VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken Boligkreditt AS ( Selskapet ), og det er stiftet 17. april Selskapets formål er å: (i) Yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, og (ii) å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i tråd med finansieringsvirksomhetsloven 2-25 til Utlånsmidlene skaffes til veie som bestemt i 15. Selskapet har sitt forretningskontor i Bergen. KAP. II ANSVARLIG KAPITAL 2 Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr. 1. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i generalforsamlingen som treffes med flertall som for vedtektsendring, eller av styret i henhold til fullmakt som fattes med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling, og i maksimalt 18 måneder. Ansvarlige lånekapital skal opptas med en gjennomsnittlig løpetid på minst fem år. Ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke Selskapets forpliktelser. Ved opptak av Ansvarlig lånekapital skal det klart fremgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal dekke selskapets forpliktelser i henhold til tidligere, samtidige eller fremtidige opptak av slik kapital. KAP. III STYRET 3

2 Selskapets styre består av minst fire og høyst syv medlemmer valgt av generalforsamlingen, med det antall varamedlemmer som generalforsamlingen beslutter. Etter ett år uttrer minst halvparten av de valgte medlemmene etter loddtrekning, og etter ytterligere ett år uttrer de gjenværende medlemmene. Styremedlemmene kan gjenvelges. Styrets leder velges av og blant de valgte styremedlemmer. 4 Styrets leder skal sørge for at styret avholder møte én gang hvert kvartal, og ellers så ofte Selskapets virksomhet tilsier det eller når minimum ett styremedlem krever det. For at styrebeslutning skal være gyldig, må mer enn halvparten av styremedlemmene være til stede eller delta i behandlingen. 5 Styret leder Selskapets virksomhet. Det tilligger styret blant annet å: 1. Treffe beslutning om opptak av lån. 2. Bevilge kreditt og stille garantier samt fastsette vilkårene for dette. 3. Bestemme hvorledes de av Selskapets midler som ikke er utlånt skal anbringes. 4. Meddele prokura eller spesialfullmakt. 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under styret. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av Selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret.. KAP. IV REPRESENTANTSKAPET 6 Selskapet skal ha et representantskap med den samme sammensetningen som sitt morselskap Skandiabanken ASA. 7 Representantskapet sammenkalles av formannen og har møte minst én gang i året og ellers når dette finner det nødvendig, samt når det kreves av styret, kontrollkomitèen eller minst en sjettedel av representantskapets medlemmer. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer samt revisor, skal innkalles til representantskapets møter. Dersom representantskapet for det enkelte tilfellet ikke bestemmer noe annet, har styrets

3 og kontrollkomitéens medlemmer rett til å være til stede, og uttale seg på møter i representantskapet. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede, med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. Godtgjørelsen til representantskapets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Et representantskapsmedlem må ikke i anledning sitt arbeid for representantskapet motta godtgjørelse fra andre enn finansieringsforetaket. Dette gjelder også godtgjørelse som en medkontrahent eller hans eller hennes representant har betinget seg hos finansieringsforetaket. Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strid med forbudet i fjerde ledd, tilfaller finansieringsforetaket. Dette gjelder også avkastning av og eiendeler som er kommet i stedet for godtgjørelsen. Forbudet i fjerde ledd er ikke til hinder for at representantskapsmedlem som ikke deltar i den daglige ledelse, kan opptre som mellommann overfor Selskapet mot vanlig mellommanngodtgjørelse dersom: 1. representantskapsmedlemmet ikke også representerer finansieringsforetaket, og 2. forretningen inngår i mellommannsvirksomhet som representantskapsmedlemmet driver som næring. Representantskapets medlemmer må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller finansieringsforetakets bekostning. Representantskapet må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet selskapsorgan, hvis beslutningen strider mot lov eller finansieringsforetakets vedtekter. Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Representantskapet kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige representantskapsmedlemmer. Representantskapets formann og minst halvparten av representantskapets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Styremedlem, observatør og daglig leder kan ikke være medlem av representantskapet. 8 Representantskapet skal: 1. Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av Selskapet, og påse at Selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene samt generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak. 2. Bekrefte valg av revisor.

4 4. Motta opplysninger om foretakets drift og gå gjennom dets regnskapsutdrag og beretninger fra kontrollkomitéen. Hvert medlem kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om Selskapets drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. 5. Gå gjennom årsoppgjør og revisjonsberetning og gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskapet, og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes representantskapets medlemmer senest en uke før saken skal behandles. 6. Avgi uttalelse i saker vedkommende Selskapet, som forelegges det av styret eller kontrollkomitéen. Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret i hvilken som helst sak. Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakerne eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møtet. KAP. V KONTROLLKOMITÉEN 9 Selskapet skal ha en kontrollkomité med den samme sammensetningen som sitt morselskap Skandiabanken ASA. Styremedlem, varamedlem til styre, revisor eller ansatt i Selskapet kan ikke velges til medlem elle. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som står i samarbeids-, underordnings-, eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller i rett opp eller nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet ansatt i Selskapet. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntrer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontrollkomitéen. I stedet for medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av hans valgperiode. Valgene gjelder for to år. 10 Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med Selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a. påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter. Kontrollkomitéen møtes så ofte det anses påkrevet for å sikre et effektivt tilsyn. Den skal føre en av Finanstilsynet autorisert protokoll over sine forhandlinger og skal hvert år gi melding til representantskapet, generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid og Selskapets stilling. Representantskapet skal bekrefte instruks for komitéen. KAP. VI REVISJON 11 Selskapet skal ha statsautorisert revisor. Valget av revisor bekreftes av representantskapet.

5 KAP. VII GENERALFORSAMLINGEN 12 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av styrets leder. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret, kontrollkomitéen, representantskapet eller dets formann, eller Selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen krever det. Fristen for innkalling til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling er syv dager. Innkallelsen skjer skriftlig til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. 13 På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjenne årsregnskap; 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og utdeling av utbytte; 3. Fastsette godtgjørelse til Selskapets tillitsmenn og revisor; 4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen KAP. VIII SELSKAPETS VIRKSOMHET 14 Foretaket skal til enhver tid ha en forsvarlig kapitaldekning som oppfyller det minstekrav til kapitaldekning, som følger av lov eller av forskrifter gitt av Kongen. 15 Selskapet skaffer seg innlånsmidler fra: 1. Lovregulerte kredittinstitusjoner 2. Andre norske långivere 3. Utenlandske långivere Innlån skal normalt skje gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett eller ved likviditetslån eller andre ordinære finansieringsmetoder. 16 Lån overtas eller utstedes av Selskapet etter en samlet vurdering av de sikkerheter som stilles samt låntakers betjeningsevne og kredittrating. Styret fastsetter rente- og lånevilkår.

6 Styret skal vedta forsvarlige risikostrategier og fastsette retningslinjer for bruk av sikringsinstrumenter. Styret kan beslutte at den sikkerhetsmassen som undergis fortrinnsrett, skal ha en høyere verdi enn verdien av de obligasjonene som har fortrinnsrett til dekning i den aktuelle sikkerhetsmassen. KAP. IX ÅRSOPPGJØR 17 Årsoppgjør avgis for hvert kalenderår. Styrets forslag til årsoppgjør og revisjonsberetning skal sendes kontrollkomitèen for uttalelse, og deretter forelegges det for representantskapet. Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør. KAP. X ALDERSGRENSE 18 Høyeste aldersgrensen for fast ansatte er 70 år. KAP. XI OVERGANGSBESTEMMELSER 19 Disse vedtektene trer i kraft så snart de er godkjent av Kongen, dog tidligst samtidig med Selskapets oppstart av konsesjonspliktig virksomhet. Vedtektene kan ikke endres uten godkjennelse fra Kongen.

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS

Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS (sist endret 27.09.2011) Kap. l Firma. Formdl. Kontorkommune Sl Fana Sparebank Boligb-cditt AS, forctaksnummer 993 567 078, er stiftet den 25.november 2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL

OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL OBOSBANKEN AS Noteringsdokument 2013 OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 06. desember 2013 Innledning OBOSBANKEN AS (OBOS-banken)

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201200005-9/010 Steinkjer, den 04.05.2012 Til bedriftsforsamlingens medlemmer: ------------------------------------------ Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT Innhold A/S IBSENSGATE 16 26... 1 VEDTEKTER... 1 HUSORDENSREGLEMENT... 1 DEL I UBETINGET FORBUDTE VEDTEKTSBESTEMMELSER... 3 1 Firma... 3 2 Forretningssted...

Detaljer