Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål"

Transkript

1 Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

2 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5 Om Næringslivets Sikkerhetsråd 7 NSRs aktivitetskalender 12 Strategi og mål 13 Måloppnåelse og aktiviteter 14

3 3 Årsberetning 2013 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR er lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Budsjettet for 2013 var lagt opp med et underskudd på kr Resultatet viser et overskudd før skatt på kr ,-. Resultatet i 2012 var et overskudd på kr ,- før skatt. Opptjent egenkapital har økt i 2013 til kr ,-. Sum av egenkapital og gjeld er i 2013 kr ,-. Det har vært lagt vekt på kostnadskontroll også i Et litt svakere resultat fra 2012 til 2013 skyldes i hovedsak høyere driftskostnader. Resultatet viser at både inntektene og driftskostnadene gikk opp i 2013 med henholdsvis kr ,- og kr Finansinntektene har gått ned med kr ,-, sett i forhold til Årsaken til økt inntjening er i stor grad knyttet til serviceavgiften og salgsinntekter. Det er en økning i antall medlemmer fra 2012, deltakere og utstillere på Sikkerhetskonferansen 2013, samt økt støtte til Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2013 (KRISINO). For å nå ut til bredden i norsk næringsliv har NSR i 2013, i tråd med strategien, vektlagt synlighet i media. NSR har i 2013 hatt økt dekning i media både i riksdekkende TV, radio, aviser og nettaviser, særlig knyttet til tema internasjonal sikkerhet og beredskap. Økte driftskostnader i 2013 er særlig knyttet til honorar/kjøp av tjenester, herunder gjennomføring av KRISINO undersøkelsen med en kostnad på kr , sett i forhold til honorar i 2012 for Mørketallsundersøkelsen 2012 på kr I tillegg har økt aktivitet knyttet til arrangement, konferanser og eksterne møter gitt økte kostnader med kr ,-, sette i forhold til Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering NSR har to ansatte. Styrets sammensetning er 6 menn og 2 kvinner. Arbeidsmiljøet anses som godt. Året har vært preget av svært høy aktivitet på bakgrunn av økte henvendelser både fra medlemmer og myndigheter særlig i lys av hendelsen In Amenas på starten av året.

4 4 Det er ikke registrert sykefravær det siste året. Det er heller ikke rapportert om skader eller ulykker. Forskning og utvikling NSR gjennomfører årlig en større undersøkelse. I 2013 gjennomførte NSR Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) Utvalget var 2500 private og offentlige virksomheter. NSR bruker undersøkelsen i sitt daglige arbeid. Undersøkelsen brukes også av departementer og andre offentlige etater, herunder som grunnlag for politiske føringer og beslutninger. Påvirkning på ytre miljø Det er intet ved NSRs aktivitet som i vesentlig grad påvirker det ytre miljøet. Oslo, 12. februar 2014 Frode Bjeglerud leder Kathinka Anette Tinglum nestleder Harald Thomassen Lars-Erik Nikolai Sletner Haakon Svane Ingebjørg Hato Bengt Herning Tore Eugen Kvalheim Kristine Beitland daglig leder

5 5 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid Året har vært preget av svært høy aktivitet. Flere tiltak ble satt i verk for gjennom et privat-offentlig samarbeid å styrke sikkerheten og det forebyggende kriminalitetsarbeidet i næringslivet. Et komplisert og sammensatt risikobilde for styret og daglig leder innen informasjonssikkerhet, arbeidsmarkedskriminalitet og internasjonal sikkerhet, gjør likevel at en fortsatt styrking av dette arbeidet er nødvendig. En rød tråd gjennom alle våre aktiviteter dette året har vært å forsterke samarbeidet med myndighetene. Flere tiltak ble satt i gang i år for nettopp dette. La meg ta noen eksempler. Utfordringene innenfor informasjonssikkerhet, nådde stadig nye høyder. Snowden- og NSA avsløringene og et marked støvsuget for spesialister innen IT-sikkerhet, gjorde ikke situasjonen lettere. Lyspunktet var Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) vilje til samarbeid med næringslivet. Etter NSRs forslag til regjeringen om å styrke det operative samarbeidet med NSM gjennom en Cybersecurity Task Force, har NSR sammen med NSM, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS) utarbeidet et felles forslag til et forsterket privatoffentlig samarbeid. Forslaget går blant annet ut på å opprette en næringslivskontakt i NSM for å sikre god informasjonsflyt, inngåelse av en intensjonsavtale, utarbeidelse av en felles øvingsplan for nasjonal cybersikkerhet, og en felles veileder for grunnsikring av virksomheter. Samarbeidsprosjektet med Kripos med en næringslivsrådgiver, Anne-Catherine Gustafson, på Kripos har også gitt resultater. Funksjon ble etablert i juni 2013 for å styrke informasjonsflyten mellom næringslivet og politiet, uavhengig av person. Kripos er i gang med å opprette en funksjon for mottak av varsling av alvorlige hendelser i næringslivet, herunder "Tiger kidnapping". I tillegg utarbeider Kripos i samarbeid med NSRs medlemmer en dreiebok for politidistriktenes håndtering av denne type hendelser. Samarbeidsprosjektet jobber også med å få et felles situasjonsbilde. Under et historisk første møte i politiets Samordningsorgan mellom næringsliv, kontrolletater og politi- og påtalemyndighet mot arbeidslivskriminaliteten januar 2014, var det enighet om å jobbe tettere sammen. Etter møtet i Samordningsorganet ble det gjennom næringslivsrådgiveren etablert kontakt mellom politiet og Byggenæringens Landsforening (BNL) for å utarbeide en felles situasjonsbeskrivelse som ble lagt frem 5. mai Det jobbes samtidig på generelt grunnlag med et felles prosjekt med fokus på viktigheten av bakgrunnssjekk av ansatte. I prosjektet deltar NSR sammen Kripos, Økokrim, PST og NSM.

6 6 I 2013 fikk NSR et fast kontaktpunkt i Utenriksdepartementet (UD) ved Næringslivsseksjonen. Gjennom bruk av kontaktpunktet har representanter fra UD ved flere anledninger det siste året deltatt på felles møter med utvalget "Grenseløse utfordringer". I utvalget sitter større medlemmer som operer internasjonalt for å utveksle erfaringer og "beste praksis" på området. UD med ansvaret for førstelinjen utenfor Norges grenser, er en viktig samarbeidspartner. For første gang i mai 2014 i Dubai, arrangerte NSR sammen med den norske ambassaden i De Forente Emirater og The Norwegian Business Group UAE, et felles sikkerhets seminar om sikkerhetsutfordringer i Gulf-området og styrking av et lokalt privat-offentlig samarbeid. Så verden går fremover. Dette er alle gode eksempler på at ressursene møter hverandre. Vi opplever både vilje og evne på begge sider av samfunnsstrukturen for ytterligere samarbeid i årene fremover. Kristine Beitland Direktør

7 7 Om Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd har sin opprinnelse i Industriens Sikkerhetsutvalg opprettet i 21. november 1977, iden hensikt å styrke innsatsen mot industrispionasje. Oppdraget til NSR følger av vedtektene. NSRs skal forebygge kriminalitet i og mot næringslivet gjennom å være: tilrettelegger for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom virksomheter og bransjer det rådgivende organ for medlemmer spesielt og næringslivet generelt for sikring mot kriminelle handlinger det informative organ for næringslivet i spørsmål knyttet til kriminalitet og sikkerhet offentlige myndigheters foretrukne organ for informasjonsutveksling med næringslivet det foretrukne organ for drøfting av felles kriminalitets- og sikkerhets spørsmål mellom næringsliv og myndigheter NSR finansieres av en årlig serviceavgift fra medlemmene. Bak NSR står de sentrale næringslivsorganisasjonene, og stifterne Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib og Bedriftsforbundet. Motto Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn. Næringslivets toppledere Stifterorganisasjone r Styret Det konsultative rådet Representativitet og knutepunkt NSR representerer ved sine stifterorganisasjoner og medlemmer bredden i norsk næringsliv. Offentlige myndigheter Fagmiljøer Administrasjonen Regionale representanter Medlemsvirksomheter Denne representativiteten og det faktum at NSR er en forening uten profittformål gir legitimitet, samt en mulighet for myndighetene til å knytte formell kontakt og etablere et samarbeid med NSR. Utvalg NSR er en etablert samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter for å drøfte kriminalitets- og sikkerhetsspørsmål. Knutepunktfunksjonen gjør NSR til en viktig informasjonsbærer, nettverksbygger, agendasetter, kunnskapskilde og problemløser. NSR bidrar således til å heve kompetansen og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen.

8 8 Organisasjonsstruktur NSR styres etter egne vedtekter, og har etablert et eget styre. Et eget strategidokument "Veien mot 2017", er utarbeidet. Strategien kommuniserer retning og prioriteringer for NSRs arbeid internt og eksternt. Styret Frode Bjeglerud, Finans Norge (leder) Kathinka Anette Tinglum, ICA Norge (nestleder) Bengt Herning, Virke Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Tore Eugen Kvalheim, Arbeidsgiverforeningen Spekter Lars-Erik Sletner, Bedriftsforbundet Haakon Svane, Norges Rederiforbund/Krigsforsikringen for Skib Harald Thomassen, NHO Sjøfart Representanter i det konsultative rådet Runar Karlsen, NHO Service (leder) Katarina Sætersdal, NHO Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Thor Martin Bjerke, Hovedorganisasjonen Virke Tor Langrud, Norges Rederiforbund/Krigsforsikringen (Will Wilhelmsen ASA) Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Per Dingtorp, Spekter (Norsk Medisinaldepot AS) Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Heine Wang, NOKAS Trond Kjølstad, Schenker AS Arne Haugen, regionale representanter (Norges Bank) Svein Vefall, LO Morten Huse, YS Arnfinn Tønnessen, Det Norske Veritas GL Rune Dyrlie, Telenor Norge AS Torill Tandberg, DSB Dagfinn Buset, NSM Bård Olsen, PST Harald Holmsen, POD Trond Grannes, TAD Eivind Borge, Kripos Thomas Skjelbred, ØKOKRIM

9 9 Regionale representanter De har det siste året ikke vært endringer i de regionale representantene. Østlandet Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud): Knut Erik Friis, PwC, Tønsberg. Sørlandet (Agderfylkene): vakant. Rogaland (Rogaland og Haugaland): Tommy Bugge Hansen, Sparebank 1 SR- Bank, Stavanger. Oslo: Arne Haugen, Norges Bank. Østlandet Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland): vakant. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane): Leiv Prestegård. Coast Center Base AS, Ågotnes. Midt-Norge (Trøndelagsfylkene): Terje Marriott, Regionssjef Securitas, Trondheim. Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark): Trym Norberg Enoksen, Sparebank1, Tromsø. Utvalg og arbeidsgrupper Informasjonssikkerhetsutvalget (tidligere Datakrimutvalget) Den digitale trusselen er i stadig endring, og gjør at teknologisk risiko vil krever mer og mer av styret og daglig leder. Utvalget følger utviklingen innenfor det digitale risikobildet, og står bak gjennomføringen og analysen av Mørketallsundersøkelsen. Gjennom undersøkelsen henter vi inn kunnskap om IT-sikkerhetstilstanden i privat og offentlig virksomheter. Utvalgsmedlemmene er: Janne Hagen, FFI, utvalgsleder Christophe Birkeland, Bluecoat Hans Kristian Pretorius, NorCERT Eiliv Ofigsbø, Kripos Johnny Mathisen, Telenor Tore Orderløkken, NorSIS Vidar Østmo, Broadnet Mari Grini, SpareBank 1 Gruppen Ole Tom Seierstad, Microsoft Tønnes Ingebrigtsen, Mnemonic Hallstein Husand, Datatilsynet Robin Stenvi, NorSIS, utvalgssekretær Kristine Beitland, NSR Ransutvalget Utvalget er sammensatt av medlemmer fra ransutsatte næringer og politiet, og utarbeider situasjonsrapporter med forslag til tiltak for forebygging av ran. Det har vært en jevn nedgang i antallet ran i Norge de siste årene. Bekymringen er knyttet til trenden i Sverige med en økning i antall ran spesielt mot gull og urmakere. Ranene er også blitt mer brutale. Utvalget arbeider for økt kunnskap og beredskap hos private virksomheter når det gjelder håndtering og forebygging av alvorlige hendelser med fare for liv og helse. Utvalget står bak blant annet utgivelsen av "En orientering om Tiger kidnapping."

10 10 Utvalgsmedlemmene er: Thor Martin Bjerke, Virke, utvalgsleder Ole Jørgen Eitereå, SpareBank 1 Gruppen Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Ketil Larsen Sækingstad, Loomis Siri Stangeby, Esso Norge Reidunn Arnevik Westgård, Norges Urmakerforbund Arve Haug, FG Arne Røed Simonsen, NSR Utvalget "Grenseløse utfordringer" Flere og flere norske virksomheter etablerer seg utenlands eller har personell stasjonert utenlands i kortere eller lengre perioder. Formålet med utvalget er å bistå NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, til å stå bedre rustet i møte med et kriminalitetsbilde de ikke er kjent med i Norge, og for å avverge alvorlige hendelser. Utvalget følger utviklingen internasjonalt, og søker å utveksle beste praksis og erfaringer på området, samt står bak blant annet utgivelsen av "Veilederen for vurdering av sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet." Utvalgsmedlemmene er: Tor Langrud, Wilh. Wilhelmsen, utvalgsleder Henning Berg, Statoil Arnfinn Tønnessen, DNV GL Johnny Løcka, Kongsberggruppen Herleif Sandbakken, Statskraft Harald Vegstein, Emas Runar Karlsen, NHO Service Tom-Espen Doknes, Telenor Kristine Beitland, NSR Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv Utvalget følger utviklingen av trender og trusler innenfor mobil og ofte organisert vinningskriminalitet i og mot bransjene, og jobber for et styrket samarbeid med politiog kontrolletater, samt foreslår forebyggendetiltak rettet primært mot NSRs medlemmer. Utvalget består av: Anette Tinglum, ICA utvalgsleder Runar Karlsen, NHO Service Hilde Solheim, Virke Yngve Dahl Østrøm, DHL NO John T. Balcon, Varner Retail Trond Kjølstad, Schenker Lars Vethe, Elkjøp Siri Stangebye, Esso Norge AS Kristine Beitland, NSR

11 11 Varslingslisten NSRs Varslingsliste er en oversikt over aktuelle fremgangsmåter useriøse virksomheter benytter, og gir råd for håndtering. Det er etablert en arbeidsgruppe knyttet til varslingslisten for å kunne gi mer forebyggende informasjon til medlemmer spesielt og næringslivet generelt. Arbeidsgruppen består av: Arne Røed Simonsen, NSR, gruppeleder Per-Ole Hegdahl, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Thor Martin Bjerke, Virke Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet Fredrik Lian Mohn, Næringslivets Hovedorganisasjon Prosjektet "Frivillig sertifisering av sikkerhetsledere" Prosjektet er forankret i NSR, og jobber med en frivillig sertifiseringsordning av sikringspersonell. Hensikten er å profesjonalisere den delen av sikkerhetsbransjen som jobber med sikring mot kriminelle eller beviste uønskede handlinger. Dette som et viktig steg i å øke kompetansen om fagområdet, og på en bedre måte synliggjøre relevant kompetanse ved ansettelser. Styringsgruppen forankret i NSR består av: Øyvind Smedsrød Standard Norge/Komité 296 Krim, gruppeleder Arne Røed Simonsen Næringslivets Sikkerhetsråd Cato Hemmingby Politihøgskolen Randmod Omarhaug Norsk Sikkerhetsforening Roy Stranden Schibsted Joakim Barane Norges Bank Espen Jul Larsen Gjensidige Monicha J. Hemmingby Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tore Larsen Orderløkken Norsk senter for informasjonssikring Jan Fosse Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12 12 NSRs aktivitetskalender i 2013 Styremøter 22. august 2013 Felles styre- og rådsmøte 15. november 2013 Styremøte 12. desember 2013 Styremøte 12. februar 2014 Styrets strategimøte 8. mai 2015 Styremøte Rådsmøter 22.august 2013 Felles styre- og rådsmøte 13.februar november mai 2014 Direktørmøte 4. september 2013 Kurs/seminar/konferanse Kurs desember 2013 Kurs i fysisk sikring (sikringshåndboka) Seminarer 5. september 2013 Sikkerhetsseminar i regi av region Vestlandet 25. november 2013 Sikkerhetsseminar i regi av region Oslo 27. februar 2014 Sikkerhetsseminar i regi av region Nord-Norge Konferanse september 2013 Sikkerhetskonferansen

13 13 Strategi og mål Visjon Den foretrukne organisasjon for forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet. Strategiske satsinger Strategien "Veien mot 2017" lister opp strategiske retninger og satsinger med tilhørende hovedmål, her er hovedpunktene gjengitt: Strategien legger til grunn fire sentrale retninger i NSRs arbeid: Næringslivet generelt og medlemmene spesielt Myndighetene Politiske organer, herunder Storting, Regjering, departementer og politiske partier Private eller offentlige forskning- og utdanningsinstitusjoner De fire sentrale retningene operasjonaliseres gjennom tre satsningsområder med følgende overordnede mål for å styrke virksomhetenes evne til: Vinning Å forebygge vinningskriminalitet, samt å bidra til økt samarbeid mellom politi og næringsliv gjennom å etablere kanaler for informasjonsutveksling for å øke resultat oppnåelsen. Informasjonssikkerhet Å ivareta informasjonssikkerheten helhetlig og systematisk innen for egen virksomhet. Sikkerhet nasjonalt og internasjonalt Å ha en helhetlig og balansert sikring både teknologisk, organisatorisk og menneskelig, herunder bla personsikkerhet/bakgrunnssjekk i arbeidet med nasjonal og internasjonal sikkerhet. Strategiske virkemidler Hovedvirkemidlene har vært: - Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2013, - Nettsiden og sosial medier - Foredrag, konferanser og seminarer - Utvalg og prosjekter med deltakelse fra næringslivet og det offentlige - Media For å nå massivt ut med å bevisstgjøre flere ledere i næringslivet om viktigheten av forebygging av sikkerhet og kriminalitet mot egen virksomheten, har NSR blant annet hatt en bevist strategi om å bruke media. Budskapet har vært å bevisstgjøre om risikobildet og sårbarheter, opplyse om tiltak for å møte utfordringene, og påvirke gode holdninger.

14 14 Måloppnåelse og aktiviteter Årsmøte 2013 Forrige årsmøte ble arrangert i 6. juni 2013 med valg av nytt styre og råd, valgkomite og revisor, samt endring av vedtektene og serviceavgiften. Nedenfor oppsummeres noen aktiviteter og tiltak NSR har gjennomført for å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet siden sist årsmøte. Internasjonalt samarbeid NSR deltok sammen med leder for det konsultative rådet på Nordisk sikkerhetsmøte i Helsinki i juni På agendaen var blant annet Corporate Governance, EU's cyberstrategi, Professional Development Program for Security Management, beredskapsplanlegging, samt en orientering fra den finske CERTen. NSR deltok for første gang i november 2013 på Transatlantic Science Week 2013 i Washington i USA i regi av UD, ambassaden i Washington, samt Justis- og beredskapsdepartementet og Forsknings- og utdanningsdepartementet.konferansens formål var å fremme og videreutvikle samarbeid innen innovasjon, vitenskap og forskning mellom USA, Canada og Norge. Temaet var International Security, Cyber Security, Safety and Emergency Preparedness, Educational policy and research. NSR deltok etter invitasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet sammen med UD på Nordic/Baltic/UK/Poland Cyber Policy Roundtable møte i januar Scottish Business Resilience Centre (SBRC) I oktober 2013 besøkte administrasjonen i NSR og næringslivsrådgiveren på Kripos SBRC. SBRC har faste avgitte representanter fra blant annet politiet. Alle er samlokalisert på Sterling University SBRC er en organisasjon med samme målsetting som NSR. Under besøket møtte vi representanter fra næringsliv og myndigheter knyttet til SBRC. Vi fikk også en grundig orientering om SBRC og deres aktiviteter. Scottish Government, Critical Infrastructure Resilience Unit (CIRU) Som et resultat av NSRs besøk i Skottland, ble NSR forespurt om å arrangere et besøk for representanter fra CIRU med hovedfokus på informasjons- og datasikkerhet. Med NSR som vertskap, besøkte representanter fra CIRU Norge i februar Under besøket fikk representantene besøke NorSIS, Høgskolen i Gjøvik og NorCERT. Direktørmøte Direktørmøtet gikk av stabelen 4. september Direktørene fikk presentert og kommentert ferske funn fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2013 (KRISINO), som ble lagt frem på Sikkerhetskonferansen noen uker senere, samt drøftet internasjonal sikkerhet i lys av terrorangrepet i In Amenas.

15 15 Regional aktivitet Det har vært arrangert regionale sikkerhetsseminarer i tre av regionene. Region Vestlandet Beskyttelse av virksomhetenes verdier er et sentralt tema. Tema på seminaret, med Hordaland politidistrikt som vertskap, var derfor: Politiet og virksomhetene - samarbeid og samhandling, sikkerhet og beredskap - utfordringer for både politiet og næringslivet. Region Oslo NSR ved region Oslo arrangerer november 2013 et frokostseminar i Statoils lokaler med rekordhøy oppslutning. Tema er sikkerhet og beredskap med utgangspunkt i nye norske standarder og praktiseringen av disse. Foredragene fra Statoil og Marinejegerkommandoen i Forsvaret viste at risikoanalyse slettes ikke behøver å være så vanskelig. Region Nord-Norge Korrupsjon koster EU 120 milliarder euro årlig. Korrupsjon er ikke bare en utfordring i EU, men rammer også norske virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Region Nord-Norge, i samarbeid med BDO, EY og PwC med SpareBank 1 Nord-Norge som vertskap, avholdt derfor et seminar om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Sikkerhetskonferansen 2013 Sikkerhetskonferansen 2013 ble arrangert 25. og 26.september. Konferansen hadde rekordoppslutning, og fikk bred dekning i media både før, under og etter. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpnet konferansen på dag 1, hvor et av høydepunktene var offentliggjøringen av ferske tall fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2013 (KRISINO). I tillegg var det foredrag om kriminalitetsbildet sett fra både næringslivet og politiet, herunder en fersk rapport fra Kripos om organisert kriminalitet. Konsernsjef Cato Hellesjø, i Sporveien, snakket om håndtering av korrupsjon. Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet konferansens dag 2. Etterretningstjenesten I Forsvaret snakket om trusselbildet internasjonalt, og Politiets sikkerhetstjeneste snakket om deres rådgivende rolle. UD ser et økende økonomisk nærvær i utlandet, og Anne Lene Dale, avdelingsdirektør Næringslivsseksjonen, holdt et innlegg om forventninger til utenrikstjenesten om råd og veiledning til norske virksomheter.

16 16 Konsernsjef Helge Lund kom for å snakke om hvilke erfaringer Statoil hadde gjort etter terrorangrepet i In Amenas, og hvordan selskapet jobber for å styrke kvaliteten på sikkerhetsarbeidet. Utfordringene for en næringslivsleder innen informasjonssikkerhet øker. Sikkerhetssjef Hanne Tangen Nilsen, i Telenor Norge snakket om håndtering av digitalspionasje, og viserektor Morten Irgens, ved Høgskolen i Gjøvik snakket om viktigheten av kompetanseproduksjon. Kriminaltiets- og sikkerhetsundersøkelsen 2013 Hovedfunnene i undersøkelsen er: Sikkerhet. I 2013 var det en lavere andel av virksomhetene som hadde en skriftlig risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten (17 prosent mot 20 prosent i 2009) Det var de private bedriftene som i mindre grad har skriftlig risikovurdering. 13 prosent av de private og 28 prosent av de offentlige virksomhetene hadde skriftlig risikovurdering. Økonomisk kriminalitet. 9 prosent av virksomhetene kjente til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje. 14 prosent var kjent med at det foregikk prissamarbeid i deres egen bransje. Rus og kontrolltiltak. 7 prosent kjente til at ansatte misbruker rusmidler, og 2 prosent var kjent med ansattes avhengighet av pengespill. Anmeldelser. Andelen virksomheter som opplevde lovbrudd de ikke anmelder var relativt stabilt, selv om det er en svakt nedadgående trend. Fra 2007 til 2013, hadde andelen som hadde opplevd lovbrudd de ikke anmelder, gått fra 11 til 6 prosent. Utvalgsarbeid "Grenseløse utfordringer" NSRs aktivitetene innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap er i stor grad forankret i utvalgsarbeidet "Grenseløse utfordringer", herunder utvalget forslag til opprettelse av et norsk Sikkerhetsforum for Internasjonalt Virksomheter (SIV) med representanter fra både næringslivet og myndighetene. I tillegg jobber utvalget aktivt med en nettportal for at informasjonen knyttet til internasjonal sikkerhet i større grad samles og gjøres lett tilgjengelig for medlemmene spesielt og næringslivet generelt. Kriminalitetsutvalg for varehandel, logistikk, transport og reiseliv Utvalget har våren 2014 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge nærmere situasjonsbildet når det gjelder kriminalitet i varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Informasjonssikkerhetsutvalget Utvalget er i gang med Mørketallsundersøkelsen Undersøkelsen er enestående i Norge og et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og ITsikkerhetshendelser, samt omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter. Utvalgsarbeidet har i større grad enn tidligere fokus på " hjelp til selvhjelp" til

17 17 offentlige og private virksomheter. Det blir lagt vekt på anbefalinger og grunnleggende tiltak for hva virksomhetene kan gjøre for å beskytte seg bedre. Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres på sikkerhetskonferansen 23. september Kurs og seminarer I desember 2013 arrangerte NSR kurs i fysisk sikring med to dagers varighet, basert på Forsvarets Sikringshåndbok, med fortsatt god deltakelse. Målsetningen var først og fremst å gi deltakerne bestiller kompetansen innenfor området. Styrket privat-offentlig samarbeid Tiltak for å forsterke et operativt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, har vært et hovedfokus i året som har gått. Det å få myndighetene til å se mulighetsrommet fremfor grensene for et samarbeid med næringslivet har vært viktig. NSR deltok for første gang i oktober 2013 i paneldebatt i møte i Forum for forsvarsstudier. Tema var forholdet mellom staten og det offentlige Norge og næringslivet innenfor sikkerhetsområdet. Hva er mulighetene, og grensene, for interaksjon og samarbeid? Torgeir Hagen, leder av Statoils granskningsutvalg etter In Amenas-tragedien, innledet debatten om «In Amenas en utfordring for Statoil og for Norge?». Det siste året har NSR foruten samarbeidsmøter med både Justis- og beredskapsdepartementet (JD), NSM, UD, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), benyttet aktivt i sitt arbeid- slik nevnt tidligere - funksjonene med en næringslivsrådgiver på Kripos og en næringslivskontakt i UD. Næringslivets er for første gang i år en del av de strategiske møtene til politiet- og påtalemyndighets i politiets Samordningsorgan. Vi fortsetter styrkingen av arbeidet med et tettere operativt privat-offentlig samarbeid. I tillegg vil vi gjennom en intensjonsavtale med DSB, NorSIS og NSM, med blant annet en næringslivskontakt i NSM og en felles øvingsplan for nasjonal cybersikkerhet, vil vi på en bedre måte kunne hjelpe medlemmene til å styrke egen sikkerhet. NSR har våren 2014 også deltatt aktivt i politiets arbeid med ny nasjonal strategi for forebygging og bekjempelse av IKT kriminalitet både i styrings- og prosjektgruppen under ledelse av Politidirektoratet.

18 18 Støtte til forskning "Corepore Sano" NSR har gjennom en intensjonsavtale (Letter of Intent) støttet professor Dag Johansens og Universitetet i Tromsøs forskningsprosjekt "Corepore Sano"(forskning på "Big Data" og "Internet of Things"). Flere og flere gjenstander er koblet til internett og sender ulike rapporter. Dette fenomenet øker og vil gi nye utfordringer i forholde til personvern og sikkerhet. Måle med forskningen er å implementere sikkerhets- og personvernløsninger allerede i utviklingen av denne teknologien. Risikovurdering av tilsiktede handlinger I tillegg har NSR gjennom en intensjonsavtale (Letter of Intent) støttet et forskningsprosjekt initiert av Synniva Meyer ved Transportøkonomisk institutt. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode for risikoanalyser mot kriminelle og andre uønskede handlinger for små og mellomstore virksomheter med begrensede ressurser. NSR har deltatt aktivt i å utarbeide en ny standard for risikoanalyse, og er derfor positive til at det blir utviklet metoder som kan benyttes til en slik standard. Foredrag og nettverk Administrasjonen har aktivt deltatt med foredragsvirksomhet gjennom det siste året i både offentlig og privat regi. Det er en ressurskrevende arbeidsform, men viktig for å komme i direkte kontakt med NSRs medlemmer og samarbeidspartnere. For å nevne noen har NSR holdt foredrag for: Statnett, Sparebanken Møre, Universitetet i Oslo, Forum for forsvarsstudier, Dataforeningen, UDs opplæringsprogram for ansatte, Norsk sjøfart og Politiets kriminalitetsforebyggende forum, Oil and Gas Cyber Security Conference i Oslo. NSR bidro under sikkerhetsmåneden i oktober 2013 i foredragsdugnaden for NorSIS om informasjonssikkerhet, med i alt 8 foredrag. Videre arbeid Som rapporten viser, har NSR lagt ned en betydelig innsats for å sette kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer i og mot næringslivet på dagsorden. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke fremover. Vår utadrettede og bevisste bruk av media har gitt gode resultater og NSR er etablert som det foretrukne kontaktpunktet for et privatoffentlige samarbeidet innenfor kriminalitetsforebygging. Vi har lagt bak oss et år med mange utfordringer, og alle trender tilsier tiden fremover vil bli vel så utfordrende. Med fortsatt fokus på de prioriterte satsningsområder innenfor vinning, informasjonssikkerhet og sikring nasjonalt og internasjonalt, og nye etablerte samarbeidsarenaer med myndighetene, vil NSR kunne få utrettet mye også i tiden fremover.

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 2011 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2011... 3 Om Næringslivets Sikkerhetsråd... 5 Representativitet, struktur og nettverk... 5 Styret 2011-2012... 6 Organisasjoner i det konsultative rådet...

Detaljer

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Strategi 2017-2020 Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner:

Detaljer

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2016/2017 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsberetning 2016 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSRAPPORT 2015/2016 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSBERETNING 2015 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 Thon Hotell Opera 24. 25. september SIKKERHETSKONFERANSEN - 2008 Informasjonsspionasje, tyveri og lekkasjer er kanskje den største sikkerhetsutfordringen næringslivet står over

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Risiko i et trygt samfunn

Risiko i et trygt samfunn Risiko i et trygt samfunn Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) 6. februar 2017 Trygghet i hverdagen og styrket beredskap Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter Regjeringens arbeid

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 Mørketallsundersøkelsen 2010 7. undersøkelsen Perduco AS i mai 2010. Tidsrommet for kartleggingen er 2009. Utvalg: Det er trukket ut 6000 virksomheter til undersøkelsen. Av

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

CYBERSIKKERHET PÅ STYREROMMET HVILKE LOVVERK MÅ LEDELSEN FORHOLDE SEG TIL?

CYBERSIKKERHET PÅ STYREROMMET HVILKE LOVVERK MÅ LEDELSEN FORHOLDE SEG TIL? CYBERSIKKERHET PÅ STYREROMMET HVILKE LOVVERK MÅ LEDELSEN FORHOLDE SEG TIL? Annette Tjaberg Assisterende direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo 14. november 2017 SLIDE 1 IKT-RISIKOBILDET SLIDE 2 DET

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

Et fungerende og trygt Norge

Et fungerende og trygt Norge 10/6/13 Et fungerende og trygt Norge Center for Cyber and Information Security NØKKELBUDSKAP Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsning på informasjonssikkerhet I det moderne Norge er informasjonsteknologi

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt

Detaljer

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg?

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? 30. oktober 2014 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet www.bdo.no BDOs granskingsenhet (bdo.no) Norges mest erfarne

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet Arbeidsmarkedskriminalitet NTL 2. desember 2014 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Kripos NCIS Norway Trender på makronivå Velstandsutvikling og åpnere grenser Rask teknologisk utvikling

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET

DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET SIKKERHETSKONFERANSEN DIGIN Kristiansand, 22. september 2015 Roar Thon Fagdirektør sikkerhetskultur Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Illustrasjon: colourbox.com Trussel-

Detaljer

Informasjonssikkerhet og digitalisering

Informasjonssikkerhet og digitalisering Informasjonssikkerhet og digitalisering - i nordiske kommuner Peggy S. Heie MBE, CRISC, CISA Norsk senter for informasjonssikring Norsk senter for informasjonssikring En del av den helhetlige nasjonale

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar 2016 Ruth Østgaard

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning

Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning Avdelingsdirektør Anne Lene Dale Næringslivsseksjonen Tlf: 90858114 E-post: ald@mfa.no Utenrikstjenestens kriseorganisasjon

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Jeg skal

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

NSM NorCERT og IKT risikobildet

NSM NorCERT og IKT risikobildet NSM NorCERT og IKT risikobildet NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Agenda! Om NSM og NorCERT! Om samarbeidet mellom EOS-tjenestene! Om IKT-truslene!

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Møte med beredskapskapsledere i Hordaland 11.11.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene i Hordaland med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger

Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger VA konferansen Molde 11.5.2017 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt erik.wahl@mattilsynet.no Bakgrunn: økt fokus på beredskap og

Detaljer

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2017-2020 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer