Å rsplan 2018/2019. Om barnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å rsplan 2018/2019. Om barnehagen"

Transkript

1 Å rsplan 2018/2019 Om barnehagen Barnehagen Småtroll er en privat barnehage som eies og drives av fagforeningene i Rana blad og Nasjonalbiblioteket avdeling Rana. Barnehagen hadde oppstart i Barnehagen ligger sentralt til, med nærhet til et mangfold av naturperler som Klokkerhagen, Mjølanstranda og Selforslia. Barnehagen består av to avdelinger med til sammen 76 barn: Karius & Baktus som er småbarnsavdeling, og Trollongan som er avdelinga for barna mellom 3 og 6 år. Barna er i store deler av dagen delt inn i alderslike grupper. Hver gruppe har faste voksne. Vi ønsker at alle barn skal oppleve å få utfordringer og innhold tilpasset sin alder og utvikling, og erfarer at vi gjennom aldersinndelte grupper bedre kan oppnå dette, samt sikre Rammeplanens krav til progresjon i de ulike fagområdene. Vi mener at ved å jobbe på denne måten har vi større mulighet til å se det unike ved hvert barn, og hva som gir mening. Samtidig får barna være sammen med samme gruppa fra de starter til de slutter.

2 Styringsdokumenter Lov om barnehager ( ) og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ( ), danner grunnlaget for de verdier, mål og innhold vi jobber etter. Barnehagens årsplan viser vårt hovedfokus dette året. Viktige verdier i Barnehagen Småtroll Barns medvirkning, delaktighet og demokrati Når barn får ta del i demokratiske prosesser får de oppleve og erfare å være et tenkende og handlende subjekt, i lys av å være seg selv. Medvirkning handler om hvordan mennesker er en del av fellesskapet og hvordan vi med våre meninger, uttrykk og ytringer påvirker og tilpasser oss omgivelsene. Disse verdiene påvirker/ styrer hvordan vi jobber i vår barnehage. Vi som pedagoger må hele tiden reflektere og evaluere egen rolle. Hvem er vi som pedagoger og hvordan påvirker vi barnas prosesser? Vi har samlet våre verdier i en visjon som vi mener viser til essensen av verdiene våre: Modige barn, i dag og for fremtiden Kreativitet Omsorg Mot For oss handler ikke modighet om å hoppe høyest eller om være tøffest. Modige barn for oss er barn som er kreative, som viser omsorg og mot. Kreative nok til å tenke nye tanker og være nysgjerrige på omverden. Omsorgsfulle nok til å bry seg om andre og til å kunne samarbeide, og modige nok til å ta egne valg og stå for dem. Modige barn har tro på seg selv. Ut fra vår definisjon hører modige barn tett sammen med det å være en demokratisk medborger. Visjonen vår kan på mange måter sies å være målet vårt. Det er også svaret på hvorfor vi velger den pedagogikk vi gjør, hvorfor vi tar de valgene vi gjør og hvorfor vi synes at det å arbeide med barn er det viktigste vi kan tenke oss.

3 Vårt pedagogiske arbeid Vårt pedagogiske arbeid springer ut av våre verdier og vår visjon. Hvordan jobber vi? Hvordan sikrer vi at barna i barnehagen har reell medvirkning i sin egen barnehagehverdag? Tar vi demokratiske valg? Hvordan blir barna i Barnehagen Småtroll modige? Vi lar oss inspirere av Reggio Emilia pedagogikken sin filosofi og praksis i vårt arbeid. Pedagogikk for oss er en interaksjon mellom barnet, den voksne og det pedagogiske miljøet vi oppholder oss i. Det krever tilstedeværende voksne, som lytter og sanser med hele seg. Som inspirerer og motiverer. Voksne som gir barn impulser, ikke ferdige svar. Det fysiske miljøet vi tilbyr barna skal innby til utforsking og undring. Det skal være møteplasser der barna kan møtes om det felles tredje. Vi ønsker å gi barna et mangfold av materialer og verktøy til uttrykk og inntrykk. Barn er ulike, de uttrykker, lærer og erfarer verden på sin helt unike måte. Når vi gir rom og tid til fordypning og skapende virksomhet gir vi også rom for at barns hundrespråklighet får leve. Vår viktigste arena for barns læring og utvikling er leken. For oss er god lek lik kvalitet. Leken er med på å stimulere alle sider av barns utvikling. Det gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitivt, moralsk og motorisk utvikling. I lek lærer barna seg selv og omverden å kjenne, både sosialt og fysisk. Det er likevel viktig å understreke at lekens egenverdi er det viktigste. Leken er for barna først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt og meningsfullt, noe barna gjør av egen fri vilje, på eget initiativ. Kort sagt kan man si at ikke all læring er lek, men all lek er læring. For barn er lek selve livet og leken skal derfor alltid ha en fremtredende plass i vår barnehage. Fysisk aktivitet og naturopplevelser har i mange år vært satsningsområder hos oss. Det er for oss en viktig innfallsvinkel i arbeidet mot modige barn. Gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser får barna utfordringer og muligheter for å tøye egne grenser. Barn lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslig aktivitet, og naturen er en utømmelig kilde til utforsking, kreativitet, læring og fysisk aktivitet

4 Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon er også en viktig del av hvordan vi tenker pedagogikk. Dokumentasjon av vår praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer og diskuterer rundt den. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan vi se hva barn er opptatt av, for å forstå deres strategier for læring og for å drive det pedagogisk arbeidet fremover. Det er vårt viktigste verktøy for evaluering og planlegging av videre pedagogisk arbeid. Det hjelper oss også å kunne sikre progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Det blir lettere å se den røde tråden gjennom barnas barnehageliv, fra de starter som 1- åringer til de går ut av barnehagen som skolestartere. Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling defineres slik: «En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» I 2017 startet vi prosessen med å sette oss inn i begrepet bærekraftig utvikling, et begrep som har vært både viktig og riktig for oss. Sist barnehageår bestemte vi oss for å jobbe med det i hele barnehagen og i vårt pedagogiske arbeid. Temaet da var «Vi tar vare på» i et miljøperspektiv, vi hadde da altså mest fokus på naturen i arbeidet med bærekraftig utvikling. Temaet ga grobunn for masse spennende refleksjoner og vi ser over hele huset at det har skapt et engasjement og en holdningsendring. Vi har satt oss i en dypere relasjon til

5 naturen og til kloden vår, vi ønsker å ta vare på den. Vi ser at barna er enda mer oppmerksomme på det som skjer i naturen, fra den lille billa på bakken, til fuglene som flyr utenfor vinduet. De reflekterer over naturens behov og hvordan vi som mennesker kan ivareta dem gjennom å ta vare på omgivelsene våre. Ved at barna får være i naturen, oppleve, oppdage, undersøke og samtale om naturen, er det med på at barna får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Barna skal få være med å påvirke og medvirke og på den måten ta ansvar for framtida og en bærekraftig utvikling. «Ingen vil beskytte det de ikke bryr seg om, og ingen vil bryr seg om det de aldri har opplevd». David Attenborough For oss blir det derfor naturlig å fortsette den stien vi allerede har begynt å gå og fordype oss enda mer i denne verdien. Bærekraftig utvikling kommer til å være et av våre viktigste fokusområder også dette året, og vi kommer til å snakke om og fordype oss i flere aspekter innenfor dette. «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn» - Rammeplanen for barnehagen 2017

6 Digitale verktøy Digitale verktøy er noe vi har jobbet noe med i barnehagen tidligere. I år ønsker vi i personalgruppa å sette oss enda bedre inn i bruken av digitale verktøy og hvordan vi kan bidra til at barn får digital kompetanse. Digitale verktøy og teknologi er en stor del av dagens samfunn. Det gjør at digital kompetanse er en viktig kompetanse. Med digital kompetanse mener vi ferdigheter, kompetanse og kreativitet til å bruke de digitale verktøy. Digital kompetanse handler også om å ta beviste valg og å være kildekritisk og om å ha gode holdninger. Det er fort å se for seg at digitale verktøy gir passive barn. Vi tenker at det vi ønsker å formidle handler om å ta bort fokuset fra å være passive brukere av digitale verktøy til å bli aktive produsenter. Det betyr at vi utforsker hypoteser, undersøker og skaper utrykk. Og det som kanskje er aller viktigst, vi gjøre det sammen! Det er også viktig å presisere at det ikke handler om å digitalisere barns verden, men om å gi barn enda et språk. På lik linje med fargestifter, leire, saks eller tursekk så er de digitale verktøyene noe som skal brukes når det er hensiktsmessig. «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske skal dette støtte opp om barns læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte» - Rammeplanen

7 Mangfold En viktig verdi for oss i barnehagen er mangfold og ulikhet som en ressurs. Hos oss skal alle delta, bidra, synes og høres. Vi er mange barn og voksne med forskjellig i ryggsekken. Vi tenker at det er rikdom det. Vi kommer fra forskjellige familier og forskjellige kulturer. Noen kommer fra familier med mange barn, noen fra familier med et barn. Noen har flere hjem, noen har familie i et annet land. Noen prater et annet språk hjemme, vi har forskjellige hudfarge og vi har ulike bakgrunner. Et stort mangfold som sammen er oss i Barnehagen Småtroll «Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.» - Rammeplanen Tema «Det lille i det store» Også i år vil vi jobbe med et felles tema i hele barnehagen. Felles tema og felles fokus er noe som samler barn og voksne. Det skaper en felles historie og et felles oss- vi i Barnehagen Småtroll. Temaet blir den overordna innholdsrammen, hvordan hver enkelt gruppe jobber med temaet vil bli ulikt utfra alder og barns interesser og forutsetninger. Temaet i år blir «Det lille i det store». Vi tenker at temaet kan romme flere ting. Hvem er jeg og hvilke spor setter jeg på vår klode? Noen ganger er det lett at man tenker at vår lille innsats her i lille Norge, i lille Mo i Rana, i en enkelt barnehage på Sagbakken ikke er mer en dråpe i havet. Vi tenker at den dråpen er viktig, at den kan gi ringvirkninger som langsiktig fører til viktige endringer. Hver og en av oss er viktig på flere arenaer i samfunnet. Skal det skje forandringer, må vi endre holdninger.

8 Helsefremmende barnehage Barnehagen er en helsefremmende barnehage, og vi har fokus på fysisk og psykisk helse i alt vi gjør. Vi jobber i tråd med Rammeplanen og egne verdier for å utjevne sosiale forskjeller, forebygging av mobbing og for at hvert enkelt barn skal oppleve trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Tilvenning Å starte i barnehagen er for mange barn den første gangen de skal fungere i en sosial setting uten foreldrene tilstede. Det er barnas første løsrivelse. Det kan være litt skummelt for både liten og stor. Noen finner seg til rette med en gang, andre trenger litt lengre tid på å bli trygge. Trygghet og tillitt er derfor to viktige markører for oss. Det skal være trygt å være i barnehagen. Barna skal komme i barnehagen å kjenne at her er det godt å være. Her er jeg en del av felleskapet og jeg er viktig! Når barn er trygge og trives vil de utforske og utvikle seg. Fordi barn er så forskjellige finnes det ingen fast oppskrift på hvordan tilvenningen skal foregå. Dialog med foreldrene er derfor det viktigste, slik at vi sammen kan finne den beste måten for hvert enkelt barn. Overgang barnehage- skole Vi er opptatt av at det siste året i barnehagen skal være fylt av opplevelser og utfordringer. Vi mener at vi gjennom de tingene vi vektlegger vil barna få mye viktig med seg på veien videre i livet i form av mot, selvstendighet og empati. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (Rammeplan for barnehagen, 2017) Rana kommune har utarbeidet en plan for overgangen mellom barnehage og skole som vi følger. Den heter «Da klokka klang». Dere kan lese planen og målsettingen med den på Rana kommune sine hjemmesider,