Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige."

Transkript

1 Strategi Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige.

2 Publisert: Mai 2017 Trykk: NHO Servicepartner Layout og illustrasjoner: Næringslivets Sikkerhetsråd Foto: Adobe Stock/Arne Røed Simonsen Kontakt: E-post: Adresse: Middelthuns gate 27, Majorstuen 2

3 Innhold 1. Innledning 2. Visjon, motto, organisasjonsstruktur, nettverk og representativitet 3. Forretningsområder Rådgivning og informasjonsutveksling Nettverk for kompetanseutveksling Møteplasser Leverandørmatch offentlig sektor vs privat leverandørmarked Innovasjon 4. Satsningsområder og overordnende mål Forebygging av vinningskriminalitet Informasjonssikkerhet, herunder cyberkriminalitet Sikkerhet og beredskap - nasjonalt og internasjonalt Informasjonsinnhenting og informasjonsformidling 5. Strategiske målgrupper Mot medlemmene spesielt Mot myndighetene Mot næringslivet og offentlig sektor generelt 6. Kommunikasjon og informasjonsdeling 7. Utvalgsarbeid og sikkerhetsnettverk 8. Stifterorganisasjonene og finansiering av NSR

4 1 Innledning Til grunn for strategien ligger NSRs erfaring, spørreundersøkelser, og myndighetens årlige vurderinger av trusselbildet, trender og sikkerhetstilstanden. Strategien omhandler derfor i hovedtrekk de kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer næringslivet møter, og som alle i fellesskap med myndighetene må bidra til å forebygge. Risiko- og trusselbildet for næringslivet, både privat og offentlig sektor, er bredt, sammensatt og delvis uoversiktlig. Erfaringer fra hendelser de senere år illustrerer bredden og kompleksiteten i samfunnssikkerhetsarbeidet, og det har blitt vanskeligere å holde oversikt over de avhengigheter som gjør seg gjeldende på tvers av sektorer, virksomheter og infrastrukturer. Den økte risikoen ved, og vår avhengighet av, IKT-baserte informasjonssystemer, stiller krav om tidsriktige og dynamiske verktøy for beskyttelse mot trusler i det digitale rom. Kursen frem mot 2020 er satt. Strategien skal integreres i organisasjonens overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet. Strategien skal være til for å rettlede og allokere Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) sine ressurser i en unik posisjon, basert på vår interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene, samfunnets og andre aktørers bevegelser. Strategien et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Den er et viktig styringsdokument, og skal legges til grunn for NSRs langsiktige arbeid. Veien mot 2020 peker på utvalgte og ønskede retninger, satsningsområder og overordnede mål for NSRs arbeide i årene fremover. NSRs oppdrag følger av vedtektene. NSR skal forebygge kriminalitet i og mot næringslivet ved å være: Det rådgivende og informative organ for medlemmer spesielt og næringslivet generelt, i forebygging mot kriminelle handlinger, og tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom virksomheter og bransjer Offentlige myndigheters foretrukne organ for informasjonsutveksling med næringslivet Det foretrukne organ for drøfting av felles kriminalitets- og sikkerhetsspørsmål mellom næringsliv og myndigheter Synlig i den offentlige debatten NSR er en selvstendig medlemsforening, som finansieres ved en årlig serviceavgift fra medlemmene og stifterne. Stifterne er Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib. 4

5 5

6 2 Visjon og motto Visjon Den foretrukne organisasjon for forebygging av, og beskyttelse mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. Motto Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn. Organisasjonsstruktur, nettverk og representativitet NSR representerer ved sine stifterorganisasjoner og medlemmer nær hele bredden i norsk næringsliv. Denne representativiteten, og det faktum at NSR er en forening uten profittformål, gir legitimitet og en mulighet for myndighetene til å knytte formell kontakt og samarbeid med NSR. NSR er en etablert samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter for å drøfte kriminalitets- og sikkerhetsspørsmål. Knutepunktfunksjonen gjør NSR til en viktig informasjonsbærer, nettverksbygger, agendasetter, kunnskapskilde og problemløser. NSR bidrar således til å heve kompetansen og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen. NSR sin organisasjonsstruktur vises i hovedtrekk i diagrammet under, hvor det høyeste organ er årsmøtet. NSR mottar råd og veiledning fra det konsultative rådet, som består av myndighetene, stifterorganisasjonene (eller deres utvalgte representanter) og deler av næringslivet. Administrasjonen organiserer regionale koordinatorer, utvalg og andre sikkerhetsnettverk, og står ansvarlig for utvikling av diverse undersøkelser, kurs, seminar og konferanser. Næringslivets Sikkerhetsråd organiserer en rekke aktiviteter, som illustreres i diagrammet under. 6

7 7

8 3 Forretningsområder De fem hovedforretningsområdene NSR satser på i tiden fremover er følgende: Rådgivning og informasjonsutveksling: NSR skal levere relevant og profesjonell rådgivning av høy kvalitet ovenfor medlemmer og andre relevante målgrupper i henhold til organisasjonens vedtekter. Rådgivningen skal være kunnskapsbasert og foregå på en slik måte at det understøtter NSRs rolle om å forebygge og beskytte mot kriminalitet i og mot næringslivet og det offentlige. NSR skal utvikle en modell for rådgivningen ovenfor medlemmene som balanserer medlemmenes behov med NSRs til enhver tid gjeldende ressurssituasjon, herunder foreta en løpende vurdering av om det kan utvikles rådgivningskonsepter som innebærer en kombinasjon av betalt/ubetalt rådgivning. NSR skal bidra til aktiv informasjonsutveksling mellom myndighetene og næringslivet med formål å bidra til at næringslivets interesser ivaretas og prioriteres i statens/myndighetenes kriminalitetsforebyggende arbeid. Nettverk for kompetanseutveksling NSR skal være en foretrukket leverandør av nettverk for kompetanseutveksling ovenfor NSRs målgruppe gjennom det konsultative råd, utvalg og andre sikkerhetsnettverket. NSR skal tilpasse nettverkene for kompetanseutveksling etter markedets og medlemmenes behov med hensyn til tematikk, tilbudt kapasitet og andre forhold som er avgjørende for å lykkes med å forbli en relevant leverandør av denne delen av NSRs tjenesteportefølje. Møteplasser: NSR skal utvikle og tilby markedets beste arenaer og møteplasser på området for sikkerhet som beskrevet i punkt 1-4 under satsningsområder. Arenaene skal ta form av relevante konferanser, seminar og kurs av høy faglig kvalitet, og med et programinnhold og en teknisk gjennomføring som gjør NSR tydelig foretrukket sammenlignet med konkurrerende virksomheters tilbud. NSRs satsing på arenaer skal være et viktig bidrag for å oppfylle NSRs oppdrag som beskrevet i vedtektene, og tydelig understøtte NSRs forretningsmessige grunnlag. Leverandørmatch offentlig sektor vs privat leverandørmarked NSR skal, i den grad det er medlems- og forretningsmessig relevant, være en relevant aktør for å matche ulike næringers, bransjers og medlemmers behov med aktuelle leverandører gjennom å koble aktørene med hverandre. Dette kan ta form av prosjekter som eksempelvis Outstanding Security Performance Award, eller gjennom andre tiltak som bidrar til at man oppnår merverdi av nettverksrollen NSR spiller i kraft av å være en medlemsbasert organisasjon. NSR skal bidra til leverandørmatch kun i den grad dette er forenlig med NSRs formålsbestemmelse og ikke kommer i konflikt med medlemmenes interesser. 8

9 Innovasjon NSR skal kontinuerlig vurdere hvordan organisasjonen kan videreutvikle seg for å være et naturlig førstevalg for potensielle og eksisterende medlemmer. NSR skal innovere gjennom konkrete prosjekter der ny teknologi brukes både for å videreutvikle eksisterende produkt/tjenestetilbud og utvikle nye produkt/tjenestetilbud som svarer på NSRs formål i henhold til vedtektene. Innenfor gjeldende strategiperiode innebærer det konkret å vurdere hvordan teknologi kan anvendes for å løse medlemmenes behov for et godt verktøy for sikringsrisikoanalyse. 9

10 4 Satsningsområder og overordnede mål De fire hovedretningene skal operasjonaliseres gjennom følgende strategiske prioriteringer kalt satsningsområder, og disse er: Forebygging av vinningskriminalitet Informasjonssikkerhet, herunder cyberkriminalitet Sikring, sikkerhet og beredskap - nasjonalt og internasjonalt Informasjonsinnhenting og informasjonsformidling Forebygging av vinningskriminalitet Organisert og grenseoverskridende vinningskriminalitet er et omfattende problem for norske virksomheter. Et overordnet mål for NSR er å styrke virksomhetenes evne til å forebygge og beskytte seg mot kriminalitet, og bidra til økt samarbeid mellom politi og næringsliv gjennom å etablere kanaler for informasjonsutveksling for å øke resultatoppnåelsen. En av NSRs hovedoppgaver i tiden fremover vil være å etablere godt samarbeid med næringslivskontaktene i politidistriktene, og legge til rette for økt informasjon- og kunnskapsflyt mellom politi og lokalt næringsliv. Informasjonssikkerhet, herunder cyberkriminalitet Trusselbildet og sårbarhetene innen informasjonssikkerhet og cyber-kriminalitet, utgjør en stor risiko for næringslivet, og kan få store konsekvenser. Et overordnet mål for NSRs arbeid innenfor informasjonssikkerhet og cyberkriminalitet er å styrke virksomhetenes evne til å ivareta informasjonssikkerheten og sikre sine verdier helhetlig og systematisk. Kompetanseheving skal vektlegges, gjennom blant annet foredrag, seminar og kurs. Informasjonssikkerhetsutvalgets arbeid med å se på trender, utvikling og tiltak, samt gjennomføre Mørketallsundersøkelsen skal videreføres. Samarbeidet med sikkerhetsmyndighetene skal videreutvikles for å styrke samordningen og en felles situasjonsforståelse. I tillegg etableres et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Det skal vektlegges informasjonsutveksling og kompetansedeling mellom informasjonssikkerhetsmiljøene i næringslivet og myndighetene. Store deler av næringslivet faller utenfor naturlig sektorprinsippet og sektorprinsippet fungerer ikke i cyberspace fordi teknologien er tverrsektoriell. Næringsvirksomheter må derfor påse at de har, selv eller via leverandører, robuste IKT-systemer og tjenester. For å oppnå dette må næringsvirksomheter og deres leverandører settes i stand til å håndtere svakheter og sårbarheter - samt å forstå trusselbildet. NSR vil derfor finne samarbeid med naturlige samarbeidspartnere for å sikre god informasjonsflyt om trusselbilde, svakheter og sårbarheter. I tillegg trenger norske næringsvirksomheter et sted å rapportere IKT-hendelser slik at Politiet kan ta tak i saker som Politiet mener bør etterforskes. Det vil ikke være slik at alt må anmeldes. Her vil NSR ta en rolle i å koordinere og sikre oversikt over IKT-hendelser hos næringsvirksomheter, i samarbeid med blant annet NorSIS og eksiterende CERTer. Mye av ansvaret for godt samarbeid mellom politi og næringsliv tilleggs også næringslivskontaktene i politiet, og det forventes mye initiativ fra disse personene i tiden fremover. Piratkopiering, smugling og ulovlig handel med ikke godkjente varer er en omfattende kriminalitetsform som rammer næringslivet og samfunnet som helhet. NSR ønsker å samle næringslivets aktører innenfor forskjellige sektorer og bransjer, for å sammen skape større fokus innenfor dette kriminalitetsområdet. Målet med et slikt utvalg er å samle de felles utfordringer næringslivet møter, og rapportere dette helhetlig i en samlet rapport til myndighetene hvert år. Økonomisk kriminalitet er en trussel mot den grunnleggende markedsøkonomistrukturen, og undergraver tilliten til næringslivet. NSR skal i sitt arbeid bidra til fortsatt å øke bevisstheten rundt økonomisk kriminalitet. 10

11 I tillegg skal NSR vektlegge å styrke virksomhetenes evne til å forebygge og avdekke denne formen for kriminalitet. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) og arbeidet i Kriminalitetsutvalget skal videreføres for å øke bevissthet og kompetanse på området. Sikring, sikkerhet og beredskap - nasjonalt og internasjonalt For å sikre at virksomheter kan møte de risikoutfordringer de står overfor nasjonalt og internasjonalt, skal NSR ha som et overordnet mål å styrke sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i virksomhetene knyttet til villede uønskede handlinger. Et mål for NSR er derfor å styrke virksomhetenes evne til å ha en helhetlig og balansertsikring både teknologisk, organisatorisk og menneskelig, herunder bla personsikkerhet, reisesikkerhet og bakgrunnssjekk for nytilsatte. NSR skal etablere varig samarbeidsordning med myndighetsorganer med ansvar innenfor beredskap og sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Naturlige myndighetsorgan er Politiets Sikkerhetstjeneste, Utenriksdepartementet, Etterretningstjenesten og departement med beredskapsansvar. Informasjonsinnhenting og informasjonsformidling NSR skal gjennom sine utvalg og råd, være en formidler og innsamler av informasjon gjeldende sikkerhet, kriminalitet, trender og trusler. Denne informasjonen skal tilflyte NSR sine medlemmer, næringslivet og det offentlige for øvrig ved bruk av sosiale medier, media, seminar, konferanser og kurs. NSR skal selv produsere undersøkelser som gir virksomheter grunnlag for å sikre seg mot og forebygge kriminalitet. Disse produktene skal sammen med andre offentliggjorte produkter være et av flere grunnlag for informasjonsformidling til våre målgrupper. 11

12 5 Strategiske målgrupper Strategien legger til grunn tre hovedretninger i NSRs arbeid: Mot medlemmene spesielt Mot myndighetene Mot næringslivet og offentlig sektor generelt Mot medlemmene spesielt Informasjon og veiledning gis gjennom bl.a. Det konsultative rådet, konferanser, seminarer, kurs, publikasjoner, ved bruk av medier, samt aktiv deltakelse i samfunnsdebatten relatert til kriminalitet og sikkerhet. NSR skal gi sine medlemmer prioritet, gjennom foredrag, seminar, kurs og konferanser. NSR skal være en foretrukket aktør som rådgir ledere blant våre medlemmer innenfor forebygging av kriminalitet og risiko. NSRs regionale arbeid skal utvikles. Dette skal gjennomføres i samarbeid med regionale koordinatorer, knyttet mot næringslivskontakter i de nye politidistriktene. Hovedfokus vil være aktiviteter i form av seminarer, kurs eller foredrag, gjerne i samarbeid med næringslivskontaktene i politiet. Det bemerkes at antall koordinatorer som skal organiseres gjennom NSR avhenger av lokale forhold og politidistriktenes størrelse og geografi. Mot myndighetene Gjennom representativiteten for bredden av norsk næringsliv, skal NSR som en etablert samarbeidsarena være myndighetenes foretrukne kontaktpunkt. NSR skal jobbe kunnskapsbasert og aktivt mot myndighetene for å belyse utfordringene i næringslivet slik at myndighetene prioriterer tid og ressurser, og hever kompetanse om næringslivets utfordringer og kompleksitet for bedre å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette gjøres gjennom myndighetenes deltagelse i Det konsultative rådet, NSRs deltakelse i ulike myndighetsfora og tilrettelegging for nye samarbeidsfora, samt ved at NSR fronter utfordringer på vegne av medlemsgrupper direkte mot rette myndighet. NSR skal jobbe aktivt for å belyse næringslivets utfordringer, slik at det gis ressurser, prioriteringer og politiske føringer om etterforsking, forebygging og bekjempelse av kriminalitet i og mot næringslivet. NSR skal også jobbe aktivt med nødvendige endringer av lover, vedtekter og instrukser, der dette måtte være for å ivareta tilstrekkelig beskyttelse av næringslivets interesser. Mot næringslivet og offentlig sektor generelt NSR skal jobbe kunnskapsbasert for å gi informasjon og veiledning til næringslivet, offentlig og privat sektor, om de trusler de står ovenfor slik at virksomhetene på best mulig måte kan forebygge og beskytte seg mot kriminalitets- og sikkerhetshendelser. Målgruppene er næringslivslivsledere, sikkerhetsledere og ansatte forøvrig. Kunnskapen innhentes gjennom erfaring, spørreundersøkelser, myndighetens årlige vurderinger av trusselbildet, trender og sikkerhetstilstanden, samt fra ulike fagmiljøer og forskningsmiljøer både på næringslivs- og myndighetssiden. NSR skal være en aktiv pådriver for å få økt fokus på kunnskap om sikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid i forbindelse med utdanning. NSR skal gjennom sin kunnskap og erfaring fra næringslivet oppfordre, og om mulig bistå, private og offentlige institusjoner til økt satsning på kompetanse, metoder og verktøy for forebygging av kriminalitet og håndtering av sikkerhetshendelser. Eksempler her er innenfor kunnskapssektoren, helse og omsorg og kriminalomsorgen. NSR skal gjennom aktivt samarbeid med ulike institusjoner, bidra til økt bevissthet om kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer for fremtidens arbeidstakere og ledere uavhengig om de befinner seg i privat eller offentlig sektor. 12

13 6 Kommunikasjon og informasjonsdeling Sentrale verktøy og virkemidler Kunnskap om kriminalitetstrender og aktuelle trusler er avgjørende for at virksomheter skal ta forebygging av kriminalitet på alvor. Det er derfor avgjørende at NSR evner å nå ut til næringslivet generelt og medlemmer spesielt med denne kunnskapen. Dette skal gjøres ved bruk av: Nettsider og nyhetsbrev Sosiale medier Foredrag, seminar og konferanser Medier - med synlighet både i aviser, fagtidsskrift, Tv og radio Spredning av informasjon gjennom flere kanaler er viktig for å nå ut til bredden av norsk næringsliv, både offentlig og privat. Stifterorganisasjonene skal bidra med informasjonsspredning gjennom sine naturlige kanaler. 13

14 7 Utvalgsarbeid og sikkerhetsnettverk Utvalgsarbeid og sikkerhetsnettverk for medlemmene NSR organiserer pr 2017 fem utvalg. Kriminalitetsbildet er i stadig utvikling, og NSRs prioriteringer må endres i takt med denne utviklingen. Det vil av denne grunn være naturlig å se på organisering av utvalgene, for å se om det er naturlig og behov for nye utvalg, som også vil gi synergieffekter for eksisterende utvalg. Det er viktig for NSR, at vi er relevante og evner å få tilført nye medlemmer og derav økte ressurser. Det er naturlig med en bred sammensetning i både råd, utvalg og sikkerhetsnettverk, slik at flest mulig medlemmer får tilgang på vårt nettverk og ressurser. På sikt ser NSR det nødvendig å opprette et utvalg for IPR og opphavsrett, og også opprette utvalg hvor offentlige institusjoner er en av målgruppene. NSR har gjennom flere år vært pådriver for bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor, og det er naturlig at de offentlige institusjonene blir en større del av NSRs nettverk. Strategien legges derfor opp til at det opprettes sikkerhetsnettverk hvor det er naturlig med et stort bidrag fra det offentlige, og i samarbeid med de private aktørene innenfor samme bransje som er naturlig å ha med i nettverket. Målet med et bredt spekter av utvalg, er delingen av kunnskap, erfaring og kompetanse mellom utvalgene, slik illustrasjonen under viser. Motivasjon til produktutvikling og sikkerhetsarbeid NSR har et godt omdømme i både privat og offentlig sektor. For å styrke og bevare dette varemerke, ønsker NSR å være ledende ved å stimulere og motivere til produktvikling av tjenester og varer innenfor sikkerhet og sikkerhetsforebygging. NSR har siden 2015 organisert Outstanding Security Performance Award (OSPA), og var først ut i verden med denne prisutdelingen. NSR ønsker at dette skal være en del av vårt varemerke, for å stimulere til fremragende sikkerhetsarbeid og fremragende sikkerhetsprodukter. Som et ledd i strategien til Sikkerhetskonferansen, vil OSPA være en faktor som gjør vår konferanse til noe annet og til noe spesielt, blant de mange liknende arrangement nasjonalt og internasjonalt. 14

15 8 Stiftere og finansiering Stifterorganisasjonene og finansiering av NSR NSR finansieres hovedsakelig ved medlemsavgift. Avgiftens størrelse er kategorisert etter antall ansatte i virksomheten. Avgiften skal være lav og oppfattes som et tilleggsabonnement hos stifterne. Det brukes mye tid i administrasjonen i NSR for å verve nye medlemmer og for å beholde eksisterende medlemmer. Medlemsfinansiering er en sårbar finansieringsform, og en variasjon av antall medlemmer hvert år medfører stor finansiell usikkerhet. Arbeidet med rekruttering av nye medlemmer til NSR er helt nødvendig for å opprettholde og utvikle NSRs aktiviteter i fremtiden. NSR samarbeider stadig mer med og mot det offentlige, og dette medfører kostnader knyttet til arrangement, reiser og tidsbruk. Det vil være naturlig at det offentlige i fremtiden blir en større del av NSR, og finansierer dens aktiviteter i form av medlemskap. En potensiell løsning for dette, vil være opprettelse av flere sikkerhetsnettverk og forum hvor det offentlige er hovedbidragsyter. Eksempel på dette er sikkerhetsnettverk for sykehusene, fengslene og utdanningssektoren. 15

16 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2016/2017. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2016/2017 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsberetning 2016 Virksomhetens art og lokalisering Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Justis- og beredskapsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 15/19-2/K2-F71, K3-&13/MHL 06.02.2015 Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Trond Skyseth, sikkerhetsleder, Kartverket Plan for innspill Hensikt Prinsipper for informasjonssikkerhet i ND Hvorfor er sikkerhet viktig

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samhandlingsarena Semicolon II 19.September 2012 Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning

Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Risikopersepsjon og bevissthet - utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar 2016 Ruth Østgaard

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer