ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015/2016 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

2 ÅRSBERETNING 2015 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR er lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Budsjettet for 2015 var lagt opp med et underskudd på kr ,-. Resultatet viser et overskudd før skatt på kr ,-. Resultatet i 2014 var et overskudd på kr ,- før skatt. Opptjent egenkapital har økt i 2015 til kr ,-, fra kr ,- i Sum av egenkapital og gjeld er i 2015 kr ,-. NSR har utestående pr kr ,- fra Sikkerhetskonferansen og seminar, inklusive kr. 9125,- i serviceavgift. Resultatet disponeres til egenkapitalen. Det har vært lagt vekt på kostnadskontroll også i NSR ansatte en ny medarbeider i april 2015, i en toårig prosjektstilling. Dette har medført økte kostander til lønn, og andre administrative kostnader. Personalkostnader i 2015 beløp seg til kr ,-, fra kr ,- i NSR har hatt en inntektsøkning fra kr ,- i 2014 til kr ,- i Hovedårsak til inntektsøkningen knyttes til flere medlemmer, og økte aktiviteter på kurs og konferanser. For å nå ut til bredden i norsk næringsliv har NSR i 2015, i tråd med strategien, vektlagt synlighet i media. NSR har i 2015 hatt en betydelig dekning i media både i riksdekkende TV, radio, aviser, sosiale media og nettaviser, særlig knyttet til tema terror, spionasje, bedrageri, overvåkning, sikkerhet og beredskap. Økte driftskostnader i 2015 er særlig knyttet til kostnader i forbindelse med opprettelse av en prosjektstilling, samt økte kostnader for gjennomføring av Sikkerhetskonferansen. Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering NSR har tre ansatte, derav en prosjektstilling med toårig engasjement. Styrets sammensetning er 6 menn og 2 kvinner. Arbeidsmiljøet anses som godt. Året har vært preget av svært høy aktivitet på bakgrunn av økte henvendelser både fra medlemmer og myndigheter særlig i lys av økt trussel for terror og overvåking i Norge. Det er et lavt sykefravær i Det er heller ikke rapportert om skader eller ulykker. Forskning og utvikling NSR gjennomfører årlig en større undersøkelse. I 2015 gjennomførte NSR Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO). Undersøkelsen har gitt mye fokus, og undersøkelsen er omtalt mye i media. NSR bruker undersøkelsen i sitt daglige arbeid, samt i forbindelse med kurs, foredrag og seminar. Undersøkelsen brukes også av departementer og andre offentlige etater, herunder som grunnlag for politiske føringer og beslutninger. I tillegg til KRISINO 2015, gjennomførte vi en analyse av funnene i knyttet til KRISINO. Påvirkning på ytre miljø Det er intet ved NSRs aktivitet som i vesentlig grad påvirker det ytre miljøet. Oslo, 4. februar 2016 Styret 2

3 INNHOLD Årsberetning Forord Om næringslivets sikkerhetsråd NSR aktivitetskalender 2015/2016 Strategi og mål Måloppnåelse og aktiviteter

4 FORORD Prosjektstilling Styret besluttet vinteren 2014 at NSR skulle opprette en prosjektstilling med varighet på 2 år. Stillingen er besatt av Thomas Haneborg, som kom til oss fra PST. NSR har stort behov for denne prosjektstillingen, da oppgavene er mange. Utvalg Året 2015 / 2016 har igjen vært preget av høy aktivitet og nye oppgaver. NSR har i løpet av 2015 fått mange nye medlemmer og betydelig en inntektsøkning som benyttes til økt bemanning, aktiviteter mot medlemmer, og samarbeid med myndighetene. I overgangen til 2016 merker også NSR at det er økonomiske trange tider for næringslivet, og vi har opplevd et større frafall av medlemmer enn tidligere. Tross frafall av medlemmer, vil vi være rustet til fortsatt stor aktivitet. Næringslivets Sikkerhetsråd har fokusert på aktiviteter for medlemmer og næringslivet som er tidsriktig og relatert til utvikling i trusselbildet mot næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette har medført at vi har vært synlig i media og samfunnsdebatten, og vi tror dette har en verdi for våre medlemmer og for våre samarbeidspartnere blant myndighetene. Diagrammet til høyre viser medlemsutvikling, og inntekt på serviceavgift fra 2010 frem til Q ( kroner). Denne viser en negativ trend på antall medlemmer sammenliknet med 2015, men medlemsmassen gir en økt inntekt sammenliknet med fjoråret. Nedgangen i antall medlemmer skyldes i hovedsak dårligere økonomiske tider for næringslivet generelt, og vi jobber målrettet med rekruttering av nye medlemmer fra forskjellige sektorer. NSR har opprettet et nytt utvalg gjennom året, med navn Sikringsutvalget. Utvalget består av arkitekter, ingeniører og sikringseksperter, og målet er å få økt fokus på sikkerhet i en planleggingsfase før fremtiden bygges. Formen på utvalget er ikke helt satt, og dette vil ta noe tid. I tillegg har tidligere ransutvalget og kriminalitetsutvalget blitt slått sammen, og dette er et aktivt utvalg med allerede opprettede arbeidsgrupper. Samarbeidsavtaler Kripos og NSR skrev i mars 2015 under på en forpliktende og gjensidig samarbeidsavtale. Denne er fornyet og lever i beste velgående, og med et aktivt samarbeid i praksis. Næringslivsrådgiveren i Kripos er hos NSR en dag pr uke, og vi holder felles foredrag, deltar i felles møter både hos næringslivet og myndighetene og har felles kriminalitetsforebyggende prosjekter som pågår. Til høsten vil også øvrige næringslivskontakter i politiet være besatt, og vi jobber sammen med Finans Norge og Kripos om en felles samling for kunnskapsdeling og informasjonsutveksling. NSR og NorSIS har forlenget samarbeidsavtalen inngått i fjor, hvor vi gjensidig skal samarbeide om bedret IKT sikkerhet for næringslivet. NSR vil være med i juryen for årets Fidus pris, og vil være med i åpningen av sikkerhetsmåneden i oktober. NSR og NorSIS har forlenget samarbeidsavtalen inngått i fjor, hvor vi gjensidig skal samarbeide om bedret IKT sikkerhet for næringslivet. NSR vil være med i juryen for årets Fidus pris, og vil være med i åpningen av sikkerhetsmåneden i oktober. Jack Fischer Eriksen Direktør 4

5 5

6 OM NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd har sin opprinnelse i Industriens Sikkerhetsutvalg opprettet den 21. november 1977, i den hensikt å styrke innsatsen mot industrispionasje. NSR er således 39 år. Oppdraget til NSR følger av vedtektene. NSRs skal forebygge kriminalitet i og mot næringslivet gjennom å være: tilrettelegger for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom virksomheter og bransjer det rådgivende organ for medlemmer spesielt og næringslivet generelt for sikring mot kriminelle handlinger det informative organ for næringslivet i spørsmål knyttet til kriminalitet og sikkerhet offentlige myndigheters foretrukne organ for informasjonsutveksling med næringslivet det foretrukne organ for drøfting av felles kriminalitets- og sikkerhets spørsmål mellom næringsliv og myndigheter NSR finansieres av en årlig serviceavgift fra medlemmene. Bak NSR står de sentrale næringslivsorganisasjonene, og stifterne er Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib og Bedriftsforbundet. Motto Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn. Representativitet og knutepunkt NSR representerer ved sine stifterorganisasjoner og medlemmer bredden i norsk næringsliv. Denne representativiteten og det faktum at NSR er en forening uten profittformål gir legitimitet, samt en mulighet for myndighetene til å knytte formell kontakt og etablere et samarbeid med NSR. NSR er en etablert samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter for å drøfte kriminalitets- og sikkerhetsspørsmål. Knutepunktfunksjonen gjør NSR til en viktig informasjonsbærer, nettverksbygger, agendasetter, kunnskapskilde og problemløser. NSR bidrar således til å heve kompetansen og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen. Organisasjonsstruktur NSR styres etter egne vedtekter, og har etablert et eget styre. Et eget strategidokument Veien mot 2017, er utarbeidet. Strategien kommuniserer retning og prioriteringer for NSRs arbeid internt og eksternt. Styret Frode Bjeglerud, Finans Norge (leder) Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (nestleder) Iman Winkelmann, Virke Tore Eugen Kvalheim, Arbeidsgiverforeningen Spekter Morten Bjerkhaug, Bedriftsforbundet Svein Ringbakken, Den Norske Krigsforsikring for Skib/Norges Rederiforbund Harald Thomassen, NHO Sjøfart Hanne Tangen Nilsen, Telenor Norge AS Representanter i det konsultative rådet Runar Karlsen, NHO Service (leder) Katarina Sætersdal, NHO Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Thor Martin Bjerke, Hovedorganisasjonen Virke Tor Langrud, Norges Rederiforbund/ DNK (Will Wilhelmsen ASA) Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Per Dingtorp, Spekter (Norsk Medisinaldepot AS) 6

7 Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Heine Wang, NOKAS Terje Ulfsten, Posten Norge AS Knut Erik Friis, regionale representanter (PwC) Svein Vefall, LO Geir Krogh, YS Arnfinn Tønnessen, Det Norske Veritas Rune Dyrlie, Telenor Norge AS Tore Drtina, DSB Mona Strøm Arnhøy, NSM Hanne Blomberg, PST Astrid Birgitte Borge, POD Trond Grannes, TAD Målfrid Høivik, Kripos Sven Damslora, ØKOKRIM Regionale representanter Oslo: Trygve Lauritzen, Munch museet, Oslo Østlandet Vest (Buskerud/Vestfold/ Telemark): Knut Erik Friis, PwC, Tønsberg Østlandet Øst (Hedmark/ Oppland/Akershus/Østfold): Vakant Sørlandet (Aust- og Vest-Agder): Vakant Vestlandet Sør (Rogaland/Haugaland): Tom A. Bratheland, Oceaneering AS, Stavanger Vestlandet Nord (Hordaland/Sogn og Fjordane): Espen Ask Husby, Domstolene i Bergen Utvalg og arbeidsgrupper Informasjonssikkerhetsutvalget Den digitale trusselen er i stadig endring, og gjør at teknologisk risiko vil kreve mer og mer av styret og daglig leder. Utvalget følger utviklingen innenfor det digitale risikobildet, og står bak gjennomføringen og analysen av Mørketallsundersøkelsen Undersøkelsen legges noe om i 2016, og datainnsamling vil i denne omgang gjennomføres med telefon intervju. Dette gjøres for blant annet å få opp svarprosenten på undersøkelsen. Utvalget har jobbet gjennom 2015 og Q1 2016, og spørreundersøkelsen starter opp anno mai. Gjennom undersøkelsen henter vi inn kunnskap om ITsikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv. Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Tønnes Ingebrigtsen, mnemonic, utvalgsleder Eiliv Ofigsbø, Kripos Hans Kristian Pretorius, NorCERT/NSM Janne Hagen, NVE Christophe Birkeland, Bluecoat Johnny Mathisen, Telenor Roger Johnsen, NorSIS Vidar Østmo, Broadnet Ole Tom Seierstad, Microsoft Marthe Eike, Datatilsynet John Arild Amdahl Johansen, Helsedirektoratet Arne Røed Simonsen, NSR Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal): Vakant. Nord-Norge (Nordland/Troms/Finnmark/ Svalbard): Trym Norberg Enoksen, Sparebank1, Tromsø 7

8 Kriminalitetsutvalget Utvalget er slått sammen med tidligere ransutvalget og kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Utvalget har mye fokus på redusert lagringstid for videoovervåking i PIB (post i butikk) og BIB (bank i butikk), og har en arbeidsgruppe som ser på dette. Utvalget arbeider for økt kunnskap og beredskap hos private virksomheter når det gjelder håndtering og forebygging av alvorlige hendelser med fare for liv og helse. Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Norsk Petroliuminstitutt, utvalgsleder Thor Martin Bjerke, Virke Ole Jørgen Eitereå, SpareBank 1 Gruppen Andreas Wormdal, NorgesGruppen / KIWI Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Ketil Larsen Sækingstad, Loomis Arve Haug, FG Terje Ulfsten, Posten Norge Runar Karlsen, NHO Service Yngve Dahl Østrøm, DHL NO John T. Balcon, Varner Retail Arne Røed Simonsen, NSR Grenseløse utfordringer Flere og flere norske virksomheter etablerer seg utenlands eller har personell stasjonert utenlands i kortere eller lengre perioder. Formålet med utvalget er å bistå NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, til å stå bedre rustet i møte med et kriminalitetsbilde de ikke er kjent med i Norge, og for å avverge alvorlige hendelser. Utvalget følger utviklingen internasjonalt, og søker å utveksle beste praksis og erfaringer på området, samt står bak blant annet utgivelsen av Veilederen for vurdering av sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet (revidert 2015). Utvalget arrangerte et toppleder seminar SIV (Sikkerhet Internasjonale Virksomheter) høsten 2015 med fokus på etablering i Iran, med foredrag fra Norges ambassadør til Iran. I tillegg deltok utvalget på ambassadørtreff i regi NHO, hvor vi ledet en paneldebatt om sikkerhet for internasjonale virksomheter. Målsettingen er å ha ett seminar hvert år. Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Tor Langrud, Wilh. Wilhelmsen, utvalgsleder Christian Slinning, Statoil Arnfinn Tønnessen, DNV GL Johnny Løcka, Kongsberggruppen Herleif Sandbakken, Statskraft Tom-Espen Doknes, Telenor ASA Anders Rimstad, Aker Solutions Runar Karlsen, NHO Service Jack Fischer Eriksen, NSR Varslingslisten Varslingslisten gir råd for håndtering, og er en oversikt over aktuelle fremgangsmåter useriøse virksomheter benytter. Det er etablert en samarbeidsgruppe knyttet til varslingslisten for å kunne gi mer forebyggende informasjon til medlemmer spesielt og næringslivet generelt. Siden oppstarten av den nye databasen i 2015 har det totalt blitt registrert 560 saker i skrivende stund. Av disse har NSR behandlet 414. KRISINO 2015 viser (se eget punkt) at nesten 80 % av norsk næringsliv har vært utsatt for forsøk på fakturabedrageri. Samarbeidsgruppen består av: Per-Ole Hegdahl, Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening, (NARF) Thor Martin Bjerke, Virke Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Fredrik Lian Mohn, NHO Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Arne Røed Simonsen, NSR 8

9 NSRS AKTIVITETSKLENDER 2015 / 2016 Styremøter 20. august 2015 Felles styre- og rådsmøte 12. november 2015 Styremøte 10. desember 2015 Styremøte 4. februar 2016 Styremøte 21. april 2016 Styremøte Rådsmøter 20. august 2015 Felles styre- og rådsmøte 19. november februar mai 2016 Direktørmøte 7. november 2015 Kurs/seminar/konferanse Seminarer 24. november Sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet, Iran 7. mars 2016 Sikkerhetsnettverk for sykehusene 15. mars 2016 Frokostseminar med PST og Kripos 7. april 2016 Reisesikkerhetsseminar i samarbeid med NBTA 30. mai 2016 Frokostseminar om sikkerhetsstudier i Norge Konferanser september - Sikkerhetskonferansen november - Designing out crime mai Designing out crime 2016 Kurs mai 2015, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS oktober 2015, Kurs i fysisk sikring (sikringshåndboka) oktober 2015, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS5832 for sykehusene desember 2015, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS mars 2016, Ei din egen krise mars 2016, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS april 2016, Innføring i Sikkerhet og Etterretning 9

10 STRATEGI OG MÅL Visjon Den foretrukne organisasjon for forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet. Strategiske satsinger Strategien Veien mot 2017 lister opp strategiske retninger og satsinger med tilhørende hovedmål, her er hovedpunktene gjengitt: Strategien legger til grunn fire sentrale retninger i NSRs arbeid: Næringslivet generelt og medlemmene spesielt Myndighetene Politiske organer, herunder Storting, Regjering, departementer og politiske partier Private eller offentlige forskningog utdanningsinstitusjoner Strategiske virkemidler Hovedvirkemidlene har vært: KRISINO 2015 Mørketallsundersøkelsen 2014 Nettsiden og sosial medier Foredrag, artikler, konferanser og seminarer Utvalg og prosjekter med deltakelse fra næringslivet og det offentlige Media For å nå massivt ut med å bevisstgjøre flere ledere i næringslivet om viktigheten av forebygging av sikkerhet og kriminalitet mot egen virksomheten, har NSR blant annet hatt en bevist strategi om å bruke media. Budskapet har vært å bevisstgjøre om risikobildet og sårbarheter, opplyse om tiltak for å møte utfordringene, og påvirke gode holdninger. De fire sentrale retningene operasjonaliseres gjennom tre satsningsområder med følgende overordnede mål for å styrke virksomhetenes evne til: Vinning Å forebygge vinningskriminalitet, samt å bidra til økt samarbeid mellom politi og næringsliv gjennom å etablere kanaler for informasjonsutveksling for å øke resultat oppnåelsen. Informasjonssikkerhet Å ivareta informasjonssikkerheten helhetlig og systematisk innen for egen virksomhet. Sikkerhet nasjonalt og internasjonalt Å ha en helhetlig og balansert sikring både teknologisk, organisatorisk og menneskelig, herunder bla personsikkerhet/bakgrunnssjekk i arbeidet med nasjonal og internasjonal sikkerhet. 10

11 MÅLOPPNÅELSE OG AKTIVITETER Årsmøte 2015 Forrige årsmøte ble arrangert i 4. juni 2015 med valg av nytt styre, konsultativt råd, valgkomite, revisor og endring av serviceavgiften. Nedenfor oppsummeres noen aktiviteter og tiltak NSR har gjennomført for å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet siden sist årsmøte. Direktørmøte Direktørmøtet ble arrangert den 7. november Hos NSM. På dette møtet ble KRISINO 2015 presentert, med blant annet et innlegg fra direktøren fra NSM, assisterende sjef PST og Tolldirektøren. Informasjonsutvekslingen var gradert. Media NSR blir ofte et kontaktpunkt for media ved hendelser som faller innenfor våre satsningsområder. I perioden har NSR vært eksponert i lokal- og nasjonal presse, både på nett, i aviser, på radio og tv. Dette er en av NSR strategiske virkemidler, for å nå frem med vårt budskap til det offentlige, næringslivet generelt og medlemmer spesielt. Diagrammet under viser NSRs aktivitet i media i siden forrige årsmøte. Til sammen hadde NSR et betydelig antall medieartikler, i tillegg kommer innlegg i papiraviser, radio og tv - som ikke måles av Meltwaters media overvåking. Regional aktivitet Det har ikke vært noen regional aktivitet i inneværende periode. I påvente av omorganiseringen i Politiet, har NSR bevisst latt denne aktiviteten bero. Sikkerhetskonferansen 2015 Sikkerhetskonferansen 201 ble avholdt 23. og 24. september Konferansen hadde 164 deltagere, i tillegg til en rekke foredragsholdere. I 2015 satset også NSR på flere utstillere til konferansen, og alle tilgjengelige utstillerplasser ble besatt. Hovedtemaer på konferansen var: Krisino 2015 Trender og analyser Kriminalitet Innsidetrusselen Økonomisk krisehåndtering Sikring i fremtiden Informasjonssikkerhet Trussel og trusselaktører 11

12 NSR gjennomførte en spørreundersøkelse i etterkant av konferansen, og det ble gitt svært positive tilbakemeldinger. I 2015 satset NSR på bedre kvalitet på lyd, lys og bilde i tillegg til faglig innhold, og leide inn profesjonelle teknikere. Dette gav også godt utslag på tilbakemeldingene etter konferansen, som vi hele tiden ønsker å utvikle. OSPA Statssekretær Gjermund Hagesæter delte ut den aller første The Outstanding Security Preformance Award The OSPAs under konferansemiddagen på Sikkerhetskonferansen Den første prisen gikk til Jan Kraft fra Miljødirektoratet. Den andre kategorien var Beste nye sikkerhetsprodukt. Vinneren her ble Safe4 Security Group AS for produktet SelectaDNA Den tredje kategorien var Beste statlige sikkerhetsinitiativ.vinneren her ble politiets samarbeidsprosjekt Grenseløs ved politiinspektør Odd Skei Kostveit, for initiativ og ledelse av samarbeidet mellom politi og næringsliv i pilotprosjektet flytende mikromerking. KRISINO 2015 Kort sammendrag Dette er den sjuende utgaven av Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2006, og gjentatt årlig fram til Etter 2009 er KRISNO gjennomført annen hvert år. Undersøkelsen bygger på et utvalg ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter. Sikkerhet Sammenlignet med 2013 er det en større andel virksomheter som har en skriftlig risikovurdering. Det er nå 23 prosent av virksomhetene som har det, mot 16 prosent i Fire år tidligere var andelen 20 prosent. I offentlige virksomheter har det vært en kraftig økning siden 2009, mens bildet er mer stabilt blant private virksomheter. Mens det var 19 prosent av private som hadde skriftlig risikovurdering i 2009, er det i år 18 prosent. Blant offentlige virksomheter har det imidlertid økt fra 25 prosent i 2009 til 41 prosent i år. 4 prosent av virksomhetene har hentet inn PSTs åpne trusselvurdering for Blant små private virksomheter er det svært liten andel som har innhentet trusselvurderingen, mens det er de store offentlige (23 prosent) og store private (11 prosent) som i størst grad gjør det. Blant de som har innhentet trusselvurderingen, er det 66 prosent som har vurdert aktuelle trusler mot virksomheten basert på trusselvurderingen og 59 prosent har iverksatt tiltak som følge av aktuelle trusler. Det er en økning i virksomhetenes kontrolltiltak ved ansettelser. Identitetssjekk, referansesjekk, ekthetskontroll av vitnemål og nettsøk om søkeren er alle forhold som brukes i større grad enn tilfellet var i prosent av virksomhetene foretar alltid en kontroll av samarbeidspartnere i Norge for å sikre at disse ikke er involvert i ulovlige eller uetiske handlinger, mens like mange 12

13 (35 prosent) aldri gjør det. Blant bedrifter med aktiviteter i utlandet er det 51 prosent som alltid foretar sjekk av internasjonale samarbeidspartnere, mens 1 av 4 aldri gjør det. 44 prosent av virksomheter som har aktiviteter i land med høy risiko for korrupsjon, sjekker samarbeidspartnere i slik land, men også her er det 1 av 4 som aldri gjør det. Økonomisk kriminalitet Oppfattelsen av sjansen for å bli oppdaget av skattemyndighetene dersom man unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter holder seg stabil sammenlignet med Selv om det er stabilt sammenlignet med forrige måling, er det en positiv utvikling sammenlignet med 2009 og I 2015 er det 21 prosent som mener at sjansen for å bli oppdaget er svært liten eller liten, mens det i 2009 var 30 prosent som mente det samme. Det er innen bygg og anlegg man i minst grad oppfatter at det er risiko for å bli oppdaget av skattemyndighetene. Samtidig er det i denne bransjen man i størst grad opplever at man må konkurrere med bedrifter som har lavere kostnader fordi de driver svart og unndrar skatter. Det er derfor rimelig å anta at oppfattelsen av oppdagelsesrisikoen farges av den opplevde konkurransesituasjonen og bygg og anleggsbedriftene er de som i størst grad vil velge bort en billig leverandør dersom de har mistanke om at denne unndrar skatter og avgifter. 28 prosent har avdekket en utro tjener blant egne ansatte. Blant disse er det 38 prosent som anmeldte forholdet. Rus og kontrolltiltak 4 prosent av virksomhetene kjenner til at ansatte i egen virksomhet er avhengig av pengespill og 9 prosent kjenner til at ansatte misbruker rusmidler. På begge forholdene er det en svak oppgang fra 2013 (hhv. 2 og 7 prosent). 8 prosent av virksomhetene har kameraovervåking av ansatte i virksomhetens lokaler, mens det er 6 prosent som overvåker ansattes internett- og epostbruk og like mange driver annen overvåking av ansatte i virksomhetens lokaler. Kameraovervåking foregår i størst grad i varehandel og hotell/restaurant, mens kontroll av internett- og epostbruk i størst grad foregår innen offentlig administrasjon. 7 av 10 virksomheter har blitt forsøkt svindlet ved at de har mottatt faktura for varer eller tjenester som aldri er bestilt. Det er også 4 av 10 virksomheter som har opplevd at de har sagt ja til et uforpliktende tilbud og mottatt tilbud utformet som en forpliktende faktura Anmeldelser 8 prosent av virksomhetene har i løpet av det siste året opplevd lovbrudd som de ikke har anmeldt. Viktigste grunn man ser for ikke å anmelde er at politiet som regel henlegger saken, men fra 2011 til 2015 faller andelen som mener dette er en grunn til å ikke anmelde fra 80 til 70 prosent. Det er imidlertid en økning blant de som anser manglende tillit til politiets kompetanse som en grunn til ikke å anmelde fra 2011 til 2013 (fra 26 til 35 prosent). 13

14 Utvalgsarbeid Grenseløse utfordringer NSRs aktivitetene innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap er i stor grad forankret i utvalgsarbeidet Grenseløse utfordringer, herunder utvalgets forslag til opprettelse av et norsk Sikkerhetsforum for Internasjonale Virksomheter (SIV) med representanter fra både næringslivet og myndighetene. Høsten 2015 ble det arrangert et Sikkerhetsforum for Internasjonale Virksomheter (SIV) med fokus på etablering i Iran. Blant annet Norges ambassadør til Iran holdt et spennende innlegg om en rekke utfordringer som må tas med i betraktningen ved etablering. Utvalget deltok også høsten 2015 på et arrangement i regi NHO, sammen med Norges ambassadører, hvor temaet var sikkerhet for norske internasjonale virksomheter. Informasjonssikkerhetsutvalget Utvalget jobber for tiden frem Mørketallsundersøkelsen Undersøkelsen er enestående i Norge og et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser, samt omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter. Undersøkelsen blir endret, hvor de i år vil foretas telefonintervjuer i stedet for brevundersøkelse. Dette gjennomføres blant annet for å få opp svarprosenten. 1. Utfordringene rundt vandelsattest for vektere 2. Ny tid - nye trusler knyttet til økt innvandring og økonomisk nedgangstid 3. Utvidet lagringstid for opptak fra sikkerhetskamera I tillegg har utvalget sett på følgende saker: Ransstatistikken for 2015 Det er foretatt en gjennomgang og revisjon av NSRs veileder om sikkerhetskamera Oversendt innspill til veiledningen om bakgrunnssjekk for å unngå utro tjenere Sikringsutvalget NSR er av den oppfatning av at sikkerhet, sikkerhetstiltak, forebygging av kriminalitet, i stor grad kan oppnås ved bruk av designing out crime. Det er åpenbart at vi må tenke nytt når vi snakker om helhetlig sikring rundt vår infrastruktur og i bymiljø. Det er derfor besluttet å opprette et nytt utvalg Sikringsutvalget. Sikringsutvalget har hatt en rekke møter i perioden, men arbeidsformen er foreløpig ikke satt. Kriminalitetsutvalget Målet for utvalget er at virksomhetene skal få motivasjon, metode og kunnskap til å drive forebyggende arbeid, og beskytte seg på en god og kostnadseffektiv måte. Arbeidet rettes mot forebygging og sikring av verdier, ansatte og kunder mot fysisk påvirkning. Det avgrenses i utgangspunktet mot kriminalitet som gir vinning utelukkende gjennom bruk av digitale verktøy. På oppstartsmøte ble det foretatt en gjennomgang og prioritering av hvilke saker som utvalget skal arbeide med innenfor mandatet. Det var enighet om at utvalget i første omgang skulle konsentrere oss om følgende tre saker: 14

15 Kurs og seminarer NSR har også i denne perioden hatt en rekke seminarer og kurs. NSR forsøker å utvide kurstilbudet, samt være tidsaktuelle på seminarer som arrangeres. Vi viser til våre aktiviteter for øvrig som listet opp tidligere i dokumentet. Styrket privat-offentlig samarbeid Tiltak for å forsterke et operativt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, har vært et hovedfokus i året som har gått. Det å få myndighetene til å se mulighetsrommet fremfor grensene for et samarbeid med næringslivet har vært viktig. NSR har sammen ble flere andre aktører vært delaktig i prosjekter med blant annet politiet, eksempelvis flytende mikromerking. Kripos Samarbeidet mellom næringslivskontakten på Kripos og NSR har vært godt og har utviklet seg ytterligere i denne perioden og næringslivskontakten søker å være hos NSR en gang i uken. Det er i ferd med å ansettes næringslivskontakter i alle nye politidistrikt, og Næringslivets Sikkerhetsråd ser frem til å være med på og utvikle et samarbeid med alle kontaktene i løpet av Foredrag og nettverk NSR jobber fortsatt aktivt med medlemsrekruttering. Dette er svært viktig for å kunne finansiere NSR sine aktiviteter, og ikke minst nyopprettet prosjektstilling i NSR. I tillegg har NSR fått muligheten til å ansette en konsulent / kontormedarbeider i deltidsstilling med virkning fra april Dette gjennomføres nettopp for å kunne bidra mer hos våre medlemmer og i næringslivet generelt. I løpet av inneværende periode, har NSR holdt over 50 foredrag på forskjellige konferanser, seminarer og hos medlemsvirksomheter. Det kan nevnes at NSR har holdt foredrag på Sikkerhetskonferansen til NSM, Personverndagen hos Deloitte, Samordningsorganet hos Kripos og hos en rekke medlemsbedrifter mv. Etterspørselen etter foredrag fra NSR er stor, og det er viktig med synlighet i næringslivet generelt og hos medlemmene spesielt. NSR strekker seg svært langt for å etterkomme denne etterspørselen Prosjektstilling Målet med opprettet 2 årig prosjektstilling er å utvikle nye produkter gjennom blant annet nye og eksisterende utvalg, utvikle samarbeid mot forskning og utdanning, og være mer synlig med rådgivning for våre medlemmer. I april 2015 ble stillingen besatt av Thomas Haneborg, som kom fra Politiets Sikkerhetstjeneste, og arbeidet er godt i gang. Haneborg har i Q1 og Q2 vært langtidssykemeldt, men dette håndteres av administrasjonen inntil videre. Avslutning Som rapporten viser, har NSR lagt ned en betydelig innsats for å sette kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer i og mot næringslivet på dagsorden. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke fremover. Vår utadrettede og bevisste bruk av media har gitt gode resultater og NSR er etablert som det foretrukne kontaktpunktet for et privat-offentlige samarbeidet innenfor kriminalitetsforebygging. Vi har lagt bak oss et år med mange utfordringer, og alle trender tilsier tiden fremover vil bli vel så utfordrende. Med fortsatt fokus på de prioriterte satsningsområder innenfor vinning, informasjonssikkerhet og sikring nasjonalt og internasjonalt, og etablerte samarbeidsarenaer med myndighetene, vil NSR kunne få utrettet mye også i tiden fremover. Oslo, 27. mai

16

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2016/2017 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsberetning 2016 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Strategi 2017-2020 Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner:

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 2011 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2011... 3 Om Næringslivets Sikkerhetsråd... 5 Representativitet, struktur og nettverk... 5 Styret 2011-2012... 6 Organisasjoner i det konsultative rådet...

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt

Detaljer

Objektsikkerhet. Sikkerhetsloven gir krav til beskyttelse av både informasjon( 12) og objekt( 17b).

Objektsikkerhet. Sikkerhetsloven gir krav til beskyttelse av både informasjon( 12) og objekt( 17b). KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Fagseminar Helsfyr hotell, Oslo Torsdag

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 Mørketallsundersøkelsen 2010 7. undersøkelsen Perduco AS i mai 2010. Tidsrommet for kartleggingen er 2009. Utvalg: Det er trukket ut 6000 virksomheter til undersøkelsen. Av

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

NSM NorCERT og IKT risikobildet

NSM NorCERT og IKT risikobildet NSM NorCERT og IKT risikobildet NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Agenda! Om NSM og NorCERT! Om samarbeidet mellom EOS-tjenestene! Om IKT-truslene!

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 Thon Hotell Opera 24. 25. september SIKKERHETSKONFERANSEN - 2008 Informasjonsspionasje, tyveri og lekkasjer er kanskje den største sikkerhetsutfordringen næringslivet står over

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Risiko i et trygt samfunn

Risiko i et trygt samfunn Risiko i et trygt samfunn Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) 6. februar 2017 Trygghet i hverdagen og styrket beredskap Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter Regjeringens arbeid

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Whatif Business Crimes er et enkelt og engasjerende verktøy for å bedre sikkerheten mot kriminalitet i og mot virksomheten

Whatif Business Crimes er et enkelt og engasjerende verktøy for å bedre sikkerheten mot kriminalitet i og mot virksomheten Whatif Business Crimes er et enkelt og engasjerende verktøy for å bedre sikkerheten mot kriminalitet i og mot virksomheten Utfordringen 1 Virksomheter utsettes for økonomisk kriminalitet, vinningskriminalitet,

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg?

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? 30. oktober 2014 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet www.bdo.no BDOs granskingsenhet (bdo.no) Norges mest erfarne

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Jeg skal

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN?

HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN? HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN? Bente Hoff Seksjonssjef Strategisk IKT-sikkerhet NSM SLIDE 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET RISIKOVURDERING Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM SLIDE 2 INNHOLD Risikovurdering og sikkerhetsstyring Verdivurdering Trusselvurdering Valg av scenarier Sårbarhetsvurdering Sammenstilling

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF www.nhn.no Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Godkjenning av årsregnskap og behandling av årsrapport for 2015 m.m. Protokoll fra

Detaljer

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon.

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon. PROTOKOLL fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon vedrørende MELLOMOPPGJØRET 2011 FORHANDLINGSGRUNNLAGET Reguleringsbestemmelse

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Sikkerhetskonferansen, onsdag 27. september 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Sikkerhetskonferansen, onsdag 27. september 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Sikkerhetskonferansen, onsdag 27. september 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2500 telefonintervju

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008

Mørketallsundersøkelsen 2008 Mørketallsundersøkelsen 2008 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2008 24-25 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 6. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet Arbeidsmarkedskriminalitet NTL 2. desember 2014 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Kripos NCIS Norway Trender på makronivå Velstandsutvikling og åpnere grenser Rask teknologisk utvikling

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland

Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland Lokallaget i Rogaland i Rogaland tilbyr foredrag, kurs og frokostmøter for kommunikatører i offentlig og privat sektor. Styret holder til i

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet 22. september 2010 Atle Roll-Matthiesen Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos nasjonalt kontaktpunkt Situasjonen Trender og noen eksempler

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 9. juni Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun, Carl I. Hagen, Turid Wickstrand, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik,

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar 2016 Ruth Østgaard

Detaljer

Skatteetatens trusselbilde og strategi for bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet. Tor Kristian Gulbrandsen, Metodeutvikling Skattedirektoratet

Skatteetatens trusselbilde og strategi for bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet. Tor Kristian Gulbrandsen, Metodeutvikling Skattedirektoratet Skatteetatens trusselbilde og strategi for bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet Tor Kristian Gulbrandsen, Metodeutvikling Skattedirektoratet Hvorfor er arbeidsmarkedskriminalitet viktig for Skatteetaten?

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Frank Væting, Jernbaneverket Beredskapskoordinatorsamling i Aust- og Vest-Agder Bakgrunn og oppdrag Brev av 4. februar 2016 fra SD til VD: Bestilling

Detaljer

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold Verdiskaping Vestfold Akrim Vestfold 8.2.2017 Et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen Deltagere fra offentlig sektor: Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen,

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer