Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål"

Transkript

1 Årsrapport for 2016/2017 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

2 Årsberetning 2016 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR er lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Budsjettet for 2016 var lagt opp med et underskudd på kr ,-. Resultatet viser et overskudd etter skatt på kr ,-. Resultatet i 2015 var et overskudd på kr ,- etter skatt. Opptjent egenkapital har økt i 2016 til kr ,-, fra kr ,- i Sum av egenkapital og gjeld er i 2016 kr ,-. NSR har utestående pr kr ,- fra konferanse og serviceavgift. Resultatet disponeres til egenkapitalen. Det har vært lagt vekt på kostnadskontroll også i NSR ansatte en ny medarbeider i april 2015, i en toårig prosjektstilling. Dette har medført økte kostander til lønn, og andre administrative kostnader. Personalkostnader i 2016 beløp seg til kr ,-, fra kr ,- i 2015.Lavere personalkostnader skyldes lengre sykefravær for en ansatt, og fratreden i stillingen den NSR har hatt en inntektsøkning fra kr ,- i 2015 til kr ,- i Hovedårsak til inntektsøkningen knyttes til flere medlemmer i høyere kategori, og økte aktiviteter på kurs og konferanser. For å nå ut til bredden i norsk næringsliv har NSR i 2016, i tråd med strategien, vektlagt synlighet i media. NSR har i 2016 hatt en betydelig dekning i media både i riksdekkende TV, radio, aviser, sosiale media og nettaviser, særlig knyttet til tema terror, spionasje, bedrageri, overvåkning, sikkerhet og beredskap. Økte driftskostnader i 2016 er særlig knyttet til kostnader i forbindelse med opprettelse av en prosjektstilling, samt økte kostnader for gjennomføring av Sikkerhetskonferansen. Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering NSR har 3,5 ansatte, derav en halv stilling innleid fra Norsk Industri. Styrets sammensetning er 5 menn og 2 kvinner. Arbeidsmiljøet anses som godt. Året har vært preget av svært høy aktivitet på bakgrunn av økte henvendelser både fra medlemmer og myndigheter særlig i lys av økt trussel for terror og overvåking i Norge. NSR har hatt en ansatt i langtidssykemelding i 2016, og sa opp sin prosjektstilling i august. Anette Tinglum har vært leid inn som konsulent i denne stillingen fra 1.august 2016 og ut året. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker. Forskning og utvikling NSR gjennomfører årlig en større undersøkelse. I 2016 gjennomførte NSR Mørketallsundersøkelsen. Undersøkelsen har gitt mye fokus, og undersøkelsen er omtalt mye i media. NSR bruker undersøkelsen i sitt daglige arbeid, samt i forbindelse med kurs, foredrag og seminar. Undersøkelsen brukes også av departementer og andre offentlige etater, herunder som grunnlag for politiske føringer og beslutninger. Påvirkning på ytre miljø Det er intet ved NSRs aktivitet som i vesentlig grad påvirker det ytre miljøet. Oslo, 2. februar 2017 Frode Bjeglerud Styreleder Sigbjørn Mygland Iman Winkelmann Hanne Tangen Nilsen Ingebjørg Harto Nestleder Svein Ringbakken Tore Eugen Kvalheim Jack Fischer Eriksen Daglig leder 2

3 Innhold Årsberetning 2016 Nok et år med økt fokus på medlemmer og ekspertutvalg Om Næringslivets Sikkerhetsråd Styret Representanter i det konsultative rådet Regionale representanter Utvalg og arbeidsgrupper NSRs aktivitetskalender Strategi og mål Måloppnåelse og aktiviteter Direktørmøte Media Regional aktivitet Sikkerhetskonferansen 2016 Mørketallsundersøkelsen 2016 Utvalgsarbeid Kurs og seminarer Styrket privat-offentlig samarbeid Foredrag og nettverk Nye medarbeidere Avslutning Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner: Næringslivets Sikkerhetsråd Foto: Adobe Stock/Arne Røed Simonsen Kontakt: E-post: Adresse: Middelthuns gate 27, Majorstuen 3

4 Nok et år med fokus på medlemmer, ekspertutvalg, kurs, seminar og konferanser Året 2016 / 2017 har igjen vært preget av høy aktivitet og spennende oppgaver. NSR har i løpet av 2016 fått nye medlemmer og har en stabil inntekt etter en sterk inntektsøkning foregående år. Med økte inntekter, ble det investert i økt bemanning og aktiviteter mot medlemmer, og i samarbeidet med myndighetene. I overgangen til 2017 merker også NSR at det er økonomiske trange tider for næringslivet, og vi har opplevd et frafall av medlemmer, noe som delvis kompenseres med tilgang på nye. Næringslivets Sikkerhetsråd har fokusert på aktiviteter for medlemmer som er tidsriktig og relatert til utvikling i trusselbildet mot næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette har medført at vi har vært synlig i media og samfunnsdebatten, og vi mener dette har en verdi for våre medlemmer og for våre samarbeidspartnere blant myndighetene. Nyansettelse Anette Tinglum er fast ansatt i Næringslivets Sikkerhetsråd, og har hatt stillingen siden januar I tillegg er Tone Nymoen leid inn i 50 % stilling frem til og med desember Hun arbeider den andre halvdelen hos Norsk Industri. Utvalg NSR administrerer for tiden 5 ekspertutvalg: Kriminalitetsutvalget Informasjonssikkerhetsutvalget Sikringsutvalget Sikkerhet for internasjonale virksomheter Sikkerhetsutvalget for helse- og omsorg Samarbeidsavtaler Kripos og NSR fornyet i 2017 samarbeidsavtalen fra 2015, en forpliktende og gjensidig samarbeidsavtale.. Næringslivsrådgiveren i Kripos er hos NSR en dag pr uke, og vi holder felles foredrag, deltar i felles møter både hos næringslivet og myndighetene og har felles kriminalitetsforebyggende prosjekter. Øvrige næringslivskontakt-stillinger i politiet er besatt, og vi jobber sammen i forskjellige sektorer, og har jevnlig møter hvor kunnskapsdeling og informasjonsutveksling er tema. NSR og NorSIS har også forlenget samarbeidsavtalen, hvor vi gjensidig skal samarbeide om bedret IKT sikkerhet for næringslivet. Sikkerhetspris For at sikkerhetsfaget skal få økt status, og fokus, har NSR fortsatt samarbeidet med Martin Gill, professor i kriminologi i England, som driver en organisasjon med navn The Outstanding Security Performance Awards. Sikkerhetspriser ble utdelt på Sikkerhetskonferansen i 2015 og 2016, og dette videreføres i Seminar NSR har arrangert en rekke frokostseminarer i løpet av 2016 og 2017, og det kommer flere seminarer i løpet av Jack Fischer Eriksen Direktør 4

5 Om Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd har sin opprinnelse i Industriens Sikkerhetsutvalg opprettet den 21. november 1977, med den hensikt å styrke innsatsen mot industrispionasje. NSR er således 40 år i år og dette markeres blant annet på Sikkerhetskonferansen Oppdraget til NSR følger av vedtektene. NSR skal forebygge kriminalitet i og mot næringslivet gjennom å være: tilrettelegger for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom virksomheter og bransjer det rådgivende organ for medlemmer spesielt og næringslivet generelt for sikring mot kriminelle handlinger det informative organ for næringslivet i spørsmål knyttet til kriminalitet og sikkerhet offentlige myndigheters foretrukne organ for informasjonsutveksling med næringslivet det foretrukne organ for drøfting av felles kriminalitets- og sikkerhets spørsmål mellom næringsliv og myndigheter NSR finansieres av en årlig kontingent fra medlemmene. Bak NSR står de sentrale arbeidsgiverorganisasjonene;, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib. Motto Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn. Representativitet og knutepunkt NSR representerer ved sine stifterorganisasjoner og medlemmer bredden i norsk næringsliv. Denne representativiteten og det faktum at NSR er en intresseforening uten profittformål gir legitimitet, samt en mulighet for myndighetene til å knytte formell kontakt og etablere et samarbeid med NSR. Knutepunktfunksjonen gjør NSR til en viktig informasjonsbærer, nettverksbygger, agendasetter, kunnskapskilde og problemløser. NSR bidrar således til å heve kompetansen og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen. Organisasjonsstruktur NSR styres etter egne vedtekter, og har etablert et eget styre. Et eget strategidokument Veien mot 2017, er utarbeidet. Strategien kommuniserer retning og prioriteringer for NSRs arbeid internt og eksternt. Det foreslås eb ny strategi, ,, på årsmøtet. Det er ønskelig å fokusere mer på rådgivning til våre medlemmer, og utvikling av relevante produkter gjennom våre ekspertutvalg. Styret Frode Bjeglerud, Finans Norge (styreleder) Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (nestleder) Iman Winkelmann, Virke Tore Eugen Kvalheim, Arbeidsgiverforeningen Spekter Svein Ringbakken, Den Norske Krigsforsikring for Skib/Norges Rederiforbund Sigbjørn Mygland, NHO Service Hanne Tangen Nilsen, Telenor Norge AS Representanter i det konsultative rådet Runar Karlsen, NHO Service (leder) Katarina Sætersdal, NHO Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Thor Martin Bjerke, Hovedorganisasjonen Virke Tor Langrud, Norges Rederiforbund/DNK (Will Wilhelmsen ASA) Gry Strand, Oslo Universitetssykehus Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Heine Wang, NOKAS Terje Ulfsten, Posten Norge AS Knut Erik Friis, regionale representanter (PwC) Svein Vefall, LO Geir Krogh, YS Arnfinn Tønnessen, Det Norske Veritas Rune Dyrlie, Telenor Norge AS Tore Drtina, DSB Mona Strøm Arnøy, NSM Hanne Blomberg, PST Astrid Birgitte Borge, POD Anders Flekke, Tolldirektoratet Målfrid Høivik og Anne Catherine Gustafsson, Kripos Sven Damslora, ØKOKRIM 5

6 Regionale representanter Oslo: Trygve Lauritzen, Munch museet, Oslo Østlandet Vest (Buskerud/Vestfold/Telemark): Knut Erik Friis, PwC, Tønsberg Østlandet Øst (Hedmark/Oppland/Akershus/ Østfold): Vakant Sørlandet (Aust- og Vest-Agder): Vakant Vestlandet Sør (Rogaland/Haugaland): Tom A. Bratheland, Oceaneering AS, Stavanger Vestlandet Nord (Hordaland/Sogn og Fjordane): Espen Ask Husby, Domstolene i Bergen Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal): Vakant. Nord-Norge (Nordland/Troms/Finnmark/Svalbard): Trym Norberg Enoksen, Sparebank1, Tromsø Utvalg og arbeidsgrupper Informasjonssikkerhetsutvalget Den digitale trusselen er i stadig endring, og gjør at teknologisk risiko vil kreve mer og mer av virksomhetetn, styre og daglig leder. Utvalget følger utviklingen innenfor det digitale risikobildet, og står bak gjennomføringen og analysen av Mørketallsundersøkelsen Utvalget jobber med utvikling av Mørketallsundersøkelsen Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Tønnes Ingebrigtsen, mnemonic, utvalgsleder Eiliv Ofigsbø, Kripos Bente Hoff, NorCERT/NSM Janne Hagen, NVE Christophe Birkeland, Bluecoat Johnny Mathisen, Telenor Peggy Heie, NorSIS Vidar Østmo, Verdipapirsentralen Ole Tom Seierstad, Microsoft Marthe Eike, Datatilsynet John Arild Amdahl Johansen, Helsedirektoratet Arne Røed Simonsen, NSR Kriminalitetsutvalget Utvalget har som overordnet mål at samlet kompetanse skal gi virksomheter som er utsatt for vinningskriminalitet motivasjon, metode og kunnskap til å drive forebyggende arbeid, samt til å kunne beskytte seg på en god og kostnadseffektiv måte. Beskyttelse i denne sammenheng betyr best mulig vern av ansatte, kunder og verdier mot eksterne- og interne trusler, og fysiske anslag. Utvalget fokuserer på kriminalitet som gagner trusselaktøren gjennom økonomisk vinning uavhengig av mål og metode, og som har negativ påvirkning på samfunnet. Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Norsk Petroleumsinstitutt, utvalgsleder Thor Martin Bjerke, Virke Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Gruppen Andreas Wormdal, NorgesGruppen / KIWI Jan Daniel Juniszewski, Finans Norge Ketil Larsen Sækingstad, Loomis Arve Haug, Finans Norge Terje Ulfsten, Posten Norge Runar Karlsen, NHO Service Yngve Dahl Østrøm, DHL John T. Balcon, Varner Retail Arnt Erik Brekke, Coop Øst Jon Molnes, Statens Vegvesen Målfrid Høivik, Kripos Kjell Eirik Mortensen, Kripos Anette Tinglum, NSR 6

7 Sikkerhetsutvalget Internasjonale virksomheter Utvalget arbeider med kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer internasjonalt. Utvalgets arbeid og produkter skal bidra til at NSR sine medlemmer står bedre rustet til å møte sikkerhetstrusler i utlandet. Utvalget skal blant annet vurdere sikkerhetsrisiko ved virksomhet internasjonalt, og særskilt søke å overføre kunnskap og gode handlemåter seg i mellom og mot næringslivet.. Virksomheter som skal etablere seg i et land eller av andre grunner trenger mer informasjon, kan kontakte NSR. Utvalget kan ta opp og drøfte fortrolige opplysninger slik at saker belyses i full bredde. Offentlige myndigheter kan tilknyttes utvalget ved behov. Utvalgsmedlemmene har i perioden vært: Tor Langrud, Wilh. Wilhelmsen, utvalgsleder (frem til mars 2017) Anders Rimstad, Aker Solutions (ny leder fra mars 2017) Tom-Espe Doknes, Telenor ASA (nestleder fra mars 2017) Christian Slinning, Statoil Arnfinn Tønnessen, DNV GL Johnny Løcka, Kongsberg Teknologipark Even Tvedt, Statkraft Morten Bjørnenak, Yara Jan Kopperud, Kongsberg Defence & Aerospace Runar Karlsen, NHO Service Arne Røed Simonsen, NSR Petter Ganzarain, Sykehuset i Vestfold Pål Fredrik Lund, Sørlandet Sykehus, Arendal Lars-Eirik Jansen Mørkhagen, Lovisenberg Jon Frithjof Nilsen, Diakonhjemmet sykehus Ruth Ann Gullbekk, A-hus Tore Bjørnstad, Sykehuset Østfold HF Trine Bakkeli, Aberia Healthcare Runi Sommerstad, Incognito Klinikk Geir A. Gundersen, Helseetaten, Oslo Kommune Anette Tinglum, NSR Varslingslisten Varslingslisten gir råd for håndtering av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt, og er en oversikt over aktuelle fremgangsmåter useriøse virksomheter benytter. Det er etablert en samarbeidsgruppe knyttet til varslingslisten for å kunne gi mer forebyggende informasjon til næringslivet. Siden oppstarten av den nye databasen i 2015 har det i skrivende stund totalt blitt registrert 911. saker. Av disse har NSR behandlet 671. KRISINO 2015 viser (se eget punkt) at nesten 80 % av norsk næringsliv har vært utsatt for forsøk på fakturabedrageri. Sikkerhetsutvalg for helse- og omsorgsektoren (opprettet mai 2017) Sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser er en viktig innsatsfaktor for trivsel og trygghet for alle brukere/pasienter, eller de som har sitt arbeid i helse og omsorgssektoren. Utvalget skal bidra til god sikkerhet og beredskap gjennom å være den foretrukne møteplass for erfaringsutveksling og utvikling av effektive og relevante tiltak. Utvalget skal gi private og offentlige helse- og omsorgsforetak metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg mot kriminalitet og håndtere uønskede hendelser på en god og kostnadseffektiv måte. Arbeidet rettes mot vern av ansatte, pasienter/ brukere og andre verdier mot eksterne og interne trusler, og fysiske anslag. Utvalgsmedlemmene så langt er: Gry Strand, utvalgsleder, Oslo Universitetssykehus HF Bjørn Vassbotn, Helse Bergen HF Øystein Hoel, Nordlandssykehuset Robin Mortensen, Sykehuset Telemark 7

8 NSRs aktivitetskalender i Styremøter 18. august Felles styre- og rådsmøte november Styremøte og strategisamling 8. desember Styremøte 2. februar Styremøte 6. februar Ekstraordinært styremøte 20. april 2017 Styremøte 1. juni Årsmøte Rådsmøter 18. august Felles styre- og rådsmøte 9. februar Rådsmøte 11. mai Rådsmøte Direktørmøte 26. oktober 2016 hos PST Kurs/seminar/konferanse Kurs Oktober 2016, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS5832 Mars 2017, Innføring i sikringsrisikoanalyse NS5832 November 2016, Kurs i fysisk sikring (sikringshåndboka) Mars 2017, Kurs i fysisk sikring (sikringshåndboka) i Bergen November 2016, Innføring i Sikkerhet og Etterretning April 2017, Innføring i Sikkerhet og Etterretning April 2017, Hostile Vehicle Mitigation - avlyst Seminarer August 2016 Arendalsuka, tema informasjonssikkerhet November 2016 Sikkerhet Internasjonale virksomheter Desember 2016 Frokostseminar hos DSS Februar 2017 Sikkerhetsnettverk for helse- og omsorgssektoren Februar 2017 Frokostseminar med PST, Økokrim og Kripos Konferanser september - Sikkerhetskonferansen

9 Strategi og mål Visjon Den foretrukne organisasjon for forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet. Strategiske satsinger Strategien Veien mot 2017 lister opp strategiske retninger og satsinger med tilhørende hovedmål. Her er hovedpunktene: Strategien legger til grunn fire sentrale retninger i NSRs arbeid: Næringslivet generelt og medlemmene spesielt Myndighetene Politiske organer, herunder Storting, Regjering, departementer og politiske partier Private eller offentlige forskning- og utdanningsinstitusjoner De fire sentrale retningene operasjonaliseres gjennom tre satsningsområder med følgende overordnede mål for å styrke virksomhetenes evne til: Vinning Å forebygge vinningskriminalitet, samt å bidra til økt samarbeid mellom politi og næringsliv gjennom å etablere kanaler for informasjonsutveksling for å øke resultatoppnåelsen. Informasjonssikkerhet Å ivareta informasjonssikkerheten helhetlig og systematisk innenfor egen virksomhet. Sikkerhet nasjonalt og internasjonalt Å ha en helhetlig og balansert sikring både teknologisk, organisatorisk og menneskelig, herunder personsikkerhet/bakgrunnssjekk i arbeidet med nasjonal og internasjonal sikkerhet. Strategiske virkemidler Hovedvirkemidlene har vært: Mørketallsundersøkelsen 2016 KRISINO 2015 Nettsiden og sosiale medier Foredrag, artikler, konferanser og seminarer Utvalg og prosjekter med deltakelse fra næringslivet og det offentlige Media For å nå massivt ut med å bevisstgjøre flere ledere i næringslivet om viktigheten av forebygging av sikkerhet og kriminalitet mot egen virksomheten, har NSR blant annet hatt en bevist strategi om å bruke media. Budskapet har vært å bevisstgjøre om risikobildet og sårbarheter, opplyse om tiltak for å møte utfordringene, og påvirke gode holdninger. 9

10 Måloppnåelse og aktiviteter Årsmøte 2017 Forrige årsmøte ble arrangert i 2. juni 2016 med valg av nytt styre, konsultativt råd, valgkomite og revisor. Nedenfor oppsummeres noen aktiviteter og tiltak NSR har gjennomført for å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet siden sist årsmøte. Direktørmøte Direktørmøtet ble arrangert i oktober hos PST i Nydalen. På dette møtet ble Mørketallsundersøkelsen 2016 presentert, med blant annet et innlegg fra PST og DSB. Informasjonsutvekslingen var gradert. Media NSR blir ofte et kontaktpunkt for media ved hendelser som faller innenfor våre satsningsområder. I perioden har NSR vært eksponert i lokal- og nasjonal presse, både på nett, i aviser, på radio og tv. Dette er en av NSR strategiske virkemidler, for å nå frem med vårt budskap i det offentlige rom. Til sammen hadde NSR et betydelig antall medieartikler, i tillegg kommer innlegg i papiraviser, radio og tv - som ikke måles av Meltwaters media overvåking. Regional aktivitet Våre regionale koordinatorer har arrangert kurs og seminar i inneværende periode, og det kan nevnes kurs i fysisk sikring i Bergen samling for museene i Oslo, og samarbeid om konferanse i Stavanger. I tillegg har våre regionale koordinatorer vært på samling / workshop sammen med politiets næringslivskontakter. Sikkerhetskonferansen 2016 Sikkerhetskonferansen 2016 ble avholdt 23. og 24. september. Konferansen hadde til sammen 176 deltagere, og alle tilgjengelige utstillerplasser var besatt. eller undervurderer disse kostnadene. Kun 9% av virksomhetene som utsettes for angrep tar saken videre til politiet, noe som tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall. For de kriminelle er denne typen angrep mot norske virksomheter i praksis staffefrie. Datagrunnlaget For Mørketallsundersøkelsen 2016 ble totalt 1500 virksomheter intervjuet av Opinion per telefon i perioden 18. mai til 9. juni Opinion kontaktet et tilfeldig utvalg virksomheter fra foretaksregisteret med fem eller flere ansatte, hvilket førte til at respondentene i årets undersøkelse gjenspeiler den generelle næringsstrukturen i Norge i større grad enn tidligere. Hovedvekten av virksomhetene er små, og andelen store er betydelig mindre enn i tidligere undersøkelser. Ny innsamlingsmetode gjør det vanskelig å sammenligne data over tid og dermed sammenlignes ikke årets funn med tidligere undersøkelser. Årets undersøkelse er inspirert av en undersøkelse gjennomført i Storbritannia. fokuset er på oppdagelse og håndtering av hendelser, med utgangspunkt i den verste hendelsen. I samarbeid med For at undersøkelsen skal kunne gjennomføres, er NSR avhengig av økonomisk støtte. Mørketallsundersøkelsen 2016 er i hovedsak finansiert av Politidirektoratet, som dekker 80% av kostandene knyttet til spørreundersøkelsen. Øvrige bidragsytere har vært BDO, Finans Norge, mnemonic, Telenor, Norges Vassdrags- og energidirektorat og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Hovedtemaer på konferansen var: Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Kriminalitetsbildet Opphavsrett Sikkerhetspolitikk Migrasjon Mørketallsundersøkelsen 2016 Hovedbudskap Over en fjerdedel av norske virksomheter 412 av 1500, eller 27% har opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året. Virksomhetene forteller at dette fører til produktivitetstap i 4 av 10 tilfeller (i form av tapte arbeidstimer), men kun 2 av 10 oppgir at de har hatt kostnader som følge av slike hendelser. Dette viser at virksomhetene mangler oversikt over hva sikkerhetshendelsene koster dem, 10

11 Kurs og seminarer NSR har også i denne perioden hatt en rekke seminarer og kurs. NSR forsøker å utvide kurstilbudet, samt å være tidsaktuelle på seminarer som arrangeres. Vi viser til våre aktiviteter som listet opp tidligere i dokumentet. Styrket privat-offentlig samarbeid Tiltak for å forsterke et operativt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, har vært et hovedfokus i året som har gått. Det å få myndighetene til å se mulighetsrommet fremfor begrensningene for samarbeid med næringslivet har vært viktig. NSR har sammen med flere andre aktører vært delaktig på prosjekter med blant annet politiet, eksempelvis innen flytende mikromerking. Kripos Samarbeidet mellom næringslivskontakten i Kripos og NSR har vært godt og har utviklet seg ytterligere i denne perioden.næringslivskontakten søker å være hos NSR én gang i uken. Det er ansatt 12 næringslivskontakter i politiet, og NSR søker å samarbeide på relevante prosjekter og på forskjellige problemstillinger. Foredrag og nettverk NSR jobber fortsatt aktivt med medlemsrekruttering. Dette er svært viktig for å kunne finansiere NSR sine aktiviteter, og ikke minst nyopprettet prosjektstilling i NSR. I tillegg har NSR fått muligheten til å ansette en konsulent / kontormedarbeider i deltidsstilling med virkning fra april Dette gjennomføres nettopp for å kunne bidra mer hos våre medlemmer. I løpet av inneværende periode, har NSR holdt over 50 foredrag på forskjellige konferanser, seminarer og hos medlemsvirksomheter. Det kan nevnes at NSR har holdt foredrag på Sikkerhetskonferansen til NSM, Personverndagen hos Deloitte, Samordningsorganet hos Kripos og hos en rekke medlemsbedrifter mv. Etterspørselen etter foredrag fra NSR er stor, og det er viktig med synlighet blant medlemmene. NSR strekker seg svært langt for å etterkomme denne etterspørselen. Avslutning Som rapporten viser, har NSR lagt ned en betydelig innsats for å sette kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer i og mot næringslivet på dagsorden. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke fremover. Vår utadrettede og bevisste bruk av media har gitt gode resultater og NSR er etablert som det foretrukne kontaktpunktet for et privat-offentlige samarbeid innenfor kriminalitetsforebygging. Vi har lagt bak oss et år med mange utfordringer, og alle trender tilsier at tiden fremover vil bli vel så utfordrende. Med fortsatt fokus på de prioriterte satsningsområder innenfor vinning, informasjonssikkerhet og sikring nasjonalt og internasjonalt, og etablerte samarbeidsarenaer med myndighetene, vil NSR kunne få utrettet mye også i tiden fremover. 11

12 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

ÅRSRAPPORT 2015/2016. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSRAPPORT 2015/2016 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål ÅRSBERETNING 2015 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Strategi 2017-2020 Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner:

Detaljer

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2011. Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 2011 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2011... 3 Om Næringslivets Sikkerhetsråd... 5 Representativitet, struktur og nettverk... 5 Styret 2011-2012... 6 Organisasjoner i det konsultative rådet...

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

Risiko i et trygt samfunn

Risiko i et trygt samfunn Risiko i et trygt samfunn Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) 6. februar 2017 Trygghet i hverdagen og styrket beredskap Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter Regjeringens arbeid

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF www.nhn.no Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Godkjenning av årsregnskap og behandling av årsrapport for 2015 m.m. Protokoll fra

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008

SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 SIKKERHETSKONFERANSEN 2008 Thon Hotell Opera 24. 25. september SIKKERHETSKONFERANSEN - 2008 Informasjonsspionasje, tyveri og lekkasjer er kanskje den største sikkerhetsutfordringen næringslivet står over

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 Mørketallsundersøkelsen 2010 7. undersøkelsen Perduco AS i mai 2010. Tidsrommet for kartleggingen er 2009. Utvalg: Det er trukket ut 6000 virksomheter til undersøkelsen. Av

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET

DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET DET DIGITALE TRUSSEL- OG RISIKOBILDET SIKKERHETSKONFERANSEN DIGIN Kristiansand, 22. september 2015 Roar Thon Fagdirektør sikkerhetskultur Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Illustrasjon: colourbox.com Trussel-

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 18. mars 2016 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 27. april 2017 Tidspunkt: Kl 0830-1500 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl. 12.00 14.00 Til stede: Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne),

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Styresak Dato dok.: 11.12.2017 Administrerende direktør Møtedato: 20.12.2017 Vår ref.: 17/00058-28 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll 14.12.2017 Sak 94/17 Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR ORIENTERINGSSAK: DELTID - UTFORDRINGER, PRINSIPPER OG TILTAK Hamar, 12.

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR ORIENTERINGSSAK: DELTID - UTFORDRINGER, PRINSIPPER OG TILTAK Hamar, 12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 075-2008 ORIENTERINGSSAK: DELTID - UTFORDRINGER, PRINSIPPER OG TILTAK 2008 Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Objektsikkerhet. Sikkerhetsloven gir krav til beskyttelse av både informasjon( 12) og objekt( 17b).

Objektsikkerhet. Sikkerhetsloven gir krav til beskyttelse av både informasjon( 12) og objekt( 17b). KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Fagseminar Helsfyr hotell, Oslo Torsdag

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 9. juni Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun, Carl I. Hagen, Turid Wickstrand, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik,

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 11.04.11 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Vest, RHF, Stavanger

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland

Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland Årsberetning for styret i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland Lokallaget i Rogaland i Rogaland tilbyr foredrag, kurs og frokostmøter for kommunikatører i offentlig og privat sektor. Styret holder til i

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013

Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Grete Faremos tale pa Sikkerhetskonferansen 2013 Av: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo Åpning av konferansen og utdeling av Fidusprisen Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 3.april 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. mars 2017 kl. 1300-1800 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Verdivurdering også for næringslivet! NSR Sikkerhetskonferansen 2009 Dagfinn Buset Seksjon for analyse og tilsyn Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Jeg skal

Detaljer

HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN?

HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN? HVILKE RISIKOER LØPER VI NÅR ALLE DATAENE VÅRE ER I NETTSKYEN? Bente Hoff Seksjonssjef Strategisk IKT-sikkerhet NSM SLIDE 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

Til den nye generalforsamlingen i. SpareBank 1 BV. Sandefjord, 14. desember Vennlig hilsen SpareBank 1 BV. Gisle A. Dahn Styrets leder

Til den nye generalforsamlingen i. SpareBank 1 BV. Sandefjord, 14. desember Vennlig hilsen SpareBank 1 BV. Gisle A. Dahn Styrets leder Til den nye generalforsamlingen i Sandefjord, 14. desember 2016 Det er planlagt at fusjonen av og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal gjennomføres ved registrering i Foretaksregisteret den 2. januar 2017.

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Styrets beretning 2013 STYRETS BERETNING FOR 2013 Styreutvikling Østfold Styreutvikling Østfold med kontor i Moss, er en non-profitt organisasjon og har som formål å være en pådriver og koordinator for

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Erfaringer og perspektiver for styrene i Helse Nord. Arne Selvik, Tromsø 26. oktober 2017

Erfaringer og perspektiver for styrene i Helse Nord. Arne Selvik, Tromsø 26. oktober 2017 Erfaringer og perspektiver for styrene i Helse Nord Arne Selvik, Tromsø 26. oktober 2017 Tema for refleksjon og diskusjon Hva er styrenes oppdrag? Hvor «trykker skoen?» Hva er handlingsrommet for HF-ene?

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon.

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon. PROTOKOLL fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon vedrørende MELLOMOPPGJØRET 2011 FORHANDLINGSGRUNNLAGET Reguleringsbestemmelse

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg. ÅRSMELDING 2007 ÅRSMELDING 2007 Prosjekt Oppreisning (Propp) er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, beliggende i Stavanger, og har som formål å hjelpe mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal.

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal. 1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDET MØTEDATO: 3.10.2011 PROTOKOLL Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl. 1100 1500, i fylkeshuset, Arendal. Til stede var: Ragnhild Thomassen, leder Audun Tømmerås,

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer