Årsrapport Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning Om Næringslivets Sikkerhetsråd... 5 Representativitet, struktur og nettverk... 5 Styret Organisasjoner i det konsultative rådet... 6 Representanter i det konsultative rådet Regionale representanter :... 7 Utvalg/arbeidsgrupper:... 7 NSRs aktiviteter NSRs virke

3 3 Årsberetning 2011 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR er lokalisert på Majorstuen i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Budsjettet for 2011 var lagt opp med et underskudd på kr Resultatet viser et overskudd før skatt på kr ,-. Resultatet i 2010 ble et overskudd på kr ,- før skatt. Det har vært lagt stor vekt på kostnadskontroll også i 2011, samt fortsatt fokus på å øke inntektene. Dette har medført at inntektene har økt med ca. kr ,- mens driftskostnadene har økt med bare ca. kr , sett i forhold til Finansinntektene har økt med kr ,- NSR har gjennom flere år jobbet for å bli synlig i media og hos næringsliv, politi og sikkerhetsmyndigheter. Det er en stor del av forklaringen til det bedrede resultatet som i hovedsak skyldes en svært deltagelse på sikkerhetskonferansen i september Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært mindre enn 1 % av total arbeidstid i året. Fraværet er tilnærmet uendret fra foregående år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. NSR har to ansatte og styret består av 6 menn og 2 kvinner. Forskning og utvikling NSR gjennomfører årlig en større undersøkelse. I 2011 gjennomførte vi Kriminalitetsog sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO), der 2500 virksomheter intervjues om ulike kriminalitetsaspekter. KRISINO brukes av departementer og andre offentlige etater som grunnlag for politikkutforming, og NSR bruker den som grunnlag for sitt arbeid.

4 4 Påvirkning på ytre miljø Det er intet ved NSRs aktivitet som i vesentlig grad påvirker det ytre miljøet. Oslo, 9. februar 2012 Jarle Hammerstad leder Anette Tinglum nestleder Anna Elisabeth Nordbø Åge Lien Haakon Svane Hans-Jacob Anonsen Lars Erik Sletner Harald Thomassen

5 5 Om Næringslivets Sikkerhetsråd NSR ble første gang opprettet 21. november 1977 som Industriens sikkerhetsutvalg, og fikk navnet Næringslivets Sikkerhetsråd i forbindelse med etableringen av NHO i I 1997 ble NSR slått sammen med Industrivernet til Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO). Fra juni 2004 har NSR vært en selvstendig medlemsforening. NSR har følgende stifterorganisasjoner; Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib og Bedriftsforbundet. NSR har vel 250 medlemsvirksomheter og ønsker flere av hensyn til; økonomi, direkte linje til flest mulig virksomheter og bransjer, samt en større kompetansebank å trekke på for administrasjonen, NSRs utvalg og nettverk. Representativitet, struktur og nettverk NSR er med sine stifterorganisasjoner og sitt formål en legitim representant for norsk næringsliv i møte med offentlige myndigheter og media vedrørende kriminalitet i og mot næringslivet. Denne representativiteten, og det faktum at NSR er en forening uten profittformål, gjør det mulig for de offentlige myndighetene å knytte formelle kontakter med NSR. Det gir næringslivet en arena for å reise problemstillinger og drøfte sikkerhetsrelaterte spørsmål med de offentlige myndigheter i formaliserte fora. Det konsultative rådet Utvalg Årsmøtet Styret Administrasjonen Regionale representanter NSRs organisasjonsstruktur formaliserer NSRs legitime posisjon som et knutepunkt mellom næringslivet og justis- og sikkerhetsmyndigheter, og gir et formelt nettverk for NSRs virke. Som et knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom justis- og sikkerhetsmyndigheter og næringsliv, vil NSR bidra til å heve kompetanse og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen. Knutepunktfunksjonen gjør administrasjonen i NSR til en viktig informasjonsbærer og nettverksbygger, og de andre strukturelementene i NSR til viktige agendasettere, kunnskapskilder og problemløsere. Næringslivets toppledere Stifterorganisasj oner Styret Det konsultative rådet Det er viktig å erkjenne at NSRs konsultative råd gir tyngde til NSR i møte med næringslivet og de offentlige myndighetene. Det vil derfor være svært viktig å opprettholde myndighetenes interesse for NSR og vilje til å delta i det konsultative rådet. Offentlige myndigheter Fagmiljøer Administrasjonen Utvalg Regionale representant er Medlemsvirksomheter

6 6 Styret Jarle Hammerstad, Hovedorganisasjonen Virke (leder) Anette Tinglum, ICA Norge (nestleder) Anna Elisabeth Nordbø, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Hans-Jacob Anonsen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Haakon Svane, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib Lars-Erik Sletner, Bedriftsforbundet Åge Lien (for Olav Kvam), Arbeidsgiverforeningen Spekter Harald Thomassen, Rederienes landsforening Organisasjoner i det konsultative rådet Stifterorganisasjoner og næringsliv Politidirektoratet (POD), Kripos og ØKOKRIM Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Representanter i det konsultative rådet Tor-Odd Danielsen, Telenor (leder) Runar Karlsen, NHO Service (nestleder) Ingebjørg Harto, NHO Frode Bjeglerud, FNO Thor Martin Bjerke, Virke Tor Langrud, Norges Rederiforbund/ Den Norske Krigsforsikring for Skib (Wilh. Wilhelmsen ASA) Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Per Dingstad, Spekter (Norsk Medisinaldepot AS) Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Heine Wang, NOKAS Trond Kjølstad, Schenker AS Svein Vefall, LO Arnfinn Tønnessen, Det Norske Veritas Torill Tandberg, DSB Anette Tjaberg, NSM Bård Olsen, PST Harald Holmsen, POD Trond Grannes, TAD Atle Roll-Matthiesen, Kripos Thomas Skjelbred, ØKOKRIM Morten Huse, YS

7 7 Regionale representanter : De har det siste året ikke vært endringer i de regionale representantene. Østlandet Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud): Knut Erik Friis, PricewaterhouseCoopers, Tønsberg Sørlandet (Agderfylkene): Håkon Silsand Gulbrandsen, Securitas, Kristiansand Rogaland (Rogaland og Haugaland): Tommy Bugge Hansen, Sparebank 1 SR-Bank, Stavanger Oslo: Arne Haugen, Norges Bank Østlandet Øst (Østfold, Akershus, Hedemark og Oppland): vakant Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane): Leiv Prestegård. Coast Center Base AS, Sotra Midt-Norge (Trøndelagsfylkene): Terje Marriott, Securitas, Trondheim Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark): Trym Norberg Enoksen, Sparebank1, Tromsø Utvalg/arbeidsgrupper: Datakriminalitetsutvalget. IKT-kriminaliteten er økende. Det forventes en økning i antall datainnbrudd og dataskadeverk. Datakrimutvalget skal følge trender og utviklingen innen informasjonssikkerhet og datakriminalitet. Et av virkemidlene er å informere om de kriminelle trusler og trender som en ser og forventninger i fremtiden. Mørketallsundersøkelsen har en sentral plass i dette opplysning- og informasjonsarbeidet mot næringslivet og offentlige myndigheter. Ransutvalget. Det er en internasjonal trend at kriminaliteten brutaliseres. Miljøer involvert i vinningskriminalitet synes å ha lavere terskel for utøvelse av vold og trusler. Evnen til å beskytte våre verdier er svært forskjellig. Grov vinningskriminalitet vil søke dit gevinsten er størst og risikoen minst. Utvalget arbeider for større kunnskap og beredskap om hvordan virksomhetene kan takle og unngå alvorlige situasjoner med fare for tap av liv og helse. Grenseløse utfordringer. Utvalgets formål er å bistå til at NSRs medlemmer spesielt og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte kriminalitet og større hendelser internasjonalt. Utvalget skal blant gi veiledning om sikkerhetsrisiko og konsekvenser ved etablering av foretak i utlandet, samt tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsoverføring gjennom utveksling av beste praksis. Varslingslisten. Varslingslisten er et verktøy for norske virksomheter for å gå klar av upresis markedsføring/uryddige salgsfremstøt som lett misoppfattes. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike hendelser. Organisasjonene bak Varslingslisten rådgir sine medlemmer eksplisitt. I tillegg bistår NSR med veiledning til øvrige virksomheter. Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Utvalget ble besluttet opprettet 9. februar 2012, og skal følge trender og utviklingen innen kriminalitet knyttet til disse næringene.

8 8 NSRs aktiviteter Styremøter 25. august 2011 (felles styre- og rådsmøte) 27. oktober desember februar februar 2012 (ekstraordinært for tilsetting av direktør) 26. april 2012 Rådsmøter 25. august 2011 (felles styre- og rådsmøte) 6. desember februar mai 2012 Regionale møter 9. september, Bergen Kurs og konferanser i perioden Sikkerhetskonferansen september 2011 Sikringshåndboken o oktober 2011 o februar 2012 Kurs i kidnappingsoverlevelse 6. september 2012 Direktørmøte 6. september 2011 Sentrale foredrag Forsvarets høgskoles informasjonskurs Forsvarets høgskoles sjefskurs Haugesundkonferansen FFIs forum Sikkerhetskulturkonferansen

9 9 NSRs virke Sist årsmøte ble arrangert i juni 2011 med valg av nye medlemmer til styret og det konsultative rådet, samt mindre justeringer av vedtektene. Direktørmøtet ble gjennomført 6. september Direktørene ble presentert resultatene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) som skulle legges frem på Sikkerhetskonferansen to uker senere. Direktørene ga gjensidige orienteringer. I september 2011 ble det årlige sikkerhetsseminaret i regi av region Vestlandet avholdt. Tema på seminaret var bla om hvordan flere virksomheter har erfart og testet sine planverk etter å ha vært utsatt for alvorlige kriminelle handlinger. NSR fikk svært gode tilbakemeldinger fra flere deltakere på seminaret, herunder elevene ved Salg, Service og Sikkerhet (Service og Samferdsel/Sesam2), Akademiet Videregående skole. Sikkerhetskonferansen 2011 ble arrangert september, med en positiv utvikling på ca. 20 % flere deltagere (ca. 150) enn i 2010 (ca. 120). Av foredragsholdere nevnes statsråd Rigmor Aasrud, administrerende direktør i NHO John G. Bernander, politidirektør Øystein Mæland, statssekretær Pål Lønseth og professor Stefan Hedlund ved Uppsala Universitetet mfl. NSR er fornøyd med god mediedekning før og under konferansen bla fra NRK Dagsrevyen og TV2 Nyhetskanalen. På Sikkerhetskonferansen ble NSRs undersøkelse Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2011 presentert. Funnene i undersøkelsen ble kommentert nærmere innleggene fra Bernander og Mæland. På Sikkerhetskonferansen lanserte også NSR sin Veileder for vurdering av sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet". Veilederen var utarbeidet av utvalget "Grenseløse utfordringer". Formålet med veilederen er å gi råd til små og mellomstore virksomheter om sikkerhetsrisiko knyttet til etablering internasjonalt. Dette baserer på samfunnsvitenskapelig metode, og medlemmenes erfaring ved etablering i utlandet. Tiger Kidnapping er kjent fra flere europeiske land. NSRs ransutvalg utga derfor i september 2011 en orientering om Tiger Kidnapping. Hensikten er å forberede NSRs medlemmer på at slike hendelser også kan skje i Norge. Orienteringen ble presentert på Sikkerhetskonferansen, og er tilgjengelig for medlemsvirksomhetene på NSRs hjemmeside. Som en oppfølging sendte NSR i januar 2012 et brev til POD med anmodning om et samarbeid mellom politi og næringsliv for å utarbeide en tiltaksplan som sikrer en enhetlig håndtering i politiet. POD har respondert positivt på forslaget, og det er gjennomført flere oppfølgingsmøter.

10 10 I oktober 2011 og i februar 2012 arrangerte NSR kurs i fysisk sikring. Kurset bygger på Sikringshåndboka (utarbeidet av Forsvarsbygg), og gir en innføring i trusselbildet, faktorer knyttet til beskyttelse, samt fysisk sikring av verdier. Høsten 2011 varemerkeregistrerte NSR Mørketallsundersøkelsen og NSRs logo. Det er også igangsatt en prosess knyttet til varemerkeregistrering av KRISINO. NSR nedsatte i desember 2011 et prosjekt for å fornye hjemmesiden til NSR. Både utseendet og funksjonalitet ble endret. Formålet var å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig og tidsriktig. I 2010 anmodet NSR Kunnskapsdepartementet (KD) om å vurdere en sentral database for vitnemål på Altinn.no. NSRs formål var å bidra til å redusere risikoen for forfalskning av vitnemål. Desember 2011 bevilget KD kr til Universitetet i Oslo for å lage en kravspesifikasjon til en slik database. NSR har holdt to foredrag for Forsvarets høgskole i 2012, herunder informasjons- (januar) og sjefskurset (mars). I forbindelse med ikrafttredelsen av objektsikkerhetsforskriften fra 1. januar 2012 har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet arrangert én workshop og ett seminar for tilsynsmyndigheter og relevante direktorater hvor NSR deltok som eneste representant for privat sektor. I slutten av januar 2012 utarbeidet NSR en veileder for virksomheter som vurderer anskaffelse av kamerautstyr for overvåkning. I etterkant av 22. juli 2012 har mange næringsdrivende investert i kameraovervåkning. Av hensyn til manglende bestillerkompetanse hos mange virksomheter ble veilederen utarbeidet. Veilederen omfatter informasjon om lovligheten av, behovet for og tips om montering, anskaffelser og bruk. Kidnapping er et økende problem i mange land, herunder kapring av skip og kidnapping av næringslivsledere/deres familiemedlemmer. NSR arrangerte 6. mars 2012 kurs i "kidnappingsoverlevelse". NSR vil vurdere grunnlaget for flere slike kurs. NSR har i 2011 og 2012 deltatt i Norsk standards utvalg som bla utarbeider risikoanalyser for beskyttelse mot tilsiktede handlinger. Utvalget utformer en ny standard for risikoanalyse spesielt rettet mot villede ondsinnede handlinger. Standarden kommer i tillegg til eksisterende standarder.

11 11 I oppfølgingen av Melding til Stortinget nr. 7 ( ) "Kampen mot organisert kriminalitet en felles innsats, har NSR sammen med FNO, hatt flere møter med Justis- og beredskapsdepartementet gjennom året. Hensikten har vært å konkretisere et forsterket samarbeid mellom næringslivet og politiet på strategisk og operativt nivå. Som ledd i oppfølgingen av meldingen har NSR også deltatt i en arbeidsgruppe i regi av regjeringens Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Arbeidsgruppen har sett på forebyggende tiltak mot mobil vinningskriminalitet, hvitvasking/svart arbeid/bedrageri, og MC-kriminalitet. Av annet samarbeid med offentlige myndigheter vises det til NSRs deltakelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utvalg for revidering av "Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten ". I april fratrådt Erland Løkken som direktør for NSR for å tiltre som administrerende direktør for Bergene Holm AS. Undertegnede tiltrådte som ny direktør i 22. mai Oslo, 1. juni 2012 Kristine Beitland Direktør

12 12 Sikkerhetskonferansen 2012 (det tas forbehold om mindre endringer i programmet) 11. september Konferansier: Velkommen Konferansier Åpning av Sikkerhetskonferansens dag én Statsråd Rigmor Aasrud Utdeling av Fidusprisen Statsråd Rigmor Aasrud Informasjonssikkerhetsarbeid i organisasjonen Vinner av Fidusprisen 2012 Mørketallsundersøkelsen Presentasjon av Mørketallsundersøkelsen 2012 Næringslivets Sikkerhetsråd Kaffe Kommentar til Mørketallsundersøkelsen 2012 Hege Skryseth, adm.dir. Microsoft Kommentar til Mørketallsundersøkelsen 2012 Kjetil Nilsen, direktør NSM Lunsj Datakriminalitet og informasjonssikkerhet Trusler mot olje- og gassindustrien Lars Idland, Statoil Trusler mot bank og finans Trusler mot vare- og detaljhandelen NorSIS Kaffe Trusler mot næringslivet ved bruk av sosiale medier Ungdom og informasjonssikkerhet Shahzad Rana, KRÅD Oppsummering Konferansier 1800-> Middag 12. september Facebook v/thomas Myrup Kristensen, Head of policy, Nordic region Konferansier: Velkommen Konferansier Åpning av Sikkerhetskonferansen dag to Politidirektør Øystein Mæland Kriminalitetsforebygging kriminalitetsforebygging i arbeidslivet Tore Eugen Kvalheim YS-leder Kriminalitetsforebygging i virksomheten Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. Virke Kaffe Kriminalitet mot logistikk og varehandel Ran og tyveri mot transportbransjen i Sverige Per-Arne Nilsson, tidligere Västra Gøtaland PD Prosjekt Grenseløs Kjell Johan Abrahamsen, politiinspektør Lunsj Økonomisk kriminalitet Økokrim Trond Eirik Schea Kontrollsamarbeid Skatt Øst og Byggenæringens landsforening Kaffe Teori og filosofi Ny norsk standard for risikovurdering Roy Stranden, Ernst & Young Næringslivets kriminalitetsutfordringer Paul Chaffey, Abelia Oppsummering og avslutning Konferansier

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Medlemmenes organisasjon

Medlemmenes organisasjon 6 sikkerhetskonferansen 2012 Medlemmenes organisasjon NSR skal i alt sitt arbeide ha medlemmenes interesser som førsteprioritet. Som ny direktør i NSR er jeg inne i en sonderingsfase om NSRs virke fremover.

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

FORORD... 4 FORHISTORIEN... 5 TILBLIVELSEN... 6 OPPRETTELSEN AV INDUSTRIENS SIKKERHETSUTVALG (ISU)... 7 FORMENN OG MEDLEMMER... 9 SEKRETARIATET...

FORORD... 4 FORHISTORIEN... 5 TILBLIVELSEN... 6 OPPRETTELSEN AV INDUSTRIENS SIKKERHETSUTVALG (ISU)... 7 FORMENN OG MEDLEMMER... 9 SEKRETARIATET... FORORD............................. 4 FORHISTORIEN........................ 5 TILBLIVELSEN.......................... 6 OPPRETTELSEN AV INDUSTRIENS SIKKERHETSUTVALG (ISU).................. 7 FORMENN OG MEDLEMMER...............

Detaljer

Voksende IT-kriminalitet

Voksende IT-kriminalitet Nr. 4 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Hva er forskjellene på ulykke og skade? 14 Foto: Karoline K. Åbyholm Thorvald Stoltenberg

Detaljer

Rønning, Knut-Arne. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Rønning, Knut-Arne. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Årsrapport 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og fremtid...3 1.1 Formell organisasjon... 3 1.1.1 Tilsluttede organisasjoner... 3 1.1.2 Styret... 4 1.2 Administrasjon...4 1.3 Budsjett og regnskap...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Varsko: Hackere angriper! Stadig flere norske bedrifter rammet av datainnbrudd Sikkerhetskonferansen 2014: Informasjonssikkerhet og økonomisk

Varsko: Hackere angriper! Stadig flere norske bedrifter rammet av datainnbrudd Sikkerhetskonferansen 2014: Informasjonssikkerhet og økonomisk Nr. 4 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Varsko: Hackere angriper! Stadig flere norske bedrifter

Detaljer

årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11

årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11 Årsrapport 2006 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE...9 ORGANISERE OG KONTROLLERE... 11 Styrets rapport Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ble etablert som Industriens Luftvernkontor

Detaljer

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP F 1 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd s. 6 TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 s. 24 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO s. 14 FOREBYGGE KORRUPSJON

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

Dramatisk på Stord 6-9. Livsviktig å velge riktige arbeidsklær. Synkende sikkerhetsbevissthet. Velkommen på Fagseminar

Dramatisk på Stord 6-9. Livsviktig å velge riktige arbeidsklær. Synkende sikkerhetsbevissthet. Velkommen på Fagseminar Nr. 5 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Dramatisk på Stord Foto: Ole K. Stubben Det gikk hett for seg da Kværner Stord øvde

Detaljer

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Nr. 6 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Karoline K. Åbyholm Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Satser

Detaljer

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet 2014 22. mai 2014 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Organisering av økoteamene

Organisering av økoteamene Organisering av økoteamene Arbeidsgrupperapport Politidirektoratet 2012 1 Innledning...3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Avgrensning, forståelse og gjennomføring av oppdraget... 4 2 Problem- og målbeskrivelse...5

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2008

Datatilsynets årsmelding for 2008 Datatilsynets årsmelding for 2008 Årsmelding R09/01 10.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer