. Merkantil bistand utgjør i dag ca 30 % av full stilling. Dette kommer ikke fram av legevaktens budsjett idet vedkommende er en felles ressurs som lånes ut fra felles administrasjon av helse. Lokalene i dagens legevakt er trange. Pasienter som bør observeres eller gis behandling utover noen minutter, må plasseres på en trang gang eller venterom. Det er liten eller ingen mulighet til å isolere pasienter som er mulige bærere av smitte vi ikke ønsker skal spres. Det er ikke plass til at to leger kan arbeide samtidig. Medisinsk og teknisk utstyr er dimensjonert i forhold til de relativt trange forhold det arbeides ved i dag. Elektronisk pasientjurnal bør oppdateres uavhengig av legevaktens omfang. Nytt nødnett ble etablert i Legevakten kan kommunisere elektronisk med sykehus og leger via Norsk Helsenett i løpet av de nærmeste måneder. 4. Observasjonssenger for øyeblikkelig hjelp Helse- og omsorgstjenesteloven gir i 3-5 kommunene ansvar for et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp med legetilsyn. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at kommunen yter. Denne bestemmelsen trer i kraft fra 1. januar Kommuner som har sin løsning på plass før dette tidspunkt, vil få finansiering gjennom statlig overføring. For Numedal og Kongsberg er det beregnet behov for 4,19 observasjonssenger, for Øvre Eiker 2,25. Kommuner som ikke bygger ut et slikt tilbud, vil kunne kjøpe tilsvarende plass hos andre i praksis i helseforetaket - til en døgnpris som i dag er satt til 4330 kroner. De steder som har denne løsningen på plass (eks.: Alta og Fosen) har observasjonssengene i nær tilknytning til interkommunal legevakt med oppfølging av legene som arbeider der. Det må være riktig at prosjektgruppen for legevaktsamarbeidet også tar for seg arbeidet med å utvikle samarbeidet rundt observasjonssenger. Dette er utviklingsarbeid som bør skje i nær samhandling med Kongsberg sykehus. Det er spesialisthelsetjenesten som definerer hvilke pasienter som er utskrivingsklare. Tilsvarende er det innleggende leger/kommunale helsetjenester som definerer hvilke pasienter som har behov for innleggelse i sykehus som øyeblikkelig hjelp. Det er her viktig at kommunene i et område har en relativt felles forståelse i forhold til bruk av egne tiltak før innleggelse er det riktige. I forhold til innleggelser og bruk av spesialisthelsetjenester varierer dette svært både mellom de enkelte leger og fra kommune til kommune. En felles legevakt er en viktig arena for at en kommune ikke forfordeles i forhold til andre i bruk av spesialisthelsetjenester.

13 5 Utfordringer i legevaktsamarbeidet 5.1 Reisetid og avstander Reisetiden fra øvre deler av Numedal kan virke noe lang i forhold til dagens lokale legevakttjeneste. En løsning for legevaktsamarbeid må ta hensyn til dette. Det er her riktig å bemerke at mange av de etablerte interkommunale legevaktene har lengre transportvei enn tilfellet blir i vårt område. Om leger i vakt har sin base på Kongsberg, er det andre deler av akuttmedisinsk kjede som kan styrkes på en måte som gjør at akuttmedisinske tjenester blir minst like gode og trygge som i dag. 5.2 Ambulansetjenestens funksjon Ambulansetjenesten har gjennomgått en sterk opprusting over det siste tiåret. Hver ambulanse er i dag bemannet med minst en med helsefaglig utdannelse. Ambulansearbeiderne blir som andre gode på det de trener mest på. De er derfor ofte bedre på mange teknisk betonte prosedyrer enn helsearbeidere med mer generell utdanning. Ambulansearbeiderne i området har selv gitt uttrykk for at de savner nærmere daglig samhandling med annet helsepersonell i sitt nærmiljø. Både i Helse Nord og Helse Vest er det gjennomført samhandlingsprosjekter mellom ambulansetjenesten og kommunale helsetjenester. Leder av avdeling for prehospitale tjenester i Vestre Viken HF har uttrykt stor interesse for et prosjekt med siktemål bedre samhandling i vårt område. Denne samhandlingen bør være satt i gang før legevaktsamarbeidet starter opp. 5.3 Telemedisin Andre deler av Norge har meget positive erfaringer med bruken av telemedisin i forhold til å sikre god pasientkommunikasjon over lange avstander. Vi kan her tenke oss stasjoner for telemedisinsk i Veggli og ved Bergtun på Rødberg. Pasienten møter da en sykepleier som kan formidle kontakt med legevakten i Kongsberg. Det er den interkommunale legevakten i Førde som har mest erfaring med bruk av telemedisin i legevakt. Norsk senter for samhandling og telemedisin har uttrykt stor interesse for å etablere et prosjekt i vårt område der også ambulansetjenesten er involvert. De telemedisinske stasjonene bør være etablert før felles legevakt etableres i Kongsberg. 5.4 Bemanning ved felles legevakt Sykepleierne vil ha behov for noen styrking først og fremst i helger. Behovet vil kunne møtes ved å utvide med 75 % stilling. Dersom Numedalskommunene også velger å gå inn i felles legevakt for hverdager, vil dette kunne skje uten oppbemanning for ukedagene på sykepleiersiden. Det vil fortsatt være legene som har avgjørelsen i forhold til om den enkelte henvendelse skal ha legekonsultasjon, Merkantil bistand blir viktig når flere kommuner er involvert, et økt antall ansatte og behov for ulik merkantil oppfølging som bistand til ledelsen ved legevakten. Det bør kunne sikres en stabil bistand gjennom 40 % stilling. Legene er den ressurs som vil endres mest ved etablering av et legevaktsamarbeid. På hverdager i tiden kl og helger kl vil legene virke som før og opparbeide egenandeler fra pasientene og refusjon fra trygden. I tillegg mottar legene beredskapsgodtgjøring etter 7.8 i SFS 2305 som er avtalen mellom KS og Den norske legeforening. Andel aktivt arbeide under vakt tilsier vaktklasse 3. I tillegg må vakthavende lege tilpliktes å være til stede ved legevakten under hele vakten. For interkommunale legevakter er tiden timelønnet etter antall innbyggere som hører til legevakten. I vårt tilfelle innbyggere. Egenandeler og refusjoner fra trygden tilfaller legevakten som inntekt i dette tidsrommet. Legen oppholder seg da på legevakten hele natten.

14 For reise til og fra vakt ytes skyssgodtgjørelse og reisetillegg til leger ansatt i legevaktdistriktet. På dagtid vil det inntil videre fortsatt være naturlig at fastlegene fortsetter sitt ansvar for øyeblikkelig hjelp til sine pasienter på dagtid. I Kongsberg foreligger ikke utrykkingsplikt på dagtid for fastlegene. Denne utfordringen må utredes i samarbeid med legene. Medisinskfaglig leder vil være obligatorisk for et legevaktsamarbeid. Dette bør fra oppstart av være lege i minst 20 % stilling. Det er naturlig å finne denne lederen blant legene med avtale med en av kommunene i området. 5.5 Utstyr ved felles legevakt Lokaler og medisinsk utstyr i dagens legevakt vil dekke behovet også for et legevaktsamarbeid med Numedal. Det vil bli økende trangboddhet. Hensiktsmessig plassering av telemedisinsk stasjon blir en utfordring i nåværende lokaler. Ved kurs og møter ut over tilsatte sykepleiere ved legevakten, vil vi måtte leie lokaler hos Kongsberg sykehus eller annet sted. Nytt nødnett er delvis fungerende i Kongsberg. Det vil si at legevakten har sin kommunikasjon via Nytt nødnett. Brann- og redningstjenesten i Veggli har Nytt nødnett. Fastlegene er enda ikke tildelt de radioene de skal ha. For Numedal er videre utbygging noe usikker. Nødkommunikasjon må derfor fortsatt skje med de gamle RBO-enhetene supplert med ordinære mobiltelefoner. Numedalskommunene sin etablering av Nytt nødnett holdes utenfor regnskapet for et legevaktsamarbeid. Oppdatert betalingsterminal vil være viktig ved en felles legevakt. Det er i dag terminaler som kan betjenes fullt ut av pasientene selv. Terminalen holder rede på om spesifisert lege eller legevakt skal ha egenandel. Betaling for medisiner og materiell går på samme terminal. Systemet kan ta i mot kort, kontanter eller skrive ut giro. Dette er utstyr som er meget besparende for sykepleiere som derved kan frigjøre opptil timer ved hver vakt. 6 Administrasjon og ledelse Daglig leder bør fortsatt være en kompetent sykepleier med bred erfaring fra fagfeltet og lederkompetanse. Primæransvaret er daglig drift, rekruttering og oppfølging av sykepleierne. Daglig leder har administrative oppgaver og ledelsesoppgaver som er nærmere definert i arbeidsbeskrivelse. Medisinskfaglig leder har som lege overordnet ansvar for kvalitetsutvikling og faglig innhold i legevaktens tjenester. Ledende lege har ansvar for rekruttering og oppfølging av at legevakten yter kompetente tjenester. Samarbeid med andre deler av helsetjenesten er sentralt. Stillingens innhold går forøvrig fram av arbeidsbeskrivelse. 7 Økonomi Kongsberg kommunale legevakt har i dag et netto budsjett for 2011 på kroner. Omregnet pr innbygger utgjør dette en kostnad for legevakt på kr 317,-/år. For Numedalskommunene var tilsvarende kostnader pr innbygger i 2009 ca kr 432,-/år. I dette budsjettet utgjør dagens beredskapsgodtgjøring til legene kroner. Netto kostnad uten beredskapsgodtgjøring utgjør da kr kroner. I et legevaktsamarbeid med Numedal er det beregnet følgende tillegg til dagens budsjett: Kostnader 75 % sykepleier kr % merkantil konsulent « % medisinskfaglig leder « Fastlønn leger natt kl « Beredskapsgodtgjøring (kveld) «

15 Skyssgodtgjørelse og reisetillegg « Kurs og kompetanseutvikling « Drift av telemedisinske stasjoner « Drift betalingsterminal « Uforutsette kostnader kr Sum kostnader kr Med en legevakt som har lege som daglig leder, kan det for mange oppgaver kreves inn egenandeler og trygderefusjon på dagtid for arbeid som er utført av sykepleierne. Videre tilkommer legevakten inntekter fra vaktlegenes arbeid på natten i en interkommunal legevakt. Inntekter Merinntekt ved sykepleierne kr Egenandeler og trygderef. natt « Sum økte inntekter kr Netto økte kostnader for utvidet og forbedret drift kr Fortløpende kostnader ved Kongsberg kommunale legevakt « Netto årskostnad drift av legevakt for Numedal og Kongsberg kr Omregnet pr innbygger i hele området utgjør dette en kostnad for legevakt med klart bedre kvalitet på kr 322,-/år. Investeringer Etablering av en sikker telemedisinsk stasjon av god kvalitet vil i følge Norsk senter for samhandling og telemedisin dreie seg om rundt kr ,- pr. enhet. Da dette er stasjoner som også vil være svært nyttige for samhandling i andre deler av helsetjenesten, er det ikke rimelig å tillegge en slik kostnad til legevakten alene. Kongsberg distriktspsykiatriske senter har i dag en slik stasjon. Stasjonene i Veggli og på Rødberg vil dermed også kunne brukes til kommunikasjon innen psykiske helsestjenester. Da blir det også et tidsspørsmål før den somatiske siden ved Kongsberg sykehus etablerer sin stasjon. 8 Organisatoriske løsninger Samhandlingsreformen gjør at kommunene i langt større grad må samarbeide om lovpålagt og individrettet tjenesteyting. Samarbeidsområder mellom kommuner og fylkeskommuner med mer forretningsmessig preg er ofte etablert som interkommunale selskaper (IKS). Staten kan ikke være deltager i et IKS. I forhold til samhandlingsreformen vil det på ulike vis være aktuelt å etablere avtaler om samarbeid med Vestre Viken HF/Kongsberg sykehus. Legevaktsamarbeid er en av disse samarbeidsområdene. IKS er dermed ikke aktuell selskapsform for legevaktsamarbeidet. Interkommunalt selskap etter aksjeloven gir ikke kommunestyrene den eierstyring som er nødvendig i forhold til tjenester i et legevaktsamarbeid eller andre samarbeid innen helse og omsorg. Samkommunemodellen gir kommunene mulighet til å etablere en interkommunal enhet som styres i fellesskap. Det er pr i dag opprettet to samkommuner i Norge. Modellen anses ikke egnet i sammenheng med tiltak rundt samhandlingsreformen i vårt område. 8.1.Vertskommunemodellen Ved samarbeidsområder med klar regelstyring og behov for særskilt kompetanse i spesifikke faglige skjønn er administrativt vertskommunesamarbeid en egnet selskapsform mellom kommuner. Dette er en etablert og kjent samarbeidsmodell mellom kommunene i dag. For legevaktsamarbeidet og kommende samarbeidsprosjekter innen helse og omsorg er vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28 flg. den aktuelle modell for videre

16 samhandling. Dette er også i tråd med tilsvarende prosesser som pågår i forhold til Samhandlingsreformen i Norge forøvrig. Etablering av en Samarbeidsavtale mellom kommunene for legevaktsamarbeid vil være en del av prosessen. I denne samarbeidsavtalen inngår de punkter som er nevnt i 28 e, herunder legenes vaktlister og økonomisk oppgjør mellom samarbeidskommuner og vertskommune. 9 Saksgang 1) Rådmannsutvalget (styringsgruppa) vurderer løsningsskissen 22. november etter at ordførerutvalget har blitt informert om skissen den 8. november. 2) Saken gjøres klar for politisk behandling i kommunene 1. kvartal 2012 som egen prosjektplan. 3) Vertskommunemodellen med forslag til samarbeidsavtale legges inn som del av prosjektplanen. 4) Prosjektgruppa tar initiativ til oppstart av bedre samhandling med ambulansetjeneste og etablering av telemedisin 5) Legevaktsamarbeidet forutsetter en samlet oppslutning fra Numedalskommunene om prosjektplanen. 6) Prosjektgruppa legger i løpet av 2012 fram sin plan for kommunenes oppfølging av øyeblikkelig hjelp og observasjonssenger..

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden høsten 2011 til høsten MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden høsten 2011 til høsten Fakta: Det skal velges et råd på 5 medl. med vararepr. To av medlemmene er politisk valgt m/vararepr. De to pensjonistforeningene velger hver sin representant m/vararepr. Et medlem m/vararepr. velges av Handicaplaget. Siste periode har følgende repr. vært politisk valgt: Repr.: Vararepr.: AP Evelyn Haugan 1. Halvard Bjørnsrud (H) 2. Arild Hellekleiv (Ap) SP Halvor Haug 1. Eli Hovd Prestegården (Sp) 2. Petter Undebakke (Sp)

18 Behandling Kommunestyret : Saken ble utsatt. Vedtak Kommunestyret : Saken ble utsatt.

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap Kommunestyret /11 Saken gjelder: Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger. Fakta: I følge Hovedtariffavtalen for kommunalt tilsatte, skal det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger/lønnsvurderinger mellom kommunen som arbeidsgiver og lokale arbeidstakerorganisasjoner. Forhandlingene gjennomføres på 2 nivå: Alle ansatte med unntak av rådmannen og hans ledergruppe: Her er rådmannen delegert fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og inngå bindende protokoller, jfr. K.sak 71/2002. Rådmannen og rådmannens ledergruppe: Kommunens forhandlingsutvalg består av formannskapets medlemmer, med ordfører som forhandlingsleder. I tidligere perioder besto kommunens forhandlingsutvalg av valgte repr. fra formannskapet.

20 Som en del av valgene som foretas høsten 2011, vil det også være tid for å vurdere/drøfte sammensetning og evt. valg til kommunens forhandlingsutvalg. Saken legges fram uten forslag til innstilling. Saksdokumenter: Kopi av kommunestyresak 71/02.

21 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : Q65 Saksmappe : 2004/1839 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Geilo Lufthavn Dagali - Salg av aksjer. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Nore og Uvdal eier 1725 aksjer (av totalt 9000) i Geilo Lufthavn Dagali. Det er gitt fullmakt til formannskapet å selge aksjene og det er mottatt tilbud fra Hol kommune, jfr vedlagte dokument. Rådmannen har vært i kontakt med rådmannen i Hol kommune og det er nå bedt om en formell behandling av henvendelsen. Vurdering Det antas at hensikten om å selge aksjene står fast og at ytterligere bakgrunnsinformasjon neppe er nødvendig. Til det framlagte tilbudet fra Hol kommune bemerkes: 133 kroner pr aksje vil gi en sum på kroner. Det ansvarlige lånet på 1.3 millioner kroner anses slettet fra før og er ikke aktivt i Nore og Uvdal kommunes regnskap. Framtidig driftstilskudd kan fra rådmannens side ikke vurderes som en hensiktsmessig videreføring når aksjene er solgt. Rådmannen har hittil ikke oppfattet prisen som det eneste avgjørende for vedtaket om salg i Nore og Uvdal kommune og ser få holdepunkter for at det kan bes om vesentlig høyere prising av aksjene. Avslutning av ordningen med faste årlige tilskudd kan derimot ses som en mer absolutt forutsetning.

22 Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til Hol kommunes tilbud om kjøp av aksjer i Geilo Lufthavn Dagali. Til tilbudet bemerkes: Den foreslåtte prisen på 133 kroner pr aksje kan aksepteres. Vilkåret om sletting av ansvarlig lån stort 1.3 millioner kroner aksepteres. Årlig driftstilskudd kan ikke videreføres etter at eventuelt salg er realisert. Behandling Formannskap : Rådmannen presiserte at det er kommunestyret som må godkjenne et evt. salg. Unntaket fra offentlighet er gjort med hjemmet i Offentleglova ledd. Saken fremmes til kommunestyret i novembermøtet Rådmannen vurderer mulighetene for større åpenhet i saken. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak Formannskap : Det vises til Hol kommunes tilbud om kjøp av aksjer i Geilo Lufthavn Dagali. Til tilbudet bemerkes: Den foreslåtte prisen på 133 kroner pr aksje kan aksepteres. Vilkåret om sletting av ansvarlig lån stort 1.3 millioner kroner aksepteres. Årlig driftstilskudd kan ikke videreføres etter at eventuelt salg er realisert.

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.09.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - Kåre

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 60-67 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Orienteringer: Kommunestyresalen, Rødberg 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll IKA KONGSBERG Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Representantskap for IKA Kongsberg Møteprotokoll Møtedato: 29.04.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Møtested: Quality Grand Hotel Kongsberg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 07.04.2010 Kl 16:00 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013. Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland. E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune.

Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013. Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland. E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune. Rapport Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg 13.3.2013 Prosjektleder: Ole-Bjørn Herland E-post: ole-bjorn.herland@kongsberg.kommune.no Les mer om prosjekt Helseløft i kongsbergområdet på www.kongsbergregionen.no

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG 06.09.2017 kl. 09:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 4 Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2013/188-2 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 61-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.11.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 14:45 19:00 Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.07.2016

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.07.2016 SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.07.2016 Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Eldreråd Møtested: Eikertun, 3300 Hokksund Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Eldreråd Møtested: Eikertun, 3300 Hokksund Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: Eikertun, 3300 Hokksund Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG 29.04.2016 kl. 12:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer