nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen BERRE LEKKERT Jeg syns juletiden er helt topp, jeg. Lise, Hilde og jeg pynter juletreet vårt i forværelset og legger juleduker på besøksbordene og henter frem julestjerner og julepynt. Trivsel er viktig! Og detta kan vi! I tillegg er vi så heldig å være medlemmer i et kontorfellesskap som også legger vekt på trivsel. En av de siste dagene før julaften møtes vi til felles lunsj med ektefeller, barn og barnebarn og bare koser oss. Året som har gått Nok et hektisk år er tilbakelagt. Jeg gleder meg til å se dette året oppsummert i styrets beretning, som man etter hvert må begynne å skrive på. Like spennende blir det å legge frem årets regnskap. Stor deltagelse på møter og kurs kombinert med forsiktighet på kostnadssiden bør gi pene tall. Apropos kurs; siste kvartal har det vært arbeidet mye med kurstilbudet. Bare logg dere på våre hjemmesider så vil dere se at det er en rekke spennende og nyttige kurs som nå er lagt ut i Og, flere vil komme! Og så, vil vi sende over det som vi nå tror kan være den siste, endelige versjonen av bransjenormen til Datatilsynet for godkjenning. Kryss fingre og tær! Så vil jeg avslutte med å ønske dere alle en innholdsrik og hyggelig julefeiring og et ønske om et spennende og lukrativt nytt år! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 2 av 20

3 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 3 Kurskalender side 3 Formannen s hjørne side 4 HSH Overføring av ferie fra 2007 til ferieåret side 5 Private gjeldsforhandlinger....side 8 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital......side 14 ErgoGroup s spalte..side 16 Informasjon om vårens kurs...side 17 EDB Business Partner AS Informer side 18 Litt juletradisjoner sånn helt på tampen side 20 Møtekalender 2008 Lovutvalget Styremøte Lovutvalget Generalforsamling/ Bransjetreff Styremøte Lovutvalget Styremøte 24. januar 07. februar 11. mars mars 15. april 06. mai 17. juni Kurskalender 2008 Kurs III Kurs I Kurs II Kurs III Kurs I Kurs II Påfyllingskurs Namsfogden Påfyllingskurs 31. januar april juni 02. oktober september november Dato bestemmes på nyåret oktober HMS kurs 05. februar Kurs med Tone Thomassen 14. februar - se beskrivelse på side 17 Kurs med Tone Thomassen 10. april - se beskrivelse på side 17 Kurs med Tone Thomassen 29. mai - se beskrivelse på side 17 Side 3 av 20

4 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Omdømme er krevende, både i relasjon til egen bedrift men enda vanskeligere når det gjelder en hel bransje. Inkassobransjen er svært utsatt uansett hva vi gjør. Det har vi lært å forholde oss til. Klagestatistikken fra Inkassoklagenemnda taler, for de innvidde, et klart språk. Det tråkkes innimellom feil, men svært sjelden. Vi snakker om klager under en promille av totalt antall saker. Det medfører ikke at vi skal være tilfreds for vi kan alltid bli bedre, og for den det gjelder kan følelsen av feilbehandling være vond. I de aller fleste tilfellene hvor feil begås er årsaken manglende kontroll. Kontroll enten over det som sies eller det man gjør. I to tilfeller i år har Kredittilsynet inndratt foretaksbevillingen hos to selskaper. Den ene saken er påklaget til departementet, og som leder av bransjeforeningen skal jeg avstå fra konkret å kommentere sakene. Generelt er det klart at den media oppmerksomhet slike saker får er skadelig for alle i bransjen. Oppslagene blir i tillegg til de konkrete forhold, som egentlig får liten oppmerksomhet, rettet mot den virksomhet bransjen generelt utøver. Og negativ vinkling får størst oppmerksomhet. Bransjemessig blir det umulig å kommentere slike hendelser selv om de får aldri så store omdømmemessige konsekvenser. Hvis noen ønsker å sette et nyttårsforsett som monner er kontroll kanskje det viktigste begrepet både i relasjon til våre menneskelige og tekniske ressurser. Gledelig i år er at vi rett før jul har ferdigstillet et stort arbeid med å lage en bransjenorm i forhold til personopplysningsloven. Den er blitt veldig bra og skaper et lett forståelig rammeverk for alle. Stor takk til alle som har deltatt i utarbeidelsen. Om en snau uke senker antakelig roen seg over de fleste. Nok et år er omme. På vegne av alle medlemmene vil jeg takke de tre ansatte i Foreningen for innsatsen i år og ønske dem, og alle andre, en riktig god jul. I tillegg har jeg de beste forhåpninger for det kommende året. Baard Sig. Bratsberg Side 4 av 20

5 HSH Overføring av ferie fra 2007 til ferieåret 2008 Rett til feriefritid i løpet av ferieåret. Mange arbeidsgivere står overfor den samme problemstillingen hvert år en eller flere arbeidstakere har ikke fått avviklet alle feriedagene i løpet av året, og arbeidsgiver ønsker heller ikke å pålegge avvikling av disse feriedagene en hustrig november- eller desemberdag. Det er i slike situasjoner det gjerne oppstår et spørsmål om arbeidstakers rett til å overføre feriedager fra inneværende ferieår til påfølgende ferieår. Er det adgang til det etter ferielovens bestemmelser? Utgangspunktet etter ferieloven er at alle arbeidstakere har rett til feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Virkedager er definert i ferieloven 5 nr 4, første ledd som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det tilsvarer årlig feriefritid på fire uker og en dag. I tillegg kommer eventuell tariffavtalefestet feriefritid på fem virkedager, dvs den femte ferieuken. Dersom både den lovfestede og den avtalefestede ferien legges til grunn, vil arbeidstaker ha krav på 30 virkedager ferie hvert ferieår. For å sikre arbeidstaker nødvendig avkobling fra arbeidssituasjonen, har arbeidsgiver ansvaret for at både den lovfestede og den avtalefestede ferien avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har således ingen ubetinget rett til å overføre feriefritid til påfølgende ferieår. Det kan imidlertid være ulike grunner til at ferie ikke er avviklet i løpet av ferieåret. Ferieloven åpner derfor for at deler av den totale feriefritid kan overføres til påfølgende ferieår. Forutsetningen er at det skjer ved en skriftlig avtale mellom partene. Skriftlig avtale om overføring av ferie til påfølgende ferieår Ferieloven 7 nr 3 fastslår at arbeidsgiver og arbeidstaker ved skriftlig avtale kan bli enige om å overføre inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. Grensen på 12 virkedager er absolutt. Det vil si at adgangen til å overføre feriefritid for arbeidstaker med 5 dagers uke begrenser seg til 10 arbeidsdager. Avtaler i strid med dette er ikke gyldig, og ingen av partene er bundet av en slik avtale. Dette gjelder imidlertid bare feriefritid etter ferieloven. De ekstra feriedagene kan avtales overført til påfølgende ferieår. Disse dagene kommer da i tillegg til de 12 virkedagene (2 ukene) som følger av ferieloven 7. En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om overføring av feriefritid til påfølgende ferieår, er en avtale som kun gjelder mellom avtalepartene. Arbeidstaker kan således ikke påberope avtalen overfor en eventuell ny arbeidsgiver. Overføring av ferie som ikke er avviklet pga sykdom Ferieloven 9 nr 1, tredje ledd regulerer rett til overføring av feriefritid i de tilfelle arbeidstaker ikke har fått avviklet feriefritiden som følge av sykdom i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har da rett til å kreve inntil 12 virkedager feriefritid overført til påfølgende ferieår. Arbeidstaker må eventuelt fremsette kravet om overføring av feriedagene i løpet av ferieåret. fortsetter Side 5 av 20

6 Konsekvensen er at arbeidstaker samlet sett kan avtale overføring av 12 virkedager etter ferieloven 7 og kreve overføring av 12 virkedager etter sykdom etter ferieloven 9, til sammen 24 virkedager. Feriepengeutbetaling ved overføring av ferie Ferielovens hovedregel er at feriepenger skal utbetales når ferie tas. Ved overføring av ferie skal tilsvarende del av feriepengene overføres til neste år. De overførte feriepengene utbetales når overført ferie avvikles. Mange bedrifter velger å utbetale feriepenger samlet i juni måned og lønn de andre 11 månedene i året. Hvis arbeidstaker blir syk etter juni måned, vil overføring av feriepenger til påfølgende ferieår ikke være mulig. Arbeidstaker vil da motta vanlig lønn i perioden hvor overført ferie avvikles. I de tilfeller hvor arbeidstaker har til gode ferie, men verken har krevd ferie, overført eller inngått avtale om overføring, vil ferien falle bort. Arbeidstaker har da krav på å få utbetalt de feriepengene han har til gode. Dersom bedriften har betalt ut feriepenger samlet i juni, vil arbeidstakeren ha krav på lønn. Tilgodhavende skal utbetales første lønningsdag i nytt ferieår. Av advokat Malin Smit i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 6 av 20

7 Private gjeldsforhandlinger av advokat Jan Erik Myrvold direktør Kreditorforeningen Øst 1.1. De fleste bedrifter vil på et eller annet tidspunkt motta forespørsler om å ettergi hele eller deler av bedriftens tilgodehavende hos en kunde. Som regel har det forut for slike henvendelser vært et langvarig betalingsmislighold hos kunden, i noen tilfelle med en resultatløs inkassopågang. En kredittsjekk av kunden vil ofte vise en negativ utvikling, både når det gjelder de regnskapsmessige resultatene hos kunden, og i utviklingen antallet betalingsanmerkninger. I tillegg vil de eiendeler som kunden har vært pantsatt til fordel for en eller flere finansinstitusjoner. Advokat Jan Erik Myrvold Når inkassopågangen ikke har gitt resultater, vil en begjæring om konkurs fremstå som en løsning som kreditor vurderer. Også for skyldneren vil dette være en aktuell mulighet som han plikter å vurdere. For begge parter vil en konkurs fremstå som en løsning man i det lengste unngår. Dersom bedriftens økonomiske problemer skyldes en forbigående situasjon, kan alternativet med gjeldsforhandlinger da kunne fremstå som en løsning som både ivaretar kreditors og skyldnerens interesser. Oppnår man å sikre skyldnerens fortsatt eksistens gjennom en gjeldsforhandling, vil det ivareta både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske interesser, samtidig som kreditor forhåpentligvis beholder skyldneren som en fremtidig kunde. Jeg skal i det følgende gi en vurdering av hvordan henvendelser om gjeldsettergivelse bør behandles, og hvilket beslutningsgrunnlag som bør avkreves før man tar standpunkt til henvendelsen Kvaliteten på det materialet som vedlegges en henvendelse om gjeldsettergivelse, og derved også beslutningsgrunnlaget for kreditor til å ta standpunkt til henvendelsen, er varierende. I noen tilfelle er henvendelsen utformet av kunden selv, uten noen juridisk eller økonomisk bistand, noe henvendelsen bærer preg av. I andre tilfelle er anmodningen vel gjennomarbeidet, og inneholder den dokumentasjonen som er nødvendig for å kunne ta standpunkt til henvendelsen. fortsetter Side 7 av 20

8 Det bør være et ubetinget krav at henvendelser om gjeldsettergivelse, og de vedlegg som følger med slike henvendelser, gir kreditor et tilfredsstillende grunnlag til å kunne ta standpunkt til det forslaget som fremsettes. I motsatt fall bør man be om få oversendt den dokumentasjonen som mangler, evt. henstille skyldneren til å søke sakkyndig bistand før han retter en ny henvendelse til kreditorene I motsetning til offentlige gjeldsforhandlingene som behandles av tingretten, er de private gjeldsforhandlingene ikke regulert ved lov. En aksept av en anmodning om gjeldsettergivelsen er i realiteten en avtale mellom kreditor og skyldneren om at den sistnevnte på visse betingelser skal få ettergitt eller redusert sin gjeld. Konsekvensen av dette er at det er opp til den enkelte kreditor å godta eller å avslå anmodningen, og uten at det er nødvendig å begrunne standpunktet. Et flertall av kreditorene kan med andre ord ikke binde et mindretall til å godta anmodningen. Det må foreligge tilslutning fra samtlige kreditorer for at gjeldsforhandlingene skal kunne gjennomføres. Selv om de private gjeldsforhandlingene ikke er lovregulert, kan man likevel trekke veksler på den lovgivningen som gjelder for offentlige gjeldsforhandlinger både når det gjelder behandlingsmåten og kravet til dokumentasjon. Jeg skal i det følgende skissere den prosedyren som normalt bør følges og hvilket beslutningsgrunnlag som bør kreves ved henvendelser om gjeldsettergivelse I anmodningen om gjeldsettergivelse bør det fremgå hva som er årsaken til betalingsproblemene, og hvordan de tenkes løst. Dersom det tilbys en nærmere angitt dividende av kravet, skal det fremgå når oppgjøret av dividenden skal finne sted, og på hvilken måte utbetalingen av dividende tenkes finansiert. Hvis det foreligger et tilsagn om innskudd om kapital fra aksjonærer/eiere, bør det fremgå hvilket tilsagn som i så fall er gitt. Det samme gjelder også ved tilsagn om lån fra finansieringsinstitusjoner. Er det tvil om opplysningene om finansiering medfører riktighet, bør man i nødvendig grad be om å få oversendt dokumentasjon på finansieringen, evt. fullmakt til å kontakte den eller de som skal finansiere utbetalingen av dividenden. Som vedlegg til anmodningen skal det følge en kopi av siste reviderte årsregnskap, inkl. styrets og revisors beretning, samt siste perioderegnskap. For å sikre at det ikke har skjedd noen forfordeling blant kreditorene i tiden før anmodningen fremsettes, bør man også om nødvendig be om å få fremlagt utskrift av leverandørreskontroen pr. årsskiftet, evt. halvårsskiftet, samt ved siste perioderegnskap. De pantstillelser som skyldneren har foretatt forutsettes å fremgå av notene til årsregnskapet. fortsetter Side 8 av 20

9 De pantstillelser som skyldneren har foretatt forutsettes å fremgå av notene til årsregnskapet. For å kunne ta et standpunkt til det forslaget til dividende som fremsettes, er det nødvendig å få informasjon om den samlede størrelsen på kundens gjeld, og hvordan denne fordeler seg på hhv. krav kl.1, lønn og feriepenger, kl. 2, mva. og skattetrekk, samt uprioriterte krav. Videre må man, med mindre regnskapet gir fyldestgjørende opplysninger om dette, ha informasjon om hvilke eiendeler bedriften eier, samt den antatte verdien på disse Basert på de opplysninger som skyldneren oversender vil det normalt bli fremsatt et forslag til dividende. Et slikt forslag må, med mindre noen annet uttrykkelig angis, forutsettes å bygge på en likebehandling av krav som har samme prioritet ved en evt. konkurs. Videre må det forutsettes at forslaget innebærer at kreditorer med bedre prioritet får full dekning før det gis dekning til kreditorer med dårligere prioritet. I praksis innebærer det at krav på lønn og feriepenger, samt mva. og skattetrekk dekkes fullt, mens det tilbys en dividende til prioriterte fordringshavere. Prinsippet om likebehandling av kreditorene utelukker ikke at man i anmodningen for eksempel forutsetter at kreditorer under et gitt minimumsbeløp skal få fullt oppgjør av sitt tilgodehavende. Forutsetningen er imidlertid at dersom likhetsprisnippet fravikes, skal dette uttrykkelig fremgå av anmodningen, slik at kreditorene kan ta standpunkt til om dette godtas. I prinsippet står skyldneren fritt til å vurdere hvilken dividende som skal tilbys. Tilbudet kan således omfatte en viss dividende av hovedstolen, mens påløpte renter forutsettes frafalt i sin helhet Før man tar standpunkt til en anmodning om gjeldsettergivelse må man som før nevnt sikre at man har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for avgjørelsen. Mangler man opplysninger for å kunne ta en kvalifisert beslutning, må man tilskrive skyldneren og be om ytterligere opplysninger eller be om fullmakt til å innhente opplysninger fra regnskapsfører, revisor eller skyldnerens bankforbindelse Når man har fått et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, vil avgjørelsen av om forslaget skal godtas eller ikke, avhenge av om tilbudet avspeiler den reelle økonomiske situasjonen hos skyldneren. Dersom økonomien i bedriften tilsier et bedre tilbud, eller at en konkurs vil gi en bedre økonomisk løsning, bør anmodningen som hovedregel avslås. Det samme gjelder også dersom skyldneren ikke imøtekommer en anmodning å oversende et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. fortsetter Side 9 av 20

10 I noen tilfelle kan et avslag på anmodningen være begrunnet i en antakelse om at det har skjedd en forfordeling av kreditorene, for eksempel ved aksjonærene har tappet bedriften for midler, eller ved at noen enkeltkreditorer har fått full dekning i motsetning til andre. I en slik situasjon kan en konkurs fremstå som et riktigere alternativ. Det vil da kunne være aktuelt å kreve omstøtelse av transaksjoner som skyldneren har foretatt innenfor et visst tidsintervall før konkursen, eller fordi transaksjonene innebærer en utilbørlig begunstigelse av en fordringshaver på bekostning av andre fordringshavere. Selv om anmodningen om gjeldsettergivelse er saklig begrunnet og forsvarlig i forhold til skyldnerens økonomiske situasjon, kan det i enkelte tilfelle likevel være grunnlag for å avslå anmodningen. Dette vil være tilfellet dersom det foreligger et særlig grunnlag for ansvar hos ledelsen eller tillitsmenn for det tilgodehavende man har hos kunden. Et slikt grunnlag kan bygge på reglene om ansvar for skadevoldende handlinger. Hvis anmodningen om gjeldsettergivelse godtas, skal det enten fremgå at anmodningen eller av aksepten at forutsetningen for gjeldsettergivelsen er at det foretas et oppgjør av den tilbudte dividenden til fastsatt tid Jeg understreker avslutningsvis at de fleste anmodninger om gjeldsettergivelse er reelt begrunnet, og fremstår som en mer hensiktsmessig løsning enn en konkurs. Forutsatt at gjeldsettergivelsen gjennomføres på en korrekt måte og gir kreditorene all relevant informasjon, vil den som regel gi kreditorene en bedre økonomisk løsning enn en konkursbehandling. 2. ANSVAR FOR LEDELSEN MV. I SELSKAPER 2.1. Har man levert varer eller tjenester til et selskap der deltakerne ikke har ansvar for selskapets forpliktelser, typisk et aksjeselskap, er hovedregelen at det kun er selskapet som er ansvarlig for å betale fakturaen for varene eller tjenestene. Blir fakturaen ikke betalt, vil inndrivelsen av kravet måtte skje mot selskapet, og ved betalingsmislighold vil et oppgjør være betinget av at selskapet har midler som kan tjene som sikkerhet for at oppgjør finner sted. Tas selskapet tatt under konkursbehandling, og det ikke er midler i boet til å dekke fordringen, er fordringen tapt. I noen tilfelle kan det tenkes at også andre enn selskapet, så som daglig leder, styremedlemmer, aksjeeiere eller revisor, kan holdes ansvarlig for forpliktelser som er stiftet på vegne av selskapet, med andre ord et ansvar overfor enkeltkreditorer. Videre gir bl.a. aksjeloven hjemmel for å holde de samme organer ansvarlig overfor selskapet som sådan. I et tilfelle hvor selskapet blir tatt under konkursbehandling kan boet gjøre gjeldende fortsetter Side 10 av 20

11 krav mot tillitsmenn eller aksjeeiere i selskapet, og slik at kravet derved kommer kreditorfellesskapet til gode. Jeg skal i det følgende gå nærmere inn på vilkårene for å fremme krav mot selskapets ledelse, tillitsmenn, eiere og revisor Aksjeloven 17-1 har følgende bestemmelse: Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeiere, eller granskere erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt under utførelsen av sin oppgave. I motsetning til aksjeloven av 1976 har den någjeldende aksjeloven av 1997 ingen bestemmelse om ansvar for tillitsmenn og aksjeeiere overfor enkeltkreditorer. Som jeg skal komme tilbake til utelukker ikke det at enkeltkreditorer kan fremme krav om ansvar mot ledelsen. Ansvarsgrunnlaget overfor enkeltkreditorer vil på samme måte som i aksjeloven 17-1 være et erstatningsansvar for forsettlige eller uaktsomme skadevoldende handlinger. Den nye samvirkeloven av 29. juni 2007, som trer i kraft 1. januar 2008, har en noe annen utforming av ansvarsbestemmelsen enn i aksjeloven. Samvirkeloven 153 (1) lyder som følger: Foretaket, medlem eller andre kan krevje at dagleg leiar, styremedlem, medlem av representantskapet eller kontrollkomiteen, granskar eller medlem skal erstatte skade som dei i den nemnde eigenskapen forsettleg eller aktlaust har valda vedkomande. Som man ser av ansvarsbestemmelsen for samvirkeforetak er den gjort generell, i den forstand at den hjemler ansvar både overfor samvirkeforetaket, medlemmer av foretaket og enkeltkreditorer. I praksis vil imidlertid forskjellene i utforming av ansvarsbestemmelsene i aksjeloven og samvirkeloven ikke ha noen betydning for ledelsens ansvar. Bestemmelsene om ansvar i aksjeloven 17-1 og samvirkeloven 153 (1) vil også gjelde for varamedlemmer til styret, forutsatt at de har deltatt i den beslutningen som volder skade. Det samme gjelder også for medlemmer i avviklingsstyret eller andre organer som er i funksjon under avviklingen av et selskap Selv om aksjeloven som nevnt ikke har noen bestemmelse om ansvar overfor andre, eksempelvis enkeltkreditorer, er det sikker rett at bla. enkeltkreditorer kan kreve erstatning av den eller de personer i selskapet fortsetter Side 11 av 20

12 som forsettlig eller uaktsomt har forårsaket tapet. Dette følger som før nevnt av de alminnelige regler om ansvar for forsettlige eller uaktsomme skadevoldende handlinger. Bestemmelsen i aksjeloven og samvirkeloven kan ses som en lovfesting av den alminnelige erstatningsrettslige skyldregelen. Denne ulovfestede skyldregelen kommer til anvendelse også overfor andre personer enn de som konkret omfattes av opplistingen i aksjeloven 17-1 og samvirkeloven 153 (1) En forutsetning for ansvar både etter spesialbestemmelsene i aksjeloven og samvirkeloven, og for ansvar etter den alminnelige erstatningsrettslige skyldregelen er at vedkommende kan bebreides for handlingen, at det har oppstått et tap, og at det er en årsakssammenheng mellom handlingen og tapet. Hvorvidt det foreligger et ansvar for den enkelte medlem i styret, aksjonær eller ledelsen må bedømmes individuelt. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å fremme et kollektiv ansvar mot et styre, og det enkelte styremedlem kan heller ikke kreve seg frifunnet med den begrunnelse at også de øvrige styremedlemmene skulle vært saksøkt. Grunnlaget for et ansvar kan være en aktiv handling, at man for eksempel har stemt for en beslutning i styret. Ansvar kan også begrunnes i at man har opptrådt passivt i en beslutningsprosess; at man ikke har gjort tilstrekkelig for å hindre en skade som andre er i ferd med å volde. Det er ingen forutsetning for ansvar at bestemmelser i lov eller vedtekter er overtrådt. På en annen side vil en tilsidesettelse av bestemmelser, lov eller vedtekter stå sentralt i vurderingen av om det foreligger en ansvarsbetingende skadevoldende handling. I vurderingen av styrets ansvar vil de regler som gjelder for styrets ansvars- og kontrollfunksjoner være av vesentlig betydning. Det samme gjelder bl.a. kravet i aksjeloven om forsvarlig aksjekapital og om handleplikt ved tap av egenkapital. Overfor leverandør av varer og tjenester til selskapet vil det grunnleggende spørsmålet være om noen i styret, ledelsen eller aksjonærer kan holdes ansvarlig for oppgjør av leverandørens tilgodehavende, selv om selskapet er den formelle kontraktsmotparten. Ansvar ved siden av selskapet kan tenkes ved uaktsomhet i forbindelse med kontraktsslutningen. Dersom ledelsen eller den som inngår kontrakten er kjent med at det er en åpenbar fare for at selskapet ikke vil være i stand til å betale for leveransen, plikter man å informere leverandøren om dette før levering finner sted. Dette følger av den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Unnlater man å gi slik informasjon, kan ansvar pådras for den/de som kan bebreides for mangelen på informasjon. fortsetter Side 12 av 20

13 Hvis det er et vurderingsspørsmål om selskapet vil være i stand til å oppfylle kontrakten, vil ansvarsspørsmålet avhenge av om vurderingen til de som har handlet på vegne av selskapet er forsvarlig. Gir man for eksempel beroligende opplysninger om selskapets økonomi, vil det kunne gi grunnlag for ansvar dersom det ikke var dekning for disse opplysningene. Når det er påført et tap som kan kreves erstattet, er skadevolderen ansvarlig for hele tapet. Er det flere ansvarlige, vil samtlige ansvarlige som hovedregel hefte solidarisk for hele tapet Etter aksjeloven er det generalforsamlingen som avgjør spørsmålet om erstatningskrav på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven Hvis generalforsamlingen beslutter ansvarsfrihet eller forkaster et forslag om å kreve erstatning, kan aksjeeiere som utgjør minst en tidel av aksjekapitalen gjøre erstatningskravet gjeldende på vegne av selskapet og i selskapets navn. Hvis selskapet er tatt under konkursbehandling, tilligger det bostyret å ta standpunkt til om et erstatningskrav skal forfølges. Er det tvilsomt om boet bør gjøre gjeldende sin rett, skal beslutningen forelegges skiftesamlingen til avgjørelse. Hvis det besluttes å ikke fremme kravet på boets vegne, kan en fordringshaver som har stemt i mot under visse betingelser fremme kravet på boets vegne. Aksjeloven 17-6 åpner for at bla. kreditorer som er påført tap som en konsekvens av at selskapet er påført tap, også kan fremme krav på egne vegne. En slik kreditor er imidlertid bundet av selskapets skadeoppgjør og må stå tilbake for selskapets krav. Når det angis at kreditoren er bundet av selskapets skadeoppgjør, forutsetter det at selskapet har lagt til grunn at det foreligger erstatningsansvar og at det er reist søksmål eller i det minste forhandlet om ansvaret og erstatningens størrelse. Hvis så er tilfellet er kreditoren bundet av skadeoppgjøret, selv om han mener at resultatet er uakseptabelt. Skadeoppgjøret kan imidlertid angripes dersom det må legges til grunn at den ansvarlige er søkt beskyttet på en måte som er illojal i forhold til kreditorenes interesser. Dersom en kreditor fremmer krav på egne vegne for tapt som er påført selskapet, vil vedkommende ikke kunne kreve mer enn sin forholdsmessige andel av selskapets tap For skade som er voldt en kreditor direkte, med andre ord ikke indirekte ved at selskapet er påført tap, eksempelvis ved uaktsom opptreden under en kontraktsslutning, kan kreditoren gjøre slikt ansvar gjeldende uavhengig av de særlige regler som gjelder for krav som er voldt selskapet. En slik kreditor kan for egen regning og risiko fremme krav og reise søksmål for hele sitt tap mot den eller de ansvarlige, uten å måtte innhente generalforsamlingens beslutning. Dette gjelder både i og utenfor konkurs. Side 13 av 20

14 2.6. Spørsmålet om revisors ansvar for skadevoldende handlinger er regulert i revisorloven 8-1. Bestemmelsen hjemler ansvar for forsettlige eller skadevoldende handlinger og gjelder både overfor selskapet, aksjeeiere og enkeltkreditorer. Styrets handleplikt ved tap av egenkapital av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen Aksjeloven påbyr på generelt grunnlag aksjeselskaper å ha forsvarlig egenkapital. Ved betydelig tap av egenkapital påleger loven selskapets styre en handleplikt. Reglene er vedtatt for å sikre selskapskapitalen og ivareta hensynet til selskapskreditorene. Bakgrunnen for regelen er også at styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. I denne forbindelse skal styret blant annet holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Handleplikten inntrer der selskapets egenkapital har blitt lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget virksomheten i selskapet. Tolkingen av bestemmelsen reiser flere problemstillinger. Loven inneholder svært skjønnsmessige uttrykk. Det blir derfor en sentral oppgave å forsøke å fastlegge hvordan begrepet egenkapital skal tolkes i denne sammenhengen og hva som ligger i begrepet forsvarlig. Advokat Tone Thomassen I de fleste sammenhenger betyr begrepet egenkapital eiendeler minus gjeld. Det er den reelle egenkapitalen som aksjelovens bestemmelser retter seg mot. Det innebærer at styret skal ta hensyn til merverdier i eiendeler, uansett om det er adgang til å balanseføre dem. Ved vurderingen av om selskapets egenkapital er forsvarlig, må styret også ta hensyn til eventuelle forpliktelser som ikke fremgår av balansen. Vurdering av hva som er forsvarlig egenkapital, må skje ut fra de konkrete forholdene i hvert selskap. Bransjepraksis vil imidlertid kunne gi en indikasjon på hav som anses forsvarlig innen en bestem bransje. De objektive kriteriene som ordlyden i bestemmelsen utnevner som relevante i forsvarlighetsvurderingen, er risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet. fortsetter Side 14 av 20

15 Et relevant moment er således om selskapet er i en startfase eller om det har eksistert i noen år er i en normal driftsfase. Også andre økonomiske forhold i selskapet kan komme inn i styrets forsvarlighetsvurdering. Sammensetningen av selskapets fremmedkapital, foruten ansvarlig lånekapital, kan for eksempel være av betydning. Et annet moment i forsvarlighetsvurderingen kan være hvordan investeringsmarkedet er for tiden. Et selskaps forsikringsdekning kan videre være relevant i vurderingen av omselskapets reelle økonomiske stilling er forsvarlig. Aksjeloven sier ikke noe om hvilke forutsetninger som skal legges til grunn når styret skal vurdere verdiene på eiendeler og gjeld for å ta stilling til om egenkapitalen er forsvarlig. Regnskapsloven pålegger imidlertid styret uttrykkelig å ta stilling til om forutsetningene for fortsatt drift i selskapet er oppfylt. Forutsetningen for fortsatt drift må videre vurderes med utgangspunkt i selskapets ressurser i dag og forventet inntjening i fremtiden. I juridisk litteratur nevnes det tre indikasjoner angående selve driften som kan tyde på at forutsetningen om fortsatt drift bør vurderes på ny. Disse er tap av nøkkelpersonell uten at personalet blir erstattet, tap av vesentlig marked, franchise, lisens eller hovedleverandør, og problemer med arbeidskraft eller mangel på viktige leveranser. Hvis det må antas at vilkårene for styrets handleplikt foreligger, skal styret straks behandle saken. Styret plikter å vurdere situasjonen og foreslå aktuelle tiltak for generalforsamlingen. - Dette er artikkel nr. 2 i en serie på 3 om styrets oppgaver. I neste NIFnytt kommer en artikkel om styreansvar. Jeg benytter anledningen til å ønske alle lesere av NIFnytt en riktig god jul og et godt nytt år! Tone Thomassen: tlf: , mobil: , e-post: Side 15 av 20

16 ErgoGroups s spalte God Jul og Godt Nytt År! Vi i ErgoGroups NIF Kundeteam vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle NIF s medlemmer en God jul og et riktig Godt Nytt År!! Det er med stor glede at vi kan konstatere at vi snart er tilbake der vi slapp for en 2-3 års tid siden. Vi i ErgoGroup har igjen stort fokus på inkassobransjen, og utvikler produkter og løsninger vi ser dere har stor bruk for i det daglige. Vi vil også ganske snart være tilgjengelige/integrerte i de fleste fagsystemene dere benytter. Takket være deres tilbakemeldinger vil 2008 bli et spennende år, der fokus på effektivisering og smarte løsninger vil stå i fokus. Målet vårt er å levere riktig informasjon inn i riktig prosess til riktig tid. Hilsen Per, Dag, Ole og alle andre i ErgoGroup! ErgoGroups NIF kundeteam Vi i kundeteamet forsøker å være så aktiv som mulig ute hos dere, og takker for fint samvær under samlingene i året som har gått. Ta kontakt med personene nedenfor dersom det er noe du lurer på vedrørende våre infotorgtjenester. Fagområde Navn Telefon e-post Tjenesteutvikling Egil Årrestad Tjenesteutvikling Ole Jonassen Fagansvarlig Per Stenerud Inkasso Fagansvarlig Vask Dag Rustad Produktsjef Ole Petter Paulsrud Side 16 av 20

17 Ole Jonassen Dag Rustad Per Stenerud Vårens kurs - enkeltkurs Allerede 10. januar setter vi i gang et kurs i den nye tvisteloven. Dette er et kurs som har fått meget god oppslutning med 90 deltagere. Dette er hva vi maks kunne ha i kurslokalet, så her blir det fullt! 5. februar vil det bli satt opp et HMS-kurs som skal gå på Gardermoen. Mer informasjon om dette kommer på nyåret. 14. februar vil advokat Tone Thomassen hjelpe oss med kausjonsansvar og medskyldneransvar - hvordan håndteres det i innfordringsprosessen samt sikring av krav og tvangsfullbyrdelse av disse. 10. april vil Tone holde et kurs i ektefellers formuesforhold, herunder samboere samt selskapsrett. 29. mai vil Tone holde et kurs i god inkassoskikk. Alle disse kursene vil være dagskurs og blir holdt på Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo. Vi vil komme nærmere tilbake med invitasjoner til kursene på nyåret. Og husk, disse kursene vil også gi timer i forhold til autorisasjon. Side 17 av 20

18 NIFnytt nr årgang EDB Business Partner informerer. På vår webløsning får dere tilgang til bl.a.: Det sentrale folkeregister Enhetsregisteret Løsøreregisteret Bilverdi Eiendomsregisteret Borettsregisteret Eiendomsverdi Det Sentrale Motorvognregister CreditInform D&B Norge Telefonkatalogen 1880 Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller et tilbud. Vi har egne pristilbud til NIF medlemmer. Kontaktpersoner er som vanlig Terje Svarttjernet eller Terje Mobrenna E-post Julehilsner fra Terje & Terje Fredfull Jul og et Godt Nytt År Side 18 av 20

19 Side 19 av 20

20 Så avslutningsvis denne gangen: Litt om julen/tradisjoner 13. dags jul / Hellige Tre Kongers dag Den 13. dags jul kalles i kristen tradisjon Hellige Tre Kongers dag, og er altså den trettende dag etter julekvelden, den 6. januar. Dagen er til minne om de tre konger, Kaspar, Melchior og Baltasar, som kom fra Østerland til Betlehem og fant Jesusbarnet i krybben. Dagen markerte slutten på romjula. Fortsatt er det noen som tenner et trearmet lys, som symboliserer de tre kongene. 13. dags jul var også en hedensk juledag. For noen var det en tradisjon å spise søtgrøt på 13. dags jul. Man mente at kvelden den 13. dags jul var den farligste i hele året, for da var en farlig vette ute. Den hadde tretten klør og ble derfor kalt trettenkloa, og trollkjerringer og spøkelser var også aktive denne dagen. Den første gjest som kom inn i stua etter trettendagen ble sett nøye på. Hadde han langt og tynt skjegg, kunne de vente seg mye ull i året som kom. Hvis han ikke hadde skjegg, ville det bli dårlig med ull. Trettendedagsværet skal vare i de tretten ukene som følger. Dersom været er annerledes den tredje dagen, kommer været til å følge denne. Så man stjerner denne kvelden ville det bli mye skogsbær. Fikk du ikke med deg forrige utgave av NIFnytt: Sjekk her: NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 20 av 20

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Sleivspark og inkompetanse side 5

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Sleivspark og inkompetanse side 5 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Sleivspark og inkompetanse side 5 Ansvar for ledelsen mv. i selskaper side 9 Side 1 av 23 Leder av

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE Handleplikt vs. oppbudsplikt 2016 www.dlapiper.com 2016 0 Agenda Styrearbeid når ruskeværet settes inn 1. Juridisk bakteppe 2. Rettspraksis www.dlapiper.com 2016 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

nr. 3. 2010 21.12.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2010 21.12.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Bestemmelse om beslagsforbud i testamente side 7 Om retten til å overføre ferie side 12 Side 1 av 18

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet NIT Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet Advokat MNA/Siviløkonom Autorisert Finansanalytiker Handelshøyskolen BI Styrearbeid Arbeidsrett Personalledelse STIG ASMUSSEN Mobil 90678710

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

KONGELIG RESOLUSJON. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27.

KONGELIG RESOLUSJON. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27. KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27. oktober 2017 Erstatning til ansatte i staten ved skade på eller tap av private

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Personlig ansvar som styremedlem i aksjeselskap

Personlig ansvar som styremedlem i aksjeselskap SELSKAPSRETT Personlig ansvar som styremedlem i aksjeselskap Statsautorisert revisor Kurt Ove Østrem KPMG Advokat Tor-Axel Schwerdt KPMG law I denne artikkelen ser vi nærmere på det personlige ansvaret

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( )

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( ) Lovvedtak 69 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L (2012 2013), jf. Prop. 122 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjeloven

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 4. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 4. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 4. juni 2015 SAMFO Vedtekter 1 Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no 2 Vedtekter SAMFO Innhold 1. Navn 4

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Ot.prp. nr. 21 ( )

Ot.prp. nr. 21 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 21 (2008 2009) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer