Årsrapport Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning Om Næringslivets Sikkerhetsråd... 5 Representativitet, struktur og nettverk... 5 Styret Organisasjoner i det konsultative rådet... 6 Representanter i det konsultative rådet Regionale representanter :... 7 Utvalg/arbeidsgrupper:... 7 NSRs aktiviteter NSRs virke

3 3 Årsberetning 2011 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR er lokalisert på Majorstuen i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Budsjettet for 2011 var lagt opp med et underskudd på kr Resultatet viser et overskudd før skatt på kr ,-. Resultatet i 2010 ble et overskudd på kr ,- før skatt. Det har vært lagt stor vekt på kostnadskontroll også i 2011, samt fortsatt fokus på å øke inntektene. Dette har medført at inntektene har økt med ca. kr ,- mens driftskostnadene har økt med bare ca. kr , sett i forhold til Finansinntektene har økt med kr ,- NSR har gjennom flere år jobbet for å bli synlig i media og hos næringsliv, politi og sikkerhetsmyndigheter. Det er en stor del av forklaringen til det bedrede resultatet som i hovedsak skyldes en svært deltagelse på sikkerhetskonferansen i september Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært mindre enn 1 % av total arbeidstid i året. Fraværet er tilnærmet uendret fra foregående år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. NSR har to ansatte og styret består av 6 menn og 2 kvinner. Forskning og utvikling NSR gjennomfører årlig en større undersøkelse. I 2011 gjennomførte vi Kriminalitetsog sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO), der 2500 virksomheter intervjues om ulike kriminalitetsaspekter. KRISINO brukes av departementer og andre offentlige etater som grunnlag for politikkutforming, og NSR bruker den som grunnlag for sitt arbeid.

4 4 Påvirkning på ytre miljø Det er intet ved NSRs aktivitet som i vesentlig grad påvirker det ytre miljøet. Oslo, 9. februar 2012 Jarle Hammerstad leder Anette Tinglum nestleder Anna Elisabeth Nordbø Åge Lien Haakon Svane Hans-Jacob Anonsen Lars Erik Sletner Harald Thomassen

5 5 Om Næringslivets Sikkerhetsråd NSR ble første gang opprettet 21. november 1977 som Industriens sikkerhetsutvalg, og fikk navnet Næringslivets Sikkerhetsråd i forbindelse med etableringen av NHO i I 1997 ble NSR slått sammen med Industrivernet til Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO). Fra juni 2004 har NSR vært en selvstendig medlemsforening. NSR har følgende stifterorganisasjoner; Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib og Bedriftsforbundet. NSR har vel 250 medlemsvirksomheter og ønsker flere av hensyn til; økonomi, direkte linje til flest mulig virksomheter og bransjer, samt en større kompetansebank å trekke på for administrasjonen, NSRs utvalg og nettverk. Representativitet, struktur og nettverk NSR er med sine stifterorganisasjoner og sitt formål en legitim representant for norsk næringsliv i møte med offentlige myndigheter og media vedrørende kriminalitet i og mot næringslivet. Denne representativiteten, og det faktum at NSR er en forening uten profittformål, gjør det mulig for de offentlige myndighetene å knytte formelle kontakter med NSR. Det gir næringslivet en arena for å reise problemstillinger og drøfte sikkerhetsrelaterte spørsmål med de offentlige myndigheter i formaliserte fora. Det konsultative rådet Utvalg Årsmøtet Styret Administrasjonen Regionale representanter NSRs organisasjonsstruktur formaliserer NSRs legitime posisjon som et knutepunkt mellom næringslivet og justis- og sikkerhetsmyndigheter, og gir et formelt nettverk for NSRs virke. Som et knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom justis- og sikkerhetsmyndigheter og næringsliv, vil NSR bidra til å heve kompetanse og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen. Knutepunktfunksjonen gjør administrasjonen i NSR til en viktig informasjonsbærer og nettverksbygger, og de andre strukturelementene i NSR til viktige agendasettere, kunnskapskilder og problemløsere. Næringslivets toppledere Stifterorganisasj oner Styret Det konsultative rådet Det er viktig å erkjenne at NSRs konsultative råd gir tyngde til NSR i møte med næringslivet og de offentlige myndighetene. Det vil derfor være svært viktig å opprettholde myndighetenes interesse for NSR og vilje til å delta i det konsultative rådet. Offentlige myndigheter Fagmiljøer Administrasjonen Utvalg Regionale representant er Medlemsvirksomheter

6 6 Styret Jarle Hammerstad, Hovedorganisasjonen Virke (leder) Anette Tinglum, ICA Norge (nestleder) Anna Elisabeth Nordbø, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Hans-Jacob Anonsen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Haakon Svane, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib Lars-Erik Sletner, Bedriftsforbundet Åge Lien (for Olav Kvam), Arbeidsgiverforeningen Spekter Harald Thomassen, Rederienes landsforening Organisasjoner i det konsultative rådet Stifterorganisasjoner og næringsliv Politidirektoratet (POD), Kripos og ØKOKRIM Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Representanter i det konsultative rådet Tor-Odd Danielsen, Telenor (leder) Runar Karlsen, NHO Service (nestleder) Ingebjørg Harto, NHO Frode Bjeglerud, FNO Thor Martin Bjerke, Virke Tor Langrud, Norges Rederiforbund/ Den Norske Krigsforsikring for Skib (Wilh. Wilhelmsen ASA) Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Per Dingstad, Spekter (Norsk Medisinaldepot AS) Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Heine Wang, NOKAS Trond Kjølstad, Schenker AS Svein Vefall, LO Arnfinn Tønnessen, Det Norske Veritas Torill Tandberg, DSB Anette Tjaberg, NSM Bård Olsen, PST Harald Holmsen, POD Trond Grannes, TAD Atle Roll-Matthiesen, Kripos Thomas Skjelbred, ØKOKRIM Morten Huse, YS

7 7 Regionale representanter : De har det siste året ikke vært endringer i de regionale representantene. Østlandet Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud): Knut Erik Friis, PricewaterhouseCoopers, Tønsberg Sørlandet (Agderfylkene): Håkon Silsand Gulbrandsen, Securitas, Kristiansand Rogaland (Rogaland og Haugaland): Tommy Bugge Hansen, Sparebank 1 SR-Bank, Stavanger Oslo: Arne Haugen, Norges Bank Østlandet Øst (Østfold, Akershus, Hedemark og Oppland): vakant Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane): Leiv Prestegård. Coast Center Base AS, Sotra Midt-Norge (Trøndelagsfylkene): Terje Marriott, Securitas, Trondheim Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark): Trym Norberg Enoksen, Sparebank1, Tromsø Utvalg/arbeidsgrupper: Datakriminalitetsutvalget. IKT-kriminaliteten er økende. Det forventes en økning i antall datainnbrudd og dataskadeverk. Datakrimutvalget skal følge trender og utviklingen innen informasjonssikkerhet og datakriminalitet. Et av virkemidlene er å informere om de kriminelle trusler og trender som en ser og forventninger i fremtiden. Mørketallsundersøkelsen har en sentral plass i dette opplysning- og informasjonsarbeidet mot næringslivet og offentlige myndigheter. Ransutvalget. Det er en internasjonal trend at kriminaliteten brutaliseres. Miljøer involvert i vinningskriminalitet synes å ha lavere terskel for utøvelse av vold og trusler. Evnen til å beskytte våre verdier er svært forskjellig. Grov vinningskriminalitet vil søke dit gevinsten er størst og risikoen minst. Utvalget arbeider for større kunnskap og beredskap om hvordan virksomhetene kan takle og unngå alvorlige situasjoner med fare for tap av liv og helse. Grenseløse utfordringer. Utvalgets formål er å bistå til at NSRs medlemmer spesielt og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte kriminalitet og større hendelser internasjonalt. Utvalget skal blant gi veiledning om sikkerhetsrisiko og konsekvenser ved etablering av foretak i utlandet, samt tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsoverføring gjennom utveksling av beste praksis. Varslingslisten. Varslingslisten er et verktøy for norske virksomheter for å gå klar av upresis markedsføring/uryddige salgsfremstøt som lett misoppfattes. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike hendelser. Organisasjonene bak Varslingslisten rådgir sine medlemmer eksplisitt. I tillegg bistår NSR med veiledning til øvrige virksomheter. Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Utvalget ble besluttet opprettet 9. februar 2012, og skal følge trender og utviklingen innen kriminalitet knyttet til disse næringene.

8 8 NSRs aktiviteter Styremøter 25. august 2011 (felles styre- og rådsmøte) 27. oktober desember februar februar 2012 (ekstraordinært for tilsetting av direktør) 26. april 2012 Rådsmøter 25. august 2011 (felles styre- og rådsmøte) 6. desember februar mai 2012 Regionale møter 9. september, Bergen Kurs og konferanser i perioden Sikkerhetskonferansen september 2011 Sikringshåndboken o oktober 2011 o februar 2012 Kurs i kidnappingsoverlevelse 6. september 2012 Direktørmøte 6. september 2011 Sentrale foredrag Forsvarets høgskoles informasjonskurs Forsvarets høgskoles sjefskurs Haugesundkonferansen FFIs forum Sikkerhetskulturkonferansen

9 9 NSRs virke Sist årsmøte ble arrangert i juni 2011 med valg av nye medlemmer til styret og det konsultative rådet, samt mindre justeringer av vedtektene. Direktørmøtet ble gjennomført 6. september Direktørene ble presentert resultatene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) som skulle legges frem på Sikkerhetskonferansen to uker senere. Direktørene ga gjensidige orienteringer. I september 2011 ble det årlige sikkerhetsseminaret i regi av region Vestlandet avholdt. Tema på seminaret var bla om hvordan flere virksomheter har erfart og testet sine planverk etter å ha vært utsatt for alvorlige kriminelle handlinger. NSR fikk svært gode tilbakemeldinger fra flere deltakere på seminaret, herunder elevene ved Salg, Service og Sikkerhet (Service og Samferdsel/Sesam2), Akademiet Videregående skole. Sikkerhetskonferansen 2011 ble arrangert september, med en positiv utvikling på ca. 20 % flere deltagere (ca. 150) enn i 2010 (ca. 120). Av foredragsholdere nevnes statsråd Rigmor Aasrud, administrerende direktør i NHO John G. Bernander, politidirektør Øystein Mæland, statssekretær Pål Lønseth og professor Stefan Hedlund ved Uppsala Universitetet mfl. NSR er fornøyd med god mediedekning før og under konferansen bla fra NRK Dagsrevyen og TV2 Nyhetskanalen. På Sikkerhetskonferansen ble NSRs undersøkelse Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2011 presentert. Funnene i undersøkelsen ble kommentert nærmere innleggene fra Bernander og Mæland. På Sikkerhetskonferansen lanserte også NSR sin Veileder for vurdering av sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet". Veilederen var utarbeidet av utvalget "Grenseløse utfordringer". Formålet med veilederen er å gi råd til små og mellomstore virksomheter om sikkerhetsrisiko knyttet til etablering internasjonalt. Dette baserer på samfunnsvitenskapelig metode, og medlemmenes erfaring ved etablering i utlandet. Tiger Kidnapping er kjent fra flere europeiske land. NSRs ransutvalg utga derfor i september 2011 en orientering om Tiger Kidnapping. Hensikten er å forberede NSRs medlemmer på at slike hendelser også kan skje i Norge. Orienteringen ble presentert på Sikkerhetskonferansen, og er tilgjengelig for medlemsvirksomhetene på NSRs hjemmeside. Som en oppfølging sendte NSR i januar 2012 et brev til POD med anmodning om et samarbeid mellom politi og næringsliv for å utarbeide en tiltaksplan som sikrer en enhetlig håndtering i politiet. POD har respondert positivt på forslaget, og det er gjennomført flere oppfølgingsmøter.

10 10 I oktober 2011 og i februar 2012 arrangerte NSR kurs i fysisk sikring. Kurset bygger på Sikringshåndboka (utarbeidet av Forsvarsbygg), og gir en innføring i trusselbildet, faktorer knyttet til beskyttelse, samt fysisk sikring av verdier. Høsten 2011 varemerkeregistrerte NSR Mørketallsundersøkelsen og NSRs logo. Det er også igangsatt en prosess knyttet til varemerkeregistrering av KRISINO. NSR nedsatte i desember 2011 et prosjekt for å fornye hjemmesiden til NSR. Både utseendet og funksjonalitet ble endret. Formålet var å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig og tidsriktig. I 2010 anmodet NSR Kunnskapsdepartementet (KD) om å vurdere en sentral database for vitnemål på Altinn.no. NSRs formål var å bidra til å redusere risikoen for forfalskning av vitnemål. Desember 2011 bevilget KD kr til Universitetet i Oslo for å lage en kravspesifikasjon til en slik database. NSR har holdt to foredrag for Forsvarets høgskole i 2012, herunder informasjons- (januar) og sjefskurset (mars). I forbindelse med ikrafttredelsen av objektsikkerhetsforskriften fra 1. januar 2012 har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet arrangert én workshop og ett seminar for tilsynsmyndigheter og relevante direktorater hvor NSR deltok som eneste representant for privat sektor. I slutten av januar 2012 utarbeidet NSR en veileder for virksomheter som vurderer anskaffelse av kamerautstyr for overvåkning. I etterkant av 22. juli 2012 har mange næringsdrivende investert i kameraovervåkning. Av hensyn til manglende bestillerkompetanse hos mange virksomheter ble veilederen utarbeidet. Veilederen omfatter informasjon om lovligheten av, behovet for og tips om montering, anskaffelser og bruk. Kidnapping er et økende problem i mange land, herunder kapring av skip og kidnapping av næringslivsledere/deres familiemedlemmer. NSR arrangerte 6. mars 2012 kurs i "kidnappingsoverlevelse". NSR vil vurdere grunnlaget for flere slike kurs. NSR har i 2011 og 2012 deltatt i Norsk standards utvalg som bla utarbeider risikoanalyser for beskyttelse mot tilsiktede handlinger. Utvalget utformer en ny standard for risikoanalyse spesielt rettet mot villede ondsinnede handlinger. Standarden kommer i tillegg til eksisterende standarder.

11 11 I oppfølgingen av Melding til Stortinget nr. 7 ( ) "Kampen mot organisert kriminalitet en felles innsats, har NSR sammen med FNO, hatt flere møter med Justis- og beredskapsdepartementet gjennom året. Hensikten har vært å konkretisere et forsterket samarbeid mellom næringslivet og politiet på strategisk og operativt nivå. Som ledd i oppfølgingen av meldingen har NSR også deltatt i en arbeidsgruppe i regi av regjeringens Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Arbeidsgruppen har sett på forebyggende tiltak mot mobil vinningskriminalitet, hvitvasking/svart arbeid/bedrageri, og MC-kriminalitet. Av annet samarbeid med offentlige myndigheter vises det til NSRs deltakelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utvalg for revidering av "Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten ". I april fratrådt Erland Løkken som direktør for NSR for å tiltre som administrerende direktør for Bergene Holm AS. Undertegnede tiltrådte som ny direktør i 22. mai Oslo, 1. juni 2012 Kristine Beitland Direktør

12 12 Sikkerhetskonferansen 2012 (det tas forbehold om mindre endringer i programmet) 11. september Konferansier: Velkommen Konferansier Åpning av Sikkerhetskonferansens dag én Statsråd Rigmor Aasrud Utdeling av Fidusprisen Statsråd Rigmor Aasrud Informasjonssikkerhetsarbeid i organisasjonen Vinner av Fidusprisen 2012 Mørketallsundersøkelsen Presentasjon av Mørketallsundersøkelsen 2012 Næringslivets Sikkerhetsråd Kaffe Kommentar til Mørketallsundersøkelsen 2012 Hege Skryseth, adm.dir. Microsoft Kommentar til Mørketallsundersøkelsen 2012 Kjetil Nilsen, direktør NSM Lunsj Datakriminalitet og informasjonssikkerhet Trusler mot olje- og gassindustrien Lars Idland, Statoil Trusler mot bank og finans Trusler mot vare- og detaljhandelen NorSIS Kaffe Trusler mot næringslivet ved bruk av sosiale medier Ungdom og informasjonssikkerhet Shahzad Rana, KRÅD Oppsummering Konferansier 1800-> Middag 12. september Facebook v/thomas Myrup Kristensen, Head of policy, Nordic region Konferansier: Velkommen Konferansier Åpning av Sikkerhetskonferansen dag to Politidirektør Øystein Mæland Kriminalitetsforebygging kriminalitetsforebygging i arbeidslivet Tore Eugen Kvalheim YS-leder Kriminalitetsforebygging i virksomheten Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. Virke Kaffe Kriminalitet mot logistikk og varehandel Ran og tyveri mot transportbransjen i Sverige Per-Arne Nilsson, tidligere Västra Gøtaland PD Prosjekt Grenseløs Kjell Johan Abrahamsen, politiinspektør Lunsj Økonomisk kriminalitet Økokrim Trond Eirik Schea Kontrollsamarbeid Skatt Øst og Byggenæringens landsforening Kaffe Teori og filosofi Ny norsk standard for risikovurdering Roy Stranden, Ernst & Young Næringslivets kriminalitetsutfordringer Paul Chaffey, Abelia Oppsummering og avslutning Konferansier

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Strategi 2017-2020 Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner:

Detaljer

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2016/2017 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsberetning 2016 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 Thon Hotell Opera 24. 25. september SIKKERHETSKONFERANSEN - 2008 Informasjonsspionasje, tyveri og lekkasjer er kanskje den største sikkerhetsutfordringen næringslivet står over

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

Høringsdokumentene legges også ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside: www.sdir.no

Høringsdokumentene legges også ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside: www.sdir.no Høringsliste Høringsdokumentene legges også ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside: www.sdir.no Abyss AS American Bureau of Shipping Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidstilsynet Assuranceforeningen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSRAPPORT 2015/2016 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSBERETNING 2015 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vejdirektoratet Danmark

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vejdirektoratet Danmark Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING

NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING Kristoffer Polak, Standard Norge 2015-04-13 NS 5831 og NS 5832 NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING NS 5832 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Oslo 11.mai 2015 Scandic Victoria Oslo 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Ordfører Laila Davidsen Bjørn Atle Hansen Formannskapsmedlem Monica Nielsen

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Møte med beredskapskapsledere i Hordaland 11.11.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene i Hordaland med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Se vedlagt adresseliste. Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL

Se vedlagt adresseliste. Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL Se vedlagt adresseliste Dear KONSEPTVALGUTREDNING FOR FRAMTIDIG CAMPUS NTNU - INVITA- SJON TIL INNSPILL Rambøll er engasjert av Kunnskapsdepartementet for å gjennomføre en overordnet utredning som grunnlag

Detaljer

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober Kompetanseforum i samarbeid med IndustriCluster Grenland inviterer til årets viktigste møteplass i Telemark hvor temaet er: Kampen om arbeidskraften i et globalt

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold Verdiskaping Vestfold Akrim Vestfold 8.2.2017 Et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen Deltagere fra offentlig sektor: Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 16.03.2016, 0900-1400 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 Mørketallsundersøkelsen 2010 7. undersøkelsen Perduco AS i mai 2010. Tidsrommet for kartleggingen er 2009. Utvalg: Det er trukket ut 6000 virksomheter til undersøkelsen. Av

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Foto: Jo Michael Samfunnskontrakten Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Dette er NHO 22 100 medlemsbedrifter med 541 445 årsverk Nordland 1266 medlemsbedrifter med ca 22 000 årsverk p hoto: Olav

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter.

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Bakgrunn: Immaterialrettigheter sikrer kreative personer, innovatører og næringslivet avkastning for deres innsats,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

pålegge lederen å gjøre noe, men vi vil bevisstgjøre dem slik at det ligger et reelt valg bak de prioriteringer som tas internt.

pålegge lederen å gjøre noe, men vi vil bevisstgjøre dem slik at det ligger et reelt valg bak de prioriteringer som tas internt. 21 Foto: Arne R. Simonsen NSRs nye direktør Kristine Beitland og avtroppende direktør Erland Løkken. Takk for meg! Som direktør i NSR har jeg ønsket å gjøre kriminalitet i og mot nærings livet mer synlig.

Detaljer

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/ REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/11 2013 Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Tidspunkt: 9/11 2013 kl 12.00 Deltakere: Arne Wilhelmsen, Beate Samuelsen, Bjørnar Farstad, Bo Kufaas, Cathrin Rendal,

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer