nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Formannens hjørne side 5 Klientmiddelhåndtering side 7 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Salærsaken Styreleder Baard Sig. Bratsberg redegjør for flere sider av denne saken i sin leder. Det han imidlertid ikke sier noe om er det enorme arbeid som er nedlagt fra han og hans gruppe. Med Baard i spissen har Arve Paulsen (Lindorff), Sverre Olav Helsem (Conecto) og Marius Wærsten (Intrum Justitia) gjort en fabelaktig jobb. All honnør til disse guttene. Med dette skapte jeg et lite problem; siden jeg selv også har sittet i gruppen så får jeg kanskje, ubeskjedent nok ta del i denne rosen. Back to business : Jeg anbefaler dere å ta en titt på høringsuttalelsene som er lagt ut på departementets sider. Bruk denne linken: endringar-i-inkassoforskriften-.html?id= Selv om vi har avgitt vår egen uttalelse så arbeider vi fortsatt med saken. Avtaler møter, sender informasjon og påvirker på flere arenaer. Generalforsamling og Inkassofagdager på Gardermoen i mars Nok en gang kan vi vise til rekorddeltagelse. Mye av tiden gikk naturlig nok med til å diskutere salærsaken, men det ble også tid til kollegiale samtaler og faglig oppdatering. Etter en gjennomgang av evalueringsskjemaene må vi si oss meget fornøyd med responsen. Gleder oss allerede til neste år. Side 2 av 19

3 Budsjettmøte og Bransjetreff i Krakow, Polen den 20. til 23. oktober Forberedelsene er i full gang. Vi satser på mye faglig stoff, herunder informasjon om inkasso i Polen. Vi kommer til å sende ut mer informasjon og påmeldingsskjemaer i begynnelsen av mai. Da ønsker jeg dere alle en alle tiders 17. mai feiring! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 19

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne.. side 5 Klientmiddelhåndtering....side 7 HSH - Motivasjon til innovasjon...side 10 Referat fra generalforsamling side 11 ErgoGroup s spalte.side 15 EDB Business Partner AS Informer..... side 16 Frykten for namsmannen side 19 Møtekalender 2009 Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte Lovutvalget Styremøte Lovutvalget Budsjettmøte/ bransjetreff Krakow Styremøte Lovutvalget Styremøte 05. mai 25. mai 17. juni 25. august 10. september 14. oktober oktober 10. november 19. november 15. desember Kurskalender 2009 Kurs I Kurs II Kurs III Påfyllingskurs Kurs i inkassoloven m/ Tone Thomassen Tvistehåndteringskurs Påfyllingskurs Namsfogden september juni november 07. oktober oktober Holdes hos Lindorff på Helsfyr Dato ikke fastsatt Dato ikke fastsatt Dato ikke fastsatt Side 4 av 19

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Takk for sist og takk for tilliten i forbindelse med valget. Overensstemmende med vedtaket på årsmøtet er nå høringsuttalelsen behørig oversendt Justisdepartementet og vi har ikke vært alene om det. Det er kommet inn mange uttalelser og mange velbegrunnede uttalelser uaktet ståsted. En uttalelse skiller seg imidlertid klart ut og den kommer fra Egeninkassoforeningen. Det er ikke mulig å tro det før man har sett det. Egeninkassoforeningens uttalelse var den første som kom inn til departementet det ville åpenbart vært en fordel å bruke noe mere tid på å kvalitetssikre innholdet. Mer tid er det ikke verd å bruke på den uttalelsen. Hoveduttalelsen som motpol til NIFs uttalelse kommer som ventet fra Forbrukerrådet. Det er en ryddig og oversiktelig uttalelse selv om det kun er på et punkt vi er enige. Følge opp arbeidet med å bringe de offentlige gebyrene ved rettslig inndriving tilbake til selvkostprinsippet. Utgangspunktet, og det gjennomgående teamet for Forbrukerrådet, er utsagnet om at lavere inkassokostnader vil føre til færre gjeldsoffer. For meg er det viktig å presisere at dette er et postulat fra Forbrukerrådets side helt uten dokumentasjon eller bevis. Det sannsynlige bilde, som i noen utstrekning kan dokumenteres, er nemlig det motsatte senariet. Det er helt utvilsomt, og i så måte kan svensk praksis være dokumentasjonen, at redusert inntjening vil medføre økt bruk av rettslige skritt. Færre hender skal gjøre samme jobben som i dag med den følge at sakene raskere og mer rutinemessig vil bli oversendt til namsapparatet. Ved økt bruk av rettslige skritt vil skyldner være taperen både økonomisk og behandlingsmessig. I tillegg hevder Forbrukerrådet at lavere kostnader vil føre til et samfunnsøkonomisk akseptabelt inndrivingsresultat. Dette postulatet fremsettes uten å angi hva som er et samfunnsøkonomisk akseptabelt inndrivingsresultat og hvordan skal man da kunne ta stilling til et slikt utsagn. I Econ rapporten har bransjen tatt utgangspunkt i at fortsetter Side 5 av 19

6 inkassosalæret skal oppfylle to ulike hensyn; et rettferdighetshensyn og et økonomisk hensyn. For det første kan salæret settes slik at det ivaretar et av de grunnleggende prinsippene i norsk inkassorett, nemlig at skyldneren betaler. Salæret kan altså settes slik at det dekker fordringshavers kostnader ved å inndrive sin fordring. Dette vil i så fall være et rettferdighetshensyn. For det andre kan salæret settes slik at det virker preventivt overfor skyldnere, altså at salæret settes slik at det gir incentiver til å betale skyld. Det vil i så fall være et økonomisk hensyn. Econ Pöyry konkluderer med at en reduksjon i salæret vil uansett svekke skyldners incentiv til å betale og det kan umulig være samfunnsøkonomisk akseptabelt. Forbrukerrådet tar i sin uttalelse i hovedsak hensyn til forbrukers stilling forståelig nok. Vi som bransje må ta hensyn både til forbruker og fordringshaver. I denne sammenheng er de fleste av den oppfatning at fordringshaver er næringsdrivende men det er ikke alltid. Det er ikke sjelden at vi står overfor forbrukere på begge sider. OBOS kommenterer dette svært treffende i sin høringsuttalelse: Departementet synes å forutsette at brukerne av inkassotjenester utelukkende er næringslivet, og at næringslivets interesser åpenbart bør vike der disse kolliderer med forbrukerinteressene særlig der forbrukeren er "fattig. Vi bemerker at dette blir et for enkelt perspektiv. Det finnes nemlig et stort antall kreditorer som gjør bruk av inkassotjenester selv om de ikke er næringsdrivende i egentlig forstand. Dette gjelder blant annet for våre kunder, boligselskapene. Borettslag og sameier har normalt ingen andre inntekter av betydning enn det som innfordres fra beboerne i form av husleie og felleskostnader. Enhver kostnad som et boligselskap, ved vår hjelp, ikke får innfordret fra eieren av boligen (skylderen) vil bli veltet direkte over på de andre beboerne, som selv er forbrukere kanskje også med like dårlig økonomi som den misligholdende andelseller seksjonseier. Det er lett å hevde at inkassokostnadene må ned det er vanskeligere å begrunne hvorfor. Her som ellers er det som regel fornuftig først å diskutere hvilket resultat man ønsker å oppnå før man ser på hvilke midler man skal benytte for å nå dit. Baard Sig. Bratsberg Side 6 av 19

7 Klientmiddelhåndtering av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen MNA Den siste periodes rapporter fra Kredittilsynets stedlige tilsyn har vist at det er enkelte mangler i foretakenes etterlevelse av reglene for klientmiddelhåndtering. Noen av manglene er rene forglemmelser, mens andre kan være basert på usikkerhet rundt reglene. Nærværende fremstilling er ment å gi en enkel fremstilling av hovedreglene for klientmiddelhåndtering, basert på anmerkninger som Kredittilsynet har hatt etter deres stedlige tilsyn. Reglene for klientmiddelhåndtering i inkassovirksomheten finner vi i inkassoloven 16 og inkassoforskriftens Formalia Advokat Tone Thomassen a. Klientkonti skal være merket klientkonto Dette gjelder samtlige av foretakenes klientkonti. b. Klientkonti må være i foretakets navn. Ved oppkjøp, fusjoner, navnebytte eller andre endringer, er det viktig å påse at klientkontiene står i det nye foretakets navn. c. Klientkonto særskilt opprettet for en klient Dersom det er opprettet en klientkonto for en særskilt klient, må kontoen i tillegg til det ovenstående være merket med denne klientens navn. d. Erklæring fra banken om å ikke motregne Banken må erklære at denne ikke skal motregne i foretakets klientkonto for krav som banken har eller måtte få mot foretaket. Det må være en henvisning til inkassolovens 4-1, 3. ledd i erklæringen. Erklæringen må fysisk foreligge fra banken. Enkelte banker trekker rutinemessig gebyr fra alle konti, - til tross for at slik motregningserklæring foreligger. Dette er motregning, og trekk av slike gebyr kan medføre underdekning på kontoen i strid med inkassolovens regler. e. Disposisjonsrett, forskriftens 4-1, 5.ledd Det er kun faktisk leder som skal disponere over klientkontiene. Dersom andre enn faktisk leder disponerer over klientkontiene, må bevillingshaver gi denne/disse en fullmakt som faktisk må foreligge. fortsetter Side 7 av 19

8 2. Remittering, inkl. 16 Inkassatoren skal snarest utbetale innkasserte midler til fordringshaver. Med snarest, menes så snart som praktisk mulig. Hvor ofte det remittering skal skje, er ofte avtaleregulert mellom inkassator og fordringshaver. Dersom dette ikke er avtaleregulert, antas det at 5-7 dager er å anse som snarest, og således i tråd med inkassoloven. Inkassatoren kan holde tilbake et beløp tilsvarende sitt vederlag for oppdraget. 3. Udefinerte innbetalinger Skal behandles som klientmidler. Innbetalinger til konto som ikke uten videre kan henføres til inkassators oppdragsgivere og/eller krav eller saksnummer (uidentifiserte innbetalinger), eller midler som returneres konto fordi utbetalingsanvisninger til skyldnere ikke heves innen fristen som inkassators bankforbindelse har fastsatt, er klientmidler i inkassolovens forstand. Inntil uidentifiserte innbetalinger og/eller midler som returneres inkassator fordi utbetalingsanvisninger til skyldnere ikke heves, er foreldet, må slike midler således være innestående på konto som oppfyller kravene i inkassoforskriften 4-1. Behandlingen av midlene må følge bestemmelsene i inkassoloven 16 og inkassoforskriften 4-1. Inntil midlene er foreldet må disse videre medregnes i inkassators bokførte klientansvar. Det må føres en konkret oversikt over når foreldelsesfristen begynner å løpe for hvert enkelt krav. Når tilbakesøkingskravet er foreldet, kan midlene inntektsføres. Det er ikke anledning til å slumpvis inntektsføre en del hvert år. Det må føres en konkret oversikt over når den enkelte innbetalingen er foreldet. 4. Forskuddsbetalte gebyr fra fordringshaver Gebyr som fordringshaver betaler forskuddsvis, er klientmidler og skal behandles som sådanne. 5. Innhenting og salg av løsøre med salgspant Av Ot.prp nr. 2, , side 101 følger det at krav om utlevering av en salgspantheftet gjenstand må så godt som alltid ses som inndriving av et pengekrav, fordi utleveringskravet reelt sett er subsidiært i forhold til ønsket om å få de pengene fordringshaveren mener å ha til gode. Realisasjon av løsøre anses derfor som klientmidler og må behandles deretter. Dette betyr at dersom man som et ledd i inkassovirksomheten forestår innhenting av salgspantbeheftet løsøre og salg av slikt løsøre, vil salgssummen man oppnår være klientmidler og oppbevares på klientkonto inntil de remitteres fordringshaver. 6. Forbud mot sammenblanding av egne og klienters midler, inkassoforskriftens 4-1, 1.ledd Forbudet i inkassoforskriftens 4-1, 1. ledd innebærer at det ikke er anledning til å fortsetter Side 8 av 19

9 foreta akontouttak fra klienkonto. Ethvert uttak må referere seg til en konkret sak; uttakene må stemme overens med klientens innestående på kontoen, og det kan kun foretas uttak som er relatert til sak eller til krav på salær på grunnlag av avtalt motregning med fordringshaver i salærer. Også overføring fra driftskonto til klientkonto for å dekke opp underdekning er sammenblanding. Nå skal det vel sies at en slik overføring vel er bedre enn at det faktisk foreligger en underdekning på klientkontoen, men en korrekt etterlevelse av regelverket har som konsekvens at slik underdekning aldri skal skje. Et foretaks oppbevaring av noen av foretakets egne midler på klientmiddelkontoen for å demme opp evt. underdekning som følge av periodiseringsavvik, ble av Kredittilsynet ansett for å være i strid med forskriftens 4-1, 1.ledd. Tidligere ble det av Kredittilsynet lagt til grunn at det ikke var anledning til å oppbevare midler fra fakturaadministrasjon på samme konto som midler fra inkassovirksomheten. Justisdepartementet har i vedtak av 7. mai 2008 uttalt at inkassolovgivningen ikke er til hinder for å plassere klientmidler knyttet til forfalte krav på samme konto som klientmidler knyttet til forfalte krav. Det er etter dette ikke noe til hinder for å oppbevare klientmidler fra så vel fakturaadministrasjon som inkassovirksomhet på samme konto. 7. Betryggende avstemmingsrutiner Innestående på klientmiddelkontoen må være tilsvarende klientmiddelansvaret. Foretaket må til enhver tid ha oversikt over klientmiddelansvaret, og dette må alltid være samsvarende med det som er innestående på klientmiddelkonto. Underdekning på klientmiddelkontiene eller overtrukket klientmiddelkonto, er, - forsiktig sagt, ikke bra. 8. Renter av klientmidler, inkassoforskriftens 4-2 Renter av klientmidler skal som hovedregel tilfalle fordringshaver. Man kan imidlertid avtale med fordringshaver at renter av slike midler tilfaller inkassator. Dette kan gjøres generelt i kundeavtalene. Hovedregelen er også vesentlig modifisert ved at det i siste setning står at: Inkassatoren plikter likevel ikke å utbetale rentebeløp som for den enkelte klient i samme sak ikke overstiger rettsgebyret. Tone Thomassen Advokat Tlf: / e-post: Side 9 av 19

10 HSH - Motivasjon til innovasjon Situasjonen i de fleste markeder er slik at du må løpe fort bare for å stå stille. Videreutvikling krever mer. Læring, endring, innovasjon. Innovasjon er en viktig driver i den globale økonomien og for den enkelte virksomhet. Tre undersøkelser fra ledende konsulentselskaper[1] finner det samme; ledere i alle bransjer over hele verden prioriterer innovasjon: - Suksessen til små- og mellomstore bedrifter er knyttet til innovasjon. - Innovative bedrifter har sterkere vekst enn de som ikke innoverer - Virksomheter som øker sine markedsandeler og sin lønnsomhet er de som har høy innovasjonsevne. Vår evne til innovasjon og omstilling påvirkes av en rekke forhold og berører mange ulike politikkområder. Et av disse områdene er direkte bedrifts- og næringsrettede virkemidler. Disse virkemidlene består av offentlig støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter, for eksempel i form av finansiering, rådgivning, nettverk og/eller kompetanse. Mens størsteparten av midlene til forskning kanaliseres gjennom Norges forskningsråd, er det Innovasjon Norge som forvalter de fleste støtteordningene til innovasjonsprosjekter. Du kan lese mer om både de ulike støtteordningene og hvordan du skal gå fram for å søke ved å klikke på fanen til høyre hvem gir støtte til FoU. HSH oppfordrer våre medlemmer til å gi tilbakemelding på hva du mener er viktig politikk for å legge til rette for økt innovasjon i din bedrift. Del også gjerne dine erfaringer med virkemiddelapparatet med oss. Send e-post til Hva er forskning, utvikling og innovasjon? Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser (OECD). FoU-virksomhet deles ofte inn i tre FoU-typer: grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. I sin videste forstand er innovasjon endring små og store forandringer i aktiviteter og produkter. Det opereres med et hovedskille mellom produkt- og prosessinnovasjoner. Disse blir ofte utvidet til andre innovasjonstyper, for eksempel organisatoriske, markedsmessige eller strategiske innovasjoner. Det kan være vanskelig å skille de tre hovedtypene av innovasjon fra hverandre fordi de kan være gjensidig avhengige. For eksempel forutsetter mange produktinnovasjoner organisatoriske og prosessuelle endringer, og vica versa. fortsetter Side 10 av 19

11 Åpen innovasjon Innovasjon forbindes ofte med enkeltpersoner. Gjerne et geni, som på egenhånd tenker tanker ingen har tenkt før. Bedriftenes innovasjon blir imidlertid mer og mer åpen i betydningen av at ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter trekkes inn i innovasjonsprosessen, fremfor å la innovasjon være en lukket prosess innenfor egen bedrift. En undersøkelse utført av IBM (The Global CEO Study 2006), viser at de viktigste bidragsyterne til en innovasjonsprosess er ansatte, samarbeidspartnere og kunder. De minst viktige er intern FoU og eksterne forskningsinstitusjoner. En av de viktigste kildene til videreutvikling er kundene. Ikke de som er fornøyde med det du gjør i dag, men de plagsomme. De som hele tiden stiller nye og tøffe krav, de som bruker produktet eller tjenesten din på en ny måte du ikke hadde forutsett. Har du en slik kunde, har du en potensiell innovasjonspartner. Innoverer dere sammen kan det fort bli din mest lønnsomme kunde. 1[1] Boston Consulting Group, McKinsey & Company og Booz Allen Hamilton REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSKE INKASSOBYRÅERS FORENING CLARION HOTEL OSLO AIRPORT, GARDERMOEN Norske Inkassobyråers Forening avholdt sin 28. ordinære generalforsamling på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen den 27. mars Deltagere fra 23 medlemsbyråer var til stede. Generalforsamlingen ble åpnet av formannen, Baard Sig. Bratsberg. A. Konstituering Generalsekretæren gjennomgikk deltakerlisten for fastsettelse av stemmetall. Av de fremmøtte deltagerne var 23 medlemsbedrifter representert. I tillegg forelå 9 fullmakter. Til sammen var 32 medlemmer representert. I henhold til vedtektenes 10 ble det totale antallet stemmer fastsatt, jfr. kategori, til 114 stemmer. Foreningen talte pr medlemmer. fortsetter Side 11 av 19

12 B. Som møteleder ble valgt: Baard Sig. Bratsberg, KrediNor AS C. Som sekretær ble valgt: Lise Kristiansen, NIF D. Til å skrive under protokollen ble valgt: Marius Wærsten Intrum Justitia AS Oddvar Brekke, Svea Finans AS E. Til styrets årsberetning fremkom det ingen kommentarer Styrets årsberetning ble deretter tatt opp til godkjenning med det resultat at VEDTAK: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent. F. Årsregnskap og balanse for 2008 ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskap og balanse for 2008 ble deretter tatt opp til godkjenning med det resultat at VEDTAK: Årsregnskap for 2008, herunder revisors beretning ble enstemmig godkjent. Det var ikke foreslått økning i styrets honorarer utover det som var fastsatt i høstens behandling av budsjettet. Satsene blir således: Styrets formann: kr Styremedlemmer: kr ,- Varamedlem (hvis aktivert): kr ,- (ved opprykk til styreposisjon) G. Tidligere behandlet budsjett for 2009 ble tatt til etterretning. H. Det var ikke mottatt innkomne forslag til Generalforsamlingen. I. VALG Valgkomiteens forslag ble presentert. Valgkomiteen hadde foreslått gjenvalg på Baard Sig. Bratsberg fra KrediNor AS. Det fremkom ingen benkeforslag og Baard Sig. Bratsberg ble valgt som ny formann, ved akklamasjon. fortsetter Side 12 av 19

13 Valgkomiteen hadde 2 kandidater til de 2 styrevervene. I tillegg kom det 3 benkeforslag. Komiteen foreslo derfor at det ble stemt på de 5 kandidatene og at den som fikk flest stemmer tiltrådte som styremedlemmer til styret. Kandidatene fra valgkomiteen var: Hilde Larsson Jørgen Heier Lindorff AS (ny (2 år)) Actor Fordringsforvaltning AS (ny (2 år)) Kandidatene på benkeforslag var: Marius Wærsten Intrum Justitia AS (gjenvalg (2 år)) Njål Kleiberg KredittGjenvinning AS (gjenvalg (2 år)) Trond Kristian Andreassen Gothia AS (ny (2 år)) Som varamedlemmer ble følgende foreslått: Ørnulv Bjercke jr. Vibecke Beyer Sergel Norge AS (gjenvalg (1 år)) Pacta AS (ny (1 år)) Som valgkomite ble følgende foreslått: Velges av generalforsamlingen (1 år) Til valget av revisor foreslo valgkomiteen: Ernst & Young AS, Sandefjord (gjenvalg (1 år)) Foranstående kandidater fikk følgende stemmer: Hilde Larsson, Lindorff AS 104 Trond Kristian Andreassen, Gothia AS 38 Marius Wærsten, Intrum Justitia AS 33 Njål Kleiberg, KredittGjenvinning AS 27 Jørgen Heier, Actor Fordringsforvaltning AS 24 Som valgkomité ble av generalforsamlingen foreslått: Njål Kleiberg, KredittGjenvinning AS Wilhelm Blikstad, Aktiv Kapital Norge AS fortsetter Side 13 av 19

14 Valgkomité og revisor ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret er: Formann: Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS (1 år) Styremedlemmer: Sverre Olav Helsem Hugo Mølmesdal Irina Søberg Moe Hilde Larsson Trond Kristian Andreassen Conecto AS (1 år) CrediCare AS (1 år) Ergo Inkasso AS (1 år) Lindorff AS (2 år) Gothia AS (2 år) Varamedlemmer: Valgkomite: Ørnulv Bjercke jr. Vibecke Beyer Njål Kleiberg Wilhelm Blikstad Sergel Norge AS (1 år) (gjenvalg) Pacta AS (1 år) (ny) KredittGjenvinning AS (1 år) Aktiv Kaptial Norge AS (1 år) Revisor: Ernst & Young AS, Sandefjord (1 år) Generalforsamlingen ble deretter avsluttet. Formannen takket for fremmøte og deltagelse. På vegne av seg selv og styret takket han for tilliten. Blomster vil bli sendt de avtroppende medlemmene til styret. Den 28. ordinære Generalforsamling ble erklært avsluttet. Sandefjord, 31. mars 2009 Lise Kristiansen Referent Marius Wærsten sign. Oddvar Brekke sign. Side 14 av 19

15 nr årgang Visste du at..ergogroup Innholdstjenester er et av landets ledende miljø for distribuering og salg av virksomhetskritisk forretningsinformasjon?..via nettbutikken infotorg.no distribueres informasjon gjennom tjenesteområdene Person, Foretak, Kjøretøy, Eiendom og Kreditt?..vi har lansert nye ErgoGrouprapporter som er sammensatt med informasjon fra flere offentlige og private registre?..infotorg.no gir deg Bilpakken, som er markedets bredeste tilbud innen informasjon om kjøretøy? Bilpakken gir deg informasjon fra Det sentrale motorvognregisteret, Bruktbilverdi, OFV Bildata og Løsøreregisteret...ErgoGroup har et av markedets beste registre for informasjon om private skyldnere infotorgperson?..vi innehar konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet? infotorgperson gir deg tilgang til både ligningstall og betalingsanmerkninger og intet til utlegg..gjennom våre fleksible løsninger for vask og ajourhold av skyldnerbaser, kan vi tilby automatisk vedlikehold av eksisterende skyldnere samt riktig identifisering og informasjonspåføring på nye skyldnere?..alle våre innholdstjenester kan integreres i ditt inkassosystem? Vår handelsplattform gir deg et enhetlig grensesnitt for integrasjon (webservices) infotorg.no alt på et sted! NIFnytt fra ErgoGroup innholdstjenester nr 1/09 Vi i NIF Kundeteam kjenner våren nærme seg med stormskritt, eller er det bare ønsketenking? Aldri før har vi mottatt så mange positive tilbakemeldinger fra dere medlemmer på det vi gjør for dere, kanskje ikke så rart siden dere for tiden er svært delaktige i utviklingen av nye tjenester og nye automatiserte løsninger? I tiden fremover vil det dukke opp flere av deres ønsker i infotorg.no og ingenting er bedre enn kundedreven utvikling. Kom gjerne med enda flere innspill så skal vi se hva vi kan få til sammen..! NYHET i infotorg.no! ErgoGroups NIF Kundeteam fortsetter med tjenesteutviklingen rettet mot medlemmene i NIF, og har nå lansert Bilpakken den mest komplette tjenesten for dere som trenger informasjon om kjøretøy! Bilpakken gir dere informasjon om alt fra tekniske opplysninger, priser på både brukte og nye biler, registrerte heftelser samt overganger til våre øvrige tjenester i infotorg.no Ved å taste inn et registreringsnummer får du vite alle tekniske opplysninger, hva bilen kostet da den var ny, hva den er verdt i dag samt hvor stor en eventuell heftelse i bilen er. At du i tillegg enkelt kan klikke inn på infotorgperson for å finne kontaktinformasjon og kredittinformasjon om eiere av kjøretøyene, er en bonus vi gir dere alt på et sted! Informasjonen i Bilpakken er satt sammen med tjenester fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (nybilpriser via OFV Bildata), Eurotax Glass s Norge AS (Bruktbilverdi), Det sentrale motorvognregisteret og Løsøreregisteret (tinglyste heftelser). Ta gjerne kontakt med oss for å komme med ønsker og innspill til hvordan vi kan tilrettelegge for effektive løsninger for dere..! Per Stenerud fagansvarlig inkasso, (m) Dag Rustad fagansvarlig vask og ajour, (m) Ole Jonassen Tjenesteutvikling, (m) Side 15 av 19

16 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk Småbåtregisteret Båtsesongen står for tur, og en rekke båter gjøres klar til bruk. Dette utgjør som kjent store verdier, og vi har derfor etablert en løsning mot Småbåtregisteret slik at dere enkelt kan finne ut om debitor tilfeldigvis skulle være registrert her. Søk i Småbåtregisteret gjøres ved søk på eieropplysninger (navn eller fødselsnummer) eller båtens registreringsnummer. Det er også mulig å søke med tidligere eiers navn. Småbåtregisteret inneholder opplysninger om båt, motor og eiere, samt hvor båten eventuelt har fast plass (marina / havn). Det er i dag registert over båter i Småbåtregisteret. fortsetter Side 16 av 19

17 Generelle søketips Infobank Dersom dere har funnet informasjon om en person eller foretak i ett register og har behov for informasjon fra annet register så anbefaler vi at dere benytter søkeoverganger i Infobank (Knapp merket Hurtigsøk / Videre Søk). Denne funksjonaliteten forenkler overgang mellom ulike registre og fungerer alle steder hvor det er et gyldig fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dersom det er ønskelig med informasjon fra flere registre samtidig så anbefaler vi at dere benytter Multisøk i Infobank (Knappen Nytt / Velg Tjeneste Multisøk Person eller Multisøk Foretak). All informasjon fra de ulike registrene vil da komme samlet under hverandre og kan enkelt skrives ut eller kopieres inn på saken. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her..og vi kommer til å være her lenge enda. Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Her følger noen bilder fra årets generalforsamling på Gardermoen mars Baard Sig. Bratsberg redegjør her for høringsuttalelsen mens ivrige lyttere følger spent med. Side 17 av 19

18 Side 18 av 19

19 nr årgang En liten historie helt på tampen FRYKTEN FOR NAMSMANNEN Det var en gang en hest som var ute og gikk en tur. Etter en stund tok han igjen en snegle som sneglet seg frem det beste den kunne. Hesten, som var en hyggelig hest, stoppet og spurte om grunnen til det store tempoet. Sneglen var helt fortvilet, og peste frem: - Jo du skal høre at namsmannen er etter meg. Du vet jo at jeg har hus, kona har hus og ungene har hus, så jeg må se å komme meg unna. Ja dette skjønte naturligvis hesten. Han takket farvel til sneglen, og fortsatte på sin vei. Etter en stund møtte han en bjørn som løp det han maktet. Hesten spurte medfølende om hvorfor han løp så fort. Bjørnen svarte: - Jeg har namsmannen etter meg. Ettersom jeg har pels, kona har pels og ungene har pels, så må jeg passe meg. Nå fikk hesten angst for øvrigheta han også, og begynte å løpe. Men så sanset han seg, stoppet opp og spurte seg selv: - Hvorfor løper jeg egentlig? Jeg er jo blakk, kona er blakk og ungene er blakke så meg kan ikke namsmannen gjøre noe. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 19 av 19

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2013 17.04.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Arbeidstakers rett til redusert

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 I strid med lovgivers vilje side 4 Salg av inkassotjenester side 6 Side 1 av 16 Generalsekretæren av

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne side 7 Sikkerhetsutfordringer og datakriminialitet side

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernskogen Boligsameie den 27. april 2010 kl. 18:30. Møtested: Bjørnsletta skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernskogen Boligsameie den 27. april 2010 kl. 18:30. Møtested: Bjørnsletta skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernskogen Boligsameie den 27. april 2010 kl. 18:30. Møtested: Bjørnsletta skole Tilstede var 53 seksjonseiere og 22 med fullmakt til sammen 75 stemmeberettigede

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Faktisk leders ansvar og plikter side 8 Restanser i rettsapparatet side 16 Side 1 av 27 Leder av generalsekretær

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA Teknologinøytralitet i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA 2 2 Teknologinøytralitet på inkassolovens område - Historikk For å unngå tolkningstvil presiseres at

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG 1 Blåfjellet Borettslag PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl. 1800. Møtested: Nabosenteret. Tilstede var 78 seksjonseiere og 33 fullmakter til sammen 111 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Sted: Risør Dato: 21.06.2016 Kl.: 18.00 19.00 Tilstede var: Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter. Per Kristian Lunden,

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole. Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Øraker Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øraker Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet side 8 Styrets oppgaver side

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008.

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008. JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Dok.nr,._-l Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Karl Rosen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200801019- /CHA 30.06.2008 Klage på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen)

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) 1 Navn og eierforhold Driftsforeningens navn er Frydenberg Driftsforening. Skanska Bolig AS eier gnr 126,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge den 12.03.2014 kl. 17.45. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport Møtet ble åpnet av Jan A Svege. 1 Konstituering A. Registering Tilstede er 22 medlemmer.

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer