FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no"

Transkript

1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av Kunnskapsbarnehagen Espira. Barnehagen ligger i et flott boligstrøk på Vinderen og har kort vei til både by og natur. Bydelen grenser til Nordmarka som inviterer for flotte naturopplevelser og fantastiske turer. Vi har pr. tiden 8 avdelinger, hvorav 3 avdelinger med 18 barn fra 3-6 år, 1 avdeling med 14 barn fra 2-4 år og 4 småbarnsavdelinger med 9 barn fra 1-3 år. BARNEHAGEN VÅR Vår flotte nybygde barnehage består av to hus; et nybygg og en gammel restaurert villa. Tomten er på hele 7 mål og gir varierte utfordringer til store og små. En del av tomten er «friareal», og vil dermed ikke ha plassmonterte lekeapparater. Her er det imidlertid en paviljong, store grøntareal, kunst, epletrær og etter hvert også en kjøkkenhage. Barnehagen har kort vei til sentrum og kort vei til Holmenkollen med flotte turområder. I tillegg er det fine turområder i umiddelbar nærhet i området rundt barnehagen. KONTAKTINFORMASJON Epost: eller Hjemmeside: Telefon: Besøksadresse: Holmenveien 19 PERSONALET Styrer: Isabel Mortensen Assisterende styrer: Lene Brekken HVA ER EN ÅRSPLAN? Gjennom Barnehageloven forplikter alle barnehager seg til å skrive en årsplan. Samme lov sier også noe om hvilke tema man må belyse. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i barnehagen, og hvordan vi jobber med barna for å virkeliggjøre målene våre. Den skal synliggjøre hvilke tanker, visjoner og holdninger barnehagen står for. Ut i fra årsplanen lager vi prosjekter og tidsavgrensede planer. Holmenveien barnehage Espira vil til en hver tid har to årsplaner, vi vil ha en som ligger ute på og en som ligger ute på Oslo kommune sine sider. Disse vil inneholde mye av de samme elementene, men progresjonsplanen til de ulike fagområdene (lekespirene) vil dere finne på 1

2 NYTTIG Å VITE Levering/henting Barnehagen åpner kl og stenger kl Det betyr at barnet må hentes i god tid før vi stenger hvis dere ønsker å prate med de voksne som er på jobb. Det er viktig å respektere barnehagens åpningstider og vi anbefaler å hente senest kl.16.45, slik at man rekker å kle på barnet og pakke sammen sakene. Hvis barnet skal hentes av noen andre enn foreldrene må barnehagen få beskjed om dette. Vi kan ikke gi barnet fra oss til ukjente dersom vi ikke har fått beskjed. Personer dere har skrevet ned på opplysningsskjemaet anser vi også som godkjente av dere til å hente. Fravær Gi beskjed innen kl dersom barnet ikke kommer i barnehagen, dette er for at vi skal kunne planlegge dagen vår. Syke barn Barnehagens smittevernsrutiner skal følges for å unngå smittespredning. Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen. Barna skal ha en feberfri dag før de kommer tilbake. Om barnet er i for dårlig form til å kunne gjennomføre en aktiv barnehagedag må barnet holdes hjemme. Diarè og oppkast er veldig smittsomt og barn som har dette skal holdes hjemme og være symptomfrie i 48 timer for de kommer i barnehagen. Se også for tips om når barnet bør holdes hjemme. Medisinering av barn Vi medisinerer i hovedsak ikke barn i barnehagen. Hvis barnet må medisineres i løpet av barnehagehverdagen må et medisineringsskjema fylles ut og signeres av foreldrene og personalet. Klær Det er viktig at alle merker alle klær slik at om noe blir borte kan det returneres til rette eier. Det er også foreldrenes ansvar å passe på at barnet har det utstyret det trenger for å kunne trives både ute og inne. Spør personalet hvis dere har noen spørsmål, de sitter inne med mange gode tips og råd. Bleier Foreldrene har ansvar for å kjøpe inn bleier, og sammen med personalet passe på at det til enhver tid er nok. Vi ønsker ikke at barna har «up & go» bleier i barnehagen. Betaling Betalingen skjer månedlig, med betalingsfri mnd i juli. Alle spørsmål knyttet til oppholdsbetaling må skje via bydelen/ opptakskontoret. Bursdager Bursdagen blir feiret på den avdelingen barnet går på. Vi markerer bursdagen ved å henge opp flagg, barnet vil få en krone og det vil holdes en bursdagssamling der bursdagsbarnet er i fokus. Foreldrene står fritt til å ta med noe godt denne dagen, vi oppfordrer til å ta med mat til lunsj eller sunne desserter fremfor kake, da vi ønsker å ha fokus på sunt kosthold i barnehagen vår. 2

3 Rådfør dere gjerne med personalet. Invitasjon til bursdager skal ikke forekomme i barnehagen, og vi oppfordrer foreldre til inkludering ved feiring av barnas bursdager. Oppmøte på turdagene En dag i uken skal avdelingen på tur. Det er viktig at dere foreldre følger med på når oppmøtet skal være denne dagen. Skal avdelingen på lang tur kan det hende de vil dra allerede kl og da må alle barna være på plass i god tid før dette. SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse kan ses på som en paraplyferdighet for alt som skal foregå i barnehagen. I omsorg lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse.sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner og utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelser. DANNING, OMSORG, LEK OG LÆRING Danning «I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.» (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, s.15) Danning skjer i samhandling og i samspill med andre. Og det handler om å få barna til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap og lære seg «spillereglene» for hvordan det skal fungere i det miljøet det befinner seg i. Omsorg Omsorg kan være så mye, og bety ulike ting for ulike barn. Det kan være alt fra et fang å sitte på når man er lei seg, til å bli sett og lyttet til. Å tilpasse omsorgen til hvert enkelt barn er vår jobb, og barna hos oss skal vite at de skal få den omsorg de har behov for, når de har behov for den. God omsorg handler om gode relasjoner, og her i barnehagen skal de voksne være gode rollemodeller for hvordan vi skal vise omsorg for- og ta vare på hverandre. Lek og læring «Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling.» (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, s.16) Leken er barnas arena og det er her barna bearbeider sine inntrykk og prøver å forstå verden og omgivelsene sine. Får å kunne delta i det sosiale livet i barnehagen må du kunne leke, og her finnes det mange koder og regler som må læres. Å leke handler ikke bare om å være sosial og samhandle med andre, men også om å kunne leve parallelt med den virkelige verden der ingenting er ekte, alt er på liksom og alt kan prøves ut. Av den grunn skal leken ha stor plass i barndommen og i barnehagen. 3

4 I leken skjer det mye læring og derfor må disse sees i en sammenheng. Vi kan se motorisk læring, kognitiv utvikling, utvikling av sosial kompetanse og ikke minst tilnærmer og bearbeider barna all kunnskap de har erfart, i leken. Vår oppgave blir gjennom å utforske og samtale, skaffe barna de kunnskapene de trenger, og oppmuntre til nysgjerrighet og undring. SATSNINGSOMRÅDE Ikke ferdig utarbeidet. MÅL FOR BARNEHAGEÅRET Målet for vårt første barnehage år, er å skape en god hverdag for barna som går i vår barnehage. Vi skal gi dem en fantastisk start på livet. For å oppnå dette, skal vi tilby barna voksne som gir dem trygghet og omsorg. Barna skal få være deltakere i et meningsskapende og inspirerende miljø, der demokratisk tenkning ligger til grunn, altså skal barna få være med på å bestemme hvordan deres dag her i barnehagen skal være. For at barna skal ha det optimalt hos oss, er det viktig at vi lager gode rutiner som er med på å bidra til en trygg og forutsigbar hverdag. Det er klart at vi som nyoppstartet barnehage vil bruke den første tiden på å bli kjent med barna, med foreldrene og med hverandre, men parallelt med dette vil rutinene være i fokus fra første dag. Vi vil skape en solid grunnmur å bygge barnehagen vår på. SPIREPORTALEN Spireportalen er Espiras eget digitale kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og barnehagen. Gjennom en felles portal kan barnehagepersonalet oppdatere foreldrene på hvordan barna deres har det i barnehagen. Vi legger til rette for at foresatte lett skal kunne komme i kontakt med oss, enten det er digitalt, eller gjennom den vanlige kontakten vi har med foreldrene ved henting og levering av barnet i barnehagen. I Spireportalen har foreldrene blant annet tilgang til alle de pedagogiske planene som gjelder for sitt barn, og kan lese rapporter og se bilder fra de ulike aktivitetene barnet har deltatt på. Dette gir en god informasjonsflyt mellom barnehagen og hjemmet. Spireportalen forventes innført i Holmenveien fra januar PEDAGOGISKE PLANER Vi har mange ulike pedagogiske planer i barnehagen. Disse planene foregår parallelt med hverandre, men rommer allikevel de samme tingene. Vi har de langsiktige overordnende årsplanene våre, som sier noe om hvordan vi skal drive barnehagen vår og hvilke rammer den skal drives innenfor. Så har vi de mer kortsiktige planene på avdelingene, som har fokus på tema- og prosjekt arbeid. Disse kortsiktige planene skal knyttes opp mot satsningsområdet og de pedagogiske rammene som er satt gjennom Rammeplanen og barnehagens årsplan. 4

5 FORELDRESAMARBEID «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven 1. Formål, 1.ledd) Foreldre og personalet har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vi ønsker en god daglig dialog med foreldrene våre, møtene ved levering og henting (garderobe situasjonene), verdsettes høyt hos oss og er en viktig del av hverdagsrutinen vår. God kommunikasjon mellom de voksne i barnehagen og foreldrene sender gode signaler til barnet om at her er det trygt å være, og samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrenes meninger og innspill er viktig for oss, og avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss og stadig bli bedre. Derfor er FAU og SU viktige distanser for dette samarbeidet. I Barnehageloven 4. står det: «For å sikre samarbeid med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg». Foreldrerådet (altså alle foreldrene i barnehagen) vel ger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU og SU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. Vi har også brukerundersøkelser, foreldremøter og foreldresamtaler som skal bidra til et godt samarbeid, og gi dere som foreldre mulighet til å komme med innspill, forslag og ønsker, som vi skal møte og ta på alvor. Foreldremøte Det arrangeres to foreldremøter i året, ett på høsten og ett tidlig på våren. Det første møtet vil hovedsakelig ha fokus på de pedagogiske planene for året, og de pedagogiske planene for avdelingen. Det vil også være litt informasjon om barnas hverdag og en del praktisk informasjon. På dette møtet vil det også velges ut en FAU representant og vara til foreldreutvalget. Foreldremøtet på våren vil vi komme tilbake til. Foreldresamtaler Alle foreldre skal tilbys to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. I denne samtalen skal det legges vekt på barnets trivsel og hvordan det har det i barnehagen, samt barnets utvikling, mestring og eventuelle utfordringer. Det vil holdes en samtale på høsten, hvor det fokuseres på tilvenning og trivsel, og en på våren der vi ser på barnets progresjon gjennom året. Det er selvfølgelig lov å be om ytterlige flere samtaler om man ønsker dette. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» (Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning) Medvirkning handler om å få delta og om å få bidra, og alle barna i barnehagen skal bli både sett og lyttet til. De store barna vil medvirke ved hjelp av språk og direkte innspill, mens de minste krever at de voksne følger med på den nonverbale kommunikasjonen og observerer hva barna foretrekker av aktiviteter, og hva de er opptatt av i hverdagen sin. 5

6 Barna skal få delta gjennom samlingsstunder og generelt i hverdagen. Barna skal også få være med å evaluere aktivitetene sammen med de voksne slik at vi stadig tilpasser oppleggene våre til de barna vi har på avdelingen til en hver tid. Medbestemmelse handler om å delta i beslutningsprosessene, få være med på bestemme hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Altså vil medbestemmelsen inngå som en del av medbestemmelsen. HVORDAN KAN VÅRT FYSISKE MILJØ FREMME BARNAS UTVIKLING Vi vil komme tilbake til dette når vi har begynt å ta bygget og uteplassen i bruk. HVORDAN JOBBER VI FOR ET INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Det skal være rom for å være forskjellige og ulike, og det unike skal settes høyt og verdsettes. Barna skal oppleve at de hører «hjemme» i det miljøet de ferdes i, og at de er en del av et større fellesskap. Vi trenger alle å kjenne at vi passer inn og alle mennesker, også barna, har et genuint ønske om å bli likt og anerkjent for den de er. Dette skal vi sørge for at barna hos oss opplever, de skal kunne være seg selv og føle seg likt. Det skal føles godt å komme i barnehagen hver dag. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal kontinuerlig vurderes og evalueres, og nødvendige endringer skal gjøres slik at vi hele tiden forbedrer og utvikler oss. Når vi planlegger temaer eller prosjekter skal disse kunne gjenspeiles i barnas interesser og innspill, samtidig som vi skal ha vært innom alle fagområdene i løpet av barnehageåret. Vi dokumenterer arbeidet vårt og barnas hverdag gjennom bilder på spireportalen, ting vi henger opp på veggene våre, gjennom dags rapporter og de pedagogiske planene vi legger for uka/måneden. Når vi skal vurdere arbeidet vårt trenger vi innspill fra de involverte, altså bør tilbakemeldingene kommer fra både barna, fra foreldrene og fra personalet. Dette for å kunne se det hele bildet. Vi setter barnas tilbakemeldinger høyest, da dette er våre viktigste brukere, men vi setter også stor pris på tilbakemeldinger fra dere foreldre, og lar brukerundersøkelsen være ledende når vi skal vurdere og forbedre arbeidet vårt. 6

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer