FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7"

Transkript

1 FAGPLAN I NORSK 1, TRINN (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for trinn Emnekoder: G1NOR1100 G1NOR1200 Fagplanen vart godkjend i avdelingsstyret 18. juni 2010 Revisjon godkjend på fullmakt av leiar i studieutvalet ved fakultetet 14. juni 2013 Redaksjonelle endringar 1. juli 2014 Gjeld frå haustsemesteret 2014 Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning

2 Innhald Innleiing...3 Målgruppe...3 Innhald og oppbygging...3 Arbeids- og undervisningsformer...3 Rettleidd praksisopplæring/praksisstudium...4 Arbeidskrav og fagleg aktivitet med krav om deltaking...4 Vurdering...5 Emneplanar...6 Emne Emne

3 Innleiing Fagplanen byggjer på forskrift om rammeplan for grunnskolelærarutdanningane for trinn og trinn, fastsett av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningsliner for grunnskolelærarutdanninga trinn og programplan for grunnskolelærarutdanning trinn ved Høgskolen i Oslo, fastsett av avdelingsstyret 6. mai Norsk er eit obligatorisk fag i grunnskolelærarutdanninga for trinn. I norsk 1 står begynnaropplæring i lesing og skriving sentralt, men også vidareutvikling av lese- og skriveferdigheitene til elevar til og med sjuande klasse. Språk er grunnleggjande for tenking, forståing, oppleving og kommunikasjon. Norsklærarar må ha kunnskapar om språkutvikling, ordforråds- og omgrepslæring. Forskingsbasert kunnskap om språk og tekst, fagdidaktisk refleksjon og eit fleirkulturelt og fleirspråkleg perspektiv er viktige dimensjonar i norskfaget. Studentane skal lære å arbeide med dei grunnleggande ferdigheitene lesing, skriving, munnleg bruk av språket, rekning og bruk av digitale verktøy i norskfaget og på tvers av faga. Dei skal kunne nytte ulike arbeidsmåtar som passar frå første til og med sjuande trinn, og dei skal få kjennskap til korleis praktisk-estetiske arbeidsmåtar kan brukast i faget. Dei skal utvikle ei god forståing av samanhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis. Studentane møter kulturarven og moderne tekstar i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og dei blir utfordra til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling i eit fleirkulturelt samfunn. Målgruppe Studentar i grunnskolelærarutdanninga for trinn Innhald og oppbygging Norsk I er bygd opp av to emne à 15 studiepoeng. Minste kompetansegivande eining for Norsk 1 er 30 studiepoeng. Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga trinn går over heile det første studieåret. For å oppnå 30 studiepoeng må studentane bestå både emne 1 og 2. Norskstudiet er delt inn i hovudtema som må sjåast i samanheng. Kunnskap frå eitt tema dannar grunnlag for arbeid i eit anna. Til saman utgjer norskfaget ein heilskap som gir grunnskolelærarstudenten høve til å tileigne seg kunnskapar om norsk språk og norsk tekstkultur og om didaktiske teoriar knytte til norskopplæring. Innhald i emna: Emne 1 - Grunnleggande lese- og skriveopplæring, språket som system og språket i bruk Emne 2 - Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter, litteratur og litterær danning Sjå meir omfattande beskriving av innhaldet nedanfor. Arbeids- og undervisningsformer Varierte undervisningsmetodar Undervisninga i faget går over to semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetodar. Individuelt arbeid i form av sjølvstudium, fagskriving og oppgåveløysing vekslar med gruppearbeid, forelesingar og arbeid i plenum. Praksisgruppa er sentral, også utanom praksisperiodane, men studentane får òg høve til å setje saman grupper etter eigne val. IKT er integrert som eige emne og som reiskap i norskfaget, til dømes ved bruk av enkel og avansert tekstbehandling, oppretting og bruk av digitale mapper og bruk av digital læringsplattform, kunnskap 3

4 om og ferdigheiter i å nytte Internett som informasjons-, kommunikasjons- og publiseringskanal, kjeldekritikk og bruk av digitale læringsressursar. Fleirfaglege tema Både i første og andre semester inngår fleirfaglege temaperiodar, der fleire fag er involverte i undervisning om same emne. Det gjeld mellom anna undervisning i begynnaropplæring og fellestema i samband med praksisretta oppgåver (sjå meir informasjon om praksis i fagplanen for praksis). Fleire av arbeidskrava i norsk er fleirfaglege, til dømes når det gjeld arbeid med den grunnleggande ferdigheita lesing. Fleirkulturelt perspektiv Studentane skal tileigne seg kunnskap og ferdigheiter som gjer dei i stand til å møte og forstå ulikskap og bruke mangfaldet som ein ressurs i norskfaget. Studentane skal kunne forstå korleis barn og unges identitet blir danna og utvikla i det fleirkulturelle samfunnet. Dette perspektivet blir vektlagt både når det gjeld språk og litteraturarbeid. Studentane skal kunne legge til rette for læring også for elevar som har eit anna førstespråk enn norsk. Vurderingskompetanse Studentane skal lære å vurdere elevens utvikling innan dei ulike delane av norskfaget. Dei skal tileigne seg kunnskap om korleis vurderingskriterium og ulike vurderingsformer blir utvikla og fungerer Studentane får øving i å reflektere didaktisk om vurdering og brukar ulike vurderingsformer i arbeid med litterære og språklege emne. Læreplanforståing og kunnskap om vurderingsmåtar er sentrale tema i alle fire emna i studiet. Forskingsforankring Gjennom møtet med forsking skal studentane utvikle evne til kritisk refleksjon over eigen og skolens kollektive praksis. I norskfaget blir studentane introduserte for forskingsbasert kunnskap og tileigner seg kompetanse i å kunne vurdere, bruke og formidle relevante forskingsresultat. Rettleidd praksisopplæring/praksisstudium Praksisopplæringa i grunnskolelærarutdanningane er rettleidd og går over fire studieår. For nærare informasjon om praksisopplæringa, sjå plan for praksisopplæring i grunnskolelærarutdanninga trinn. For å sikre progresjon i praksisopplæringa beskriv planen profesjonstema for dei ulike studieåra. Arbeidskrav og fagleg aktivitet med krav om deltaking Til dei ulike emna er det knytt både arbeidskrav og krav til deltaking. Dette er gjort greie for under kvart emne. Retten til å gå opp til eksamen i norsk emne 1 og 2 føreset godkjente arbeidskrav og deltaking i bestemte faglege aktivitetar. Arbeidet med vurdering undervegs i norskstudiet tar sikte på å øve opp studentane si evne til å reflektere over praktiske og teoretiske tilnærmingsmåtar til faget. Studentane skal lære å analysere, vurdere og formulere faglege og metodiske problemstillingar. Gjennom arbeid med vurdering av skriftlege og munnlege tekstar tileignar studentane seg kompetanse i å evaluere eigne og kvarandres arbeid og prestasjonar. Studentane blir oppmuntra til å drøfte vurderingskriterium og premissar for responsarbeid. Nokre av arbeidskrava heng saman, til dømes ved at eit munnleg framlegg kan danne utgangspunkt for ein skriftleg tekst. Arbeidskrava skal vere utførte innan fristar som går fram av undervisningsplanane for norskfaget. 4

5 Gyldig fråvær dokumentert med til dømes sjukemelding fritar ikkje for å innfri arbeidskrava. Studentar som på grunn av sjukdom eller anna dokumentert gyldig årsak ikkje leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, kan få forlenga frist. Ny frist for å innfri arbeidskrava må i kvart einskilt høve avtalast med faglærar. Arbeidskrav blir vurderte til godkjent eller ikkje godkjent. Studentar som leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, men som får vurderinga ikkje godkjent, har høve til maksimum to nye innleveringar/utføringar. Studenten må då sjølv avtale ny innlevering av arbeidskravet med faglærar. Studentar som ikkje leverer/utfører arbeidskrav innan fristen, får ingen nye forsøk. Vurdering Emne Semester i Emnekode og faget emnenavn I 1. semester G1NOR1100 Grunnleggande lese- og skriveopplæring, språket som system og språket i bruk 2 2. semester G1NOR1200 Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter, litteratur og litterær danning 15 Digital vurderingsmappe, nynorsk Studiepoeng eksamensform Vurderings-/ 15 Skriftleg eksamen under tilsyn, bokmål Vurderingsuttrykk Gradert karakter A-F Gradert karakter A-F Samla karakter Samla karakter i faget blir sett ut i frå karakterane på skriftleg skoleeksamen og digital vurderingsmappe. Vekting 50:50. Ny/utsett eksamen Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen på StudentWeb. Vurderingskriterium A Framifrå Arbeidet er ein framifrå prestasjon som klart skil seg ut. Det vitnar om særs god fagkunnskap, stor grad av sjølvstendig tenking og har særs godt språk. B Mykje god Arbeidet er ein mykje god prestasjon som ligg over gjennomsnittet. Det vitnar om mykje god fagkunnskap, sjølvstendig tenking og har mykje godt språk. C God Arbeidet er ein gjennomsnittleg prestasjon med innslag av sjølvstendig tenking. Det er tilfredsstillande når det gjeld fagkunnskap og språkleg utforming. D Nokså god Arbeidet er ein prestasjon under gjennomsnittet med manglar i fagkunnskap og/eller i språkleg utforming. E God nok Arbeidet har store manglar i fagkunnskap og/eller i språkleg utforming, men tilfredsstiller minimumskrava.. F Ikkje godkjent Arbeidet tilfredsstiller ikkje minimumskrava til fagkunnskap og/eller til språkleg utforming. 5

6 Emneplanar Emne 1 Grunnleggande lese- og skriveopplæring, språket som system og språket i bruk Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Undervisningsspråk G1NOR1100 Grunnleggande lese- og skriveopplæring, språket som system og språket i bruk GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning trinn 1. semester Norsk Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om korleis barn utviklar språk og omgrep, munnleg og skriftleg har kunnskap om lese- og skriveteoriar og om ulike teoriar innan lese- og skriveopplæring, med særleg vekt på begynnaropplæringa har kunnskap om begynnaropplæring i lesing og skriving i ein andrespråkssituasjon har kunnskap om lese- og skrivestrategiar har kunnskap om dei ulike funksjonane lesing og skriving kan ha for elevars utvikling og læring, med særleg vekt på begynnaropplæringa har kunnskap om den gjeldande læreplanen for skolens norskfag har kunnskap om korleis digitale verktøy kan brukast som støtte i grunnleggjande lese- og skriveopplæring har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk og innsikt i tilhøvet mellom talemålsvariasjon og skriftspråksnormering har kunnskap om fleirspråklegheit, fleirspråkleg praksis og om det å lære norsk som eit andrespråk har kunnskap om den gjeldande læreplanen for skolens norskfag Ferdigheiter Studenten kan planlegge, gjennomføre og vurdere begynnaropplæring i norsk og grunngi faglege val kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetodar i den grunnleggande lese- og skriveopplæringa, for elevar med norsk som førstespråk og elevar med norsk som andrespråk, for elevar som skriv bokmål og elevar som skriv nynorsk 6

7 kan kartlegge lese- og skriveferdigheiter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevanskar kan legge til rette for og stimulere elevar til variert munnleg bruk av språket kan legge til rette for at elevar les ulike typar tekstar i tradisjonelle og moderne medium og utviklar leselyst og gode lesestrategiar og blir stimulerte til vidare lesing kan vurdere ulike typar norskfaglege læremiddel for begynnaropplæring ut frå ulike kriterium og med tanke på læringsutbyttet til elevane kan ta i bruk ulike digitale verktøy i begynnaropplæringa og skape og vurdere digitale, samansette tekstar kan legge til rette for at elevane kan skrive i ulike sjangrar og medium kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse av, respons på og vurdering av munnlege og skriftlege elevtekstar for å fremje læring kan arbeide med språk og tekst i fleirkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing Generell kompetanse Studenten kan arbeide med språk og tekst i fleirkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing kan arbeide sjølvstendig, og saman med andre, med elevars læring og utvikling i faget og på tvers av fag kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevane og oppmode dei til aktiv deltaking i det offentlege liv kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon er sikker munnleg språkbrukar og stø i skriftleg bokmål og nynorsk Innhald Grunnleggjande lese- og skriveopplæring Munnleg språkutvikling og språklæring Skolestart: seksåringens språkkompetanse, også i eit andrespråksperspektiv Kartlegging av lese- og skriveferdigheiter Førebygging av lese- og skrivevanskar Vurdering av læremiddel for lese- og skriveopplæring, mellom anna digitale verktøy og læringsressursar Litteratur og litterær danning i begynnaropplæringa Rim og regler, dikt for barn Litteratur for ungdom og vaksne som tematiserer barndom og oppvekst Språket som system og språket i bruk Grammatisk kunnskap Talemålsvariasjon og skriftspråksnormering Fleirspråklegheit, fleirspråkleg praksis og om det å lære norsk som eit andrespråk Skriftkompetanse i bokmål og nynorsk Didaktisk kompetanse i to norske skriftspråk Munnleg formidling, til dømes høgtlesing, dramatisering, presentasjon og diskusjon 7

8 Arbeidskrav og fagleg aktivitet med krav om deltaking Arbeidskrav Følgjande arbeidskrav må vere godkjente før studenten kan gå opp til eksamen: Skriftleg gruppearbeid Fleirfagleg oppgåve om begynnaropplæring (skriftleg og munnleg) etter nærare retningslinjer i undervisningsplanane. Skriftleg målform: bokmål. Faglege aktivitetar med krav om deltaking Deltaking i fleirfagleg periode om begynnaropplæring. Det er krav om deltaking fordi det i denne perioden blir gitt ein fagleg introduksjon som vil vere eit nødvendig grunnlag for det vidare lærarstudiet og læraryrket. Gyldig fråvær kan takast igjen ved oppmøte i undervisninga i ein annan klasse. Dersom det ikkje er mogeleg å ta igjen fråværet ved oppmøte, kan det gjevast ei større, kompensatorisk oppgåve. Manglande frammøte og deltaking i obligatorisk undervising i samband med arbeidskrav, og/eller manglande eller ikkje-godkjente arbeidskrav, fører til at studenten ikkje får høve til å gå opp til eksamen. Sjukdom fritar ikkje for kravet om deltaking. For å få høve til å ta eksamen blir det kravd minimum 80 prosent deltaking. Vurdering Eksamen i haustsemesteret Individuell skriftleg 6-timars eksamen under tilsyn i språkkunnskap (15 studiepoeng). Målform: bokmål. Det blir nytta intern og ekstern sensor. Karakterskala Det blir gitt gradert karakter A-F. Ny/utsett eksamen Ny/utsett eksamen blir arrangert på same måte som ordinær eksamen. Pensum Teoripensum Bjarnø, V. et al. (2008). DidIKTikk Fra digital kompetanse til IKT i praktisk undervisning. Bergen: Fagbokforlaget. Tilhøyrande nettstad: (Eit utval på 60 s.) Engen, L. (2005). Kartlegging av leseferdighet på småskoletrinnet. Om bruk og tolking av kartleggingsprøven i lesing for 2.klasse. I: S. Skjong, (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skriveog matematikkopplæring. Oslo: Det Norske Samlaget (15 s.) Hekneby, G. (2003). Elevens håndskrift. Skriftforming i grunnskolen (kap.1-4). Oslo: Universitetsforlaget (70 s.) Håland, A. (2005). Leik og læring. Universitetet i Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (s. 6-27, 40-50) (31 s.) Iversen, H. M., Otnes, H. og Solem, M. S. (2011). Grammatikken i bruk. (Kap. 8, s og Oppslagsdel s ) Otta: Cappelen Damm. (77 s.) Kaldestad, P. O. & Knutsen, H. (2006). Diktboka (kap. 1-7). Bergen: Fagbokforlaget. LNU. (129 s.) 8

9 Kvithyld, T. Kringstad, T og Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier : på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (88s.) Monsrud, M-B. (2013) Svake andrespråksferdigheter eller spesialpedagogiske behov? I: Bjerkan, K. M., Monsrud, M-B. og Thurmann- Moe, A. C. Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. (25 s.) Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 1-6, 122 s.) Traavik, H. og Jansson, B.K. (red.) (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget (Kap og kap ; tilsaman 260 s.) Traavik, H. og Jansson, B.K. (red.) (2014). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 6, s , Kap. 7-9 og kap. 13; tilsaman 81 s.) To filmar som handlar om nynorskopplæring for bokmålselevar på barnetrinnet frå Filmar om lese- og skriveopplæring på Lesesenterets nettstad: Tekstpensum Eit utval tekstar/verk etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. Vaksenlitteratur To romanar som tematiserer barndom og oppvekst Rim og regler, dikt for barn Minst 15 dikt av forskjellige forfattarar i tillegg til eit utval rim og regler Elevtekstar Minst fire elevtekstar, forteljing og sakprosa, skrivne av elevar i grunnskolen. To av desse skal vere mellomspråkstekstar: Tekstar frå elevar som ikkje har norsk som morsmål. Læremiddeltekstar Minst to lærebok-/læremiddeltekstar Læreplan for grunnskolen Kunnskapsløftet (LK06) på Utdanningsdirektoratets nettstad: Oppslagsverk Birkeland, T., Risa, G. & Vold, K. B. (2006). Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Samlaget Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett: Faarlund, J. T., Lie, S. & Vannebo, K. I. (1995). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Nynorskordbok og bokmålsordbok. Til dømes ordbøkene Lingua frå Kunnskapsforlaget (Nynorsk ordbok t.d. 2012) som har nye ordklassenemningar. Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane, og under føresetnad av at studieleiaren godkjenner desse endringane. 9

10 Emne 2 Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter, litteratur og litterær danning Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Undervisningsspråk G1NOR1200 Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter, litteratur og litterær danning GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning trinn 2. semester Norsk Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om lese- og skriveteoriar med særleg vekt på vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter har kunnskap om lese- og skrivestrategiar har kunnskap om dei ulike funksjonane lesing og skriving kan ha for elevars utvikling og læring har kunnskap om lese- og skriveopplæring i ein andrespråkssituasjon kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske omgrep og perspektiv har gode kunnskapar om skjønnlitteratur og sakprosa for barn og god forståing for korleis denne litteraturen har utvikla seg over tid har kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege, skriftlege og samansette tekstar; fiksjonstekstar og sakprosatekstar i ulike sjangrar, og tekstar frå eldre og nyare medium har kunnskap om litteratur i eit fleirkulturelt samfunn har kunnskap om litteratur frå nyare tid som rettar seg mot ungdom har innsikt i hovuddraga i norsk barnelitteratur og kjennskap til nokre sentrale verk kjenner til korleis barn utviklar seg som lesarar frå dei er små og gjennom heile grunnskolen har kunnskap om kvifor og korleis tekstar kan fascinere og forføre oss har kunnskap om lesing som ein refleksiv og metaspråkleg utviklingsprosess kjenner til korleis litteraturen både kan invitere lesaren inn i ei anna verd og gjere lesaren meir kjent med seg sjølv har kunnskap om den gjeldande læreplanen for skolens norskfag Ferdigheiter Studenten kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på ulike trinn og grunngi faglege val 10

11 kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetodar i lese- og skriveopplæringa, for elevar med norsk som førstespråk og elevar med norsk som andrespråk, for elevar som skriv bokmål og elevar som skriv nynorsk kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering kan bruke ulike vurderingsmåtar i norskfaget kan kartlegge lese- og skriveferdigheiter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevanskar kan nytte retoriske kunnskapar i arbeid med munnlege og skriftlege tekstar kan formidle norskfaglege innsikter og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper kan ta i bruk ulike digitale verktøy i norskopplæringa og vurdere digitale, samansette tekstar kan reflektere over tekstars kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur kan analysere og tolke ulike typar tekstar kan formidle litteratur på varierte måtar, både munnleg og skriftleg, til dømes ved hjelp av digitale verktøy, filmatiserte og dramatiserte versjonar av litterære verk kan legge til rette for møte med tekstar på dansk og svensk, både munnlege og skriftlege, og samiske og utanlandske tekstar i omsetjing kan stimulere den estetiske sansen til elevane Generell kompetanse Studenten kan arbeide med språk og tekst i fleirkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon kan arbeide sjølvstendig, og saman med andre, med elevars læring og utvikling i faget og på tvers av fag kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevane og oppmode dei til aktiv deltaking i det offentlege liv kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon er sikker munnleg språkbrukar og stø i skriftleg bokmål og nynorsk Innhald Vidareutvikling av lese- og skriveferdigheiter og munnlege ferdigheiter Sakprosa med vekt på læreboktekstar Prosessorientert skriving og skrivemappe Samansette tekstar, skjermtekstar Skriftspråkutvikling, elevtekstanalyse (forteljing og sakprosa) og vurdering av elevtekst Kartlegging som grunnlag for tilpassa vidaregåande lese- og skriveopplæring IKT som reiskap i norskfaget, mellom anna bruk av digitale mapper i skriveprosessar, elektronisk respons på tekstar, biletbehandling og nettbaserte verktøy Retorikk Arbeid med munnlege ferdigheiter skolen, til dømes samtale, høgtlesing, forteljing, presentasjon og diskusjon 11

12 Litteratur og litterær danning Barnelitteratur: rim og regler, dikt for barn, biletbøker, romanar, noveller og forteljingar frå fortid og nåtid på norsk, dansk og svensk og i omsetjing frå samisk og andre språk Sakprosatekstar for barn Filmatiserte, digitaliserte og dramatiserte tekstar Eventyr, segner og mytar (nordiske, samiske og ikkje-nordiske) Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltaking Arbeidskrav Individuelle arbeidskrav: Innlevering av fire fagtekstar knytte til fagemna i norsk i digital arbeidsmappe på LMS etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. Nokre av tekstane blir påbegynte i haustsemesteret. Målform: nynorsk. Studentane vil få respons frå lærar og/eller medstudent(ar) på nokre av tekstane. I tilbakemeldinga til medstudentar skal studentane prøve ut ulike hjelpemiddel/funksjonar i tekstbehandlar. Obligatorisk deltaking i leseprosjekt knytt til det skjønnlitterære barne- og ungdomspensumet, litteraturteori og didaktikk. Arbeidsoppgåver og innlevering av skriftleg arbeid etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. Målform: nynorsk Gruppearbeid: Munnleg forteljing (eventyr og forteljingar i eit interkulturelt perspektiv) knytt til arbeid med stemmebruk. Gruppene skal vurdere kvarandre og utvikle og bruke vurderingsskjema med kriterium for framføringa. Munnleg framlegg om lesestrategiar og sakprosa for barn. Framføringa skal dokumentere innsikt i og bruk av retoriske virkemiddel. Gruppene skal vurdere kvarandre og utvikle og bruke vurderingsskjema med kriterium for framføringa. Oppretting av og arbeid med nettstad (wiki eller blogg) etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. Publisering av nettadressa i innleveringsmappe på digital læringsplattform. Målform: valfri. Planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med fokus på språk og læring. Fagleg og didaktisk grunngjeving er ein sentral del av arbeidet. Skriftleg målform: bokmål. Faglege aktivitetar med krav om deltaking Deltaking i arbeidet med respons på mappetekstane. Frammøte og deltaking i alle arbeidskrav og faglige aktivitetar med krav om deltaking (sjå Individuelle arbeidskrav og gruppearbeid over). Manglande frammøte og deltaking i obligatorisk undervising i samband med arbeidskrav, og/eller manglande eller ikkje-godkjente arbeidskrav, fører til at studenten ikkje får høve til å gå opp til eksamen. Sjukdom fritar ikkje for kravet om deltaking. For å få høve til å ta eksamen blir det kravd minimum 80 prosent deltaking. 12

13 Vurdering Eksamen i vårsemesteret Digital vurderingsmappe (15 studiepoeng). Målform: nynorsk. Studentane vel tre tekstar frå arbeidsmappa etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. I tillegg skriv dei ein refleksjonstekst, der dei mellom anna grunngir vala. Refleksjonsteksten inngår i vurderingsmappa saman med dei tre valde tekstane. Det blir nytta intern og ekstern sensor. Alle tekstane i vurderingsmappa må vere vurderte til godkjent. Studentar som utan gyldig grunn ikkje har lagt inn tekstar innan fristane, får ikkje levere vurderingsmappe. Karakterskala Det blir gitt gradert karakter A-F. Ny/utsett eksamen Ved ny/utsett eksamen i emne 2 kan studenten levera ein omarbeidd og utbetra versjon av vurderingsmappa. Også refleksjonsnotatet må skrivast om for å gjera greie for endringane i dei tre tekstane i vurderingsmappa. Pensum Teoripensum Birkeland, T. og Mjør, I (2012). Barnelitteratur sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm. (s og s : heile boka minus kap. 9 til saman 177 s.) Karsrud, F.T. (2010). Muntlig fortelling i norskfaget. En vei til tekst- og tolkingskompetanse. (Kap. 1 8) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (88 s.) Kvithyld, Trygve (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Skrivesenteret.no (7 s.) Lillevangstu, M., Tønnesen, E.S., Dahl-Larssøn, H. (red.), 2007): Inn i teksten - ut i livet. Fagbokforlaget/LNU. (196 s.) Penne, S. & Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet (kap. 5 8). Oslo: Universitetsforlaget. (30 s.) Roe, A (2008). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen (s ). Oslo: Universitetsforlaget. (30 s.) Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. (Kap m. appendiks) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (111 s.) Skaret, A. (2014). «Hvis det her hadde skjedd på ordentlig, da hadde han snakket et annet språk.» Om betydninger av litterære personers tale i bildebøker om kulturmøter. Nordisk tidsskrift for andrespråksforsning 2014, 1, s Oslo: Fagbokforlaget. (19 s.) Solheim, R. og Aasen, A. J. (2011). Rettleidd lesing ei ramme for den første leseopplæringa. I Norsklæraren Tidsskrift for språk og litteratur. Nr (10 s.) Traavik, H. og Jansson, B.K. (red.) (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 11, 19 s.) Traavik, H. og Jansson, B.K. (red.) (2014). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1-5, og Kap. 6, s , Kap. 10 og Kap 13-14, tilsaman 205 s.) Tekstpensum Eit utval tekstar/verk etter nærare retningslinjer i undervisningsplanen. Romanar, noveller og forteljingar for barn/ungdom (norske/nordiske og frå andre kulturar). Ti barne- /ungdomsbøker etter desse utvalskriteria: - Minst fire bøker på nynorsk og fire på bokmål 13

14 - Nyare barne-/ungdomslitteratur - Bøker for gutar og jenter - Migrasjonslitteratur og omsett litteratur - Bestseljarar - Sakprosa for barn Biletbøker Minst fire nyare biletbøker for barn Eventyr, mytar og segner Minst seks folkeeventyr, av dei seks skal to vere samiske og to ikkje-europeiske. Minst tre kunsteventyr. Minst tre mytar eller segner Eit utval noveller og forteljingar Eit utval filmatiserte, digitaliserte og dramatiserte tekstar Lyrikk for barn Minst 15 dikt av forskjellige forfattarar i tillegg til eit utval rim og regler Elevtekstar Minst to elevtekstar, i ulike sjangrar, skrivne av elevar i grunnskolen. Læremiddeltekstar Minst to lærebok-/læremiddeltekstar Læreplan for grunnskolen Kunnskapsløftet (LK06) på Utdanningsdirektoratets nettstad: Oppslagsverk Birkeland, T., Risa, G. & Vold, K. B. (2006). Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Samlaget Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett: Faarlund, J. T., Lie, S. & Vannebo, K. I. (1995). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Nynorskordbok og bokmålsordbok med nye ordklassenemningar. Seksjonen tar atterhald om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentane, og under føresetnad av at studieleiaren godkjenner desse endringane. 14

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av to emne, kvar på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) 1. Innleiing 1.1 Nasjonale retningslinjer 1.2 Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit

Detaljer

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010)

Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) Emne: Norsk 1 Kode: 4NO130R 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av dekan vår 2010) 1. Innleiing Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag, eit språkfag

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10).

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: 4NO1 1-7E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013)

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode:

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4. Vurderingsordning

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon.

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon. Emne BFD210_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:33 Norsk Emnekode: BFD210_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig

Detaljer

MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7

MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7 MGL1NO101 Norsk 1- Litteratur og leseopplæring 1, GLU 1-7 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Norsk 1, modul 1, Litteratur og leseopplæring, Norwegian 1, module, 1Literature and

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Emneplan for lesing 2

Emneplan for lesing 2 Emneplan for lesing 2 Emnekode og emnenavn Lesing 2 emne 1: KFKL 26100 Lesing 2 emne 2: KFKL 26200 Engelsk emnenavn Literacy 2 for Primary School Teachers Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående vidareutdanning

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Innleiing. Opptakskrav

Innleiing. Opptakskrav Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet byggjer på nasjonale retningslinjer for norskfaget i rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Profesjonsskriving på nynorsk

Profesjonsskriving på nynorsk Profesjonsskriving på nynorsk Ei utprøving ved Høgskolen i Østfold NOLES 1. februar 2012 Benthe Kolberg Jansson Norsk, Pel og grunnleggande ferdigheiter St. meld. Nr. 11 (2008-2009): Læreren. Rollen og

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Kompetanse for kvalitet 2013 14: Norsk 2 for 5. 10. trinn: 15 + 15 studiepoeng Kompetanse for kvalitet: Norsk 2 for 5. 10. trinn Programkode: KFK-NOR2 Fakultet: Fakultet for humaniora og utdanningsvitskap

Detaljer

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode KFKNU1 Fagplanen byggjer på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningane for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsett av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon.

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon. Emne BFD210_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:25 Norsk Emnekode: BFD210_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Anne Høigård (Faglærer)

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon.

Faget har tre hovudkomponentar: Fagleg kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon. Emne BFD210_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:40 Norsk Emnekode: BFD210_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret

Årsplan i norsk, skuleåret Årsplan i norsk, skuleåret 2017-2018 Klasse: 8a og b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Torild Herstad og Jonas Buene Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag og

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Studieplan Studieåret 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 19.09.13 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner

Detaljer

GL17NOR2A Norsk 2, modul 1

GL17NOR2A Norsk 2, modul 1 GL17NOR2A Norsk 2, 1. -7. modul 1 Emnenavn Norsk 2, 1. -7. modul 1 Emneansvarlig Øygunn Skodvin Prestegård Studieprogram Organisasjonstilhørighet Avdeling for lærerutdanning Dato for godkjenning Emnekode

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

Norsk 1 og 2 i GLU 5-10

Norsk 1 og 2 i GLU 5-10 Norsk 1 og 2 i GLU 5-10 Drammen, 20.3.2014 Kjell-Arild Madssen, 1. amanuensis Hilde Osdal, høgskulelektor Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning HVO Formål og mandat Å finne ut om innhaldet og

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn.

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, trinn. NO EN Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn. Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i norsk kan også søke. Studiet bygger

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 ( trinn)

Norsk 1 - emne 1 ( trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Lærer underviser i norsk. Norsk 2

Lærer underviser i norsk. Norsk 2 Lærer underviser i norsk NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Emnekode. Emnenavn. Faglig nivå. Omfang. Innledning. Vektingsreduksjoner. Undervisningssemester

Emnekode. Emnenavn. Faglig nivå. Omfang. Innledning. Vektingsreduksjoner. Undervisningssemester Emnekode EN130 Emnenavn Engelsk 1 EN130 (ALU) /English 1 EN130 Faglig nivå Emnet er på bachelornivå. Omfang 30 studiepoeng. Innledning Engelsk 1 går parallelt med Engelsk 2 EN2305-10 over ett studieår

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål frå kunnskapsløftet Elevane skal kunne: V 34-40 lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta uttrykke og grunngi eigne standpunkt og vise respekt for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer