PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012"

Transkript

1 PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER med årsplan for skoleåret 2009/20010, organisering og rutiner for arbeidet UTDANNINGSAVDELINGEN Vest-Agder Fylkeskommune Mai

2 2 FORMELL FORANKRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FORSKRIFTEN Opplæringslova 3-6: Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter 3-8 eller 4-6. Departementet gir forskrifter om oppgåvene til oppfølgingstenesta (forskrift 13-1 til 13-4) Kommentar til 3-6: Føresegna inneber i hovudsak ei vidareføring av gjeldande rett. Etter gjeldande rett skal fylkeskommunen ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1, noko som inneber eit pålagt ansvar for fylkeskommunen fram til ungdommen er om lag 21 år. Fylkeskommunens oppfølgingsteneste skal ikkje utvidast tilsvarande utvidinga av ungdomsretten, jf. 3-1 tredje ledd. Mål, målgruppe, oppgaver og samarbeid Forskrift til opplæringslova 13-1 Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som tilhører målgruppa, jf. forskrifta 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing. Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå innanfor videregåande opplæring. Oppfølgingstenesta skal også arbeide for å redusere fråfallet fra videregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingtenesta i grunnskolen og videregåande opplæring Målgruppa for oppfølgingstenasta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til videregåande opplæring, og som det aktuelle skoleåret a. ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller b. avbryt slik opplæring, eller c. ikkje er i varig arbeid, eller d. har tapt retten som følgje av vedtak om bortvisning med heimel i opplæringslova 3-8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt i samsvar med opplæringslova Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta sørgje for a. å ha oversikt over målgruppa definert i forskrifta 13-2 b. at det blir teke kontakt med kvar enkel ungdom i målgruppa c. at alle i målgruppa får tilbod om rettleiing d. at alle i målgruppa får tilbod i samsvar med forskrifta 13-1 e. å ha oversikt over aktuelle tilbod for målgruppa f. å følgje opp ungdom som har teke imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta.

3 Samarbeid og samordning Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå ulike instansar. Aktuelle instansar for samarbeid er særleg grunnskolane og dei vidaregåande skolane og rådgivarane der, den pedagogisk-psykologiske tenesta, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, arbeidsmarknadsetaten og sosial- og helseetaten. PLAN FOR PERIODEN ORGANISERING AV OPPFØLGINGSTJENESTEN Fylkesutdanningssjefen er formell leder av oppfølgingstjenesten i Vest-Agder. Oppfølgingstjenesten er knyttet til inntaksseksjonen ved seksjonsleder og, i tilegg er det 11 fordelt på fylkeskommunens videregående skoler. OT-leder/koordinator skal sørge for at oppfølgingstjenesten er operativ i hele fylket, og at kvaliteten, den daglige driften og strategiutvikling i forhold til målene er i samsvar med lover og forskrifter. OT-leder/koordinator har ansvar for at samarbeid med eksterne etater blir ivaretatt i samsvar med gjeldene inngåtte avtaler. OT-leder/koordinator skal sørge for at inngåtte samarbeidsavtaler evalueres og oppdateres om nødvendig. OT-koordinator samarbeider med OT-rådgiverne også når det gjelder ajourhold, overføring av data, rapportering og opplæring/bruk av dataverktøyet OTTO. OT-koordinator gjennomfører jevnlig ajourhold med kvalitetssikring av OTTO-basen. Dette gjøres i samarbeid med aktuelle OT-rådgivere. IT seksjonen ved sentraladministrasjonen har ansvar for installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataverktøyet OTTO. OT-rådgiver(ne) rekrutteres fra rådgivergruppen. Utdanningsavdelingen avgjør hvem som skal ha funksjonen som OT-rådgiver. Rektor har personalansvar for OT-rådgiver(e) ved egen skole. Rapportering Det rapporteres 2 ganger i året til Utdanningsdirektoratet, 15. januar og 15. juni. Dette gjøres også internt, til media og politikere for å belyse ungdommens aktivitet. Ved rapporteringstidspunktet tas det ut en oversikt over samtlige ungdommer i OTTO. Det legges vekt på kontroll av følgende: Status og fremdrift for oppfølging av ungdommer i OTTO Aktiv oppfølging og registrering av hendelser er krysset av Antall ungdommer i basen

4 4 SATSINGSOMRÅDER 1. Forebyggende arbeid, eks. Risk - detektoren 2. Videreutvikling og implementering av rutiner og retningslinjer 3. Egenevaluering 4. Samarbeid med NAV. 5. Kompetanseutvikling 1. Forebyggende arbeid Oppfølgingstjenesten prioriterer forebyggende arbeid mot bortvalg Oppfølgingstjenesten intensiverer det forebyggende arbeidet gjennom å drive planlagt formidling av erfaringer om drop-outs til kontaktlærere i grunnskolen og videregående skole. Oppfølgingstjenesten fokuserer på forebyggende arbeid overfor elever i videregående skole gjennom skolens systemarbeid og kompetanseutvikling (KODE: ELEV) Den ideelle situasjonen for oppfølgingstjenesten er at både de videregående skoler i fylket og lærebedriftene fungerer så bra at ingen ungdommer avbryter opplæringen på grunn av læringsmiljøet. OT- rådgivers betydelige innsikt i og erfaring med ungdom som avbryter opplæringen må i større grad formidles til nøkkelpersonell både i skole og lærebedrift. Dette må føre til at det opprettes faste møteplasser (forum) for OT- rådgiver(e) og nøkkelpersoner i skole og bedrift. Målsettingen er kvalitetsutvikling gjennom - erfaringsutveksling - rutiner/retningslinjer - kompetanseutvikling Dette er prøvd ut i samarbeidsprosjektet med Kristiansand kommune, skoleåret 2007/2008 og 2008/2009 (MMM-prosjektet). 2. Rutiner og retningslinjer implementering, utprøving og videreutvikling Ungdom med rett som ikke søker videregående opplæring eller annet, som takker nei til plass eller ikke møter til tildelt plass registrerer ungdommene for denne målgruppen (KODE: OTUK) De ungdommer som svarer positivt på tilbud om veiledning, overføres til lokal OT-rådgiver (KODE: OTOV). De resterende ungdommene overføres også til lokal OT- rådgiver. (KODE: OTUK) All ungdom blir kontaktet via brev, telefon eller e- mail av OT- rådgiver. I januar får all OT ungdom tilsendt brukernavn og passord for å kunne søke på skoleplass. OT- rådgiver gir ungdommene veiledning i søkeprosessen. Ungdom med opplæringsrett som ikke går ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder registreres av /OT-rådgiver. Alle institusjonsungdommer, som ikke tilhører vårt fylke, registreres også i OTTO, og blir påført OT- rådgiver og får hjelp ved innsøking til v.g.skole.

5 5 Ungdom med rett som avbryter opplæringen i skole Etter samtale med faglærer, kontaktlærer og rådgiver sendes skjemaet Melding om elev som avbryter skolegang til lokal OT- rådgiver med kopi til utdanningsavdelingen, elev og skolen. registrerer ungdommen i OTTO, og blir så overført til OT- rådgiver som følger opp saken (KODE: OTOV) Overgang videregående skole - lærebedrift Ungdom som sier nei-takk til læreplass og nei-takk til skoleplass overføres til OTTO (KODE: OTUK) Lærling/lærekandidat med rett som står i fare for å avbryte læreforholdet i bedrift. STRAKSTILTAK Hvis en lærling/lærekandidat (KODE: OTLE/OTLK) står i fare for å avbryte læreforholdet, melder fagopplæringen dette til (viktige opplysninger om lærlinger må rappoteres). Det vurderes da om oppfølgingstjenesten kan bidra med økonomisk støtte til strakstiltak for å unngå avbrudd i opplæringen. Lærling/lærekandidat med rett som avbryter opplæringen i bedrift I brevet fra fagopplæringen til lærlingen/lærekandidaten som gjelder Heving av lærekontrakt vil det bli tatt inn følgende standardtekst om retten til fortsatt oppfølging: Når lære-/opplæringskontrakten heves frivillig, taper lærlingen/lærekandidaten normalt retten til videregående opplæring. Lærlingen/lærekandidaten har fortsatt rett til veiledning fra oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten/utdanningsavdelingen vil ta kontakt for å avklare om det ønskes veiledning fra oppfølgingstjenesten. Gjenpart av hevingsbrevet sendes til oppfølgingstjenesten/utdanningsavdelingen. 3. Kompetanseutvikling Systemarbeid og nettverk med vekt på overgangen grunnskole videregående skole og videregående skole lærebedrift Kulturforståelse minoritetsspråklige Veiledningskompetanse Fortsatt implementering av systemarbeidet fra Dropouts back on the track RISK detektoren Rus og storbyproblematikk 4. Halvårig evaluering av arbeidet Oppfølgingstjenesten foretar egenevaluering der det settes søkelys på hvordan tjenesten fungerer i alle ledd. Evalueringen foretas i forbindelse med års- rapporteringen i desember og ved skoleslutt i juni.

6 6 Årshjulet for oppfølgingstjenesten, skoleåret 2009/20010 Arbeidsoppgaver Ansvar Frist Rapportering til Utdanningsdirektoratet Juni Statistikk over OT- ungdommene gis til Juni politikere, media og politikere/internt Ungdom som søker læreplass, men ikke får Fagopplæringen og Juni/juli plass, overføres til elevinntaket Inntakskontoret Ungdom som sier nei-takk til læreplass og neitakk til skoleplass overføres til OTTO- basen. tar kontakt med ungdommene Inntakskontoret og August/september RISK detektoren Rådgivere/kontaktlærere på September skolene Tilbakemelding om resultatet fra RISK Rådgivere/kontaktlærere på September detektoren skolene OT- møte September/oktober Ajourhold av OTTO- basen September/oktober Statistikk ang. sluttere/nei-takkere til OT-koordinator Oktober politikere, media og internt. Rådgiversamling Fylkeskommunen Oktober Samarbeidsmøte OT NAV og NAV Nov./desember Rydding i OTTO- basen Desember Rapportering til Utdanningsdirektoratet Utdanningsavdelingen Januar v/ot- /koordinator Statistikk over OT- ungommene gis til Januar politikere, media og politikere/internt Utdanningsavdelingen sender brukernavn og passord for innsøking til skoleplass. OT- rådgiver og gir veiledn. og er behjelpelig med søkeprosessen. Inntakskontoret og Januar Innsøking til v.g.skole OT- rådgiver 1. mars OT- møte Mars Utdanningsavdelingen, i samarbeid med OTrådgivere, tar kontakt med all ungdom som ikke har søkt skoleplass via brev, telefon eller . Inntakskontoret, og OT -rådgivere April Ungdommene som ikke har søkt blir registrert i OTTO- basen Inntakskontoret sender brev til skolene og ber om tilbakemelding på elever med svake karakterer Inntakskontoret April Samarbeidsmøte OT NAV og NAV Mai Tilbakemelding fra skolene om elever med Skolene Mai/juni svake karakterer Registrere i OTTO ungdommer som avbryter og OT- rådgiver Hele året skolegangen. Skolene sender avbruddsskjema Heving av lære-/opplæringskontrakt. Gjenpart av hevingsbrev sendes oppfølgingstjenesten som tar kontakt for å avklare om det ønskes veiledning fra OT. Fagopplæringen og Hele året Oppfølgingstjenesten arbeider frafallsforebyggende, eks. RISK detektoren Mai Hele året

7 7 ANSVAR FOR OPPFØLGING Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom med rett til og med det året de fyller 21 år, minoritetsspråklig får oppfølging fram til de fyller 25 år. OT-rådgiver Odd A. Salvesen Sissel Berglien Ansvar for oppfølging av elever som avbryter opplæringen ved nedenstående skoler og er hjemmehørende i skoleregionen: Vennesla videregående skole Ansvar for oppfølging av lærlinger/lærekandidater som avbryter opplæringen og er hjemmehørende i skoleregionen: Kristiansand Lillian Aase Kristiansand Katedralskolen Kristiansand Gimle Merete Bryn Bruskeland Tangen videregående skole Kristiansand Øyvind Grov Kvadraturen skolesenter Kristiansand Per Fuskeland Trond Tjorteland Vågsbygd videregående skole Kristiansand Eva Severinsen Søgne videregående skole Kristiansand Lillian Bjørkhaug Arne Penne Elmar Nedland Kirsten Mjaaland Mandal videregående skole Byremo videregående skole Lista videregående skole Eilert Sundt videregående skole Lyngdal videregående skole Flekkefjord videregående skole Sirdal videregående skole Kvinesdal videregående skole Institusjoner og private videregående skoler forholder seg direkte til oppfølgingstjenesten/ utdanningsavdelingen Mandal Lyngdal/Farsund Flekkefjord Alle skoleregionene

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE EE MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND Mestring Motivasjon - Måloppnåelse Frafallsforebygging i grunnopplæringen - Prosjektsamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland... 7 1.1 Karrieresenter Bryne... 7 1.2 Karrieresenter

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer