nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Alvorlige tider Tidspunktet for ikrafttredelse av endringsforskriften som raserer inntektsgrunnlaget til bransjen nærmer seg fortere enn vi setter pris på. Foreningen ser meget alvorlig på situasjonen og vi prøver bl.a. å få en oversikt over hva som blir de faktiske konsekvenser. For eksempel: De første 15 virksomhetene (både små og store) som har svart på min henvendelse kunne opplyse at inntektene vil falle fra 14,4 til 40%! Det er mye. Til sammen ville disse 15 byråene måtte reforhandle over inkassoavtaler før nyttår. Da må det arbeides raskt. Tallet blir enormt dersom man regner med hele inkassobransjen. Men, som vi har sagt ved flere anledninger: Dette er rent politisk fundert. At regjeringen i denne saken har valgt å overse både sin egen faginstans uttalelse samt godt dokumenterte uttalelser fra en rekke andre høringsinstanser bekrefter at resultatet ble rent politisk. Ikke minst når de bruker kampen for fattigdommen som alibi. Vi har i stedet endt opp med en premiering av betalingsunnfallenhet og innføring av rabatt til de som ikke følger opp sine betalingsforpliktelser selv om de har penger. 65% av saker sendt til inkassobransjen løses innen 42 dager! Spørsmålet er da om man egentlig er fattig? 95% av sakene som løses i Norge løses utenfor rettssystemet. Det blir gjort sammenligninger med andre nordiske land. I praksis løses saker i Norge raskere og rimeligere enn i våre naboland. I Sverige sendes 5 ganger så mange saker inn i rettsystemet. Selv om rettsgebyrene er vesentlig lavere i Sverige enn i Norge blir det totalt sett dyrere for skyldner. Bransjen har uttalt at det nye inkassoregimet vil kunne medføre lavere servicegrad overfor skyldner og økt brukt av rettslige skritt. Dersom dette faktisk skjer vil fattigdoms-norge få økte kostnader og komme vesentlig dårligere ut enn det de gjør i dag. I sin kamp for de fattige har regjeringen glemt at den største regningen står de selv for: verdens høyeste rettsgebyrer! Kanskje vi skulle utfordre finansministeren til å følge opp sin forgjengers uttalelse fra forrige runde? Hun mente at det var for galt at Staten skulle sitte med enorme fortjenester på rettsgebyret. Hun mente at de måtte baseres på faktiske kostnader. Vi er vel alle enige med henne om det? fortsetter Side 2 av 18

3 De som ikke har fått med seg høringsuttalelsene kan med fordel spandere noen minutter her: endringar-i-inkassoforskriften-/horingsuttalelser.html?id= Hvordan oppfatter næringslivet og deres organisasjoner dette? Forskriften regulerer jo fordringshavers utenrettslige inndrivelseskostnader. Hva blir konsekvensene? Er næringslivet forberedt og villig til å ta merkostnaden? Hva med Staten selv? Gjør dere noe med rettsgebyret? Gledelige tall fra 1. halvår 2009 I første halvår i år kom det inn inkassosaker til den regulerte inkassobransjen i Norge. Dette tallet er selvfølgelig ikke gledelig. Det er mer til bekymring. Det gledelige er at vi i samme periode avsluttet saker! Hele 94,3% i forhold til innkommet. Og, så: innkasserte vi milliarder norske kroner i den samme perioden. Hva betyr det for det norske næringslivet? Påstand: arbeidsplasser reddet. Elektronisk samhandling Flott begrep, ikke sant? For vår bransjes del vil det på sikt innebære at vi vil kunne sende både forliksklager og utleggsbegjæringer elektronisk til rettssystemet. Vi opplever imidlertid at dette ikke lar seg iverksette like raskt og lett som man i utgangspunket var lovet. Vi har derfor etterlyst informasjon om hvem som til syvende og sist er ansvarlig for prosjektet og fremdriften i det. Jeg kan ikke, i skrivende stund si at jeg har fått noen tilfredsstillende svar på dette. Det bekymrer meg. Og det bekymrer bransjen. Vi får løpende rapportering om hva som skjer og setter stor pris på våre representanter i prosjektet. Bekymringen er mer basert på at vi oppfatter en rekke elementer i prosjektet som ekskluderende. I en liten forespørsel til medlemmene har jeg fått beskjed om at flere vil måtte gjøre en kost/nytte vurdering dersom dette ikke blir tilfredsstillende løst. På vegne av den største kundegruppen inkassobransjen forsøker vi å få til en positiv dialog med eierne av prosjektet. I første omgang med Justisdepartementet. Med håp om å kunne overrisle dere med en masse positive nyheter i neste nummer, som er rett rundt hjørnet: EN FORTSATT GOD HØST! Vel; når jeg kikker ut av vinduet akkurat nå faller det noen snøflak... Side 3 av 18

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender 2009/ side 4 HSH - Angrerett og avbestilling. side 5 HSH - Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp....side 7 Utvalgte emner om arveavgift.....side 9 HSH - Ferieavvikling i oppsigelsestiden.... side 12 Litt fra budsjettmøtet/ bransjetreffet i Krakow...side 14 ErgoGroup s spalte.side 15 EDB Business Partner AS Informer..... side 16 Møtekalender 2009 Styremøte Inkassoklagenemnda Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte 10. november 16. november 19. november 14. desember 15. desember Kurskalender 2009/2010 Kurs II november 2009 Kurs I april 2010 Kurs II juni 2010 Kurs III 10. februar oktober 2010 Påfyllingskurs NIF 2010 Dato ikke fastsatt Kurs i inkassoloven m/ Tone Thomassen Våren 2010 Tvistehåndteringskurs Våren 2010 Påfyllingskurs Namsfogden Våren 2010 Side 4 av 18

5 HSH - Angrerett og avbestilling Utgangspunktet etter norsk rett er at en forbruker ikke kan angre på sine kjøp avtaler skal holdes. Man finner imidlertid enkelte unntak. Det ene er forbrukerkjøpslovens bestemmelser om avbestilling. Det andre er adgangen til å angre på kjøpet etter angrerettloven. I tillegg må det legges til grunn at det foreligger en angrerett dersom dette er avtalt mellom partene (for eksempel deponering). Det siste vil jeg ikke gå inn på her, men vil se kort på reglene om avbestilling og angrerett. Dette er for øvrig temaer man kunne skrevet mye om, men plasshensyn tillater ikke at jeg går grundig inn på dette. Siktemålet er mer å peke på regelverket, slik at medlemmer som berøres har en viss kjennskap og enkelt kan tilegne seg videre kunnskaper gjennom å se nærmere på lovene eller ved å ta kontakt med forretningsjuristene i HSH. Når det gjelder avbestilling, følger det av forbrukerkjøpsloven 41 at forbruker har rett til å avbestille så lenge det skjer før tingen er levert. Forbrukeren kan imidlertid ikke avbestille uten at dette får konsekvenser. Det fremgår derfor av nevnte bestemmelse at selgeren ved avbestilling kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen (med mindre annet er avtalt). Det er mulig å operere med standard avbestillingsgebyr. Dersom dette ikke er gjort, beregnes erstatningen ut fra forbrukerkjøpslovens erstatningsregler (kapittel 11). Erstatningen etter disse reglene medfører at selger kan kreve erstattet den såkalte oppfyllelsesinteressen, og skal dermed stilles som om kjøpet var blitt gjennomført. Når det gjelder angreretten, gir angrerettloven i visse sammenhenger en forbruker rett til å angre på kjøpet etter at varen er levert, uten at det får økonomiske konsekvenser for vedkommende. Utgangspunktet i norsk rett er som nevnt over at avtaler skal holdes, og slik sett avviker angrerettloven klart fra dette utgangspunktet. Men angreretten gjelder bare i et begrenset type kjøp og i en begrenset tidsperiode, der grunnkravet er at selger (som skal være næringsdrivende) opererer gjennom fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Forbruker er således gitt et særskilt vern mot seg selv, ved å kunne angre på kjøp som foretas av oppsøkende selgere (telefonsalg, internett, dørselgere, stands mv.). Som nevnt er det bare forbruker som er gitt et slikt vern. Det som er viktig å få med seg er særlig reglene om opplysningsplikt (se særlig 7 og 9), mens reglene om angreretten fremgår av lovens kapittel 4 når det gjelder varer, kapittel 5 for tjenester (ikke finansielle tjenester) og kapittel 5A for finansielle tjenester. Reglene er ulike, og for enkelthetens skyld tar jeg bare for meg salg av varer i det følgende. Det sentrale er at forbrukeren kan gå fra avtalen ved å gi melding til selgeren innen 14 fortsetter Side 5 av 18

6 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves, jf. over, er mottatt på foreskreven måte. Videre fremgår det at fristen ved fjernsalg uansett løper ut senest etter tre måneder, og etter ett år dersom opplysningene om angrerett ikke er gitt. Det innebærer at det er svært viktig at alle opplysninger etter 7 og 9 gis på korrekt vis. Opplysninger skal gis på et bestemt skjema som man finner her.. Det hjelper ikke selv om alle opplysninger er gitt dersom man ikke har brukt riktig skjema. Dersom opplysningene ikke er gitt eller ikke gitt på riktig skjema, ser vi at angreretten strekker seg langt utover nevnte fjortendagersperiode. I forhold til dørsalg fremgår ingen maksimalfrist, og det verserer for tiden saker for Forbrukertvistutvalget og domstolene der spørsmålet er om det skal innfortolkes noen frister ut over de generelle foreldelsesfristene. Dersom det ikke innfortolkes noen grenser, vil forbrukeren kunne angre helt opp til foreldelse, dvs. tre år. Avslutningsvis nevnes det at det gjelder enkelte unntak fra lovens virkeområde, jf. lovens 2. Blant annet gjelder ikke angrerett ved salg til en verdi under kr. 300,-, og av 2 bokstav f) følger det at loven ikke gjelder salg utenfor fast utsalgssted dersom selgeren oppsøker forbrukeren etter dennes uttrykkelige anmodning, og avtalen angår en vare (eller tjeneste) som omfattes av forbrukerens henvendelse, eller en vare (eller tjeneste) som er direkte forbundet med denne. Dette innebærer at loven ikke gjelder når forbrukeren anmoder selgersiden om å komme hjem til dem for å ta mål mv., og dette resulterer i en bestilling. Videre kan det tenkes at loven kommer til anvendelse, men at angreretten allikevel ikke kan påberopes. Dette følger for varers del av 12, som fastslår at angreretten ikke gjelder blant annet dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Dersom man har spørsmål til denne artikkelen, har behov for bistand i saker knyttet til dette eller andre spørsmål innen det forretningsjuridiske området, er det som nevnt bare å ta kontakt med advokatene i HSH som arbeider med forretningsjuridiske spørsmål. Av advokat Henrik Renner Fredriksen i seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjus i HSH. Side 6 av 18

7 HSH - Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp Gjennom vår rådgivningstelefon får vi ofte spørsmålet om hva som skal anses som en kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp. Vi vil i denne artikkelen kort redegjøre for rettsreglene rundt mangel etter forbrukerkjøpslovens 15 og 16. Utgangspunktet i 15 første ledd er at tingen skal være i samsvar med det som følger av avtalen hva angår art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning. De øvrige bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven regulerer mangelsspørsmålet dersom ikke annet følger av avtalen. Avtale kan således innskrenke forbrukerens forventning om salgstingens egenskaper, med unntak av forbrukerkjøpslovens 16 bokstav b, c og d som er ufravikelige. Tingens egenskaper Forbrukerkjøpslovens 15 omtaler tingens egenskaper. Dersom ikke annet følger av avtalen skal tingen passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, 15 annet ledd bokstav a. Dette betyr at utemøbler må tåle regn og regntøy må være vannavstøtende dersom en ikke i avtale presisere at bordet ikke tåler regn. Etter bokstav b skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Mobildommen kan her tjene som eksempel. Et av spørsmålene i saken var hvor lenge en mobiltelefon var ment å vare (holdbarhet). Høyesterett viste til at bransjen selv anså en normal levetid til å være tre til fire år. Forbrukerens forventning om holdbarheten til en mobiltelefon må således være en levetid ved normal bruk på tre til fire år. Etter 15, annet ledd bokstav c skal tingen passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering. Dersom forbrukeren opplyser at vedkommende skal kjøpe en sofa som passer for en familie med små barn og hund, må sofaen passe for dette formålet. Stoffet må være egnet til å fjerne flekker og hundehår. Dersom selgeren skal unngå ansvar må forbrukeren gjøres oppmerksom på at selger ikke har den nødvendige kunnskap om produktet som forbrukeren etterspør. Tingen skal ha de egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell, jfr. lovens 15 bokstav d. Dersom forbrukeren prøvekjører en bil med antispinnkontroll, må modellen det inngås kjøpekontrakt om også ha dette dersom ikke annet følger av avtalen. Videre må tingen være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lov eller offentlige vedtak i medhold av lov på kjøpstidspunktet og tingen må være fri for tredjepersons rett i tingen jfr. 15 annet ledd bokstav f og g. fortsetter Side 7 av 18

8 Tingen skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen, dersom ikke annet fremkommer av avtalen jfr. lovens 15 bokstav e. Det er ikke noe i veien for at det inngås avtale om at forbrukeren kjøper utstillingsmodellen som ikke lar seg pakke på vanlig måte for å beskytte tingen under transport. Mangel Etter forbrukerkjøpslovens 16 bokstav a har tingen en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene etter 15. De øvrige bestemmelsene i 16 kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for forbruker. Etter 16 bokstav b har tingen mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Forbrukeren opplyser at vedkommende ønsker å kjøpe friluftstøy til bruk på fjellturer. Dersom selgeren ikke opplyser at tøyet ikke puster er dette forhold som kan utgjøre en mangel dersom selgeren burde kjent til at tøyet ikke hadde disse egenskapene. Videre er det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet. Feil mål, feilaktige opplysninger om egenskaper etc. i en annonsekampanje vil således utgjøre en kjøpsrettslig mangel dersom disse ikke rettes på en tydelig måte før kjøpet. For eksempel dersom det opplyses om antall hestekrefter i en annonse som viser seg å være feil. Endelig er det en mangel dersom nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen. Eksempelvis salg av klesplagg uten vaskelapp, eller manglende opplysninger om montering og vedlikehold av møbler. Ta gjerne kontakt med våre forretningsadvokater dersom dere har spørsmål relatert til mangelsvurderinger. Av advokat Rune Erstad i seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjus i HSH. Side 8 av 18

9 Utvalgte emner om arveavgift 1. Innledning av advokat Anders Kjæren Advokatfirmaet Christensen, Ertsaas, Kjæren, Smalås ANS Verdiene som overføres mellom generasjoner, enten i live eller ved død, har aldri vært høyere. Den siste oversikten ble utarbeidet i 2005 og som viste at det samlede arveavgiftsgrunnlaget da var 22,6 milliarder. Dette medførte at staten tok inn ca. 2,2 milliarder kroner i arveavgift. Finansdepartementet har beregnet at for 2008 vil det være verdier for mellom 35 og 40 milliarder kroner som går i arv. Dette medfører selvsagt ytterligere inntekter for staten. Regjeringen arbeider for en omlegging av arveavgiften. Dette vil jeg komme tilbake til nedenfor. Om midlene overføres som arv eller gave Advokat Anders Kjæren (ofte omtalt som forskudd på arv) vil arveavgiften fastsettes likt. Norsk arverett gir først og fremst ektefeller og barn arverett, men også slektninger til og med fettere og kusiner kan ha arverett. Med virkning fra 1. juli 2009 kan også samboere i visse tilfeller ha arverett. Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette nå, men det er viktig å gjøre seg kjent med samboers eventuelle arverett. For alle vil det ofte være viktig å tenke gjennom om det er ønskelig å opprette et testament. Testament krever særskilte formkrav og det foreligger enkelte begrensninger, hvis arvelater har livsarvinger (barn/barnebarn) eller ektefelle/samboer. Jeg går ikke nærmere inn på formkravene og begrensningene i denne artikkelen. Jeg vil nedenfor gi en kort oversikt over beregning av arveavgift og beløpsgrenser. Jeg vil deretter særskilt behandle spørsmål om årlig fribeløp, overføring av ikkebørsnoterte aksjer samt overføring av fritidseiendom. Det presiseres at denne artikkelen ikke har som formål å gi en uttømmende oversikt over dette regelverket, men kun vise muligheter for å overføre verdier på en arveavgiftsmessig gunstig måte. 2. Plikt til å svare arveavgift Arvinger etter loven (legalarvinger) eller etter testament (testamentsarvinger) som mottar arv eller gave, har i utgangspunktet plikt til å svare arveavgift. Det er et vilkår for dette at arvelater eller giver enten var/er bosatt i Norge, eller var/er norsk statsborger på overføringstidspunktet. Ved overføring av fast eiendom, fortsetter Side 9 av 18

10 anlegg og næringsvirksomhet i Norge utløses arveavgift uavhengig av giverens bosettelse og statsborgerskap. Ektefelle, registrert partner eller visse typer samboere har ikke plikt til å svare arveavgift. For at samboere skal være unntatt avgiftsplikt, må man enten ha felles barn, tidligere ha vært gift eller bo sammen i et ekteskapslignende forhold som har vart i mer enn to år. Mottakelse av arv og gaver skal meldes skattekontoret inn en måned ved gave og 6 måneder ved arv. 3. Fribeløp Både arvinger etter loven og arvinger etter testament har et fribeløp på NOK ,- Fribeløpene gjelder samlet for alle overføringer fra den enkelte giver/arvelater til hver mottaker. Dette er bakgrunnen for at den totale arveavgiften vil bli redusert dersom overføringen fordeles på flere mottakere, typisk barn og barnebarn. Arveavgift Av de første kr Av de neste kr Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 pst. 10 pst. Til andre Intet 8 pst. 15 pst. (Tabell for 2009) Av overskytende Ved siden av å fordele en gave på flere mottakere, er det mulig å utnytte fribeløpene ved at en arving gir avkall på arv som ikke er falt, og mer praktisk avslag på arv som er falt. Dette kan gjøres for hele eller deler av arven. Normalt gjøres dette av foreldre til fordel for sine barn. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at gaven kan bli satt under overformynderiets forvaltning dersom verdien overstiger grensene for dette. Det er også viktig dersom mottakeren er under utdannelse eller skal utdanne seg senere, at det gjelder en formuesgrense for å motta maksimalt studielån/stipend fra Statens lånekasse. For 2009 er grensen for formue NOK ,- (enslig) og for 2010 NOK ,- (enslig). Det gjelder egne grenser for samlet formye for søker og ektefelle/samboer med felles barn. 4. Årlig fribeløp/periodiske ytelser Fra 2008 ble det innført en ny regel om overføringer mellom nærstående familiemedlemmer. Denne gir en mulighet til å dele ut inntil NOK 36440,50 (halvparten av 1G) fra hver av foreldrene til hvert barn årlig. Dette innebærer i praksis fortsetter Side 10 av 18

11 at foreldre i fellesskap kan gi en årlig gave på inntil 1 G (NOK 72881) til hvert av sine barn, uten at dette medfører avgiftsplikt. Dette kan også eventuelt være ettergivelse av gjeld. Alle beløp for Fribeløpet kommer i tillegg til eventuelle periodiske ytelser til forsørgelse eller utdannelse. Også gjennom denne bestemmelsen kan det ytes løpende ytelse til typisk barn under utdannelse. 5. Bruksfradrag for fritidseiendom Bruksrett benyttes ofte for å redusere arveavgiftsgrunnlaget for fritidsboliger. Dette gjøres ved at foreldrene får en rett til å bruke fritidsboligen, for eksempel fire uker i året, resten av sin levetid. Dette vil være en heftelse på fritidsboligen som reduserer verdien for barna. Verdireduksjonen kalles bruksfradrag og beregnes etter en bestemt formel. For fritidsbolig er det et krav for å få beregnet arveavgiften på overdragelsestidspunktet at bruksretten ikke går ut over 4 uker. Eksempel: Hvis man ser for seg at eiendommen har en markedsverdi på 4 millioner. Giver er en mann på 60 år og forholder seg bruksrett på 4 uker. ( * 4 %) / 8 * 4 ukers bruksrett = Den årlige kapitaliserte verdien beregnes etter reglene i arveavgiftsloven, og utgjør i dette tilfellet neste NOK 1,1 million. NOK * 13,659 (kapitaliseringsfaktor) = NOK Dette innebærer at arveavgiftsgrunnlaget, med 4 ukers bruksrett for giveren, reduseres fra opprinnelig 4 MNOK til om lag 2,9 MNOK. En fordel ved å gjøre opp arveavgiften nå er at man slipper å betale arveavgift av senere verdistigning. En ulempe er at én krone i dag er verd mer enn én krone om 10 eller 20 år. Det kan selvsagt også være slik at arveavgiften avskaffes i fremtiden, selv om dette virker noe usannsynlig. Selv om bruksfradraget kan utgjøre et betydelig beløp, vil det med dagens eiendomspriser vanligvis bli en restverdi å betale i arveavgift. Dette kan man unngå ved å få fribeløpet som gave og kjøpe resten av boligen. Betalingen kan gjøres opp fortsetter Side 11 av 18

12 som et lån fra foreldrene. Avdraget kan senere ettergis innenfor reglene om årlige gaver, jf. punkt 4 ovenfor. Hvilken fordeling den enkelte skal ha i forhold til fribeløp, avgiftsbelastet gave, samt kjøpesum må vurderes konkret for den enkelte. HSH - Ferieavvikling i oppsigelsestiden I utgangspunktet er det arbeidsgiver som fastsetter når arbeidstakerne kan avvikle ferie. Imidlertid har ikke arbeidsgiver full frihet her. Styringsretten er begrenset på flere områder. Når det gjelder ferieavvikling i oppsigelsestid er det en egen bestemmelse om dette i ferieloven 8. Det skilles her mellom oppsigelse gitt fra arbeidsgiver og oppsigelse fra den ansatte selv. Oppsigelse gitt fra arbeidsgiver ( 8 første ledd) Dersom den ansatte har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver og det ennå ikke er avtalt når ferien skal avvikles, kan ferien bare legges til oppsigelsestiden hvis den ansatte samtykker i dette. Dette gjelder imidlertid bare i de tilfeller den ansatte har oppsigelsestid på mindre enn tre måneder. Er oppsigelsestiden tre måneder eller lengre, kan den ansatte som hovedregel ikke motsette seg at ennå ikke fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden. Det er imidlertid et unntak fra hovedregelen. Det er hvis ferien allerede var fastsatt til et annet tidsrom enn oppsigelsestiden. Er ferien alt fastsatt til et annet tidsrom, kan arbeidstaker motsette seg at ferien avvikles i oppsigelsestiden, jf. ferieloven 8 første ledd andre setning. Oppsigelsen i seg selv kan ikke begrunne en endring i allerede avtalt feriefastsetting, om da ikke arbeidstaker faktisk samtykker i dette. Alt avtalt feriefastsetting kan bare endres dersom andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig med endring, jf. ferieloven 8 tredje ledd og henvisningen her til lovens 6 tredje ledd. Den ansatte sier opp selv ( 8 annet ledd) Dersom det er den ansatte som selv sier opp, følges de ordinære regler om fastsetting av ferie og endring av ferie (ferieloven 6 og 7), men slik at oppsigelsen i seg selv ikke kan begrunne en endring i alt avtalt feriefastsetting, om da ikke arbeidstaker samtykker i dette. Alt avtalt feriefastsetting kan bare endres dersom andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig med endring, jf. ferieloven 8 tredje ledd og henvisningen her til lovens 6 tredje ledd. Arbeidstakers rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid ( 8 fjerde ledd) Dersom oppsigelsen gis (av arbeidstaker eller arbeidsgiver) før ferieavviklingen er fortsetter Side 12 av 18

13 avtalt, er hovedregelen at arbeidstaker ikke kan kreve ferien lagt til oppsigelsestiden, jf. ferieloven 8 fjerde ledd. Fra denne hovedregelen er det to unntak som er nærmere regulert i ferieloven 8 fjerde ledd. Dette gjelder de tilfeller hvor oppsigelsestiden går opp mot slutten av hovedferieperioden og opp mot slutten av ferieåret. For det først kan arbeidstaker kreve at ikke alt fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden dersom det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie (18 virkedager/3 uker) innenfor hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. Dette gjelder likevel ikke dersom den ansatte sier opp sin stilling etter den 15. august. I så fall kan vedkommende likevel ikke kreve at hovedferien blir lagt innen hovedferieperioden. Dette følger av ferieloven 8 fjerde ledd andre punktum. For det andre kan arbeidstaker kreve at ikke alt fastsatt ferie legges til oppsigelsestiden dersom det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle restferie (7 virkedager) innen ferieårets utløp, dvs. 31. desember. Etter oppsigelse kan partene fritt avtale andre løsninger enn det loven oppstiller ( 8 femte ledd) Det følger av ferieloven 8 femte ledd at bestemmelsene i denne paragrafen ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelsen har funnet sted. Dette innebærer at når først oppsigelsen har funnet sted kan partene fritt avtale andre løsninger for ferieavvikling i oppsigelsestiden enn det loven legger opp til. I ferieloven er det for øvrig en rekke bestemmelser som regulerer ferie og feriefastsetting som jeg i denne artikkelen ikke har gått nærmere inn på. Dersom dere har spørsmål om temaet vil dere finne mange av svarene ved å logge dere inn på HSHs medlemssider og vår arbeidslivshåndbok. Vår rådgivningstjeneste kan også kontaktes, tlf Se også tidligere skrevet jus på onsdag om dette temaet. Av advokat Astrid Merethe Svele i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Side 13 av 18

14 Budsjettmøte/bransjetreff Krakow oktober 2009 Så er nok et budsjettmøte/bransjetreff avviklet med stor oppslutning. Vi var totalt 99 personer som reiste, og det virket som alle var fornøyd, både faglig og ellers, men vi ser at det nok ble for mange arbeidsdager som gikk bort slik at dette vil bli tatt til etterretning for neste års møte. Noen bilder følger herved: Her fra restaurant Ogniem i Miecrzem En meget spesiell og koselig restaurant med beliggenhet litt utenfor sentrum. Restauranten var en ombygget eldre gårdsplass hvor de serverte polske tradisjonelle spesialretter. Rustikk stil, og hyggelig atmosfære. Restauranten er kjent blant mange kjendiser, deriblant Roman Polanskis favoritt De tre siste bildene er fra den berømte restauranten Wierzynek fra 1364 som fikk 1 stjerne i Michelinguiden både i 2008 og Denne restauranten var vi på siste kvelden, og det ble en fin avslutning på oppholdet i Krakow. Takk til alle sammen som var med på å lage dette budsjettmøtet/bransjetreffet til nok ett vellykket arrangement for alle sammen. Side 14 av 18

15 nr årgang Visste du at..ergogroup Innholdstjenester er et av landets ledende miljø for distribuering og salg av virksomhetskritisk forretningsinformasjon?..via nettbutikken infotorg.no distribueres informasjon gjennom tjenesteområdene Person, Foretak, Kjøretøy, Eiendom og Kreditt?..vi har lansert nye ErgoGrouprapporter som er sammensatt med informasjon fra flere offentlige og private registre? NIFnytt fra ErgoGroup innholdstjenester nr 3/09 Vi i NIF Kundeteam tenker smartere! tenk smart, tjen penger..! Gjennom våre ErgoGroup rapporter og ulike former for automatisk vedlikehold av skyldnerbaser, har vi bevist at smarthet lønner seg! Høstjakta er i gang, og vi er der ute for å jakte gode løsninger!..infotorg.no gir deg Bilpakken, som er markedets bredeste tilbud innen informasjon om kjøretøy? Bilpakken gir deg informasjon fra Det sentrale motorvognregisteret, Bruktbilverdi, OFV Bildata og Løsøreregisteret...ErgoGroup har et av markedets beste registre for informasjon om private skyldnere infotorgperson?..vi innehar konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet? infotorgperson gir deg tilgang til både ligningstall og betalingsanmerkninger og intet til utlegg..gjennom våre fleksible løsninger for vask og ajourhold av skyldnerbaser, kan vi tilby automatisk vedlikehold av eksisterende skyldnere samt riktig identifisering og informasjonspåføring på nye skyldnere?..alle våre innholdstjenester kan integreres i ditt inkassosystem? Vår handelsplattform gir deg et enhetlig grensesnitt for integrasjon (webservices) infotorg.no alt på et sted! Ta kontakt med oss i NIF kundeteam hvis du har behov for gode innspill til hvordan opptre smartere! Per Stenerud fagansvarlig inkasso, (m) Dag Rustad fagansvarlig vask og ajour, (m) Ole Jonassen Tjenesteutvikling, (m) Side 15 av 18

16 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Lindorff Eiendomsverdi Motorvognregisteret Småbåtregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Postens adresser Intet til utlegg / utleggstrekk Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her..og vi kommer til å være her lenge enda. Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Side 16 av 18

17 Side 17 av 18

18 nr årgang Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 18 av 18

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29 SKATTE betaleren 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN 0333 3868 UTGIVER: Skattebetalerforeningen

Detaljer

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Markedsføring og markedsføringsvilkår garantier side 7 Rett til domenenavn side 12 Side 1 av 16 Leder

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer