Mørketallsundersøkelsen 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mørketallsundersøkelsen 2006"

Transkript

1 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen September 1

2 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget (DKU) i NSR. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Perduco AS og analysene er gjennomført av stipendiat Janne Hagen, Høgskolen på Gjøvik/UiO/FFI,i samarbeid med Datakrimutvalget som i 2006 består av: IT Sikringsleder Øyvind Davidsen, Statoil (leder) Direktør Kim Ellertsen, NSR Politiinspektør Berit Børset Solstad, KRIPOS Leder Tore Larsen Orderløkken, NorSIS Avdelingsdirektør Christophe Birkeland, NorCERT - NSM Ove Olsen, SINTEF Seniorkonsulent Arne Tjemsland, Secode Norge AS Jan Gusland, Komplett AS 2

3 Formålet Formålet med undersøkelsen er å: Belyse omfanget av datakriminalitet og andre uønskede IT-hendelser i norske virksomheter Kartlegge hvor sårbare norske virksomheter er for uønskede hendelser Kartlegge sikringsnivået i virksomhetene, dvs. hvilke sikringstiltak og rutiner som er innført I år har vi et spesielt fokus på: Virksomheter som ansees å være del av kritisk infrastruktur Virksomheter knyttet til e-handel 3

4 Datagrunnlaget Et representativt utvalg på 2000 norske virksomheter innen offentlig og privat sektor. I alt 749 svar ble mottatt som gir en svarprosent på 37 Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2006 og tidsrommet for kartleggingen var de foregående 12 måneder. Alle bransjer er representert 10% anser seg som del av kritisk infrastruktur 5,7% offentlig sektor Antall Andelen mindre virksomheter øker Fra 52% i 2003 til 73% i år Ikke svar 85% 15% 0,5% Virksomhetsstørrelse > 500 Totalt 4

5 Andel av virksomheter som blir utsatt for hendelser Virus/Ormer Tyveri av IT ustyr Misbruk av IT ressurser DOS Angrep Endring/sletting av data Datainnbrudd Spredning av ulovlig/beskyttet materiale Datatyveri Misbruk av Kredittkort Trusler om å angripe IT systemer 5

6 Mørketall I 7500 Estimert antall datainnbrudd Vi har fremdeles store mørketall for datakriminalitet! Omtrent like mange virksomheter er utsatt for datainnbrudd, men de opplever færre tilfeller. Kun 61 anmeldelser i denne kategorien estimerte tilfeller av misbruk av IT-ressurser hvorav kun 11 er anmeldt. 6

7 Mørketall II Er virksomhetene klar over at de har vært utsatt for datakriminalitet? 64 % av virksomhetene har ikke hatt uønskede hendelser i de kategoriene undersøkelsen etterspør. 30 % av virksomhetene vet ikke antallet hendelser Er det en sammenheng mellom sikkerhetstiltak og datakriminalitet/uønskede hendelser: Ja! De som har innført gode sikringstiltak rapporterer flere hendelser! 7

8 Anmeldelser Anmeldelser % Tyveri av IT-utstyr Infeksjon av ondsinnet kode Angrep på tilgjengelighet Misbruk av IT-ressurser Uautorisert endring/sletting av data Datainnbrudd 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % Politiets tall Datainnbrudd Misbruk av IT-ressurser Dataskadeverk og -bedrageri Tyveri av datainformasjon Spredning av ulovlig/opphavsrettlig beskyttet materiale Totalt 8

9 Grunner for ikke å anmelde Saken er ubetydelig Tror ikke det er mulig å finne gjerningsmannen Angrepet var ikke spesielt rettet mot vår virksomhet Tror ikke politiet har kompetanse/ressurser til å oppklare saken Tror ikke forholdet er straffbart Anmeldelse er for ressurskrevende Håndtert via oppsigelse eller erstatningskrav/ sivil sak Gjerningsmannen var egen ansatt Tror det kan gi negativ omtale av virksomheten Vet ikke 9

10 Hvem er gjerningsmannen? I alt ble det rapportert inn 2079 hendelser av disse ble 401 gjerningsmenn identifisert, mao. hver fjerde hendelse ble identifisert. 55 % 39 % Egne ansatte Innleide 6 % Eksterne Det oppdages mer, og en kan i større grad enn tidligere konkretisere hvor angrepet kommer fra. Tallene bekrefter også resultater fra andre undersøkelser som viser at trusselen fra egne ansatte øker i disse kategoriene. 10

11 Konsekvenser Estimerte kostnader for norske virksomheter er 1,8 Mrd. NOK Kun 11% hadde rutiner for å beregne de økonomiske kostnadene av datakriminalitet % Over halvparten oppgir ingen økonomiske tap Ekstra arbeid Tap av inntekt Erstatningsansvar Tap av omdø mme Ingen Vet ikke Ingen observert sammenheng mellom økonomiske tap og virksomhetsstørrelse. 10 % 10 % 8 % 9 % 8 % 0 kroner kroner kroner kroner 55 % kroner kroner eller mer 11

12 Hvem er mest utsatt? Store virksomheter er mer utsatt enn små Følgende bransjer er mer utsatt en andre: Forskning og utvikling IT/Telekommunikasjon Media og presse De som selv anser seg som en del av kritisk infrastruktur ikke mer utsatt enn andre virksomheter 12

13 Økt bruk av IT Elektronisk betaling Kjøp via internett Salg via internett Ansatte har tilgang hjemmefra Trådløse nett Kunder /samarbeidspartnere har tilgang utenfra E-post Hjemmeside WAN mellom avd. kontorer Instant messenger IP telefoni 13

14 Hvor fort får virksomhetene alvorlige problemer dersom systemene er utilgjengelige I løpet av 1 time I løpet av 1 dag I løpet av en uke Mer enn en uke Det vil ikke skape større problemer Vet ikke 14

15 Tekniske sikringstiltak Brannmur for nettv erk Anti-v irus sw Spam-filter Sikkerhetskopi Personlig passord % Reserv estrøm, UPS Av låst datarom Virtuelt priv at nettv erk (VPN) Filter mot uønsket w ebtrafikk Duplisering av kritiske komponenter Ulike sikkerhetssoner i nettv erk Kryptering av trådløse nettv erk Personlig brannmur 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte > 500 ansatte Fysiske autentiserings-mekanismer Engangspassord Innbrudds-deteksj on Kryptering av bærbare media Digital signatur Biometrisk autentisering 15

16 Organisatoriske sikringstiltak Retningslinjer for ansatte bruk av IT Kan håndtere ITsikkerhetsbrudd utenfor arbeidstiden Ansatte undertegner taushetserklæring Planer for å håndtere IT-sikkerhets-brudd Ansatte gis opplæring i sikker bruk av IT 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte > 500 ansatte Systematiske øvelser knyttet til IT 16

17 Bevissthet De rapporterte hendelsene domineres av virusangrep, tyveri av utstyr og misbruk av IT ressurser. I alle disse kategoriene er manglende bevissthet hos sluttbrukere avgjørende for at hendelsene skjer. Virksomhetene er godt rustet på viktige tekniske sikringstiltak Men kun 40 % av virksomhetene gjennomført opplæring av ansatte i sikker bruk av IT. I de tilfellene hvor gjerningsmann er identifisert er bortimot halvparten egne ansatte eller innleid personell. Det er utvalgets oppfatning at holdninger og bevisstgjøring av brukere er vel så viktig som teknisk sikringstiltak både i egen organisasjon og mot kontraktører. 17

18 Forhold knyttet til store virksomheter Desto større virksomhetene er desto mer avhengige er de av IT. 2/3 av virksomheter med over 200 ansatte får vesentlige problemer ved driftstans i 1 dag. Hver fjerde får problem ved driftstans i 1 time. Større bedrifter har også tatt i bruk flere IT baserte tjenester. Desto større virksomhetene er desto mer utsatt er de for datakriminalitet. Dette gjelder alle typer datakriminalitet. Risikoen øker med aktivitetsnivå og antall aktører (brukere). Større selskaper er mer profilerte og mer utsatt for økonomisk kriminalitet. Mindre virksomheter med lavere sikringsnivå vil ofte ikke være i stand til å avdekke hendelser og dermed antakelig være underrepresentert mht. identifiserte hendelser. Desto større virksomhetene er desto høyere er sikringsnivået. Dette er gjennomgående når det gjelder tekniske tiltak. Men selv i større virksomheter som er sterkt avhengige av IT er det mangelfulle beredskapstiltak. Kun halvparten av virksomheter med flere enn 500 ansatte har planer for håndtering av brudd på IT- sikkerheten Kun 2 av 10 virksomheter gjennomfører systematiske øvelser knyttet til IT. 18

19 Kritisk infrastruktur tekniske sikringstiltak Anti-virus sw Personlig passord Brannmur for nettverk Backup Spam-filter Reservestrøm, UPS Avlåst datarom Virtuelt privat nettverk (VPN) Filter mot uønsket w ebtrafikk Personlig brannmur Kryptering av trådløse nettverk Kritisk infrastruktur Ikke kritisk infrastruktur Ulike sikkerhetssoner i nettverk Duplisering av kritiske komponenter Engangspassord Innbrudds-deteksjon Fysiske autentiserings-mekanismer Kryptering av bærbare media Digital signatur Biometrisk autentisering 19

20 Kritisk infrastruktur Organisatoriske tiltak Mer enn halvparten mangler opplæringsprogram i sikker bruk av IT 6 av 10 mangler planer for håndtering av brudd på IT-sikkerheten 8 av 10 gjennomfører ikke øvelser knyttet til IT (beredskapsøvelser) 4 av 10 er ikke i stand til å håndtere brudd på IT sikkerhet utenom arbeidstiden Det er bekymringsfullt at det er så mangelfulle sikringstiltak i virksomheter som anser seg som en del av kritisk infrastruktur. 6 % av små virksomheter (<25 ansatte) anser seg som del av nasjonal kritisk infrastruktur. 20

21 Netthandel Andelen har økt fra 9 % ved forrige undersøkelse til 25 % ved denne undersøkelsen. Netthandelsvirksomhetene legger generelt sett mer vekt på sikringstiltak enn de øvrige. Dette er gjennomgående for alle typer sikringstiltak. Selv om netthandelsvirksomhetene har mer fokus på sikringstiltak har de likevel hatt flere hendelser. 76 % av virksomhetene får problemer i løpet av 1 dag dersom de viktigste IT-systemene er ute av drift. Kun 52 % er i stand til å håndtere sikkerhetsbrudd utenfor arbeidstid. Har de virkelig har tatt inn over seg at netthandel er en 24/7 tjeneste? 21

22 Outsourcing Sikringskrav i kontrakter Tilgjengelighet/oppetid Tilgangskontroll til informasjon Tekniske tiltak og rutiner Innsyn i sikringsrutiner og dokumentasjon Sanksjoner 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte > 500 ansatte Økonomisk ansvar ved misbruk fra partners side Måling av sikkerhetsnivå 22

23 Noen konklusjoner Vi har store mørketall mht. anmeldelser Vi har også mørketall mht. at virksomheter ikke er klar over at de er blitt utsatt for kriminelle hendelser Antall virksomheter som rammes er konstant antall hendelser går ned Store virksomheter er mer utsatt enn små Sårbarheten øker Mangelfulle sikringskrav i outsourcings-kontrakter Ift. tekniske sikringstiltak er nivået dårligere på organisatroiske tiltak, ( patching, bevissthet, opplæring, beredskap) Gjelder også for kritisk infrastruktur. 23

24 IT Sikkerhet er ikke et produkt man kan kjøpe men noe men må skape sammen i organisasjonen 24

25 Sikringstiltak i virksomheter som gir ansatte ekstern tilgang VPN Kryptering av bærbare media Ulike sikkerhetssoner i nettet IDS Brannmur for nettverket Personlig passord Gir ikke tilgang Gir tilgang Håndterer IT-sikirngsbrudd utenom arbeidstid Planer for brudd på IT-sikkerheten Ansatte gis opplæring i sikker bruk av IT

26 Sikringstiltak i virksomheter som gir ekstern tilgang for kunder og samarbeidspartnere VPN Kryptering av bærbare media Ulike sikkerhetssoner i nettet IDS Brannmur for nettverket Personlig passord Gir ikke tilgang Gir tilgang Håndterer IT-sikirngsbrudd utenom arbeidstid Planer for håndtering av IT sikringsbrudd Kontraktuelt ansvar

27 27

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 www.nsr-org.no 1 Innhold Innledning... Sammendrag 4... Hendelser 5... Hvem er gjerningsmannen? 6... IT bruk avhengighet 7... Beskyttelsestiltak 8... Tekniske tiltak 8... Organisatoriske

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Medlemmenes organisasjon

Medlemmenes organisasjon 6 sikkerhetskonferansen 2012 Medlemmenes organisasjon NSR skal i alt sitt arbeide ha medlemmenes interesser som førsteprioritet. Som ny direktør i NSR er jeg inne i en sonderingsfase om NSRs virke fremover.

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT

Nøkkeltall fra NorCERT Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med

Detaljer

Ærede forsamling, Jau det skal eg sei deg no Då han i hallen min stod Fant han seg ei glo Satte i eit brøl Og starta for seg sjøl

Ærede forsamling, Jau det skal eg sei deg no Då han i hallen min stod Fant han seg ei glo Satte i eit brøl Og starta for seg sjøl Ærede forsamling, Foredraget har tittelen Informasjonssikkerhet en organisatorisk utfordring. Jeg ønsker å sette fokus på den ikke-tekniske siden ved informasjonssikkerhet. Dette fordi jeg mener at for

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

TONE OPPSUMMERER SEPTEMBER 2007...1 NYHETER...2

TONE OPPSUMMERER SEPTEMBER 2007...1 NYHETER...2 www.norsis.no Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS), Postboks 104, N 2801 Gjøvik Tlf: +47 40 00 58 99 E post: post@norsis.no Tone oppsummerer september 2007 Denne rapporten oppsummerer nyhetsbildet

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE INNHOLD Hva er digital spionasje 2 Hvordan kommer de seg inn i systemet 3 Forebyggende tiltak

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-948-8 (papirutgave)

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer