Et fungerende og trygt Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et fungerende og trygt Norge"

Transkript

1 10/6/13 Et fungerende og trygt Norge Center for Cyber and Information Security NØKKELBUDSKAP Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsning på informasjonssikkerhet I det moderne Norge er informasjonsteknologi samfunnskritisk infrastruktur. Avhengigheten skaper sårbarhet. Informasjonssikkerhet er derfor avgjørende for den totale samfunnssikkerheten. Anvendt forskning og implementering styrker sikkerheten og er nødvendig for at kunnskapssamfunnet skal kunne utnytte de mulighetene teknologien gir. Centre for Cyber and Information Security har bygget grunnmuren for et internasjonalt sikkerhetsmiljø i verdensklasse. Nå trenger vi forutsigbarhet i finansieringen. Det gir kunnskap, trygghet og sikkerhet tilbake til felleskapet. 1

2 10/6/13 Utfordringen UTFORDRINGEN Cybersikkerhet Alt som gjør at Norge fungerer i dag, er basert på teknologi det griper inn i alt vi gjør. Skillet mellom den digitale verden og den virkelige verden er for lengst visket ut. Cybersikkerhet er sikring av alt som er sårbart via IKT. 2

3 10/6/13 UTFORDRINGEN Trusselbildet Cyberuniversets kompleksitet og omfang gjør det umulig å forstå hvor sårbare vi er. Skillet mellom digital sikkerhet og samfunnssikkerhet viskes ut. Har vi bygget samfunnet vårt på noe vi ikke evner å forsvare? UTFORDRINGEN 3

4 10/6/13 Strategisk satsning avgjørende Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsning på informasjonssikkerhet Informasjonsteknologi er samfunnskritisk infrastruktur. Avhengigheten og sårbarhet. Informasjonssikkerhet er lik den totale samfunnssikkerheten. UTFORDRINGEN «Synes du sikkerhet er dyrt, prøv en katastrofe» Sven Ullring, tidligere konsernsjef i Veritas. 4

5 10/6/13 Forskning og utdanning avgjørende Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsing på forskning og utdanning i informasjonssikkerhet For å sikre befolkningens, næringslivets og nasjonens interesser i møte med cybertrusler. For å trygge norsk etterforskningsevne og rettsikkerhet. For å styrke Norges politiske og økonomiske sikkerhet og uavhengighet. Forskning og utdanning avgjørende Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsing på forskning og utdanning i informasjonssikkerhet For at kunnskapssamfunnet skal kunne utnytte mulighetene og gevinstene teknologien gir. For å sikre departementene teknologisk handlingsrom i møte med samfunnets fremtidens utfordringer. For å sikre tillit til samfunnets kritiske systemer. 5

6 10/6/13 UTFORDRINGEN Tillit er avgjørende Bruk av digitale løsninger i samhandlingen mellom borgere, næringsliv og myndigheter krever stor tillit. Denne tilliten er avgjørende for digitaliseringen digitaliseringen er avgjørende for politisk handlingsrom. De komplekse utfordringene som sikrer tilliten krever høy kompetanse, langsiktighet og mindre sektororientering. UTFORDRINGEN IKT i helsesektoren avgjørende og skjør suksessfaktor 6

7 10/6/13 UTFORDRINGEN Hvorfor må vi gjøre noe nå? Sikre befolkningens, næringslivets og nasjonens interesser i møte med cybertrusler. Sikre tillit til digitale løsninger som forutsetning for å utnytte teknologiens muligheter på alle samfunnsområder. IKT-sikkerhet er en forutsetning for å kunne gripe disse mulighetene. Fraværet av slik beredskap koster oss dyrt hver eneste dag. Potensielt kan prisen plutselig bli skrekkelig høy. UTFORDRINGEN En levende trussel: Et norsk informasjonssikkerhetsfirma identifiserte i nye datavirusvarianter i døgnet. 7

8 10/6/13 Center for Cyber and Information Security OM SENTERET Center for Cyber and Information Security Det er etablert rammer for «Center for Cyber and Information Security» lagt til Høgskolen i Gjøvik. Rammene tilsier et omfang på ca. 80 stillinger hvorav minimum 10 professorater. En unik mulighet for Norge til å møte morgendagens trusler. Forskning, utdanning, anvendelse og formidling i samme i miljø. 8

9 10/6/13 80 personer 60 årsverk 9

10 10/6/13 80 personer 60 årsverk Konsor2et ønsker flere deltakere SENTERETS 4 PILLARER UTDANNING Forskning ANVENDELSE CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY FORSKNING FORMIDLING 10

11 10/6/13 SENTERETS 1. PILLAR: FORSKNING HiG Politihøgskolen CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY UiB UiT UiS Research School of Information Security UiO UiA NTNU FFI Forsvarets Ingeniørhøgskole SENTERETS FAGGRUPPER OG LABORATORIER Cyber Security of Critical Infrastructure The Norwegian Biometrics Laboratory Norsis PERSONVERN & RETTSINFOR- MATIKK Cyber Crime Investigation Laboratory CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY The Norwegian Cyber Defense Research Group Information Security Management Group 11

12 10/6/13 SENTERETS 4. PILLAR: UTDANNING PhD Informasjonssikkerhet Master i informasjonssikkerhet Master i datakriminalitet Bachelor i informasjonssikkerhet Bachelor i telematikk og militær ledelse Bachelor i nettverksadministrasjon UiB UiT CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY UiS Research School of Information Security UiO PhD i informatikk Master i anvendt informatikk Bachelor i programvareutvikling UiA NTNU Bachelor i dataingeniør Den politiske oppmerksomheten 12

13 10/6/13 UTTALELSER FRA POLITISK HOLD 22. juli-komiteen Innst. 207 S, ( ), innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli «Komiteen viser til at en rekke sentrale aktører innen politi, justis, forsvar, forvaltning, industri, personvern og akademia har gått sammen i et initiativ for å etablere et norsk kompetansesenter i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. Senterets arbeidstittel er «Centre for Security Economics and Technology» (CSET). Hovedoppgaven er å øke vår nasjonale evne til å møte landets langsiktige sikkerhetsutfordringer i en ny, digital virkelighet. Senteret skal fostre kompetanseutveksling på tvers av sektorer og oppgaver og imellom praksisfeltet og internasjonal forskning. Komiteen er også kjent med at det er etablert et formelt samarbeid mellom Kripos og Høgskolen i Gjøvik innen internettrelatert etterforskning og biometri. Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» UTTALELSER FRA POLITISK HOLD Meld. St. 29 ( ) Kompetansesenter for informasjonssikkerhet ved Høyskolen i Gjøvik «Ved Høgskolen i Gjøvik er det etablert et norsk kompetansesenter i informasjonssikkerhet kalt "Centre for Security Economics and Technology" (CSET). Senteret har kommet i stand etter initiativ fra aktører innen politi, justis, forsvar, forvaltning, industri, personvern og akademia. Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av arenaer som dette kompetansesenteret der flere sentrale aktører innen samfunnssikkerhetsarbeidet møtes. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på aktuelle tiltak mot IKT kriminalitet. Det er forventet at rapport fra gruppen vil foreligge i løpet av I samarbeid med Forsvarsdepartementet og Fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet og underlagte etater, herunder Kripos, PST, Politiets data- og materielltjeneste og Politihøgskolen, vil departementet se nærmere på hvordan Høgskolens kompetanse kan utvikles og være en bidragsyter.» Kilde 13

14 10/6/13 UTTALELSER FRA POLITISK HOLD Justiskomiteen om samfunnsikkerhet Innstilling fra justiskomiteen om melding til stortinget om samfunnssikkerhet 6. juni 2013 «Komiteen merker seg at meldingen henviser til at det ved Høgskolen i Gjøvik er etablert et norsk kompetansesenter i informasjonssikkerhet kalt «Centre for Security Economics and Technology» (CSET), og at senteret har kommet i stand etter initiativ fra sentrale aktører innen politi, justis, forsvar, forvaltning, industri, personvern og akademia. I innstillingen fra Stortingets særskilte komité (jf. Innst. 207 ( )) står det at «Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» Komiteen merker seg at Justis- og beredskapsdepartementet i meldingen peker på at de vil se nærmere på hvordan høgskolens kompetanse kan utvikles og være en bidragsyter i IKTsikkerhetssamarbeidet. Komiteen er kjent med at finansieringen av dette senteret foreløpig ikke er på plass. Komiteen ser, i likhet med den særskilte komité, positivt på en slik etablering. Komiteen mener forskningsmiljøet innen informasjonssikkerhet på Gjøvik, sammen med sine mange og tunge samarbeidspartnere, også internasjonalt, framstår med de forutsetninger som skal til for å fylle en slik senterfunksjon for anvendt forskning og kompetanseutvikling innen informasjonssikkerhet.» Kilde UTTALELSER FRA POLITISK HOLD Justiskomiteen om terrorberedskap Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012:14 Rapport fra 22. julikommisjonen Komiteen understreker betydningen av at det etableres norske kompetansemiljøer innen informasjonssikkerhet. Særlig arbeidet ved Høgskolen i Gjøvik er interessant. Komiteen peker på innstillingen fra Stortingets særskilte komité (Innst. 207 S ( )), som uttalte om Høgskolen i Gjøvik at: «Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» Komiteen viser for øvrig til merknadene om dette i innstilling til Meld. St. 29 ( ). 14

15 10/6/13 UTTALELSER FRA POLITISK HOLD Representantforslag Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Ine M. Eriksen Søreide, Anders B. Werp, Lars Myraune og Svein Harberg om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet Dokument 8:147 S ( ) Forslagsstillerne etterlyser også en helhetlig og overordnet strategi for å forsterke innsatsen innen forebygging, oppdagelse og hendelseshåndtering, informasjonsdeling, etterretning og etterforskning av hendelser innen cyberområdet. For forslagsstillerne står noen emner sentralt i utformingen av en nasjonal strategi for bedre informasjons- og cybersikkerhet: ( ) Utdanning og forskning. Oppbygging av kompetanse på dette fagfeltet er av avgjørende betydning. Noen miljøer utmerker seg, blant annet Høgskolen på Gjøvik, men målrettet innsats og virkemiddelbruk fra Forslag: overordnet myndighet etterlyses. Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal strategi for styrket informasjons- og cybersikkerhet. Strategien må klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen innen dette feltet på departementsnivå. SUKSESSKRITERIER Hva trenger vi for å lykkes? Langsiktighet og sikre økonomiske rammer for driften. Statlig delfinansiering av senteret sikrer dette og vil gjøre Norge i stand til å holde følge med en trussel i utvikling. Det krever politisk vilje og nytenking men vil samtidig være et synlig politisk signal om at man tar trusselen på alvor. 15

16 10/6/13 HVA KAN VI FÅ TIL? Tre akser Privatpersoner Næringslivet Nasjonen HVA KAN VI FÅ TIL? Samfunnsbidrag Formidle nødvendig kunnskap til privatpersoner om cybersikkerhet. Sikre norske myndigheters kritiske infrastruktur mot angrep utenfra. Forskningsdrevet innovasjon som kommer norske virksomheter til unnsetning i møte internasjonal med Sikre IKT-tilliten som behøves i befolkningen. konkurranse. 16

17 10/6/13 Målsetninger Vi har som mål Å øke vår nasjonale evne til å møte langsiktige sikkerhetsutfordringer i en digital virkelighet. Å utvikle kompetanse i norske etater, bedrifter og akademia. Å være en faglig støtte for våre myndigheter i internasjonale diskusjoner og forpliktelser Å etablere Norge som en ledende nasjon på verdensbasis innen cybersikkerhet. HVA KAN VI FÅ TIL? Tidslinje 2 år 4 år 8 år Etablert en faggruppe innen militært cyberforsvar. Er vi en sterkt støtte for norske myndigheter i sine internasjonale relasjoner og samtaler. Har vi ført det norske forskningsmiljøet i informasjonssikkerhet fra å være fragmentert til en nasjonal konsolidering med regelmessige møteplasser for forskningsformidling og innovasjon. Etablert et senter for datakrimetterforskning. Etablert en faggruppe for beskyttelse av prosessystemer. Er vi godt på vei til å fjerne samfunnets kritiske mangel på eksperter. 17

18 10/6/13 SUKSESSKRITERIER Nøkkelbudskapene 1. Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsing på informasjonssikkerhet 2. Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsing på forskning og utdanning i informasjonssikkerhet 3. Norge bør etablere et nasjonalt senter for utdanning og anvendt forskning i informasjonssikkerhet 4. Center for Cyber and Information Security er sterkt, unikt, og har enstemmig politisk støtte, men trenger finansiering for å sikre kontinuitet og langsiktighet Center for Cyber and Information Security 18

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer