nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Alvorlige tider Tidspunktet for ikrafttredelse av endringsforskriften som raserer inntektsgrunnlaget til bransjen nærmer seg fortere enn vi setter pris på. Foreningen ser meget alvorlig på situasjonen og vi prøver bl.a. å få en oversikt over hva som blir de faktiske konsekvenser. For eksempel: De første 15 virksomhetene (både små og store) som har svart på min henvendelse kunne opplyse at inntektene vil falle fra 14,4 til 40%! Det er mye. Til sammen ville disse 15 byråene måtte reforhandle over inkassoavtaler før nyttår. Da må det arbeides raskt. Tallet blir enormt dersom man regner med hele inkassobransjen. Men, som vi har sagt ved flere anledninger: Dette er rent politisk fundert. At regjeringen i denne saken har valgt å overse både sin egen faginstans uttalelse samt godt dokumenterte uttalelser fra en rekke andre høringsinstanser bekrefter at resultatet ble rent politisk. Ikke minst når de bruker kampen for fattigdommen som alibi. Vi har i stedet endt opp med en premiering av betalingsunnfallenhet og innføring av rabatt til de som ikke følger opp sine betalingsforpliktelser selv om de har penger. 65% av saker sendt til inkassobransjen løses innen 42 dager! Spørsmålet er da om man egentlig er fattig? 95% av sakene som løses i Norge løses utenfor rettssystemet. Det blir gjort sammenligninger med andre nordiske land. I praksis løses saker i Norge raskere og rimeligere enn i våre naboland. I Sverige sendes 5 ganger så mange saker inn i rettsystemet. Selv om rettsgebyrene er vesentlig lavere i Sverige enn i Norge blir det totalt sett dyrere for skyldner. Bransjen har uttalt at det nye inkassoregimet vil kunne medføre lavere servicegrad overfor skyldner og økt brukt av rettslige skritt. Dersom dette faktisk skjer vil fattigdoms-norge få økte kostnader og komme vesentlig dårligere ut enn det de gjør i dag. I sin kamp for de fattige har regjeringen glemt at den største regningen står de selv for: verdens høyeste rettsgebyrer! Kanskje vi skulle utfordre finansministeren til å følge opp sin forgjengers uttalelse fra forrige runde? Hun mente at det var for galt at Staten skulle sitte med enorme fortjenester på rettsgebyret. Hun mente at de måtte baseres på faktiske kostnader. Vi er vel alle enige med henne om det? fortsetter Side 2 av 18

3 De som ikke har fått med seg høringsuttalelsene kan med fordel spandere noen minutter her: endringar-i-inkassoforskriften-/horingsuttalelser.html?id= Hvordan oppfatter næringslivet og deres organisasjoner dette? Forskriften regulerer jo fordringshavers utenrettslige inndrivelseskostnader. Hva blir konsekvensene? Er næringslivet forberedt og villig til å ta merkostnaden? Hva med Staten selv? Gjør dere noe med rettsgebyret? Gledelige tall fra 1. halvår 2009 I første halvår i år kom det inn inkassosaker til den regulerte inkassobransjen i Norge. Dette tallet er selvfølgelig ikke gledelig. Det er mer til bekymring. Det gledelige er at vi i samme periode avsluttet saker! Hele 94,3% i forhold til innkommet. Og, så: innkasserte vi milliarder norske kroner i den samme perioden. Hva betyr det for det norske næringslivet? Påstand: arbeidsplasser reddet. Elektronisk samhandling Flott begrep, ikke sant? For vår bransjes del vil det på sikt innebære at vi vil kunne sende både forliksklager og utleggsbegjæringer elektronisk til rettssystemet. Vi opplever imidlertid at dette ikke lar seg iverksette like raskt og lett som man i utgangspunket var lovet. Vi har derfor etterlyst informasjon om hvem som til syvende og sist er ansvarlig for prosjektet og fremdriften i det. Jeg kan ikke, i skrivende stund si at jeg har fått noen tilfredsstillende svar på dette. Det bekymrer meg. Og det bekymrer bransjen. Vi får løpende rapportering om hva som skjer og setter stor pris på våre representanter i prosjektet. Bekymringen er mer basert på at vi oppfatter en rekke elementer i prosjektet som ekskluderende. I en liten forespørsel til medlemmene har jeg fått beskjed om at flere vil måtte gjøre en kost/nytte vurdering dersom dette ikke blir tilfredsstillende løst. På vegne av den største kundegruppen inkassobransjen forsøker vi å få til en positiv dialog med eierne av prosjektet. I første omgang med Justisdepartementet. Med håp om å kunne overrisle dere med en masse positive nyheter i neste nummer, som er rett rundt hjørnet: EN FORTSATT GOD HØST! Vel; når jeg kikker ut av vinduet akkurat nå faller det noen snøflak... Side 3 av 18

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender 2009/ side 4 HSH - Angrerett og avbestilling. side 5 HSH - Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp....side 7 Utvalgte emner om arveavgift.....side 9 HSH - Ferieavvikling i oppsigelsestiden.... side 12 Litt fra budsjettmøtet/ bransjetreffet i Krakow...side 14 ErgoGroup s spalte.side 15 EDB Business Partner AS Informer..... side 16 Møtekalender 2009 Styremøte Inkassoklagenemnda Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte 10. november 16. november 19. november 14. desember 15. desember Kurskalender 2009/2010 Kurs II november 2009 Kurs I april 2010 Kurs II juni 2010 Kurs III 10. februar oktober 2010 Påfyllingskurs NIF 2010 Dato ikke fastsatt Kurs i inkassoloven m/ Tone Thomassen Våren 2010 Tvistehåndteringskurs Våren 2010 Påfyllingskurs Namsfogden Våren 2010 Side 4 av 18

5 HSH - Angrerett og avbestilling Utgangspunktet etter norsk rett er at en forbruker ikke kan angre på sine kjøp avtaler skal holdes. Man finner imidlertid enkelte unntak. Det ene er forbrukerkjøpslovens bestemmelser om avbestilling. Det andre er adgangen til å angre på kjøpet etter angrerettloven. I tillegg må det legges til grunn at det foreligger en angrerett dersom dette er avtalt mellom partene (for eksempel deponering). Det siste vil jeg ikke gå inn på her, men vil se kort på reglene om avbestilling og angrerett. Dette er for øvrig temaer man kunne skrevet mye om, men plasshensyn tillater ikke at jeg går grundig inn på dette. Siktemålet er mer å peke på regelverket, slik at medlemmer som berøres har en viss kjennskap og enkelt kan tilegne seg videre kunnskaper gjennom å se nærmere på lovene eller ved å ta kontakt med forretningsjuristene i HSH. Når det gjelder avbestilling, følger det av forbrukerkjøpsloven 41 at forbruker har rett til å avbestille så lenge det skjer før tingen er levert. Forbrukeren kan imidlertid ikke avbestille uten at dette får konsekvenser. Det fremgår derfor av nevnte bestemmelse at selgeren ved avbestilling kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen (med mindre annet er avtalt). Det er mulig å operere med standard avbestillingsgebyr. Dersom dette ikke er gjort, beregnes erstatningen ut fra forbrukerkjøpslovens erstatningsregler (kapittel 11). Erstatningen etter disse reglene medfører at selger kan kreve erstattet den såkalte oppfyllelsesinteressen, og skal dermed stilles som om kjøpet var blitt gjennomført. Når det gjelder angreretten, gir angrerettloven i visse sammenhenger en forbruker rett til å angre på kjøpet etter at varen er levert, uten at det får økonomiske konsekvenser for vedkommende. Utgangspunktet i norsk rett er som nevnt over at avtaler skal holdes, og slik sett avviker angrerettloven klart fra dette utgangspunktet. Men angreretten gjelder bare i et begrenset type kjøp og i en begrenset tidsperiode, der grunnkravet er at selger (som skal være næringsdrivende) opererer gjennom fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Forbruker er således gitt et særskilt vern mot seg selv, ved å kunne angre på kjøp som foretas av oppsøkende selgere (telefonsalg, internett, dørselgere, stands mv.). Som nevnt er det bare forbruker som er gitt et slikt vern. Det som er viktig å få med seg er særlig reglene om opplysningsplikt (se særlig 7 og 9), mens reglene om angreretten fremgår av lovens kapittel 4 når det gjelder varer, kapittel 5 for tjenester (ikke finansielle tjenester) og kapittel 5A for finansielle tjenester. Reglene er ulike, og for enkelthetens skyld tar jeg bare for meg salg av varer i det følgende. Det sentrale er at forbrukeren kan gå fra avtalen ved å gi melding til selgeren innen 14 fortsetter Side 5 av 18

6 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves, jf. over, er mottatt på foreskreven måte. Videre fremgår det at fristen ved fjernsalg uansett løper ut senest etter tre måneder, og etter ett år dersom opplysningene om angrerett ikke er gitt. Det innebærer at det er svært viktig at alle opplysninger etter 7 og 9 gis på korrekt vis. Opplysninger skal gis på et bestemt skjema som man finner her.. Det hjelper ikke selv om alle opplysninger er gitt dersom man ikke har brukt riktig skjema. Dersom opplysningene ikke er gitt eller ikke gitt på riktig skjema, ser vi at angreretten strekker seg langt utover nevnte fjortendagersperiode. I forhold til dørsalg fremgår ingen maksimalfrist, og det verserer for tiden saker for Forbrukertvistutvalget og domstolene der spørsmålet er om det skal innfortolkes noen frister ut over de generelle foreldelsesfristene. Dersom det ikke innfortolkes noen grenser, vil forbrukeren kunne angre helt opp til foreldelse, dvs. tre år. Avslutningsvis nevnes det at det gjelder enkelte unntak fra lovens virkeområde, jf. lovens 2. Blant annet gjelder ikke angrerett ved salg til en verdi under kr. 300,-, og av 2 bokstav f) følger det at loven ikke gjelder salg utenfor fast utsalgssted dersom selgeren oppsøker forbrukeren etter dennes uttrykkelige anmodning, og avtalen angår en vare (eller tjeneste) som omfattes av forbrukerens henvendelse, eller en vare (eller tjeneste) som er direkte forbundet med denne. Dette innebærer at loven ikke gjelder når forbrukeren anmoder selgersiden om å komme hjem til dem for å ta mål mv., og dette resulterer i en bestilling. Videre kan det tenkes at loven kommer til anvendelse, men at angreretten allikevel ikke kan påberopes. Dette følger for varers del av 12, som fastslår at angreretten ikke gjelder blant annet dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Dersom man har spørsmål til denne artikkelen, har behov for bistand i saker knyttet til dette eller andre spørsmål innen det forretningsjuridiske området, er det som nevnt bare å ta kontakt med advokatene i HSH som arbeider med forretningsjuridiske spørsmål. Av advokat Henrik Renner Fredriksen i seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjus i HSH. Side 6 av 18

7 HSH - Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp Gjennom vår rådgivningstelefon får vi ofte spørsmålet om hva som skal anses som en kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp. Vi vil i denne artikkelen kort redegjøre for rettsreglene rundt mangel etter forbrukerkjøpslovens 15 og 16. Utgangspunktet i 15 første ledd er at tingen skal være i samsvar med det som følger av avtalen hva angår art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning. De øvrige bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven regulerer mangelsspørsmålet dersom ikke annet følger av avtalen. Avtale kan således innskrenke forbrukerens forventning om salgstingens egenskaper, med unntak av forbrukerkjøpslovens 16 bokstav b, c og d som er ufravikelige. Tingens egenskaper Forbrukerkjøpslovens 15 omtaler tingens egenskaper. Dersom ikke annet følger av avtalen skal tingen passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, 15 annet ledd bokstav a. Dette betyr at utemøbler må tåle regn og regntøy må være vannavstøtende dersom en ikke i avtale presisere at bordet ikke tåler regn. Etter bokstav b skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Mobildommen kan her tjene som eksempel. Et av spørsmålene i saken var hvor lenge en mobiltelefon var ment å vare (holdbarhet). Høyesterett viste til at bransjen selv anså en normal levetid til å være tre til fire år. Forbrukerens forventning om holdbarheten til en mobiltelefon må således være en levetid ved normal bruk på tre til fire år. Etter 15, annet ledd bokstav c skal tingen passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering. Dersom forbrukeren opplyser at vedkommende skal kjøpe en sofa som passer for en familie med små barn og hund, må sofaen passe for dette formålet. Stoffet må være egnet til å fjerne flekker og hundehår. Dersom selgeren skal unngå ansvar må forbrukeren gjøres oppmerksom på at selger ikke har den nødvendige kunnskap om produktet som forbrukeren etterspør. Tingen skal ha de egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell, jfr. lovens 15 bokstav d. Dersom forbrukeren prøvekjører en bil med antispinnkontroll, må modellen det inngås kjøpekontrakt om også ha dette dersom ikke annet følger av avtalen. Videre må tingen være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lov eller offentlige vedtak i medhold av lov på kjøpstidspunktet og tingen må være fri for tredjepersons rett i tingen jfr. 15 annet ledd bokstav f og g. fortsetter Side 7 av 18

8 Tingen skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen, dersom ikke annet fremkommer av avtalen jfr. lovens 15 bokstav e. Det er ikke noe i veien for at det inngås avtale om at forbrukeren kjøper utstillingsmodellen som ikke lar seg pakke på vanlig måte for å beskytte tingen under transport. Mangel Etter forbrukerkjøpslovens 16 bokstav a har tingen en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene etter 15. De øvrige bestemmelsene i 16 kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for forbruker. Etter 16 bokstav b har tingen mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Forbrukeren opplyser at vedkommende ønsker å kjøpe friluftstøy til bruk på fjellturer. Dersom selgeren ikke opplyser at tøyet ikke puster er dette forhold som kan utgjøre en mangel dersom selgeren burde kjent til at tøyet ikke hadde disse egenskapene. Videre er det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet. Feil mål, feilaktige opplysninger om egenskaper etc. i en annonsekampanje vil således utgjøre en kjøpsrettslig mangel dersom disse ikke rettes på en tydelig måte før kjøpet. For eksempel dersom det opplyses om antall hestekrefter i en annonse som viser seg å være feil. Endelig er det en mangel dersom nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen. Eksempelvis salg av klesplagg uten vaskelapp, eller manglende opplysninger om montering og vedlikehold av møbler. Ta gjerne kontakt med våre forretningsadvokater dersom dere har spørsmål relatert til mangelsvurderinger. Av advokat Rune Erstad i seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjus i HSH. Side 8 av 18

9 Utvalgte emner om arveavgift 1. Innledning av advokat Anders Kjæren Advokatfirmaet Christensen, Ertsaas, Kjæren, Smalås ANS Verdiene som overføres mellom generasjoner, enten i live eller ved død, har aldri vært høyere. Den siste oversikten ble utarbeidet i 2005 og som viste at det samlede arveavgiftsgrunnlaget da var 22,6 milliarder. Dette medførte at staten tok inn ca. 2,2 milliarder kroner i arveavgift. Finansdepartementet har beregnet at for 2008 vil det være verdier for mellom 35 og 40 milliarder kroner som går i arv. Dette medfører selvsagt ytterligere inntekter for staten. Regjeringen arbeider for en omlegging av arveavgiften. Dette vil jeg komme tilbake til nedenfor. Om midlene overføres som arv eller gave Advokat Anders Kjæren (ofte omtalt som forskudd på arv) vil arveavgiften fastsettes likt. Norsk arverett gir først og fremst ektefeller og barn arverett, men også slektninger til og med fettere og kusiner kan ha arverett. Med virkning fra 1. juli 2009 kan også samboere i visse tilfeller ha arverett. Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette nå, men det er viktig å gjøre seg kjent med samboers eventuelle arverett. For alle vil det ofte være viktig å tenke gjennom om det er ønskelig å opprette et testament. Testament krever særskilte formkrav og det foreligger enkelte begrensninger, hvis arvelater har livsarvinger (barn/barnebarn) eller ektefelle/samboer. Jeg går ikke nærmere inn på formkravene og begrensningene i denne artikkelen. Jeg vil nedenfor gi en kort oversikt over beregning av arveavgift og beløpsgrenser. Jeg vil deretter særskilt behandle spørsmål om årlig fribeløp, overføring av ikkebørsnoterte aksjer samt overføring av fritidseiendom. Det presiseres at denne artikkelen ikke har som formål å gi en uttømmende oversikt over dette regelverket, men kun vise muligheter for å overføre verdier på en arveavgiftsmessig gunstig måte. 2. Plikt til å svare arveavgift Arvinger etter loven (legalarvinger) eller etter testament (testamentsarvinger) som mottar arv eller gave, har i utgangspunktet plikt til å svare arveavgift. Det er et vilkår for dette at arvelater eller giver enten var/er bosatt i Norge, eller var/er norsk statsborger på overføringstidspunktet. Ved overføring av fast eiendom, fortsetter Side 9 av 18

10 anlegg og næringsvirksomhet i Norge utløses arveavgift uavhengig av giverens bosettelse og statsborgerskap. Ektefelle, registrert partner eller visse typer samboere har ikke plikt til å svare arveavgift. For at samboere skal være unntatt avgiftsplikt, må man enten ha felles barn, tidligere ha vært gift eller bo sammen i et ekteskapslignende forhold som har vart i mer enn to år. Mottakelse av arv og gaver skal meldes skattekontoret inn en måned ved gave og 6 måneder ved arv. 3. Fribeløp Både arvinger etter loven og arvinger etter testament har et fribeløp på NOK ,- Fribeløpene gjelder samlet for alle overføringer fra den enkelte giver/arvelater til hver mottaker. Dette er bakgrunnen for at den totale arveavgiften vil bli redusert dersom overføringen fordeles på flere mottakere, typisk barn og barnebarn. Arveavgift Av de første kr Av de neste kr Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 pst. 10 pst. Til andre Intet 8 pst. 15 pst. (Tabell for 2009) Av overskytende Ved siden av å fordele en gave på flere mottakere, er det mulig å utnytte fribeløpene ved at en arving gir avkall på arv som ikke er falt, og mer praktisk avslag på arv som er falt. Dette kan gjøres for hele eller deler av arven. Normalt gjøres dette av foreldre til fordel for sine barn. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at gaven kan bli satt under overformynderiets forvaltning dersom verdien overstiger grensene for dette. Det er også viktig dersom mottakeren er under utdannelse eller skal utdanne seg senere, at det gjelder en formuesgrense for å motta maksimalt studielån/stipend fra Statens lånekasse. For 2009 er grensen for formue NOK ,- (enslig) og for 2010 NOK ,- (enslig). Det gjelder egne grenser for samlet formye for søker og ektefelle/samboer med felles barn. 4. Årlig fribeløp/periodiske ytelser Fra 2008 ble det innført en ny regel om overføringer mellom nærstående familiemedlemmer. Denne gir en mulighet til å dele ut inntil NOK 36440,50 (halvparten av 1G) fra hver av foreldrene til hvert barn årlig. Dette innebærer i praksis fortsetter Side 10 av 18

11 at foreldre i fellesskap kan gi en årlig gave på inntil 1 G (NOK 72881) til hvert av sine barn, uten at dette medfører avgiftsplikt. Dette kan også eventuelt være ettergivelse av gjeld. Alle beløp for Fribeløpet kommer i tillegg til eventuelle periodiske ytelser til forsørgelse eller utdannelse. Også gjennom denne bestemmelsen kan det ytes løpende ytelse til typisk barn under utdannelse. 5. Bruksfradrag for fritidseiendom Bruksrett benyttes ofte for å redusere arveavgiftsgrunnlaget for fritidsboliger. Dette gjøres ved at foreldrene får en rett til å bruke fritidsboligen, for eksempel fire uker i året, resten av sin levetid. Dette vil være en heftelse på fritidsboligen som reduserer verdien for barna. Verdireduksjonen kalles bruksfradrag og beregnes etter en bestemt formel. For fritidsbolig er det et krav for å få beregnet arveavgiften på overdragelsestidspunktet at bruksretten ikke går ut over 4 uker. Eksempel: Hvis man ser for seg at eiendommen har en markedsverdi på 4 millioner. Giver er en mann på 60 år og forholder seg bruksrett på 4 uker. ( * 4 %) / 8 * 4 ukers bruksrett = Den årlige kapitaliserte verdien beregnes etter reglene i arveavgiftsloven, og utgjør i dette tilfellet neste NOK 1,1 million. NOK * 13,659 (kapitaliseringsfaktor) = NOK Dette innebærer at arveavgiftsgrunnlaget, med 4 ukers bruksrett for giveren, reduseres fra opprinnelig 4 MNOK til om lag 2,9 MNOK. En fordel ved å gjøre opp arveavgiften nå er at man slipper å betale arveavgift av senere verdistigning. En ulempe er at én krone i dag er verd mer enn én krone om 10 eller 20 år. Det kan selvsagt også være slik at arveavgiften avskaffes i fremtiden, selv om dette virker noe usannsynlig. Selv om bruksfradraget kan utgjøre et betydelig beløp, vil det med dagens eiendomspriser vanligvis bli en restverdi å betale i arveavgift. Dette kan man unngå ved å få fribeløpet som gave og kjøpe resten av boligen. Betalingen kan gjøres opp fortsetter Side 11 av 18

12 som et lån fra foreldrene. Avdraget kan senere ettergis innenfor reglene om årlige gaver, jf. punkt 4 ovenfor. Hvilken fordeling den enkelte skal ha i forhold til fribeløp, avgiftsbelastet gave, samt kjøpesum må vurderes konkret for den enkelte. HSH - Ferieavvikling i oppsigelsestiden I utgangspunktet er det arbeidsgiver som fastsetter når arbeidstakerne kan avvikle ferie. Imidlertid har ikke arbeidsgiver full frihet her. Styringsretten er begrenset på flere områder. Når det gjelder ferieavvikling i oppsigelsestid er det en egen bestemmelse om dette i ferieloven 8. Det skilles her mellom oppsigelse gitt fra arbeidsgiver og oppsigelse fra den ansatte selv. Oppsigelse gitt fra arbeidsgiver ( 8 første ledd) Dersom den ansatte har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver og det ennå ikke er avtalt når ferien skal avvikles, kan ferien bare legges til oppsigelsestiden hvis den ansatte samtykker i dette. Dette gjelder imidlertid bare i de tilfeller den ansatte har oppsigelsestid på mindre enn tre måneder. Er oppsigelsestiden tre måneder eller lengre, kan den ansatte som hovedregel ikke motsette seg at ennå ikke fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden. Det er imidlertid et unntak fra hovedregelen. Det er hvis ferien allerede var fastsatt til et annet tidsrom enn oppsigelsestiden. Er ferien alt fastsatt til et annet tidsrom, kan arbeidstaker motsette seg at ferien avvikles i oppsigelsestiden, jf. ferieloven 8 første ledd andre setning. Oppsigelsen i seg selv kan ikke begrunne en endring i allerede avtalt feriefastsetting, om da ikke arbeidstaker faktisk samtykker i dette. Alt avtalt feriefastsetting kan bare endres dersom andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig med endring, jf. ferieloven 8 tredje ledd og henvisningen her til lovens 6 tredje ledd. Den ansatte sier opp selv ( 8 annet ledd) Dersom det er den ansatte som selv sier opp, følges de ordinære regler om fastsetting av ferie og endring av ferie (ferieloven 6 og 7), men slik at oppsigelsen i seg selv ikke kan begrunne en endring i alt avtalt feriefastsetting, om da ikke arbeidstaker samtykker i dette. Alt avtalt feriefastsetting kan bare endres dersom andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig med endring, jf. ferieloven 8 tredje ledd og henvisningen her til lovens 6 tredje ledd. Arbeidstakers rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid ( 8 fjerde ledd) Dersom oppsigelsen gis (av arbeidstaker eller arbeidsgiver) før ferieavviklingen er fortsetter Side 12 av 18

13 avtalt, er hovedregelen at arbeidstaker ikke kan kreve ferien lagt til oppsigelsestiden, jf. ferieloven 8 fjerde ledd. Fra denne hovedregelen er det to unntak som er nærmere regulert i ferieloven 8 fjerde ledd. Dette gjelder de tilfeller hvor oppsigelsestiden går opp mot slutten av hovedferieperioden og opp mot slutten av ferieåret. For det først kan arbeidstaker kreve at ikke alt fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden dersom det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie (18 virkedager/3 uker) innenfor hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. Dette gjelder likevel ikke dersom den ansatte sier opp sin stilling etter den 15. august. I så fall kan vedkommende likevel ikke kreve at hovedferien blir lagt innen hovedferieperioden. Dette følger av ferieloven 8 fjerde ledd andre punktum. For det andre kan arbeidstaker kreve at ikke alt fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden dersom det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle restferie (7 virkedager) innen ferieårets utløp, dvs. 31. desember. Etter oppsigelse kan partene fritt avtale andre løsninger enn det loven oppstiller ( 8 femte ledd) Det følger av ferieloven 8 femte ledd at bestemmelsene i denne paragrafen ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelsen har funnet sted. Dette innebærer at når først oppsigelsen har funnet sted kan partene fritt avtale andre løsninger for ferieavvikling i oppsigelsestiden enn det loven legger opp til. I ferieloven er det for øvrig en rekke bestemmelser som regulerer ferie og feriefastsetting som jeg i denne artikkelen ikke har gått nærmere inn på. Dersom dere har spørsmål om temaet vil dere finne mange av svarene ved å logge dere inn på HSHs medlemssider og vår arbeidslivshåndbok. Vår rådgivningstjeneste kan også kontaktes, tlf Se også tidligere skrevet jus på onsdag om dette temaet. Av advokat Astrid Merethe Svele i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Side 13 av 18

14 Budsjettmøte/bransjetreff Krakow oktober 2009 Så er nok et budsjettmøte/bransjetreff avviklet med stor oppslutning. Vi var totalt 99 personer som reiste, og det virket som alle var fornøyd, både faglig og ellers, men vi ser at det nok ble for mange arbeidsdager som gikk bort slik at dette vil bli tatt til etterretning for neste års møte. Noen bilder følger herved: Her fra restaurant Ogniem i Miecrzem En meget spesiell og koselig restaurant med beliggenhet litt utenfor sentrum. Restauranten var en ombygget eldre gårdsplass hvor de serverte polske tradisjonelle spesialretter. Rustikk stil, og hyggelig atmosfære. Restauranten er kjent blant mange kjendiser, deriblant Roman Polanskis favoritt De tre siste bildene er fra den berømte restauranten Wierzynek fra 1364 som fikk 1 stjerne i Michelinguiden både i 2008 og Denne restauranten var vi på siste kvelden, og det ble en fin avslutning på oppholdet i Krakow. Takk til alle sammen som var med på å lage dette budsjettmøtet/bransjetreffet til nok ett vellykket arrangement for alle sammen. Side 14 av 18

15 nr årgang Visste du at..ergogroup Innholdstjenester er et av landets ledende miljø for distribuering og salg av virksomhetskritisk forretningsinformasjon?..via nettbutikken infotorg.no distribueres informasjon gjennom tjenesteområdene Person, Foretak, Kjøretøy, Eiendom og Kreditt?..vi har lansert nye ErgoGrouprapporter som er sammensatt med informasjon fra flere offentlige og private registre? NIFnytt fra ErgoGroup innholdstjenester nr 3/09 Vi i NIF Kundeteam tenker smartere! tenk smart, tjen penger..! Gjennom våre ErgoGroup rapporter og ulike former for automatisk vedlikehold av skyldnerbaser, har vi bevist at smarthet lønner seg! Høstjakta er i gang, og vi er der ute for å jakte gode løsninger!..infotorg.no gir deg Bilpakken, som er markedets bredeste tilbud innen informasjon om kjøretøy? Bilpakken gir deg informasjon fra Det sentrale motorvognregisteret, Bruktbilverdi, OFV Bildata og Løsøreregisteret...ErgoGroup har et av markedets beste registre for informasjon om private skyldnere infotorgperson?..vi innehar konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet? infotorgperson gir deg tilgang til både ligningstall og betalingsanmerkninger og intet til utlegg..gjennom våre fleksible løsninger for vask og ajourhold av skyldnerbaser, kan vi tilby automatisk vedlikehold av eksisterende skyldnere samt riktig identifisering og informasjonspåføring på nye skyldnere?..alle våre innholdstjenester kan integreres i ditt inkassosystem? Vår handelsplattform gir deg et enhetlig grensesnitt for integrasjon (webservices) infotorg.no alt på et sted! Ta kontakt med oss i NIF kundeteam hvis du har behov for gode innspill til hvordan opptre smartere! Per Stenerud fagansvarlig inkasso, (m) Dag Rustad fagansvarlig vask og ajour, (m) Ole Jonassen Tjenesteutvikling, (m) Side 15 av 18

16 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her..og vi kommer til å være her lenge enda. Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Side 16 av 18

17 Side 17 av 18

18 nr årgang Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 18 av 18

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2009 25.06.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rettslig pågang mot NUF - Har et NUF partsevne side 7 Sikkerhetsutfordringer og datakriminialitet side

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 I strid med lovgivers vilje side 4 Salg av inkassotjenester side 6 Side 1 av 16 Generalsekretæren av

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2009 29.04.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Formannens hjørne side 5 Klientmiddelhåndtering side 7 Side 1 av 19 Leder av generalsekretær Thor A.

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Arv og skifte. Frode Solheim

Arv og skifte. Frode Solheim Arv og skifte Frode Solheim Agenda Arveklasser Ektefellers arverett Samboeres arverett Livsarvingers arverett (egne barn) Særkullsbarn (ektefelle eller samboers barn) Uskiftet bo Forskjell mellom offentlig

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort. Tove, 57 år. Anniken, 74 år. Nevø av barnløs testator på 87 år.

Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort. Tove, 57 år. Anniken, 74 år. Nevø av barnløs testator på 87 år. Velkommen! Det å ha skrevet testament har gitt meg trygghet og indre ro. Det gir en god følelse til livslinja, at en leilighet på Bjølsen kan gi andre folk en sjanse. Tove, 57 år Jeg tror det er naturlig

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009.

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009. HSH JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Lovavdelingen Postboks 8005 Oslo Dep 0030 Oslo icc \( e-post til: per.sigvald.wang@jd.dep.no Deres ref: 200807603E PSW/bj Oslo, 26. januar 2009 Vår ref: Hanne Cecilie

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

Arv etter loven ARV ETTER LOVEN

Arv etter loven ARV ETTER LOVEN Arv etter loven ARV ETTER LOVEN 1 2 Arv etter loven Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside Øyvind Kikut Formidlingsavdelingen,

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2017 2017/31616 DERES DATO 23.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 200900092 ØKOKRIM Postboks 8193 DEP 0034 OSLO Att. Hedvig Moe Tillatelse

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

Partenes sentrale plikter

Partenes sentrale plikter Forelesninger i kjøpsrett H2016, 5. september 2016 Partenes sentrale plikter Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Tidligere i dag: Innledning Annen

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov

Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/982 Herreløs arv forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov 1 INNLEDNING Såkalt «herreløs arv» tilfaller i dag staten. Arven

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Side 1 av 14 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

1. Hvem kan bli medlem i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag?... 2. 2. Overføring av medlemskap... 3. 3. Utmelding og utelukking...

1. Hvem kan bli medlem i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag?... 2. 2. Overføring av medlemskap... 3. 3. Utmelding og utelukking... Innhold: 1. Hvem kan bli medlem i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag?... 2 2. Overføring av medlemskap... 3 3. Utmelding og utelukking... 4 4. Regler om ansiennitetsberegning... 4 5. Regler for årskontingent...

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer