nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side 1 av 20

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Så var vi her igjen! Utrolig hvor fort ett år går. Synes det virker som det var i går at jeg skrev innlegget mitt til NIFNYTT nr. 4/2008. Da påsto jeg at 2008 hadde vært historiens travleste foreningsår. Og nå tror jeg faktisk at jeg må si det samme om 2009; historiens travleste foreningsår! Baards hjørne dekker mye av det som har vært hovedoppgaven vår i Han har gjort en formidabel jobb for foreningen. Resten av styret og arbeidsutvalget likeså. Synd at resultatet ble som det ble. Politikk! Romjula I år kommer jeg til å ta det rolig i romjula. Kommer til å jobbe hjemmefra. D.v.s. fra campingvogna i Telemarks dype skoger. Bærbar PC og mobilt bredbånd vil sørge for at jeg får sendt dere nye salærtabeller og annen aktuell informasjon. Men, jeg kan love dere at det blir ikke så mange timer pr. dag jeg kommer til å jobbe. Gleder meg stort til å gå turer med hunden. Tusen takk Så avslutter jeg som vanlig; med en stor takk til alle de som har stilt opp i komiteer og utvalg og bidratt på en fortreffelig måte. Det har som vanlig vært en fornøyelse å samarbeide med dem! SÅ ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Side 2 av 20

3 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 3 Kurskalender side 3 Formannen s hjørne... side 4 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter.....side 8 Arbeidsgivers styringsrett..side 12 Julenissen er Tyrkisk??.....side 15 ErgoGroup s spalte.side 16 EDB Business Partner AS Informer..... side 17 Møtekalender for 2010 kommer i neste nummer Kurskalender Kurs I Kurs II Kurs III Påfyllingskurs NIF april juni 10. februar 07. oktober oktober Inkassoloven - aktuelle inkassorettslige problemstillinger/ Tone Thomassen 18. februar Tvistehåndteringskurs Oslo/ Tone Thomassen 25. mars Tvistehåndteringskurs på Vestlandet/ Tone Thomassen Dato ikke bestemt Kurs i utenlandsinkasso Dato ikke bestemt Emner som: Utkastelse av bolig, opphør av leiekontrakter -det være seg borettslag, sameier, selveier og ordinære leieforhold - lover og praktisk håndtering av dette. Løyvegarantier påkravsgarantier NUF Lovverk/jus rundt tema bruk av SMS-pågang fra Inkassobyråene Dato ikke bestemt Påfyllingskurs Namsfogden i Oslo Dato kommer bare Namsfogden har fått hodet over vannet!! Side 3 av 20

4 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS 2009 har vært et svært aktivt år for Foreningen har vel også vært det året hvor man med rette kan føle at vi har fått dårlig betalt for innsatsen. Rammevilkårsendringen var mer politisk motivert enn det jeg innledningsvis var klar over og enkle poenger skulle frem i innspurten av valgkampen. Forandring er noe vår bransje har lært seg å leve med og forandringer kan være utfordrende og interessante å arbeide med og mot. Forutsetningen er imidlertid at det som iverksettes er rimelig balansert i forhold til de aktører som påvirkes. Den balansen finnes ikke i Storbergets forslag. Det er riktig at den nå vedtatte endringen gjør det billigere ikke å betale regningen i tide. Hvis det var hensikten har Storberget oppnådd det han ønsket. Men det finnes som kjent ikke noe som heter gratis lunsj - alt har sin pris. Når fortjenesten reduseres har man to ting å gjøre øke prisen eller redusere kostnaden det er enkel bedriftsøkonomi. I dette tilfelle skjer antakelig litt av begge deler. Næringslivet får en økt kostnad og selve innholdet inkassoproduktet blir redusert. Den forhandlingsvilje som har vært bransjens varemerke, og som medførte at 95 % av sakene ble løst uten bruk av rettslig skritt, blir sterkt redusert. Ved det vil vi både redusere kostnadene og øke inntektene men vi vil også få et noe hardere og kaldere samfunn. Når man skviser sitronen til siste dråpe medfører det alltid at det er den gode dialogen som blir taperen. De økonomisk svakstilte er avhengig av den og vil være de som taper mest på endringen. Næringslivet er helt av hengig av at regninger betales til avtalt tid. Har man ikke effektive systemer som motiverer kjøper til dette bindes unødvendig kapital i utestående fordringer. Det å gjøre det billigere å misligholde motiver sjelden til tidligere oppgjør. For næringslivet blir effekten tosidig økte kostnader og økt kapitalbinding. Det pleier å være en god oppskrift på vegen til skifteretten. fortsetter Side 4 av 20

5 Det er altså bare en vinner i tillegg til Storberget skyldneren som allerede før lovendringen hadde penger å betale med men som ikke så det så viktig å betale i tide. ********************* I brev til Justisministeren har NIF fremholdt 5 viktige saker som vil være fokusområde for styret i Rettsgebyrene For de økonomisk svakstilte er det rettsgebyrene som er den største kostnaden ved inkassopågang inkassosalæret betyr lite for de som ikke har penger og som blir med på reisen gjennom hele tvangsapparatet. I tillegg vil rammevilkårsendringen medføre at inkassobyråene, i langt større grad og langt raskere enn tidligere vil oversende saken til politiet / forliksråd. En meget forsiktig prognose er at antall saker som løses utenrettslig vil synke fra 95 % til 85 %. 85 % vil allikevel være et høyt tall i forhold til andre skandinaviske land som vi i denne prosessen er blitt sammenlignet med. Resultatet av dette vil være at politiet / forliksrådet vil motta saker mot i Økningen vil medføre en økning i gebyrinntekter for staten i størrelsesorden 900 millioner kr. Dette vil også være økningen i den økonomiske belastningen for de skyldnere som ikke evner å betale på det utenrettslige stadiet. Vi ber om at Justisministeren, slik den forrige Finansministeren tidligere adviserte, går igjennom og reduserer rettsgebyrene vedrørende tvangsforretninger. Gebyret for fraværsdommer i Forliksrådet bør halveres til 430 kr. Gebyret for utleggsforretninger bør reduseres til 1 R = 860 kr. Politiet (Namsfunksjonen) Den krisepakken som tilkom politiet har i en viss utstrekning bedret politiets saksbehandler kapasitet. Problemet er imidlertid ikke løst. Restansene i de store byene er fremdeles alt for store og medfører store tap og unødvendig kapitalbinding for næringslivet. I tillegg føler enkelte at den lange saksbehandlingstiden medfører at man er rettsløs selv med et rettmessig krav. Rammevilkårsendringen vil i tillegg, som beskrevet over, medføre en betydelig økning i antall rettslige skritt som vi ikke kan se at det er tatt høyde for i statsbudsjettet. Vi ber om at Justisministeren nøye vurderer hvilken kapasitetsøkning som er nødvendig og at det gis stillingsbevilgninger nå slik at man ikke kommer unødvendig på etterskudd fordi man, som tidligere, er for sent ute. fortsetter Side 5 av 20

6 Elektronisk overføring av begjæringer. Bruk av elektronisk kommunikasjon ved overføring av begjæringer og forliksklager til politiet vil medføre arbeidsmessige besparelser hos inkassobyråene, men først og fremst hos politiet. Det brukes i dag store resurser på unødvendig registrering. Slik inkassobransjen har oppfattet dette var vi lovet dette ferdig i Det pågår i dag et samarbeidsprosjekt mellom bransjen og SI for å tilrettelegge for dette. Vi er imidlertid bekymret for den manglende kontroll Justisdepartementet og POD har med SI`s produktutvikling. Slik vi oppfatter det er SI en leverandør til politiet av systemtekniske tjenester. Virkeligheten er imidlertid en annen. All utvikling skjer på SI`s prinsipper og politiet blir omtalt som en unødvendig treg materie. Vi ber Justisministeren ta grep vedrørende kontroll, bruk og utvikling av SIAN systemet slik at utviklingen i større grad enn i dag skjer på brukernes, dvs. politiets og inkassobransjens prinsipper. Særnamsmennenes stilling I NOU 1992:35 fremsatte inkassobransjen sammen med Innfordringsutvalget blant annet forslag om at utleggsforretninger med intet til utlegg skulle tinglyses. Slik informasjon er av vesentlig betydning for å unngå å ta unødvendige rettslige skritt der det intet er å hente. Kostnadsmessig er dette av stor betydning for skyldner. Reglen ble vedtatt i 2005 og kom i kraft i Tvangsfullbyrdelsesloven mars Regelen omfatter imidlertid ikke andre særnamsmenn enn SI. Hovedtyngden av den offentlige innkrevingen faller altså utenfor og det er disse som er storgrossistene hva gjelder eksempelvis utleggstrekk. Dette medfører at det helt unødvendig avholdes et betydelig antall utleggsforretninger. Dette belaster politiet unødvendig, men det viktigste er at det påfører den økonomisk svakstilte skyldner unødvendige kostnader. Vi ber Justisministeren vurderer det eksisterende unntaket slik at alle utleggsforretninger med intet til utlegg blir tinglyst slik intensjonen bak regelen var. Foreldelse I forbindelse med inkasso avbrytes foreldelse i hovedsak ved uttak av rettslige skritt. Det hører med til sjeldenheten at det fremkommer erkjennelse som kan benyttes som avbruddsgrunn. Dette medfører at skyldnere, og som regel de mest økonomisk svakstilte, som ikke erkjenner gjelden, blir påført i dag i kr 1591 i rettsgebyr for å avbryte foreldelse ved utleggsforretning selv om det intet er til utlegg. fortsetter Side 6 av 20

7 Vi ber Justisministeren vurdere å innføre andre og billigere måter å avbryte foreldelse på, herunder redusere rettsgebyret til det halve av vanlig gebyr ved utleggsforretninger med intet til utlegg. ********************** Jeg takker alle for godt samarbeid i 2009 og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Baard Sig. Bratsberg Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 7 av 20

8 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter av advokat Bertil V. Smalås Advokatfirmaet Christensen, Ertsaas, Kjæren, Smalås ANS Tomtefestelovens regler om innløsning og regulering av tomter til bolig- og fritidsformål har vært gjenstand for betydelige endringer gjennom de senere år. Tomtefesteloven av 1975 ble avløst av en ny tomtefestelov i 1996, og den nye loven er blitt gjenstand for betydelige endringer etter at den ble vedtatt, spesielt hva gjelder reglene for regulering av festeavgift og innløsning av festetomter i tiden etter 2002 og frem til i dag. Et meget sentralt og politisk omtvistet tema i tomtefestelovgivningen har vært om tomtefesteren skulle ha anledning til å kreve tvungen innløsning av festetomten og hvilken innløsningssum festeren i tilfelle skal erlegge. Festeren kan i henhold til gjeldende tomtefestelov velge om han vil opprettholde festeforholdet i all fremtid på samme vilkår som i dag, eller om han vil kreve innløsning av tomta slik at han blir eier Advokat Bertil V. Smalås av denne. Reglene for hvilket innløsningsbeløp tomtefesteren skal betale ved tvungen innløsning ble endret siste gang fra og med 1. oktober Denne endringen er temaet for nærværende fremstilling. Tomtefesteloven 32 første ledd bestemmer at festeren kan kreve innløsning av en festet tomt til bolig eller fritidsformål når det er gått 30 år av festetiden, om ikke kortere tid er avtalt mellom partene, eller når festetiden er ute. Etter at det er gått 30 år av festetiden, kan festeren kreve innløsning av festetomt til bolighus hver gang det er gått to nye år, og for hvert tiende år når det gjelder tomtefeste til fritidsbolig (hytte). Krav om innløsning må fremsettes skriftlig overfor bortfester (grunneier) senest ett år før innløsningstiden er inne, jf. tomtefesteloven 36. Betingelsene for innløsningen av festetomten er inntatt i tomtefesteloven 37. Den er blitt endret flere ganger de seneste fem årene, hhv. i 2004 og 2006, før den siste gang ble endret fra og med 1. oktober Reglene for beregning av innløsningssummens størrelse er regulert i tomtefesteloven 37 første ledd. Frem til endringen den 1. oktober 2009 var hovedregelen at innløsningsbeløpet skulle være 30 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstiden. I tillegg kunne hver av partene kreve at innløsningssummen, for andre tomter enn de som er festet fortsetter Side 8 av 20

9 bort for uavgrenset tid uten oppsigelsesrett for bortfesteren, skulle være 40 % av tomteverdien på innløsningstiden. Med tomteverdi menes råtomten, da det ved fastsettelsen av innløsningsbeløpet skal ses bort i fra tiltak/investeringer på tomta som er utført av tomtefesteren eller andre, f.eks. etablering av vei, vann og avløp. Tomtefesteren plikter i tillegg å dekke utgifter til tinglysning, dokumentavgift og eventuelle utgifter til fradeling og tinglysningsutgifter. Regelen om at løsningssummen etter krav fra en av partene skulle settes til 40 % av tomteverdien var opprinnelig ment som en sikkerhetsventil for grunneieren, slik at han skulle være sikret et minimumsvederlag ved tvungen innløsning. Behovet for en slik sikkerhetsventil var og er fortsatt spesielt aktuelt for festekontrakter inngått for lengre tid tilbake, hvor avtalt festeavgift som regel har vært meget lav, i tillegg til at reguleringen av festeavgiften som regel kun kan skje i henhold til fallet i pengeverdien (konsumprisindeksen). Dersom festeavgiften etter oppregulering på innløsningstidspunktet f.eks. var kr ,- pr. år, var den opprinnelige tanken at grunneier ikke skulle være forpliktet til å godta innløsning med kr ,- dersom råtomtverdien på innløsningstidspunktet eksempelvis var kr ,-. Grunneier skulle i tilfelle kunne kreve at festeren betalte 40 % av dette, dvs. kr ,-. Selv om tomtefesteutvalget og departementet i lovforarbeidene hadde forutsatt at 40 %-regelen skulle være en sikkerhetsventil for grunneieren, ble dette endret av politikerne i forbindelse med stortingsbehandlingen. Resultatet av stortingets behandling ble at også festeren kunne kreve at festeavgiften skulle settes til 40 % av råtomtverdien, og regelen fikk dermed et helt annet innhold enn opprinnelig forutsatt. Stortingets endring av regelen i tolvte time var lite gjennomtenkt og det førte til at festeren i gitte tilfeller kunne oppnå lavere innløsningsavgift enn hovedregelen om 30 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstidspunktet. Det ble fra grunneierhold anført at lovbestemmelsen var i strid med grunnlovens bestemmelser. Grunnloven 105 fastslår at grunneier ved tvungen innløsning av eiendom har krav på full erstatning, og Stortinget har ikke anledning til å vedta lovbestemmelser som er i strid med grunnloven. Spørsmålet om lovens grunnlovsmessighet ble brakt inn for Høyesterett i Høyesterett kom til at tomtefesteloven 37 første ledd, slik den lød frem til 1. oktober 2009, i den aktuelle saken var i strid med grunnloven 105. Avgjørelsen er inntatt i Retstidende for 2007 side I saken Høyesterett ble forelagt hadde festeren fremmet krav om at festeavgiften skulle settes til 40 % av tomteverdien. Avtalt festeavgift var høyere enn kr ,- pr. år. Hovedregelen med 30 ganger oppregulert festeavgift ga dermed en innløsningssum høyere enn kr ,-, mens 40 % av råtomtverdien ga et innløsningsbeløp lavere enn kr ,-. fortsetter Side 9 av 20

10 Høyesterett kom til at en innløsningssum lavere enn 20 ganger avtalt festeavgift ville være i strid med grunnloven 105. I saken som sto for Høyesterett ville en innløsningssum lavere enn ca. kr ,- være i strid med grunneiers rett til full erstatning, jf. grunnloven 105, og det var ikke omtvistet at 40 % av råtomtverdien i denne saken ga en innløsningssum lavere enn 20 ganger oppregulert festeavgift. Høyesterett kritiserte politikernes arbeid i forbindelse med vedtakelsen av 37 første ledd i 2004 og underkjente bestemmelsen som grunnlovsstridig. I etterkant av Høyesteretts avgjørelse fra 2007 ble det nok en gang iverksatt arbeid med å revidere innløsingsbestemmelsen i tomtefesteloven 37 første ledd. Endringen trådte i kraft fra og med 1. oktober 2009 og resultatet ble at innløsningsbeløpets størrelse som hovedregel skal utgjøre 25 ganger festeavgiften etter regulering på innløsningstidspunktet. 40 %-regelen gjelder fortsatt, men nå er den blitt den sikkerhetsventilen for grunneier som regelen opprinnelig var forutsatt å være, da det kun er grunneieren som kan kreve at festeavgiften skal settes til 40 % av tomteverdien. I Trøndelag er 40 %-regelen i realiteten blitt den praktiske hovedregelen ved innløsning av festetomter. Dette som følge av at festeavgiften i så og si alle festekontraktene som ble inngått på midten av 1900-tallet og fremover til 1980-tallet var relativt lav, samtidig som flere av bolig- og fritidseiendommene har en attraktiv beliggenhet og dermed høy tomteverdi. 40 %-regelen er ikke i strid med grunnloven da det ikke er ulovlig å vedta lovregler som sikrer grunneieren høyere innløsningsbeløp enn 20 ganger festeavgiften ( full erstatning ). Selv om tomtefesteloven 37 første ledd ble endret fra og med 1. oktober 2009 får ikke endringen umiddelbar virkning for de pågående innløsningssakene. Det følger av overgangsbestemmelsen at lovendringen bare gjelder hvor krav om innløsning blir fremmet på grunnlag av at innløsningstiden er inne 1. oktober 2010 eller senere. Ble en festekontrakt inngått i 1. september 1980, er innløsningstiden inne tidligst 1. september I dette tilfelle vil hovedregelen være at innløsning skal skje til 30 ganger festeavgiften. Ble festekontrakten inngått fra og med 1. november 1980, vil innløsningstiden først være inne etter 1. oktober 2010, og innløsning skal som hovedregel skje til 25 ganger oppregulert festeavgift. Det må antas at tomtefestelovens innløsningsregler nå er avklart, og selv om grunneierens rettigheter til årlig festeavgift og vederlag ved tvungen innløsning sikkert vil være gjenstand for diskusjoner på høyt politisk nivå også i fremtiden, vil jeg anta at det vil ta lang tid før reglene blir gjenstand for ytterligere revideringer. Grunneiers adgang til å regulere festeavgiften vil ha stor betydning for den innløsningssum som fester skal betale ved tvungen innløsning. Regelen i dag fortsetter Side 10 av 20

11 er at festeavgiften kan reguleres hvert tiende år om ikke kortere intervall er avtalt. Reguleringen skal skje i henhold til fallet i pengeverdien, jf. tomtefesteloven 15 første ledd. 25 ganger årlig festeavgift i dag vil dermed tilsvare 25 ganger årlig avtalt festeavgift også om 50 år. Bestemmelsen om fremtidig regulering av festeavgiften medfører at tomtefesteren kan kreve at festeavgiften holdes på samme nivå som ved avtaletidspunktet for all fremtid, og regelen skaper slik sett god forutsigbarhet for festeren. Regelen vil imidlertid etter min vurdering medføre at tomtefesteinstituttet på sikt vil forsvinne. Grunneiere vil som regel være best tjent med å selge tomtene for dermed å frigjøre hele tomtens markedsverdi umiddelbart. Dette vil i alle fall være langt gunstigere enn å opprette et tomtefesteforhold med lav festeavgift, som på sikt vil gi festeren rett til å innløse tomten til et innløsningssum som sannsynligvis vil være langt lavere enn markedsverdien. Skal grunneieren sikre seg mot at festeren om 30 år kan kreve innløsning av festetomten til redusert pris, må festeavgiften settes så vidt høyt at den sikrer at 20 ganger festeavgiften, som i henhold til grunnloven 105 er å anse som full erstatning, også utgjør tomtens markedsverdi på avtaletidspunktet. Dette vil sikre grunneieren dersom Stortinget en gang i fremtiden vedtar at innløsningsbeløpet skal begrenses til full erstatning etter grunnloven 105, dvs. 20 ganger avtalt festeavgift. Er tomtens markedsverdi på avtaletidspunktet kr ,-, må avtalt festeavgift dermed utgjøre kr ,- pr. år. Jeg antar at det for de fleste boligkjøpere er lite aktuelt å inngå i et festeforhold med en så vidt høy festeavgift, i alle fall så lenge tomtefestere i dag sitter med festeavtaler fra midten av 1900-tallet og fremover, og i alminnelighet betaler lave festeavgifter som ikke på noen måte gjenspeiler tomtens markedsverdi multiplisert med 20 eller 25. Tiden vil vise om mine spådommer slår til. Side 11 av 20

12 Arbeidsgivers styringsrett av advokat Dagny Raa HSH - hovedorganisasjon for handels og tjeneste-norge Arbeidsgiver kan få behov for å foreta endringer i den enkelte arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted, økonomiske vilkår eller andre forhold. Behovet for endringer kan være begrunnet i endrede krav til kompetanse eller arbeidsutførelse, behov for omorganisering av de ansatte mv, eller det kan være begrunnet i arbeidstakers egne forhold. Hva menes med arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten mulighet til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten slik at driften blir mest mulig hensiktsmessig. Arbeidstakeren plikter å etterleve de endringer arbeidsgiver rettsmessig pålegger vedkommende i kraft av styringsretten, og manglende etterlevelse kan i slike tilfeller bli betraktet som ordrenekt som igjen kan gi grunnlag for oppsigelse eller i de graverende tilfellene avskjed. Dersom endringene er av en slik karakter at de ikke kan foretas i kraft av styringsretten, må imidlertid arbeidsgiver enten innhente arbeidstakerens samtykke eller gi såkalt endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse er en ordinær oppsigelse som gis i kombinasjon med tilbud om ny arbeidskontrakt med endret innhold. I slike tilfeller må oppsigelsen tilfredsstille bl.a. formkrav og krav til saklighet i henhold til arbeidsmiljøloven 15-4 og Ved endringer i arbeidsforholdet vil det derfor være viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å avklare hvorvidt endringene ligger innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Styringsrettens grenser kan imidlertid være vanskelig å fastsette og vil bero på en konkret helhetsvurdering. Nedenfor gis det noen veiledende momenter i denne vurderingen. Begrensninger i arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgiver har i utgangspunktet adgang til ensidig å pålegge endringer som anses å ligge innenfor det etablerte arbeidsforholdet. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan fatte beslutninger i kraft av styringsretten som strider mot arbeidsgivers forpliktelser i henhold til arbeidsavtalen, tariffavtale, lovgivning eller ulovfestet rett. fortsetter Side 12 av 20

13 Vurderingen av styringsrettens omfang vil først og fremst bero på en tolkning av den individuelle skriftlige arbeidsavtale. Relevante moment ved vurderingen av styringsrettens omfang vil videre være partenes forutsetninger ved etableringen av arbeidsforholdet, praksis ved bedriften, praksis i bransjen for øvrig og eventuelt også innenfor det aktuelle tariffområdet med hensyn til arbeidspliktens innhold. Stillingsinstruks og arbeidsreglement er andre momenter i vurderingen av hva som er avtalt arbeidsplikt for den ansatte. Arbeidsgivers styringsrett begrenses også av krav i ulike lovbestemmelser, bl.a. krav i arbeidsmiljøloven, ferieloven, diskrimineringslovgivningen, folketrygdloven mv. Arbeidsgiver kan ikke fatte beslutninger som strider mot bestemmelser i lov eller forskifter. Beslutninger om endringer må videre foretas i henhold til det alminnelige ulovfestede saklighetskrav, dvs. at endringer må være saklig begrunnet f eks med reelle behov i virksomheten. Styringsretten bør utøves på en saklig og forsvarlig måte. Endringer i arbeidsoppgavene Dersom det foretas endringer som er så omfattende at det opprinnelige arbeidsforholdet må betraktes som opphørt, vil endringen kreve skriftlig oppsigelse. I slike tilfeller kan oppsigelsen kombineres med et tilbud om ny endret stilling for den ansatte. Dersom den ansatte ikke ønsker å akseptere tilbudet om ny stilling, vil vedkommende måtte forholde seg til oppsigelsen og eventuelt bestride denne på alminnelig måte etter arbeidsmiljølovens regler. Ved den helhetsvurderingen som må foretas i forhold til hvilke endringer i arbeidsoppgaver som kan besluttes i kraft av styringsretten, vil relevante momenter være hvilken fleksibilitet som er avtalt eller praktisert for stillingens arbeidsoppgaver, hvor store endringer det er tale om og hvor store behov arbeidsgiver har for å foreta de konkrete endringer. Varigheten av endringen kan også ha betydning dersom færre av de ovennevnte momenter er tilstede. Reduksjon av lønn vil i utgangspunktet aldri ligge innenfor styringsretten, og dersom det er tale om endringer i arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i lønnen vil dermed endringsoppsigelse normalt være påkrevet. Endringer i arbeidstiden Når det gjelder endringer i plassering av arbeidstiden må det vurderes hvor vesentlig endringene er i forhold til den opprinnelige avtalte arbeidstiden. Dersom arbeidsavtalen ikke sette klare begrensninger, vil arbeidstaker i utgangspunktet måtte akseptere mindre endringer i plasseringen av arbeidstiden. Relevante moment også ved denne vurderingen vil være hvor klar arbeidsavtalen er med hensyn til arbeidstid, hvilke tidsrom endringer gjøres for mv. Utvidelse eller reduksjon av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden vil normalt ikke kunne besluttes i kraft av fortsetter Side 13 av 20

14 styringsretten. Endret arbeidssted På samme måte som ovenfor vil en tolkning av arbeidsavtalen være utgangspunktet ved vurdering av om det kan foretas endringer i arbeidsstedet. Dersom arbeidsstedet er spesifikt angitt vil arbeidsgiver normalt ikke kunne endre dette uten å benytte endringsoppsigelse, men dette vil imidlertid kunne bero på den geografiske avstand endringen gjelder. Det anbefales at det i arbeidsavtalen uansett settes inn at arbeidsstedet er for tiden og at arbeidsstedet kan bli endret i fremtiden. Dersom hele eller deler av virksomheten flyttes vil det imidlertid kunne være saklig grunnlag for oppsigelse dersom arbeidstakeren ikke er villig til å endre arbeidssted. Endringer krever revisjon av arbeidsavtalen Etter arbeidsmiljøloven 14-8 skal endringer i arbeidsforholdet tas inn i arbeidsavtalen, enten som endringer i eksisterende avtale eller som tillegg til denne. Bestemmelsen regulerer kun på hvilken måte endringene skal synliggjøres skriftlig ved endringer i arbeidsforholdet, og gir således ingen begrensning eller utvidelse av arbeidsgivers faktiske adgang til å foreta endringer. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 14 av 20

15 Julenissen er Tyrkisk??? Her i Norge vil vi gjerne at julenissen skal være norsk, i Finland vil de at han skal være finsk og noen mener at han kommer fra Nordpolen. Sannheten er at julenissen er Tyrkisk!! I den lille byen Myra kan vi den dag i dag rusle rundt i de gamle kirkeruinene hvor biskop Nicolaus levde og virket, for ca. 700 år siden. Norsk nisse? Jo da, selvfølgelig har vi det, men det har ingenting med julenissen å gjøre. Vår nisse er en fjøsnisse. Det var gårdsfolket som ga gaver til fjøsnissen, slik at han skulle sørge for fred på gården, ingen udyr og gode avlinger. De ble gitt til fjøsnissen minst en gang i året, og det var gjerne ved juletider. Glemte man dette, kunne nissen bli veldig vrang og det nyttet heller ikke å flytte fra ham, han fulgte med på lasset. Derfor satte man ut øl og grøt til ham, og dette er den norske gårdsnissen. Tilbake til Nicolaus, som var foreldreløs og vokste opp i et kloster i Lycia ( nå Tyrkia) på 300-tallet. Det gjorde selvfølgelig yrkesvalget hans lett. Prest skulle han bli, og det ble han. Faktisk var han en av de aller yngste ordinerte prester på den tiden. Bakgrunnen til at Nicolaus ble husket for sin gavmildhet, ligger i historien om en fattig mann som hadde tre døtre og ikke råd til medgift for sin eldste datter. Han så ingen annen utvei enn å selge henne til en bordell, og dette fortalte han i sin fortvilelse til fader Nicolai. En natt snek presten seg til mannens hus, og kastet en pose gull inn av vinduet. Den eldste datteren var reddet, men han hadde jo to døtre til!! Historien forteller videre at Nicolaus da solgte en del av kirkesølvet og kastet to nye poser inn vinduet. Dermed hadde han reddet også de to unge pikene fra en vond skjebne. Symbolet for disse tre gullposene er tre sirkler satt i trekant, og av en eller annen merkelig grunn er dette blitt det internasjonale symbolet til låneforretninger verden over. Vi vet ikke det nøyaktige året da Biskop Nicolaus døde, men vi vet at han døde den 6. desember. Han ble nemlig kanonisert til helgen ganske kort tid etter sin død og hans popularitet som helgen var så stor, at over kirker ble innviet som Sankt Nicolaus kirker!! Han ble også gjort til skytshelgen for sjøfarere, barn, Russland og lånekontorer Side 15 av 20

16 nr årgang Visste du at NIFnytt fra ErgoGroup innholdstjenester nr 4/09..ErgoGroup Innholdstjenester er et av landets ledende miljø for distribuering og salg av virksomhetskritisk forretningsinformasjon?.. ErgoGroup Innholdstjenester er Skattedirektoratets nye distributør av likningsopplysninger til privat og offentlig sektor?..vi har lansert nye ErgoGrouprapporter som er sammensatt med informasjon fra flere offentlige og private registre?..infotorg.no gir deg Bilpakken, som er markedets bredeste tilbud innen informasjon om kjøretøy? Bilpakken gir deg informasjon fra Det sentrale motorvognregisteret, Bruktbilverdi, OFV Bildata og Løsøreregisteret...ErgoGroup har et av markedets beste registre for informasjon om private skyldnere - infotorgperson?..vi innehar konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet? infotorgperson gir deg tilgang til både ligningstall og betalingsanmerkninger og intet til utlegg Vi i ErgoGroup NIF kundeteam ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en Riktig God Julefeiring og Godt Nytt År Vårt nyttårsforsett er å fortsette å levere effektiviserende, spennende, gode, riktig og rimelige løsninger som dere enkelt kan ta i bruk....gjennom våre fleksible løsninger for vask og ajourhold av skyldnerbaser, kan vi tilby automatisk vedlikehold av eksisterende skyldnere samt riktig identifisering og informasjonspåføring på nye skyldnere?..alle våre innholdstjenester kan integreres i ditt inkassosystem? Vår handelsplattform gir deg et enhetlig grensesnitt for integrasjon (webservices) infotorg.no - alt på et sted! Våre kontaktdetaljer er som før: Per Stenerud fagansvarlig inkasso, (m) Dag Rustad fagansvarlig vask og ajour, (m) Ole Jonassen Tjenesteutvikling, (m) Side 16 av 20

17 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her. og vi kommer til å være her lenge enda fortsetter Side 17 av 20

18 Takk for samarbeidet i god jul og godt nytt år! Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Side 18 av 20

19 Side 19 av 20

20 nr årgang Avslutningsvis vil jeg ønske alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og de som mottar NIFnytt en riktig GOD JUL og ET FREDFULLT GODT NYTT ÅR! Nyt noen dager fri og se frem til et nytt år med nye muligheter! NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 20 av 20

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Landbruksunntaket for innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av grunn til hus: En ordning der en

Detaljer

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 I strid med lovgivers vilje side 4 Salg av inkassotjenester side 6 Side 1 av 16 Generalsekretæren av

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.06.2016 Arkivsaksnr: 2014/5651 Klassering: 611 Saksbehandler: Kari Elisabeth Nordgård FASTSETTELSE AV PRINSIPPER FOR JUSTERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD 7.2.2017 Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS 1 ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT Retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet,

Detaljer

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410 Praksis vedrørende salg av festetomter 1. Innledning FeFo sin praksis i dag innebærer at fester kan få kjøpe boligtomta med en gang den er bebygd. Det normale for en grunneier er å følge tomtefestelovens

Detaljer

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på festetomter 1 Eiendomsskatt på festetomter KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Advokat Jarle W. Holstrøm j.holstrom@haavind.no Problemstilling Grunneier og bortfester arealer eierskapet

Detaljer

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne side 7 Sikkerhetsutfordringer og datakriminialitet side

Detaljer

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates?

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Senioradvokat Eva Drageset og advokatfullmektig Jardar Bruun-Teigen SANDS et nasjonalt

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom HOLE KOMMUNE Avtale om tomtefeste Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom ' Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Org nr som bortfester (heretter benevnt "Bortfester") og som fester (heretter benevnt

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

nr. 1. 2007 18.04.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2007 18.04.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Tomtefesteloven side 8 Datatilsynet inviterer til personvernombudseminar side 16 Side 1 av 23 Leder

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT ~..., STATSBYGG 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: l\.fette Bahr Bugge, 22 95 44 58 07.01.201 4 201302385-2

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2011/6758-4 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Utvalg

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang Konstitusjonell tingsrett Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang 8.1 Hva er Konstitusjonell Grunnloven 19, 97, 105, og 110b Grunnlovens betydning trinnhøyere regler Tolkningsmoment

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Formannens hjørne side 5 Klientmiddelhåndtering side 7 Side 1 av 19 Leder av generalsekretær Thor A.

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.01.2017 Ref. nr.: 15/43027 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 15/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 13.

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:26 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:26 ( ) Innst. S. nr. 102 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:26 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Anne Helen

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS.

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland Tomtefesteloven etter Lindheimdommen Førstelektor Børge Aadland Innledning Rettstilstanden før Lindheimdommen Rett til forlenging 33 I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller fritidshus

Detaljer

Innst. O. nr. 70 ( )

Innst. O. nr. 70 ( ) Innst. O. nr. 70 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste Ot.prp. nr. 29 (1999-2000) Til Odelstinget SAMMENDRAG Innledning Proposisjonen

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, Finn Halvorsen Torgeir Christiansen Ellen Margrethe Christiansen Erik

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD. Innhold:

STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD. Innhold: VEDLEGG 3 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO TEKNA TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG FORENING STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD Innhold: I. Definisjon av begrepet konkurranseforbud II. Organisasjonenes

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Bakgrunn Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Vi har i overkant av 200.000 tomtefesteforhold i Norge, hvorav omlag

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Tomtefeste Advokat Jarran Dolve

Tomtefeste Advokat Jarran Dolve Tomtefeste 2016 Advokat Jarran Dolve Tomtefeste En teoretisk tilnærming til rettsutviklingen de siste 20 årene herunder endringslov av 19.6.2015, nr. 63 Tomtefeste Spørsmål som kan oppstå ved kjøp og salg

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer