NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET"

Transkript

1 OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1

2 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden Utfordringer fremover Tiltak SLIDE 2

3 Etablert som direktorat underlagt Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet I Basert på det sentrale sikkerhetsmiljøet i Forsvaret, men med et sektorovergripende mandat. Tverrsektorielt mandat Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. Tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven. Nasjonalt ansvar for kryptosikkerhetstjenesten og sentral forvaltning av kryptomateriell. SLIDE 3

4 NASJONAL ORGANISERING FD JD FD har styringsdialogen med NSM ETJ NSM PST Offentlig Sektor Privat sektor SLIDE 4

5 - LOKALISERING Hovedkvarter Kolsås Base SLIDE 5

6 - LOKALISERING Kontor i Sandvika 2 avdelinger NSMs kompetansesenter for forebyggende sikkerhet. Kontor i Oslo SLIDE 6

7 NOEN AV VÅRE OPPGAVER Direktorat til støtte for politisk ledelse Koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Nasjonal og internasjonal koordinator Utøve funksjonen som nasjonalt sikkerhetsorgan (NSA) Utvikle sikkerhetstiltak Gi informasjon, råd og veiledning Forvalte godkjenning av sikkerhetstiltak Gjennomføre sentral personkontroll Føre tilsyn med virksomheter underlagt sikkerhetsloven SERTIT (Sikkerhet i IT produkter) Common Criteria NORCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) 7

8 - ORGANISASJON Direktør/ Assisterende direktør Forværelse Sikkerhet Internrevisjon Teknologi Sikkerhetsstyring Operativ Kontroll Plan og Strategi HR Kryptotjenester Personellsikkerhet Operasjonssenter Godkjenning Strategisk analyse Kommunikasjon Kryptoutvikling IKT-sikkerhet Personkontroll Objektsikkerhet Deteksjon Inntrengingstesting Tilsyn Virksomhetsstyring Drift og logistikk Informasjonsforvaltning Virksomhetssikkerhet Emisjonssikkerhet og sertifisering Tekniske sikkerhetsundersøkelser Prosjekt Teknisk analyse Informasjonsdeling SLIDE 8

9 ORGANISERING Justis- og beredskapsdepartementet Samordningsansvaret for samfunnets sivile sikkerhet, herunder forebyggende IKT-sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonale koordineringspunktet for nasjonale Aktører og tilsvarende organer i andre land og i internasjonale organisasjoner Sektorvise responsmiljøer Virksomheter (systemeier) Bindeledd mellom virksomhetene og NSM. Et viktig redskap for politisk myndighet i sektoren 1. linjes beredskap med primæransvaret for sikring og hendelseshåndtering. Ansvaret ligger hos virksomheten uansett om denne befinner seg i privat eller offentlig sektor. SLIDE 9

10 SENTRALE DOKUMENTER Sikkerhetsloven med forskrifter Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Rapport om sikkerhetstilstanden SLIDE 11

11 NOEN NØKKELTALL FOR 2013 SLIDE 12

12 Nyheter SLIDE 13

13 pr. 26 september 2014 antall saker: 8354 antall saker håndtert manuelt: 2678 antall alvorlige saker: 62 SLIDE 14

14 NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR FOREBYGGENDE SIKKERHET Operativt fra august 2014 Åpent for alle (Noen unntak) Alle tidligere NSM kurs blir en del av porteføljen Nye kurs kommer fortløpende som f.eks. 2 dagens kurs i sikkerhetskultur og 1 dags kurs om sosiale medier og sikkerhet. Kurs publiseres på SLIDE 15

15 FFI RAPPORT For å bedre det forebyggende sikkerhetsarbeidet på en helhetlig og hensiktsmessig måte må norske virksomheter arbeide både kortsiktig og langsiktig med å bedre sikkerheten. På den ene siden bør det fokuseres på det området hvor vi faktisk kan utgjøre en forskjell på kort sikt. Eksempelvis bør det fokuseres mer på dokumentasjon av det forebyggende sikkerhetsarbeidet, for å sikre etterprøvbarhet og bevare kontinuiteten i sikkerhetsarbeidet når kritisk sikkerhetspersonell skiftes ut. SLIDE 16

16 Samtidig må det arbeides langsiktig med å rette opp i fundamentale årsaker, som for eksempel å bedre «sikkerhetskulturen» i virksomheten. Men det ligger i selve begrepet «kultur» at dette ikke er noe som kan endres raskt på. Ledere må engasjere seg mer i sikkerhetsarbeidet og ha tettere dialog med sikkerhetsorganisasjonen. Dette er helt avgjørende for å sikre at det bevilges ressurser som tar høyde for det aktuelle risikobildet. Økt fokus på sikkerhet på ledelsesnivå kan dessuten bidra positivt ved å øke sikkerhetsbevisstheten i virksomheten totalt sett. Det sentrale fremover blir å se årsaks kompleksiteten som en helhet og tillegge alle områdene tilstrekkelig vekt. SLIDE 17

17 Sikkerhetstilstanden SLIDE 18

18 ET KOMPLISERT VERDENS- OG SITUASJONSBILDE Norge påvirkes av konflikter over hele verden, også de vi ikke er en direkte part i PST rapporterer om mer spionasje enn under den kalde krigen Omfattende interesse for norsk kompetanse og norske verdier Behov for å spørre oss selv om hvilke verdier vi besitter 19

19 SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonale verdier utsatt for betydelig spionasje Økning i målrettede angrep mot norske interesser For mange sårbarheter i norske virksomheter SLIDE 20 Illustrasjon: colourbox.com

20

21

22 NSM oppdager sommeren 2014 at et større antall norske virksomheter i olje- og energisektoren er mål for et stort og målrettet dataangrep NSM varslet selskapene som var under angrep NSM har tilsammen varslet over 550 norske virksomheter relatert til sommerens angrep SLIDE 23 ILLUSTRASJON COLORBOX.COM

23 SITUASJONSBILDE OG TRENDER 2014 Mye ekstern fokus på sommerens hendelse Men, det er grunn til å tro at for trusselaktøren er sommerens kampanje et avsluttet prosjekt og de er godt igang med nye kampanjer og oppfølging mot de målene hvor de fikk fotfeste. «De kommer på jobb klokken 0800 og går hjem 1600» 24

24 Vi må regne med enda flere, og enda mere avanserte, forsøk på dataangrep og data- innbrudd i norske virksomheter. Her er norske virksomheter i førstelinjen. Dere må begynne med dere selv. Det gjelder både i det private og det offentlige. SLIDE 25

25 En liten leverandør med lav sikkerhetsbevissthet kan utgjøre en vesentlig sårbarhet for en stor kunde SLIDE 26

26 SLIDE 27

27 PROSESSER OG RUTINER Virksomhetene har ikke oversikt over egne verdier Virksomhetene har ikke foretatt tilstrekkelige risikovurderinger Virksomhetene har ikke oversikt over egen sikkerhetstilstand SLIDE 28 Illustrasjon: colourbox.com

28 TEKNISKE TILTAK Manglende implementering av «enkle» sikkerhetstiltak Manglende ressurser til å detektere og håndtere dataangrep Mangelfull kunnskap og kompetanse innen sikkerhet SLIDE 29 Illustrasjon: colourbox.com

29 LEDELSE Mangelfull styring av sikkerhetsarbeidet Sikkerhet blir sett på som en utgift, ikke en investering Ledere måles ikke på sikkerhet SLIDE 30 Illustrasjon: colourbox.com

30 Utfordringer fremover SLIDE 31

31 TRENDER Mer DDoS Innloggingsinformasjon på avveie Flere alvorlige sårbarheter Vannhullsangrep øker Spearphishing fra kompromitterte epost-kontoer 32

32 UTFORDRINGENE Kvaliteten på sikkerhetsarbeidet Sikkerhetstilstanden er ikke tilfredsstillende Sikkerhetsarbeidet utvikler seg ikke i samsvar med trusselbildet

33 EN ENORM KOMPETANSEUTFORDRING Illustrasjon: Flickr.com/Xin Li 88 CC BY-NC-SA

34 Tiltak SLIDE 35

35 Etableringen av Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) på Gjøvik er på sikt et viktig bidrag til økt informasjonssikkerhet i Norge SLIDE 36

36 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Hvorfor er ikke grunnsikring på plass? Virksomheter og systemeiere har et selvstendig ansvar for sikkerhet i egne systemer Forebygging og håndtering krever samarbeid på tvers! 37

37 TILTAKENE Som fagmyndighet for IKT-sikkerhet mener vi norske virksomheter må innføre flere tiltak for å redusere sårbarhetene i IKT-systemer. Dere må skjønne hva som skjer i det digitale rom. Dere må ta ansvar. Dere må skaffe gode sikkerhetsrådgivere, dersom dere ikke allerede har det. Dere må innføre NSMs fire enkle, tekniske tiltak, som stopper 90 prosent av alle dataangrep. SLIDE 38

38 TILTAKENE Flere av tiltakene presenteres her i dag Bruk anledningen til å knytte kontakter med oss i NSM, men også med andre fremmøtte. 39

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Trusler og sårbarheter 2013 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 1 FAKTA Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt Forsvarssjefen,

Detaljer

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Temahefte 2/2005 Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Samfunnsviktige institusjoner privatiseres i dag i større eller mindre grad. Forsvarssektoren skal også benytte privat næringsliv der det

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet NSM Årsmelding Cybersikkerhet Innhold 4 8 3 Verksemdsidé 4 Organisasjon og medarbeidarar 8 Direktøren sin artikkel 12 IKT og risiko 14 Sikkerhetstilstanden 16 Analyserer skadevare 18 Leter etter sikkerhetshull

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT

Nøkkeltall fra NorCERT Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2014 Olav Johannessen 12.11.2014 Finanstilsynets hovedmål Finansiell stabilitet Velfungerende markeder samt Forbrukervern

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer