nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne side 7 Sikkerhetsutfordringer og datakriminialitet side 12 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Det nærmer seg ferie I år blir kontoret stengt i to uker: uke 31 og uke 32. Men, som vanlig vil epost bli lest og eventuelle hastesaker oppfulgt. Send meg en SMS. Som styreleder sier i sitt innlegg vil bransjen denne sommeren stå på vent. Men, la nå ikke det stoppe dere fra å ta en velfortjent sommerferie! Nyt sommeren, lad opp batteriene og la oss møtes etter sommeren fit for fight. Halvårsrapporten Da er det på tide å rapportere igjen. Jeg håper bransjen har benyttet første halvår til å revitalisere seg. Som vi har omtalt i vår høringsuttalelse til forslaget om endringer i inkassoforskriften har en urovekkende stor andel av inkassobyråene en lav eller negativ fortjenestegrad. Det skal bli spennende å se resultatene etter første halvår. Høringsuttalelsen og Econ rapporten ligger for øvrig på våre hjemmesider. Inkassofagdager i mars og bransjetreff i oktober Nok en gang kunne vi glede oss over rekorddeltagelse på inkassofagdagene i mars. Påmeldingene til høstens bransjetreff har allerede begynt å komme inn og vi minner om påmeldingsfristen den 15. juli. Programmet til bransjetreffet er fortsatt under utvikling og det dukker opp nye, dagsaktuelle tema. Det blir et spennende og inkassofaglig program. Markedshallene Wawelhøyden Side 2 av 19

3 Elektronisk samarbeid med det offentlige I disse dager forsøker vi å sette opp møte med alle berørte parter for å få oversikt over status i prosjektet. Vi snakker da om Statens Innkrevingssentral, Altinn, Norsk Eiendomsregister og Politidirektoratet i første omgang. Så får vi se hva vi kan få til i løpet av høsten. Inkassoklagenemndas sekretariat På grunn av økt arbeidsmengde har styret besluttet å øke Hilde Slevigens stillingsbrøk til 80%. Dette trer i kraft den 1. september. Nå blir det opp til dere å sørge for at den ikke må økes ytterligere. Sats på kompetanseøking både på eget hus så vel som hos deres oppdragsgivere på tvistebehandling. Hvis dere vil ha eget kurs for ansatte og oppdragsgivere så kontakter dere oss og ber om tilbud på det. GOD SOMMER! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 19

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne... side 5 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne?...side 7 Ny nettside for ungdom..side 9 HSH - Ferie og sykdom.....side 10 Sikkerhetsutfordringer og datakriminalitet. side 12 ErgoGroup s spalte.side 15 EDB Business Partner AS Informer..... side 16 Møtekalender 2009 Lovutvalget Styremøte Lovutvalget Budsjettmøte/ bransjetreff Krakow Styremøte Lovutvalget Styremøte 25. august 10. september 14. oktober oktober 10. november 19. november 15. desember Kurskalender 2009 Kurs I Kurs III Påfyllingskurs Kurs i inkassoloven m/ Tone Thomassen Tvistehåndteringskurs Påfyllingskurs Namsfogden september november 07. oktober oktober Holdes hos Lindorff på Helsfyr Dato ikke fastsatt Dato ikke fastsatt Dato ikke fastsatt Side 4 av 19

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Ventetid Søker man på Google på ordet ventetid får man treff. Uten å ha lest all treffene referer de fleste seg til vår sosiale adferd. Vi venter på andre, vi venter på oss selv, vi venter sammen med andre og vi venter alene. Vi venter på barn, barnehageplass, skoleplass, plass på videregående skole, høyere utdanning, sykehjemsplass og plass på aldershjemmet i den utstrekning det eksisterer. I tillegg venter vi på en hel rekke andre ting. Mye av livet brukes på å vente. Lite av det vi ser er viet profesjonell venting. Situasjoner hvor man blir satt på vent i påvente av offentlig regulering. Vår bransje er der akkurat nå. Vi har jobbet seriøst i forbindelse med den høringsuttalelsen som har vært avgitt en høring som vil medføre en endring som kommer til å påvirke oss alle - uansett utfall. Om det er en bra, eller dårlig nyhet vet jeg ikke men det skjer intet før sommeren og til høsten er det valg. Det vil si at vi er i ventetid når næringslivet trenger våre tjenester mest av alt. Finanskrisen skaper jo jo lignende sykluser i finanssektoren selv om det nok anes lys i tunellen. Varekreditorene yter hver dag 18,5 mrd kr i usikret kreditt for at næringslivet skal gå rundt. Når finansnæringen stenger kranene øker presset på varekreditorene sånn har det alltid vært. Forskjellen nå er at de som har gjeld har det bedre enn noen gang, mens de som trenger kreditt blir satt på vent. I dette sammensatte bildet skal inkassobransjen operere med en helt livsnødvendig tjeneste for de som trenger å få betalt for de varene eller tjenestene de har levert. fortsetter Side 5 av 19

6 Av den dialog vi har hatt med enkeltmennesker og instanser i den senere tid konstaterer jeg det vi muligens visste på forhånd, at kunnskapen om inkasso generelt er dårlig, men særlig hvordan manglende betaling påvirker samfunnets betalingsevne ikke nødvendigvis betalingsmoral. Og det å skille mellom betalingsevne og betalingsvilje er vesentlig. I de tilfeller hvor det er betalingsevne formoder jeg de fleste er av den oppfatning at da må vi kunne kreve at kravet blir betalt omkostninger likeså. Der hvor det ikke er betalingsevne er, som alltid, selv kongen uten rett. Av den grunn er det, i den pågående diskusjon, viktig å understreke at det vi diskuterer er hvor mye de som har betalingsevne skal betale. For de som ikke har betalingsevne betyr redusert kostnadsdekning at det blir dyrere uansett og det er det ikke så lett å forstå. Det ser altså ut til å bli en fredelig sommer med venting. God sommer. Baard Sig. Bratsberg Side 6 av 19

7 Rettslig pågang mot NUF Har et NUF partsevne? av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen MNA Selskapsformen norsk avdeling av utenlandskregistrert foretak (NUF) kan av mange grunner skape betydelig hodebry innfordringsmessig. Spørsmålet om hvorvidt man kan gå til sak mot et NUF har vært rettslig uavklart, og i andre omgang oppstår så spørsmålet ved hvilket verneting skal man fremme en evt. rettslig pågang. 16. desember 2008 avsa Høyesterett en prinsipiell dom om spørsmålet vedrørende hvorvidt et NUF har partsevne. Partsevne er nødvendig for å kunne iverksette eller ta i mot et søksmål, dvs. om man kan være saksøker eller saksøkt. Dette er en nødvendig søksmålsbetingelse, og en sak skal avvises fra rettslig behandling dersom en av partene ikke har partsevne. Reglene om hvem som har partsevne finner vi i tvistelovens 2-1. I bestemmelsens bokstav c) fastsettes det at selskaper, herunder aksjeselskaper, Advokat Tone Thomassen ansvarlige selskaper og kommandittselskaper har partsevne. Høyesterett fastslår i dommen at NUF som en klar hovedregel ikke har partsevne. Det vises til at det av ordlyden i tvistelovens 2-1 bokstav c) fremgår at det er det utenlandske selskap som er part, og ikke den norske filialen (NUF`et). Høyesterett fastslår videre at dersom en filial skal ha partsevne, må det ha særskilt hjemmel i lov, slik som det for eksempel foreligger for norske filialer av utenlandske forsikringsselskaper som driver virksomhet i Norge, jfr. forsikringsvirksomhetsloven Om norske filialer av utenlandske finansieringsforetak har partsevne, er fortsatt uavklart. Høyesterett fant ikke grunn til å ta stilling til om bestemmelsen i forsikringsvirksomhetsloven kan anvendes analogisk på denne type filialer. Hovedregelen er altså etter dette at ved rettslig pågang mot et NUF, så er det hovedselskapet som skal oppgis som klagemotpart eller saksøkt. Spørsmålet er så videre ved hvilket verneting man skal iverksette rettslig pågang. Det kan jo være en smule utfordring å sende en forliksklage til Seychellene. En av grunnene til at Høyesterett ikke fant det nødvendig å avklare om også andre typer NUF enn norske filialer av utenlandske forsikringsselskaper har partsevne, var nettopp med henvisning til at vernetinget til slikt utenlandsk hovedselskap etter tvistelovens 4-4 uansett vil være på virksomhetens (NUF`ets) forretningssted i Norge. De forkynnelser som skal foregå i utlandet, tar domstolene seg av. I tvistelovens 4-4, 3.ledd siste setning står det at: fortsetter Side 7 av 19

8 Utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. Etter tvistelovens 2-5, annet ledd, er det også slik at et selskap kan delegere adgangen til å opptre som selskapets stedfortreder til NUF`ets leder. På denne måten er behovet for NUF`et til å selv forestå håndteringen av søksmålet ivaretatt. Resultatet av dommen i Høyesterett var at tingrettens og lagmannsrettens dom mot NUF`et ble opphevet og saken avvist fra domstolene. En rettslig behandling må da i utgangspunktet begynne på nytt i førsteinstans med det utenlandske selskapet som part i stedet for NUF`et. For dommer i forliksrådet som er avsagt mot NUF, og som blir angrepet ved stevning til tingretten, skal dommen i forliksrådet etter dette i utgangspunktet oppheves og ny forliksklage må inngis mot det utenlandske selskapet, som hovedregel ved det vernetinget hvor filialen har sitt verneting. Dette betyr i realiteten at den som har angrepet forliksrådsdommen ved stevning får medhold, og den tapende part må da som hovedregel dekke sakens omkostninger. Etter tvistelovens 16-5 er det imidlertid anledning til, etter sak er anlagt, å rette opp en mangelfull prosesshandling i form av feil partsangivelse dersom det er nær tilknytning mellom den som trer ut av saken og den som trer inn. Av kommentarutgaven til tvisteloven, note 5 til tvistelovens 6-2 fremgår det også at kravet til mekling må anses for å være oppfylt selv om partene i søksmålet for tingretten ikke er identiske med partene i forliksrådet. Dette betyr at når man har fått en dom i forliksrådet mot et NUF, og denne blir begjært opphevet av klagemotparten med henvisning til at NUF`et ikke har partsevne, så kan det være verdt å forsøke å anmode retten om å få rettet opp partsangivelsen til hovedselskapet i saken for tingretten, for å unngå å starte saken på nytt med ny forliksklage. I skrivende stund har undertegnede forsøkt å få til en slik endring, men det skal sies at avgjørelsen ennå ikke foreligger. En slik retting av partsforholdet er særlig viktig å forsøke å få til dersom det kravet som er brakt inn for domstolene foreldes overfor korrekt part mens saken overfor NUF`et har vært til behandling. Foreldelse må som kjent avbrytes overfor den eller de parter som er rett adressat for kravet. Tone Thomassen Advokat Tlf: / E-post: Side 8 av 19

9 Ny nettside for ungdom Norske Inkassobyråers Forening lanserte den 25. juni 2009 en ny nettside for ungdom som har spørsmål om betalingsproblemer. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 9 av 19

10 HSH - Ferie og sykdom Ferieloven 9 regulerer hva som skjer dersom arbeidstaker blir syk før eller i ferien. Har arbeidstaker rett til å utsette ferien, og hva skjer med utbetalte feriepenger? Sykdom før ferien En ansatt som blir syk før den avtalte ferien skal avvikles, har rett til å få hele ferien utsatt til senere i samme ferieår, dersom visse kriterier er oppfylt, jf ferieloven 9 (1). Arbeidstaker må kreve utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før avtalt ferie begynner. Dersom dette ikke skjer vil han/hun miste rettigheter til utsettelse av ferien, men kan likevel ha rett til nye feriedager senere i ferieåret etter reglene om sykdom i ferien, se nedenfor. Når ferie som opprinnelig er fastsatt i tiden utsettes, kan ikke arbeidstakeren kreve at den utsatte ferien avvikles før 30. september. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring som bekrefter at arbeidstaker er 100 % sykmeldt. Egenmelding kan ikke benyttes. Er arbeidstaker delvis sykmeldt før ferien, avvikles ferien som planlagt, med mindre man blir enig om noe annet. Det er bare ved egen sykdom at arbeidstaker kan kreve utsatt ferie. Sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer omfattes ikke av bestemmelsen. Arbeidstaker er forpliktet til å vende tilbake til jobb etter sykmeldingens utløp, selv om den opprinnelig avtalte ferieperioden ikke er avsluttet, da loven har som utgangspunkt at hele ferien skal utsettes. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale andre ordninger. Sykdom i ferien En arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien kan kreve tilsvarende antall feriedager utsatt. De tapte feriedager kan gis som ny ferie senere i ferieåret, men heller ikke i dette tilfelle kan arbeidstakeren kreve å få utsatt hovedferie lagt til senere i hovedferieperioden.. Lovens vilkår for krav om ny ferie er at arbeidstaker må ha vært 100% arbeidsufør i minimum 6 sammenhengende virkedager, jf ferieloven 9 (1) annet ledd. Tariffavtaler kan inneholde et mindre restriktivt krav om antall dager enn lovens bestemmelse. Ferieloven opererer med lørdag som virkedag. En arbeidstaker som blir syk mandag og frisk lørdag vil ha mistet 5 dager av ferien. Det er også viktig å merke seg at ferieloven krever at fraværet er sammenhengende. Arbeidstaker kan altså ikke legge sammen flere korte perioder slik at dette til sammen blir 6 virkedager. Videre er det et krav om at arbeidstaker må dokumentere fraværet med legeerklæring. Arbeidstaker som vil kreve utsettelse av ferien må gjøre dette uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Krav om utsettelse av ferie Krav om utsettelse av ferie kan fremsettes skriftlig eller muntlig. Det er nok mest hensiktsmessig å fremsette kravet skriftlig, slik at arbeidstaker i ettertid kan dokumentere at fortsetter Side 10 av 19

11 kravet er fremsatt tidsnok. Glemmer arbeidstaker å kreve utsatt ferie, vil konsekvensen av dette være at rett til utsatt ferie faller bort. Det kan derfor være hensiktsmessig at arbeidsgiver informerer arbeidstaker om fristene loven setter, for eksempel i rundskriv, personalreglement e.l. Arbeidsgiver kan selv velge å praktisere ordningen mindre restriktivt. Hva skjer med den utsatte ferien? Arbeidsgiver har ansvar for å påse at arbeidstaker avvikler ferie, jf ferieloven 5 (1). Arbeidsgiver bør derfor ha rutiner for å ta kontakt med arbeidstaker etter sykmeldingsperioden for å avtale nytt tidspunkt for ferie. I enkelte tilfeller blir sykmeldingen så langvarig at det ikke er mulig for arbeidstaker å avvikle ferien innen ferieåret, jf ferieloven 9 (1) tredje ledd. Arbeidstaker har da krav på å få overført inntil 12 feriedager til påfølgende ferieår. Partene kan i tillegg avtale overføring av inntil ytterligere 12 feriedager til påfølgende ferieår, jf ferieloven 7 (3). Krav og ønske om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp. Feriepenger ved sykdom og overføring av ferie Det er vanlig hos de fleste bedrifter at feriepenger utbetales i juni måned og ordinær lønn de øvrige 11 månedene i året, jf ferieloven 11 (1). Ved sykdom i forbindelse med ferie som inntrer etter feriepengeutbetalingen i juni, vil arbeidsgiver betale ut ordinær lønn i arbeidsgiverperioden. I de tilfeller der arbeidstaker blir syk før feriepenger er utbetalt, skal arbeidsgiver betale lønn i arbeidsgiverperioden. Feriepenger for utsatt ferie skal da tidligst utbetales når arbeidstaker avvikler ferie senere i ferieåret eller påfølgende ferieår, jf ferieloven 11 (2). Der overføring av ferie til neste år grunnet sykdom ikke har skjedd, vil arbeidstaker ha krav på å få utbetalt lønn for ikke avviklet ferie, første lønningsdag i januar, jf ferieloven 11 (2). Av advokat Ketil Sundbotten i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Side 11 av 19

12 Sikkerhetsutfordringer og datakriminalitet av Frode Ervik Pettersen markedsansvarlig i Simultan Sikkerhetshendelser og brudd koster private og offentlige virksomheter om lag 600 millioner kroner i året, og førti prosent av virksomhetene blir utsatt for datakriminalitet. Nesten 70 % av tilfellene antas å være relatert il egne ansatte. Det siste året har det vært en dobling av plantede ormer i PC-er med formål å sikre kontrollen uten eiernes viten og vilje (botnet). Seksti prosent av alle nettsidene er sårbare for angrep. Kilder: Næringslivets Sikkerhetsråd mørketallsundersøkelsen 2008, Symantecs årlige Internet Security Threat Report, F-Secure og White Hat Security. Hva må gjøres? Fjerning av alle mellomledd i behandlingen av sensitiv informasjon er det viktigste tiltaket for å hindre datainnbrudd og krenkelse av personvernet. Tiltaket vil også hindre at støttefunksjoner som intern IT-avdeling og leverandører av servertjenester, support, vedlikehold og oppgraderinger får tilgang via tilgangsrettigheter eller administrering av disse. Det vil også hindre at utenforstående kriminelle får tilgang via eventuelle plantede ormer eller ved å utnytte svakheter i meldingsutvekslinger. Sikkerhetskrav ved beskyttelse av personopplysninger Norske Inkassobyråers Forening har laget en bransjenorm for behandling av personopplysninger. Bransjenormer er retningslinjer på linje med et internt regelverk. Tanken er derfor at brudd på normen skal medføre reaksjoner fra bransjeorganisasjonene eller andre i bransjen. I tillegg vil brudd på normen kunne medføre reaksjoner fra Datatilsynet i den grad personopplysningsloven er brutt. Elektronisk meldingsutveksling er en rask behandlingsform, men må ikke benyttes uten at den er forsvarlig sikret. Helsesektoren har, gjennom sin bransjenorm, fastsatt krav om at elektroniske meldinger som inneholder sensitive personopplysninger skal krypteres med en krypteringsstyrke som er i samsvar med Datatilsynets anbefalinger. Bransjenormen er juridisk bindende for virksomheter som er tilsluttet Norsk Helsenett AS og deres leverandører og andre som har avtale med Norsk Helsenett. Norsk datateknologi Simultan (www.simultan.no) er et norsk utviklings- og sikkerhetsselskap. Selskapet har utviklet et komplett krypteringssystem. Systemet representerer en egen datateknologi og er det eneste av sitt slag i Norge. Et krypteringssystem setter rammebetingelsene for utvikling av programvarer basert på kryptering, slik som e-id, autentisering og elektronisk kommunikasjon. fortsetter Side 12 av 19

13 Selskapet leverer tilpassede sikkerhetsløsninger ved å anvende mulighetene i datateknologien sammen med metoder og verktøy for kvalitetssikring og informasjonssikkerhet. Denne kombinasjonen er en forutsening for å kunne innfri unike krav til sikkerhet, funksjonalitet og automatikk i krypteringsløsninger ut fra individuelle risikovurderinger, sikkerhetskrav og lovpålegg. Sikkerhetsløsninger for elektronisk meldingsutveksling Ut fra krypteringssystemet har Simultan utviklet en sikkerhetsløsning for elektronisk meldingsutveksling som er vesentlig sterkere enn lovgivende krav for helsesektoren. Applikasjonene er laget for å utveksle sensitiv informasjon over nettverk gjennom ulike protokoller, for eksempel e-post (SMTP) og FTP (en filoverføringsprotokoll som gir tilgang til filer og kataloger på en maskin og som kan benyttes ved overføring av store datafiler over Internett). Applikasjonen kan tilpasses andre protokoller, for eksempel SMS (mobil) og EDI (elektronisk datautveksling fra et datasystem til et annet). Ved tilpasning til e-post kan løsningen kjøre på toppen av e-postklienten, dvs. at brukerne jobber med kjent grensesnitt uten ekstra operasjoner. I noen sammenhenger kan det være aktuelt å integrere løsningen mot fagapplikasjoner. I slike tilfeller kan systemet for eksempel bruke opplysninger fra fagapplikasjonen til automatisk å sende informasjon til angitte e- postadresser. En systembruker kan dermed foreta en sikret toveiskommunikasjon med en hvilken som helst e- postadresse, enten fra sin e-postklient eller fra en fagapplikasjon. Informasjonsdeling uten å svekke sikkerheten En ansatt kan involvere andre kolleger i en saksbehandling uten å svekke sikkerheten. Inkassovirksomheten kan legge til rette for at medarbeiderne kan kommunisere sikkert med sine kontakter og samtidig videresende slike meldinger til alle kollegaene eller til kollegaer innenfor en gruppe. Det kan også legges til rette for at en ansatt kan benytte en individuell kommunikasjonsform som bare går mellom den ansatte og vedkommendes kontakt. Meldingen kan da ikke videresendes til andre kolleger i virksomheten. Risikovurdering og tilpasninger Risikovurderinger står sentralt i lovverket og skal alltid gjennomføres ved endringer som kan ha betydning for informasjonssikkerheten ved behandling av sensitiv informasjon. Sikkerhetsløsningen blir tilpasset behovene som framkommer i risikovurderingen og evt. i en informasjonsanalyse dersom det er hensiktsmessig og i henhold til kundens ønsker. Implementeringen inkluderer systemdokumentasjon, opplæring, fastsettelse av serviceavtale, osv. Sikkerhetsreglene som følger av vurderingen blir lagt inn i applikasjonen slik at risiko for menneskelig svikt ved manuelle prosedyrer blir fjernet. Behandling av markedssensitiv informasjon forskrift om bruk av IKT Sikkerhetsløsningen benyttes blant annet av et kommunikasjonshus hvor en stor del av kundeporteføljen er børsnoterte selskaper. Selskapet behandler daglig markedssensitive fortsetter Side 13 av 19

14 opplysninger på vegne av sine kunder og er dermed underlagt de samme bestemmelsene som gjelder for inkassoforetak gjennom forskrift om bruk av IKT. Applikasjonen er tilpasset protokollene SMTP og FTP. Det betyr at selskapet benytter sin e- postklient til å sende og motta markedssensitiv informasjon også med store datamengder. Selskapet har i tillegg installert en applikasjon på sin hjemmeside der kundene kan sende slik informasjon til angitte mottakere. Frode Ervik Pettersen er markedsansvarlig i Simultan as. Selskapet leverer tilpassede sikkerhetsløsninger ved å anvende mulighetene i egenutviklet datateknologi sammen med metoder og verktøy for kvalitetssikring. Artikkelforfatteren har bakgrunn fra kvalitets- og sikkerhetsarbeid i privat og offentlig sektor både som leder og konsulent. Han har også utarbeidet og utgitt faglitteratur innenfor området informasjonssikkerhet (Kolofon Forlag). Frode Ervik Pettersen Side 14 av 19

15 Visste du at..ergogroup Innholdstjenester er et av landets ledende miljø for distribuering og salg av virksomhetskritisk forretningsinformasjon? NIFnytt fra ErgoGroup innholdstjenester nr 2/09 Vi i NIF Kundeteam ønsker alle medlemmer i NIF en riktig god sommer!..via nettbutikken infotorg.no distribueres informasjon gjennom tjenesteområdene Person, Foretak, Kjøretøy, Eiendom og Kreditt?..vi har lansert nye ErgoGrouprapporter som er sammensatt med informasjon fra flere offentlige og private registre?..infotorg.no gir deg Bilpakken, som er markedets bredeste tilbud innen informasjon om kjøretøy? Bilpakken gir deg informasjon fra Det sentrale motorvognregisteret, Bruktbilverdi, OFV Bildata og Løsøreregisteret...ErgoGroup har et av markedets beste registre for informasjon om private skyldnere infotorgperson?..vi innehar konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet? infotorgperson gir deg tilgang til både ligningstall og betalingsanmerkninger og intet til utlegg..gjennom våre fleksible løsninger for vask og ajourhold av skyldnerbaser, kan vi tilby automatisk vedlikehold av eksisterende skyldnere samt riktig identifisering og informasjonspåføring på nye skyldnere?..alle våre innholdstjenester kan integreres i ditt inkassosystem? Vår handelsplattform gir deg et enhetlig grensesnitt for integrasjon (webservices) infotorg.no alt på et sted! Er skyldner vanskelig å oppspore? Finn skyldneren før han stikker av! infotorgperson gir deg alternative adresser hentet både fra skatteligningen, Postens Adresseregister samt informasjon fra Opplysningen 1881 alt ved kun et søk! infotorgperson gir dere muligheten til å finne riktig kontaktinformasjon på de skyldnerne som dere ikke får tak i når dere benytter tradisjonelle metoder for brevutsendelse. Vi sørger for at dere får alternative adresser å velge mellom med tidsangivelse for registreringsdato i infotorgperson. Dere kan gjøre dette ved vanlige onlineoppslag, eller gjøre som flere av medlemmene nå har gjort: opprette en Autovaskløsning mot ErgoGroup.. Vi sørger for at filene dine får påført den informasjonen du er ute etter, du er selv med på å definere kodeverket som ligger i Autovasken. Da kan filene sendes til oss flere ganger pr dag, og retur av filer skjer til avtalt tid tilbake til dere. Vi kan også påføre utvidet kredittinformasjon etter behov, og slik sparer dere mye tid og ikke minst penger alt på et sted! Har du sjekket ut våre ErgoGroup rapporter i infotorg.no? ErgoGroup rapportene gir deg nyttig informasjon om en persons eiendeler og hva de er verdt. Dette er god bakgrunnsinformasjon i dialogen med skyldner, og kan være med på å avgjøre hvorvidt en vanskelig sak kan løses eller ei.. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har enda flere nye idéer! Per Stenerud fagansvarlig inkasso, (m) Dag Rustad 32 fagansvarlig vask og ajour, (m) Ole Jonassen Tjenesteutvikling, (m) Side 15 av 19

16 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk fortsetter Side 16 av 19

17 Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her..og vi kommer til å være her lenge enda. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Noen stemningsbilder fra Vestfold Her Verdens Ende en sommerdag i fjor For de som har tatt fergen fra Sandefjord til Strømstad, ja så passerer dere dette stedet For ikke å snakke om solnedgangene i fjæra en blikk stille kveld Nyt det det er SOMMER Side 17 av 19

18 Side 18 av 19

19 nr årgang Avslutningsvis vil jeg ønske alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og de som mottar NIFnytt en riktig god sommer. Det er visstnok spådd en flott sommer i år, og i skrivende stund her i Sandefjord er det 27 grader i skyggen og rundt grader i vannet Så nyt dagene mens de er her, sommersolverv og St. Hans har vært og det går fort mot mørkere tider igjen NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 19 av 19

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet side 8 Styrets oppgaver side

Detaljer

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011 Grant Thornton informerer Nr. 2/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Ansatte - virksomhetens viktigste resurs! HSH fastslår i undersøkelser

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Markedsføring og markedsføringsvilkår garantier side 7 Rett til domenenavn side 12 Side 1 av 16 Leder

Detaljer

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI FERIE OG SYKDOM FORSVARLIG UTBYTTE GOD LIKVIDITETSSTYRING 2 LEDER Skal du behandle folk

Detaljer

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Beregning av MVA ved rettslige tiltak for utenlandske oppdragsgivere side 8 Direkte tvangsinndrivelse

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005 Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn Geir P. Solstad Forhandlingsleder Norges Fotballforbund En spenstig idrettsavtale SIDE 10-11 SIDE 12-13 FØYEN

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer