Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag"

Transkript

1 1 Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode KFKNU1 Fagplanen byggjer på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningane for trinn og trinn, fastsett av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanninga trinn og programplan for grunnskolelærarutdanning for trinn ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fastsett av avdelingsstyret 6. mai Fagplan godkjent av studieutvalget 7. mai Redaksjonell endring 15. desember Innleiing Språk er grunnleggjande for tenking, forståing, oppleving og kommunikasjon. Dette gjer norskfaget til eit sentralt fag i skole og lærarutdanning. Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag og eit reiskapsfag. Norskfaget har eit særleg ansvar for opplæring i tre av dei grunnleggjade dugleikane: å kunne uttrykke seg munnleg, å kunne uttrykke seg skriftleg og å kunne lese. Norsklærarar må ha kunnskapar om språkutvikling, ordtilfang- og omgrepslæring. Dei må ha kunnskapar om utvikling av lesing og skriving, språk og litteratur. Lese- og skrivekunnskapar legg grunnlag for vidare utdanning og arbeidsliv. Norsklærarar må ha innsikt i litterære tekstar som kan engasjere barn og unge. Mål for studiet er å gjere lærarar i stand til å møte norskfaglege utfordringar i eit fleirkulturelt og multimedialt samfunn. Studiet skal gi studentane høve til å utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for tilpassa norskopplæring i grunnskolen. Arbeidet med norskfaget skal sikre eit vekselspel mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, studentane sitt eige arbeid med språk og tekstar og didaktisk refleksjon. Målgruppe Studiet er ei nettbasert vidareutdanning med samlingar for lærarar på trinn som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk. Studiet er eit deltidsstudium, og studentane har arbeidskrav knytt til undervisning i grunnskolens trinn. Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærarutdanning. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar. Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre lærarutdanninga si.

2 2 Innhald og oppbygging Norsk 1, 5-10 (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet er bygd opp av to emne á 15 studiepoeng. Innhaldet i emne 2 byggjer på innhaldet i emne 1. - Emne 1: hovudsakeleg om skriving, elevtekstar og grammatikk - Emne 2: hovedsakeleg om lesing, litterære tema, fleirspråklegheit og nynorskdidaktikk Studiet er lagt opp for å sikre ein god heilskap og progresjon frå emne 1 til emne 2. Det gir innføring i språklæring i eit fleirspråkleg, fleirkulturelt og internasjonalt perspektiv, språket som system, norskdidaktikk og eit rikt og variert utval av tekstar både til personlig og fagleg vekst og til bruk i undervisning for både gutar og jenter på trinn. Studiet gir ei fagdidaktisk tilnærming til sentrale emne i tekstfaget norsk: skjønnlitteratur, sakprosa, skjermtekstar, språkkunnskap, retorikk, vidaregåande lese- og skriveopplæring, mappe som vurderingsform, anna form for vurdering og IKT som reiskap i norskfaget. Tilpassa opplæring og den fleirkulturelle skolen er eit gjennomgåande perspektiv. Studentane møter ulike tekstar i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og dei blir utfordra til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling. Studentane skal lære å analysere, vurdere og formulere faglege og metodiske problemstillingar. I studiet lærer studentane å evaluere arbeida til kvarandre og eigne arbeid og prestasjonar. Dei skal drøfte vurderingskriterium og premissar for responsarbeid i studiet og i eigen praksis. Arbeids- og undervisningsformer. Studiet er nettbasert med samlingar på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kvart emne har tre samlingar og avsluttande eksamen. Kvar samling går over to dagar. Deltakarane arbeider i faste grupper. Gruppene støttar kvarandre i arbeidet, utvekslar erfaringar på nettet og kommenterer oppgåver. Nokre arbeidskrav er knytt til gruppearbeid (sjå meir under kvart emne). Dialogen mellom student og lærar, oppgåveinnleveringar, faglege ressursar og individuell oppfølgjing frå lærar skjer i nettbasert forum. I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg deltakarane gjennomfører i eigen klasse. Deltakarane arbeider med didaktiske oppgåver til fagstoffet mellom samlingane. Oppgåvene knyter saman teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktivitetar i klasserommet.

3 3 Studentene skal lære å vurdere elevens utvikling i dei ulike delane av norskfaget. Dei skal tileigne seg kunnskap om vurderingskriterier og ulike vurderingsformer. Studentane får øving i å reflektere didaktisk om vurdering og bruker ulike vurderingsformer i arbeid med litterære og språklige emne. Læreplanforståelse og kunnskap om vurderingsmåtar er sentrale tema. Arbeidskrav Det er knytt arbeidskrav til kvart emne. Desse arbeidskrava må vere bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Sjå meir om arbeidskrav under emne 1 og emne 2. Arbeidskrav skal vere levert/utført innan fastsett(e) frist(ar). Fråvær dokumentert med til dømes sjukemelding, fritar ikkje for å innfri arbeidskrav. Studentar som på grunn av sjukdom eller annan dokumentert årsak ikkje leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, kan få forlenga frist. I kvart einskilde høve må ein avtale med læraren ny frist for å innfri arbeidskrav. Arbeidskrav blir vurdert til Godkjent eller Ikkje godkjent. Studentar som leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, men som får vurderinga Ikkje godkjent, har høve til maksimum to nye innleveringar/utføringar. Studentane må då sjølve avtale ny innlevering og vurdering av arbeidskravet med faglærar. Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Retten til å gå opp til eksamen føreset godkjende arbeidskrav. Eksamenskarakteren frå munnleg eksamen i emne 1 tel 49 prosent av avsluttande karakter, og eksamenskarakteren frå mappeeksamen i emne 2 tel 51 prosent av avsluttande karakter. Desse to karakterane blir slått saman til ein samla karakter for studiet. Det blir nytta gradert karakterskala frå A til E for bestått og F for ikkje bestått. Sjå meir om vurdering og eksamen under kvart emne.

4 4 Forklaring på graderte karakterar: Symbol Nemning Kvalitativ forklaring for eksamen A B C Framifrå Mykje god God Arbeidet er ein framifrå prestasjon som klart skil seg ut. Det vitnar om særs god fagkunnskap, stor grad av sjølvstendig tenking og har særs godt språk. Arbeidet er ein mykje god prestasjon som ligg over gjennomsnittet. Det vitnar om mykje god fagkunnskap, sjølvstendig tenking og har mykje godt språk. Arbeidet er ein gjennomsnittleg prestasjon som har innslag av sjølvstendig tenking og er tilfredsstillande når det gjeld fagkunnskap og språk. D Nokså god Arbeidet er ein prestasjon under gjennomsnittet med manglar i fagkunnskap og/eller språk. E God nok Arbeidet har store manglar i fagkunnskap og/eller språk, men tilfredsstiller minimumskrava. F Ikkje godkjend Arbeidet tilfredsstiller ikkje minimumskrava til fagkunnskap og/eller språk. Ny/utsett eksamen Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Høve til å klage Det kan klagast over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om eksamen og studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

5 5 Emneplanar Emne 1 (15 studiepoeng) Emnekode og emnenavn KFKNU16100 Norsk 1 trinn 5-10 emne 1 Engelsk emnenavn Norwegian level 5-10 Course 1 Studieprogrammet emnet inngår i Frittståande oppdragsstudium Studiepoeng 15 Semester 1. semester (haust) Undervisningsspråk Norsk Innleiing Emne 1 ligg i haustsemesteret og har avsluttande munnleg eksamen før jul. Skriving og vurdering har ein sentral plass saman med språklege emne og elevtekstanalyse. Studentane har arbeidskrav som føreset arbeid i eigne grunnskoleklassar. Læringsutbyte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert som kunnskap, dugleik og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk - har kunnskap om metaspråk og språklig medvit - har kunnskap om relevante teorier om skriving, skriveopplæring og skrivestrategiar - har omfattande innsikt i korleis elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan vidareutvikle skrivinga si - har kunnskap om vurdering og vurderingsformer - har kunnskap om gjeldande læreplanen for skolens norskfag - har kunnskap om bruk av digitale verktøy i norskfaget Dugleik Studenten - kan vurdere og bruke relevante undervisningsmetodar i skriveopplæring frå 5. til 10. trinn - kan leggje til rette for at elevane får skrive sakprega tekster og fiksjonstekstar av ulike slag

6 6 - kan rettleie og vurdere skriftleg tekstproduksjon hos elevar på på mellomtrinnet og ungdomstrinnet - kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av skriftlege elevtekster for å fremme læring - kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering - kan bruke ulike vurderingsmåtar i norskfaget Generell kompetanse Studenten - er stødig i skriftlig bokmål og nynorsk - kan formidle norskfagleg innsikt og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper - kan leggje til rette for arbeid med språk og skriving og oppfordre dei til aktiv deltaking i det offentlege liv Innhald - Skriving i ulike sjangrar - Skrivestrategiar og teoriar om skriving - Vurdering - Bruk av digitale verktøy og digitale læringsressursar i skriving - Prosessorientert skriving og skrivemappe i klasserommet - Læremiddel. Sakprosatekstar, samansette tekstar - Elevtekstanalyse og -vurdering - Mellomspråk og språklæring - Grammatisk kunnskap: fonologi, morfologi og syntaks Arbeids- og undervisningsformer Dialogen mellom student og lærar, oppgåveinnleveringar, faglege ressursar og individuell oppfølgjing frå lærar skjer i nettbasert forum. Arbeidet med sakprosaskriving i grunnskolen og analyse av elevtekstar forutset innlevering i Fronter, og studentane får rettleiing i dette arbeidet gjennom skriftleg dialog med faglærar på nettet. I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg deltakarane gjennomfører i eigen klasse. Deltakarane arbeider med didaktiske oppgåver til fagstoffet mellom samlingane. Arbeidskrav Følgjande arbeidskrav må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen i emne 1:

7 7 Gruppeoppgåve (5 000 ord): Utprøving og vurdering av sakprosaskriving i i eigen klasse i grunnskolen. Oppgåva føreset deltaking på første og andre samling, erfaringsutveksling og samskriving på nettet. Faglærar gir respons på gruppeoppgåva før endeleg innlevering. Innlevering på Fronter. Målform: nynorsk Individuell oppgåve (2 000 ord): Elevtekstanalyse på makro- og mikronivå med vurdering. Innlevering på Fronter. Målform: bokmål Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Den avsluttande vurderinga på emne 1 er ein individuell munnleg eksamen i språklege tema. Det blir nytta to interne sensorar. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosessar i studieprogrammet. Munnleg eksamen blir halden på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny/utsett eksamen Ny og utsett eksamen gjennomføres på same måte som ved ordinær eksamen. Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Ny/utsett eksamen blir arrangert på same måte som ordinær eksamen. Vurderingsuttrykk Det blir nytta graderte karakterar. Sjå forklaringar om graderte karakterar i den generelle delen. Pensum Elevtekstar Tre elevtekstar til utprøving og vurdering av sakprosaskriving (arbeidskrav) Ei elevfortelling til analyse (arbeidskrav) Teoripensum (781 s.) Bøker Aase, L. (2005): Litterære samtalar. I: Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Aase, Laila (red.): Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Oslo: Det norske Samlaget (17 s.) Christensen, H. og Ulleberg, I. (2013): Kapittel 2 og 11. Gyldendal akademisk (35 s.) Christensen, H. og Stokke, R. S. (2015): Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 4 og 5. Gyldendal akademisk (35 s.) Haugaløkken O. K., Evensen L. S., Hertzberg F. og Otnes H. (red.) (2009): Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Kapittel 2, 3 og 6. Universitetsforlaget (25 s.) Iversen, H., Otnes, H. og Skarbø Solem, M. (2011): Grammatikken i bruk, (Kapittel 1, 4, 8 og 9). Cappelen Akademiske (100 s.) Kalleberg, K. og Kleiveland, A. E. (red.) (2010): Sakprosa i skolen. Kapittel 4 og 6. Fagbokforlaget (23 s.) Matre, S., Kibsgaard Sjøhelle, D. og Solheim, R. (2012): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Kapittel 3, 9 og 12. Universitetsforlaget (33 s.)

8 8 Nergård, M. E. og Tonne, I. (red.) (2008): Språkdidaktikk for norsklærere. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 5. Universitetsforlaget (100 s.) Penne, S. (2001): Norsk som identitetsfag. Universitetsforlaget (300 s.) Senje, T. og Skjong, S. (2005): Elevfortellinger. Analyse og vurdering. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 5. Cappelen Akademiske (113 s.) Utfyllande faglitteratur (ikkje pensum, men ei god støtte til å forstå pensum betre) Dobson, S. og Engh, K. R. (2010): Vurdering for læring i alle fag. Høyskoleforlaget Dysthe, O. (2001): Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag Hennig, Å. (2012): Effektive lesere snakker sammen. Gyldendal akademisk Kaldestad, P. O. og Knutsen, H. (2006): Diktboka. Cappelens forlag Michaelsen, E. og Johansen, R. (2007): Mappevurdering. Håndbok for læreren med eksempler fra norsk og kunst og håndverk. Universitetsforlaget Skardhamar, A. K. (2011) Litteraturundervisning. Teori og praksis. Universitetsforlaget Oppslagsverk Andersen, P. T. (2012): Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget Bertheussen, S. (2003): Pedagogisk bruk av IKT. Forlag: EDB-kunnskap Birkeland, T., Risa G. og Vold, K. B. (2006): Norsk barnelitteraturhistorie. Cappelen Akademiske Birkeland; T.og Storaas, F. (1993): Den norske biletboka. Cappelen Fidjestøl, B. m.fl. (1996): Norsk litteratur i tusen år. Cappelen Akademiske Faarlund, J. T., Lie, S. og Vannebo, K. J. (1995): Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget Grepstad, O. (1997): Det litterære skattkammer. Sakprosaen i teori og retorikk. Samlaget Grepstad, O. (2005): Viljen til språk- ei nynorsk kulturhistorie. Samlaget Johnsen, E. B. og Berg Eriksen, T. (red.) (1998): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa. Bind I og 2. Universitetsforlaget Kulbrandstad, L. A. (2005): Språkets mønstre. Grammatiske begreper og metoder. Universitetsforlaget Larsen, P. (red.) (2000): Medievitenskap. Fagbokforlaget Planar og rettleiingar Læreplan for grunnskolen: Kunnskapsløftet 2006, spesielt Læreplan i norsk og Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Eventuelle rettleiingar til læreplanen Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane, og un godkjenner desse endringane. Emne 2 (15 studiepoeng) Emnekode og emnenavn KFKNU16200 Norsk 1 trinn 5-10 emne 2 Engelsk emnenavn Norwegian level 5-10 Course 2 Studieprogrammet emnet inngår i Frittståande oppdragsstudium Studiepoeng 15 Semester 2. semester (vår) Undervisningsspråk Norsk

9 9 Førkunnskapar Emne 2 byggjer på emne 1. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, dugleik og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har kunnskap om leseforståing og lesestrategiar - kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske omgrep og perspektiv - kjenner til barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur i ulike sjangrar - har kunnskap om fleirspråklegheit - har kunnskap om metaspråk og språklig medvit - har kunnskap om skriftleg og munnleg språk som ungdom brukar - har god innsikt i talemålsvariasjonen i moderne norsk - har kunnskap om norsk språkhistorie etter 1800 og om gjeldande normering av bokmål og nynorsk Dugleik Studenten - kan skrive godt på nynorsk og bokmål - kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering - kan lese, analysere og tolke tekstar - kan leggje til rette for arbeid med litterære tekstar i eit historisk, fleirkulturelt og tverrestetisk perspektiv - kan samanlikne tekstar tematisk, estetisk og didaktisk - kan analysere og tolke tekstar om migrasjon og sjå dei i lys av i aktuelle og/eller historiske situasjonar - kan leggje til rette for arbeid med munnleg dugleik på ulike trinn fra 5. til 10. trinn og bruke retorisk kunnskap i dette arbeidet - kan bruke og vurdere ulike undervisningsmetoder i arbeidet med munnlig dugleik - kan planleggje, gjennomføre og vurdere munnleg norskundervisning på ulike trinn - kan planleggje og gjennomføre samtalar om språk og litteratur i klasserommet

10 10 Generell kompetanse Studenten - er ein sikker munnleg språkbrukar og stødig i skriftlig bokmål og nynorsk - kan formidle norskfaglege innsikter og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper - kan bruke faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon - kan arbeide sjølvstendig, og saman med andre, med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag - kan leggje til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevene og oppfordre dei til aktiv deltaking i det offentlege liv Innhald Barne- og ungdomslitteratur Lesing, med vekt på litterære emne Skjønnlitteratur, med vekt på noveller, romanar og drama Lesestrategiar og vurdering Litteraturteori og litteraturdidaktikk Litterære samtalar Drama som metode Arbeid med språk og litteratur i det fleirkulturelle klasserommet Munnleg norsk og munnleg opplæring Språkhistorie og normering Nynorskdidaktikk Talespråksvariasjonar i moderne norsk sosiolektar, multietnolektar og dialektar Mappe som arbeids- og vurderingsform i eiga skriving Arbeidskrav Følgjande arbeidskrav må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen i emne 2: - Munnleg framlegg gruppevis i plenum. Framlegget skal vere knytt til barne- og ungdomslitteratur. Arbeidskravet føreset deltaking på andre samling. - Innlevering av tekstar i digital arbeidsmappe. Arbeidsmappa skal innehalde inntil fire fagtekstar knytt til språklege og litterære fagemne i emne 2. Det blir gitt tilbakemelding på tekstane ved hjelp av digitale merknader frå lærar og/eller medstudentar. Studentane vel sjølve ut to av tekstane til ei vurderingsmappe og grunngir dette valet i eit refleksjonnotat. Tekstane og refleksjonsnotatet blir vurdert i samband med avsluttande vurdering.

11 11 Mappetekst 1: Fagnotat om nynorsk historisk og didaktisk. Omfang: 1500 ord +/- 10 %. Mappetekst 2: Fagnotat om litterære samtalar. Omfang: 1500 ord +/- 10 %. I tillegg vurdering av faglærarresponsen. Omfang 500 ord +/- 10 %. Mappetekst 3: Bokmelding av ei barne- eller ungdomsbok. Omfang: 1000 ord +/- 10 %. Mappetekst 4: Omtale av ei vaksenbok eller eit drama. Omfang: 1500 ord +/- 10 %. Innleveringsmappe blir oppretta med faste tidsfristar for kvar oppgåve. Godkjenning av tekstane er ei forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Alle tekstane skal skrivast på nynorsk. Vurderings-/eksamensformer og sensorordningar Mappeeksamen. Vurdering av mappe med to tekstar valt frå arbeidsmappa, samt refleksjonsnotat (omfang: 1000 ord +/- 10 %). Målform: nynorsk. Det blir nytta intern og ekstern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamensbesvarelsene sensurert av intern sensor. Samsensur danner grunnlag for den øvrige karaktersetting. Dato for innlevering til mappeeksamen er i mai/juni. Ny/utsett eksamen Ny/utsett eksamen blir arrangert på same måte som ordinær eksamen. Studenten leverer inn reviderte tekstar med utgangspunkt i opprinneleg arbeidsmappe innan fastsett frist. Det blir ikkje gitt ny rettleiing frå lærar. Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen. Vurderingsuttrykk Det blir nytta graderte karakterar. Sjå forklaringar om graderte karakterar i den generelle delen. Pensum Tekstpensum Noveller/kortprosa (kompendium Akademika bokhandel, HiOA) Sju av desse novellene (i samråd med faglærar). Begge målformer må vere representert. Askildsen, K. : "En plutselig frigjørende tanke" Breiteig, B. : Fremover Christensen, L. S. : "Første etasje til høyre" Fosse, J.: "Caps" Hovland, R. : "Ein sykkel på havsens botn" Kleiva, R. : Tre jenter går opp på eit fjell ein sommardag og byrjar gå ned igjen

12 12 Sandel, C. : "Kunsten å myrde" Sivle, P. : "Berre ein hund" Zwilgmeyer, D. : "Margrethe Kind" Vesaas, T. : "Vesle-Trask" Øyehaug, G. : Liten knute Drama Eitt drama av H. Ibsen og eitt drama av J. Fosse Romanar om oppvekst (Studentane kan kome med forslag til andre bøker.) (Åtte av desse bøkene (i samråd med faglærar). Begge målformer må vere representert.) Abdel-Fattah, R. : Ser hodet mitt stort ut med denne? Ahmed, R. : Forberedelsen Aanrud, H. : Sidsel Sidsærk Belsvik, R. : Verdas mest forelska par Bjørneboe, J. : Jonas Bjørnstad, T. : Flaut Borgen, J. : Lillelord Christensen, L. S. : Maskeblomstfamilien Eeg, H. R. : Yatzy eller Vrengt Egeland, T. : Katakombens hemmelighet Eriksen, E. L. : Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet Fosse, J. : Søster Hagerup, H. : Løvetannsang Haugen, T. : Luftvandreren Hovland, R. : Ein motorsykkel i natta Khemiri, J. H. : Et øye rødt Kaaberbøl, L. : Skammarens dotter Lian, T. : Ikke naken, ikke kledt Lindgren, A. : Bröderna Lejonhjärta eller Mio, min Mio Loe, E. : Kurt koker hodet Løland, R. : Kvitebjørnen Hoem, E. : Heimlandet Barndom Hopp, Z. : Trollkrittet Pohl, P.: Janne, min vän Gaarder, J. : I et speil, i en gåte Grytten, F. : Bikubesong Newth, M. : Bortførelsen Nicolaysen, M. : Svein og rotta feirer jul på landet Petterson, P. :Ut og stjæle hester Ravatn, A. : Fugletribunalet Skarangar, M. N. : Alle utlendinger har lukka gardiner Solstad, D. : Genanse og verdighet Sortland, B. : Det blir pinlig uansett Sortland, B. : Alle har et sultent hjerte Stranger, S. : De som ikkje finnes Trohaug, R. : Landet alltid raudt Undset, S. : Kransen Vesaas, T. : Fuglane eller Isslottet Ørstavik, H. : Kjærlighet Biletbøker (To biletbøker) Haq, I. og Skandfer, E. (2009). Skylappjenta. Cappelen Damm

13 13 Hoel S. (2008). Garmanns gate. Cappelen Damm Dale, G. og Nyhus, S. (2003). Sinna mann. Cappelen Øverli, F. (2012). Pondus Eliteserien. Bind/Hefte 14. Egmont serieforlag Kleiva, R. (2005). Eg rømmer. Samlaget Lyrikk (Gruppene avgjer sjølve, framfører på samling og legg dikta i ressursmappa) Eit utval på ca. 15 dikt av ulike forfattarar. Lyrikk frå andre nordiske land skal vere representert. Eventyr, kunsteventyr og mytar (gruppene avgjer sjølve) Seks folkeeventyr, samiske og to ikkje-europeiske skal vere representert. Minst to kunsteventyr, til dømes Regine Normann og H. C. Andersen. Mytar: minst tre mytar (norrøne og ikkje-nordiske) Teoripensum (707 s.) Bøker Aksnes, L. M. (2007): Tid for tale. Munnleg norsk i skolen. Cappelen akademisk forlag (s ) (27 s.) Bjarnø, V., Nergård, M. E. og Aarsæther, F. (2013): Språklig mangfold og læring. Kapittel 1, 3, 4. Gyldendal akademisk (59 s.) Bråten, I.: Leseforståelse. Kap. 2, 4 og 7. Cappelen Damm Akademisk (68 s.) Hårstad, S. og Opsahl, T. (2013): Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljø i Norge. Kapittel 2 og 4. Fagbokforlaget (30 s.) Jansson, T. og Skjong, S. (red.) (2011): Norsk = Nynorsk og bokmål. Kapittel 1, 2, 3. Samlaget (60 s.) Michaelsen, E. og Johansen, R. (2007): Mappevurdering. Håndbok for læreren med eksempler fra norsk og kunst og håndverk (s ). Universitetsforlaget (94 s.) Kaldestad, P. O. og Knutsen, H. (2007): Diktboka. Om arbeid med poetiske tekstar i skolen, Cappelen akademisk forlag (s ) (126 s.) Mjør, I. og Birkeland, T. (2012): Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar. Kapittel 3, 4, 8 og 9. Cappelen Damm Akademisk (90 s.) Penne, S. og Hertzberg, F. (2008): Muntlige tekster i klasserommet. Kapittel 8. Universitetsforlaget (10 s.) Strand, T. (2009): Litteratur i det flerkulturelle klasserommet: Mangfold, migrasjon og muligheter. Innledning og kapittel 1, 2, 3, 5 og 8. Universitetsforlaget (105 s.) I kompendium med noveller (Akademika bokhandel, HiOA) Almenningen, O. (2006): Innføring i nynorsk for høgare utdanning. Samlaget. Kapittel 1 (14 s.) Kaldestad, P. O. og Knutsen, H. (1995): Dramatikkboka om arbeid med dramatiske tekstar i skolen. Kapittel 1. Cappelens forlag (9 s.) Otnes, H. og Aamotsbakken, B. (2012): Tekst i tid og rom. Kapittel 6. Samlaget (15 s.) Utfyllande faglitteratur (ikkje pensum, men ei god støtte til å forstå pensum betre) Birkeland og Storaas (1993): Den norske biletboka. Cappelen Birkeland, T., og Mjør, I. (2012): Barnelitteratur sjangrar og teksttypar. Cappelen Akademiske Skardhamar, A. K. (2011): Litteraturundervisning. Teori og praksis. Universitetsforlaget. Oppslagsverk Andersen, P. T. (2012): Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget Bertheussen, S. (2003): Pedagogisk bruk av IKT. Forlag: EDB-kunnskap Birkeland, T., Risa, G. og Vold, K. B. (2006): Norsk barnelitteraturhistorie. Cappelen Akademiske. Fidjestøl, B. m.fl. (1996): Norsk litteratur i tusen år. Cappelen Akademiske. Faarlund, J. T., Lie, S. og Vannebo, K. J. (1995): Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget.

14 14 Planar og rettleiingar Læreplan for grunnskolen: Kunnskapsløftet 2006, spesielt Læreplan i norsk og Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Eventuelle rettleiingar til læreplanen Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane, og under føresetnad av at studieleiar godkjenner desse endringane.

Innleiing. Opptakskrav

Innleiing. Opptakskrav Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet byggjer på nasjonale retningslinjer for norskfaget i rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Fagplan for norsk 1 nettbasert vidareutdanning (30 studiepoeng)

Fagplan for norsk 1 nettbasert vidareutdanning (30 studiepoeng) Fagplan for norsk 1 nettbasert vidareutdanning (30 studiepoeng) Fagplanen byggjer på rammeplan for allmennlærarutdanninga av 2003 og er godkjend etter vedtak i avdelingas studieutvalg 11. mai. 2009. Siste

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av to emne, kvar på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) 1. Innleiing 1.1 Nasjonale retningslinjer 1.2 Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 30 (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Emnekoder: G1NOR1100 G1NOR1200 Fagplanen vart godkjend i avdelingsstyret 18. juni 2010 Revisjon godkjend på

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode:

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4. Vurderingsordning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2 emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010)

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) 1. Innleiing Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag, eit språkfag

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 ( trinn)

Norsk 1 - emne 1 ( trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn.

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn. NO EN Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn. Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i norsk kan også søke. Studiet bygger

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

FAGPLAN I NORSK, TRINN 5-10

FAGPLAN I NORSK, TRINN 5-10 FAGPLAN I NORSK, TRINN 5-10 60 (45+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 1. og 2. studieår Emnekoder: GLU-NOR-E1 GLU-NOR-E2 GLU-NOR-E3 GLU-NOR-E4 Fagplanen ble godkjent av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon.

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon. Emne BFD210_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:33 Norsk Emnekode: BFD210_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Innledning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Kompetanse for kvalitet 2013 14: Norsk 2 for 5. 10. trinn: 15 + 15 studiepoeng Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Programkode: KFK-NOR2 Fakultet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitskap

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7

MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7 MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Norsk 1, modul 1, Litteratur og leseopplæring, Norwegian 1, module, 1Literature and

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Emneplan for lesing 2

Emneplan for lesing 2 Emneplan for lesing 2 Emnekode og emnenavn Lesing 2 emne 1: KFKL 26100 Lesing 2 emne 2: KFKL 26200 Engelsk emnenavn Literacy 2 for Primary School Teachers Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående vidareutdanning

Detaljer

GL17NOR2A Norsk 2, modul 1

GL17NOR2A Norsk 2, modul 1 GL17NOR2A Norsk 2, 1. -7. modul 1 Emnenavn Norsk 2, 1. -7. modul 1 Emneansvarlig Øygunn Skodvin Prestegård Studieprogram Organisasjonstilhørighet Avdeling for lærerutdanning Dato for godkjenning Emnekode

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning.

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studieplan Vidareutdanning i vurdering Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studietype/nivå Delstudium. Vidareutdanning.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn NO EN Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, 8.-13. trinn Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10).

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng)

Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng) Emneplan for lesing og skriving i alle fag (10 studiepoeng) Course Plan for Developing Literacy Across the Curriculum (Grades 1-7) (10 ECTS) Emneplan godkjend av studieutvalet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 9 2017-2018 Med utgangspunkt i revidert læreplan av hausten 2013: http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Ramme: 5 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 9a og 9b Norskfaget inneheld ein stor variasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Norsk 2 - emne 1 ( trinn)

Norsk 2 - emne 1 ( trinn) Norsk 2 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2122_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Emne 1: Språkutvikling, språklæring og språkutvikling i et tospråklig perspektiv Kode 2spd21 Studiepoeng Bestått eksamen i modul 1 gir 15 studiepoeng. Semester

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:49 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Profesjonsskriving på nynorsk

Profesjonsskriving på nynorsk Profesjonsskriving på nynorsk Ei utprøving ved Høgskolen i Østfold NOLES 1. februar 2012 Benthe Kolberg Jansson Norsk, Pel og grunnleggande ferdigheiter St. meld. Nr. 11 (2008-2009): Læreren. Rollen og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn

Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, trinn NO EN Kompetanse for kvalitet - Norsk 2, 8.-13. trinn Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet og lærere i videregående skole. Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med

Detaljer

Lærer underviser i norsk. Norsk 2

Lærer underviser i norsk. Norsk 2 Lærer underviser i norsk NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I

Detaljer

Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 9. desember 2008 (asak 25/08)

Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 9. desember 2008 (asak 25/08) HiST Avdeling for lærerutdanning og tolkeutdanning Fag: ENGELSK 1 modul 2 Kode: 4EN130MOD2 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 9. desember 2008 (asak 25/08) Fagplanenes inndeling

Detaljer