NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W."

Transkript

1 NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, FN-Bygg (advokat Mathias Tveten til prøve) mot Arpi AS (advokat Ian W. Kenworthy) S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Skoghøy: Saken gjelder spørsmålet om en norsk filial av et utenlandsk foretak har partsevne i en sivil sak. (2) Arpi AS inngikk vinteren 2005 en avtale om utleie av arbeidskraft til et selskap som ble drevet av ektefellene Anita Håkenstad Evertsen og Frank Evertsen. Arpi AS leverte i henhold til avtalen tjenester for kr Faktura ble utstedt til Taarn AS, Orderudlia 1, 1920 Sørumsand. (3) Ekteparet Evertsen eide og drev to aksjeselskaper et norsk aksjeselskap, som het Taarn AS, og et aksjeselskap som var registrert på Seychellene, Taarn A/S. Det norske aksjeselskapet drev entreprenørvirksomhet, mens selskapet på Seychellene drev en tefarm i Kenya og utvikling av fast eiendom i Norge. Den virksomhet som selskapet på Seychellene drev i Norge, ble drevet gjennom en norsk filial, som het FN-Bygg. Det utenlandske selskapet var registrert i Norge i medhold av foretaksregisterloven 2-1 andre ledd, jf Ved registreringen av det utenlandske selskapet i Foretaksregisteret fikk hovedselskapet organisasjonsnummer , mens filialen fikk organisasjonsnummer Det norske aksjeselskapet hadde organisasjonsnummer Den 10. februar 2006 gikk det norske selskapet konkurs. (4) Den faktura Arpi AS utstedte til Taarn AS, ble ikke betalt, og inkassoselskapet Lindorff AS fikk i oppdrag å kreve inn betalingen. Under innkrevingen oppstod det tvist om den avtale som Arpi AS hadde inngått, var inngått med FN-Bygg eller med det norske

2 2 aksjeselskapet Taarn AS. Arpi AS mente at avtalen var inngått med FN-Bygg, mens FN- Bygg mente at avtalen var inngått med det norske aksjeselskapet. (5) På vegne av Arpi AS tok Lindorff AS 5. oktober 2006 ut forliksklage mot FN-Bygg ved Sørum forliksråd. Forliksrådet avsa 12. februar 2007 dom hvor FN-Bygg ble dømt til å betale Arpi AS kr med tillegg av renter og omkostninger, totalt kr (6) I brev 15. februar 2007 til forliksrådet bestred FN-Bygg dommen. Brevet ble oversendt Nedre Romerike tingrett, som behandlet det som anke til tingretten. I brev 6. mars 2007 til FN-Bygg gjorde tingretten oppmerksom på at anken måtte fremsettes ved stevning, og tingretten gav også anvisning på hva en stevning skal inneholde. Tingretten satte frist til 16. mars 2007 for å inngi rettet stevning. Rettet stevning ble inngitt 14. mars 2007, men da også denne var mangelfull, gav tingretten i brev 11. april 2007 ny frist til 19. april 2007 for ytterligere rettelser. Deretter ble formriktig stevning inngitt 19. april (7) Fra FN-Byggs side ble det prinsipalt gjort gjeldende at filialen ikke hadde partsevne og subsidiært at det var det norske aksjeselskapet som var rett debitor. (8) I tilsvar 23. mai 2007 tok Arpi AS til motmæle. Selskapet anførte at FN-Bygg hadde partsevne og var rett debitor. (9) Nedre Romerike tingrett avsa 16. oktober 2007 dom med denne domsslutning: 1. FN-Bygg betaler hundreogsekstitusentrehundreogfemtisju kroner til Arpi AS innan 14 fjorten dagar frå forkynninga av dommen 2. FN-Bygg betalar forseinkingsrente av hundreogførtieintuseneithundreognittiein kroner til Arpi AS, rekna frå 6. mars 2007 og til det vert betalt. 3. FN-Bygg betaler sakskostnader til Arpi AS med trettifemtusen kroner innan 14 fjorten dagar frå forkynninga av denne dom, samt forsinkingsrenter etter forseinkingsrentelova frå forfall og til det vert betalt. (10) FN-Bygg påanket tingrettens dom til Eidsivating lagmannsrett, som 3. juni 2008 avsa dom med slik domsslutning: 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. FN-Bygg betaler til Arpi AS i saksomkostninger for lagmannsretten tredvetusentrehundre kroner. Oppfyllelsesfristen er 2 to uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom. (11) FN-Bygg har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett for så vidt gjelder spørsmålet om FN-Bygg har partsevne. Anken må sies å rette seg mot lagmannsrettens saksbehandling, idet det gjøres gjeldende at lagmannsretten skulle ha opphevet forliksrådets og tingrettens dommer og avvist saken fra domstolene. (12) Det spørsmål som er brakt inn for Høyesterett, står i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere instanser. (13) Den ankende part, FN-Bygg, har i korte trekk anført:

3 3 (14) Dersom det ikke finnes særlig hjemmel for annet, må en sammenslutning være organisert som et selvstendig rettssubjekt for å ha partsevne, dvs. at det må være utskilt en egen formuesmasse som sammenslutningen råder over, og som den hefter med for sine forpliktelser. En filial av et utenlandsk foretak eier ingen egne eiendeler, idet eiendelene tilhører hovedforetaket. Filialen har heller ikke egen gjeld; det er hovedforetaket som hefter for gjelden. En filial av et utenlandsk foretak er således ikke organisert som et selvstendig rettssubjekt. (15) Det er heller ikke behov for å gi en filial av et utenlandsk foretak partsevne. Etter tvisteloven 4-4 tredje ledd har utenlandske næringsvirksomheter med filial i Norge alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. (16) Dersom filialen skal ha partsevne, har den behov for en stedfortreder, og dette er noe ikke alle filialer har, idet foretaksregisterloven ikke stiller krav om at filialen skal ha styre. FN- Bygg har ikke eget styre. Daglig leder er meddelt prokura, men det at en person er meddelt prokura, er ikke tilstrekkelig for å være stedfortreder. Stedfortrederkompetansen i selskaper er vanligvis tillagt den som har høyest myndighet i selskapet. Dersom en filial har stedfortreder, vil det bli spørsmål om forholdet til hovedforetakets stedfortreder. (17) Hvis man tillater en filial å opptre som part, vil en dom mot filialen formodentlig være bindende for hovedforetaket etter tvisteloven første ledd, men det vil kunne oppstå problemer med tvangskraften, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-7. (18) Høyesteretts kjæremålsutvalg har i Rt side 451 lagt til grunn at en filial av et utenlandsk forsikringsselskap har partsevne, men for forsikringsvirksomhet finnes det en egen lovbestemmelse. Under henvisning til denne avgjørelse har kjæremålsutvalget i Rt side 1229 lagt til grunn at også en filial av et utenlandsk finansieringsforetak har partsevne, men rettskildeverdien av denne avgjørelsen er lav siden spørsmålet ikke er nærmere drøftet. Det finnes også andre avgjørelser hvor filialer av utenlandske foretak er behandlet som part, men i disse avgjørelsene er spørsmålet om partsevne overhodet ikke problematisert. (19) FN-Bygg har nedlagt slik påstand: 1. Forliksrådet i Sørums dom av 12. februar 2007, Nedre Romerike tingretts dom av 16. oktober 2007 og Eidsivating lagmannsretts dom av 3. juni 2008 oppheves og saken avvises. 2. Arpi AS dømmes til å betale sakens omkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. (20) Ankemotparten, Arpi AS, har i korte trekk anført: (21) Det finnes et stort antall filialer av utenlandske foretak i Norge, og av hensyn til disses medkontrahenter er det behov for å gi slike filialer partsevne. Det er ikke alltid lett å se at det dreier seg om en filial av et utenlandsk foretak, da dette ikke trenger å fremgå av filialens navn.

4 4 (22) Hvis filialer av utenlandske foretak ikke gis partsevne, vil det kunne by på problemer å finne ut hvem søksmålet skal rettes mot, og det vil skape betydelig merarbeid for å få stevningen forkynt. Det vil også kunne oppstå problemer med verneting og lovvalg. Det er lettere å kunne gå til sak i Norge, og reglene om partsevne bør utformes slik at de ikke blir prosesskapende. Det er derfor behov for enkle og forutsigbare regler, og dette vil man få dersom man gir filialer av utenlandske foretak partsevne uavhengig av hvordan de er organisert. Dessuten bør reglene om partsevne utformes slik at den som har et krav, skal kunne gjøre sin rett gjeldende uten for store kostnader. Sivilprosessen har blant annet som formål å sikre at den materielle rett slår igjennom. (23) Høyesteretts kjæremålsutvalg har i Rt side 451 og Rt side 1229 lagt til grunn at filialer av utenlandske forsikrings- og finansieringsforetak har partsevne. Dessuten finnes det en lang rekke avgjørelser av Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg hvor filialer av utenlandske foretak er blitt behandlet som part uten at spørsmålet om partsevne er blitt problematisert. Da partsevne er en absolutt prosessforutsetning som domstolene skal håndheve av eget tiltak, må spørsmålet om partsevne forutsettes å ha vært vurdert selv om det ikke er sagt i avgjørelsene. Under enhver omstendighet må den lange rekke av avgjørelser som foreligger, tillegges rettskildeverdi. (24) I dansk rett blir filialer av utenlandske foretak ansett å ha partsevne, jf. blant annet Bernhard Gomard, Aktieselskaber og anpartsselskaber, 5. omarbejdede udgave, 2006, side 505. Dette er forutsatt i flere danske høyesterettsdommer. Det finnes også flere dommer av Högsta Domstolen i Sverige hvor filialer av utenlandske selskaper er blitt behandlet som part. (25) Arpi AS har nedlagt slik påstand: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. FN-Bygg dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å erstatte Arpi AS saksomkostninger for Høyesterett. (26) Mitt syn på saken (27) Jeg er kommet til at anken må tas til følge. (28) Det fremgår av foretaksregisterloven 2-1 andre ledd at utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel, skal registreres i Foretaksregisteret. I Ot.prp. nr. 50 ( ) om bl.a. lov om registrering av foretak, side 29 er registreringsplikten for utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, begrunnet med at [m]edkontrahenter, kreditorer og offentlige myndigheter vil ha behov for opplysninger om arten av den virksomheten som drives her i landet, hvem som leder virksomheter her, hvorvidt disse har rett til å forplikte det utenlandske foretaket, når virksomheten startet opp m.v.. Hvilke opplysninger som skal registreres, er angitt i 3-8. Bestemmelsen fastsetter: For utenlandske foretak skal registeret inneholde opplysninger om: 1. Foretaksnavn, foretaksform og forretningsadresse for det utenlandske foretak (hovedforetaket)

5 5 2. Hovedforetakets innehaver, fullt ansvarlige deltakere eller styre, med angivelse av navn, fødselsdato og bopel og de signaturbestemmelser som gjelder 3. Hovedforetakets aksjekapital dersom foretaket er et aksjeselskap og hvor mye av den som er innbetalt. Er aksjekapitalen ikke fulltegnet, kan bare den tegnede kapital angis som selskapets aksjekapital 4. Hovedforetakets stiftelsesdokumenter og vedtekter 5. Hvilken stats lovgivning hovedforetaket er underlagt. Om hovedforetaket er registrert i et offentlig foretaksregister i sitt hjemland og i tilfelle dette registerets navn og adresse samt hovedforetakets registreringsnummer 6. Foretaksnavn og adresse for eventuelt forretnings- eller driftssted her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. 7. Hva slags næringsvirksomhet som skal drives 8. Styret og daglig leder dersom det er valgt eller ansatt dette særskilt for virksomheten. 3-7 annet ledd gjelder tilsvarende 9. Om personer som nevnt i nr. 8 har rett til å forplikte hovedforetaket ved signatur eller prokura. 3-7 tredje ledd gjelder tilsvarende. 10. Oppløsning av hovedforetaket og utnevnelse av selskapets avviklingsstyre eller bostyrer og de signaturbestemmelser som gjelder for disse, samt likvidasjonens avslutning 11. Åpning av konkurs, akkord eller tilsvarende prosedyre i hovedforetaket, samt likvidasjonens avslutning Opplysninger som nevnt i første ledd punktene 2, 3 og 4 kan utelates dersom de fremgår av et utenlandsk register som nevnt i første ledd nr. 5 og som er godkjent av Kongen. (29) Første ledd nr. 1 5 angir hvilke opplysninger som skal registreres om det utenlandske hovedforetaket, mens nr. 6 9 angir hvilke opplysninger som skal registreres om den norske virksomheten. (30) Per 31. desember 2007 var det i medhold av foretaksregisterloven 2-1 andre ledd, jf. 3-8 registret utenlandske foretak i Foretaksregisteret, se NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak, side 90. I tillegg til utenlandske foretak som driver virksomhet i utlandet, omfatter gruppen blant annet foretak som nordmenn har etablert i et annet land for å drive virksomhet i Norge. Bakgrunnen for at nordmenn stifter foretak som skal drive virksomhet i Norge, i et annet land, kan være at det i etableringslandet ikke stilles de samme krav til aksjekapital som hos oss. Som eksempler på land som stiller svært lave egenkapitalkrav, kan nevnes England og Seychellene. Mange foretak som nordmenn har etablert i utlandet for å drive virksomhet i Norge, er stiftet i disse landene. (31) Som det fremgår av foretaksregisterloven 2-1 andre ledd, er plikten til registrering i Foretaksregisteret begrenset til å gjelde utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. I en rapport av 27. mars 2008 som Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet etter henvendelse fra Nærings- og handelsdepartementet, omtales også utenlandske foretak som ikke trenger registreres i Foretaksregisteret, men som må registreres i Enhetsregisteret. Som eksempler på slike foretak kan nevnes foretak som er registrert med representasjonskontor i Norge, finansielle foretak som har fått konsesjon, men ennå ikke startet virksomhet i Norge, utenlandske selskaper med korttidsoppdrag i Norge og foretak som er registrert på grunn av skatte- eller merverdiavgiftskrav eller fordi de har konto/konti i Verdipapirsentralen, se NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak, side 89. Dersom man også regner med disse utenlandske foretakene, finnes det per 30. november 2008 totalt rundt norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) i Norge.

6 6 (32) Det spørsmål Høyesterett skal ta stilling til, er hvorvidt en norskregistrert filial av et utenlandsk aksjeselskap kan være part i en sivil sak. (33) Spørsmålet om partsevne blir regulert av tvisteloven 2-1. Før tvisteloven var det lagt til grunn at dersom det ikke fantes særlig hjemmel for annet, måtte en sammenslutning være organisert som selvstendig rettssubjekt for å ha alminnelig partsevne, dvs. at det måtte være utskilt en egen formuesmasse som sammenslutningen rådet over, og som den heftet med for sine forpliktelser, se Skoghøy, Tvistemål, 2. utgave 2001, side Den bærende begrunnelse for dette kravet var at man på denne måten sikret at det var klart hvem som kunne opptre for sammenslutningen i saken, hvem som var bundet av en dom, og hvilke midler dommen kunne fullbyrdes i. Ved utformingen av tvisteloven tok lovgiverne sikte på å videreføre tidligere rettstilstand, se Ot.prp. nr. 51 ( ) om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), side 368, jf. NOU 2001: 32 Rett på sak, Bind B, side 658. Det ble lagt stor vekt på at det skulle være klart hvem som kunne være part. Tvistemålsutvalget foreslo blant annet at selvstendige offentlige foretak skulle ha alminnelig partsevne, se NOU 2001: 32, Bind B, s Justisdepartementet fant at en slik bestemmelse ville skape unødig uklarhet og gikk derfor inn for at dersom ikke virksomheten var organisert som stiftelse eller aksjeselskap, burde det fremgå av loven hvilke offentlige virksomheter som skulle ha partsevne, se Ot.prp. nr. 51 ( ), side 368. Stortinget fulgte departementets syn. I tvisteloven 2-1 første ledd bokstav f er det derfor satt som vilkår for at en offentlig virksomhet skal ha partsevne at det er særlig bestemt i lov. (34) Tvisteloven 2-1 første ledd bokstav c bestemmer at selskaper, herunder aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper har partsevne. Bestemmelsen nevner ikke filialer, og dersom en filial skal ha partsevne, må det derfor ha særskilt hjemmel. (35) For utenlandske forsikringsselskaper som driver forsikringsvirksomhet i Norge, følger det av forsikringsloven 14-1 at virksomheten må drives gjennom filial her i landet. I 14-2 er det fastsatt at selskapet må utpeke en fullmektig (generalagent) som er bosatt her i landet, til å lede filialen, og at generalagenten representerer selskapet utad, og har fullmakt til å forplikte selskapet overfor tredjemann, og til å motta søksmål på selskapets vegne. Denne bestemmelse er i Rt side 451 fortstått slik at den norske filialen innenfor rammen av generalagentens kompetanse til å forplikte selskapet har partsevne med generalagenten som stedfortreder. I Rt side 1229 er det under henvisning til Rt side 451 lagt til grunn at det samme gjelder for norske filialer av utenlandske finansieringsforetak. Da finansieringsvirksomhetsloven ikke inneholder noen tilsvarende bestemmelse som forsikringsloven 14-2, må avgjørelsen bygge på en analogibetraktning. Hvorvidt det foreligger tilstrekkelig grunnlag for en slik analogi, finner jeg ikke grunn til å ta stilling til. Det er i alle fall ikke grunnlag for å anvende forsikringsloven 14-2 analogisk på andre typer virksomhet. Jeg kan her blant annet vise til at det etter foretaksregisterloven 3-8 første ledd nr. 8, jf. nr. 9 ikke er noe vilkår at en norsk filial av et utenlandsk foretak skal ha særskilt styre eller en daglig leder som har kompetanse til å forplikte foretaket. (36) Det kan reises spørsmål om en norsk filial av et utenlandsk foretak bør gis partsevne dersom det har ansatt noen som kan forplikte det utenlandske foretaket. Dersom spørsmålet om partsevne skal avhenge av en konkret vurdering av foretaket, vil imidlertid reglene om partsevne bli svært uklare. Som fremholdt i Ot.prp. nr. 51 ( ), side 368, er det behov for klarhet på dette punkt. For at en norsk filial av et utenlandsk foretak

7 7 skal ha partsevne, bør det derfor stilles krav om særlig hjemmel. Det vil da kunne gis de regler som er nødvendige for å ivareta de hensyn som blir ivaretatt av kravet om rettssubjektivitet. (37) Jeg kan heller ikke se noe påtrengende behov for å gi norske filialer av utenlandske foretak partsevne. Det fremgår av tvisteloven 4-4 tredje ledd andre punktum at utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. Dette innebærer at det utenlandske hovedselskapet kan saksøkes ved domstolene på det norske forretningsstedet. De forkynnelser som skal foregå i utlandet, tar domstolene seg av. (38) Fra ankemotpartens side har det vært fremholdt at det ikke trenger å fremgå av det forretningsnavn som en norsk filial av et utenlandsk selskap benytter, at det er tale om en filial av et utenlandsk selskap, og at filialens medkontrahenter derfor ofte ikke er oppmerksomme på at de har inngått avtale med en filial. På dette punkt vil imidlertid foretaksregisterloven 10-2 tredje, jf. andre ledd et stykke på veg bidra til å gi medkontrahentene nødvendig informasjon. Det fremgår av disse bestemmelsene at filialer av utenlandske foretak på brevpapir og i kunngjøringer og andre dokumenter skal angi det register filialen er registrert i, og i tillegg gi opplysninger om hovedforetakets selskapsform og hovedkontor og det register selskapet er registrert i. Også tvistelovens regler om veiledning og retting vil komme medkontrahenten til hjelp. Hvis en avtalepart ikke skulle være kjent med at det er en filial han har kontrahert med, og derfor anlegger søksmål mot filialen i stedet for mot det utenlandske hovedforetak, vil retten ha plikt til å gi veiledning og tillate retting etter tvisteloven 11-5 første ledd, jf (39) Ankemotparten har vist til at det finnes en lang rekke avgjørelser av Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg hvor filialer av utenlandske foretak som driver annen virksomhet enn forsikring, er blitt behandlet som part. For filialer som driver finansieringsvirksomhet, har man avgjørelsene i Rt side 1229, 2005 side 1511 og 2007 side 945. Av avgjørelser som gjelder filialer som verken driver forsikrings- eller finansieringsvirksomhet, kan nevnes Rt side 231, 1993 side 766, 2006 side 1525, 2008 side 1153 og kjennelse 31. oktober 2007 (HR U). Bortsett fra i avgjørelsen i Rt side 1229 er imidlertid spørsmålet om partsevne ikke problematisert. Selv om partsevne er en absolutt prosessforutsetning som domstolene skal håndheve av eget tiltak, kan derfor den praksis som foreligger, ikke tillegges særlig vekt. (40) Min konklusjon blir etter dette at FN-Bygg ikke har partsevne, og at forliksrådets, tingrettens og lagmannsrettens dommer derfor må oppheves, og saken avvises fra domstolene. (41) Sakskostnadene for Høyesterett må avgjøres etter tvisteloven, mens omkostningene for de tidligere instanser må avgjøres etter tvistemålsloven. På bakgrunn av at saken gjelder et prinsipielt rettsspørsmål som tidligere ikke har vært avklart, finner jeg at tungtveiende grunner gjør det rimelig at hver av partene bærer sine omkostninger for alle instanser, jf. tvisteloven 20-2 tredje ledd og tvistemålsloven 172 andre ledd.

8 8 (42) Jeg stemmer for denne D O M : 1. Forliksrådets, tingrettens og lagmannsrettens dommer oppheves, og saken avvises fra domstolene. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. (43) Dommer Tønder: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. (44) Dommer Stabel: Likeså. (45) Dommer Gussgard: Likeså. (46) Dommer Gjølstad: Likeså. (47) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne D O M : 1. Forliksrådets, tingrettens og lagmannsrettens dommer oppheves, og saken avvises fra domstolene. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. Riktig utskrift bekreftes:

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00196-A, (sak nr. 2007/1039), sivil sak, anke, Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum Einar S Tyldum (advokat Kim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer