Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag"

Transkript

1 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU Norsk 2 emne 2: KFKNU Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary Classes Studieprogrammet emnet inngår i Frittståande vidareutdanning Studiepoeng 30 Semester Haustsemester og vårsemester Undervisningsspråk Norsk Fagplan godkjent av studieutvalet 7. mai Siste revisjon godkjent av prodekan for studier 26. mars Redaksjonelle endringar 20. januar Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning

2 2 Innleiing Språk er grunnleggjande for tenking, forståing, oppleving og kommunikasjon. Ettersom norsk er eit språk- og tekstfag, vert det eit sentralt fag i skole og lærarutdanning. Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag og eit reiskapsfag med særskilt ansvar for opplæring i lesing, skriving og munnleg dugleik. Mål for studiet er å gjere lærarar i stand til å møte norskfaglege utfordringar i eit fleirkulturelt og multimedialt samfunn. Studiet profesjonaliserer i høve til elevtekst, både når det gjeld elevar si forståing av tekst og deira produksjon av eigne tekstar: munnlege, skriftlege og samansette. Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter blir såleis sentralt. Å etablere forståing for linjene mellom fortid og samtid i språk og tekstkultur er likeeins eit mål for studiet. I språklege så vel som litterære emne vil norsk 2 integrere eit andrespråksperspektiv og eit interkulturelt perspektiv. Studiet skal gi studentane høve til å utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for tilpassa norskopplæring i grunnskolen. Arbeidet med norskfaget skal sikre eit vekselspel mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og studentane sitt eige arbeid med språk og tekstar. Målgruppe Studiet er ei nettbasert vidareutdanning med samlingar for lærarar på trinn som har 30 studiepoeng i norsk eller tilsvarande. Studiet er eit deltidsstudium, og studentane må levere arbeidskrav knytt til pensum for emnet og til eiga undervisning i grunnskolen. Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærarutdanning og norsk 1 trinn 5-10, (30 studiepoeng) eller norsk 1 (30 studiepoeng) frå allmennlærarutdanninga. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar. Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre lærarutdanninga si. Emne 1 må vere bestått for å starte på emne 2. Innhald og oppbygging Norsk 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) er bygd opp av to emne á 15 studiepoeng. Innhaldet i emne 2 byggjer på innhaldet i emne 1.

3 3 Emne 1 - Kommunikasjon, danning og identitetsutvikling i eit fleirkulturelt samfunn - Litteratur lese historisk og interkulturelt - Språkendringar i fortid og samtid - Fleirspråklegheit, andrespråklæring og andrespråkundervisning Emne 2 - Kommunikasjon danning og identitetsutvikling i eit fleirkulturelt samfunn - Samtidslitteratur og samansette tekstar - Film som kulturelt uttrykk, fiksjon og film, forteljarteoriar og adaptasjon - Retoriske perspektiv på munnleg kommunikasjon, elevtekstar og andre tekstar - Vidareutvikling av leseferdigheiter - Skriveopplæring og vurdering Studiet er lagt opp for å sikre ein god heilskap og progresjon frå emne 1 til emne 2. Den historiske dimensjonen i arbeid med litteratur og språk er fokusert i emne I, medan emne 2 handlar om lesedidaktikk, skriveopplæring og retorikk i eit samtidsperspektiv. Kunnskap om fleirspråklegheit på individnivå og samfunnsnivå og didaktikk for fleirspråklege klasserom er eit gjennomgåande perspektiv i begge emna. Studentane møter ulike tekstar i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og dei blir utfordra til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling. Studentane skal lære å analysere, vurdere og formulere faglege og metodiske problemstillingar. Dei skal drøfte vurderingskriterium og premissar for responsarbeid i studiet og i eigen praksis. Arbeids- og undervisningsformer Studiet er nettbasert med samlingar på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kvart emne har tre samlingar og avsluttande eksamen. Kvar samling går over to dagar. Dialogen mellom student og lærar, oppgåveinnleveringar, faglege ressursar og individuell oppfølgjing frå lærar skjer digitalt. I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i undervisningserfaringene til deltakerane.

4 4 Deltakarane arbeider med skriftlege oppgåver mellom samlingane: arbeidskrav. Oppgåvene knyter saman teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og arbeid med norsk i klasserommet. Studentene skal lære å vurdere elevens utvikling i dei ulike delane av norskfaget. Studentane får øving i å reflektere didaktisk om vurdering og bruke ulike vurderingsformer i arbeid med litterære og språklige emne. Læreplanforståing inngår i dette arbeidet. Arbeidskrav Dei skriftlege oppgåvene er arbeidskrav som vert knytte til dei ulike fagemna. Desse arbeidskrava må vere bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Sjå meir om arbeidskrav under emne 1 og emne 2. Arbeidskrav skal vere levert/utført innan fastsett(e) frist(ar). Fråvær dokumentert med til dømes sjukemelding, fritar ikkje for å innfri arbeidskrav. Studentar som på grunn av sjukdom eller annan dokumentert årsak ikkje leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, kan få forlenga frist. I kvart einskilt høve må ein avtale med læraren ny frist for å innfri arbeidskrav. Arbeidskrav blir vurdert til Godkjent eller Ikkje godkjent. Studentar som leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, men som får vurderinga Ikkje godkjent, har høve til maksimum to nye innleveringar/utføringar. Studentane må då sjølve avtale ny innlevering og vurdering av arbeidskravet med faglærar. Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Retten til å gå opp til eksamen føreset godkjende arbeidskrav. Eksamenskarakteren frå kvart emne tel 50 prosent av avsluttande karakter og blir slått saman til ein samla karakter for studiet. Det blir nytta gradert karakterskala frå A til E for bestått og F for ikkje bestått. Sjå meir om vurdering og eksamen under kvart emne. Forklaring på graderte karakterar: Symbol Nemning Kvalitativ forklaring for eksamen A Framifrå Arbeidet er ein framifrå prestasjon som klart skil seg ut. Det vitnar om særs god fagkunnskap, stor grad av sjølvstendig tenking og har særs godt språk.

5 5 B C D E F Mykje god God Nokså god God nok Ikkje godkjend Arbeidet er ein mykje god prestasjon som ligg over gjennomsnittet. Det vitnar om mykje god fagkunnskap, sjølvstendig tenking og har mykje godt språk. Arbeidet er ein gjennomsnittleg prestasjon som har innslag av sjølvstendig tenking og er tilfredsstillande når det gjeld fagkunnskap og språk. Arbeidet er ein prestasjon under gjennomsnittet med manglar i fagkunnskap og/eller språk. Arbeidet har store manglar i fagkunnskap og/eller språk, men tilfredsstiller minimumskrava. Arbeidet tilfredsstiller ikkje minimumskrava til fagkunnskap og/eller språk. Ny/utsett eksamen Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Høve til å klage Det kan klagast over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med lov om universitet og høgskolar, jf. også Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

6 6 Emneplanar Plan for emne 1 (15 studiepoeng) KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU26100 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2 Studieprogrammet emnet inngår i Frittståande oppdragsstudium Studiepoeng 15 Semester 1. semester (haust) Undervisningsspråk Norsk Innleiing Emne 1 ligg i haustsemesteret og har avsluttande skriftleg heimeeksamen før jul. Målforma er bokmål. Studentane må levere to arbeidskrav før dei kan gå opp til eksamen: eit fagnotat om eit litterært emne og eit fagnotat om eit språkleg emne, (om lag 2500 ord på kvart notat). Det eine fagnotatet skal skrivast på nynorsk, det andre på bokmål. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, dugleik og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har kunnskap om språklege endringsprosessar i fortid og samtid - har innsikt i talemålsvariasjon i norsk på historisk og dialektologisk grunnlag - har kunnskap om eldre nordisk skjønnlitteratur, litteraturhistorie og ulike tilnærmingar til didaktisk arbeid med litteratur - har kunnskap om fleirspråklegheit, fleirspråkleg praksis og om det å lære norsk som eit andrespråk - har kunnskap om bruk av digitale verktøy i norskfaget - har kunnskap om den gjeldande læreplanen for skolens norskfag Dugleik Studenten - kan bruke kunnskap om talemål og skriftspråknormering i skriveopplæring frå 5. til 10. trinn

7 7 - kan gjennomføre god undervisning i nynorskdidaktikk - kan gjennomføre god undervisning i fleirspråklege klasserom og bruke fleirspråklegheit som ressurs i undervisninga - kan lese, analysere, tolke og vurdere norske tekstar og eit utval av samiske tekstar, sjå dei i eit historisk perspektiv og setje dei inn ein kulturell og offentleg samanheng - kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering Generell kompetanse Studenten - er stødig i bokmål og nynorsk - kan formidle norskfagleg innsikt og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper - kan arbeide med språk og tekst i fleirspråklege klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing som tar den fleirkulturelle røyndomen på alvor - kan vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane Innhald - Norsk litteratur frå norrøn tid til 1900-talet didaktiske tilnærmingar i dagens skole - Språkendringar i talemålet historisk og i dag - Språknormering historisk og i dag - Nynorskdidaktikk - Fleirspråklegheit på individnivå, samfunnsnivå og i klasserommet Arbeids- og undervisningsformer Dialogen mellom student og lærar, oppgåveinnleveringar, faglege ressursar og individuell oppfølgjing frå lærar skjer i hovudsak digitalt. Deltakarane arbeider med skriftlege oppgåver knytt til pensumstoff og eiga undervisning mellom samlingane. Desse vert leverte som arbeidskrav i Fronter til fastsette frister. Arbeidskrav Følgjande arbeidskrav må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen i emne 1: Eit fagnotat om eit litterært emne (omfang 2500 ord) Eit fagnotat om eit språkleg emne (omfang 2500 ord) Studentane vel sjølve rekkefølgda når det gjeld språkleg og litterært emne, men det første fagnotatet skal vere på nynorsk, det andre skal vere på bokmål.

8 8 Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Den avsluttande vurderinga i emne 1 er ein individuell skriftleg heimeeksamen med oppgåver som kombinerer språklege og litterære emne. Omfang er 5000 ord. Målform er bokmål. Eksamen vert vurdert av intern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamenssvara som er sensurerte av intern sensor. Samsensur dannar grunnlag for karaktersettinga. Ny/utsett eksamen Ny og utsett eksamen blir arrangert på same måte som ordinær eksamen. Ved første ny og utsett eksamen kan det leverast ein omarbeidd versjon av ordinær eksamen. Ved seinare forsøk må ny heimeeksamen leverast. Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Vurderingsuttrykk Det blir nytta graderte karakterar. Sjå forklaringar om graderte karakterar i den generelle delen. Pensum Språkdelen Bøker Bjarnø, Vibeke, Nergård, Mette Elisabeth og Finn Aarsæther (2013): Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Gyldendal Akademisk. Oslo. kapittel 1, 2 og 8 (70 sider). Engen, Thor Ola og Lars Anders Kulbrandstad (2004): Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Gyldendal akademisk. Oslo. Kap. 2, 4, 5 og 7 (110 sider). Papazian, Erik og Botolv Helleland (2005): Norsk talemål lokal og sosial variasjon. (minus kapittel 4) Høyskoleforlaget. Kristiansand. (60 sider). Skjong, Synnøve og Jansson, Kolberg, Benthe (2011): Norsk=nynorsk og bokmål. Ei grunnbok om nynorsk i skolen. Det norske Samlaget. Oslo. kapittel 4, 7, 8, (70 sider). Torp, Arne og Lars Vikør (2003): Hovuddrag i norsk språkhistorie. Gyldendal akademisk. Oslo.

9 9 Indre språkhistorie: allment frå side 21-33, Ytre språkhistorie: kapittel 5, 6, 8, 9,10, 11,12,13,14,15,16 (ca. 180 sider). Kompendium Lindberg, I. (1999): «Samtalet som didaktisk verktyg» i: Naucler, K: (red) 2001 Symposium ett andraspråksperspektiv på lärande (33 s.) (kompendium). Spurkland, Terje (2002): «Språkhistorie før 1814» i Egil Børre Johnsen Vårt eget språk. (9 s.) (kompendium). Teoripensum i språk er: 532 sider. Litteraturdelen Tekstpensum (i kronologisk orden) Soga om Tristram og Isond Soga om Gisle Sursson Trymskvida (kompendium) Middelalderballader: Bendik og Årolilja, Villemann og Magnill (kompendium) Henrik Wergeland: «Min lille Kanin», Juleaftenen, «Småguttenes nasjonalsang» Maurits Hansen: «Lille Alvhilde» (legges ut digitalt) H.C. Andersen: Snedronningen, Den lille havfrue (kompendium) Henrik Ibsen: Peer Gynt Henrik Ibsen: Terje Vigen (kompendium) Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken Per Sivle: «Berre ein hund» Arne Garborg: Haugtussa Rasmus Løvland: ein roman Teoripensum Andersen, Per Thomas (2012): Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget. Oslo. (75 sider). Bø, Gudleiv (2006): Å dikte Norge. Dikterne om det norske. Bergen: Fagbokforlaget. (50 sider) (kompendium).

10 10 Mjør, Ingeborg, T. Birkeland og G. Risa: Barnelitteratur sjangrar og teksttypar. LNU/Cappelen Akademisk. Oslo. kapittel 1, 2, 4 (60 sider). Skardhamar, Anne Kari (2005): Kunsten å lese skjønnlitteratur. Om lesestimulering og lesekompetanse. Del II og del III. Universitetsforlaget. Oslo. (ca. 165 sider). Teoripensum i litteratur: 350 sider. Planar og rettleiingar Læreplan i norsk, revidert i Utdannings og forskningsdepartementet, Læreplan for grunnskolen. Kunnskapsløftet Utdannings og forskningsdepartementet, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Utdanningsdirektoratet, Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Utdanningsdirektoratet, Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk. Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane, og på vilkår av at studieleiar godkjenner endringane.

11 11 Emne 2 (15 studiepoeng) Plan for emne 2 (15 studiepoeng) KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 2 KFKNU Engelsk emnenavn Norwegian Level 2 Studieprogrammet emnet inngår i Frittståande oppdragsstudium Studiepoeng 15 Semester 2. semester (vår) Undervisningsspråk Norsk Førkunnskapar Emne 2 byggjer på emne 1. Arbeidskrav og eksamen i emne 1 må vere bestått før studentar startar på emne 2. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, dugleik og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har utvida innsikt i korleis gutar og jenter på trinn kan motiverast til lesing og vidareutvikle lesefortåing og lesestrategiar, både elevar med norsk som førstespråk og elevar med norsk som andrespråk - har utvida innsikt i korleis elevar på trinn kan vidareutvikle skriveferdigheitene sine, både elevar med norsk som førstespråk og elevar med norsk som andrespråk - har utvida kunnskap om munnlege og skriftlege sjangrar i tradisjonelle og moderne medium og innsikt i korleis elevar på ungdomstrinnet utviklar kunnskap om desse og kan bruke dei i eige tekstarbeid - har kunnskap om sentrale verk i norsk skjønnlitteratur frå 1900 til i dag, litteraturteori og didaktiske tilnærmingar - har kunnskap om svensk, dansk og samisk og kjennskap til nasjonale minoritetspråk? - har kunnskap om fleirspråklegheit, fleirspråkleg praksis, og om det å lære norsk som eit andrespråk

12 12 - har kunnskap om retorikk Dugleik Studenten - kan skrive godt på nynorsk og bokmål - kan setje i gang, rettleie og vurdere munnleg, skriftleg og samansett tekstproduksjon for elevar frå trinn, og grunngi karakterane som vert sette - kan leggje til rette for og gjennomføre undervisning i den målforma som er sidemål for elevane - kan samanlikne tekstar skrivne for ungdom og vaksne med tanke på innhald og form - kan lese, analysere, tolke og vurdere tekstar (også samansette), sjå dei i eit historisk perspektiv og setje dei inn ein kulturell og offentleg samanheng - kan setje sentrale norske tekstar og eit utval samiske tekstar inn i ein historisk samanheng og sjå dei i lys av nordisk (og annan internasjonal?) litteratur. - bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering - kan analysere og tolke tekstar om migrasjon og sjå dei i lys av i aktuelle og/eller historiske situasjonar - rettleie elevar i ulike former for munnleg og skriftleg argumentasjon, med retorikk eller andre faglege tilnærmingar som verktøy Generell kompetanse Studenten - er ein sikker munnleg språkbrukar og stødig i bokmål og nynorsk - kan arbeide med språk og tekst i fleirspråklege klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing som tar den fleirkulturelle røyndomen på alvor - kan rettleie elevar i arbeid med tekstar slik at dei kan utvikle seg sjølv, skaffe seg kunnskap og førebu seg for aktiv deltaking i samfunnet - bruke fleirspråklegheit som ressurs i undervisning - formidle norskfaglege innsikter og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper - kan bruke faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon - kan vurdere norskfaget og eigen praksis og grunngi vurderingane Innhald Vidareutvikling av leseferdigheiter, leseforståing, lesestrategiar, motivasjon Arbeid med elevtekst, skriveopplæring og vurdering Samtidsdikting og samtidstekstar i andre sjangrar: for eksempel essay og film

13 13 Retorikk som verktøy for forståing og produksjon av skriftlege, munnlege og samansette tekstar Arbeid med litteratur i fleirspråklege klasserom Arbeidskrav Følgjande arbeidskrav må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen i emne 2: - Eit fagnotat med analyse og vurdering av ein elevtekst. Omfang: 2500 ord. Målform: bokmål. Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Avsluttande eksamen i emne 2 er ei individuell skriftleg semesteroppgåve med sjølvvald problemstilling. Omfang: ca ord. Målform: nynorsk. Det vert gitt gradert karakter på oppgåvesvaret. Eksamen vert vurdert av intern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamenssvara som er sensurerte av intern sensor. Samsensur dannar grunnlag for karaktersettinga. Ein intern sensor les alle oppgåvesvara, og ein ekstern sensor les eit uttrekk. Ny/utsett eksamen Ny og utsett eksamen blir arrangert på same måte som ordinær eksamen. Ved første ny og utsett eksamen kan det leverast ein omarbeidd versjon av semesteroppgåva. Ved seinare forsøk leveres ny semesteroppgåve. Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Vurderingsuttrykk Det blir nytta graderte karakterar. Sjå forklaringar om graderte karakterar i den generelle delen. Pensum Språkdelen Bøker Andersen, Øyvind, I retorikkens hage. Universitetsforlaget. Oslo. Kapittel 1, 2, og 3 (90 sider). Bakken, Jonas, 2014 (2. utgave). Retorikk i skolen. Universitetsforlaget Oslo. Del I og del II. (116 sider).

14 14 Berggreen, Harald, K. Sørland og V. Alver (2012): God nok i norsk. Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Cappelen Damm A/S. Oslo. Innledning, del I, II og III (100 sider). Braaten, Ivar (red.) 2007: Leseforståelse, kapittel 1, 3,7,8,9,10 og 11 Cappelen forlag. Oslo. (ca. 200 sider). Haugaløkken, Ove Kristian, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg Frøydis og Hildegunn Otnes (2009) : Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget. Oslo. Desse to artiklane i denne boka: Dysthe, Olga og Frøydis Hertzberg, Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning? (Side 35-44, 9 sider). Aase, Laila, Formalisme som støtte eller fallgruve i en danningsorientert skriveopplæring det tradisjonelle dilemma. (Side , 10 sider). Skjong, Synnøve og Tone Senje (2005): Elevfortellinger. Kapittel 2, 3, 4, 5. Cappelen Akademisk Forlag. (106 sider) Eit kompendium med desse tekstane: Austad, Ingolv Lesing som forståelse i Austad, Ingolv (red.) Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring. Cappelen. Oslo. (kompendium) (18 sider). Kuyumcu, Eija, Genrer i skolans språkutvecklande arbete. i Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. (kompendium) (22 sider). Nyrnes, Aslaug, Retorisk pedagogikk i Nordhaug, Odd og Hans-Ivar Kristiansen, Retorikk, samtid og samfunn. Forlag 1. Oslo. (kompendium) (22 sider). Ryen, Else, Fagspråk språk for spesielle formål i Hagen, Jon Erik og Kari Tenfjord (red.) Andrespråksundervisning. Teori og praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal (kompendium) (26 sider). Vadsten, Marit (2014): «Kopling av straumkrinsar i alle skulekrinsar i Nesset kommune. Skrive fagtekst eit utviklingsprosjekt i fagskriving og vurdering av elevtekstar. Skulebasert

15 15 kompetanseutvikling på kommunenivå» i Kringstad, Trude og T. Kvithyld (red.): Vurdering av skriving. Fagbokforlaget. Bergen (36 sider) (legges ut digitalt). Teoripensum i språk er: 755 sider. Litteraturdelen Tekstpensum, for eksempel: Aina Basso (2012): Inn i elden Jens Bjørneboe (1957): Jonas Bjarte Breiteig (2014): Mine fem år som far Ein samisk roman eller ei forteljing (omsett til norsk) Ei biletbok for ungdom Jon Fosse (1996): Nokon kjem til å komme. Oslo. Det Norske Samlaget Kaled Hosseini: Tusen strålende soler Rønnaug Kleiva (2010): Notat vedrørande kjærleik, to tekstar frå samlinga Mirjam Kristensen (2005): En ettermiddag om høsten Sara Azmeh Rasmussen (2012): Skyggeferden Arne Svingen: Svart elfenben Tarjei Vesaas (1940): Isslottet. Oslo: Gyldendal Dikt Til sammen dikt i samråd med faglærar Essay Essays for ungdom tre tekstar. Eikemo, Marit (2008): Oddaprosessen og Ingen tittel på grava frå samlinga Samtidsruinar Spartacus, Oslo. (kompendium). Filmar Ei filmatisering av ein roman. Teoripensum Andersen, Per Thomas (2012): Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget. Oslo. (ca 50 sider).

16 16 Engelstad, Arne og Elise Seip Tønnesen: 2011, Film. En innføring. Oslo: Cappelen Damm kap 2, 3 og 6 (110 sider). Farsethås, Ane (2012): Herfra til virkeligheten. Lesninger av 00-tallets litteratur Cappelen forlag. Kapittel 1, 3, 5, 6 og 8 ( 230 sider). Penne, Sylvi (2007): Min mening og min verden om kulturer, klasser og litteraturundervisning på ungdomstrinnet i Eskildsson, Olle og Andreas Redfors (red.) Âmnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv. (9 sider) (kompendiet). Strand, Torill (2009): Litteratur i den flerkulturelle skolen: Mangfold, migrasjon og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 4, 6, og 7 (74 sider). Teoripensum i litteratur er: 473 sider. Planar og rettleiingar Læreplan i norsk, revidert i Utdannings og forskningsdepartementet, Læreplan for grunnskolen. Kunnskapsløftet 2006 Utdannings og forskningsdepartementet, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Utdanningsdirektoratet, Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Utdanningsdirektoratet, Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk. Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane og på vilkår av at studieleiar godkjenner endringane.

Emneplan for norsk 2U

Emneplan for norsk 2U 1 Emneplan for norsk 2U Språk og tekst kulturmøte og endring Emnekode og emnenavn Norsk 2U emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2U emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary Classes Studieprogrammet

Detaljer

Fagplan for norsk 2U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for norsk 2U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet 1 Fagplan for norsk 2U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Språk og tekst kulturmøte og endring Fagplan for norsk 2U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet nettbasert videreutdanning (30 studiepoeng)

Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet nettbasert videreutdanning (30 studiepoeng) Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet nettbasert videreutdanning (30 studiepoeng) Språk og tekst kulturmøte og endring Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanninga av 2003 og er godkjent etter

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Fagplan for norsk 2U for ungdomstrinnet (30 studiepoeng)

Fagplan for norsk 2U for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Fagplan for norsk 2U for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Språk og tekst kulturmøte og endring Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Endring godkjent av avdelingens studieutvalg

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Kompetanse for kvalitet 2013 14: Norsk 2 for 5. 10. trinn: 15 + 15 studiepoeng Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Programkode: KFK-NOR2 Fakultet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitskap

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) 1. Innleiing 1.1 Nasjonale retningslinjer 1.2 Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn.

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn. NO EN Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn. Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i norsk kan også søke. Studiet bygger

Detaljer

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode KFKNU1 Fagplanen byggjer på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningane for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsett av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 30 (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Emnekoder: G1NOR1100 G1NOR1200 Fagplanen vart godkjend i avdelingsstyret 18. juni 2010 Revisjon godkjend på

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon.

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon. Emne BFD210_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:33 Norsk Emnekode: BFD210_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Innleiing. Opptakskrav

Innleiing. Opptakskrav Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet byggjer på nasjonale retningslinjer for norskfaget i rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Profesjonsskriving på nynorsk

Profesjonsskriving på nynorsk Profesjonsskriving på nynorsk Ei utprøving ved Høgskolen i Østfold NOLES 1. februar 2012 Benthe Kolberg Jansson Norsk, Pel og grunnleggande ferdigheiter St. meld. Nr. 11 (2008-2009): Læreren. Rollen og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng)

Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng) Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng) Course Plan for Developing Literacy Across the Curriculum (Grades 1-7) (10 ECTS) Emneplan godkjend av studieutvalet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet (30 studiepoeng)

Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Fagplan for norsk 2 for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Språk og tekst kulturmøte og endring Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003. Endring godkjent av avdelingens studieutvalg

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010)

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) 1. Innleiing Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag, eit språkfag

Detaljer

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning.

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studieplan Vidareutdanning i vurdering Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studietype/nivå Delstudium. Vidareutdanning.

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan for flerkulturelt arbeid i skolen (30 studiepoeng)

Studieplan for flerkulturelt arbeid i skolen (30 studiepoeng) Studieplan for flerkulturelt arbeid i skolen (30 studiepoeng) Godkjent av dekan august 2007. Siste revisjon godkjent av dekan 12. august 2011. Innledning Dette studiet er obligatorisk i den treårige faglærerutdanningen

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Emne 1: Språkutvikling, språklæring og språkutvikling i et tospråklig perspektiv Kode 2spd21 Studiepoeng Bestått eksamen i modul 1 gir 15 studiepoeng. Semester

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:49 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn.

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn. NO EN Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn. Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i norsk kan også søke. Studiet bygger

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn NO EN Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, 8-13. trinn Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

Tiltaksplan. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Tiltaksplan. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa splan nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa TILTAKSPLAN 2009-2012 nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Volda 2009 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa TILTAKSPLAN 2009-2012 Innleiing Grunnlaget

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Pensumliste Emnekode Emnenamn: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2016-2017 Samla sidetal: Ca 1035 Sist oppdatert:

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Mandat Nynorsksenteret er eit nasjonalt ressurssenter etablert for å styrkje nynorskopplæringa NORSK = BOKMÅL + NYNORSK Språk i hundre strategidokument frå

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer